BDA 3043: Termodinamik ll

BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
Md Zin Ibrahim
Jabatan Loji dan Automotif
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
1.1 Kitar Carnot
Salah satu jenis kitar bagi loji kuasa stim ialah kitar
Carnot. Kitar ini diambil atas nama perekanya iaitu
Sida Carnot. Kitar ini merupakan kitar unggul
(Proses boleh balik) yang paling cekap bagi
pengendalian antara had suhu tertentu bagi kitar
wap atau gas. Proses-proses itu ialah:
1-2 Proses penambahan haba, Q
in pada suhu malar
2-3 Proses pengembangan isentropik (S
2 = S3)
3-4 Proses penyingkiran haba Q
out pada suhu
malar.
4-1 Proses pemampatan isentropik (S
4 = S1)
Rajah 1.0 dan Rajah 1.2 menunjukkan proses-
proses utama bagi kitar Carnot.

BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
Dandang
Pemeluwap
Turbin
Pamair
suapan
TAKUNGAN PANAS
TAKUNGAN SEJ UK
Q1-2
Q3-4
W2-3
W4-1
T °C
s
1 2
3
4
Rajah 1.1; Gambarajah T-s
Rajah 1.2: Gambarajah Skimatik
Gambarajah T-s dan Skimatik Kitar Carnot.

T °C
s
1 2
3
4
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
DANDANG (1-2)
Anggapan PE ≈ 0, KE ≈ 0, W ≈
0
Q
12
– W
12
= H
12
+ PE
12
+ KE
12
Q
12
= H
12
= (H
2
– H
1
)
TURBIN (2-3)
Anggapan PE ≈ 0, KE ≈ 0, Q ≈
0
Q
23
– W
23
= H
23
+ PE
23
+ KE
23
-W
23
= H
23
= H
3
- H
2
Persamaan Keseimbangan Tenaga

T °C
s
1 2
3
4
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
PEMELUWAPAN (3-4)
Anggapan : PE = 0, KE =
0, W = 0
Q
34
– W
34
= H
34
+ PE
34
+
KE
34
Q
34
= H
34
= (H
4
– H
3
)
PAM AIR SUAPAN (4-1)
Anggapan PE = 0, KE = 0,
Q = 0
Q
41
– W
41
= H
41
+ PE
41
+
PE
41
-W
41
= H
41
= H
1
– H
4

Persamaan Keseimbangan Tenaga

Kecekapan haba =
atau
Oleh kerana kitar Carnot mempunyai
proses yang boleh balik, menurut skala
suhu Kelvin:
in
net
Q
W
in
out
th
in
out in
th
Q
Q
Q
Q Q
− ·

·
1 η
η
p
s
in
out
T
T
Q
Q
·
di mana;
T
s
= suhu takungan panas
T
p
=suhu takungan sejuk
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
KECEKAPAN KITAR CARNOT

CONTOH 1.1
Sebuah kitar Carnot beroperasi di antara
tekanan 0.03 bar dan 70 bar masing-masing di
dalam keadaan wap basah. Stim
meninggalkan pam pada keadaan cecair tepu
meninggalkan dandang di dalam keadaan wap
tepu. Tentukan kecekapan haba loji.
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

Kitar Rankine

Kitar Carnot Kecekapan Tinggi tetapi Nisbah Kerja
Adalah Rendah

Proses Rumit untuk dilakukan-memberhentikan
penyejukan pada keadaan 3 (Stim basah, T2)
kerana perlu melakukan proses mampatan secara
seentropi kepada keadaan 4

Lebih mudah sekiranya pada keadaan 3 cecair
sepenuhnya menerusi pemeluawapan kepada
tekanan dandang (T1) pada keadaan 4.

Saiz pam adalah kecil dan kerja pam dapat
dikurangkan.

Jumlah haba yang dibekalkan meningkat (Cecair
ke wap) kerana T4 adalah lebih rendah daripada
suhu tepu pada tekanan dandang.

Pengubahsuaian ini di panggil kitar Rankine
seperti Dalam Rajah 1.3
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant
1
2 3
4
5
T
(K)
S(kJ/kgK)
1
2
3
4
5
4
Turbine
Cooling
Water
Condenser
Pump
B
o
i
l
e
r
Fuel
Air
Boundary
Fuel Gas
W12
W34
Q23
Q
4
5
1
Rajah 1.3: Gambarajah T-s dan Skimatik Kitar Rankine Unggul
Gambarajah T-s dan Skimatik Kitar Rankine Unggul

Proses 2-3:
Proses penyikiran haba di pemeluwap pada
tekanan malar (PE=0,KE=0,W=0)
23 23 23 23 23
KE PE h W Q + + · −
( )
2 3 23
h h Q − ·
Proses 1-2:
Proses pengembangan secara seentropi di
turbin dari p
1
ke p
2
. (PE=0,KE=0,Q=0)
12 12 12 12 12
KE PE h W Q + + · −
( )
2 1 12
h h W − · −
PROSES KITAR RANKINE & IMBANGAN
TENAGA
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

PROSES KITAR RANKINE &
IMBANGAN TENAGA
Proses 3-4:
Proses pemampatan secara seentropi di pam air suapan
dari p
1
ke p
2
. (PE=0,KE=0,Q=0)
Selain daripada itu kerja pam juga boleh dikira dengan
menggunakan hubungan:
34 34 34 34 34
KE PE h W Q + + · −
( )
4 3 34
h h W − · −
( )
4 3 34
P P v W − ·
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

PROSES KITAR RANKINE & IMBANGAN TENAGA
Proses 4-5-1:
Proses penambahan haba di dandang pada tekanan malar
(PE=0,KE=0,W=0)
41 41 41 41 41
KE PE h W Q + + · −
( ) ) ( ) (
1 4 1 5 5 4 451
h h h h h h Q − · − − − ·
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

KECEKAPAN HABA RANKINE
in
net
Q
W
R
η
( ) ( )
( )
2 3
1 2 4 3
h h
h h h h
R

− − −
· η
T
s
3
1
4
T
2
T
1
2
( ) ( )
( )
dandang
pam turbin
R
W
W W −
· η
Kecekapan ini memberitahu kita, berapa banyak kerja
bersih dapat ditukarkan daripada haba yang
dibekalkan ke dalam sistem.
=
Kecekapan Haba Rankine,
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
Rajah 1.4: Gamabarajah T-s Kitar Rankine Ideal

Selain daripada kecekapan haba rankine, beberapa
kriteria juga perlu dicari bagi menentukan prestasi
sesebuah loji kuasa.
1. Penggunaan stim tentu (s.s.c)
Penggunaan stim tentu merupakan nisbah kadalir jisim
(kadar penggunaan stim terhadap masa) dengan kuasa
keluaran bersih yang dihasilkan
Ia memberitahu kita berapakah kadalir stim yang
diperlukan untuk hasilkan 1 unit kuasa
KRITERIA PRESTASI LOJI
KUASA
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

Kadalir jisim stim =

,
`

.
|
s
kg
m
s


Kuasa keluaran = ( )
,
`

.
|
kg
kJ
s
kg
w m
net s
x x

Oleh itu, s.s.c=
( )
]
]
]
]
]

,
`

.
|
kg
kJ
s
kg
s
kg
w m
m
net s
s


iaitu =
kJ
kg
w
net

1
Selain daripada unit ini, unit lain yang biasa digunakan
ialah: ( )
jam kW
kg
s kW
kg
kJ
kg
. .
3600
· ·
Maka s.s.c =
]
]
]

jam kW
kg
w
net
.

3600
KRITERIA PRESTASI LOJI
KUASA
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

1. Nisbah kerja
Nisbah ini menunjukkan berapa banyak kerja
bersih dapat dihasilkan daripada keseluruhan
kerja kasar yang dipunyai oleh sistem.
Nisbah kerja =
turbin
pam turbin
W
W W −
·
kasar keluaran kerja
bersih keluaran kerja
3. Kecekapan isentropik (seentropi)
Kecekapan isentropik/seentropi terbahagi
kepada dua iaitu:

kecekapan seentropi pam

kecekapan seentropi turbin
KRITERIA PRESTASI LOJI
KUASA
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

Wujudnya kecekapan ini kerana terdapat ketidakboleh
balikan proses pada turbin dan pam air suapan.
Ketidakbolehbalikan ini menyebabkan turbin dan pam air
suapan tidak lagi beroperasi secara isentropik atau
seentropi.
*proses pegembangan dan mampatan adalah sebenar.
T
s
3
4
1
2’
4’
2
KRITERIA PRESTASI LOJI KUASA
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
Rajah 1.5: Gambarajah T-s
dengan Proses Tak Seentropi

Bagi pam:
( )
1 2
1 2
h h
h h
pam s


· ·
'
sebenar kerja
seentropi kerja
η
Bagi turbin:
( )
3 4
3 4
h h
h h
turbin s


· ·
'
seentropi kerja
sebenar kerja
η
1. Beban haba pemeluwap (Condenser heat load)
Digunakan untuk membandingkan penyingkiran haba
di antara loji kuasa.
Beban haba pemeluwap = s.s.c x haba tersingkir di
pemeluwap
kg
kJ
x
jam kW
kg
.
·
jam kW
kJ
.
·
KRITERIA PRESTASI LOJI
KUASA
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

CONTOH 1.2
Sebuah kitar loji kuasa stim bekerja dengan tekanan
dandang dan pemeluwap 30 bar dan 0.04 bar
masing-masing. Kirakan kecekapan, nisbah kerja dan
pengunaan stim tentu bagi:
b. Kitar Carnot menggunakan stim basah
c. Kitar Rankine dengan stim tepu kering masuk ke
turbin.
d. Kitar Rankine di(b) dengan kecekapan seentropi
turbin 80%
e. Sekiranya turbin di bekalkan dengan stim panas
lampau pada suhu 450°C, tentukan pengunaan stim
tentu (PST)
Bandingkan kecekapan terma, kerja bersih dan nisbah kerja
bagi . kitaran (a),(b),© dan (d). Nyatakan ulasan anda
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

• Salah satu cara untuk meningkatkan kecekapan haba
ialah dengan cara meningkatkan W
net.
2. Bagaimana meningkatkan W
net
?
• Naikkan W
out
• Kurangkan W
in
• Penggunaan pemanas lampau merupakan satu cara
untuk menaikkan W
out
.
• Ia akan menyebabkan stim yang keluar dari dandang
pada keadaan wap tepu dipanaskan di dalam pemanas
lampau sehingga stim menjadi wap panas lampau.
• Ini menyebabkan perbezaan entalpi yang tinggi di
turbin dan ini meningkatkan W
out
.
KITAR RANKINE DENGAN PEMANAS
LAMPAU
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

SUSUNATUR LOJI DAN GAMBARAJAH T-s
KESEIMBANGAN TENAGA
' Q Q Q Q
in
54
65 16
+ + ·
( ) ( ) ) ' 4 5 (
5 6 1
h h h h h h Q
in
− + − + − ·
( ) ' 4
3
h h Q
in
− ·
( )
4
3 P P V W
in
− ·
( ) ' 2 1 h h W
out
− ·
6
5
1
2
3 4
drum
pump
Surge tank
receiver
Superheater
Turbine
Condenser
6
1
2’
2
3
5
T
(K)
S(kJ/kgK)
4’
4
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

CONTOH 1.3
Sebuah janakuasa stim kitar Rankine berada diantara
tekanan 40 bar dan 0.1 bar. Sekirannya suhu
keluaran pemanas lampau ialah 520
o
C, dapatkan
kecekapan terma, penggunaan stim tentu dan
nisbah kerja. Bandingkan nilai yang diperolehi
dengan jawapan daripada contoh sebelumnya.
Dapatkan juga beban haba pemeluwap dan beri
ulasan. Jika suhu air penyejuk bagi pemeluwap naik
22
o
C kepada 30
o
C, dapatkan berapakah jisim air
penyejuk untuk satu kg stim
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

PENGARUH SUHU STIM
Lebih tinggi suhu stim yang keluar dari pemanas
lampau, lebih kering stim yang memasuki
pemeluwap.
T °C
s
4
1'
3
2'
1
2
x
x '
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

PENGARUH TEKANAN STIM
Pada suhu yang malar, apabila tekanan dandang
ditambah, stim akan menjadi lebih basah kerana x
berkurang.
T °C
s
x x'
P1
P1'
P2
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
Kesan Tekanan Dandang Terhadap
Kecekapan dan Kadar P.s.t
K
e
c
e
k
a
p
a
n

K
i
t
a
r

1
0
0
%
Tekanan Dandang
P
e
n
g
u
n
a
a
n

S
t
i
m

t
e
n
t
u
Kecekapan
s.s.c
Rajah : Kesan Tekanan Dandang Terhadap Kecekapan dan Kadar P.s.t

BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

Kesan suhu stim panas Lampau
terhadap kecekapan kitar dan p.s.t
K
e
c
e
k
a
p
a
n

K
i
t
a
r

1
0
0
%
Suhu Stim °C
P
e
n
g
u
n
a
a
n

S
t
i
m

t
e
n
t
u
Kecekapan
s.s.c
Rajah : Kesan suhu stim panas Lampau terhadap kecekapan kitar dan p.s.t

T °C
s
x x'
KITAR RANKINE DENGAN PEMANAS SEMULA-
TURBIN BERBILANG PERINGKAT
1. Kitar rankine dengan pemanas semula merupakan
salah satu kitar modifikasi Rankine yang digunakan
secara praktikal pada masa ini.
2. Apabila tekanan dandang ditingkatkan stim yang
memasuki pemeluwap akan menjadi lebih basah dan
akan merosakkan turbin
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

1. Untuk mengatasi masalah ini sistem pemanasan semula
digunakan.
• meningkatkan dan memastikan stim kering semasa keluar daripada turbin.
• Suhu purata haba yang dibekalkan kepada stim adalah
tinggi
• Memerlukan dandang berfrenkuensi tinggi dengan
pegembangan dalam satu peringkat menghasilkan stim
ekzos yang basah (<10%)
• Memanas lampaukan stim supaya kebasahan stim <10%.
Keadaan memanaskan semula stim dan pegembangan
dilakukan dalam dua peringkat turbin.
4. Penggunan alat ini menyebabkan terdapat dua unit turbin
digunakan: turbin tekanan tinggi dan rendah.
5. Penggunaan sistem pemanasan semula adalah untuk
memanaskan semula stim yang keluar daripada turbin
tekanan tinggi sebelum memasuki turbin tekanan rendah.
KITAR RANKINE DENGAN PEMANAS SEMULA-TURBIN BERBILANG
PERINGKAT
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

T °C
s
5
6
1
2
3
4
2’
4’
SUSUNATUR LOJI & GAMBARAJAH T-S PEMANASAN SEMULA
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
Dandang
Pemeluwap
Pam air suapan
4
TTR TTT
1
2 3
5 6
Pemanas semula

IMBANGAN TENAGA
1. Kerja TTT: (kJ/kg) '
2 1
h h W
TTT
− ·
1. Kerja TTR:
(kJ/kg) '
4 3
h h W
TTR
− ·
Apabila wujudnya ketidakbolehbalikan:
1. Kerja TTT: (kJ/kg) '
2 1
h h W
TTT
− ·
1. Kerja TTR:
(kJ/kg)
' 4 3
h h W
TTR
− ·
• Q
out
=

' 34 ' 12
Q Q +
=
( ) ( ) (kJ/kg) ' '
4 3 2 3
h h h h − + −
• Q
in
=

' 6 1
Q Q +
=
( ) (kJ/kg) '
6 1
h h −
( )
' 16
Q
W W W
pam TTR TTT
R
− +
· η
∴ Kecekapan haba
rankine,
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
T °C
s
5
6 6’
1
2
3
4
2'
4'

CONTOH 1.4

Sebuah janakuasa stim bekerja dengan tekanan stim
30 bar dan 0.04 bar. Stim masuk ke turbin pada suhu
450
0
C dan berkembang sehingga tepu kering kepada
tekanan 2 bar. Stim kemudian dipanaskan semula
sehingga suhu mencapai 400°C sebelum ia masuk ke
turbin tekanan rendah. Kecekapan seentropi kedua-
dua turbin adalah 0.85%.

Kirakan;

i. Kecekapan termal

Ii.Pengunaan stim tentu.
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

KITAR JANA SEMULA
Direkabentuk bertujuan mendapatkan kecekapan
kitar CARNOT sambil mengekalkan nisbah kerja yang
tinggi.
Bagaimana?
Meninggikan suhu air suapan kepada suhu ketepuan
sepadan dengan tekanan dandang sebelum ia
memasuki dandang agar mendekati proses
pembekalan haba suhu malar.
Jenis
Pemanas
terbuka
Pemanas
Tertutup
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

SUSUNATUR LOJI DENGAN PEMANAS AIR TERBUKA
Boiler
Condenser
Pump 1
Feed
Heater
Pump 2
5
1
(1-y)kg
2
3
4 7 8
(y)kg
6
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)
oKitar Jana Semula Pemanas air suapan Jenis terbuka
Meningkatkan kecekapan kitar Rankine dengan menjujuh sebahagian stim
pada tekanan perantaraan semasa pegembangan dan mencampurkan stim
dengan air suapan yang telah dipam pada tekanan yang sama di dalam
pemanas air suapan terbuka.

PROSES-PROSES KITAR
Stim di dalam keadaan wap panas lampau dikembangkan di
dalam turbin (1 kg)
Pada titik ini sebahagian stim pada suhu tinggi diekstrak ke
dalam pemanas suapan sebanyak y kg. Baki (1-y) kg
mengembang sehingga ke tekanan pemeluwap.
Stim memasuki pemeluwap
Stim keluar setelah haba disingkarkan dan memasuki pam
air suapan tekanan rendah.
Stim masuk ke pemanas suapan dan stim ini dipanaskan
secara semulajadi oleh stim . Sim pada titik 6 berubah fasa.
Suhu titik 4 meningkat sehingga mencapai suhu tepu. Fasa
berubah dari cecair termampat ke cecair tepu.
Jisim stim bercampur menjadi 1 kg semula dan masuk ke
pam air suapan tekananan tinggi.
Stim keluar dari pam air suapan dan masuk ke dalam
dandang.
Titik 1
Titik 6
Titik 2
Titik 3
Titik 4
Titik 7
Titik 8
Titik 5
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

4
8
1
1 kg
6
3
T
s
(1 – y) kg
1 kg
y kg
(1-y)kg
7
5
2
GAMBARAJAH T-S
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

ANALISIS TENAGA
( )
( ) ( ) 8 7 3 4
1
− −
+ − ·
pamII pamI pam
W W y W
( ) ( )( )
2 6 6 1
1 h h y h h W
turbin
− − + − ·
( )
8 1
h h Q
in
− ·
( )( )
3 2
1 h h y Q
out
− − ·
Bagaimana mendapatkan nilai suhu di titik 6 dan
mendapatkan nilai y ?
( )
2
2 5
6
T T
T

·
Dari pemanas terbuka:
( )
7 4 6
1 h h y yh
h m h m
out out in in
· − +
·
∑ ∑
FHW
ykgh6
(1-y)kgh4 1kgh7
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

Kitar Rankine yang beroperasi di antara tekanan dandang 30 bar
dan pemeluwap 0.04 bar. Stim pada keadaan suhu 450’C masuk
ke turbin dan berkembang pada tekanan 3 bar. Sebahagian
daripada stim di jujuhkan kepada pemanas air suapan
terbuka(Open Feed water heater) dengan kecekapan isentropi
turbin ialah 0.85%. Abaikan kerja pam dan kirakan
i. Kecekapan terma loji ( cycle efficiency)
Ii. Pengunaan stim tentu (specific steam comsumtion)
CONTOH 1.5:
Kitar Rankine dengan pemanas air suapan
terbuka
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

PEMANAS AIR SUAPAN JENIS TERTUTUP
Digunakan bagi mengelakkan penggunaan pam air
suapan yang banyak.
Sistem ini menggunakan 1 pam air suapan sahaja.
Mengantikan sistem pemanas air suapan terbuka
kepada jenis tertutup yang berfungsi sebagai
perangkap stim. (Injap pendikit)
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

Boiler
8
1
(1-y
1
– y
2
)kg
2
3
4 5 6
y
1
kg
7
Feed
Heater 1
Feed
Heater 2
Feed
Pump
Condenser
y
2
kg
9
10
12
11
(y
1
+ y
2
) kg
SUSUNATUR LOJI DENGAN DUA PEMANAS AIR TERTUTUP
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

• Pada 1, stim dalam keadaan wap panas lampau memasuki turbin (1
kg). Pada 7, sebanyak y
1
kg diekstrak. Pada 8, sebanyak y
2
kg stim
pula diekstrak
• Pada 2, sebanyak (1-y
1
-y
2
) kg stim memasuki pemeluwap.
• Di pemanas suapan 1, proses pemindahan haba berlaku. Stim pada 7
sebanyak y
1
kg digunakan untuk memanaskan stim pada titik 5
menyebabkan suhu meningkat sehingga titik 6. Stim pada 7 berubah
fasa kepada cecair tepu pada titik 11.
• Pada titik 11 pula, stim (y
1
kg) seterusnya didikitkan di dalam injap
sehingga titik 12 dan memasuki pemanas suapan 2.
• Di pemanas suapan 2, proses pemindahan haba berlaku. Stim pada 8
sebanyak y
2
kg dibantu pula dengan stim (y
1
kg) yang masuk dari
titik 12, digunakan untuk memanaskan stim pada titik 4
menyebabkan suhu meningkat ke titik 5. Stim di 8 dan 12 bergabung
dan berubah fasa menjadi cecair tepu di titik 9 (y
1
+y
2
)
• Stim pada 9 ini seterusnya didikitkan di dalam injap sehingga titik 10
dan masuk kedalam pemeluwap. Di pemeluwap, stim ini bergabung
dengan stim pada 2 dan keluar sebagai cecair tepu pada 3 ( 1 kg).
• Pemanas di dandang berlaku di titik 6 hingga titik 1.
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

RAJAH T-S
4
8
1
1 kg
6
3
T
s
(1 – y
1
) kg
1 kg
y
1
kg
(1 – y
1
– y
2
)kg
7
5
2
y
2
kg
12
10
11
9
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

( )
6 1
h h Q
in
− ·
( ) ( )( ) ( )( )
2 8 2 1 8 7 1 7 1
1 1 h h y y h h y h h W
out
− − − + − − + − ·
• Bagaimana mendapatkan nilai y
1
dan y
2
?
• Dari pemanas suapan 1:
6 11 1 5 7 1
h h y h h y
h m h m
out out in in
+ · +
·
∑ ∑
• Dari pemanas suapan 2:
( )
9 2 1 4 12 1 8 2
5 h y y h h h y h y
h m h m
out out in in
+ + · + +
·
∑ ∑
ANALISIS KESEIMBANGAN TENAGA
1kgxh5
FWH1
y1kgxh7
y1kgxh11
1kgxh6
FWH2
y2kgxh8
1kgxh4
(y1+y2)kgxh9
1kgxh12
1kgxh5
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)

Sebuah kitaran kuasa stim janasemula yang
menggunakan pemanas air tertutup bekerja dengan
keadaan wap 40 bar dan 500
o
C. Tekanan pemeluwap
ialah 0.035 bar. Stim dijujuh pada tekanan 10 bar dan
1.1 bar masing-masing. Tentukan –jisim jisim stim
ekstrak yang diperlukan bagi pemanas air untuk tiap-
tiap 1 kg stim yang keluar dari dandang. Kira juga
kecekapan terma dan penggunaan stim tentu
loji.Anggap proses adalah ideal.
CONTOH 1.6 : Pemanas air tertutup
BDA 3043: Termodinamik ll
BAB 1:LOJI KUASA STIM( Steam Power Plant)