Anda di halaman 1dari 5
Walau pun terdapat beberapa Kelsbitan seperti yang telah diterangkan diatas, proses pemesinan juga mempunyai beberapa kekurangan diantaranya: 1, Pembuangan bahan scbenarnya merupakan suatu pembaziran, 2. Secara amays, masa yang diperlukan untuk membuang sesuatu isipadu bahan lebih lama jika dibandingkan dengan masa membentuk bahagian terscbut melalui proses pembentukan atau proses Jain 3, Proses ini memerlukan kemahiran pekerja yang tinggi. Sckiranya tidak dilakukan dengan hati- ‘hati, mut barangan yang dihasitkan tidak dapat memenvhi spesiikasi yang telah ditetapkan. 4. Proses ini Jazimnya memerlukan tenaga dan modal yang besar disamping tenaga buruh yang ‘betkemabiran tinggi Sungguh pun proses-proses pemesinan mempunyai beberapa Kekurangan, pengginaannya didalam Sesuatu operasi pembuatan tidak dapat diclakkan. Apa yang perlu diperhatikan ialah seboleh mungkin Kkelemahan-kelemaan yang disebut diatas haruslah dimimakan. Tanya boleh dilakukan “dengan ‘melakukan proses pemesinan dengan cara yang paling baik. 2.0 MEKANIK PEMOTONGAN LOGAM 2.1. PRINSIP-PRINSIP UMUM ‘Semua operasi pemotongan logam boleh disamakan dengan proses ynag ditunjukkan dafani Rajah 2.1 dimana mataalat yang berbentuk baji mempunyai pinggir pemotong yang lurus, bergerak secara relatif tethadap beidakerja sebegitu cara dimana satu lapisan logam dibuang dalam bentuk serpihan. “Terdapat dua jenis pemotongan iaitu pemotongan tepat (orthogonal cutting) dan pemotongan serong (blique cuuing): Pemotongan tepat ialah dimana pinggir pemotongan bersudut tepat dengan arah perakan relatif-diéntara bendakerja dengan mataalat, Keadaan ini berlaku contohnya, apabila melarik pada hujang permukazn tub atau semasa proses mengetam bendakerja dimana mataalat adalah lebih Jebar daripada leber bendakerja. Kedua-dua contch ditunjukkan dalam Rajah 2.2 [Manakala pemotongan serong ialah bilamana sudut pinggir pemotongan adalah serong dengan arah gerakan relatif diantara bendakerja dengan mataala (lihat Rajah 2.3). Untuk proses melarik perbezaan