P. 1
dewi sri

dewi sri

|Views: 13|Likes:
Dipublikasikan oleh Dessy P Apriliyanti

More info:

Published by: Dessy P Apriliyanti on Jul 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

SINOPSIS CERITA BEBAS B.

INDONESIA

JUDUL : TUANKU IMAM BONJOL ULAMA DAN PEJUANG

Tempat Kejadian : Daerah Karawang Tokoh Carita : a. Batara Guru b. Dewa Anta c. Heulang Belang ( Kalabuat ) d. Sang Budugbasu e. Nyi Pohaci Sanghiyangsri Dangdayang Tisnawati f. Dewi Uma g. Bagawat Sakri h. Prabu Siliwangi i. Sanghiyang Wenang

atawa rek ngalaan.Sang Narada nerangkeun pamaksudan Batara Guru anuhayang nyieun balandongan tea di Sri Marcapada.paradewa pikeun ngumpulkeun bahan-bahana. Sabada nampa timbalan ti Batara Guru. Eta gegedug dewa teh keur boga kahayang.kabeh dewa diperedih tanagana pikeun rempug jukung gotong royong ngumpulkeun bahanbahanna tea. Upamana mun rek turun nyawah.2 Jejer Carita : Wewengkon Karawang teh kasohor ku sawahna.Ku kituna.Sang Narada laju ka paseban ngumpulkeun para dewa anu jumlahna aya salapan. Pasawahanana apan sakitu oplok aplakna. Nya terus bae manehna nimbalan Sang Narada. rek tandur. hayang nyieun balandongan di Sri Marcapada. aya keneh masyarakat amu sok ngayaken upacara pikeun ngahormat Sanghiang Sri dina unggal tahap nyawah.Ka Dewa anu salapan tea. .Kabayan. Kumaha dongeng Sanghiabg Sri teh ? Kacaritakeun Batara Guru di Sri Marcapada. Pangpangna di wewengkon belah kaler. Munasabah lamun masyarakat karawang dalit jeung dongeng Sanghiang Sri teh. Malah di sawah tara pileumburan mah. Kapan ujaring dongeng mah nya Sanghiang Sri anu ngagelar keun pangkal pare ka alam dunya teh.

palupuh. Mangkaning tugas manehna teh kudu nyiapkeun tatapakan ( pondasi ). Eta kajadian teh kanyahoan ku Sang Narada. Laju bae manehna indit rek nepungan Batara Guru. Malah antukna mah cimatana merebes teu katahan. bari sakali masrahkeun eta endog anu tilu. Lantaran apan dewa anta mah tanpa daksa teu boga leungeun teu boga suku. Tepungan bae ku anjeun. biwir sambung lewek.hateup. Dewa Anta teh bati carindakdak bae. Eta heulang belang teh nanya ka Dewa Anta. “ Kaula ngarti kana kasusah anjeun.Kabeh dewa pada nyanggupan. ngan Batara Guru anu bisa mutuskeunana. Bakat ku sedih heunteu bisa mantuan anu sejen. sarta ngeclak tilu keclak.jeung sajabana. milu ngangres ku kaayaan Dewa Anta. Anjeuna nalangsaeun pisan. Teu ku hanteu.“ Ku Dewa Anta henteu diwalon. Dewa Anta. Ku kersa nu mahakawasa. nya 3 eta Dewa Anta. ngan saurang anu henteu nyanggupan teh.Aya nu kabagean ngumpulkeun tihang.Ti dinya mah tuluy bae Sang Narada the babagi tugas. barang keur aya di totoang bet kudu amprok jeung heulang belang. ”Rek ka mana Dewa Anta ?”. Perkara anjeun naha kudu milu digawe atawa henteu. Jadi endog satilu-tilu. eta cimata Dewa Anta anu ngeclak teh ngagorolong. Tapi apan kaula mah ukur saling sambung langkah. . Pok Sang Narada Nyarita.bilik.

eta endog the jadi sato anu teu puguh rupana. Bubuhan keur panas poe mentrang-mentring. Kacaturkeun di eta tegal aya sapi bikang keur neangan cai.Ku Dewa Anta teu di jawab. Sarta sanggeus nepi kana waktuna eta sapi the ngajuru. Balukarna. Anehna tina eta endog teh kaluar anak bagong. Brang pre. ngarasa di sapirakeun. Awakna siga bagong. Regot bae eta cai teh di minum. Dewa Anta ngereuyeuh deui leumpang. Saga eta anak bagong teh di ngaranan Kalabiat. Di hiji tempat eta sapi bikang teh manggihan cai anu ngemplang. haben deui heulang beulang teh naladung. sarta teu aya nu nandingan . bari haben tatanya. ngan kabeh bae Dewa Anta the di taladung. gugulian siga hayangeun nyusu. Atuh cleng endog nu keur di heumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji deui. Lantaran teu nyahoeun tea. Teu lila sabada nginum eta cai sapi bikang the reuneuh. Barang nepi ka hiji tegal. Sarua guguilan siga hayangeun nyusu. 4 Puguh we heulang beulang the ambek. Eta sato the jaga di ngaranan Sang Budugbasu. Disangkana eta cai teh cai biasa bae. tapi huluna siga anjing. Tapi heulang beulang ge anggeur nuturkeun. da puguh apan manehna keur ngahumbeun endog satilu-tilu. padahal mah eta teh cikiih Idajil La’nutallah. endog anu keur diheumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji. Sanggeus dewasa sapi gumarang teh kacida gagahna. Anakna banteng sarta kawentar katelah sapi gumarang. Pre murag sarta peupeus.

Lantaran sanggeus dewasana dipulung anak ku sapi bikang tea. Ku Dewa Anta.” Sanggus kitu mah Dewa Anta tuluy amitan mulang. Urang caturkeun deui Dewa Suralaya sarta tuluy ngadeuheus nyaritakeun lalakonna ti mimiti masrahkeun endog nu kari hiji deui Anta. Eta putri teh di ngaranan Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Tisnawati. eta endog the jadi putri geulis taya tanding. Batara Guru teh kacida bingungna. Lantaran teu apal kudu di kumahakeun eta putri teh. Daradat manehna nepi ka akhir. Barang nepi ka tempat pangsardanana. Pok na ka Dewa Anta. manehna tuluy bae nyingleunan endog nu kari hiji tea.eta putri teh tuluy di sanggakeun deui ka Batara Guru. Antugna manehna nepi oge ka ka Batara Guru . Tapi. Keun bae teu bisa milu d gawe jeung nu sejen oge.kakuatanana. “ulah bingung Dewa Anta. Nya tuluy Batara Guru menta bongbolongan ka . Ku kami di hampura. Sakabeh sato boh nu gede boh nu leutik takluk ka manehna. Ayeuna mah pek eta endog kereman ku anjeun. 5 Budugbasu jeung Sang Kalabuat oge hirup bareng jeung sapi Gumarang. endah taya papadana. Teu poho manehna tea. kudu nepi ka megar. Teu aneh lamun sapi gumarang tuluy jadi raja sato. Sanggeus nepi ka waktuna megar. Batara Guru kacida nyaaheunana.

Komo saanggeus nincak dewasa mah. Atuh pek bae tara nyusu deui ka Dewi Uma. Rarayna lir bulan purnama. Sanghiang Sri tuluy di pasrahkeun ka Dewi Uma.Sanghiang Sri kudu di susuan ku Dewi Uma. Beuki gede beuki geulis bae. Tuluy eta buah khuldi teh di paparinkeun ka Nyi Pohaci. Sanghiang Wenag tuluy neangan akal. apan Sanghiang Sri teh geus di susuan ku Dewi Uma. Hartina sasat geus jadi anak Batara Guru. halisna katumbirian. Lantaran Eta buah teh rasana ngeunah kacida. Ku pangersa Nu Maha Kuasa. bitisna jaksi sajantung. taktak lir taraju emas. keureuhana Batara guru. pangambung kuwung-kuwungan. Heuleut ti harita manehna ngala buah khuldi ti sawarga. rangona mucuk eurih.Sang Narada. Malah antugna nepi ka titis tulisna. meuruen matak ngarusak aturan dewa. Lamun tea Sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. taarna tega mentrangan. Lantaran sanajan asalna tina endog. barang ngalahun Sanghiang Sri. . sanghiang Wenang nu ngawasa marcapada salempangeun pisan. Mireungeuh sanghiang Sri anu sakitu geulisna. Awakna beuki lila beuki ruksak ngabegangan. mati ngorangora. dadak sakala cisusu Dewi 6 Uma kaluar sorangan. Dewa Anta tuluy balik ka panganjregkanana. panangan ngagondewa. Geus puguh Sanghiang Sri aya nu nyusuan mah. Nyi Pohaci jadi deudeuieun. Ceuk Sang Narada. Inggis sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Kacaturkeun Sanghiang Sri.

Sri Marcapada geger. Para Dewa pada sungkawa. Komo Dewa Anta mah. sarta urat-uratna jadi areung. Sasat . tina lebah mastakana kaluar buah kalapa. Kakocapkeun pakuncen Bagawat Sakri. Ku urang Pajajaran eta piwuruh ti Batara Guru teh diturut sakumaha mitisna. 7 Layon Nyi Pohaci Sanghiang Sri tuluy dikurebkeun luyu jeung tali paranti. Sanggeus rahayat kumpul mah. Di kirimkenana bareng jeung surat ti Batara Guru. Sasat kapan maranehna anu salila ieu nu ngarorok jeung ngagedekeun. Bagawat Sakri tuluy nyanggakeun rupa-rupa bibinihan tea ka Prabu Siliwngi. Anjeuna ngajentrekeun yen geus kakirima rupa-rupa buah pepelakan ti Batara Guru. “Sanggakeun eta ruparupa binih the ka Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran. eta pepelakan teh kudu dipelak sarta di hade-hade keur kaperluan sarta bekel sapopoe. Saur Batara Guru ka Bagawat Sakri. Tetela eta pepelakan teh gede guna jeung mangpaatna. Tina raranganana kaluar buah kawung.” Gancangan carita. Manehna unjukan ka Batara Guru sabada ningali tina kuburan Nyi Pohaci jaradi rupa-rupa buah pepelakan. Ku Pangersa Sanghiang Wenang. Bulu-buluna jadi jujukutan. Ku prabu Siliwangi di tarimkeun pisan. pok Prabu Siliwangi cumarita. Luyu jeung pituduh dina surat Batara Guru. Tuluy anjeuna nitah lengser sina nabeuh bende keur ngumpulkeun sakabeh rahayat di alunalun. Ku kitu deui Batara Guru jeung Dewi Uma.

dianggap pusaka ku urang Pajajaran mah komo pare mah. Nama : Dwi Arbi Yudhanto Kelas : VI-C . sasat di anggap raray Nyi Pohaci sarta dipusti-pusti pisan.

SDN BBK Surabaya Selatan .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->