SINOPSIS CERITA BEBAS B.

INDONESIA

JUDUL : TUANKU IMAM BONJOL ULAMA DAN PEJUANG

Tempat Kejadian : Daerah Karawang Tokoh Carita : a. Batara Guru b. Dewa Anta c. Heulang Belang ( Kalabuat ) d. Sang Budugbasu e. Nyi Pohaci Sanghiyangsri Dangdayang Tisnawati f. Dewi Uma g. Bagawat Sakri h. Prabu Siliwangi i. Sanghiyang Wenang

Ka Dewa anu salapan tea. rek tandur. Malah di sawah tara pileumburan mah.kabeh dewa diperedih tanagana pikeun rempug jukung gotong royong ngumpulkeun bahanbahanna tea.Sang Narada nerangkeun pamaksudan Batara Guru anuhayang nyieun balandongan tea di Sri Marcapada. Pasawahanana apan sakitu oplok aplakna. Pangpangna di wewengkon belah kaler. hayang nyieun balandongan di Sri Marcapada. Kapan ujaring dongeng mah nya Sanghiang Sri anu ngagelar keun pangkal pare ka alam dunya teh.2 Jejer Carita : Wewengkon Karawang teh kasohor ku sawahna.Ku kituna. Munasabah lamun masyarakat karawang dalit jeung dongeng Sanghiang Sri teh.Sang Narada laju ka paseban ngumpulkeun para dewa anu jumlahna aya salapan. Eta gegedug dewa teh keur boga kahayang. Nya terus bae manehna nimbalan Sang Narada. aya keneh masyarakat amu sok ngayaken upacara pikeun ngahormat Sanghiang Sri dina unggal tahap nyawah. atawa rek ngalaan. Sabada nampa timbalan ti Batara Guru.paradewa pikeun ngumpulkeun bahan-bahana. .Kabayan. Kumaha dongeng Sanghiabg Sri teh ? Kacaritakeun Batara Guru di Sri Marcapada. Upamana mun rek turun nyawah.

Dewa Anta.jeung sajabana. nya 3 eta Dewa Anta. Jadi endog satilu-tilu. ngan Batara Guru anu bisa mutuskeunana. Lantaran apan dewa anta mah tanpa daksa teu boga leungeun teu boga suku. Tepungan bae ku anjeun. milu ngangres ku kaayaan Dewa Anta.Aya nu kabagean ngumpulkeun tihang. eta cimata Dewa Anta anu ngeclak teh ngagorolong. barang keur aya di totoang bet kudu amprok jeung heulang belang. Ku kersa nu mahakawasa. . Pok Sang Narada Nyarita. Tapi apan kaula mah ukur saling sambung langkah. bari sakali masrahkeun eta endog anu tilu.Kabeh dewa pada nyanggupan. Laju bae manehna indit rek nepungan Batara Guru. Eta kajadian teh kanyahoan ku Sang Narada.Ti dinya mah tuluy bae Sang Narada the babagi tugas.palupuh. Teu ku hanteu. Malah antukna mah cimatana merebes teu katahan.hateup. Eta heulang belang teh nanya ka Dewa Anta. biwir sambung lewek. Bakat ku sedih heunteu bisa mantuan anu sejen. “ Kaula ngarti kana kasusah anjeun. ”Rek ka mana Dewa Anta ?”. sarta ngeclak tilu keclak. Mangkaning tugas manehna teh kudu nyiapkeun tatapakan ( pondasi ).bilik. Perkara anjeun naha kudu milu digawe atawa henteu. Dewa Anta teh bati carindakdak bae.“ Ku Dewa Anta henteu diwalon. Anjeuna nalangsaeun pisan. ngan saurang anu henteu nyanggupan teh.

Brang pre. Regot bae eta cai teh di minum. Tapi heulang beulang ge anggeur nuturkeun. da puguh apan manehna keur ngahumbeun endog satilu-tilu. Teu lila sabada nginum eta cai sapi bikang the reuneuh. Sanggeus dewasa sapi gumarang teh kacida gagahna. Bubuhan keur panas poe mentrang-mentring. Dewa Anta ngereuyeuh deui leumpang. Disangkana eta cai teh cai biasa bae. Barang nepi ka hiji tegal. Di hiji tempat eta sapi bikang teh manggihan cai anu ngemplang. Awakna siga bagong. eta endog the jadi sato anu teu puguh rupana. ngarasa di sapirakeun. sarta teu aya nu nandingan . ngan kabeh bae Dewa Anta the di taladung. haben deui heulang beulang teh naladung. Balukarna. padahal mah eta teh cikiih Idajil La’nutallah. gugulian siga hayangeun nyusu. bari haben tatanya. Lantaran teu nyahoeun tea. 4 Puguh we heulang beulang the ambek. Anakna banteng sarta kawentar katelah sapi gumarang. Atuh cleng endog nu keur di heumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji deui. endog anu keur diheumkeun ku Dewa Anta the ngacleng hiji. Kacaturkeun di eta tegal aya sapi bikang keur neangan cai. Eta sato the jaga di ngaranan Sang Budugbasu. Pre murag sarta peupeus. Sarua guguilan siga hayangeun nyusu. tapi huluna siga anjing. Sarta sanggeus nepi kana waktuna eta sapi the ngajuru. Anehna tina eta endog teh kaluar anak bagong. Saga eta anak bagong teh di ngaranan Kalabiat.Ku Dewa Anta teu di jawab.

Nya tuluy Batara Guru menta bongbolongan ka . kudu nepi ka megar. Teu poho manehna tea.kakuatanana. Lantaran sanggeus dewasana dipulung anak ku sapi bikang tea. Eta putri teh di ngaranan Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Tisnawati. Teu aneh lamun sapi gumarang tuluy jadi raja sato.” Sanggus kitu mah Dewa Anta tuluy amitan mulang. Ku kami di hampura. Barang nepi ka tempat pangsardanana. Batara Guru kacida nyaaheunana. Tapi. eta endog the jadi putri geulis taya tanding. Lantaran teu apal kudu di kumahakeun eta putri teh. endah taya papadana. Pok na ka Dewa Anta. “ulah bingung Dewa Anta. Batara Guru teh kacida bingungna. Ku Dewa Anta. Ayeuna mah pek eta endog kereman ku anjeun. Keun bae teu bisa milu d gawe jeung nu sejen oge. Urang caturkeun deui Dewa Suralaya sarta tuluy ngadeuheus nyaritakeun lalakonna ti mimiti masrahkeun endog nu kari hiji deui Anta. Daradat manehna nepi ka akhir. Antugna manehna nepi oge ka ka Batara Guru . manehna tuluy bae nyingleunan endog nu kari hiji tea. Sanggeus nepi ka waktuna megar. 5 Budugbasu jeung Sang Kalabuat oge hirup bareng jeung sapi Gumarang.eta putri teh tuluy di sanggakeun deui ka Batara Guru. Sakabeh sato boh nu gede boh nu leutik takluk ka manehna.

sanghiang Wenang nu ngawasa marcapada salempangeun pisan. Tuluy eta buah khuldi teh di paparinkeun ka Nyi Pohaci. bitisna jaksi sajantung. Ceuk Sang Narada. Lantaran Eta buah teh rasana ngeunah kacida. Lantaran sanajan asalna tina endog. halisna katumbirian. Atuh pek bae tara nyusu deui ka Dewi Uma. Dewa Anta tuluy balik ka panganjregkanana. Mireungeuh sanghiang Sri anu sakitu geulisna. Nyi Pohaci jadi deudeuieun. Komo saanggeus nincak dewasa mah. pangambung kuwung-kuwungan. Inggis sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Hartina sasat geus jadi anak Batara Guru. Awakna beuki lila beuki ruksak ngabegangan. barang ngalahun Sanghiang Sri. . taarna tega mentrangan. rangona mucuk eurih. Heuleut ti harita manehna ngala buah khuldi ti sawarga. Beuki gede beuki geulis bae. Sanghiang Wenag tuluy neangan akal. Ku pangersa Nu Maha Kuasa. mati ngorangora.Sang Narada. Sanghiang Sri tuluy di pasrahkeun ka Dewi Uma.Sanghiang Sri kudu di susuan ku Dewi Uma. Lamun tea Sanghiang Sri di pigarwa ku Batara Guru. Kacaturkeun Sanghiang Sri. Rarayna lir bulan purnama. dadak sakala cisusu Dewi 6 Uma kaluar sorangan. keureuhana Batara guru. apan Sanghiang Sri teh geus di susuan ku Dewi Uma. panangan ngagondewa. meuruen matak ngarusak aturan dewa. Geus puguh Sanghiang Sri aya nu nyusuan mah. taktak lir taraju emas. Malah antugna nepi ka titis tulisna.

sarta urat-uratna jadi areung. Bagawat Sakri tuluy nyanggakeun rupa-rupa bibinihan tea ka Prabu Siliwngi. Sasat . Sasat kapan maranehna anu salila ieu nu ngarorok jeung ngagedekeun. Kakocapkeun pakuncen Bagawat Sakri.” Gancangan carita. Sanggeus rahayat kumpul mah. tina lebah mastakana kaluar buah kalapa. Komo Dewa Anta mah. Di kirimkenana bareng jeung surat ti Batara Guru. Manehna unjukan ka Batara Guru sabada ningali tina kuburan Nyi Pohaci jaradi rupa-rupa buah pepelakan. Tuluy anjeuna nitah lengser sina nabeuh bende keur ngumpulkeun sakabeh rahayat di alunalun. 7 Layon Nyi Pohaci Sanghiang Sri tuluy dikurebkeun luyu jeung tali paranti. Saur Batara Guru ka Bagawat Sakri. Ku Pangersa Sanghiang Wenang. Luyu jeung pituduh dina surat Batara Guru. eta pepelakan teh kudu dipelak sarta di hade-hade keur kaperluan sarta bekel sapopoe. Ku urang Pajajaran eta piwuruh ti Batara Guru teh diturut sakumaha mitisna.Sri Marcapada geger. Bulu-buluna jadi jujukutan. “Sanggakeun eta ruparupa binih the ka Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran. pok Prabu Siliwangi cumarita. Para Dewa pada sungkawa. Tina raranganana kaluar buah kawung. Anjeuna ngajentrekeun yen geus kakirima rupa-rupa buah pepelakan ti Batara Guru. Tetela eta pepelakan teh gede guna jeung mangpaatna. Ku kitu deui Batara Guru jeung Dewi Uma. Ku prabu Siliwangi di tarimkeun pisan.

dianggap pusaka ku urang Pajajaran mah komo pare mah. sasat di anggap raray Nyi Pohaci sarta dipusti-pusti pisan. Nama : Dwi Arbi Yudhanto Kelas : VI-C .

SDN BBK Surabaya Selatan .