P. 1
dewi sri

dewi sri

|Views: 13|Likes:
Dipublikasikan oleh Dessy P Apriliyanti

More info:

Published by: Dessy P Apriliyanti on Jul 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

SINOPSIS CERITA BEBAS B.

INDONESIA

JUDUL : TUANKU IMAM BONJOL ULAMA DAN PEJUANG

Tempat Kejadian : Daerah Karawang Tokoh Carita : a. Batara Guru b. Dewa Anta c. Heulang Belang ( Kalabuat ) d. Sang Budugbasu e. Nyi Pohaci Sanghiyangsri Dangdayang Tisnawati f. Dewi Uma g. Bagawat Sakri h. Prabu Siliwangi i. Sanghiyang Wenang

aya keneh masyarakat amu sok ngayaken upacara pikeun ngahormat Sanghiang Sri dina unggal tahap nyawah. Sabada nampa timbalan ti Batara Guru. Kapan ujaring dongeng mah nya Sanghiang Sri anu ngagelar keun pangkal pare ka alam dunya teh.Kabayan.kabeh dewa diperedih tanagana pikeun rempug jukung gotong royong ngumpulkeun bahanbahanna tea. Nya terus bae manehna nimbalan Sang Narada. Upamana mun rek turun nyawah. rek tandur. . atawa rek ngalaan. Pasawahanana apan sakitu oplok aplakna.Sang Narada laju ka paseban ngumpulkeun para dewa anu jumlahna aya salapan.2 Jejer Carita : Wewengkon Karawang teh kasohor ku sawahna. hayang nyieun balandongan di Sri Marcapada.Ka Dewa anu salapan tea. Munasabah lamun masyarakat karawang dalit jeung dongeng Sanghiang Sri teh. Kumaha dongeng Sanghiabg Sri teh ? Kacaritakeun Batara Guru di Sri Marcapada. Pangpangna di wewengkon belah kaler.Ku kituna. Eta gegedug dewa teh keur boga kahayang.paradewa pikeun ngumpulkeun bahan-bahana.Sang Narada nerangkeun pamaksudan Batara Guru anuhayang nyieun balandongan tea di Sri Marcapada. Malah di sawah tara pileumburan mah.

Laju bae manehna indit rek nepungan Batara Guru. Ku kersa nu mahakawasa. Lantaran apan dewa anta mah tanpa daksa teu boga leungeun teu boga suku. “ Kaula ngarti kana kasusah anjeun. biwir sambung lewek. Perkara anjeun naha kudu milu digawe atawa henteu. Teu ku hanteu.bilik. ngan saurang anu henteu nyanggupan teh. ngan Batara Guru anu bisa mutuskeunana. nya 3 eta Dewa Anta. sarta ngeclak tilu keclak.jeung sajabana. Mangkaning tugas manehna teh kudu nyiapkeun tatapakan ( pondasi ). ”Rek ka mana Dewa Anta ?”.“ Ku Dewa Anta henteu diwalon. Jadi endog satilu-tilu.Aya nu kabagean ngumpulkeun tihang. Dewa Anta. eta cimata Dewa Anta anu ngeclak teh ngagorolong. . Bakat ku sedih heunteu bisa mantuan anu sejen.palupuh. Dewa Anta teh bati carindakdak bae. Eta heulang belang teh nanya ka Dewa Anta.Ti dinya mah tuluy bae Sang Narada the babagi tugas. Eta kajadian teh kanyahoan ku Sang Narada. Tapi apan kaula mah ukur saling sambung langkah.hateup. bari sakali masrahkeun eta endog anu tilu. barang keur aya di totoang bet kudu amprok jeung heulang belang. Malah antukna mah cimatana merebes teu katahan. Anjeuna nalangsaeun pisan. Pok Sang Narada Nyarita.Kabeh dewa pada nyanggupan. Tepungan bae ku anjeun. milu ngangres ku kaayaan Dewa Anta.

Ku Dewa Anta teu di jawab. Lantaran teu nyahoeun tea. Pre murag sarta peupeus. Anehna tina eta endog teh kaluar anak bagong. Sarta sanggeus nepi kana waktuna eta sapi the ngajuru. haben deui heulang beulang teh naladung. ngarasa di sapirakeun. Regot bae eta cai teh di minum. eta endog the jadi sato anu teu puguh rupana. tapi huluna siga anjing. Disangkana eta cai teh cai biasa bae. Awakna siga bagong. Balukarna. endog anu keur diheumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji. padahal mah eta teh cikiih Idajil La’nutallah. Bubuhan keur panas poe mentrang-mentring. Dewa Anta ngereuyeuh deui leumpang. da puguh apan manehna keur ngahumbeun endog satilu-tilu. Anakna banteng sarta kawentar katelah sapi gumarang. Atuh cleng endog nu keur di heumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji deui. Sarua guguilan siga hayangeun nyusu. bari haben tatanya. gugulian siga hayangeun nyusu. Di hiji tempat eta sapi bikang teh manggihan cai anu ngemplang. Tapi heulang beulang ge anggeur nuturkeun. Saga eta anak bagong teh di ngaranan Kalabiat. ngan kabeh bae Dewa Anta the di taladung. Eta sato the jaga di ngaranan Sang Budugbasu. Teu lila sabada nginum eta cai sapi bikang the reuneuh. Kacaturkeun di eta tegal aya sapi bikang keur neangan cai. Brang pre. 4 Puguh we heulang beulang the ambek. sarta teu aya nu nandingan . Sanggeus dewasa sapi gumarang teh kacida gagahna. Barang nepi ka hiji tegal.

endah taya papadana. kudu nepi ka megar. Ku Dewa Anta. 5 Budugbasu jeung Sang Kalabuat oge hirup bareng jeung sapi Gumarang.eta putri teh tuluy di sanggakeun deui ka Batara Guru. eta endog the jadi putri geulis taya tanding.” Sanggus kitu mah Dewa Anta tuluy amitan mulang. Batara Guru teh kacida bingungna. Lantaran sanggeus dewasana dipulung anak ku sapi bikang tea. Antugna manehna nepi oge ka ka Batara Guru . “ulah bingung Dewa Anta. Pok na ka Dewa Anta. Teu poho manehna tea. Sanggeus nepi ka waktuna megar. Lantaran teu apal kudu di kumahakeun eta putri teh. Barang nepi ka tempat pangsardanana. Ayeuna mah pek eta endog kereman ku anjeun. Teu aneh lamun sapi gumarang tuluy jadi raja sato. Ku kami di hampura.kakuatanana. Tapi. Urang caturkeun deui Dewa Suralaya sarta tuluy ngadeuheus nyaritakeun lalakonna ti mimiti masrahkeun endog nu kari hiji deui Anta. Daradat manehna nepi ka akhir. Batara Guru kacida nyaaheunana. manehna tuluy bae nyingleunan endog nu kari hiji tea. Keun bae teu bisa milu d gawe jeung nu sejen oge. Nya tuluy Batara Guru menta bongbolongan ka . Sakabeh sato boh nu gede boh nu leutik takluk ka manehna. Eta putri teh di ngaranan Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Tisnawati.

Komo saanggeus nincak dewasa mah. Mireungeuh sanghiang Sri anu sakitu geulisna. taarna tega mentrangan. halisna katumbirian. Ku pangersa Nu Maha Kuasa. Sanghiang Sri tuluy di pasrahkeun ka Dewi Uma. Malah antugna nepi ka titis tulisna. Atuh pek bae tara nyusu deui ka Dewi Uma.Sang Narada. Kacaturkeun Sanghiang Sri. Inggis sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. rangona mucuk eurih. Sanghiang Wenag tuluy neangan akal. . Lamun tea Sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Geus puguh Sanghiang Sri aya nu nyusuan mah. Hartina sasat geus jadi anak Batara Guru. panangan ngagondewa. dadak sakala cisusu Dewi 6 Uma kaluar sorangan. Beuki gede beuki geulis bae. apan Sanghiang Sri teh geus di susuan ku Dewi Uma. Lantaran sanajan asalna tina endog. keureuhana Batara guru. bitisna jaksi sajantung. barang ngalahun Sanghiang Sri. Awakna beuki lila beuki ruksak ngabegangan. pangambung kuwung-kuwungan. Heuleut ti harita manehna ngala buah khuldi ti sawarga. Rarayna lir bulan purnama. taktak lir taraju emas. meuruen matak ngarusak aturan dewa. Ceuk Sang Narada. Tuluy eta buah khuldi teh di paparinkeun ka Nyi Pohaci. sanghiang Wenang nu ngawasa marcapada salempangeun pisan. Nyi Pohaci jadi deudeuieun. Lantaran Eta buah teh rasana ngeunah kacida. mati ngorangora.Sanghiang Sri kudu di susuan ku Dewi Uma. Dewa Anta tuluy balik ka panganjregkanana.

Tetela eta pepelakan teh gede guna jeung mangpaatna. Ku kitu deui Batara Guru jeung Dewi Uma. “Sanggakeun eta ruparupa binih the ka Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran.” Gancangan carita. sarta urat-uratna jadi areung. eta pepelakan teh kudu dipelak sarta di hade-hade keur kaperluan sarta bekel sapopoe. Ku Pangersa Sanghiang Wenang. Sanggeus rahayat kumpul mah. Komo Dewa Anta mah. 7 Layon Nyi Pohaci Sanghiang Sri tuluy dikurebkeun luyu jeung tali paranti. Saur Batara Guru ka Bagawat Sakri. Ku prabu Siliwangi di tarimkeun pisan. Di kirimkenana bareng jeung surat ti Batara Guru.Sri Marcapada geger. Sasat kapan maranehna anu salila ieu nu ngarorok jeung ngagedekeun. tina lebah mastakana kaluar buah kalapa. Sasat . Manehna unjukan ka Batara Guru sabada ningali tina kuburan Nyi Pohaci jaradi rupa-rupa buah pepelakan. Ku urang Pajajaran eta piwuruh ti Batara Guru teh diturut sakumaha mitisna. Kakocapkeun pakuncen Bagawat Sakri. Bagawat Sakri tuluy nyanggakeun rupa-rupa bibinihan tea ka Prabu Siliwngi. Para Dewa pada sungkawa. pok Prabu Siliwangi cumarita. Tuluy anjeuna nitah lengser sina nabeuh bende keur ngumpulkeun sakabeh rahayat di alunalun. Tina raranganana kaluar buah kawung. Anjeuna ngajentrekeun yen geus kakirima rupa-rupa buah pepelakan ti Batara Guru. Bulu-buluna jadi jujukutan. Luyu jeung pituduh dina surat Batara Guru.

dianggap pusaka ku urang Pajajaran mah komo pare mah. Nama : Dwi Arbi Yudhanto Kelas : VI-C . sasat di anggap raray Nyi Pohaci sarta dipusti-pusti pisan.

SDN BBK Surabaya Selatan .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->