SINOPSIS CERITA BEBAS B.

INDONESIA

JUDUL : TUANKU IMAM BONJOL ULAMA DAN PEJUANG

Tempat Kejadian : Daerah Karawang Tokoh Carita : a. Batara Guru b. Dewa Anta c. Heulang Belang ( Kalabuat ) d. Sang Budugbasu e. Nyi Pohaci Sanghiyangsri Dangdayang Tisnawati f. Dewi Uma g. Bagawat Sakri h. Prabu Siliwangi i. Sanghiyang Wenang

Munasabah lamun masyarakat karawang dalit jeung dongeng Sanghiang Sri teh.Ku kituna. Kapan ujaring dongeng mah nya Sanghiang Sri anu ngagelar keun pangkal pare ka alam dunya teh.paradewa pikeun ngumpulkeun bahan-bahana. Pasawahanana apan sakitu oplok aplakna. Eta gegedug dewa teh keur boga kahayang.kabeh dewa diperedih tanagana pikeun rempug jukung gotong royong ngumpulkeun bahanbahanna tea. rek tandur. Upamana mun rek turun nyawah. Sabada nampa timbalan ti Batara Guru.Sang Narada nerangkeun pamaksudan Batara Guru anuhayang nyieun balandongan tea di Sri Marcapada.Kabayan. atawa rek ngalaan.2 Jejer Carita : Wewengkon Karawang teh kasohor ku sawahna. Malah di sawah tara pileumburan mah. Kumaha dongeng Sanghiabg Sri teh ? Kacaritakeun Batara Guru di Sri Marcapada. aya keneh masyarakat amu sok ngayaken upacara pikeun ngahormat Sanghiang Sri dina unggal tahap nyawah. Pangpangna di wewengkon belah kaler.Ka Dewa anu salapan tea. hayang nyieun balandongan di Sri Marcapada. .Sang Narada laju ka paseban ngumpulkeun para dewa anu jumlahna aya salapan. Nya terus bae manehna nimbalan Sang Narada.

Perkara anjeun naha kudu milu digawe atawa henteu. Mangkaning tugas manehna teh kudu nyiapkeun tatapakan ( pondasi ).Aya nu kabagean ngumpulkeun tihang. Bakat ku sedih heunteu bisa mantuan anu sejen. biwir sambung lewek. Laju bae manehna indit rek nepungan Batara Guru.hateup. Pok Sang Narada Nyarita. Malah antukna mah cimatana merebes teu katahan. Lantaran apan dewa anta mah tanpa daksa teu boga leungeun teu boga suku. Eta kajadian teh kanyahoan ku Sang Narada. ngan saurang anu henteu nyanggupan teh. bari sakali masrahkeun eta endog anu tilu.jeung sajabana.“ Ku Dewa Anta henteu diwalon. Dewa Anta teh bati carindakdak bae. nya 3 eta Dewa Anta. “ Kaula ngarti kana kasusah anjeun. Eta heulang belang teh nanya ka Dewa Anta.Kabeh dewa pada nyanggupan. eta cimata Dewa Anta anu ngeclak teh ngagorolong. Dewa Anta.bilik.Ti dinya mah tuluy bae Sang Narada the babagi tugas. Tepungan bae ku anjeun.palupuh. milu ngangres ku kaayaan Dewa Anta. Teu ku hanteu. ngan Batara Guru anu bisa mutuskeunana. . Tapi apan kaula mah ukur saling sambung langkah. Anjeuna nalangsaeun pisan. Ku kersa nu mahakawasa. Jadi endog satilu-tilu. barang keur aya di totoang bet kudu amprok jeung heulang belang. ”Rek ka mana Dewa Anta ?”. sarta ngeclak tilu keclak.

eta endog the jadi sato anu teu puguh rupana. 4 Puguh we heulang beulang the ambek. Barang nepi ka hiji tegal. ngan kabeh bae Dewa Anta the di taladung. Sanggeus dewasa sapi gumarang teh kacida gagahna. Regot bae eta cai teh di minum. Bubuhan keur panas poe mentrang-mentring. Sarta sanggeus nepi kana waktuna eta sapi the ngajuru. Pre murag sarta peupeus. Eta sato the jaga di ngaranan Sang Budugbasu. Tapi heulang beulang ge anggeur nuturkeun. Teu lila sabada nginum eta cai sapi bikang the reuneuh. Brang pre. Di hiji tempat eta sapi bikang teh manggihan cai anu ngemplang. Atuh cleng endog nu keur di heumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji deui. ngarasa di sapirakeun. padahal mah eta teh cikiih Idajil La’nutallah. Saga eta anak bagong teh di ngaranan Kalabiat. Dewa Anta ngereuyeuh deui leumpang. Awakna siga bagong. endog anu keur diheumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji. bari haben tatanya. gugulian siga hayangeun nyusu. Kacaturkeun di eta tegal aya sapi bikang keur neangan cai. Sarua guguilan siga hayangeun nyusu. haben deui heulang beulang teh naladung. Anakna banteng sarta kawentar katelah sapi gumarang. Anehna tina eta endog teh kaluar anak bagong. sarta teu aya nu nandingan . Disangkana eta cai teh cai biasa bae. da puguh apan manehna keur ngahumbeun endog satilu-tilu.Ku Dewa Anta teu di jawab. tapi huluna siga anjing. Lantaran teu nyahoeun tea. Balukarna.

Sakabeh sato boh nu gede boh nu leutik takluk ka manehna.kakuatanana. Sanggeus nepi ka waktuna megar. eta endog the jadi putri geulis taya tanding. Antugna manehna nepi oge ka ka Batara Guru . Keun bae teu bisa milu d gawe jeung nu sejen oge. Barang nepi ka tempat pangsardanana. Ayeuna mah pek eta endog kereman ku anjeun. Batara Guru kacida nyaaheunana. Batara Guru teh kacida bingungna. Teu poho manehna tea. Teu aneh lamun sapi gumarang tuluy jadi raja sato. 5 Budugbasu jeung Sang Kalabuat oge hirup bareng jeung sapi Gumarang. Ku kami di hampura. Nya tuluy Batara Guru menta bongbolongan ka . endah taya papadana. Ku Dewa Anta.eta putri teh tuluy di sanggakeun deui ka Batara Guru. Daradat manehna nepi ka akhir. Pok na ka Dewa Anta. Lantaran sanggeus dewasana dipulung anak ku sapi bikang tea. “ulah bingung Dewa Anta. Lantaran teu apal kudu di kumahakeun eta putri teh. Tapi.” Sanggus kitu mah Dewa Anta tuluy amitan mulang. Eta putri teh di ngaranan Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Tisnawati. manehna tuluy bae nyingleunan endog nu kari hiji tea. kudu nepi ka megar. Urang caturkeun deui Dewa Suralaya sarta tuluy ngadeuheus nyaritakeun lalakonna ti mimiti masrahkeun endog nu kari hiji deui Anta.

dadak sakala cisusu Dewi 6 Uma kaluar sorangan. taarna tega mentrangan. Atuh pek bae tara nyusu deui ka Dewi Uma.Sanghiang Sri kudu di susuan ku Dewi Uma. Komo saanggeus nincak dewasa mah. Ku pangersa Nu Maha Kuasa. rangona mucuk eurih. Awakna beuki lila beuki ruksak ngabegangan. Lamun tea Sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Tuluy eta buah khuldi teh di paparinkeun ka Nyi Pohaci. Ceuk Sang Narada. barang ngalahun Sanghiang Sri. sanghiang Wenang nu ngawasa marcapada salempangeun pisan. taktak lir taraju emas. Sanghiang Wenag tuluy neangan akal. meuruen matak ngarusak aturan dewa. mati ngorangora. apan Sanghiang Sri teh geus di susuan ku Dewi Uma. Kacaturkeun Sanghiang Sri. Mireungeuh sanghiang Sri anu sakitu geulisna. . panangan ngagondewa. Dewa Anta tuluy balik ka panganjregkanana. Inggis sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. pangambung kuwung-kuwungan. Nyi Pohaci jadi deudeuieun. bitisna jaksi sajantung. Lantaran Eta buah teh rasana ngeunah kacida. Sanghiang Sri tuluy di pasrahkeun ka Dewi Uma. Malah antugna nepi ka titis tulisna. Hartina sasat geus jadi anak Batara Guru. Beuki gede beuki geulis bae.Sang Narada. Rarayna lir bulan purnama. keureuhana Batara guru. Heuleut ti harita manehna ngala buah khuldi ti sawarga. Lantaran sanajan asalna tina endog. halisna katumbirian. Geus puguh Sanghiang Sri aya nu nyusuan mah.

Kakocapkeun pakuncen Bagawat Sakri. tina lebah mastakana kaluar buah kalapa. sarta urat-uratna jadi areung. Anjeuna ngajentrekeun yen geus kakirima rupa-rupa buah pepelakan ti Batara Guru. Bagawat Sakri tuluy nyanggakeun rupa-rupa bibinihan tea ka Prabu Siliwngi. Sanggeus rahayat kumpul mah. Para Dewa pada sungkawa. Saur Batara Guru ka Bagawat Sakri. Bulu-buluna jadi jujukutan. Manehna unjukan ka Batara Guru sabada ningali tina kuburan Nyi Pohaci jaradi rupa-rupa buah pepelakan. Di kirimkenana bareng jeung surat ti Batara Guru. Tuluy anjeuna nitah lengser sina nabeuh bende keur ngumpulkeun sakabeh rahayat di alunalun. Ku Pangersa Sanghiang Wenang. 7 Layon Nyi Pohaci Sanghiang Sri tuluy dikurebkeun luyu jeung tali paranti. “Sanggakeun eta ruparupa binih the ka Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran.Sri Marcapada geger. eta pepelakan teh kudu dipelak sarta di hade-hade keur kaperluan sarta bekel sapopoe. Tetela eta pepelakan teh gede guna jeung mangpaatna.” Gancangan carita. Sasat . Ku prabu Siliwangi di tarimkeun pisan. Ku urang Pajajaran eta piwuruh ti Batara Guru teh diturut sakumaha mitisna. Tina raranganana kaluar buah kawung. Komo Dewa Anta mah. Ku kitu deui Batara Guru jeung Dewi Uma. pok Prabu Siliwangi cumarita. Sasat kapan maranehna anu salila ieu nu ngarorok jeung ngagedekeun. Luyu jeung pituduh dina surat Batara Guru.

Nama : Dwi Arbi Yudhanto Kelas : VI-C .dianggap pusaka ku urang Pajajaran mah komo pare mah. sasat di anggap raray Nyi Pohaci sarta dipusti-pusti pisan.

SDN BBK Surabaya Selatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful