KERTAS CADANGAN PROGRAM KELAB RUKUN NEGARA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAJAU (SEMELA) TAHUN 2012

A.

MAKLUMAT SEKOLAH : SMK LAJAU : PETI SURAT 81514, 87025 WP LABUAN 087-462995 087-462463 Bandar : PN. HJH. ZAMZAM HJ. ABDUL RASHID :

B.

MAKLUMAT PROGRAM

Anggaran Perbelanjaan

:

RM1000.00

SUDUT WIRAWAN 1. Rasional

1.1 Pelajar harus didedah an epada to oh-to oh sejarah negara. 1.2 Pelajar harus memain an peranan untu mengharum an nama negara dalam apa-apa bidang yang diceburi .

2.1 Program ini dapat memberi esedaran epada pelajar bahawa setiap pelajar boleh memain an peranan untu menge al an emerde aan negara. 2.2 Pelajar a an didedah an epada sejarah dan prinsip ru un negara. 2.3 Pelajar berpeluang ber ongsi ma lumat tentang isu-isu ber aitan emerde aan negara.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Obje tif

 

   

 

 

 

 

 

 

 

: :

   

   

   

 

   

 

 

   

1. 2. 3. 4. ) 5.

Taju Obje tif Keterangan Proje Tempoh Pela sanaan

 

1. Nama Se olah 2. Alamat 3. No. Telefon Se olah : 4. No. Fa s Se olah : 5. Kategori Se olah : 6. Nama Pengetua 7. Nama Penyelia Proje : 8. No. Tel Penyelia Proje 9. Emel Penyelia Proje : 10. No. A aun SUWA : 11. Ban A aun SUWA :

 

 

 

   

 

     

 

: (Ruju Ring asan Setiap Proje ) : (Ruju Ring asan Setiap Proje ) (Ruju Ring asan Setiap Proje ) Sepanjang program (Ruju Ring asan Setiap Proje

Sepanjang 2012 4. Masa

Berdasar an jadual bertugas 5. Tempat Papan Kenyataan dan Kawasan Bili Darjah. 6. Peserta sasaran Semua Ting atan 7. Anggaran Perbelanjaan Penyediaan Bahan Pameran RM 300.00 9. Peruntu an Peruntu an Kelab Ru un Negara

PROJEK KRAFTANGAN KITAR SEMULA 1. Rasional

1.1 Pelajar harus didedah an epada epentingan menjaga alam se itar. 1.2 Pelajar harus memain an peranan untu menjaga alam se itar di samping menana m si ap cinta an Negara..

2.1 Program ini dapat memberi esedaran epada pelajar tentang epentingan m enjaga alam se itar 2.2 Pelajar berpeluang untu mencipta bahan raftangan berasas an bahan ita r semula yang bertema an 1 Malaysia. . 3. Tari h Februari - April 4. Masa

Wa tu Ko uri ulum 5. Tempat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Obje tif

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

. 3.

Tari h

 

 

 

   

 

Bili PSV 6. Peserta sasaran Ahli Kelab Ru un Negara 7. Anggaran Perbelanjaan RM 100.00 8. Peruntu an Peruntu an Khas Kelab Ru un Negara

PROGRAM KAYUHAN MERDEKA 1. Rasional

1.1 Pelajar harus didedah an epada a tiviti fizi al dan jasmani. 1.2 Pelajar harus memain an peranan untu menghargai emudahan dan prasana awam yang disedia an oleh erajaan.

2.1 Program ini dapat memberi esedaran epada pelajar tentang epentingan m enghargai emudahan awam yang disedia an 2.2 Pelajar berpeluang untu beriadah di samping mengenali lo asi-lo asi set empat.. . 3. Tari h Ogos 2012 4. Masa

Hari Sabtu 5. Tempat Laluan Berbasi al Pusat Ko â Pohon Batu â lam â Bu it Kuda â Pusat Ko 6. Peserta sasaran 50 Ahli Kelab Ru un Negara & Murid yang berminat 7. Anggaran Perbelanjaan RM 600.00 9. Peruntu an Peruntu an Khas Kelab Ru un Negara Layang-Layangan â Kiansam â Bebuloh â Sg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Obje tif

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Disedia an oleh:

NORSIAH BINTI NASIP GURU PENASIHAT KELAB RUKUN NEGARA SMK LAJAU WP LABUAN

Disema oleh :

NOR AIN BINTI MOHAMED PK KOKURIKULUM SMK LAJAU WP LABUAN