SINOPSIS CERITA BEBAS B.

INDONESIA

JUDUL : TUANKU IMAM BONJOL ULAMA DAN PEJUANG

Tempat Kejadian : Daerah Karawang Tokoh Carita : a. Batara Guru b. Dewa Anta c. Heulang Belang ( Kalabuat ) d. Sang Budugbasu e. Nyi Pohaci Sanghiyangsri Dangdayang Tisnawati f. Dewi Uma g. Bagawat Sakri h. Prabu Siliwangi i. Sanghiyang Wenang

Kabayan.Ku kituna. Sabada nampa timbalan ti Batara Guru. .Sang Narada nerangkeun pamaksudan Batara Guru anuhayang nyieun balandongan tea di Sri Marcapada.Ka Dewa anu salapan tea. Pangpangna di wewengkon belah kaler. rek tandur. Pasawahanana apan sakitu oplok aplakna. Eta gegedug dewa teh keur boga kahayang. Nya terus bae manehna nimbalan Sang Narada. aya keneh masyarakat amu sok ngayaken upacara pikeun ngahormat Sanghiang Sri dina unggal tahap nyawah. Malah di sawah tara pileumburan mah.2 Jejer Carita : Wewengkon Karawang teh kasohor ku sawahna. Munasabah lamun masyarakat karawang dalit jeung dongeng Sanghiang Sri teh.paradewa pikeun ngumpulkeun bahan-bahana.kabeh dewa diperedih tanagana pikeun rempug jukung gotong royong ngumpulkeun bahanbahanna tea. Kumaha dongeng Sanghiabg Sri teh ? Kacaritakeun Batara Guru di Sri Marcapada. atawa rek ngalaan. Kapan ujaring dongeng mah nya Sanghiang Sri anu ngagelar keun pangkal pare ka alam dunya teh. Upamana mun rek turun nyawah.Sang Narada laju ka paseban ngumpulkeun para dewa anu jumlahna aya salapan. hayang nyieun balandongan di Sri Marcapada.

”Rek ka mana Dewa Anta ?”. Malah antukna mah cimatana merebes teu katahan. barang keur aya di totoang bet kudu amprok jeung heulang belang.hateup. sarta ngeclak tilu keclak.Aya nu kabagean ngumpulkeun tihang. nya 3 eta Dewa Anta. Pok Sang Narada Nyarita. Tepungan bae ku anjeun.Kabeh dewa pada nyanggupan.bilik. Bakat ku sedih heunteu bisa mantuan anu sejen. biwir sambung lewek. ngan Batara Guru anu bisa mutuskeunana. Perkara anjeun naha kudu milu digawe atawa henteu. Ku kersa nu mahakawasa.jeung sajabana.“ Ku Dewa Anta henteu diwalon. Eta kajadian teh kanyahoan ku Sang Narada. Eta heulang belang teh nanya ka Dewa Anta. .Ti dinya mah tuluy bae Sang Narada the babagi tugas. Mangkaning tugas manehna teh kudu nyiapkeun tatapakan ( pondasi ). Anjeuna nalangsaeun pisan. Tapi apan kaula mah ukur saling sambung langkah. Dewa Anta teh bati carindakdak bae. Laju bae manehna indit rek nepungan Batara Guru. milu ngangres ku kaayaan Dewa Anta. ngan saurang anu henteu nyanggupan teh.palupuh. bari sakali masrahkeun eta endog anu tilu. Jadi endog satilu-tilu. eta cimata Dewa Anta anu ngeclak teh ngagorolong. Lantaran apan dewa anta mah tanpa daksa teu boga leungeun teu boga suku. Dewa Anta. Teu ku hanteu. “ Kaula ngarti kana kasusah anjeun.

Ku Dewa Anta teu di jawab. Sanggeus dewasa sapi gumarang teh kacida gagahna. bari haben tatanya. Balukarna. endog anu keur diheumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji. da puguh apan manehna keur ngahumbeun endog satilu-tilu. Pre murag sarta peupeus. Anehna tina eta endog teh kaluar anak bagong. Bubuhan keur panas poe mentrang-mentring. Atuh cleng endog nu keur di heumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji deui. sarta teu aya nu nandingan . Sarua guguilan siga hayangeun nyusu. Lantaran teu nyahoeun tea. Sarta sanggeus nepi kana waktuna eta sapi the ngajuru. 4 Puguh we heulang beulang the ambek. Regot bae eta cai teh di minum. haben deui heulang beulang teh naladung. Anakna banteng sarta kawentar katelah sapi gumarang. Saga eta anak bagong teh di ngaranan Kalabiat. gugulian siga hayangeun nyusu. Awakna siga bagong. tapi huluna siga anjing. padahal mah eta teh cikiih Idajil La’nutallah. Disangkana eta cai teh cai biasa bae. ngan kabeh bae Dewa Anta the di taladung. Kacaturkeun di eta tegal aya sapi bikang keur neangan cai. Brang pre. Dewa Anta ngereuyeuh deui leumpang. Eta sato the jaga di ngaranan Sang Budugbasu. eta endog the jadi sato anu teu puguh rupana. Tapi heulang beulang ge anggeur nuturkeun. Teu lila sabada nginum eta cai sapi bikang the reuneuh. ngarasa di sapirakeun. Di hiji tempat eta sapi bikang teh manggihan cai anu ngemplang. Barang nepi ka hiji tegal.

Eta putri teh di ngaranan Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Tisnawati. Ayeuna mah pek eta endog kereman ku anjeun. Nya tuluy Batara Guru menta bongbolongan ka . Teu aneh lamun sapi gumarang tuluy jadi raja sato. Lantaran sanggeus dewasana dipulung anak ku sapi bikang tea.kakuatanana. Pok na ka Dewa Anta. Teu poho manehna tea.eta putri teh tuluy di sanggakeun deui ka Batara Guru. Ku Dewa Anta. kudu nepi ka megar. “ulah bingung Dewa Anta. Urang caturkeun deui Dewa Suralaya sarta tuluy ngadeuheus nyaritakeun lalakonna ti mimiti masrahkeun endog nu kari hiji deui Anta. Tapi. Ku kami di hampura.” Sanggus kitu mah Dewa Anta tuluy amitan mulang. eta endog the jadi putri geulis taya tanding. Antugna manehna nepi oge ka ka Batara Guru . manehna tuluy bae nyingleunan endog nu kari hiji tea. Lantaran teu apal kudu di kumahakeun eta putri teh. 5 Budugbasu jeung Sang Kalabuat oge hirup bareng jeung sapi Gumarang. Daradat manehna nepi ka akhir. Sanggeus nepi ka waktuna megar. Barang nepi ka tempat pangsardanana. Batara Guru kacida nyaaheunana. Keun bae teu bisa milu d gawe jeung nu sejen oge. endah taya papadana. Sakabeh sato boh nu gede boh nu leutik takluk ka manehna. Batara Guru teh kacida bingungna.

sanghiang Wenang nu ngawasa marcapada salempangeun pisan. Sanghiang Wenag tuluy neangan akal. Lantaran sanajan asalna tina endog. Dewa Anta tuluy balik ka panganjregkanana. Malah antugna nepi ka titis tulisna. Inggis sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. keureuhana Batara guru. halisna katumbirian. Geus puguh Sanghiang Sri aya nu nyusuan mah. Lamun tea Sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru.Sang Narada. apan Sanghiang Sri teh geus di susuan ku Dewi Uma.Sanghiang Sri kudu di susuan ku Dewi Uma. mati ngorangora. panangan ngagondewa. . Komo saanggeus nincak dewasa mah. meuruen matak ngarusak aturan dewa. Tuluy eta buah khuldi teh di paparinkeun ka Nyi Pohaci. dadak sakala cisusu Dewi 6 Uma kaluar sorangan. Lantaran Eta buah teh rasana ngeunah kacida. Mireungeuh sanghiang Sri anu sakitu geulisna. Ku pangersa Nu Maha Kuasa. Beuki gede beuki geulis bae. Sanghiang Sri tuluy di pasrahkeun ka Dewi Uma. taarna tega mentrangan. bitisna jaksi sajantung. Heuleut ti harita manehna ngala buah khuldi ti sawarga. Nyi Pohaci jadi deudeuieun. rangona mucuk eurih. barang ngalahun Sanghiang Sri. Atuh pek bae tara nyusu deui ka Dewi Uma. taktak lir taraju emas. Ceuk Sang Narada. Kacaturkeun Sanghiang Sri. Rarayna lir bulan purnama. Hartina sasat geus jadi anak Batara Guru. pangambung kuwung-kuwungan. Awakna beuki lila beuki ruksak ngabegangan.

Sasat . “Sanggakeun eta ruparupa binih the ka Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran. Di kirimkenana bareng jeung surat ti Batara Guru. Ku urang Pajajaran eta piwuruh ti Batara Guru teh diturut sakumaha mitisna. Tetela eta pepelakan teh gede guna jeung mangpaatna. Luyu jeung pituduh dina surat Batara Guru. eta pepelakan teh kudu dipelak sarta di hade-hade keur kaperluan sarta bekel sapopoe. Saur Batara Guru ka Bagawat Sakri. Sanggeus rahayat kumpul mah. Ku kitu deui Batara Guru jeung Dewi Uma. Para Dewa pada sungkawa. Komo Dewa Anta mah. Anjeuna ngajentrekeun yen geus kakirima rupa-rupa buah pepelakan ti Batara Guru. Ku prabu Siliwangi di tarimkeun pisan. Tina raranganana kaluar buah kawung.” Gancangan carita.Sri Marcapada geger. Bagawat Sakri tuluy nyanggakeun rupa-rupa bibinihan tea ka Prabu Siliwngi. pok Prabu Siliwangi cumarita. Bulu-buluna jadi jujukutan. Sasat kapan maranehna anu salila ieu nu ngarorok jeung ngagedekeun. Kakocapkeun pakuncen Bagawat Sakri. Manehna unjukan ka Batara Guru sabada ningali tina kuburan Nyi Pohaci jaradi rupa-rupa buah pepelakan. tina lebah mastakana kaluar buah kalapa. sarta urat-uratna jadi areung. Tuluy anjeuna nitah lengser sina nabeuh bende keur ngumpulkeun sakabeh rahayat di alunalun. Ku Pangersa Sanghiang Wenang. 7 Layon Nyi Pohaci Sanghiang Sri tuluy dikurebkeun luyu jeung tali paranti.

sasat di anggap raray Nyi Pohaci sarta dipusti-pusti pisan. Nama : Dwi Arbi Yudhanto Kelas : VI-C .dianggap pusaka ku urang Pajajaran mah komo pare mah.

SDN BBK Surabaya Selatan .