SINOPSIS CERITA BEBAS B.

INDONESIA

JUDUL : TUANKU IMAM BONJOL ULAMA DAN PEJUANG

Tempat Kejadian : Daerah Karawang Tokoh Carita : a. Batara Guru b. Dewa Anta c. Heulang Belang ( Kalabuat ) d. Sang Budugbasu e. Nyi Pohaci Sanghiyangsri Dangdayang Tisnawati f. Dewi Uma g. Bagawat Sakri h. Prabu Siliwangi i. Sanghiyang Wenang

Ku kituna.kabeh dewa diperedih tanagana pikeun rempug jukung gotong royong ngumpulkeun bahanbahanna tea. Eta gegedug dewa teh keur boga kahayang. aya keneh masyarakat amu sok ngayaken upacara pikeun ngahormat Sanghiang Sri dina unggal tahap nyawah. Munasabah lamun masyarakat karawang dalit jeung dongeng Sanghiang Sri teh. hayang nyieun balandongan di Sri Marcapada. .paradewa pikeun ngumpulkeun bahan-bahana.Ka Dewa anu salapan tea.Sang Narada nerangkeun pamaksudan Batara Guru anuhayang nyieun balandongan tea di Sri Marcapada.2 Jejer Carita : Wewengkon Karawang teh kasohor ku sawahna. Kumaha dongeng Sanghiabg Sri teh ? Kacaritakeun Batara Guru di Sri Marcapada. Malah di sawah tara pileumburan mah. Pangpangna di wewengkon belah kaler. Nya terus bae manehna nimbalan Sang Narada. atawa rek ngalaan.Sang Narada laju ka paseban ngumpulkeun para dewa anu jumlahna aya salapan. Upamana mun rek turun nyawah.Kabayan. Sabada nampa timbalan ti Batara Guru. rek tandur. Kapan ujaring dongeng mah nya Sanghiang Sri anu ngagelar keun pangkal pare ka alam dunya teh. Pasawahanana apan sakitu oplok aplakna.

Aya nu kabagean ngumpulkeun tihang.“ Ku Dewa Anta henteu diwalon. Eta kajadian teh kanyahoan ku Sang Narada. “ Kaula ngarti kana kasusah anjeun. biwir sambung lewek.Kabeh dewa pada nyanggupan. barang keur aya di totoang bet kudu amprok jeung heulang belang.hateup. ngan saurang anu henteu nyanggupan teh. ngan Batara Guru anu bisa mutuskeunana. Tapi apan kaula mah ukur saling sambung langkah. nya 3 eta Dewa Anta. ”Rek ka mana Dewa Anta ?”. Ku kersa nu mahakawasa. bari sakali masrahkeun eta endog anu tilu. Pok Sang Narada Nyarita.palupuh. Teu ku hanteu. Tepungan bae ku anjeun. Jadi endog satilu-tilu. Dewa Anta.jeung sajabana. Anjeuna nalangsaeun pisan. sarta ngeclak tilu keclak. Laju bae manehna indit rek nepungan Batara Guru. Eta heulang belang teh nanya ka Dewa Anta. milu ngangres ku kaayaan Dewa Anta. . Dewa Anta teh bati carindakdak bae. eta cimata Dewa Anta anu ngeclak teh ngagorolong. Mangkaning tugas manehna teh kudu nyiapkeun tatapakan ( pondasi ). Lantaran apan dewa anta mah tanpa daksa teu boga leungeun teu boga suku. Bakat ku sedih heunteu bisa mantuan anu sejen.Ti dinya mah tuluy bae Sang Narada the babagi tugas.bilik. Perkara anjeun naha kudu milu digawe atawa henteu. Malah antukna mah cimatana merebes teu katahan.

Kacaturkeun di eta tegal aya sapi bikang keur neangan cai. Sanggeus dewasa sapi gumarang teh kacida gagahna. Pre murag sarta peupeus. 4 Puguh we heulang beulang the ambek. Eta sato the jaga di ngaranan Sang Budugbasu. Anakna banteng sarta kawentar katelah sapi gumarang. gugulian siga hayangeun nyusu. Awakna siga bagong. da puguh apan manehna keur ngahumbeun endog satilu-tilu. Bubuhan keur panas poe mentrang-mentring. Sarua guguilan siga hayangeun nyusu. Teu lila sabada nginum eta cai sapi bikang the reuneuh. Anehna tina eta endog teh kaluar anak bagong. endog anu keur diheumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji. Brang pre. tapi huluna siga anjing. Di hiji tempat eta sapi bikang teh manggihan cai anu ngemplang. Disangkana eta cai teh cai biasa bae. Lantaran teu nyahoeun tea. bari haben tatanya. Tapi heulang beulang ge anggeur nuturkeun. Atuh cleng endog nu keur di heumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji deui. haben deui heulang beulang teh naladung. Saga eta anak bagong teh di ngaranan Kalabiat. ngan kabeh bae Dewa Anta the di taladung. padahal mah eta teh cikiih Idajil La’nutallah. Sarta sanggeus nepi kana waktuna eta sapi the ngajuru. Balukarna. eta endog the jadi sato anu teu puguh rupana. Dewa Anta ngereuyeuh deui leumpang. Barang nepi ka hiji tegal. Regot bae eta cai teh di minum.Ku Dewa Anta teu di jawab. sarta teu aya nu nandingan . ngarasa di sapirakeun.

Batara Guru teh kacida bingungna. kudu nepi ka megar.eta putri teh tuluy di sanggakeun deui ka Batara Guru. manehna tuluy bae nyingleunan endog nu kari hiji tea. Sanggeus nepi ka waktuna megar. Ku Dewa Anta. endah taya papadana. Eta putri teh di ngaranan Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Tisnawati. Batara Guru kacida nyaaheunana. Tapi. Barang nepi ka tempat pangsardanana. Lantaran sanggeus dewasana dipulung anak ku sapi bikang tea. Sakabeh sato boh nu gede boh nu leutik takluk ka manehna. Teu aneh lamun sapi gumarang tuluy jadi raja sato. eta endog the jadi putri geulis taya tanding. Pok na ka Dewa Anta. 5 Budugbasu jeung Sang Kalabuat oge hirup bareng jeung sapi Gumarang. Ku kami di hampura.kakuatanana.” Sanggus kitu mah Dewa Anta tuluy amitan mulang. “ulah bingung Dewa Anta. Teu poho manehna tea. Lantaran teu apal kudu di kumahakeun eta putri teh. Antugna manehna nepi oge ka ka Batara Guru . Nya tuluy Batara Guru menta bongbolongan ka . Urang caturkeun deui Dewa Suralaya sarta tuluy ngadeuheus nyaritakeun lalakonna ti mimiti masrahkeun endog nu kari hiji deui Anta. Ayeuna mah pek eta endog kereman ku anjeun. Daradat manehna nepi ka akhir. Keun bae teu bisa milu d gawe jeung nu sejen oge.

pangambung kuwung-kuwungan. taktak lir taraju emas. Kacaturkeun Sanghiang Sri. mati ngorangora. Hartina sasat geus jadi anak Batara Guru. rangona mucuk eurih. Nyi Pohaci jadi deudeuieun. Dewa Anta tuluy balik ka panganjregkanana. dadak sakala cisusu Dewi 6 Uma kaluar sorangan.Sanghiang Sri kudu di susuan ku Dewi Uma. Malah antugna nepi ka titis tulisna. barang ngalahun Sanghiang Sri. halisna katumbirian. Lantaran Eta buah teh rasana ngeunah kacida. Tuluy eta buah khuldi teh di paparinkeun ka Nyi Pohaci. panangan ngagondewa. sanghiang Wenang nu ngawasa marcapada salempangeun pisan. Mireungeuh sanghiang Sri anu sakitu geulisna. Rarayna lir bulan purnama. Lamun tea Sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Atuh pek bae tara nyusu deui ka Dewi Uma. . Inggis sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Awakna beuki lila beuki ruksak ngabegangan. Sanghiang Wenag tuluy neangan akal. apan Sanghiang Sri teh geus di susuan ku Dewi Uma. Lantaran sanajan asalna tina endog.Sang Narada. Sanghiang Sri tuluy di pasrahkeun ka Dewi Uma. Beuki gede beuki geulis bae. Ceuk Sang Narada. Heuleut ti harita manehna ngala buah khuldi ti sawarga. bitisna jaksi sajantung. taarna tega mentrangan. Ku pangersa Nu Maha Kuasa. meuruen matak ngarusak aturan dewa. Komo saanggeus nincak dewasa mah. keureuhana Batara guru. Geus puguh Sanghiang Sri aya nu nyusuan mah.

Saur Batara Guru ka Bagawat Sakri. Ku urang Pajajaran eta piwuruh ti Batara Guru teh diturut sakumaha mitisna. eta pepelakan teh kudu dipelak sarta di hade-hade keur kaperluan sarta bekel sapopoe. Bagawat Sakri tuluy nyanggakeun rupa-rupa bibinihan tea ka Prabu Siliwngi. Kakocapkeun pakuncen Bagawat Sakri. Komo Dewa Anta mah. Luyu jeung pituduh dina surat Batara Guru. Ku prabu Siliwangi di tarimkeun pisan. Tetela eta pepelakan teh gede guna jeung mangpaatna. Anjeuna ngajentrekeun yen geus kakirima rupa-rupa buah pepelakan ti Batara Guru. Ku kitu deui Batara Guru jeung Dewi Uma.Sri Marcapada geger. Sanggeus rahayat kumpul mah. “Sanggakeun eta ruparupa binih the ka Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran. sarta urat-uratna jadi areung. Tuluy anjeuna nitah lengser sina nabeuh bende keur ngumpulkeun sakabeh rahayat di alunalun. pok Prabu Siliwangi cumarita. Ku Pangersa Sanghiang Wenang. Bulu-buluna jadi jujukutan. Para Dewa pada sungkawa. Tina raranganana kaluar buah kawung. Sasat . Di kirimkenana bareng jeung surat ti Batara Guru. Sasat kapan maranehna anu salila ieu nu ngarorok jeung ngagedekeun.” Gancangan carita. tina lebah mastakana kaluar buah kalapa. Manehna unjukan ka Batara Guru sabada ningali tina kuburan Nyi Pohaci jaradi rupa-rupa buah pepelakan. 7 Layon Nyi Pohaci Sanghiang Sri tuluy dikurebkeun luyu jeung tali paranti.

dianggap pusaka ku urang Pajajaran mah komo pare mah. Nama : Dwi Arbi Yudhanto Kelas : VI-C . sasat di anggap raray Nyi Pohaci sarta dipusti-pusti pisan.

SDN BBK Surabaya Selatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful