Anda di halaman 1dari 11

1

SOAL BENTUK PANGKAT DAN AKAR KELAS X


Oleh: ADRIANY OWP
MATEMATIKANET.COM

1. Nilai
3
1
8

sama dengan....
A. 2
B.
2
1

C.
2
1

D. 1
E. 2

2. Hasil dari
6
8
7
adalah.
A. 7 7
B.
2
7 7
C.
3
7 7
D.
4
7 7
E.
6
7 7

3. Nilai dari
p q q p
x x

+
+
+ 1
1
1
1
adalah.
A.
2
1

B. 1
C. 2
D.
q p
x x +
1

E.
q p
x x
1


4. Bentuk sederhana dari
( )
( )
5 2
1 3
+
+
+
+
a
a
y x
y x
adalah.
A. ( )
4
+
a
y x
B. ( )
4 +
+
a
y x
2

C. ( )
6 5 +
+
a
y x
D. 1
E. 0

5. Bentuk sederhana dari
3
4
3
2
2
ac
b
c
b a

|
|

\
|
adalah....
A.
3
4
c
b a

B.
9
7 5
c
b a

C.
5
7
c
ab

D.
9 7 5
c b a
E.
8 6 4
c b a

6. Jika 6 3 3 = +
x x
, maka = +
x x
9 9
A. 36
B. 34
C. 16
D. 12
E. 8

7. Nilai x dari persamaan
3
2
2
9
1
3
3
=
|

\
|
x
adalah....
A.
3
2

B.
2
1
4
C.
3
1
3
D.
3
1
3
E.
2
1
4

3

8. Nilai dari
( )
6
3
3
9
3
1
2
8
|
|

\
|
adalah....
A.
2
1

B.
4
1

C. 1
D. 2
E. 4


9. Hasil sederhana dari =
3 2
8
27

A. 3
2
1

B. 6
2
1

C. 6
3
1

D. 6
6
1

E.
3
6
2
1


10. Jika 0 > a , maka
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
|
|

\
|
+
|
|

\
|


a a a a sama dengan....
A. ( )
2
2
2
1
1
a
a

B. ( ) 1
1
4
2
a
a

C. ( ) 1
1
2 4
2
+ a a
a

D. ( )
4
2
1
1
a
a

E. ( ) 1
1
4
2
+ a
a


4

11. Jika 3 1+ = p , maka 2
2
p adalah....
A. P
B. 2p
C. 1 p
D. 1 + p
E. 2(1 + p)

12. Jika ( )
x
a x f = , maka untuk setiap x dan y berlaku....
A. ( ) ( ) ( ) xy f y f x f =
B. ( ) ( ) ( ) y x f y f x f + =
C. ( ) ( ) ( ) ( ) y f x f y f x f + =
D. ( ) ( ) ( ) xy f y f x f = +
E. ( ) ( ) ( ) y x f y f x f + = +

13. Hasil dari ( ) =
3
5 5
u z
A.
15 15
u z
B.
8 8
u z
C.
8 8
u z
D.
15 15
u z
E.
15 15
1
u z


14. Bentuk sederhana dari
3
4
6
6
3
2
:

|
|

\
|
|
|

\
|
x
y
y
x
adalah.
A. 1
B. ( )
12
3 2
y x
C.
24
x
D.
18
y
E.
36
y

15. Nilai dari
9 , 0
0036 , 0
adalah....
5

A. 0,004
B. 0,04
C. 0,02
D. 0,4
E. 0,2

16. Nilai x dari persamaan
3 2 1 2
4 8
+
=
x x
adalah.
A.
2
1
1
B.
2
1

C.
2
1

D.
2
1
1
E. 1

17. Jika
y
x
3 27 9 3 = , maka nilai = + y x
A. 9
B. 11
C. 15
D. 18
E. 19

18. Hasil dari
( )
( )
n n
n n
2 , 0 5
2 , 0 5
1
2
+

adalah.
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

19. Himpunan penyelesaian dari 0 1 5 6 5
1 2
= +
+ x x
adalah.
A. {-1, 0}
B. {1/5, -1}
6

C. {0, 1}
D. {1/5}
E. {-2/10, -1}

20. Himpunan penyelesaian persamaan 0 27 3 2 9
1 3 3
=
+ x x
adalah....
A.
)
`

3
2

B.
)
`

3
4

C.
)
`

3
8

D.
)
`

3
4
,
3
2

E.
)
`

3
8
,
3
2


21. Bentuk
3
5
6
2
|
|

\
|
dapat ditulis sebagai....
A.
4
5 8
B.
5
4 4
C.
4
5
8
1

D.
5
4
1
4
1

E.
5
8
1
8
1


22. Hasil dari
25
5 5 5 3
adalah....
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
E. 25

7

23. Nilai dari
5
5 10
adalah....
A. 2 1+
B. 2 1
C. 2 1+
D. 2
E. 0

24. Bentuk rasional dari
3 2 3
5

adalah.
A.
2
2 5

B. 3 2
2
1
+
C. 3 2
2
1

D. 3
3
1
2 +
E. 3
3
1
2

25. Hasil operasi dari 72 50 18 + adalah.
A. 2 2
B. 2 3
C. 3 2
D. 3 3
E. 1

26. Nilai dari 416 21 936 31 + adalah....
A. 2 5
B. 5 2
C. 8
D. 13
E. 21

8

27. Diketahui 6
3 2
3 2
b a + =
+

; jika a dan b bilangan bulat, maka b a + =....


A. 5
B. 3
C. 2
D. 2
E. 3

28. Bentuk sederhana dari =
m n p
a
A.
mn
p
a
B.
pmn
a
1

C.
n
mp
a
D.
p
mn
a
E.
pn
m
a

29. Jika 80 18 + = m , maka nilai ( )( ) 2 7 2 7 + m m adalah.
A. 98
B. 10 24
C. 10 12
D. 1
E. 0

30. Bentuk sederhana dari 200 32
4
1
18 8 2 + + + adalah....
A. 2 14
B. 2 17
C. 2 18
D. 2 20
E. 2 21

9

31. Jika a =
3 3 3 3
49 49 49 , maka nilai a adalah.
A. 49
B.
3
49
C. 7
D. 343
E. 729

32. Bentuk sederhana dari
2
18 2 24 3

adalah....
A. 6 6 2 6 +
B. 6
C. 6 6 2 6
D. 3 6 6
E. 3 12 24

33. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang alas ( ) 2 5 + cm dan tinggi ( ) 2 5 cm. Maka
keliling segitiga tersebut adalah.
A. 6 3 5 + cm
B. 6 10 5 + cm
C. 6 5 10 + cm
D. 6 3 10 + cm
E. 6 3 25 + cm

34. Diketahui jari-jari sebuah bola adalah ( ) 6 2 2 + cm. Maka luas permukaan bola
adalah....cm
2
.
A. 3 22
B. 3 88
C. ( ) 3 8 14 +
D. ( ) 3 16 28 +
E. ( ) 3 32 56 +

10

35. Jika f(x) = 2
x
, maka
( )
( )
=

+
1
3
x f
x f

A. f(2)
B. f(4)
C. f(16)
D.
|

\
|

+
1
3
x
x
f
E. f(2x + 2)

36. Jika
3
2
2
9
1
3
3
=
|

\
|
x
, maka x = .
A. 2/3
B. 9/2
C. -10/3
D. 10/3
E. -9/2

37. Nilai x yang memenuhi persamaan
5 5 3
27 3
+
=
x x
adalah....
A. -20
B. -15
C. 0
D. 15
E. 20

38. Nilai x yang memenuhi persamaan ( )
5 2 4
8 25 , 0
+
=
x x
adalah.
A. 1
B. 0,1
C. 0,01
D. -0,1
E. -0,01

39. Hasil sederhana dari =

27 3
2
108
11

A.
3
1 3 19 +

B. 3 3 3 +
C. -2
D. 27 2 6 +
E. 108 4

40. Bentuk sederhana dari
( )
( )
=

3
2 1 2
2
3 2
3
3
q p
q p

A. 27p
B. 81p/q
C. 81p
D. 9q
E. 81q

Anda mungkin juga menyukai