Anda di halaman 1dari 33

Bengkel Pelaksanaan Modul

Pembangunan Kemahiran Insaniah

Kurikulum dan Penaksiran


Pada akhir sesi, peserta dapat;
1. Mengenal pasti hasil dan taksonomi

pembelajaran serta kurikulum KI,


2. Menyatakan hasil pembelajaran KI
bagi program dan kursus,
3. Menyatakan elemen KI bagi kursus
dan pelajaran serta penaksirannya
EDUCATIONAL GOAL

THROUGH PUT
INPUT
(PROCESS)

OUTPUT
HASIL PEMBELAJARAN KI
HASIL PERNYATAAN HASIL
PEMBELAJARAN KI PEMBELAJARAN
• Kemahiran Berkomunikasi PROSES
• Pemikiran Kritis dan Pengalaman
Kemahiran Menyelesaikan pembelajaran
PROGRAM
Masalah berasaskan
• Pembelajaran Berterusan
dan Pengurusan Maklumat
interaksi Kursus
dengan kursus,
• Kemahiran Berpasukan kaedah Pelajaran
• Kemahiran Keusahawanan
mengajar,
• Etika dan Moral Professional
• Kemahiran Kepemimpinan bahan
pengajaran &
pembelajaran
dan
persekitaran
Kerangka Pembelajaran
Berpusatkan Hasil
1. Pernyataan Hasil
– Apakah yang patut pelajar lakukan sepanjang
hidupnya?
– Apakah yang kita boleh bantu dan
bertanggungjawab dalam program/kursus ini?
2. Kandungan
– Apakah tema, konsep dan isu yang pelajar
mesti faham untuk melakukan perkara
tersebut?
3. Kandungan
– Apakah kemahiran yang mesti pelajar kuasai
untuk melakukan perkara tersebut?
2. Projek
– Apakah yang pelajar boleh lakukan dalam
kursus ini untuk menunjukkan suatu tahap
kecekapan dalam hasil?
3. Kriteria Penaksiran
– Apakah kriteria kualitatif yang akan digunakan
kepada demonstrasi/apa yang dipamerkan?
Hasil Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
• Menunjukkan apa yang pelajar dapat
lakukan pada akhir sesuatu program
atau kursus atau pelajaran
• Boleh diukur atau dicerap -
pengetahuan, kemahiran, sikap dan
ciri-ciri lain (KASOC)
Hasil Pembelajaran
Kemahiran
psikomotor/
praktikal/teknikal

Pembelajaran sepanjang
hayat dan pengurusan
maklumat

Kemahiran komunikasi

Kemahiran dan Pengetahuan


Pemikiran kritikal dan pendekatan
tanggungjawab saintifik
sosial
Kemahiran pengurusan
dan keusahawanan

Profesionalisma,
nilai, sikap dan
etika
Hasil Pembelajaran KI
• Kemahiran Berkomunikasi
• Pemikiran Kritis dan Kemahiran
Menyelesaikan Masalah
• Pembelajaran Berterusan dan
Pengurusan Maklumat
• Kemahiran Kerja Berpasukan
• Kemahiran Keusahawanan
• Etika dan Moral Profesional
• Kemahiran Kepemimpinan
HASIL PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN INSANIAH

7 ELEMEN KI 8 ELEMEN LO
9 ELEMEN LOKI

• Pengetahuan
• Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
• Kemahiran Berkomunikasi
• Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
• Kemahiran Kerja Berpasukan
• Pembelajaran Seumur Hidup & Pengurusan Maklumat
• Kemahiran Kepengurusan dan Keusahawan
• Profesionalisme Nilai, Sikap dan Etika
• Kemahiran Kepemimpinan
Bagaimana?
TINDAKAN
1. PENULISAN HASIL PEMBELAJARAN
– Program
– Kursus/kokurikulum
– Pelajaran/aktiviti
2. PELAKSANAAN
– Kaedah/strategi Penyampaian Berpusatkan Pelajar
– Aktiviti Pembelajaran (projek/tugasan/dll.)
– Aktiviti Ko-kurikulum
– Persekitaran (interaksi pelajar dengan persekitaran
dalam/luar kampus)
3. PEMANTAUAN DAN PENAKSIRAN
Penulisan Hasil Pembelajaran
1. Matrik Hasil Pembelajaran Program
dan Kursus
2. Matrik Hasil Pembelajaran Kursus dan
Taksonomi Pembelajaran
3. Rangka Kursus
4. Rancangan Pengajaran Kursus
SKP2204
SKP2203
SKP2101
KURSUS

ASIA

HUBUNGAN ETNIK
TAMADUN ISLAM DAN
HASIL

KENEGARAAN MALAYSIA
PROGRAM
PEMBELAJARAN

2(2+0)
2(2+0)
3(3+0)

Menguasai ilmu yang cukup dalambidang pengurusan pendidikan

Mempunyai tahap profesionalisme, nilai,
√ sikap dan tingkahlaku beretika


Mempunyai akauntabiliti sosial

Menguasai kemahiran teknikal pengurusan


pendidikan termasuk ICT

Cekap berkomunikasi dan bekerja dalam
pasukan

Cekap mengurus maklumat dan


berkebolehan belajar sepanjang hayat

Berupaya berfikir secara kritis

Mempunyai kemahiran mengurus dan


Matrik Hasil Pembelajaran Program dan Kursus

keusahawanan
Matrik Aras Taksonomi dan Kursus
(Elemen KI disepadukan)
K Kognitif Psikomotor Afektif
o Kursus Kredit
d 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

KENEGARAA 3(3+0
/ / / / / / / /
N MALAYSIA )

TAMADUN 2(2+0 / / / / / /
ISLAM DAN )
ASIA
HUBUNGAN 2(2+0 / / / / / / /
ETNIK )
Matrik Aras Taksonomi dan Kursus
(Elemen KI diasingkan)

Kursu Kredit
CS CTPS TS LL
(Psikomotor) (Psikomotor) (Afektif) (Afektif)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3
3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 1 2 3 1
X (2+1)
4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3
Y (3+1)
NAMA KURSUS :
KOD KURSUS :
KREDIT :
JAM KONTAK :
PRASYARAT :
SEMESTER :
HASIL : (KOGNITIF, PSIKOMOTOR, AFEKTIF,
PEMBELAJARAN SOSIAL) – BERKAITAN DENGAN HASIL
PEMBELAJARAN PROGRAM
SINOPSIS :
KANDUNGAN : MENGGAMBARKAN LO KURSUS INI
PENAKSIRAN DAN : BAGAIMANA MENGUKUR PENCAPAIAN
PENILAIAN OBJEKTIF KURSUS
RUJUKAN :
Rancangan Pengajaran
Tajuk Penyelesaian Campur-Tolak Nombor Dua Digit
Hasil Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat;
a. menyelesaikan masalah campur-tolak nombor dua digit,
Pembelajaran
b. menyelesaikan masalah campur-tolak dua nombor dua digit.
c. Menyelesaikan masalah nombor dua digit secara berkumpulan.

Bahan bantu Modul, Buku


mengajar
Kaedah Kuliah dua hala, modular, PBL
Penyampaian
Aktiviti a. Menyelesaikan masalah secara berkumpulan
b. Pembentangan hasil penyelesaian berkumpulan
Penaksiran a. Cerapan kerja berkumpulan dengan rubrik
b. Penaksiran pembentangan hasil penyelesaian
dengan rubrik
Taksonomi Pembelajaran
• Domain Kognitif
• Domain Psikomotor
• Domain Afektif
• Domain Sosial
KOGNITIF
1. Pengetahuan (Knowledge)
2. Pemahaman (Comprehension)
3. Aplikasi (Application)
4. Analisis (Analysis)
5. Sintesis (Synthesis)
6. Penilaian (Evaluation)
PSIKOMOTOR
1. Persepsi (Perception)
2. Set (Set)
3. Respon Terpimpin (Guided Response)
4. Mekanisme (Mechanism)
5. Respon Ketara Komplek
(Complex Overt Response)
6. Penyesuaian (Adaptation)
7. Lakuan Tulen (Origination)
AFEKTIF
1. Menerima (Receiving)
2. Memberi maklum balas
(Responding)
3. Menilai (Valuing)
4. Mengorganisasi (Organizing)
5. Menghayati nilai (Internalizing)
SOSIAL
1. Komunikasi (Communication)
2. Kerja berpasukan (Teamwork)
3. Pengurusan (Management)
4. Kepemimpinan (Leadership)
Penaksiran
• Proses menambahbaik mutu prestasi
hasil pembelajaran
• Tidak seperti penilaian yang
menekankan aras mutu, penaksiran
memberi tumpuan bagaimana
memperbaiki aras mutu prestasi
• Tumpuan penaksiran formatif
Penaksiran Kemahiran Insaniah
Peperiksaan Peperiksaan Esei/Laporan Projek Persembahan/ Portfolio/ Disertasi Internship
Bertulis Lisan Pembentangan Webfolio (Praktikum/
Penaksiran
Latihan
Industri)
Kemahiran Insaniah

Kemahiran CS1 √ √ √ √ √ √ √ √
berkomunikasi √
CS2 √ √

CS3 √ √ √

Pemikiran CTPS1 √ √ √ √ √
Kritis dan
CTPS2
penyelesaian √ √ √ √
masalah
Kemahiran TS1 √ √ √ √
berpasukan √
TS2 √ √

TS3 √ √ √

Pembelajaran LL1 √ √ √ √ √ √
sepanjang √
LL2
hayat √ √ √

Kemahiran ES1 √
keusahawanan √

Etika dan nilai ET1 √


√ √ √ √ √
profesionalisme
ET2 √ √ √ √ √ √

Kemahiran LS1 √
Kepemimpinan √ √ √ √

LS2
√ √ √ √
EFFECTIVE COURSE DESIGN
PROGRAM OUTCOMES

• COGNITIVE TAX
• AFFECTIVE TAX LEARNING OUTCOMES COURSE-SPECIFIC
• PSYCHOMOTOR TAX & OBJECTIVES LO & OBJECTIVES
• SOCIAL TAX

CLASSROOM
TECHNOLOGY ASSESSMENT
STUDENTS TECHNIQUES
STUDENT-CENTERED
LEARNING

INSTRUCTION ASSESSMENT
OTHER
EXPERIENCES TESTS OTHER
LECTURES LABS MEASURES
Penulisan Hasil Pembelajaran

PSIKOMOTOR
KOGNITIF

Hasil SO
Pembelajaran SI
PELAJARAN AL

I F
T
EK
AF

Contoh:
TAJUK : AKTA PENDIDIKAN (4 jam)
HASIL PEMBELAJARAN : Setelah mengikuti pelajaran ini, pelajar dapat:
2) Membahaskan Akta Pendidikan 1996
3) Bekerjasama dengan rakan untuk
mengumpul bahan berkaitan dengan Akta
Pendidikan sebelum dan selepas merdeka
4) Mempersembahkan hasil kerja kepada rakan
sekelas yang lain
BAHAN MENGAJAR : Buku rujukan berkaitan; notebook, projektor LCD

KAEDAH : Perbincangan kumpulan; tugasan mencari bahan


PENYAMPAIAN/AKTIVITI berkaitan; persembahan pelajar
PENAKSIRAN : Menilai hasil kerja pelajar; persembahan pelajar;
kebolehan bekerja dengan rakan lain; sikap
RUJUKAN : Kerajaan Malaysia. (1996). Akta Pendidikan 1996.
Kuala Lumpur: International Law Book Services.
PENILAIAN KENDIRI :
PEMBETULAN &
PENAMBAHBAIKAN

Kemahiran Ko-
psikomotor/
praktikal/teknikal kurikulum PEMANTAUAN
PENULISAN
Pembelajaran
sepanjang hayat dan

Hasil
pengurusan maklumat

Kemahiran komunikasi PELAKSANAAN


Kemahiran dan Pengetahuan
tanggungjawab sosial Pemikiran kritikal dan pendekatan
saintifik
Ko-
Kemahiran kurikulum (outcomes)
pengurusan dan
keusahawanan
Ko-
kurikulum
Ko-
Profesionalisma, SEMAKAN kurikulum PEMANTAUAN
nilai, sikap dan
etika

MAKLUM BALAS
PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
HASIL PEMBELAJARAN

REKABENTUK

Hasil
Hasil Hasil pembelajaran
pembelajaran pembelajaran Hasil KPT/ IPTA/
pelajaran dan kursus dan pembelajaran
aktiviti kokurikulum Badan
program Profesional

PELAKSANAAN DAN
PENAKSIRAN
Terima Kasih