SINOPSIS CERITA BEBAS B.

INDONESIA

JUDUL : TUANKU IMAM BONJOL ULAMA DAN PEJUANG

Tempat Kejadian : Daerah Karawang Tokoh Carita : a. Batara Guru b. Dewa Anta c. Heulang Belang ( Kalabuat ) d. Sang Budugbasu e. Nyi Pohaci Sanghiyangsri Dangdayang Tisnawati f. Dewi Uma g. Bagawat Sakri h. Prabu Siliwangi i. Sanghiyang Wenang

kabeh dewa diperedih tanagana pikeun rempug jukung gotong royong ngumpulkeun bahanbahanna tea. Eta gegedug dewa teh keur boga kahayang. Sabada nampa timbalan ti Batara Guru. . Munasabah lamun masyarakat karawang dalit jeung dongeng Sanghiang Sri teh.2 Jejer Carita : Wewengkon Karawang teh kasohor ku sawahna.Kabayan. Kumaha dongeng Sanghiabg Sri teh ? Kacaritakeun Batara Guru di Sri Marcapada.Sang Narada laju ka paseban ngumpulkeun para dewa anu jumlahna aya salapan. atawa rek ngalaan.paradewa pikeun ngumpulkeun bahan-bahana. Upamana mun rek turun nyawah. aya keneh masyarakat amu sok ngayaken upacara pikeun ngahormat Sanghiang Sri dina unggal tahap nyawah.Sang Narada nerangkeun pamaksudan Batara Guru anuhayang nyieun balandongan tea di Sri Marcapada. Kapan ujaring dongeng mah nya Sanghiang Sri anu ngagelar keun pangkal pare ka alam dunya teh. hayang nyieun balandongan di Sri Marcapada.Ka Dewa anu salapan tea. Pangpangna di wewengkon belah kaler. Malah di sawah tara pileumburan mah. rek tandur. Pasawahanana apan sakitu oplok aplakna.Ku kituna. Nya terus bae manehna nimbalan Sang Narada.

hateup. Laju bae manehna indit rek nepungan Batara Guru. milu ngangres ku kaayaan Dewa Anta. Anjeuna nalangsaeun pisan. Dewa Anta teh bati carindakdak bae. ngan saurang anu henteu nyanggupan teh.Ti dinya mah tuluy bae Sang Narada the babagi tugas. Pok Sang Narada Nyarita. barang keur aya di totoang bet kudu amprok jeung heulang belang. Tapi apan kaula mah ukur saling sambung langkah.“ Ku Dewa Anta henteu diwalon. . bari sakali masrahkeun eta endog anu tilu. sarta ngeclak tilu keclak.jeung sajabana.bilik. Mangkaning tugas manehna teh kudu nyiapkeun tatapakan ( pondasi ). ngan Batara Guru anu bisa mutuskeunana. Eta kajadian teh kanyahoan ku Sang Narada. Tepungan bae ku anjeun. “ Kaula ngarti kana kasusah anjeun. eta cimata Dewa Anta anu ngeclak teh ngagorolong.Aya nu kabagean ngumpulkeun tihang. Ku kersa nu mahakawasa. ”Rek ka mana Dewa Anta ?”. Teu ku hanteu. Malah antukna mah cimatana merebes teu katahan.Kabeh dewa pada nyanggupan. Bakat ku sedih heunteu bisa mantuan anu sejen. Lantaran apan dewa anta mah tanpa daksa teu boga leungeun teu boga suku. Dewa Anta. Perkara anjeun naha kudu milu digawe atawa henteu. biwir sambung lewek. Jadi endog satilu-tilu.palupuh. nya 3 eta Dewa Anta. Eta heulang belang teh nanya ka Dewa Anta.

4 Puguh we heulang beulang the ambek. endog anu keur diheumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji. Tapi heulang beulang ge anggeur nuturkeun. Dewa Anta ngereuyeuh deui leumpang. gugulian siga hayangeun nyusu. Sarua guguilan siga hayangeun nyusu. Sarta sanggeus nepi kana waktuna eta sapi the ngajuru. Di hiji tempat eta sapi bikang teh manggihan cai anu ngemplang. Balukarna. Saga eta anak bagong teh di ngaranan Kalabiat. Eta sato the jaga di ngaranan Sang Budugbasu. Atuh cleng endog nu keur di heumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji deui. Barang nepi ka hiji tegal. ngarasa di sapirakeun. haben deui heulang beulang teh naladung. da puguh apan manehna keur ngahumbeun endog satilu-tilu. Anehna tina eta endog teh kaluar anak bagong. eta endog the jadi sato anu teu puguh rupana. Lantaran teu nyahoeun tea. ngan kabeh bae Dewa Anta the di taladung. Teu lila sabada nginum eta cai sapi bikang the reuneuh. Pre murag sarta peupeus. Awakna siga bagong. padahal mah eta teh cikiih Idajil La’nutallah. Anakna banteng sarta kawentar katelah sapi gumarang. Disangkana eta cai teh cai biasa bae. Sanggeus dewasa sapi gumarang teh kacida gagahna. Kacaturkeun di eta tegal aya sapi bikang keur neangan cai. Bubuhan keur panas poe mentrang-mentring. sarta teu aya nu nandingan .Ku Dewa Anta teu di jawab. Regot bae eta cai teh di minum. Brang pre. tapi huluna siga anjing. bari haben tatanya.

Sakabeh sato boh nu gede boh nu leutik takluk ka manehna. Lantaran teu apal kudu di kumahakeun eta putri teh.eta putri teh tuluy di sanggakeun deui ka Batara Guru. Barang nepi ka tempat pangsardanana. Ku Dewa Anta. 5 Budugbasu jeung Sang Kalabuat oge hirup bareng jeung sapi Gumarang. Pok na ka Dewa Anta. manehna tuluy bae nyingleunan endog nu kari hiji tea. Tapi. Daradat manehna nepi ka akhir. kudu nepi ka megar. Ku kami di hampura. Batara Guru kacida nyaaheunana. Batara Guru teh kacida bingungna. Teu poho manehna tea.” Sanggus kitu mah Dewa Anta tuluy amitan mulang. Sanggeus nepi ka waktuna megar. Urang caturkeun deui Dewa Suralaya sarta tuluy ngadeuheus nyaritakeun lalakonna ti mimiti masrahkeun endog nu kari hiji deui Anta. endah taya papadana. Antugna manehna nepi oge ka ka Batara Guru . eta endog the jadi putri geulis taya tanding. Ayeuna mah pek eta endog kereman ku anjeun. Keun bae teu bisa milu d gawe jeung nu sejen oge. Teu aneh lamun sapi gumarang tuluy jadi raja sato. “ulah bingung Dewa Anta. Nya tuluy Batara Guru menta bongbolongan ka .kakuatanana. Lantaran sanggeus dewasana dipulung anak ku sapi bikang tea. Eta putri teh di ngaranan Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Tisnawati.

rangona mucuk eurih. dadak sakala cisusu Dewi 6 Uma kaluar sorangan. taarna tega mentrangan. Geus puguh Sanghiang Sri aya nu nyusuan mah. bitisna jaksi sajantung. mati ngorangora. sanghiang Wenang nu ngawasa marcapada salempangeun pisan. Lamun tea Sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Rarayna lir bulan purnama. . Awakna beuki lila beuki ruksak ngabegangan. Tuluy eta buah khuldi teh di paparinkeun ka Nyi Pohaci. Hartina sasat geus jadi anak Batara Guru. Inggis sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Mireungeuh sanghiang Sri anu sakitu geulisna. Sanghiang Sri tuluy di pasrahkeun ka Dewi Uma. taktak lir taraju emas. barang ngalahun Sanghiang Sri. pangambung kuwung-kuwungan. meuruen matak ngarusak aturan dewa. Beuki gede beuki geulis bae.Sang Narada. halisna katumbirian.Sanghiang Sri kudu di susuan ku Dewi Uma. Dewa Anta tuluy balik ka panganjregkanana. Lantaran Eta buah teh rasana ngeunah kacida. Sanghiang Wenag tuluy neangan akal. keureuhana Batara guru. apan Sanghiang Sri teh geus di susuan ku Dewi Uma. Nyi Pohaci jadi deudeuieun. Atuh pek bae tara nyusu deui ka Dewi Uma. Malah antugna nepi ka titis tulisna. Ceuk Sang Narada. Lantaran sanajan asalna tina endog. Kacaturkeun Sanghiang Sri. Komo saanggeus nincak dewasa mah. Ku pangersa Nu Maha Kuasa. Heuleut ti harita manehna ngala buah khuldi ti sawarga. panangan ngagondewa.

Komo Dewa Anta mah. Tina raranganana kaluar buah kawung. Luyu jeung pituduh dina surat Batara Guru. “Sanggakeun eta ruparupa binih the ka Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran. Sasat kapan maranehna anu salila ieu nu ngarorok jeung ngagedekeun. Ku prabu Siliwangi di tarimkeun pisan.” Gancangan carita. Bagawat Sakri tuluy nyanggakeun rupa-rupa bibinihan tea ka Prabu Siliwngi.Sri Marcapada geger. tina lebah mastakana kaluar buah kalapa. Manehna unjukan ka Batara Guru sabada ningali tina kuburan Nyi Pohaci jaradi rupa-rupa buah pepelakan. sarta urat-uratna jadi areung. Anjeuna ngajentrekeun yen geus kakirima rupa-rupa buah pepelakan ti Batara Guru. Bulu-buluna jadi jujukutan. pok Prabu Siliwangi cumarita. Sasat . Ku Pangersa Sanghiang Wenang. Ku kitu deui Batara Guru jeung Dewi Uma. Sanggeus rahayat kumpul mah. Ku urang Pajajaran eta piwuruh ti Batara Guru teh diturut sakumaha mitisna. Saur Batara Guru ka Bagawat Sakri. 7 Layon Nyi Pohaci Sanghiang Sri tuluy dikurebkeun luyu jeung tali paranti. Kakocapkeun pakuncen Bagawat Sakri. Di kirimkenana bareng jeung surat ti Batara Guru. Para Dewa pada sungkawa. Tuluy anjeuna nitah lengser sina nabeuh bende keur ngumpulkeun sakabeh rahayat di alunalun. Tetela eta pepelakan teh gede guna jeung mangpaatna. eta pepelakan teh kudu dipelak sarta di hade-hade keur kaperluan sarta bekel sapopoe.

sasat di anggap raray Nyi Pohaci sarta dipusti-pusti pisan. Nama : Dwi Arbi Yudhanto Kelas : VI-C .dianggap pusaka ku urang Pajajaran mah komo pare mah.

SDN BBK Surabaya Selatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful