SINOPSIS CERITA BEBAS B.

INDONESIA

JUDUL : TUANKU IMAM BONJOL ULAMA DAN PEJUANG

Tempat Kejadian : Daerah Karawang Tokoh Carita : a. Batara Guru b. Dewa Anta c. Heulang Belang ( Kalabuat ) d. Sang Budugbasu e. Nyi Pohaci Sanghiyangsri Dangdayang Tisnawati f. Dewi Uma g. Bagawat Sakri h. Prabu Siliwangi i. Sanghiyang Wenang

Sang Narada laju ka paseban ngumpulkeun para dewa anu jumlahna aya salapan.Sang Narada nerangkeun pamaksudan Batara Guru anuhayang nyieun balandongan tea di Sri Marcapada.Kabayan. Munasabah lamun masyarakat karawang dalit jeung dongeng Sanghiang Sri teh. Eta gegedug dewa teh keur boga kahayang. Nya terus bae manehna nimbalan Sang Narada. Upamana mun rek turun nyawah.Ka Dewa anu salapan tea. Pangpangna di wewengkon belah kaler. Pasawahanana apan sakitu oplok aplakna. rek tandur. .2 Jejer Carita : Wewengkon Karawang teh kasohor ku sawahna. Kapan ujaring dongeng mah nya Sanghiang Sri anu ngagelar keun pangkal pare ka alam dunya teh. hayang nyieun balandongan di Sri Marcapada. aya keneh masyarakat amu sok ngayaken upacara pikeun ngahormat Sanghiang Sri dina unggal tahap nyawah. Sabada nampa timbalan ti Batara Guru.paradewa pikeun ngumpulkeun bahan-bahana.Ku kituna. atawa rek ngalaan. Malah di sawah tara pileumburan mah. Kumaha dongeng Sanghiabg Sri teh ? Kacaritakeun Batara Guru di Sri Marcapada.kabeh dewa diperedih tanagana pikeun rempug jukung gotong royong ngumpulkeun bahanbahanna tea.

Malah antukna mah cimatana merebes teu katahan. Teu ku hanteu. Perkara anjeun naha kudu milu digawe atawa henteu. Dewa Anta teh bati carindakdak bae. Eta kajadian teh kanyahoan ku Sang Narada.hateup.Kabeh dewa pada nyanggupan. barang keur aya di totoang bet kudu amprok jeung heulang belang. ”Rek ka mana Dewa Anta ?”. Anjeuna nalangsaeun pisan.Ti dinya mah tuluy bae Sang Narada the babagi tugas. Tepungan bae ku anjeun. Pok Sang Narada Nyarita. ngan saurang anu henteu nyanggupan teh. milu ngangres ku kaayaan Dewa Anta.bilik. Bakat ku sedih heunteu bisa mantuan anu sejen.Aya nu kabagean ngumpulkeun tihang.palupuh. Tapi apan kaula mah ukur saling sambung langkah. sarta ngeclak tilu keclak.jeung sajabana. nya 3 eta Dewa Anta. Eta heulang belang teh nanya ka Dewa Anta. ngan Batara Guru anu bisa mutuskeunana. bari sakali masrahkeun eta endog anu tilu. eta cimata Dewa Anta anu ngeclak teh ngagorolong.“ Ku Dewa Anta henteu diwalon. Lantaran apan dewa anta mah tanpa daksa teu boga leungeun teu boga suku. Jadi endog satilu-tilu. Laju bae manehna indit rek nepungan Batara Guru. Mangkaning tugas manehna teh kudu nyiapkeun tatapakan ( pondasi ). biwir sambung lewek. . Ku kersa nu mahakawasa. “ Kaula ngarti kana kasusah anjeun. Dewa Anta.

eta endog the jadi sato anu teu puguh rupana. da puguh apan manehna keur ngahumbeun endog satilu-tilu. Bubuhan keur panas poe mentrang-mentring. Awakna siga bagong. Kacaturkeun di eta tegal aya sapi bikang keur neangan cai. Sanggeus dewasa sapi gumarang teh kacida gagahna.Ku Dewa Anta teu di jawab. Atuh cleng endog nu keur di heumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji deui. gugulian siga hayangeun nyusu. Sarta sanggeus nepi kana waktuna eta sapi the ngajuru. Saga eta anak bagong teh di ngaranan Kalabiat. Sarua guguilan siga hayangeun nyusu. Brang pre. Balukarna. 4 Puguh we heulang beulang the ambek. endog anu keur diheumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji. ngarasa di sapirakeun. sarta teu aya nu nandingan . bari haben tatanya. Lantaran teu nyahoeun tea. Teu lila sabada nginum eta cai sapi bikang the reuneuh. Tapi heulang beulang ge anggeur nuturkeun. Barang nepi ka hiji tegal. Pre murag sarta peupeus. Eta sato the jaga di ngaranan Sang Budugbasu. padahal mah eta teh cikiih Idajil La’nutallah. Anakna banteng sarta kawentar katelah sapi gumarang. ngan kabeh bae Dewa Anta the di taladung. tapi huluna siga anjing. Regot bae eta cai teh di minum. Di hiji tempat eta sapi bikang teh manggihan cai anu ngemplang. Disangkana eta cai teh cai biasa bae. Anehna tina eta endog teh kaluar anak bagong. haben deui heulang beulang teh naladung. Dewa Anta ngereuyeuh deui leumpang.

kakuatanana. Sanggeus nepi ka waktuna megar. Batara Guru teh kacida bingungna. Lantaran sanggeus dewasana dipulung anak ku sapi bikang tea. Barang nepi ka tempat pangsardanana. Batara Guru kacida nyaaheunana.eta putri teh tuluy di sanggakeun deui ka Batara Guru. Ku kami di hampura. Teu aneh lamun sapi gumarang tuluy jadi raja sato. Sakabeh sato boh nu gede boh nu leutik takluk ka manehna. Pok na ka Dewa Anta. manehna tuluy bae nyingleunan endog nu kari hiji tea.” Sanggus kitu mah Dewa Anta tuluy amitan mulang. “ulah bingung Dewa Anta. 5 Budugbasu jeung Sang Kalabuat oge hirup bareng jeung sapi Gumarang. Ayeuna mah pek eta endog kereman ku anjeun. endah taya papadana. Nya tuluy Batara Guru menta bongbolongan ka . Keun bae teu bisa milu d gawe jeung nu sejen oge. Urang caturkeun deui Dewa Suralaya sarta tuluy ngadeuheus nyaritakeun lalakonna ti mimiti masrahkeun endog nu kari hiji deui Anta. Eta putri teh di ngaranan Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Tisnawati. Lantaran teu apal kudu di kumahakeun eta putri teh. Ku Dewa Anta. eta endog the jadi putri geulis taya tanding. Tapi. Antugna manehna nepi oge ka ka Batara Guru . Daradat manehna nepi ka akhir. Teu poho manehna tea. kudu nepi ka megar.

barang ngalahun Sanghiang Sri. panangan ngagondewa. Awakna beuki lila beuki ruksak ngabegangan. Lantaran Eta buah teh rasana ngeunah kacida. Nyi Pohaci jadi deudeuieun. .Sang Narada. sanghiang Wenang nu ngawasa marcapada salempangeun pisan. Sanghiang Sri tuluy di pasrahkeun ka Dewi Uma. Kacaturkeun Sanghiang Sri. pangambung kuwung-kuwungan. taktak lir taraju emas. Hartina sasat geus jadi anak Batara Guru. rangona mucuk eurih. keureuhana Batara guru. Malah antugna nepi ka titis tulisna.Sanghiang Sri kudu di susuan ku Dewi Uma. Beuki gede beuki geulis bae. apan Sanghiang Sri teh geus di susuan ku Dewi Uma. Mireungeuh sanghiang Sri anu sakitu geulisna. Lamun tea Sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Heuleut ti harita manehna ngala buah khuldi ti sawarga. taarna tega mentrangan. Geus puguh Sanghiang Sri aya nu nyusuan mah. Ku pangersa Nu Maha Kuasa. bitisna jaksi sajantung. dadak sakala cisusu Dewi 6 Uma kaluar sorangan. Dewa Anta tuluy balik ka panganjregkanana. Atuh pek bae tara nyusu deui ka Dewi Uma. Ceuk Sang Narada. mati ngorangora. halisna katumbirian. meuruen matak ngarusak aturan dewa. Rarayna lir bulan purnama. Lantaran sanajan asalna tina endog. Tuluy eta buah khuldi teh di paparinkeun ka Nyi Pohaci. Sanghiang Wenag tuluy neangan akal. Inggis sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Komo saanggeus nincak dewasa mah.

Manehna unjukan ka Batara Guru sabada ningali tina kuburan Nyi Pohaci jaradi rupa-rupa buah pepelakan.Sri Marcapada geger. Anjeuna ngajentrekeun yen geus kakirima rupa-rupa buah pepelakan ti Batara Guru. Ku Pangersa Sanghiang Wenang. Bagawat Sakri tuluy nyanggakeun rupa-rupa bibinihan tea ka Prabu Siliwngi. Tuluy anjeuna nitah lengser sina nabeuh bende keur ngumpulkeun sakabeh rahayat di alunalun. Ku urang Pajajaran eta piwuruh ti Batara Guru teh diturut sakumaha mitisna. “Sanggakeun eta ruparupa binih the ka Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran. tina lebah mastakana kaluar buah kalapa. Kakocapkeun pakuncen Bagawat Sakri. Luyu jeung pituduh dina surat Batara Guru. Sasat .” Gancangan carita. Saur Batara Guru ka Bagawat Sakri. Ku prabu Siliwangi di tarimkeun pisan. pok Prabu Siliwangi cumarita. eta pepelakan teh kudu dipelak sarta di hade-hade keur kaperluan sarta bekel sapopoe. Tetela eta pepelakan teh gede guna jeung mangpaatna. Sasat kapan maranehna anu salila ieu nu ngarorok jeung ngagedekeun. 7 Layon Nyi Pohaci Sanghiang Sri tuluy dikurebkeun luyu jeung tali paranti. Komo Dewa Anta mah. Bulu-buluna jadi jujukutan. Di kirimkenana bareng jeung surat ti Batara Guru. Sanggeus rahayat kumpul mah. Para Dewa pada sungkawa. Ku kitu deui Batara Guru jeung Dewi Uma. Tina raranganana kaluar buah kawung. sarta urat-uratna jadi areung.

sasat di anggap raray Nyi Pohaci sarta dipusti-pusti pisan. Nama : Dwi Arbi Yudhanto Kelas : VI-C .dianggap pusaka ku urang Pajajaran mah komo pare mah.

SDN BBK Surabaya Selatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful