Bengkel Pelaksanaan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah

Kurikulum dan Penaksiran

Pada akhir sesi, peserta dapat; 1. Mengenal pasti hasil dan taksonomi pembelajaran serta kurikulum KI, 2. Menyatakan hasil pembelajaran KI bagi program dan kursus, 3. Menyatakan elemen KI bagi kursus dan pelajaran serta penaksirannya

EDUCATIONAL GOAL

INPUT

THROUGH PUT (PROCESS) OUTPUT

HASIL PEMBELAJARAN KI
HASIL PEMBELAJARAN KI
• Kemahiran Berkomunikasi • Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah • Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat • Kemahiran Berpasukan • Kemahiran Keusahawanan • Etika dan Moral Professional • Kemahiran Kepemimpinan

PROSES
Pengalaman pembelajaran berasaskan interaksi dengan kursus, kaedah mengajar, bahan pengajaran & pembelajaran dan persekitaran

PERNYATAAN HASIL PEMBELAJARAN

PROGRAM Kursus
Pelajaran

Kerangka Pembelajaran Berpusatkan Hasil
1. Pernyataan Hasil
– – Apakah yang patut pelajar lakukan sepanjang hidupnya? Apakah yang kita boleh bantu dan bertanggungjawab dalam program/kursus ini? Apakah tema, konsep dan isu yang pelajar mesti faham untuk melakukan perkara tersebut?

2. Kandungan

3. Kandungan
– Apakah kemahiran yang mesti pelajar kuasai untuk melakukan perkara tersebut? Apakah yang pelajar boleh lakukan dalam kursus ini untuk menunjukkan suatu tahap kecekapan dalam hasil? Apakah kriteria kualitatif yang akan digunakan kepada demonstrasi/apa yang dipamerkan?

2. Projek

3. Kriteria Penaksiran

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
• Menunjukkan apa yang pelajar dapat lakukan pada akhir sesuatu program atau kursus atau pelajaran • Boleh diukur atau dicerap pengetahuan, kemahiran, sikap dan ciri-ciri lain (KASOC)

Hasil Pembelajaran
Kemahiran psikomotor/ praktikal/teknikal
Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat Kemahiran komunikasi

Kemahiran dan tanggungjawab sosial

Pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik Kemahiran pengurusan dan keusahawanan

Pengetahuan

Profesionalisma, nilai, sikap dan etika

Hasil Pembelajaran KI
• Kemahiran Berkomunikasi • Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah • Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat • Kemahiran Kerja Berpasukan • Kemahiran Keusahawanan • Etika dan Moral Profesional • Kemahiran Kepemimpinan

HASIL PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN INSANIAH

7 ELEMEN KI 8 ELEMEN LO 9 ELEMEN LOKI
• • • • • • • • • Pengetahuan Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik Kemahiran Kerja Berpasukan Pembelajaran Seumur Hidup & Pengurusan Maklumat Kemahiran Kepengurusan dan Keusahawan Profesionalisme Nilai, Sikap dan Etika Kemahiran Kepemimpinan

Bagaimana?

TINDAKAN
1. PENULISAN HASIL PEMBELAJARAN
– Program – Kursus/kokurikulum – Pelajaran/aktiviti

2. PELAKSANAAN
– – – – Kaedah/strategi Penyampaian Berpusatkan Pelajar Aktiviti Pembelajaran (projek/tugasan/dll.) Aktiviti Ko-kurikulum Persekitaran (interaksi pelajar dengan persekitaran dalam/luar kampus)

3. PEMANTAUAN DAN PENAKSIRAN

Penulisan Hasil Pembelajaran
1. Matrik Hasil Pembelajaran Program dan Kursus 2. Matrik Hasil Pembelajaran Kursus dan Taksonomi Pembelajaran 3. Rangka Kursus 4. Rancangan Pengajaran Kursus

SKP2204 KURSUS

SKP2203

SKP2101

Matrik Hasil Pembelajaran Program dan Kursus

HUBUNGAN ETNIK HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM 2(2+0) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2(2+0) 3(3+0)
Menguasai ilmu yang cukup dalam bidang pengurusan pendidikan Mempunyai akauntabiliti sosial Cekap mengurus maklumat dan berkebolehan belajar sepanjang hayat Berupaya berfikir secara kritis Mempunyai kemahiran mengurus dan keusahawanan

TAMADUN ISLAM DAN ASIA

KENEGARAAN MALAYSIA

Mempunyai tahap profesionalisme, nilai, sikap dan tingkahlaku beretika

Menguasai kemahiran teknikal pengurusan pendidikan termasuk ICT Cekap berkomunikasi dan bekerja dalam pasukan

Matrik Aras Taksonomi dan Kursus (Elemen KI disepadukan)
K o d Kursus Kredit

Kognitif
/ / /

Psikomotor Afektif
/ / / / /

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
KENEGARAA N MALAYSIA TAMADUN ISLAM DAN ASIA HUBUNGAN ETNIK
3(3+0 ) 2(2+0 ) 2(2+0 )

/

/ /

/ / /

/ /

/ /

/ / /

Matrik Aras Taksonomi dan Kursus (Elemen KI diasingkan)
Kursu Kredit

CS
(Psikomotor)
1 2 2 2 3 2 3 4 1 1 2 5 6 7 1 2 2 2 3 2 3 3

CTPS
(Psikomotor)
3 2 3 4 1 2 5 3 1 2 6 7 1 3 3 2 2 3

TS
3 1 3 2 4 5 1 2 2

LL
2 3 2 3 1 3

(Afektif) (Afektif)

X Y

3 (2+1) 4 (3+1)

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN SINOPSIS KANDUNGAN PENAKSIRAN DAN PENILAIAN RUJUKAN

: : : : : : : (KOGNITIF, PSIKOMOTOR, AFEKTIF, SOSIAL) – BERKAITAN DENGAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM MENGGAMBARKAN LO KURSUS INI BAGAIMANA MENGUKUR PENCAPAIAN OBJEKTIF KURSUS

: : : :

Rancangan Pengajaran
Tajuk Hasil Pembelajaran Bahan bantu mengajar Kaedah Penyampaian Aktiviti Penaksiran Penyelesaian Campur-Tolak Nombor Dua Digit
Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat; a. menyelesaikan masalah campur-tolak nombor dua digit, b. menyelesaikan masalah campur-tolak dua nombor dua digit. c. Menyelesaikan masalah nombor dua digit secara berkumpulan.

Modul, Buku Kuliah dua hala, modular, PBL
a. Menyelesaikan masalah secara berkumpulan b. Pembentangan hasil penyelesaian berkumpulan a. Cerapan kerja berkumpulan dengan rubrik b. Penaksiran pembentangan hasil penyelesaian dengan rubrik

Taksonomi Pembelajaran
• • • • Domain Kognitif Domain Psikomotor Domain Afektif Domain Sosial

KOGNITIF
1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengetahuan (Knowledge) Pemahaman (Comprehension) Aplikasi (Application) Analisis (Analysis) Sintesis (Synthesis) Penilaian (Evaluation)

PSIKOMOTOR
1. 2. 3. 4. 5. Persepsi (Perception) Set (Set) Respon Terpimpin (Guided Response) Mekanisme (Mechanism) Respon Ketara Komplek (Complex Overt Response) 6. Penyesuaian (Adaptation) 7. Lakuan Tulen (Origination)

AFEKTIF 1. Menerima (Receiving) 2. Memberi maklum balas (Responding) 3. Menilai (Valuing) 4. Mengorganisasi (Organizing) 5. Menghayati nilai (Internalizing)

SOSIAL 1. 2. 3. 4. Komunikasi (Communication) Kerja berpasukan (Teamwork) Pengurusan (Management) Kepemimpinan (Leadership)

Penaksiran
• Proses menambahbaik mutu prestasi hasil pembelajaran • Tidak seperti penilaian yang menekankan aras mutu, penaksiran memberi tumpuan bagaimana memperbaiki aras mutu prestasi • Tumpuan penaksiran formatif

Penaksiran Kemahiran Insaniah
Penaksiran Kemahiran Insaniah Peperiksaan Bertulis Peperiksaan Lisan Esei/Laporan Projek Persembahan/ Pembentangan Portfolio/ Webfolio Disertasi Internship (Praktikum/ Latihan Industri)
√ √ √ √ √ √ √ √

Kemahiran berkomunikasi

CS1 CS2 CS3 CTPS1 CTPS2 TS1 TS2 TS3 LL1 LL2 ES1

√ √

√ √ √

Pemikiran Kritis dan penyelesaian masalah Kemahiran berpasukan

√ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √

Pembelajaran sepanjang hayat Kemahiran keusahawanan Etika dan nilai profesionalisme Kemahiran Kepemimpinan

√ √

√ √ √

ET1 ET2 LS1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LS2

EFFECTIVE COURSE DESIGN
PROGRAM OUTCOMES
• COGNITIVE TAX • AFFECTIVE TAX • PSYCHOMOTOR TAX • SOCIAL TAX
TECHNOLOGY STUDENT-CENTERED LEARNING

LEARNING OUTCOMES & OBJECTIVES

COURSE-SPECIFIC LO & OBJECTIVES

STUDENTS

CLASSROOM ASSESSMENT TECHNIQUES

INSTRUCTION
LECTURES LABS OTHER EXPERIENCES

ASSESSMENT
TESTS OTHER MEASURES

Penulisan Hasil Pembelajaran
PSIKOMOTOR KOGNITIF

Hasil Pembelajaran PELAJARAN
TI EK F

SO

SI AL

AF

Contoh:

TAJUK HASIL PEMBELAJARAN

: :

AKTA PENDIDIKAN (4 jam) Setelah mengikuti pelajaran ini, pelajar dapat: 2) Membahaskan Akta Pendidikan 1996 3) Bekerjasama dengan rakan untuk mengumpul bahan berkaitan dengan Akta Pendidikan sebelum dan selepas merdeka 4) Mempersembahkan hasil kerja kepada rakan sekelas yang lain Buku rujukan berkaitan; notebook, projektor LCD Perbincangan kumpulan; tugasan mencari bahan berkaitan; persembahan pelajar Menilai hasil kerja pelajar; persembahan pelajar; kebolehan bekerja dengan rakan lain; sikap Kerajaan Malaysia. (1996). Akta Pendidikan 1996. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

BAHAN MENGAJAR KAEDAH PENYAMPAIAN/AKTIVITI PENAKSIRAN RUJUKAN PENILAIAN KENDIRI

: : : : :

PEMBETULAN & PENAMBAHBAIKAN
Kemahiran psikomotor/ praktikal/teknikal

Kokurikulum PENULISAN

PEMANTAUAN

Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat

Kemahiran komunikasi Kemahiran dan tanggungjawab sosial Pengetahuan

PELAKSANAAN Kokurikulum Kokurikulum Kokurikulum

Pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik Kemahiran pengurusan dan keusahawanan

Hasil
(outcomes)

Profesionalisma, nilai, sikap dan etika

SEMAKAN

PEMANTAUAN

MAKLUM BALAS

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN HASIL PEMBELAJARAN
REKABENTUK Hasil pembelajaran KPT/ IPTA/ Badan Profesional

Hasil pembelajaran pelajaran dan aktiviti

Hasil pembelajaran kursus dan kokurikulum

Hasil pembelajaran program

PELAKSANAAN DAN PENAKSIRAN

Terima Kasih