Anda di halaman 1dari 177

LAPORAN PROGRAM SANDARAN NPQEL AMBILAN 1/2012

TAJUK PROJEK: PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR (SMART STUDY) MURID MENENGAH RENDAH

OLEH;

AZMAN BIN SAFII 681113-01-5855 KUMPULAN SM4

NAMA PENSYARAH PENYELIA: PN RASHIDAH BINTI MOHD SAID PENSYARAH KANAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI

PENGAKUAN Saya mengaku bahawa hasil karya ini adalah asli dan sumber yang digunakan ada dinyatakan.

............................................................................... AZMAN BIN SAFII Peserta Kursus Projek Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) FASA 1/2012, KUMPULAN SM4

PENGESAHAN

Laporan Projek Sandaran ini disediakan adalah untuk memenuhi sebahagian daripada syarat bagi menyempurnakan Sijil Projek Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) dan dikembalikan kepada Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia.

..................................................................... PN. RASHIDAH BINTI MOHD SAID PENSYARAH PENYELIA MERANGKAP PENSYARAH KANAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI

JULAI 2012

ii

KANDUNGAN

PERKARA

HALAMAN

Pengakuan Pengesahan Kandungan Abstrak Penghargaan

i ii iii vi vii

BAB 1

MAKLUMAT SEKOLAH

1.1

Sejarah Sekolah

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9

Latar belakang sekolah Lencana sekolah Visi dan Misi Objektif sekolah Falsafah dan Nilai Piagam Pelanggan Struktur organisasi Lokasi sekolah berserta lakaran Kemudahan yang disediakan

1 5 6 6 7 9 10 11 13 14

1.1.10 Persatuan Ibu Bapa dan Guru

1.2

Data dan Statistik Sekolah

16

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Enrolmen murid Bilangan staf Pencapaian Akademik Pencapaian Kokurikulum Kejayaan-kejayaan sekolah

16 17 19 24 24

iii

PERKARA

HALAMAN

BAB 2

MENGENAL PASTI MASALAH

26

BAB 3

KAJIAN KEPERLUAN PROJEK/ PROJEK PENAMBAHBAIKAN

31

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Keadaan Sebenar Dikenal Pasti Keadaan Dikehendaki Dikenal Pasti Metodologi Rumusan Kajian Keperluan Kajian Literatur Kertas Kerja Projek

31 33 36 39 40 46

BAB 4

PERANCANGAN STRATEGIK

52

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

Pendahuluan Analisis Mandat Analisis SWOC Matriks COWS Matriks Ranking Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan Membina Misi dan Visi Mengenal Pasti Isu Strategik Pelan Strategik Pelan Taktikal Pelan Operasi

52 52 53 57 59 62 63 64 64 66 67

BAB 5

PELAKSANAAN STRATEGI BERKESAN

76

5.1 5.2 5.3

Pelaksanaan Pelan Tindakan Teknik Pemantauan Penglibatan Jawatankuasa

76 88 90

iv

PERKARA

HALAMAN

BAB 6

PENILAIAN PROJEK

95

6.1 6.2

Alat Mengumpul Data Bukti dan Rumusan

95 96

BAB 7

REFLEKSI

102

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Aspek Kepimpinan Kekuatan Projek Kelemahan Projek Cadangan Penambahbaikan Penutup

102 105 108 110 113

BIBLIOGRAFI LAMPIRAN LOG CATATAN HARIAN

114 117

ABSTRAK

Laporan ini disediakan berdasarkan dapatan dari Program Penambahbaikan Sekolah semasa saya menjalani Program Sandaran NPQEL Bil 1/2012 yang telah dilaksanakan di SMK Kulai Besar, Kulaijaya, Johor selama lapan minggu bermula 7 Mei hingga 6 Julai 2012. Laporan Program Sandaran ini antara lain menjelaskan mengenai profil sekolah serta aspek-aspek berkaitan strategi pelaksanaan program penambahbaikan yang dipilih iaitu Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study). Aspek yang dihuraikan dalam laporan ini meliputi proses mengenal pasti masalah, kajian keperluan mengenai projek, perancangan strategik, pelaksanaan strategi berkesan, penilaian projek dan refleksi

keseluruhan berkaitan keberkesanan projek yang telah dijalankan. Kaedah yang digunakan bagi mendapatkan maklumat adalah menerusi kaedah pemerhatian, semakan dan analisis dokumen dan juga menerusi interaksi secara langsung atau tidak langsung dengan guru-guru di sekolah ini. Soal selidik mudah berkaitan gaya pembelajaran murid juga telah dilakukan untuk mendapatkan maklumat asas berkaitan amalan pembelajaran murid. Dapatan daripada projek sandaran ini mendapati bahawa murid-murid sekolah ini memerlukan bantuan dan bimbingan bagaimana mereka harus meningkatkan kecekapan dalam pembelajaran, Pengoptimuman minda dan menguruskan masa dengan kualiti.

vi

PENGHARGAAN

Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam Perpaduan dan Salam 1 Malaysia. Saya melafazkan kesyukuran ke hadrat Allah yang Maha Esa, kerana dengan limpah kurnia dan inayat Nya maka saya dapat menyempurnakan PROJEK SANDARAN ini dengan jayanya. Laporan ini ditulis berdasarkan dapatan dari Projek Sandaran yang telah saya laksanakan selama lapan minggu bermula pada 7 Mac hingga 30 Julai 2012 bertempat di SMK Kulai Besar, Kulaijaya, Johor.

Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr. Shariffah Sebran Jamila binti Syed Imam selaku penyelaras Projek NPQEL Fasa 2 2012 yang telah memberikan bimbingan kepada saya untuk melaksanakan tugasan ini. Penghargaan dan terima kasih juga saya tujukan kepada Pn. Rashidah binti Mohd Said, Pensyarah Kanan IAB, selaku penyelia yang telah mengorbankan masa dan tenaga untuk memberi bimbingan dan pandangan-pandangan yang membina dalam memastikan Laporan Projek Sandaran ini dijalankan mengikut garis panduan yang ditetapkan.

Setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih dan penghormatan saya juga kepada Pn. Tan Moi Yan, Pengetua SMK Kulai Besar, atas bimbingan, latihan, nasihat, tunjuk ajar dan panduan-panduan yang diberi sepanjang saya menjalani projek sandaran ini. Penghargaan dan terima kasih turut saya tujukan kepada barisan pentadbiran guru dan kakitangan sekolah ini yang telah memberi kerjasama yang tidak berbelah bagi dalam membantu saya menyempurnakan tugasan ini.

Tidak dilupakan ucapan penghargaan dan terima kasih saya tujukan kepada Isteri dan anak-anak yang dikasihi kerana sangat memahami kesibukan saya dan mengorbankan masa kualiti bersama keluarga semata-mata untuk menjayakan projek sandaran dan sepanjang mengikuti Projek NPQEL ini.

vii

BAB 1
Maklumat S ekolah

BAB 1 : MAKLUMAT SEKOLAH 1.1 Sejarah Sekolah

1.1.1 Latar belakang Sekolah

Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1986 di atas sebidang tanah seluas 25 ekar. Ianya terdiri daripada tiga blok, bangunan tiga tingkat, sebuah kantin dan bengkel. Pada peringkat awalnya sekolah ini adalah cawangan daripada Sekolah Menengah Sultan Ibrahim, Kulai kira-kira empat kilometer dari sekolah ini. Ketika ini pengetua sekolah ialah En. Chandrasegaran. Pada 1hb. Januari 1988, sekolah ini di tadbir kan sendiri. Pengetua yang pertama sekolah ini ialah Tuan Haji Musa bin Haron, mulai 1hb. Januari 1988 hingga 15hb. April 1992. Sekolah ini mula mengambil murid pada 3hb. Januari 1988 yang terdiri daripada 16 guru dan 365 murid yang menduduki tingkatan peralihan dan satu di sidang pagi sahaja. Memandangkan kekurangan bilik darjah, pada tahun 1990, sekolah ini memulakan sidang petang.

Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran yang pertama kalinya diadakan pada tahun 1990. Murid-murid yang lulus Sijil Rendah Pelajaran telah ditempatkan di Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman Putra, Kulai. Mulai 1993, sekolah ini memulakan kelas Tingkatan Empat Sains dan Sastera. Pada tahun 1993, sekolah ini mendapat sebuah bangunan tambahan tiga tingkat yang terdiri daripada 12 bilik darjah dan 3 makmal sains. Pengetua yang kedua sekolah ini ialah En. Suratman bin. Dasim mulai 15hb. Julai 1992 hingga 15hb. Ogos 1993 dan Pengetua yang ketiga ialah En. Salamon bin Sarip mulai 16 hb. Ogos 1993 hingga Januari 1998. Pengetua yang keempat ialah Pn. Melina Wong binti Abdullah. Beliau memulakan tugas mu1ai 1hb. Mac 1998 hingga 14 hb Februari 2001.

Pengetua kelima adalah En. Siow Yee Woo mulai 1 hb April 2001 hingga 30 hb November 2001. Bermula dari 1 hb. Disember 2001 hingga Jun 2002, tugas Pengetua dipangku oleh En. Ahmad Fauzi bin Mohd Sumali, Penolong Kanan sekolah sebelum beliau bertukar ke SMK Kangkar Pulai. Jawatan ini

seterusnya dipangku oleh En. Che Mustapa bin Che Ismail dari Jun 2002 hingga Jun 2003. Seterusnya En. Lee Hock Lai menjadi Pengetua mulai 16 hb Jun 2003 hingga 31 Oktober 2006 sebelum beliau kemudiannya ditukarkan ke SMK Sultan Ibrahim, Kulaijaya.

Menggantikan Encik Lee Hock Lai selepas itu ialah Pn hajah Zubaidah Bt. Endot Mulai 1 November 2006, selaku pengetua yang ke-7. Beliau berkhidmat di sekolah ini sehingga 15 September 2011, sebelum ditukarkan ke SMK. Pn. Hajah Fouziah binti Abu Hamid memahat nama selaku pengetua yang ke-8 dan meneruskan legasi kepimpinan pengetua sekolah ini bermula pada 16 September 2011. Beliau sebelumnya bertugas sebagai Penolong Kanan Pentadbiran di SMK Taman Mutiara Rini 1, Johor Baru.

Pada waktu ini SMK Kulai Besar berada di bawah kepimpinan Puan Tan Moi Yan selaku pengetua yang baru bagi menggantikan Pn Hajah Fouziah Abu Hamid yang bertukar ke Johor Bahru. Pn Tan Moi Yan sebelum ini adalah pengetua di SMK IJ Convent, Johor Baharu. Penempatan beliau ke SMK Kulai Besar mencatat sejarah baru selaku Pengetua Gred DG52.

Sepanjang tempoh terbinanya sekolah ini, satu peristiwa kebakaran telah berlaku pada 27 Jun 1999 yang melibatkan blok A sekolah serta beberapa bahagian dari blok-blok yang lain, yang telah dilakukan oleh murid. Kesan dari peristiwa ini memberikan persepsi yang kurang baik masyarakat terhadap sekolah sehingga ke hari ini. Pada 3 Januari 2004, sebuah sekolah baru telah ditubuhkan dengan menumpang sementara di sekolah ini sehinggalah bulan Ogos 2004 sebelum berpindah ke bangunan sendiri di Indahpura.

Bilangan murid di SMKKB berkurangan

menjadi di sekitar 800 orang

sahaja. Ini disebabkan murid-murid yang tinggal di alamat Saleng dan Indahpura ditempatkan di SMK Indahpura. Pada masa ini murid-murid yang ditempatkan di SMKKB adalah murid-murid yang tinggal di Bandar Putra, Ladang Swee Lam, Kg. Pertanian, Kg. Separa, Ladang Kulai Besar, Taman Makmur dan Kulai Besar. Tuan Haji Musa bin Haron boleh dianggap sebagai pengasas sebenar SMK Kulai Besar (SMKKB), memandangkan beliau merupakan Pengetua yang 2

pertama semenjak SMKKB ditubuhkan pada 1988. Beliau mula berkhidmat di SMKKB selaku Pemangku Pengetua selama lebih 6 bulan seterusnya dilantik menjadi Pengetua SMKKB pada tahun 1988. Pada tempoh masa perkhidmatan beliau dari 1988 hingga 1992, beliau telah menyaksikan pelbagai kelemahan, kekurangan, kejayaan mahupun kemajuan yang dicapai oleh sekolah ini.

Tuan Haji Musa bin Haron dilahirkan pada l hb. Febuari 1944 dan berasal dari Batu Pahat, Johor. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pintas Puding, Batu Pahat dan kemudian meneruskan Pelajaran menengah di Sekolah. Tinggi Batu Pahat. Selepas tamat persekolahan beliau pernah menjawat jawatan sebagai guru sandaran di Sekolah Kebangsaan Setia Jaya, Batu Pahat. Beliau kemudian menyambung pengajiannya di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak hingga 1966. Sepanjang tempoh

perkhidmatannya beliau telah bertugas di beberapa buah sekolah sebelum ditempatkan di SMK Kulai Besar. Pengalaman perkhidmatan beliau antaranya adalah seperti berikut;

TARIKH 01.01.1967 15.01.1969 01.01.1970 1984 1986 1988 1988 - 1992

SEKOLAH SK Teluk Sengat, Kota Tinggi SK Felda Bukit Besar, Kulaijaya SMK Sultan Alaudin, Bukit Besar, Kulaijaya SMK Kelapa Sawit, Kulaijaya SMK Kelapa Sawit, Kulaijaya SMK Kelapa Sawit, Kulaijaya SMK Kulai Besar, Kulaijaya

JAWATAN Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Penyelia Petang GPK Pentadbiran Pengetua

Sebelum dilantik menjadi Pengetua di SMK Kulai Besar, beliau terlebih dahulu telah dilantik sebagai Pemangku Pengetua SMK Kulai Besar selama 6 bulan. Perubahan dasar KPM dan JPA dalam perjawatan pengetua,

menyebabkan beliau kemudiannya bertukar ke SK Bahagia sebagai Guru Besar. Selepas itu beliau ditukarkan pula ke Jabatan Pendidikan Negeri bagi menjawat 3

jawatan sebagai Penyelia Kanan Sekolah Menengah selama 6 tahun sehingga beliau bersara.

Tuan Hj. Musa bin Haron juga pernah dilantik sebagai Ketua Bidang Bahasa Peringkat Negeri dan pernah diberi tanggungjawab menganjurkan Kursus KBSM peringkat daerah di SMKKB. Di samping itu beliau juga memegang jawatan sebagai Setiausaha Pengakap Peringkat Daerah dari 1989 hingga 1995 dan setiausaha PKPSM daerah Kulai. Sepanjang perkhidmatannya, sumbangan beliau di SMKKB amatlah banyak. Beliau berkhidmat di SMKKB ketika sekolah berkenaan berada di tahap gred C, di mana pada permulaannya SMKKB hanya mempunyai 3 blok bangunan asas, 16 orang guru dan 3 orang kakitangan dan pelajarnya seramai 360 orang. Namun jumlah kemasukan murid terus meningkat mencapai 1000 orang pada tahun kedua.

Beliau amat menitik beratkan tentang keindahan dan keceriaan sekolah. Untuk mencapai matlamat itu beliau sendiri mengusahakan penanaman pokok bunga bagi mengindahkan suasana fizikal landskap sekolah. Di samping itu menguruskan permohonan bangunan tambahan blok D bagi menampung kekurangan bilik darjah. Di bidang kurikulum beliau berjaya menganjurkan Pesta Kurikulum pada tahun 1990 dan mengadakan Pameran Kurikulum. Beliau sentiasa memastikan prestasi pencapaian akademik sekolah meningkat.

Di bidang ko-Kurikulum, beliau menjadikan seolah-olah SMKKB sekolah yang pertama menganjurkan pertandingan bola jaring serentak bagi kumpulan peringkat di bawah umur 12, 15 dan 18 tahun.

SMKKB juga terpilih menjadi tuan rumah bagi semua pertandingan PSKPP peringkat daerah. Beliau sentiasa menjalinkan hubungan rapat di antara pihak sekolah dengan pihak luar umpamanya dengan para Ibu Bapa murid, Polis, Majlis Daerah Kulai bagi mendapatkan kerjasama demi menjaga keamanan dan keselamatan sekolah. Perawakan beliau yang lembut, mudah mesra, sedia bekerjasama, prihatin dan amat mengambil berat menyebabkan beliau seorang yang disanjung dan amat disenangi.

1.1.2 Lencana Sekolah

WARNA Warna yang digunakan pada bendera dan lencana / lambang sekolah ialah kuning, biru dan merah.

Warna kuning - Melambangkan keluhuran sekolah mendidik anak bangsa sentiasa mendukung Ruku negara dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai institusi pendidikan.

Warna Biru - Sesuai dengan ahli masyarakat sekolah yang terdiri daripada berbilang bangsa adalah menjadi cita-cita sekolah bagi melahirkan generasi yang bersatu padu serta sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip perpaduan. Citacita ini dilambangkan pada warna biru.

Warna Merah - Melambang generasi yang berilmu, cekal dan berani mempertahankan kebenaran dan keadilan bakal dilahirkan oleh SMKKB.

REKA BENTUK

Lambang sekolah berasaskan reka bentuk mangkuk bertudung tertera singkatan SMKKB (nama sekolah), Buku, 5 Lengkang Bulatan dan Obor adalah merangkumi bidang ilmu dan segala aktiviti yang terdapat dan dijalankan di 5

SMKKB sebagai persediaan bagi melahirkan individu yang berjaya dan mempunyai masa depan yang gemilang. Kesanggupan mencurahkan khidmat bakti kepada agama, bangsa dan negara setelah berjaya adalah menjadi cita-cita generasi kelahiran SMKKB. Oleh itu, perkataan 'BERDISIPLIN BERUSAHA DAN BERBAKTI' telah dipilih menjadi cogan kata sekolah dan ditulis pada reka bentuk piring di mana lampu menjadi asas yang kukuh bagi menjayakan cita-cita sekolah.

1.1.3 Visi dan Misi

Seperti sekolah-sekolah di negeri Johor yang lain, visi dan misi SMK Kulai Besar telah diselaraskan mengikut visi dan misi KPM. Tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen Jabatan Pelajaran Negeri Johor yang sederap dan sekata dengan visi dan misi yang dihasratkan oleh KPM. Pendekatan ini adalah satu strategi yang bijaksana dalam memastikan visi KPM selaku pemegang kepada mandat dalam sistem pendidikan di negara ini dapat dihayati, difahami dan diterjemahkan oleh seluruh warga pendidikan di negeri Johor pada amnya dan khususnya oleh warga SMK Kulai Besar. Visi dan misi SMK Kulai Besar dinyatakan seperti berikut;

VISI

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

1.1.4 Objektif Sekolah

i.

Melaksanakan 100% Pembelajaran & Pengajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan SMK Kulai Besar. 6

ii.

Memastikan pencapaian 65% lulus keseluruhan atau peningkatan 3% dari tahun sebelumnya dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM.

iii.

Memastikan 100% murid SMK Kulai Besar mendapat Perkhidmatan Bimbingan dan Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.

iv.

100%

aduan

dan

maklum

balas

pelanggan

akan

dilayan

sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Kualiti Aduan Pelanggan. v. Melaksanakan Pengurusan Kewangan Tanpa Teguran Audit.

1.1.5 Falsafah dan Nilai;

Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Prinsip Kerja Cemerlang, Gagasan Kulaijaya Gemilang dan Dasar Kualiti Sekolah telah dijadikan budaya dan nilai yang diterapkan kepada seluruh warga sekolah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menyumbang kepada kecemerlangan sekolah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah dijadikan kompas kepada semua perancangan dan aktiviti sekolah supaya semua aktiviti dan projek yang dijalankan terarah kepada pembangunan potensi murid, akhlak dan keperibadian mulia yang seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara.

Prinsip Kerja Cemerlang pula adalah prinsip yang dicanangkan oleh Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Johor , iaitu;

i. ii. iii. iv. v. vi.

Laksanakan segera (Do it now) Susah tetapi boleh (Difficult but possible) Jadikan diri yang terbaik (Be the best) Biar awal dari tepat (Earlier than punctual) Kesibukan tugas profesional (Professionally busy) Boleh berkira tetapi jangan berkira (Justify but do not take advantage)

vii.

Komitmen dan kesungguhan (Commitment and dedication) 7

viii.

Amalkan mesyuarat dan penglibatan (Practice discussion and collaboration)

ix. x. xi. xii.

Jaga kerahsiaan (Secrecy keep intact) Kesetiaan (Trustworthiness) Kesabaran (Patience) Jaga imej organisasi (Maintain organisation image)

Gagasan Kulaijaya Gemilang turut dijadikan nilai yang diterapkan oleh pengetua kepada seluruh warga sekolah. Gagasan Kulaijaya Gemilang adalah idea yang dicetuskan oleh Tuan Haji Fauzan bin Sukimi, Pegawai Pelajaran Daerah Kulaijaya. Gagasan Kulaijaya Gemilang adalah satu aspirasi dan harapan warga pendidikan daerah Kulaijaya untuk bekerja ke arah

kegemilangan. Mengikut gagasan ini GEMILANG ditafsirkan sebagai ;

G -

Gigih, semua warga pendidikan perlu gigih berusaha ke satu Tahap yang lebih baik atau berkualiti;

Efisien;

kecekapan

dalam

melaksanakan

tugas

dan

menggunakan sumber terhad dengan hasil maksimum;

M -

Menang;

Kulaijaya

perlu

menang

dan

mengekalkan

kemenangan Dalam aktiviti akademik, ko-akademik dan sukan yang disertai;

Ilmu; sentiasa berusaha untuk menambah ilmu dan menjadikan budaya pembelajaran pada diri dan organisasi;

Laju;

bermaksud

pantas

dalam

segala

tindakan

tanpa

menjejaskan kualiti perkhidmatan;

Amanah, bermaksud kerja dan tugas diterima sebagai amanah dan perlu dipikul dengan penuh integriti;

Niat; niat kerja perlulah sentiasa betul berteraskan prinsip kerja sebagai satu ibadah; dan 8

G -

Gugah ; merujuk kepada semangat kerja yang sentiasa di bugar untuk prestasi kerja yang lebih cemerlang.

Gagasan Kulaijaya Gemilang ini diharapkan dapat dihayati oleh semua warga pendidikan di SMK Kulai Besar dan pelaksanaannya berpandukan kepada strategi Serampang Empat Mata, iaitu dalam aspek prasarana, disiplin dan sahsiah, semangat kerja sekumpulan dan menerusi projek kecemerlangan. Pihak sekolah juga telah menetapkan dasar kualitinya sendiri iaitu menyatakan komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.

1.1.6 Piagam Pelanggan

Piagam pelanggan SMK Kulai Besar merupakan satu pernyataan yang ringkas tetapi memberi gambaran mengenai komitmen sekolah ini yang amat jelas. Piagam pelanggan sekolah ini merupakan satu ikrar warga SMK Kulai Besar yang komited terhadap pencapaian visi dan misi sekolah melalui:

i. ii. iii. iv. v.

Menyediakan iklim pembelajaran yang kondusif. Menyediakan pelbagai projek pendidikan yang berkualiti Memastikan peperiksaan dilaksanakan dengan sempurna Menerapkan budaya disiplin di kalangan murid Memperkembangkan potensi individu dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum

vi.

Sentiasa bersedia menerima saranan dan teguran membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi

perkhidmatan dan potensi diri murid.

1.1.7 Struktur Organisasi CARTA ORGANISASI SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR.
PENGETUA PIBG PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN (HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN PETANG


PENTADBIRAN

KURIKULUM Jadual waktu Peperiksaan Guru kanan Pusat sumber ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan staf Kawalan keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan

HAL EHWAL MURID


Disiplin Badan pengawas Biasiswa Daftar kemasukan Testimonial/ Sijil Pengurusan/ Badan pengawas/ SPBT Majalah sekolah Kebajikan murid Jadual kedatangan Rekod bulanan Rekod peristiwa Sekolah asrama

Data murid Program bersepadu Sekolah sihat Program sekolah selamat

PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan beruniform Persatuan/ Kelab sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik Koperasi

Penyelarasan kokurikulum MSSD Setiausaha sukan Penganjuran permainan MSSD/ MSSJ

KURIKULUM PENTADBIRAN

GK MP BAHASA

GK MP SAINS KEMASY

GK MP TEKNIK & VOK

GK MP SAINS Ketua Panitia

GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia

GURU GURU DAN MURID - MURID

10

1.1.8

Lokasi sekolah berserta lakaran.

Arah dari Plaza Tol Kulai / Air Hitam

SMK Kulai Besar, Kulaijaya

11

SMK KULAI BESAR - IMEJ DARI SATELIT

Blok E Blok A

Makmal Komputer

Blok C

Blok B

Blok D

12

1.1.9 Kemudahan Yang Disediakan.

Sila Tandakan () Dalam Ruang Berkenaan Kecukupan Tidak Cukup Cukup

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Kemudahan Infrastruktur Bekalan Air Paip Bekalan Elektrik Tetap Bekalan Elektrik Genset Jalan Raya Berturap Padang

Ada / / / / /

Tiada

Sila Tandakan () Dalam Ruang Berkenaan Kecukupan Tidak Tidak Ada Tiada Berkenaa Cukup Cukup n / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22.

Kemudahan Fizikal Bangunan Sekolah Bilik Darjah Bilik Khas Makmal / Bilik Sains Pusat Sumber Sekolah Surau Bilik Sakit Bengkel Kemahiran Hidup Asrama Bilik Guru Bilik Mesyuarat Pejabat Bilik Guru Besar/Pengetua Bilik Guru Penolong Kanan Tandas Murid Tandas Guru Dewan Sekolah Kantin Sekolah Stor Bilik Cetak Bilik Alat Pandang Dengar Pondok Pengawal Keselamatan

13

Sila Tandakan () Dalam Ruang Berkenaan Kemudahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Peralatan Makmal Sains Peralatan Bengkel Peralatan Media Peralatan ICT Buku Rujukan Buku Bacaan Peralatan PJPK Peralatan Pendidikan Seni Visual Peralatan Muzik Peralatan Prasekolah Peralatan Pemulihan Khas Kecukupan Tidak Tidak Ada Tiada Cukup Berkenaan Cukup / / / / / / / / / /

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Gambar-gambar berkaitan fizikal dan kemudahan sekolah disertakan seperti pada Lampiran A .

1.10

Persatuan Ibu Bapa dan Guru

Menurut Kamarudin Hj. Kachar (1989) pendidikan tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan daripada masyarakat. Pendidikan perlu dirancang dan dilaksanakan prosesnya dalam konteks masyarakat. Tujuannya supaya

pendidikan ada kaitan rapat dengan masyarakat. Bagi memenuhi hasrat ini SMK Kulai Besar membuka ruang kepada komuniti setempat untuk turut serta menggembleng tenaga bagi mencapai kecemerlangan sekolah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SMK Kulai Besar mengisi keperluan ini dalam menerajui usaha ke arah pemupukan hubungan yang erat antara guru-guru dan ibu bapa murid.

PIBG sekolah ini diterajui oleh En. Samsol Kamal bin Mat Nasir selaku Yang Dipertua. Beliau dibantu oleh En. Zailee bin Sumar, Naib Yang Dipertua, seorang setiausaha dan penolong setiausaha, seorang bendahari dan penolong bendahari serta dua belas orang ahli jawatankuasa. Pn. Tan Moi Yan, pengetua SMK Kulai Besar bertindak selaku ex-officio, manakala semua Penolongpenolong kanan diberikan tanggungjawab sebagai penasihat-penasihat PIBG. 14

Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG sekolah bagi sesi persekolahan 2011/2012 disertakan pada Lampiran C.

Jawatan Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua, dan tujuh ahli jawatankuasa dilantik dalam kalangan ibu bapa, manakala jawatan setiausaha, penolong setiausaha, bendahari dan penolong bendahari dilantik dalam kalangan warga guru sekolah ini. Seramai lima orang guru turut dilantik sebagai ahli jawatankuasa yang menganggotai PIBG. Kombinasi guru dan Ibu Bapa yang seimbang ini membentuk satu rangkaian kerjasama yang padu dalam memastikan PIBG benar-benar berfungsi sebagai jambatan penghubung antara guru, ibu bapa dan masyarakat ke arah kecemerlangan sekolah.

Seperti PIBG lain yang bergerak di seluruh negara, PIBG SMK Kulai Besar turut mengutip sumbangan daripada pihak penjaga sebagai sumber dana menggerakkan persatuan. Mesyuarat Agung PIBG diadakan sekali setahun untuk memilih ahli-ahli jawatankuasanya. Mesyuarat Agung PIBG yang diadakan dijadikan sebagai platform untuk membentangkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan, laporan kewangan, pemilihan jawatankuasa baru, pembentangan usul dan cadangan serta dijadikan medan kepada pengetua untuk menyampaikan dasardasar KPM, dasar dan harapan-harapan pihak sekolah terhadap ibu bapa mengenai kecemerlangan sekolah.

Sambutan

Ibu

bapa

terhadap

Mesyuarat

Agung

PIBG

amat

menggalakkan. Ini membuktikan kepimpinan sekolah mendapat sokongan yang padu daripada ibu bapa dan masyarakat setempat. Secara keseluruhan PIBG SMK Kulai Besar menjadi tunjang kepada kemajuan sekolah di samping berperanan menyokong dan membantu membina kemajuan di sekolah agar matlamat Falsafah Pendidikan Negara dapat direalisasikan. PIBG sekolah ini adalah salah satu faktor yang turut menyumbang kepada kecemerlangan sekolah khususnya memainkan peranan besar terhadap meningkatkan

pencapaian persekolahan murid-murid mereka.

15

1.2

Data dan Statistik Sekolah

1.2.1 Enrolmen Murid

SMK Kulai Besar mempunyai enrolmen murid seramai 2052 orang seperti data pada 31 Mac 2012. Seramai 1271 murid berada pada sesi pagi manakala 781 orang berada pada sesi petang. Bilangan kelas pada sesi pagi berjumlah 43 kelas manakala 25 kelas beroperasi pada sesi petang. Pecahan murid mengikut kelas, jantina dan kaum adalah seperti berikut;

Ras

Melayu/ Bumi L P L

Cina P

India L P

Lain-lain L P

Jumlah L P

Jumlah Keseluruhan

Tingkat an Peralih an 1 2 3 4 5 6 JUMLA H

134 93 114 107 85 21 554

93 115 104 118 84 55

40 59 68 73 52 65 13

22 47 50 90 79 78 26

3 13 16 14 10 17 10 83

1 11 11 8 17 9 15 72

2 3 0 0 0 5

3 1 1 0 3 8

23 206 179 204 169 167 44 101 2

66 151 179 202 215 171 99 104 0

66 357 358 407 384 338 143 2053

569 370 392

Data yang dikemukakan di atas adalah bersumber dari penyata enrolmen murid pada 31 Mac 2012. Dari segi peratusan, 54.70 peratus murid sekolah ini terdiri dalam kalangan kaum Melayu, diikuti Cina 37.11 peratus, India 7.55 peratus, dan kaum-kaum lain meliputi 0.63% daripada jumlah keseluruhan enrolmen murid dari sekolah ini.

16

1.2.2 Bilangan Staff

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sumber Manusia Pengetua / Guru Besar Guru Penolong Kanan Pentadbiran Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Guru Bimbingan & Kaunseling / Guru Bimbingan Staf Sokongan Guru Pemulihan Pembantu Prasekolah

Sila Tandakan () Dalam Ruang Berkenaan Tidak Tidak Ada Tiada Cukup Berkenaan Cukup / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10. Pembantu Tadbir 11. Pembantu Tadbir Rendah 12. Penyelia Asrama 13. Pembantu Pengurusan Murid 14. Pembantu Makmal 15. Warden Asrama Lelaki 16. Warden Asrama Perempuan 17. Pengawal Keselamatan 18 Pembersih Kawasan

17

BILANGAN GURU Bilangan Guru (orang) Bilangan Guru Terlatih Bilangan Guru Cemerlang Bilangan Guru Tidak Terlatih /Guru Sementara / Kontrak JUMLAH GURU Bilangan Guru Mengikut Waran Perjawatan 114 Jusa C Gred DG 54 Gred DG 52 Bilangan Guru Ikut Gred Gred Gred Gred Gred DG DG DG DG 48 44 41 34 1 21 88 Gred DG 32 3 Gred DG 29 2

123

124

Sumber ; Penyata Enrolmen Bulan 31 Mei 2012 SMKKB

STAF SOKONGAN Jantina Gred Jawatan Ketua Pembantu Tadbir N 26 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir Kewangan W17 Penyelia Asrama N17 Pembantu Makmal C17 Pembantu Tadbir Rendah C11 Pembantu Am Pejabat N4 Pembantu Am Pejabat N1 Jumlah Lelaki 1 1 1 3 6 Perempuan 1 2 1 8 1 1 14 Jumlah 1 2 1 2 8 1 1 4 20

Sumber ; Penyata Enrolmen Pada 31 Mac 2012 18

1.2.3 Pencapaian Akademik

Rumusan Pencapaian PMR 2008 2011

Tahun

Bilangan Calon

Peratus Calon Mengikut Gred 8A 0 5 7A 0 6 6A 0 5 5A 2 4 4A 3 7 3A 3 6 2A 21 16 1A 28 40

Peratus Minimum D

Gred Purata Sekolah

2008 2009 2010 2011

286 348 374 428

56.25 54.49 57.75 63.44

3.27 3.17 3.20 2.96

6 8

5 12

9 5

10

16

39

PENCAPAIAN SPM MENGIKUT MATA PELAJARAN 2008 - 2011


Peratus Calon Mengikut Gred (%) A 24 38 37 59 6 31 35 37 28 53 61 110 3 21 36 37 0 4 6 3 B 88 85 128 174 36 44 61 82 42 39 49 57 40 54 49 79 3 4 9 5 C 44 79 82 90 66 57 74 103 27 39 50 67 68 61 77 124 6 4 4 3 D 44 60 71 75 73 70 94 89 88 129 155 148 99 123 157 139 1 2 5 3 Calon Lulus A, B, C &D Bilangan Peratus 200 262 318 398 181 202 264 311 185 260 315 382 210 259 319 379 10 14 24 14 86.58 87.04 85.48 93.87 77.35 67.11 70.78 73.87 80.09 86.67 85.14 91.17 90.52 86.91 86.22 88.60 71.43 22.22 72.73 66.67 Gred Purata Mata Pelajaran 2.87 2.92 2.94 2.61 3.56 3.54 3.49 3.36 3.45 3.21 3.25 2.87 3.42 3.35 3.37 3.17 3.43 2.89 3.06 3.29

Mata Pelajaran

Tahun 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Bilangan Calon 231 301 372 424 234 301 373 421 231 300 370 419 232 298 370 423 14 18 33 21

Bahasa Malaysia

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah

Bahasa Tamil

19

Mata Pelajaran

Tahun 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Bilangan Calon 233 301 373 421 234 300 371 423 135 164 211 234 148 150 192 244 91 152 177 176 60 92 99 136

Peratus Calon Mengikut Gred (%) A 1 21 38 66 13 24 50 59 19 30 16 34 14 30 36 47 11 21 33 39 4 15 11 12 B 16 36 36 62 37 53 39 85 62 61 68 76 33 33 35 67 13 33 31 38 14 24 23 50 C 87 74 86 106 56 57 73 78 31 45 72 81 53 39 42 76 34 67 77 52 12 11 15 21 D 93 125 144 108 88 128 168 160 17 70 43 30 31 36 70 49 27 28 36 46 14 23 27 32

Calon Lulus A, B, C &D Bilangan Peratus 197 256 304 342 194 262 330 382 129 202 199 221 131 138 183 239 85 149 177 175 44 73 76 115 84.55 85.05 81.50 81.24 82.91 87.33 88.95 90.31 95.56 67.11 94.31 94.44 88.51 92.00 95.31 97.95 93.41 98.03 100.0 99.43 73.33 79.35 76.77 84.56

Geografi

Sains

Pendidikan Islam

Kemahiran Hidup l

Kemahiran Hidup II

Bahasa Cina

Gred Purata Mata Pelajaran 3.63 3.46 3.46 3.17 3.03 3.34 3.30 3.09 3.35 3.54 2.84 2.62 3.04 2.78 2.90 2.58 4.00 2.73 2.66 2.61 3.40 3.08 3.28 3.00

20

Pencapaian SPM

Rumusan Pencapaian Sekolah (SPM) Bilangan calon yang mendapat 11A - 1 A

Tahun 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

% GPS Bil lulus 11A *(2)~ calon *(1) 129 26 20.16 177 79 44.63 231 92 39.83 283 135 48.04 5.81 6.14 5.99 6.92 0 0 0 0 0 0 0

10A 0 0 1 0.56 0 0 0

9A 0 0 0 0 0 0 1

8A 0 0 1

7A 0 0 2

6A 0 0 2

5A 1 0.78 4

4A 0 0 2

3A 0 0 14

2A 3 2.33 14

1A 15 11.6 3 27 15.2 5 42

0.56 1.13 1.13 2.26 1.13 7.91 7.91 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 13 24

1.73 1.73 5.62

10.3 18.1 9 8

*(1) Peratus lulus dalam semua mata pelajaran *(2) Gred Purata Sekotah (GPS)

PENCAPAIAN SPM MENGIKUT MATA PELAJARAN 2008 2011


GRED Mata Pelajaran Tahu n 2008 Bahasa Melayu 2009 2010 2011 2008 Bahasa Inggeris 2009 2010 2011 2008 Bahasa Cina 2009 2010 2011 BIL Calon 129 176 231 283 129 176 230 283 44 44 56 91 0 0 0 1 0 0 3 21 4 A+ 1A A 1 11 15 16 1 3 0 3 0 0 0 0 2A A3 27 29 35 1 4 0 3 4 2 1 7 3B B+ 8 20 17 35 7 5 6 11 3 4 2 12 4B B 12 21 23 38 7 12 19 11 6 6 9 14 5C C+ 8 12 18 31 10 14 18 13 6 10 8 17 6C C 15 22 13 17 6 15 21 19 6 2 12 12 7D D 20 26 33 38 15 32 55 71 6 8 10 8 8E E 18 18 17 34 25 38 43 54 7 4 9 7 9G G 44 16 45 31 57 52 68 93 6 8 5 9 % Lulus 65.89 90.91 80.52 88.89 55.81 70.45 70.43 66.79 86.36 81.82 91.07 89.53 GPM P 6.89 4.95 5.00 5.08 7.41 6.99 7.18 7.27 5.89 5.95 6.13 5.30

21

GRED Mata Pelajaran Tahu n 2008 Bahasa Tamil 2009 2010 2011 2008 Pendidikan Islam 2009 2010 2011 2008 Pendidikan Moral 2009 2010 2011 2008 Sejarah 2009 2010 2011 2008 Matematik 2009 2010 2011 2008 Sains 2009 2010 2011 2008 Pendidikan Seni 2009 2010 2011 2008 Matematik Tambahan 2009 2010 2011 2008 Perdagang an 2009 2010 2011 2008 Prinsip Akaun 2009 2010 2011 BIL Calon 17 14 13 15 52 90 130 149 76 86 97 134 129 175 228 283 129 176 228 283 103 139 191 209 75 70 97 135 23 33 62 74 73 59 84 85 40 68 64 39 0 3 0 0 1 0 2 2 7 0 0 0 2 3 0 8 5 13 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 A+ 1A A 0 0 0 2 2 5 1 3 0 1 0 0 1 2 0 9 16 15 17 26 3 3 6 6 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 5 10 0 6 1 7 2A A1 3 1 3 3 19 13 30 1 4 2 2 0 3 5 17 3 8 12 14 3 8 16 13 2 10 4 1 2 4 2 7 0 0 5 15 1 2 0 4 3B B+ 2 0 2 2 5 15 28 28 0 9 7 18 2 4 6 20 3 14 16 13 5 9 21 11 18 16 12 10 0 1 1 6 1 2 11 6 0 2 5 3 4B B 3 2 2 1 8 18 27 26 3 8 10 27 6 12 19 24 3 8 8 18 3 18 21 10 21 7 18 32 1 2 2 13 1 0 8 7 2 5 4 6 5C C+ 1 3 4 1 11 10 28 13 3 7 10 14 4 14 27 25 7 10 17 18 8 13 22 19 26 26 14 47 2 5 7 5 1 1 9 4 1 15 4 7 6C C 3 2 0 1 9 7 11 16 5 7 9 9 9 16 22 27 9 12 19 20 13 10 18 21 8 8 23 23 7 5 7 14 3 7 11 6 5 7 11 4 7D D 1 1 2 3 3 2 6 7 6 9 8 20 8 19 33 30 18 29 32 35 10 25 25 40 0 0 15 15 4 6 6 10 15 9 18 26 4 12 14 3 8E E 3 2 0 1 1 4 2 6 2 12 3 20 15 23 27 37 21 28 35 45 15 29 22 42 0 0 14 1 3 5 18 5 18 17 15 18 5 11 13 3 9G G 3 1 2 0 10 9 14 17 56 29 48 20 84 81 89 86 49 44 67 76 43 22 37 41 0 0 6 0 3 3 17 1 34 23 1 3 22 8 9 0 % Lulus 82.35 92.86 84.62 100.0 0 80.77 90.00 89.23 88.36 26.32 66.28 50.52 84.62 34.88 53.71 60.96 69.06 62.02 75.00 70.61 72.66 58.25 84.17 80.63 79.80 100 100 93.81 100 86.96 90.91 72.58 98.57 53.42 61.02 98.81 96.34 45.00 88.24 85.94 100 GPM P 5.94 5.21 5.23 4.14 5.44 4.21 4.68 4.53 8.17 6.57 7.02 5.92 8.04 7.31 7.10 6.35 6.72 5.97 6.26 5.99 7.10 6.10 5.69 6.46 4.27 3.96 5.32 5.01 6.09 5.55 6.95 4.49 8.01 7.78 5.31 5.50 7.78 5.84 6.27 4.31

22

GRED Mata Pelajaran Tahu n 2008 Ekonomi Asas 2009 2010 2011 2008 2009 Fizik 2010 2011 2008 2009 Biologi 2010 2011 2008 2009 Kimia 2010 2011 2008 Tasawur Islam 2009 2010 2011 BIL Calon 23 35 30 62 24 36 33 74 23 31 33 34 26 36 33 74 36 70 116 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 A+ 1A A 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2A A0 1 0 3 2 3 1 5 0 1 0 1 0 3 0 4 3 1 8 3B B+ 1 0 0 2 1 1 4 10 0 1 0 2 1 2 1 4 2 5 12 4B B 0 0 0 6 2 5 3 10 1 1 2 8 2 1 2 8 1 9 11 5C C+ 2 2 1 3 5 7 4 15 4 6 4 8 3 2 2 5 2 11 27 6C C 1 4 4 5 5 12 12 7 3 6 8 8 3 5 5 12 5 11 14 7D D 5 12 7 9 7 5 7 22 6 12 16 6 8 10 8 17 10 6 14 8E E 6 9 6 16 2 1 1 3 6 3 3 0 6 9 11 14 9 8 11 9G G 8 5 12 17 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 3 8 1 19 18 % Lulus 65.22 85.71 60.00 72.58 100 100 100 100 86.96 100 100 100 88.46 97.22 90.91 89.19 97.22 72.86 84.35 GPM P 7.57 6.83 7.80 6.85 5.63 5.00 5.33 5.08 6.91 5.90 6.42 5.03 6.73 5.78 6.76 6.11 5.78 6.44 5.77

23

1.2.4 Pencapaian Kokurikulum

Senarai Anugerah/ Sijil Kecemerlangan Yang Diperoleh Dalam Tempoh 2006 -2011 Kategori Kokurikulum

Bil. 1. 2. 3. 5. 6. 7.

PERKARA/TAJUK ANUGERAH/ PENGIKTIRAFAN Pegawai Waran Satu 2009 KRS Pegawai Waran Satu 2009 KRS Staf Sarjan 2009 KRS Anugerah Lencana Usaha Pengakap Catur P18 Penyertaan Negeri Sepak Takraw L18 Peringkat Daerah

PIHAK YANG MEMBERI PPD PPD PPD Pesuruhjaya Pengakap Daerah JPNJ PPD

TAHUN DIPEROLEH 2009 2009 2009 2011 2011 2011

1.2.5 Kejayaan-kejayaan sekolah hingga kini

Anugerah / Sijil Kecemerlangan Yang Diperoleh Dalam Tempoh 2006 2011 (Kategori Pengurusan / Kurikulum) PERKARA/ TAJUK ANUGERAH/ PENGIKTIRAFAN Bilik Operasi Cemerlang 1. Peperiksaan Cemerlang Sekolah Menengah Negeri Johor. Pencapaian SPM 2009 2. (Pencapaian Prestasi Cemerlang melebih 90%) Penerima Sijil Kecemerlangan 3. Sempena Hari Anugerah Pendidikan Kulai Peratus Lonjakan Saujana Tertinggi PPD 2010 JPN 2009 PIHAK YANG MEMBERI JPN TAHUN YANG DIPEROLEHI 2010

24

Senarai Anugerah / Sijil Kecemerlangan Yang Diperoleh Dalam Tempoh 2006-2011 Kategori Ko-Akademik

BIL

PERKARA/ TAJUK ANUGERAH/ PENGIKTIRAFAN Kuiz Kimia Peringkat Kebangsaan

PIHAK YANG MEMBERI Persatuan Kimia Kebangsaan

TAHUN YANG DIPEROLEHI 2008

1.

2. 3. 4.

Naib Johan Syarahan Agama Lelaki Pertandingan Esei Bahasa Tamil/Karnival Negeri Tilawah Al-Quran Lelaki tempat ke-3

PPD JPNJ(Johan) PPD

2011 2011 2011

25

BAB 2
Meng ena l Pa sti Masala h

BAB 2 : MENGENAL PASTI MASALAH

Strategi pertama yang diberi tumpuan sebelum melaksanakan projek ini ialah dengan mengenal pasti terlebih dahulu apakah projek penambahbaikan yang amat diperlukan di sekolah ini. Bagi tujuan ini penulis telah melakukan kajian keperluan dan mengenal pasti masalah utama untuk dilakukan penambahbaikan. Penulis menggunakan teknik penyelesaian masalah

berasaskan analisis Rajah Tulang Ikan atau dikenali juga sebagai Analisis Sebab dan Akibat. Pengasasnya ialah seorang ilmuwan Jepun pada tahun 60an. Bernama Dr. Kaoru Ishikawa, ilmuwan kelahiran 1915 di Tikyo, Jepun yang juga alumni teknik kimia Universiti Tokyo. Sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa (Dale, Barrie G. et al, 2007).

Kaedah tersebut awalnya lebih banyak digunakan untuk pengurusan kualiti yang menggunakan data verbal (non-numerical) atau data kualitatif. Dr. Ishikawa juga dikenali sebagai orang pertama yang memperkenalkan 7 alat atau metode pengendalian kualiti (7 tools). Yakni fishbone diagram, control chart, run chart, histogram, scatter diagram, pareto chart, dan flowchart. (Dale, Barrie G. et al, 2007). Penggunaan pendekatan ini dapat membantu dalam mengenal pasti punca dan faktor penyumbang kepada sesuatu masalah dalam format grafik yang mudah dan jelas. Kaedah ini adalah cara yang sangat berkesan yang dapat menunjukkan hubungan antara punca masalah dan semua faktor yang mungkin boleh dikaitkan dengan masalah.

Rajah Sebab dan Akibat atau Rajah Tulang Ikan adalah alat grafik untuk mengenal pasti hubungan antara masalah dan sebab-sebab yang berpotensi. Salah satu cara yang paling berkesan membina gambar rajah adalah melakukan sumbang saran penyebab yang berpotensi berkaitan masalah dalam kalangan guru-guru. Dalam sesetengah kes, masalah boleh disebabkan oleh lebih daripada satu punca atau mungkin mempunyai pelbagai faktor pencetus, iaitu sama ada faktor tunggal mahupun kombinasi beberapa faktor yang

menyumbang tercetusnya sesuatu masalah ini (Ishikawa, Kaoru 1990).

26

Faktor guru

Proses Pengajaran dan Pembelajaran Guru

Kaedah pembelajaran

Masalah dalam Pembelajaran Murid

Alatan dan kemudahan pembelajaran

Persekitaran Sekolah

Rajah 1 : Analisis Tulang Ikan berkaitan punca masalah pembelajaran yang dihadapi murid di SMK Kulai Besar

Kaedah Pembelajaran Tiada Kemahiran dalam teknik membaca

Tiada motivasi untuk belajar

Mudah bosan dan anggapan belajar satu proses sukar

Mudah lupa dan tiada kemahiran dalam mengingat Pengurusan masa yang lemah Masalah dalam Pembelajaran Murid

Rajah 2 : Analisis Tulang Ikan punca yang menyubang kepada faktor kaedah pembelajaran yang menyebabkan masalah pembelajaran murid 27

Analisis Rajah Tulang Ikan adalah satu kaedah yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Berdasarkan kepada kelebihan dalam pendekatan Rajah Tulang Ikan penulis telah menganalisis berkaitan masalah berkaitan gaya pembelajaran murid di SMK Kulai Besar. Gambar rajah tulang ikan dilukis menyerupai rangka ikan, dengan isu (masalah atau keadaan proses) di sebelah kanan. Kategori punca utama yang ditulis dalam kotak di sebelah kiri Rajah Tulang Ikan seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. Di bawah setiap kategori, kenal pasti punca yang berpotensi untuk masalah yang berkaitan dengan kategori seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.

Berdasarkan

kepada

analisis

ini,

didapati

masalah

berkaitan

pembelajaran dalam kalangan murid-murid di sekolah ini dikenal pasti berpunca daripada beberapa kumpulan faktor, antaranya faktor guru, proses pengajaran, kaedah pembelajaran, persekitaran sekolah, kemudahan dan alatan. Faktorfaktor ini dapat ditunjukkan seperti pada Rajah 1. Setelah dianalisis secara mendalam penulis telah memberi fokus terhadap masalah berkaitan kaedah pembelajaran murid. Hasil daripada analisis yang dilakukan, penulis mendapati masalah dalam kaedah pembelajaran murid berpunca daripada ketiadaan kemahiran murid dalam membaca, kemahiran mengingat dan dalam pengurusan masa. Faktor-faktor inilah yang menyumbang kepada masalah dalam

pembelajaran dan seterusnya memberi kesan terhadap pencapaian murid yang lemah dalam peperiksaan.

Selain daripada menggunakan kaedah Rajah Tulang Ikan dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi berkaitan kaedah pembelajaran murid, penulis juga telah menggunakan semakan dokumen dan laporan daripada Program Audit Akademik, Program Sentuhan Gemilang, pemerhatian dan tinjauan berkaitan gaya pembelajaran murid semasa di bilik darjah. Dapatan dari Projek Sentuhan Gemilang yang dilaksanakan oleh pihak sekolah mendapati Kumpulan murid cemerlang dan sederhana lazimnya tidak menghadapi masalah dari segi minat dan keazaman mereka untuk belajar. Kumpulan murid ini tidak menghadapi masalah untuk meluangkan masa bagi menelaah pelajaran dan memberi tumpuan terhadap sesi pengajaran. Namun mereka perlu dibantu untuk 28

meningkatkan kecekapan dalam pelajaran dan kemahiran mengingat supaya masa yang mereka luangkan untuk sesi pembelajaran menghasilkan impak yang maksimum dari segi keupayaan menaakul dan mengingat pelajaran yang diikuti. Kebanyakan murid tidak mempunyai kemahiran cara belajar yang berkesan menyebabkan mereka begitu tertekan apabila mereka menghadapi sesuatu peperiksaan. Ini tidak akan membantu dalam meningkatkan pencapaian akademik mereka. Cara belajar yang tidak menekankan kepada smart learning menjadikan murid merasakan terlalu banyak aspek yang perlu diketahui dan ditelaah oleh mereka. Murid lazimnya merasa begitu tertekan apabila mereka harus membaca dan perlu pula menulis nota untuk empat belas atau lima belas bab bagi sesuatu mata pelajaran. Sekiranya diambil purata satu mata pelajaran ada sepuluh bab, maka jika murid mengambil lapan mata pelajaran, bermakna mereka perlu membaca dan menulis nota untuk lapan puluh bab. Situasi ini amatlah membebankan apatah lagi bagi murid yang tidak mengamalkan disiplin belajar mengikut tempoh yang konsisten. Pemerhatian mendapati murid di sekolah ini lebih banyak bersikap mengamalkan sistem belajar saat akhir last minute study. Oleh itu mereka ini perlu dibantu supaya mereka lebih meyakini diri serta seronok dengan proses pembelajaran yang mereka lalui. Murid perlu diberi pendedahan bahawa pembelajaran bukanlah sesuatu yang membebankan tetapi satu pengalaman yang menyeronokkan menerusi kaedah yang pintar.

Murid perlu diberi pendedahan mengenai pendekatan kemahiran belajar yang memberi penekanan terhadap pembelajaran berkonsepkan SINERGY, NETWORKING dan TUTORIAL. Dengan cara synergy, networking dan tutorial, murid akan merasai nikmat belajar yang sebenar dan dapat mengatasi masalah-masalah semasa belajar berkaitan kebosanan, mengantuk, sukar mengingat, kurang tumpuan dan banyak lagi. Keseronokan dan bersemangat untuk belajar adalah elemen yang perlu di bugar dalam kalangan murid akan pembelajaran lebih efektif. Pada masa yang sama pihak sekolah tidak menghadapi masalah dari segi kewangan kerana semua projek sekolah sentiasa

29

mendapat sokongan daripada PIBG dan pihak luar terutamanya daripada masyarakat setempat.

Jalinan kerjasama yang baik dan hubungan yang rapat dengan pihak luar memberi kelebihan kepada pihak sekolah sama ada dari segi sumber kos, tenaga, kepakaran dan kemahiran. PIBG misalnya telah bersetuju untuk membiayai kos penyewaan dewan bagi membolehkan kursus ini dapat

dijalankan di luar sekolah supaya dapat memberikan suasana yang lebih selesa dan kondusif kepada murid-murid, manakala ibu, bapa dan penjaga murid telah bersetuju untuk memberi sumbangan berjumlah RM25.00 seorang sebagai yuran penyertaan dalam kursus ini yang dapat menampung sebahagian kos pembiayaan projek.

Sebagai rumusannya, mempelajari kemahiran belajar yang sesuai merupakan masalah yang sering dihadapi oleh murid yang ingin mencapai kejayaan yang cemerlang. Murid selalu menghadapi masalah untuk mencatat nota, merancang kerja, mengagihkan masa untuk belajar dan selalu tidak sempat habis membaca nota semasa peperiksaan. Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) adalah satu inisiatif baru yang diambil oleh pihak sekolah dalam usaha meningkatkan kecemerlangan akademik murid menerusi kaedah pembelajaran yang menyeronokkan, mudah dan berkesan.

30

BAB 3
Ka jia n Keperlua n Projek

BAB 3 : KAJIAN KEPERLUAN PROJEK

3.1

Keadaan Sebenar Dikenal Pasti

Keadaan sebenar yang dikenal pasti dilakukan dengan pelbagai cara, antaranya menerusi pemerhatian, semakan dokumen dan laporan program dan juga soal selidik ringkas. Program Sentuhan Gemilang adalah program khusus yang melibatkan Pengetua dan Penolong Kanan turun padang bertemu murid yang bakal menduduki peperiksaan PMR dan SPM. Sesi pertemuan dilakukan secara berjadual mengikut kelas, dengan dibantu oleh guru bimbingan dan kaunseling. Projek ini dijalankan selama sejam bagi setiap kelas di mana data murid secara individu dibentangkan. Murid juga diberikan peluang untuk memberikan pandangan, meluahkan perasaan dan menyatakan harapan mereka kepada pihak sekolah.

Program Audit Akademik pula adalah program post mortem peperiksaan yang dilakukan sejurus selepas analisis peperiksaan selesai dikeluarkan. Menerusi program ini, guru-guru akan membentangkan analisis peperiksaan dan headcount murid. Kelemahan dan kekuatan murid akan dibentangkan oleh ketua-ketua panitia bagi tujuan mengenal pasti perkara yang boleh ditambah baik dalam program-program kecemerlangan. Faktor-faktor yang menyumbang kepada penurunan an peningkatan dalam pencapaian murid turut dibentangkan semasa sesi audit akademik dijalankan.

Dapatan daripada audit akademik dan Projek Sentuhan Gemilang yang menunjukkan bahawa sebahagian besar murid sekolah ini berada dalam kumpulan murid sederhana yang mempunyai potensi untuk dimajukan sekiranya mereka dibimbing dengan teknik pembelajaran dan kemahiran mengingat yang betul dan berkesan. Berdasarkan dapatan daripada audit akademik juga, mendapati murid-murid sekolah ini terbahagi kepada empat kumpulan besar iaitu kumpulan murid cemerlang, kumpulan murid sederhana, kumpulan murid lemah atau galus (antara gagal dan lulus) dan kumpulan sangat lemah.

31

Pihak sekolah pada dasarnya melaksanakan projek mengikut tahap penguasaan murid iaitu murid cemerlang, murid kumpulan sederhana, kumpulan murid lemah (galus) dan kumpulan murid tersangat lemah (tapelus/ tak pernah lulus/ masalah literasi/ lembam). Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) adalah projek yang disasarkan kepada kumpulan murid cemerlang dan sederhana. Berdasarkan dapatan daripada pemerhatian, laporan program dan soal selidik yang dijalankan murid dari kumpulan sederhana mewakili kelompok yang terbesar.

Kumpulan murid ini adalah kumpulan murid yang mempunyai potensi untuk sekurang-kurangnya berada pada tahap penguasaan minimum. Kumpulan ini lah yang telah dikenal pasti sebagai kumpulan sasaran dalam projek penambahbaikan sekolah. Kumpulan murid ini memerlukan bimbingan terhadap kemahiran belajar dan kemahiran dalam mengingat agar dapat melonjakkan kemahiran belajar dan seterusnya melonjakkan kecemerlangan mereka dalam pelajaran. Antara kelemahan murid yang dikenal pasti berkaitan pembelajaran mereka ialah;

i) ii)

Budaya belajar saat akhir. Tidak mengetahui gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan kemampuan minda mereka.

iii)

Menganggap belajar satu perkara yang sukar, meletihkan dan membosankan.

iv) v) vi)

Sukar mengingat fakta yang dibaca. Mudah lupa Belajar dalam keadaan tertekan dan bukan dengan cara yang menyeronokkan

vii) viii)

Teknik pembelajaran yang tidak efektif Masalah dalam pengurusan masa.

Di samping menggunakan kaedah pemerhatian dan menggunakan dapatan daripada Projek Audit Akademik dan Projek Sentuhan Gemilang, pihak sekolah juga telah melakukan soal selidik mudah untuk mendapatkan maklumat 32

sebenar tentang gaya belajar yang menjadi amalan murid-murid sekolah ini. Seramai 60 responden telah dikenal pasti sebagai responden untuk mengisi soal selidik berkaitan gaya pembelajaran Berdasarkan dapatan daripada soal selidik ini mendapati 58.33 peratus murid mengamalkan gaya pembelajaran visual, 30.00 peratus mengamalkan gaya pembelajaran auditori dan 11.67 peratus lagi mengamalkan gaya pembelajaran kinestetik.

Menurut Osman (2006), terdapat tiga gaya pembelajaran murid. Gaya yang pertama menggunakan deria pendengaran. Gaya ini dinamakan gaya visual dan murid yang belajar menggunakan gaya visual menggunakan deria penglihatan dalam aktiviti pembelajaran seperti melihat nota, graf dan gambar. Gaya yang kedua menggunakan deria pendengaran. Gaya ini dinamakan gaya belajar auditori dan murid yang deria mengamalkan pendengaran gaya auditori lebih

berkecenderungan

menggunakan

seperti

mendengar

pengajaran guru di dalam kelas atau bahan pembelajaran berasaskan pendengaran. Manakala gaya belajar yang ketiga ialah gaya kinestetik yang lebih menekankan penggunaan deria rasa dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan persekitaran atau pengalaman.

3.2

Keadaan dikehendaki dikenal pasti.

Terdapat banyak definisi mengenai pembelajaran. Gage dan Berliner (1991) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses yang membawa kepada perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman. Ini termasuk perubahan penguasaan maklumat; fakta; konsep; prinsip; sikap; amalan; kemahiran berfikir; kemahiran melakukan kerja; perubahan tabiat; dan tingkah laku. Bagi Hamachek (1995) pembelajaran adalah proses yang melibatkan perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Dengan kata yang lain, pembelajaran bukan sahaja dirujuk sebagai hasil yang diperhatikan tetapi juga kepada sikap, perasaan, dan proses intelektual yang jelas.

Hill

(1971)

mengatakan

ahli-ahli

psikologi

telah

membahagikan

pembelajaran kepada dua bentuk iaitu, bentuk penjelasan (declarative) dan pembelajaran bentuk berkaedah (procedural). 33 Pembelajaran berbentuk

penjelasan melibatkan penghafalan dan penyimpanan maklumat, sementara pembelajaran berbentuk berkaedah melibatkan proses penyusunan semula dan membentuk satu pola berkaitan dengan sesuatu aktiviti. Bagi Nicholls (2002) pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan dalam perlakuan murid hasil daripada penglibatannya dalam suatu pengalaman pendidikan.

Daripada pelbagai definisi yang diberikan jelas menunjukkan bahawa secara umumnya, pembelajaran adalah berhubung dengan bagaimana kita melihat dan memahami dunia, mengenai bagaimana kita making meaning (membuat membuat maksud/makna/pengertian) (Marton & Booth, 1997 dalam, Fry, Ketteridge, & Marshall, 2003). Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, making meaning boleh berlaku melalui proses membaca. Kemahiran membaca merupakan asas kepada pembelajaran dan pengajaran yang berkesan.

Oleh itu menerusi projek yang akan dilaksanakan nanti, ia akan dapat mengubah cara atau gaya bagaimana murid belajar dengan cara yang pintar. Kemahiran kefahaman membaca boleh diajar kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam semua mata pelajaran. Oleh itu strategi kefahaman membaca yang berkesan membantu kemahiran dalam pembelajaran berkesan dan mengingat. Kemahiran dalam belajar dan mengingat saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi terhadap keberkesanan pembelajaran kerana ingatan boleh dianggap sebagai gambaran atau praktikal pembelajaran.

Walaupun ingatan boleh mewakili pembelajaran, kualiti ingatan dan lupaan adalah satu cabaran besar bagi setiap murid dan boleh memberi kesan psikologi terhadap minat murid terhadap pelajaran. Oleh itu menerusi teknik pembacaan dan teknik hafalan yang betul murid-murid di sekolah ini dapat dibimbing untuk mengingati fakta dengan lebih berkesan. Pembelajaran dan ingatan merupakan sesuatu proses psikologi dalaman yang wujud semasa murid mengikuti sesi pembelajaran. Keberkesanan sesuatu hasil pembelajaran dan proses ingatan dapat diukur menerusi perubahan tingkah laku murid yang mampu memberi maklum balas dengan pantas berkaitan pemahaman mereka terhadap pelajaran. 34

Projek ini juga akan memberikan pendedahan kepada murid-murid berkenaan apakah gaya pembelajaran yang dominan pada diri mereka. Pendedahan berhubung perkara ini amatlah perlu agar murid dapat dibimbing mengoptimumkan kemahiran belajar mengikut gaya mereka sendiri. Misalnya murid yang mengamalkan gaya visual perlu dibimbing cara bagaimana melihat nota-nota atau bahan bacaan dengan cara yang kreatif. Kaedah membuat nota bergambar, peta minda, graf, piktograf dan seumpamanya adalah kaedah yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka.

Murid yang berkecenderungan mengamalkan gaya auditori pula perlu dibimbing cara bagaimana mereka harus meningkatkan tumpuan semasa mendengar pengajaran guru atau sumber pembelajaran lain berasaskan pendengaran. Duduk di hadapan kelas, mencatat nota ringkas, membaca bahan pembelajaran dengan kuat dan kaedah perbincangan adalah aktiviti

pembelajaran yang perlu diamalkan oleh murid yang mengamalkan gaya pembelajaran ini.

Sementara itu, bagi murid yang dikenal pasti mempunyai gaya pembelajaran kinestetik, mereka perlu dibimbing berkaitan teknik bayangan seperti membayangkan murid menulis apa yang dibaca. Apa yang penting murid diberi pendedahan untuk mengaitkan apa yang dipelajari di dalam kelas dengan apa yang dapat dilihat di sekeliling mereka dan apa yang menjadi pengalaman mereka.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran kebolehan menguasai kemahiran tertentu harus ditegaskan oleh guru, terutama kemahiran asas seperti menyelesaikan masalah, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran mendengar, bertutur, kemahiran membaca dan menulis dan sebagainya. Apabila murid menguasai kemahiran asas dalam belajar ini, maka sudah tentu akan membantu murid tersebut menguasai bidang-bidang ilmu yang lain dengan lebih mudah. Murid juga diharapkan dapat memahami tentang bagaimana kapasiti minda mereka dapat dioptimumkan di samping pengurusan masa yang cekap mengurus pembelajaran.

35

Projek ini amatlah perlu kerana sekiranya pihak sekolah tidak membuat sesuatu sudah pasti kemampuan murid dalam kumpulan cemerlang dan sederhana ini akan terbantut. Lebih bahaya lagi jika minat mereka terhadap mata pelajaran akan pudar terutamanya bagi mata pelajaran yang mereka anggap membosankan dan sukar seperti sejarah. Projek ini sebaliknya dilihat mampu memberi kesan kepada peningkatan pencapaian murid secara keseluruhan dalam peperiksaan awam yang bakal mereka tempuhi nanti. Sesungguhnya, kemahiran belajar dan kemahiran mengingat adalah dua aspek yang sangat penting dan kritikal yang perlu dikuasai oleh murid dalam konteks pembelajaran berkesan. Kedua-dua kemahiran tersebut dapat

membantu pemahaman terhadap pembelajaran dengan lebih cepat dan berkesan di samping mampu meningkatkan motivasi murid dan mampu mengekalkan minat murid terhadap pelajaran. Mengambil kira kepentingan kemahiran belajar dan kemahiran mengingat terhadap kecemerlangan akademik murid, maka Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) dicadangkan untuk dilaksanakan di SMK Kulai Besar.

3.3

Metodologi

Untuk melaksanakan projek ini beberapa pendekatan telah digunakan sama ada untuk mendapatkan maklumat awal berkaitan gaya pembelajaran murid mahupun dalam mengenal pasti masalah yang murid hadapi dalam pembelajaran mereka. Kaedah soal selidik tentang amalan pembelajaran murid sedia ada, pemerhatian, semakan dokumen dan laporan daripada post mortem serta analisis peperiksaan telah digunakan untuk mendapatkan maklumat asas berkaitan pencapaian murid dan amalan pembelajaran mereka.

Soal selidik yang dijalankan adalah untuk mengenal pasti Gaya Belajar yang diamalkan oleh murid-murid di sekolah ini. Seramai enam puluh murid dalam kumpulan sasaran telah dikenal pasti sebagai sampel untuk menjawab soal selidik. Bilangan sampel ini adalah mewakili dua puluh sembilan peratus daripada bilangan murid dalam kumpulan sasaran yang akan mengikuti projek ini dan tiga peratus daripada jumlah keseluruhan murid di sekolah ini. Jumlah 36

sampel yang digunakan dianggap bersesuaian dan dapat mewakili jumlah kumpulan sasaran.

Pemilihan

sampel

untuk

mendapatkan

maklumat

berkaitan

gaya

pembelajaran murid adalah mengambil kira pandangan Krejcie dan Morgan (1970) yang dipetik daripada Chua (2006), yang menyatakan bahawa asas utama pemilihan jumlah sampel mestilah berdasarkan populasi kajian. Ini kerana menurut Jafri (2010) sampel yang dipilih haruslah dapat di generalisasi dan mewakili populasi. Sekaran (2003) pula berpendapat saiz sampel melebihi 30 dan kurang daripada 500 adalah bertepatan dengan keperluan kajian.

Dapatan daripada soal selidik ini adalah penting dan dapat memberi gambaran awal mengenai gaya belajar murid yang sedia ada. Soal selidik

mengandungi 24 item berbentuk pernyataan yang berkaitan dengan diri muridmurid. Item soal selidik disediakan oleh pihak perunding Smart Study sendiri dan digunakan dengan kebenaran, kerana soal selidik tersebut adalah sebahagian daripada kandungan dalam projek ini. Terdapat 24 item dalam tiga konstruk yang utama berkaitan amalan pembelajaran mereka iaitu, 8 item berkaitan gaya belajar visual, 8 item berkaitan gaya belajar auditori dan 8 item berkaitan gaya belajar kinestetik. Taburan item atau pernyataan bagi setiap gaya pembelajaran dalam soal selidik adalah seperti pada jadual 1 berikut;

Nombor item mengikut konstruk gaya pembelajaran Visual Auditori Kinestetik 2 1 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 17 19 21 20 22 24 23 Jadual 1 : Nombor Item Mengikut Konstruk Soalan

37

Murid diminta untuk menyatakan gaya belajar yang menjadi amalan mereka sama ada di rumah mahupun di sekolah. Responden yang terdiri daripada murid-murid dalam kumpulan sasaran projek ini diminta menjawab soal selidik dengan menggunakan skala seperti dalam Jadual 2 di bawah:

Pernyataan Sangat Benar Benar Kurang Benar

Skor 5 3 1

Jadual 2 : Skala penskoran bagi gaya belajar murid

Murid yang dipilih sebagai responden

diminta membaca setiap

pernyataan yang diberi dan jika pernyataan tersebut menggambarkan tentang diri mereka, murid diminta menandakan X pada Sangat Benar. Jika kadangkala benar dan kadangkala tidak, tandakan X pada Benar. Sebaliknya jika tidak benar langsung, mereka diminta menandai X pada Kurang Benar. Berdasarkan kepada jawapan dan maklum balas daripada soal selidik ini, gaya belajar murid akan dikelompokkan kepada tiga jenis iaitu sama ada gaya visual, auditori ataupun kinestetik.

Penelitian dan semakan dokumen juga dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam usaha mendapatkan maklumat berkaitan amalan

pembelajaran murid. Bagi tujuan ini, laporan daripada Audit Akademik dan Projek Sentuhan Gemilang yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah telah dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan maklumat berkaitan pencapaian murid dan cara pembelajaran mereka. Audit Akademik adalah post mortem yang dilakukan oleh pihak sekolah sejurus selepas peperiksaan formatif pertengahan dan akhir tahun dijalankan. Setiap panitia akan melaporkan prestasi murid-murid berasaskan analisis item dan analisis headcount yang dilaksanakan.

Menerusi

kaedah

ini

pihak

sekolah

dapat

menyelami

apakah

permasalahan pembelajaran murid sama ada dari segi penyampaian guru, 38

kemudahan sekolah ataupun masalah pada peringkat murid itu sendiri yang menjadi penghalang kepada kemajuan mereka dalam pelajaran. Dapatan daripada dua projek ini membekalkan maklumat yang mencukupi mengenai apakah keperluan murid dan faktor-faktor yang boleh menyumbang terhadap pencapaian mereka yang perlu diberi perhatian.

Kaedah temu bual dan membuat tinjauan adalah satu lagi kaedah yang digunakan dalam usaha mengumpul maklumat berkaitan gaya pembelajaran murid yang menjadi amalan mereka yang memberi impak terhadap pencapaian mereka dalam pelajaran. Menerusi kaedah ini, sesi temu bual telah di atur melibatkan sesi pertemuan dengan kaunselor dan dengan murid-murid dalam kumpulan sasaran. Tinjauan turut dilakukan untuk melihat penglibatan murid semasa mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran dai dalam bilik darjah.

3.4

Rumusan Kajian Keperluan

Rumusannya, penulis telah menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam usaha mengumpulkan maklumat yang diperlukan dalam mengenal pasti gaya pembelajaran murid dan masalah yang dihadapi berkaitan pembelajaran mereka. Walaupun penulisan ini hanyalah laporan yang

berkaitan projek penambahbaikan sekolah dan bukannya satu kajian

bersifat komprehensif seperti kajian pada peringkat sarjana mahupun doktor falsafah, namun penulisan ini adalah laporan ilmiah. Oleh itu amatlah perlu untuk melaporkan pendekatan yang digunakan agar projek yang dijalankan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi di samping memastikan projek yang dilaksanakan benar-benar memberi impak kepada keberkesanan dalam amalan pembelajaran murid-murid.

Tambahan pula menurut Mohd Ghani et al. (2008), kaedah tinjauan yang melibatkan pendekatan kuantitatif dapat menyelesaikan masalah dan

mengutamakan kutipan data secara sistematik. Menurut Creswell (2008), kajian yang dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan dapat mengumpul data terus daripada subjek yang dikaji dan dapat membuat generalisasi terhadap populasi. Dalam kaedah tinjauan dalam memperoleh maklumat berkaitan amalan 39

pembelajaran murid, penulis menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif untuk memberi kefahaman terhadap masalah kajian dan menyelesaikan persoalan kajian berbanding menggunakan satu pendekatan sahaja (Creswell 2008). Bagi pendekatan kuantitatif data dikutip menggunakan soal selidik dan pendekatan kualitatif data diperoleh melalui temu bual untuk menjelaskan dapatan kuantitatif.

Hasil daripada soal selidik, tinjauan dan pemerhatian yang dilakukan, amatlah jelas bahawa murid-murid di sekolah ini memerlukan bimbingan agar mereka dapat meningkatkan penguasaan dan kefahaman mereka terhadap pelajaran. Gaya pembelajaran murid menggunakan teknik konvensional iaitu pembacaan dan penghafalan sahaja di samping tidak dapat mengurus masa pembelajaran dengan bijak sana.

Kesannya ia boleh menimbulkan kebosanan murid terhadap mata pelajaran tertentu yang seterusnya menyumbang kepada kegagalan mereka untuk menyerlah dalam peperiksaan. Murid-murid juga belum pernah menerima pendedahan mengenai teknik mengingat yang berkesan, mengakibatkan masalah lupaan dalam pembelajaran yang menyumbang pula kepada

ketidakfahaman dan kegagalan memberikan maklum balas yang diperlukan semasa menjawab dalam peperiksaan.

3.2

Kajian Literatur

Bahagian ini memberikan huraian literatur mengenai penulisan laporan sandaran ini. Huraian dibuat merujuk kepada tiga perkara iaitu gaya pembelajaran, kemahiran belajar dan masalah belajar. Perbincangan bahagian ini merujuk kepada kajian lepas yang mengenai gaya pembelajaran, kemahiran belajar dan masalah belajar murid yang mempengaruhi pencapaian akademik murid. Hasil tinjauan literatur mendapati bahawa sekolah-sekolah di Malaysia mengaitkan sekolah yang cemerlang dan berkesan dengan kecemerlangan akademik.

40

Menurut Atan Long (1988), pembelajaran merupakan satu proses yang bermula dengan penanggapan rangsangan yang diterima oleh pancaindera. Persepsi pancaindera merujuk kepada penggunaan variasi semua lima pancaindera sewaktu memproses dan mengingat maklumat oleh setiap individu. Di samping itu model Dunn dan Dunn mendedahkan keperluan variasi cara belajar. Model beliau menekankan pembelajaran menggunakan kaedah untuk mengingat informasi iaitu secara visual, auditif, taktual dan kinestetik. Belajar secara auditif akan membantu murid melalui pengeluaran bunyi sewaktu belajar supaya dirinya dapat mendengar dan mengingat. Murid lebih selesa belajar dengan mendengar kepada instruksi verbal iaitu mengingat dengan membentuk suara dengan kata-kata.

Belajar secara visual ialah belajar melalui pengamatan kepada asosiasi visual yang kuat. Murid yang menggunakan kaedah visual lebih cenderung untuk membaca buku-buku yang dipenuhi dengan ilustrasi dan gambar. Kaedah belajar taktual adalah pembelajaran melalui sentuhan kerana penterjemahan serta penggabungan pembelajaran tidak akan berlaku tanpa menyentuh bahan yang ingin dipelajari. Pembelajaran menggunakan kaedah kinestetik pula adalah pembelajaran melalui melakukan aktiviti fizikal dan gerak kerja. Skala jawapan murid pada soal selidik ini akan dijumlahkan untuk dipadankan dengan tiga jenis gaya pembelajaran tersebut.

Kajian dalam bidang psikologi dan pendidikan pula menunjukkan individu mempunyai kemahiran yang berbeza memproses maklumat. Kaedah tersendiri individu mencari, menyimpan dan mengeluarkan semula maklumat dikenali sebagai gaya pembelajaran (Felder dan Henriques, 1995). Oleh itu untuk berjaya, individu murid perlu memiliki sifat belajar dan menguasai kaedah belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran.

Lazimnya pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penambahan pengetahuan dan mengingat semula maklumat yang dipelajari tetapi merupakan aktiviti menguasai konsep dan memahami maklumat pengetahuan dan seterusnya dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan (Hargreaves, 1996).

41

Pembelajaran melibatkan usaha menguasai kemahiran dan pengetahuan di samping membentuk sikap.

Walau bagaimanapun, seperti yang disepakati oleh ramai penyelidik seperti Bahrain Abu (2000), Felder & Silverman (1988) dan Godleski (1984), terdapat kemungkinan wujudnya murid yang berhadapan dengan konflik belajar apabila tidak memiliki gaya pembelajaran yang sesuai. Masalah berlaku apabila gaya pembelajaran murid tidak dapat disesuaikan dengan aktiviti dan gaya pengajaran guru. Akibatnya murid menjadi bosan dan tidak menumpukan perhatian; menyebabkan mereka gagal mendapat markah tinggi dalam peperiksaan, kurang berminat pada subjek tertentu dan seterusnya berputus asa.

Kajian oleh Bass dan Greary (1996) merumuskan bahawa salah satu cara penentuan kecekapan atau prestasi seseorang individu mempelajari dan menguasai ilmu adalah dengan menyedari gaya pembelajarannya. Kajian lepas menjelaskan untuk belajar lebih berjaya individu murid perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran. Malangnya, unsur ini kurang ditekankan oleh guru atau pensyarah. Sarena Abdul Karim (2003) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. Menurutnya lagi, kebanyakan murid mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara kebetulan, tidak langsung atau terikut-ikut dengan rakan sebaya.

Situasi ini wujud disebabkan murid tidak mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka. Sangat sedikit murid didedahkan dengan model gaya pembelajaran dan kemahiran belajar semasa di peringkat awal persekolahan. Siti Hawa Munji (1987) telah membuat satu kajian mengkaji kemahiran belajar murid di Universiti Putra Malaysia (UPM). Hasil kajiannya mendapati kesedaran murid UPM tentang penggunaan kemahiran belajar yang berkesan di kalangan murid masih berada pada tahap yang rendah.

Perbezaan atau variasi seseorang individu dengan norma kumpulan, sama ada dalam sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau bakat sememangnya wujud dalam sesebuah kumpulan (Santhi Suppiah, 1998; 42

Dunn dan Dunn, 1978). Perbezaan dalam diri individu boleh dikesan berkait dengan aspek perkembangan fizikal, mental, emosi dan sosial. Akibatnya setiap individu murid mempunyai kepelbagaian dan kecenderungan gaya belajar yang berbeza, strategi belajar yang berbeza dan kadar pembelajaran yang berlainan. Ada di antara individu ini mempunyai gaya pembelajaran yang dominan, dan ada pula yang menggunakan gaya belajar yang berbeza disesuaikan mengikut persekitaran.

Dapatan daripada kajian yang dilakukan oleh Baharin Abu (2000,2003) dan Abdul Ghani Awang (1996) ke atas ke atas mahasiswa di universiti, mendapati antara punca berlakunya kemerosotan pencapaian akademik para mahasiswa ialah mereka gagal menyesuaikan diri dengan cara pengajaran dan pembelajaran di universiti, di samping tidak mempunyai gaya pembelajaran yang betul. Akibatnya, ramai murid yang kurang berjaya gagal mencapai keputusan cemerlang mengakui diri mereka kekurangan pengetahuan dalam kemahiran belajar. Mereka tidak dapat mencari kemahiran belajar yang paling sesuai dengan sikap sendiri.

Dapatan ini secara jelas menunjukkan pada peringkat pengajian di universiti masih terdapat murid yang gagal mengadaptasi teknik pembelajaran yang berkesan. Oleh hal yang demikian, murid-murid di peringkat sekolah perlulah diberi pendedahan teknik pembelajaran yang berkesan dan kemahiran dalam mengingat agar kemahiran tersebut dapat dipupuk dan disuburkan agar mereka nanti mampu membina budaya belajar yang cemerlang ini pada peringkat pengajian di universiti. para mahasiswa Ini jelas menunjukkan betapa perlunya seseorang murid mengetahui gaya pembelajaran dan menguasai kemahiran belajar yang paling sesuai dengan diri sendiri terutamanya ketika menghadapi peperiksaan.

Gaya pembelajaran yang diamalkan oleh setiap individu adalah berbeza di antara satu sama lain. Dunn dan Dunn (1978) menyatakan bahawa kajian yang dijalankan oleh beliau sejak seabad yang lalu mendapati bahawa strategi belajar bagi seseorang sangat berbeza di antara satu sama lain. Dunn dan Dunn (1978) mendapati gaya pembelajaran gaya pembelajaran boleh dikategorikan kepada 5 43

kategori iaitu (1) Persekitaran, (2) Emosional, (3) Sosiologi, (4) Fizikal dan (5) Psikologi. Beliau mendapati bahawa kaedah, sumber dan projek yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran seseorang murid dapat

mempertingkatkan pencapaian akademik seseorang murid dan membawa individu mencapai ke tahap yang lebih cemerlang.

Strategi pembelajaran yang bersesuaian dengan jurusan atau kehendak kursus yang diambil juga akan memberi kesan positif kepada pencapaian akademik. Umi Kalsum (2005) mengenal pasti terdapat tiga jenis pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan oleh murid atau murid dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu: 1) Pendekatan Cetek; 2) Pendekatan Mendalam; dan 3) Pendekatan Strategik. Setiap pendekatan mempunyai ciri-ciri dan hasil pembelajaran yang berbeza.

Oleh itu, memahami pendekatan pembelajaran murid dapat membantu guru untuk menghasilkan pembelajaran berkesan dalam proses pembelajaran dan pengajaran mereka di bilik darjah berdasarkan konteks tertentu, iaitu merujuk kepada konteks kefahaman murid membaca. Setiap pendekatan tersebut mempunyai ciri-ciri dan hasil pembelajaran dan pengajaran yang tertentu misalnya, dalam pendekatan cetek, hasil pembelajarannya ialah murid hanya memperoleh kefahaman secara umum sahaja bagi keseluruhan pembelajaran mereka.

Bagaimana hasil pembelajaran ini berlaku? Jawapannya merujuk kepada ciri-ciri Pembelajaran Cetek iaitu: 1) Pembelajaran murid untuk membaca hanya digerakkan oleh keinginan untuk menghabiskan pembacaan yang perlu mereka baca; 2) Murid hanya bergantung kepada menghafal isi-isi penting dalam teks dan bukannya memahami pembacaan mereka; 3) Murid tidak dapat

membezakan antara pengetahuan barn daripada pengetahuan sedia ada; 4) Murid hanya menggunakan teknik hafalan; dan 5) Proses kognitif pada tahap ini adalah rendah.

Gaya pembelajaran yang dimiliki juga dapat membantu seseorang untuk mengenal pasti situasi pembelajaran 44 dan mempertingkatkan prestasi

pembelajaran. Murid yang tahu menggunakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan dirinya akan lebih mudah membantu mereka mencapai keputusan yang lebih cemerlang. Klavas (1994) dalam kajiannya mendapati setelah murid diperkenalkan dengan gaya pembelajaran dan menggunakannya telah mendapat keputusan lebih cemerlang.

Dalam usaha untuk mendapat kejayaan akademik, kajian lalu telah menegaskan bahawa seseorang murid perlu menitikberatkan gaya pembelajaran dan kemahiran belajar yang diamalkan supaya dapat mengurangkan masalah belajar murid. Berdasarkan kepada dapatan daripada kajian-kajian yang pernah dilakukan maka amatlah bertepatan sekali murid-murid dari sekolah ini diberikan pendedahan mengenai teknik pembelajaran pintar dan kemahiran mengingat dalam usaha meningkatkan kefahaman dan kecemerlangan murid dalam pelajaran.

Sebagai rumusannya di samping menyesuaikan diri

dengan gaya

pembelajaran, penguasaan kemahiran belajar juga penting untuk mencapai keputusan cemerlang. Menurut Selmes (1987), kemahiran belajar adalah kemahiran yang membolehkan seseorang murid mencari, menilai, memilih, menyusun, menyimpan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemahiran belajar merupakan keupayaan atau kecekapan yang dikuasai oleh seseorang murid untuk mengumpul, memproses dan menyimpan maklumat serta menuju ke arah pembelajaran seumur hidup.

45

3.3

Kertas Kerja Projek KERTAS KERJA PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR (SMART STUDY) SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR.

Nama Projek

Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study)

Matlamat

Murid dapat mengaplikasikan teknik pembelajaran pintar dan teknik mengingat untuk kecemerlangan dalam pelajaran.

Objektif

i. Murid dapat mempelajari teknik memori atau teknik menghafal yang berkesan.

ii. Murid dapat mengusai teknik pembelajaran pintar dan seterusnya mengaplikasikannya dalam pembelajaran.

iii. Meningkatkan minat murid dan mendorong mereka untuk mengamalkan pembelajaran pintar yang dapat

melonjakkan kecemerlangan dalam pembelajaran.

iv. Memahami kekuatan dan mengoptimumkan kapasiti minda untuk pembelajaran yang cemerlang.

Aktiviti

i. ii. iii.

Sesi ceramah Perbengkelan Latihan lanjutan (Harian)

Sasaran

i.

Seramai 90 orang murid Kelas Rancangan Khas dan Projek Khas Tingkatan 1.

ii.

Murid tingkatan 2PK, 2A, 3A, 3B dan 3C aliran perdana seramai 110 orang. 46

Sumber tenaga :

i. ii. iii. iv. v. vi.

Pengetua Penolong Kanan Kokurikulum Guru Kanan Mata Pelajaran Penyelaras-penyelaras KRK Unit Bimbingan dan Kaunseling Osman Affan Smart Study Consultant

Tarikh

Khamis, 28 Jun 2012 (8.00 pagi 4.30 petang)

Tempat

Dewan Sekolah / Ballroom Palm Villa

Kewangan

i. Anggaran Perbelanjaan

Makan Minum murid (250 murid x RM8.00)

- RM2000.00

Modul Smart Study Memory Skills (250 murid x RM10.00)

- RM2500.00

JUMLAH PERBELANJAAN

- RM4500.00

ii. Sumber Kewangan

Peruntukan LPBT - Kantin (250 murid x RM8.00)

- RM2000.00

Sumbangan PIBG Bayaran Penyertaan Murid (250 murid x RM6.00

- RM1000.00 - RM1500.00

JUMLAH

- RM4500.00

47

Tentatif Projek :

7.20 pagi 7.45 pagi

- Pendaftaran Peserta dan bersarapan - Peserta mengambil tempat dan taklimat urus setia mengenai perjalanan Projek

8.00 pagi 10.30 pagi 11.00 pagi 12.45 pagi 2.00 petang

- Slot 1 : Membina Minda Cemerlang - Kudapan - Slot 2 : Teknik Memori Smart Study - Rehat, makan tengah hari dan solat - Slot 3 : Teknik Belajar dan Pengurusan Masa

4.15 petang 4.30 petang

- Majlis Penutupan Rasmi - Majlis Bersurai

Strategi Pelaksanaan:

i. ii. iii. iv. v.

Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Pembentukan jawatankuasa dan tentatif projek Makluman dan sebaran projek Pelaksanaan aktiviti Laporan dan penilaian projek

48

3.4

Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Tugas

PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR KEMAHIRAN MENGINGAT MURID-MURID KELAS KRK TINGKATAN 1,2 DAN 3 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR.

AHLI JAWATANKUASA

Pengerusi

: PN. TAN MOI YAN Pengetua : EN. AZMAN BIN SAFII Penolong Kanan Pentadbiran : EN MASAUD BIN BAHAROM Penolong Kanan Hal Ehwal Murid EN. MOHD TAHIR BIN HJ. ISMAIL Penolong Kanan Kokurikulum PN. NORAZZAH BINTI MISBAN Penolong Kanan Petang

Timbalan Pengerusi

Naib pengerusi

Setiausaha Penolong SU Bendahari

: EN. MOHD FADZELI BIN TUMIRAN : PN CHEAH GAIK CHOO : PN. WAN NORLELA BINTI WAN AB. RAHMAN

AHLI JAWATAN KUASA KECIL

Jawatankuasa Juruacara 1. Cik Azizah Mohd Diah 2. En Muhammad Nur Ashiq bin Mohd. Julin

Deskripsi Tugas Menyediakan teks Juruacara Menyampaikan taklimat pada permulaan majlis kepada peserta. Memperkenalkan penceramah. Memulakan majlis perasmian penutupan dan memberi kata alualuan

49

Jawatankuasa Urus setia dan Pendaftaran 1. Pn. Norhaisarah binti Suboh 2. 4 orang Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Pengurus Projek, Persiapan Tempat dan Peralatan En Mohd Fadzeli bin Tumiran

Deskripsi Tugas Menyediakan borang pendaftaran peserta Menguruskan pendaftaran peserta Menyediakan sijil peserta Menyediakan Full Event Oder Memastikan persediaan tempat dan peralatan sebelum, semasa dan selepas projek berjalan lancar Merancang semua perjalanan projek Memastikan disiplin murid sentiasa dalam keadaan baik dan terkawal Menjaga kebajikan dan keselamatan murid. Memastikan kebersihan sentiasa terjaga terutama selepas makan tengah hari dan sebelum pulang Menyediakan tong sampah dan plastik hitam yang mencukupi.

Kawalan dan Keselamatan En Muslim B Ismail

Kebersihan Cik Sutha a/p Sundram

Fotografi dan Dokumentasi. En. Mohd Hafizi bin Ibrahim

Menyediakan laporan dan dokumentasi selepas projek Bertindak sebagai jurugambar sepanjang projek Menguruskan persediaan P.A System dan segala kelengkapan audio/video sedia digunakan Menyediakan pelan alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik

Sistem Pembesar Suara Perunding Smart Study

50

Jawatankuasa 8. Makan minum murid Pn Cheah Gaik Choo

Deskripsi Tugas Membuat tempahan makanan dan minuman murid Menyediakan pesanan tempatan Mengedarkan makanan kepada murid Menyediakan pamflet projek Mencetak pamflet dalam bilangan yang mencukupi Mengedarkan pamflet kepada para peserta dan tetamu VIP semasa majlis penutupan. Menyediakan skrip bacaan doa Memimpin bacaan doa

9. Buku Projek Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim

10. Bacaan Doa En. Muhammad Amirudin bin Jusoh

51

3.5

Carta Gantt

Pelan tindakan yang disediakan bagi tujuan pelaksanaan strategi projek yang berkesan adalah berasaskan kepada carta Gantt. Carta Gantt adalah satu bentuk pelan tindakan yang antara lain mengandungi maklumat berkaitan bilangan aktiviti, jenis aktiviti dan lajur masa yang dijangkakan sesuatu proses atau aktiviti dilaksanakan.

Bil 1

Aktiviti/ Projek Mengadakan perbincangan dengan pengetua

MEI

JUN

JULAI

Mesyuarat JK Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah

3 4

Membentuk Jawatankuasa Membina Kertas Kerja dan Tentatif Projek

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Pertama (Agihan Tugas)

Makluman dan sebaran mengenai Projek kepada peserta.

7 8

Pendaftaran murid Perbincangan dengan Smart Study Consultant

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Kedua (Maklum balas persiapan pelaksanaan projek)

10 Pelaksanaan projek 11 Penilaian projek 12 Pelaporan projek

52

BAB 3
Pera nca ng a n S tra teg ik

BAB 4 : PERANCANGAN STRATEGIK

4.1

Pendahuluan

Bryson dan Alston (1996) dan Bryson (2003) mendefinisikan perancangan strategik sebagai suatu usaha yang teratur bagi menghasilkan keputusankeputusan yang fundamental dan tindakan-tindakan yang dapat membentuk serta mengemudi sesebuah organisasi demi kecemerlangan. Oleh itu pada bahagian ini penulis akan membincangkan bagaimana pihak sekolah

menyediakan Perancangan strategik dalam usaha merealisasikan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study). Bahagian ini menjelaskan secara terperinci bagaimana proses penjanaan perancangan strategik meliputi proses

menganalisis SWOC, menyediakan COWS Matriks, matriks ranking, analisis pemilihan strategi berdasarkan pemberatan, penyediaan pelan strategik dan pelan tindakan.

4.2

Analisis Mandat

Punca utama kecemerlangan sesebuah organisasi seperti sekolah ialah apabila ia berupaya memberikan kepuasan kepada pihak berkepentingan (stakeholders) dan pelanggannya. Maksud kepuasan dalam konteks sekolah ialah kemampuan sesebuah sekolah memenuhi kriteria-kriteria atau mandat yang digariskan oleh pihak berkepentingan. Organisasi perlu membuat analisis mandat terlebih dahulu sebelum merangka hala tuju dan strateginya (Hairuddin & Muhammad Bustaman, 2009). Oleh itu dalam melaksanakan perancangan

strategik bagi projek Pembelajaran Pintar (Smart Study), pihak sekolah memberi tumpuan terhadap tuntutan-tuntutan yang termaktub dalam mandat iaitu undangundang atau peraturan Kementerian Pelajaran Malaysia dengan memberi penekanan terhadap perkara-perkara yang berikut;

i) ii) iii) iv)

Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Wawasan Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 (550) 53

v) vi) vii) viii) ix) x)

Rancangan Pembangunan Pendidikan (2001-2010) Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Surat pekeliling Ikhtisas (SPI) Pekeliling kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Perintah Am Arahan Perbendaharaan

4.3

Analisis SWOC

Analisis SWOC (Strength, Weaknesses, Opportunities, Challenge) adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan diagnosis serta analisis

persekitaran. Pendekatan ini dipilih kerana ia merupakan pendekatan yang popular, mudah secara relatifnya dan sangat berkesan jika digunakan dengan betul. Menurut Hairuddin dan Muhammad Bustaman (2009), Analisis KLAP atau SWOC dapat mewujudkan petunjuk penting bagi menyediakan strategi-strategi yang efektif. Ini kerana setiap strategi yang berjaya dibina daripada kekuatan dan merebut peluang di samping mengurangkan kesan kelemahan dan cabaran atau ancaman.

Analisis SWOC dalam erti kata yang lain dapat membina suatu kefahaman tentang aspek-aspek organisasi seperti berikut; kekuatan sumber dalaman, kelemahan sumber dalaman; peluang-peluang daripada luaran yang terbaik dan ancaman atau cabaran dari luar. Pihak pengurusan sekolah telah

mewujudkan satu jawatankuasa khas bagi menilai dan mengemas kini analisis SWOC sekolah yang sedia ada untuk disesuaikan dengan keperluan semasa.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran telah dianalisis dengan mengambil kira tiga kategori sumber iaitu sumber nyata (tangible), sumbersumber tidak nyata (intangible) dan kemampuan organisasi (organizational capabilities). Sumber-sumber nyata merujuk kepada sumber kewangan, fizikal, teknologi dan organisasi. Sumber-sumber tidak nyata pula termasuklah manusia, inovasi, kreativiti, inovasi dan reputasi. Manakala kemampuan organisasi pula merujuk kepada kompetensi sekolah untuk menggembleng segala sumber54

sumber yang ada (nyata dan tidak nyata) untuk diubah daripada input kepada output iaitu perkhidmatan yang inovatif, kreatif dan efektif.

Setelah mengadakan sesi sumbang saran dan perbincangan dengan jawatan khas sekolah yang ditubuhkan bagi mengkaji dan mengemas kini analisis SWOC sekolah, maka satu analisis persekitaran berkaitan pengurusan pengajaran dan pembelajaran telah dihasilkan seperti berikut;

KEKUATAN/ STRENGTH [S] S1 - Pentadbir sekolah memberi penekanan atas aktiviti peningkatan kemahiran belajar murid. S2 - Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru. S3 - Unit Bimbingan dan Kaunseling terlibat secara aktif dalam projek peningkatan akademik. S4 - Semua guru adalah guru yang terlatih dengan opsyen yang mencukupi. S5 - Peruntukan kewangan (SUWA & Kerajaan) yang mencukupi. S6 - Sebahagian besar murid (80%) mempunyai sikap yang positif terhadap pelajaran S7 - Sekolah mempunyai alatan pandang dengar dan kemudahan ICT yang berfungsi dan mencukupi.

KELEMAHAN/ WEAKNESSES [W] W1 - Prestasi pencapaian murid dalam PMR dan SPM masih belum mencapai tahap yang cemerlang W2 - Pembelajaran kendiri dalam kalangan murid amat rendah W3 - Sebahagian besar murid tidak mempunyai kemahiran pembelajaran yang berkesan. W4 - Murid kurang berminat terhadap pelajaran khususnya bagi mata pelajaran tertentu seperti sejarah. 55

W5 - Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid masih lemah. W6 - Penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu lemah W7 - 30% murid tidak bermotivasi

PELUANG/ OPPORTUNITIES [O]

O1 - Hubungan pihak sekolah yang erat dengan pihak PIBG. O2 - Hubungan baik dengan ahli-ahli politik tempatan. O3 - Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain. O4 - Hubungan baik dengan pihak NGO dan swasta. O5 - Terdapat banyak kemudahan asas dalam lingkungan persekitaran sekolah

CABARAN/ CHALLANGE [T/C] T1 - Tahap kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pelajaran masih rendah. T2 - 50% murid daripada keluarga yang bertaraf sosio-ekonomi rendah. T3 - 70% ibu bapa tidak melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. T4 - Terdapat pusat cyber cafe , snooker, dan pusat hiburan berhampiran sekolah T5 - 30% murid dikenal pasti bekerja sambilan untuk mendapatkan wang saku.

56

KEKUATAN/ STRENGTH [S] S1 - Pentadbir sekolah memberi penekanan atas aktiviti peningkatan kemahiran belajar murid. S2 - Pengetua mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan guru. S3 - Unit Bimbingan dan Kaunseling terlibat secara aktif dalam projek peningkatan akademik. S4 - Semua guru adalah guru yang terlatih dengan opsyen yang mencukupi. S5 - Peruntukan kewangan (SUWA & Kerajaan) yang mencukupi. S6 Sebahagian besar murid (80%) mempunyai sikap yang positif terhadap pelajaran S7 Sekolah mempunyai alatan pandang dengar dan kemudahan ICT yang berfungsi dan mencukupi. PELUANG/ OPPORTUNITIES [O] O1 - Hubungan pihak sekolah yang erat dengan pihak PIBG. O2- Hubungan baik dengan ahli-ahli politik tempatan.

KELEMAHAN/ WEAKNESSES [W] W1 - Prestasi pencapaian murid dalam PMR dan SPM masih belum mencapai tahap yang cemerlang W2 - Pembelajaran kendiri dalam kalangan murid amat rendah W3 - Sebahagian besar murid tidak mempunyai kemahiran pembelajaran yang berkesan. W4 - Murid kurang berminat terhadap pelajaran khususnya bagi mata pelajaran tertentu seperti sejarah. W5 - Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid masih lemah. W6 - Penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu lemah W7 - 30% murid tidak bermotivasi

CABARAN/ CHALLANGE [T/C] T1 - Tahap kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pelajaran masih rendah. T2 - 50% murid daripada keluarga yang bertaraf sosio-ekonomi rendah.

O3 - Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain. T3 - 70% ibu bapa tidak melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. O4 - Hubungan baik dengan pihak NGO dan swasta. O5 - Terdapat banyak kemudahan asas dalam lingkungan persekitaran sekolah T4 - Terdapat pusat cyber cafe , snooker, dan pusat hiburan berhampiran sekolah T5 - 30% murid dikenal pasti bekerja sambilan untuk mendapatkan wang saku

57

4.4

Matriks COWS

Analisis persekitaran yang telah dikemukakan, digunakan semula untuk menjana strategi. Strategi ialah tindakan khusus atau pendekatan yang diambil oleh sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat dan objektif. Strategi berorientasikan tindakan dan berhubungan terus dengan pengukuran output (Hairuddin & Muhammad Bustaman, 2009). Bagi tujuan ini Metrik SWOC/ KLAP akan digunakan untuk menjana opsyen-opsyen strategik. Kaedah ini akan memadankan faktor dalaman, iaitu kekuatan (S) dan kelemahan (W), dengan faktor luaran, iaitu cabaran (C) dan peluang (O). Ini akan menghasilkan empat strategi berikut;

a) Strategi

[S-O]

menggunakan

Kekuatan

organisasi

(S)

dan

dipadankan dengan Peluang yang ada atau sesuai (O), iaitu menggunakan kekuatan untuk merebut peluang.

b) Strategi [S-C] mengenal pasti kaedah bagaimana organisasi menggunakan Kekuatan (S) bagi mengurangkan kesan negatif Cabaran (C), iaitu menggunakan kekuatan bagi menghadapi cabaran. c) Strategi [W-O] mengatasi Kelemahan (W) untuk mengejar Peluang (O), iaitu mengatasi kelemahan dengan mengambil peluang yang ada. d) Strategi [W-C] - mewujudkan pelan pertahanan untuk menghalang Kelemahan organisasi (W) daripada diganggu oleh Cabaran (C) luar, iaitu berusaha meminimumkan kelemahan di samping mengelak cabaran atau ancaman

Berdasarkan kepada analisis SWOC yang telah dikemukakan maka Matriks COWS yang dapat dijana adalah seperti berikut.

58

S-Kekuatan (Strength) S1 Pentadbir sekolah memberi penekanan atas aktiviti peningkatan kemahiran belajar murid. S2 - Unit Bimbingan dan Kaunseling terlibat secara aktif dalam projek peningkatan akademik S3 -. Semua guru adalah guru yang terlatih dengan opsyen yang mencukupi. S4 - Peruntukan kewangan (SUWA & Kerajaan) yang mencukupi. S5 - Sebahagian besar murid (80%) mempunyai sikap yang positif terhadap pelajaran S6 - Semangat kerjasama antara guru tinggi S7- Sekolah mempunyai alatan pandang dengan dan kemudahan ICT yang berfungsi dan mencukupi. Strategi S-O OPeluang (Opportunities) (S1+ S3+S5+ O1+O2+ O4+ O5) Menggunakan hubungan baik dengan PIBG dan agensi luar bagi meningkatkan keberkesanan aktiviti kemahiran belajar murid. (S4+S7+05) Sekolah memanfaatkan kemudahan yang terdapat di sekolah dan dalam komuniti untuk projek akademik

W-Kelemahan (Weakness) W1 - Prestasi pencapaian murid dalam PMR dan SPM masih rendah W2 - Pembelajaran kendiri dalam kalangan murid amat rendah W3 - Sebahagian besar murid tidak mempunyai kemahiran pembelajaran yang berkesan. W4 - Murid kurang berminat terhadap pelajaran khususnya bagi mata pelajaran tertentu seperti sejarah. W5 - Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid lemah. W6 - Penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu lemah W7 - Motivasi murid untuk belajar masih rendah

DALAMAN

LUARAN

Strategi O-W (W1+ W2+ W3+ W4+ W7+ O1+ O4+O5) Meningkatkan kemahiran belajar murid dengan kerjasama PIBG serta agensi luar yang lain.

O1 - Hubungan pihak sekolah yang erat dengan pihak PIBG. O2- Hubungan baik dengan ahli-ahli politik tempatan. O3 - Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain. O4 - Hubungan baik dengan pihak NGO dan swasta. O5 - Terdapat banyak kemudahan asas dalam lingkungan persekitaran sekolah

Strategi S-C CCabaran (Challenge) (S1+ S3+ S4+C1+C3+ C5) C1 - Tahap kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pelajaran masih rendah. C2 - 50% murid berasal daripada keluarga yang bertaraf sosioekonomi rendah. C3 - 70% ibu bapa tidak melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. C4 - Terdapat pusat cyber cafe , snooker, dan pusat hiburan berhampiran sekolah C5 - 30% murid dikenal pasti bekerja sambilan untuk mendapatkan wang saku Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan melalui bimbingan dan kaunseling. (S1+S2+S6+C5) Pengetua, guru dan warga sekolah membantu murid yang menghadapi masalah kewangan dan membimbing murid supaya bermotivasi untuk ke sekolah

Strategi W-C (W1+W2+ W3+ C2+C3+C4+C5) Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam motivasi dan mengekalkan minat murid untuk belajar yang seterusnya meningkatkan kecemerlangan dalam pelajaran.

59

4.5

Pemilihan Strategi (Metric Ranking)

BIL

COWS MATRIK S - O (1)

STRATEGI 1. (S1+ S3+S5+ O1+O2+ O4+ O5) Menggunakan hubungan baik dengan PIBG dan agensi luar bagi meningkatkan keberkesanan aktiviti

kemahiran belajar murid.

2. (S4+S7+05) S O (2) Sekolah memanfaatkan kemudahan yang terdapat di sekolah dan dalam komuniti untuk projek akademik. 3. (W1+ W2+ W3+ W4+ W7+ O1+ O4+O5) 2 W - O (1) Meningkatkan kemahiran belajar murid dengan

kerjasama PIBG serta agensi luar yang lain. 4. (S1+ S3+ S4+C1+C3+ C5) S - C (1) Meningkatkan kepentingan kaunseling. 3 kesedaran pendidikan ibu melalui bapa tentang dan

bimbingan

5. (S1+S2+S6+C5) Pengetua, guru dan warga sekolah membantu murid S C (2) yang menghadapi masalah kewangan dan

membimbing murid supaya bermotivasi untuk ke sekolah. 6. (W1+W2+ W3+ C2+C3+C4+C5) Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam memberi

W - C (1)

motivasi dan mengekalkan minat murid untuk belajar yang seterusnya meningkatkan kecemerlangan dalam pelajaran.

60

Salah satu proses dalam pemilihan strategi ialah dengan melakukan penjanaan strategi. Proses ini melibatkan proses penyusunan atau

pengelompokan semula strategi mengikut ciri-ciri atau kumpulan yang sama hasil daripada Matriks COWS, dan seterusnya berdasarkan pengelompokan tersebut, dijana pula strategi yang mencakupi sasaran lebih luas. Dapatan daripada proses penjanaan strategi ini ditunjukkan seperti pada Jadual 3 di bawah;

Jadual 3 : Penjanaan Strategi

Bil 1

COWS deduction rearrange and group 1. (S1+ S3+S5+ O1+O2+ O4+ O5) Menggunakan hubungan baik dengan PIBG dan agensi luar aktiviti bagi meningkatkan belajar

Broad area or strategy

keberkesanan murid.

kemahiran

Mengadakan projek teknik pembelajaran yang berkesan dengan kerjasama dan penglibatan PIBG dan agensi luar.

2. (S4+S7+05) Sekolah memanfaatkan kemudahan yang terdapat di sekolah dan dalam komuniti untuk projek akademik.

3. (W1+ W2+ W3+ W4+ W7+ O1+ O4+O5) Menggunakan hubungan baik dengan agensi luar dan PIBG untuk membantu dalam meningkatkan pencapaian akademik murid.

4. (S1+ S3+ S4+C1+C3+ C5) Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan dan berprihatin terhadap hal ehwal anak-anak mereka sama ada dari aspek akademik mahupun sahsiah.

Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam projek sekolah berkaitan kecemerlangan akademik dan motivasi.

61

Bil

COWS deduction rearrange and group 6. (W1+W2+ W3+ C2+C3+C4+C5) Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam memberi motivasi dan mengekalkan minat murid untuk belajar yang seterusnya dalam

Broad area or strategy

meningkatkan pelajaran.

kecemerlangan

5. (S1+S2+S6+C5) Pengetua, guru dan warga sekolah

Mewujudkan projek khas bagi mengesan dan membantu kumpulan murid yang memerlukan bantuan agar kebajikan dan keperluan asas mereka dapat dipenuhi.

membantu murid yang menghadapi masalah yang dihadapi dan membimbing murid

supaya bermotivasi untuk ke sekolah.

Dapatan daripada penyusunan semua strategi yang telah dikenal pasti berdasarkan ciri dan kumpulan yang sama maka pihak sekolah akhirnya mengenal pasti tiga strategi utama yang perlu dilaksanakan dalam memastikan kecemerlangan sekolah dalam akademik dapat ditingkatkan. Tiga strategi utama tersebut disenaraikan seperti pada jadual berikut;

62

Jenis Strategi

Strategi

Strategi-strategi yang telah dijana Mengadakan projek teknik pembelajaran yang

SOW

S1

berkesan dengan kerjasama dan penglibatan PIBG dan agensi luar. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam projek

SCW

S2

sekolah berkaitan kecemerlangan akademik dan motivasi. Mewujudkan projek khas bagi mengesan dan membantu kumpulan murid yang memerlukan

SC

S3

bantuan agar kebajikan dan keperluan asas mereka dapat dipenuhi.

4.6

Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan

Setelah menyediakan COWS, Matriks COWS, dan pemilihan strategi maka alangkah seterusnya ialah melakukan analisis terhadap strategi yang telah dikenal pasti untuk menentukan apakah strategi yang bersesuaian dengan matlamat dan objektif yang disasarkan. Analisis pemilihan strategi berdasarkan pemberatan dilakukan dengan menggunakan lima skala Likert berdasarkan kepada kepentingan setiap strategi seperti berikut;

Skala 1 = sangat kurang Skala 2 = kurang Skala 3 = sederhana Skala 4 = banyak Skala 5 = sangat banyak

63

Jadual 4: Analisis pemilihan strategi berdasarkan pemberatan

Kriteria Pemilihan 1. Tahap kesukaran proses kerja 2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impak untuk mencapai objektif, matlamat/ isu, misi dan visi 7. Akur/ kepatuhan dengan mandat/ arahan 8. Kesesuaian dengan persekitaran terkini JUMLAH SKOR KEPUTUSAN

S1 2 5 4 4 4 4 5 5 33

S2 3 4 5 4 4 4 5 3 32

S3 2 4 5 4 4 4 5 4 32

1 2 2 S1 menjadi keutamaan pemilihan strategi kerana berada pada tahap

ULASAN

pemberatan yang paling tinggi dalam potensi mencapai objektif projek

4.7

Membina Misi dan Visi

Elemen kedua yang perlu diberi perhatian dalam penjanaan perancangan strategik selepas menganalisis mandat ialah pembinaan misi dan visi. Umumnya misi boleh didefinisikan sebagai suatu objektif yang ingin dicapai dalam pengertian yang lebih luas yang dapat menyatakan kenapa sesebuah organisasi seperti sekolah diwujudkan. Menurut Thornberry (1997) dalam Khairuddin dan Muhammad Bustaman (2009), visi boleh ditakrifkan sebagai satu pernyataan yang dapat memberi gambaran atau tentang masa hadapan sesebuah organisasi.

Pernyataan misi dan visi yang dijadikan teras dalam penjanaan perancangan strategik sekolah dalam melaksanakan Projek pembelajaran Pintar

64

(Smart Study) adalah berteraskan kepada pernyataan misi dan visi yang telah diperjelaskan atau ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu;

i) ii) 4.8

Misi : Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti; Visi : Sekolah unggul penjana generasi terbilang

Mengenal pasti Isu Strategik

Isu-isu strategik hanya dapat dikenal pasti setelah melaksanakan analisis persekitaran. Isu strategik ialah persoalan-persoalan dasar yang fundamental atau cabaran-cabaran kritikal yang mempengaruhi mandat organisasi, misi, visi, nilai tahap perkhidmatan dan produktiviti, pelanggan, kos, pembiaya kewangan, organisasi atau pihak pengurusan (Niven, 2003). Dalam erti kata yang Isu strategik adalah jantung kepada proses perancangan strategik Penetapan isu strategik sesebuah organisasi sangatlah penting kerana ia akan dijadikan asas dalam menyelesaikan isu-isu strategik. Berdasarkan kepada mandat, misi, visi dan dapatan daripada analisis SWOC yang telah dijalankan maka dapat dirumuskan bahawa bagi tujuan perancangan strategik dalam pelaksanaan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) yang telah dikenal pasti adalah berasaskan pernyataan berikut; Kecemerlangan akademik murid di SMK Kulai Besar masih belum mencapai tahap yang diingini dan murid tidak mempunyai kaedah pembelajaran yang berkesan.

4.9

Pelan Strategik

Berdasarkan isu, matlamat, objektif , KPI dan sasaran yang telah dikenal pasti, satu Pelan Strategi telah disediakan sebagai satu proses menyediakan pelan taktikal dan pelan operasi yang berkesan. Pelan Strategik ini

bagaimanapun hanya menumpukan kepada isu yang pertama sahaja, iaitu berkaitan dengan projek penambahbaikan sekolah semasa Projek Sandaran. yang akan dilaksanakan

65

BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT/ KRA

: : :

KURIKULUM Murid tidak mempunyai kemahiran dalam teknik pembelajaran berkesan Meningkatkan teknik pembelajaran murid SASARAN INISIATIF/ STRATEGI Meningkatkan teknik pembelajaran murid yang berkesan dengan kerjasama dan penglibatan PIBG dan agensi luar.

BIL 1

OBJEKTIF Meningkatkan peratus murid untuk diberi pendedahan mengenai kemahiran dalam teknik pembelajaran yang berkesan

KPI Peratus kehadiran murid

TOV 00 %

2012 20 %

2013 40 %

2014 60 %

2015 80 %

66

4.10

Pelan Taktikal

Strategi 1 : Meningkatkan teknik pembelajaran murid yang berkesan dengan kerjasama dan penglibatan PIBG dan agensi luar. Bil Projek / Projek Tanggungjawab Penolong Kanan Projek 1. Pembelajaran Pintar Pentadbiran, Guru Kanan Mata Pelajaran dan guru bimbingan dan kaunseling Penolong Kanan Projek 2 Kemahiran Mengingat Pentadbiran, Guru Kanan Mata Pelajaran dan GB kaunseling 2 jam 2 jam Peruntukan Sekolah (LPBT); RM2000.00 Meningkatkan kemahiran belajar dan kemahiran mengingat dalam kalangan muridmurid menengah rendah Peratus penyertaan murid Bengkel Kemahiran Mengingat PIBG RM1000.00; Meningkatkan kemahiran belajar dan kemahiran mengingat dalam kalangan muridmurid menengah rendah Peratus penyertaan murid Bengkel Pembelajaran Berkesan Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontingensi

Bayaran Penyertaan (Murid) RM1500.00

67

4.11

Pelan Operasi

4.11.1 Projek Pembelajaran Pintar Nama Projek LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat pengurusan dan pentadbiran sekolah; Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK Pengurusan dan Pentadbiran sekolah. Merekodkan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk penyediaan kertas kerja Projek. 2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek; Perutusan Pengetua Pembentangan kertas konsep Pelantikan Ahli Jawatankuasa Pengagihan tugas dan deskripsi tugas Penetapan tarikh, masa, dan tempat Setiausaha projek Bilangan hari 1 hari Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan Pentadbiran KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI 1 hari

68

LANGKAH 3

PROSES KERJA Perbincangan mengenai kos Perbincangan kandungan projek Penetapan kumpulan sasaran Jemputan dan surat menyurat Hal-hal lain

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

Pelantikan Perunding Motivasi dan Pembelajaran Pintar; Menghubung pihak perunding Makluman berkaitan projek (masa, tempat tarikh, kumpulan sasaran) Surat lantikan sebagai perunding pembelajaran pintar

Setiausaha Projek

Bilangan hari

1 hari

Pelantikan Pembekal Makanan dan Minuman; Melantik pembekal Menyediakan LO untuk tempahan pembekalan makanan dan minuman peserta.

Jawatankuasa makanan dan minuman

Bilangan hari

1 hari

69

LANGKAH 5

PROSES KERJA Tempahan tempat projek; Mengenal pasti tempat yang sesuai (selesa dan mudah untuk dikunjungi) Menyediakan surat lantikan sewaan tempat Berunding mengenai kemudahan yang ada dan kos sewaan tempat

TANGGUNGJAWAB Jawatankuasa persiapan tempat

KPI 1 hari

SASARAN PRESTASI Bilangan hari

Surat menyurat; Makluman dan sebaran projek kepada murid dalam kumpulan sasaran Jemputan kepada pengetua untuk perasmian penutupan Jemputan kepada pengetua dan pentadbir kanan Jemputan kepada AJK dan guru-guru

Setiausaha Projek

Bilangan hari

3 hari

70

LANGKAH 7

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2; Perutusan Pengetua Pelaporan daripada setiap jawatankuasa Perancangan untuk penambahbaikan

TANGGUNGJAWAB Setiausaha Projek

KPI Bilangan hari

SASARAN PRESTASI 1 hari

8 9

Menyediakan Atur Cara Pentadbiran Pelaksanaan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study)

Setiausaha Projek

Bilangan hari

2 hari

10

Penilaian dan Pos Mortem Projek Mengumpulkan soal selidik berkaitan keberkesanan projek dari para peserta Mengadakan Mesyuarat Pos Mortem projek

Setiausaha Projek

Bilangan hari

1 hari

11

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas projek dilaksanakan

71

4.11.2 Projek Kemahiran Mengingat

Nama Projek LANGKAH 1 PROSES KERJA

Projek Kemahiran Mengingat (Memory Skills) TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan Pentadbiran KPI Bilangan hari SASARAN PRESTASI 1 hari

Mesyuarat pengurusan dan pentadbiran sekolah; Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk pertimbangan dan persetujuan AJK Pengurusan dan Pentadbiran sekolah. Merekodkan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk penyediaan kertas kerja Projek.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek; Perutusan Pengetua Pembentangan kertas konsep Pelantikan Ahli Jawatankuasa Pengagihan tugas dan deskripsi tugas Penetapan tarikh, masa, dan tempat

Setiausaha projek

Bilangan hari

1 hari

72

LANGKAH 3

PROSES KERJA Perbincangan mengenai kos Perbincangan kandungan projek Penetapan kumpulan sasaran Jemputan dan surat menyurat Hal-hal lain

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN PRESTASI

Pelantikan Perunding Motivasi dan Pembelajaran Pintar; Menghubung pihak perunding Makluman berkaitan projek (masa, tempat tarikh, kumpulan sasaran) Surat lantikan sebagai perunding pembelajaran pintar

Setiausaha Projek

Bilangan hari

1 hari

Pelantikan Pembekal Makanan dan Minuman; Melantik pembekal Menyediakan LO untuk tempahan pembekalan makanan dan minuman peserta.

Jawatankuasa makanan dan minuman

Bilangan hari

1 hari

73

LANGKAH 5

PROSES KERJA Tempahan tempat projek; Mengenal pasti tempat yang sesuai (selesa dan mudah untuk dikunjungi) Menyediakan surat lantikan sewaan tempat Berunding mengenai kemudahan yang ada dan kos sewaan tempat

TANGGUNGJAWAB Jawatankuasa persiapan tempat

KPI 1 hari

SASARAN PRESTASI Bilangan hari

Surat menyurat; Makluman dan sebaran projek kepada murid dalam kumpulan sasaran Jemputan kepada pengetua untuk perasmian penutupan Jemputan kepada pengetua dan pentadbir kanan Jemputan kepada AJK dan guru-guru

Setiausaha Projek

Bilangan hari

3 hari

74

LANGKAH 7

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2; Perutusan Pengetua Pelaporan daripada setiap jawatankuasa Perancangan untuk penambahbaikan

TANGGUNGJAWAB Setiausaha Projek

KPI Bilangan hari

SASARAN PRESTASI 1 hari

8 9

Menyediakan Atur Cara Pentadbiran Pelaksanaan Projek Kemahiran Mengingat (Memory Skill)

Setiausaha Projek

Bilangan hari

2 hari

10

Penilaian dan Pos Mortem Projek Mengumpulkan soal selidik berkaitan keberkesanan projek dari para peserta Mengadakan Mesyuarat Pos Mortem projek

Setiausaha Projek

Bilangan hari

1 hari

11

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas projek dilaksanakan

75

BAB 5
Pela ksa na a n S tra teg i Berkesan

BAB 5 : PELAKSANAAN STRATEGI BERKESAN

5.1

Pelaksanaan Pelan Tindakan

Berdasarkan kepada Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi yang telah dijana seperti yang dibincangkan dalam Bab 4, maka pada Bab 5 ini perbincangan akan ditumpukan kepada aspek pelaksanaan strategi berkesan dalam melaksanakan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study), iaitu projek penambahbaikan sekolah yang dipilih untuk dilaksanakan dalam program sandaran ini. Mengambil semangat dan kemahiran yang dipelajari semasa di Institut Aminuddin Baki, penulis telah menggunakan pendekatan Strategi Perubahan Terancang dan menggunakan model mengurus perubahan

GROWTH untuk diaplikasikan semasa melaksanakan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study).

Proses merancang melibatkan satu proses penentuan hala tuju yang hendak dicapai oleh sekolah yang memerlukan penentuan tentang apa, bila, di mana, sasaran, siapa dan bagaimana program harus dikendalikan. Pihak sekolah telah mentakrifkan matlamat dan objektif yang hendak dicapai, mengenal pasti sasaran atau KPI yang mahu dicapai serta menyediakan strategi pelaksanaan agar program dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mesyurat jawatankusa telah diadakan dan digunakan sebagai wadah bagi menjelaskan tentang objektif dan membincangkan bagaimana strategi pelaksanaan program dapat dilaksanakan oleh semua ahli jawatankuasa.

Perancangan strategik sekolah yang disediakan juga dijadikan garis panduan oleh pihak sekolah dalam merangka program ini, agar program yang dilaksanakan menepati kumpulan sasaran. Kertas kerja program juga menyentuh mengenai rancangan operasi iaitu menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dan sumber yang diperuntukkan untuk melaksanakan program ini. Secara keseluruhannya saya amat berpuas hati untuk menyatakan bahawa pihak sekolah telah berjaya memastikan program ini dapat dilaksanakan mengikut proses perancangan yang teliti meliputi proses membuat unjuran, penetapan objektif, penentuan strategi dan pelaksanaan program. 76

Pendekatan

Strategik

Terhadap

Perubahan

adalah

satu

proses

melaksanakan perubahan yang melibatkan enam tahap seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3 berikut;

Rajah 3: Strategi Perubahan Terancang

Mengenal pasti jurang prestasi

Mengenal pasti masalah organisasi

Mengenal pasti sumber kepada halangan

Menetapkan objektif perubahan

Mengenalpasti pendekatan

Seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3, pelaksanaan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) melibatkan lima tahap semasa proses pelaksanaannya. Tahap yang pertama adalah peringkat di mana jurang prestasi telah dikenal pasti, iaitu mengenal pasti gaya pembelajaran murid di sekolah ini dengan gaya pembelajaran yang sepatutnya mereka amalkan. Berdasarkan kepada dapatan daripada pemerhatian dan tinjauan mendapati murid di sekolah ini tidak mengamalkan amalan pembelajaran pintar sama ada ketika mengikuti sesi pembelajaran di sekolah mahupun semasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Situasi ini dikenal pasti menjadi halangan kepada kecemerlangan murid.

Tahap yang kedua ialah dengan mengenal pasti masalah organisasi. Semasa melakukan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) masalah organisasi dikenal pasti menerusi kaedah sumbang saran, mengadakan perbincangan dalam kalangan pentadbir sekolah yang melibatkan pengetua, 77

guru kanan mata pelajaran dan guru bimbingan dan kaunseling. Pada tahap yang ketiga, kaedah Analisis Tulang Ikan telah digunakan untuk mengenal pasti sumber kepada halangan seperti yang telah dibincangkan pada Bab 2 Mengenal pasti masalah.

Tahap keempat adalah proses penetapan matlamat dan dalam konteks Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) matlamatnya adalah untuk memberi pendedahan kepada murid mengenai gaya pembelajaran pintar untuk diterapkan dalam amalan pembelajaran mereka. Kemahiran-kemahiran tersebut meliputi teknik memori atau teknik menghafal yang berkesan, pengurusan masa berkesan, memahami kekuatan minda dan mengoptimumkan kapasiti minda untuk pembelajaran yang cemerlang.

Tahap terakhir dalam strategi perubahan terancang ialah mengenal pasti pendekatan yang bersesuaian dengan projek dan keperluan penambahbaikan sekolah. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan strategik dengan mengambil kira keperluan semasa dan keperluan masa hadapan. Pelan Strategik, pelan taktikal dan pelan operasi telah dijadikan sebagai garis panduan dalam melaksanakan program ini. Model GROWTH turut dijadikan sebagai panduan bagi memastikan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) yang dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan jayanya di samping menjadi

penyelesaian terhadap masalah berkaitan pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid di sekolah ini.

Model GROWTH melibatkan enam peringkat pelaksanaan program penambahbaikan sekolah iaitu peringkat penetapan matlamat (Goal), menyemak realiti sekolah (Reality Checking), menentu dan membuat pilihan (Option), keazaman (Will), penggunaan taktik tertentu (Tactics) dan menjadikan

perubahan tersebut sebagai satu tabiat (Habit). Huraian berkaitan pelaksanaan Program Pembelajaran Pintar (Smart Study) menerusi model GROWTH dapat dihuraikan seperti pada Jadual 5.

78

Jadual 5 Implementasi Model GROWTH dalam Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study)

Proses Matlamat (Goal)

Refleksi Apakah yang hendak dicapai?

Pencapaian Murid-murid mempunyai gaya pembelajaran pintar, mempunyai kemahiran mengingat, penggunaan minda dan pengurusan masa yang berkesan

Realiti (Reality)

Apakah yang berlaku sekarang?

Murid tidak mempunyai teknik pembelajaran, kemahiran mengingat dan kemahiran dalam penggunaan minda secara optimum.

Pilihan (Option)

Apakah yang boleh dilakukan

Melakukan perubahan gaya pembelajaran, kaedah pengajaran dan pembelajaran, program kecemerlangan

Keinginan (Will)

Apakah yang kita ingin lakukan

Mengubah gaya pembelajaran, meningkatkan kapasiti untuk mengingat dan cara berfikir.

Taktik (Tactics)

Bagaimana dan bila akan melakukannya

Menggunakan Model GROWTH, penambahbaikan secara berterusan

Tabiat (Habits)

Bagaimana mahu melestarikan Belajar untuk melakukan nya pembaharuan secara berterusan.

Setelah

menetapkan

strategi

dan

model

penambahbaikan

yang

bersesuaian dengan keperluan sekolah, langkah seterusnya ialah menyediakan pelan tindakan untuk pelaksanaan projek yang berkesan. Bagi tujuan ini 79

sembilan proses kerja, lengkap dengan sasaran prestasi yang telah ditetapkan dikenal pasti untuk diambil tindakan. Proses kerja ini meliputi semua tindakan yang perlu diambil meliputi proses pada peringkat sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan projek.

i)

Penyediaan Kertas Kerja dan Pembentukan Ahli Jawatankuasa

kertas kerja projek yang mengandungi butiran lengkap berkaitan projek yang dilaksanakan. Kertas kerja projek antara lain mengadangi maklumat berkaitan matlamat, objektif, aktiviti, sasaran, sumber tenaga, tarikh, masa dan tempat projek, bajet kewangan, tentatif projek dan strategi pelaksanaan. Carta Gantt telah disediakan untuk memberikan gambaran garis masa atau tempoh bagi setiap tindakan. Senarai ahli jawatan kuasa lengkap dengan perincian tugas turut disertakan dalam kertas kerja ini.

Beberapa sesi perbincangan dengan pengetua serta guru bimbingan dan kaunseling telah diadakan bagi mendapatkan persetujuan bersama mengenai pelbagai perkara berkaitan projek ini. Kertas kerja yang telah siap kemudiannya dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah untuk makluman dan persetujuan bersama. Cadangan-cadangan dan pandangan dalam mesyuarat ini direkodkan untuk tindakan penambahbaikan pada kertas kerja yang disiapkan.

ii)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Berdasarkan Kertas Kerja dan jawatankuasa yang telah dipersetujui, satu mesyuarat jawatankuasa telah diadakan pada hari Selasa, 26 Jun 2012 Dalam mesyuarat tersebut semua jawatankuasa yang terdiri daripada guru-guru sesi pagi telah hadir. Ahli jawatankuasa dalam kalangan guru-guru sesi petang telah diberi pengecualian untuk hadir sekiranya mereka mempunyai kelas atau sesi pembelajaran. Langkah ini diambil bagi memastikan waktu instruksional dapat dilindungi. Walau bagaimanapun Penolong Kanan Pentang dan guru-guru sesi petang yang mempunyai kelapangan diminta hadir pada mesyuarat tersebut.

80

Perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat Ahli Jawatankuasa pada kali pertama termasuklah pembentangan kertas kerja, pelantikan ahli jawatankuasa, pengagihan tugas dan deskripsi tugas, penetapan tarikh, tempat dan masa, perbincangan mengenai perbelanjaan dan sumber kos, kandungan program, penetapan kumpulan sasaran, urusan perkeranian termasuklah dalam urusan surat-menyurat dan hal-hal lain berkaitan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study). Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa disertakan seperti pada Lampiran N.

iii)

Pelantikan Perunding Pembelajaran Pintar (Smart Study)

Mengambil ketetapan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan pentadbiran Sekolah dan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek, syarikat perunding motivasi dan pembelajaran pintar Osman Affan Smart Study Memory Skill telah dilantik selaku perunding pembelajaran pintar untuk

menjayakan projek ini. Syarikat yang berpusat di Kuala Lumpur tersebut dipilih berdasarkan kepada kepakaran yang terbukti berkesan reputasinya yang hebat. Maklumat berkaitan profil penceramah dan syarikat Osman Affan Smart Study Memory Skill disertakan seperti Lampiran J.

Perunding pembelajaran pintar ini kerap muncul dalam program motivasi dan kemahiran belajar dalam siaran di televisyen dan radio tempatan. Pihak Osman Affan Smart Study Memory Skill, telah dihubungi bagi tujuan

tempahan dan penetapan tarikh, masa, tempat dan kumpulan sasaran. Surat lantikan selaku perunding untuk melaksanakan projek ini telah dikeluarkan oleh pihak sekolah setelah berpuas hati dengan modul, kemudahan dan kos seperti yang telah dipersetujui.

iv)

Pelantikan Pembekal Makanan dan Minuman

Syarakat Ryza Enterprise yang juga merupakan pengusaha kantin sekolah telah dipilih selaku pembekal makanan bagi program ini. Pemilihan pengusaha kantin sekolah membekalkan makanan adalah bagi tujuan

memudahkan urusan tempahan, bekalan dan penyediaan makanan kepada para 81

peserta sepanjang perjalanan projek ini. Jawatankuasa Makanan dan Minuman telah diminta untuk mengadakan perbincangan dengan pengusaha kantin sekolah selaku pembekal makanan yang dilantik sepanjang projek ini dijalankan. Perbelanjaan makan dan minuman setiap peserta akan dibiayai menerusi peruntukan Wang Kerajaan dari lajur Wang Kantin. Jumlah kos makanan dan minuman yang telah diperuntukkan berjumlah RM2,000.00 (RM8.00 x 250 bagi setiap peserta).

Jawatankuasa Makanan dan Minuman juga diminta untuk menyediakan menu yang bersesuaian untuk dibincangkan dengan pengusaha kantin. Projek ini hanya menyediakan dua kali keperluan makan dan minum peserta iaitu untuk sarapan dan makan tengah hari sahaja. Kudapan pagi dan petang tidak diadakan bagi tujuan menjimatkan masa dan kos. Murid-murid walau bagaimanapun dibenarkan berehat seperti biasa pada pukul 11.00 pagi dan dibenarkan makan di kantin dengan pembiayaan sendiri. Menu makanan dan minuman yang telah dipersetujui adalah seperti berikut;

i)

Sarapan a. Roti b. Air Teh

ii)

Minum Pagi a. Air Teh b. Dua keping kuih

iii)

Makan Tengah Hari a. Nasi Ayam b. Sepotong buah-buahan c. Air mineral

v)

Tempahan Tempat Program

Pada peringkat awal, projek ini dicadangkan akan dilaksanakan di luar kawasan sekolah iaitu di Dewan Seminar Palm Villa, Bandar Putera, Kulaijaya. 82

Tujuan pemilihan tempat ini adalah bagi memberi keselesaan kepada para peserta dengan tempat yang berhawa dingin dan kondusif di samping mengoptimumkan penggunaan bahan media serta teknologi ICT. Walau bagaimana pun perancangan ini terpaksa diubah kerana di bawah pengurusan baru, pihak pengurusan Palm Villa telah mengubah dasar perniagaannya, iaitu tidak lagi menyediakan konsep sewaan dewan seperti lazimnya. Sebaliknya dasar dan pengurusan baru telah menetapkan bahawa sewaan dewan seminar mestilah dibuat secara berpakej iaitu melibatkan kos makanan dan minuman sekali gus.

Setelah mempertimbangkan situasi ini dan bagi mengelakkan pembaziran sumber, Jawatankuasa Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study), dengan persetujuan pengetua telah mengambil keputusan untuk mengubah lokasi projek ke dewan sekolah sahaja. Jawatankuasa Persiapan Tempat telah diamanahkan untuk membuat tempahan penggunaan dewan sekolah dan mencatat

pemakluman awal berkaitan penggunaan dewan pada papan kenyataan di pejabat untuk makluman semua guru bagi memastikan tidak berlaku pertindihan dengan program sekolah yang lain.

vi)

Sebaran dan Makluman Projek

Sebaran dan makluman projek kepada guru-guru, PIBG, ibu bapa dan murid-murid dalam kumpulan sasaran telah dilakukan sejak peringkat awal lagi. Tujuan sebaran ini adalah bagi memastikan penyertaan dapat memenuhi sasaran awal yang ditetapkan iaitu seramai 200 penyertaan murid.

Memandangkan projek ini melibatkan pembayaran penyertaan, ibu bapa dan penjaga murid perlu diberi masa yang secukupnya untuk menyediakan dana. Walaupun murid hanya dikenakan bayaran penyertaan serendah RM25.00 namun kemampuan mereka tidak sama dan mereka perlu diberi peluang untuk menyediakan pembiayaan agar tidak membebankan mereka. Sehingga pada tarikh 28 Jun 2012 (Khamis), iaitu pada hari projek dijalankan masih kedapatan peserta yang memohon penangguhan bayaran atas permintaan ibu bapa dan penjaga mereka. Surat sebaran kepada peserta disertakan seperti pada Lampiran M. 83

vii)

Proses Pendaftaran Penyertaan

Proses pendaftaran peserta telah pun dilaksanakan sejak dari peringkat awal sejurus selepas mesyuarat Jawatankuasa Projek Pembelajaran Pintar Kali Pertama. Kumpulan sasaran ialah murid-murid cemerlang dari tingkatan 1 Rancangan Khas Bestari dan 1 Rancangan Khas Bijak. Peserta dari tingkatan dua dan tiga pula disasarkan dalam kalangan murid kumpulan sederhana yang berpotensi untuk menjadi murid cemerlang. Murid-murid yang disasarkan untuk menyertai program ini telah diberikan surat makluman dan surat kebenaran ibu bapa. Kandungan surat yang diberikan kepada ibu bapa atau penjaga mengandungi maklumat antara lainnya seperti nama program, objektif, tarikh, masa, tempat dan jumlah bayaran penyertaan yang perlu dijelaskan. Contoh surat yang diberikan kepada murid disertakan seperti pada Lampiran M.

viii)

Penyediaan Atur Cara Pentadbiran

Atur cara pentadbiran merupakan alat terpenting bagi menjamin kejayaan sesuatu majlis. Atur cara pentadbiran adalah dokumen yang menggariskan secara terperinci semua tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang terlibat bagi sesuatu acara (Mokhtar, 2007). Atur cara pentadbiran untuk Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) adalah dengan tujuan:

Sebagai panduan untuk guru yang bertindak selaku pengurus pentas (floor manager) yang mengendalikan majlis tersebut. Sebagai panduan kepada semua guru dan ahli jawatankuasa yang terlibat dalam majlis tersebut. Untuk menentukan majlis berjalan dengan licin dan mengikut lunaslunas protokol yang diterima. Untuk mengawal masa. Untuk menjadi panduan masa akan datang. Sebagai rekod.

84

Atur cara pentadbiran yang disediakan untuk Projek Pembelajaran Pintar mengandungi maklumat berkaitan masa, tempat, aktiviti dan tindakan atau catatan. Aktiviti merujuk kepada urutan acara secara terperinci manakala tindakan pula merujuk kepada pegawai yang bertanggungjawab. Atur cara pentadbiran untuk Projek Pembelajaran Pintar disertakan seperti pada Lampiran F.

ix)

Pelaksanaan Projek

Projek Pembelajaran Pintar telah dapat dilaksanakan dengan jayanya seperti yang dirancang iaitu pada Khamis, 28 Jun 2012. Seramai 209 peserta telah turut serta dalam program ini melebihi sembilan orang berbanding jumlah yang disasarkan iaitu 200 sahaja. Projek ini melibatkan kumpulan sasaran iaitu murid dari tingkatan 1, 2 dan 3. Murid Tingkatan 3 yang turut serta ialah dari kelas 3 Program Khas, 3 Amal, 3 Bijak, 3 Cekal dan 3 Dedikasi.

Seperti yang ditujukan pada Rajah Graf Bar di bawah, penyertaan murid tingkatan 3 adalah seramai 73 orang iaitu mewakili 35 peratus daripada jumlah keseluruhan peserta. Penyertaan murid dari tingkatan 2 pula adalah yang paling ramai iaitu seramai 90 orang (43%). Kelas tingkatan 2 yang terlibat ialah 2 Rancangan Khas, 2 Program Khas, 2 Amal, 2 Bijak, 2 Cekal, 2 Gigih, 2 Harmoni dan 2 Jujur. Sementara itu seramai 46 orang murid dari tingkatan 1 (22%), turut serta dalam projek ini. Kelas yang terlibat ialah dari tingkatan 1 RK Bestari dan 1 RK Bijak.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 1 46 Tingkatan 2 90 Tingkatan 3 73

Bilangan Penyertaan mengikut tingkatan

85

Jumlah penyertaan mengikut tingkatan, kaum dan jantina pula dapat ditunjukkan seperti pada Jadual 4. Bilangan penyertaan yang paling ramai adalah murid Melayu berjumlah 152 peserta, yang mewakili orang 73 peratus, diikuti kaum Cina 36 orang (17%) dan kaum India seramai 21 orang (10%)

Jadual 4 Analisis Penyertaan Mengikut Tingkatan Tingkatan 3 Pgm. Khas 3 Amal 3 Bijak 3 Cekal 3 Dedikasi 2 RK Bijak 2 Pgm. Khas 2 Amal 2 Bijak 2 Cekal 2 Gigih 2 Harapan 2 Jujur 1 RK Bestari 1 RK Bijak JUMLAH Melayu 1 7 16 6 1 0 1 5 4 7 0 0 0 1 10 59 0 7 15 7 0 5 6 8 7 7 0 1 1 12 17 93 Cina 0 1 0 2 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 15 0 3 0 5 0 0 0 1 5 7 0 0 0 0 0 21 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 9 India 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 3 1 12 Kaum Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (peratus) 1(0.48 %) 21(10.05 %) 31(14.83 %) 20(9.57 %) 1(0.48 %) 6(2.87 %) 12(5.74 %) 23(11.01 %) 24(11.48 %) 21(10.05 %) 1(0.48 %) 1(0.48 %) 2(0.96 %0 16(7.66 %) 30(14.35 %) 209

Murid-murid yang telah mendaftar untuk menyertai projek ini telah dikumpulkan di kantin sekolah seawal 7.20 pagi. Setelah kehadiran murid direkodkan, murid-murid telah diberikan taklimat mengenai perjalanan Projek pembelajaran Pintar yang akan mereka sertai. Taklimat disampaikan oleh Puan Cheah Gaik Choo, guru bimbingan dan kaunseling sekolah, manakala proses pendaftaran telah dilakukan oleh jawatankuasa pendaftaran projek yang juga bertindak selaku urus setia.

Murid-murid telah diberikan minum pagi atau sarapan sebelum diminta beratur mengikut tingkatan untuk bergerak ke dewan sekolah tempat di mana Projek Pembelajaran Pintar akan di adakan. Jawatankuasa makanan dan minuman telah bertindak mengatur agihan makanan dan minuman bagi memastikan proses agihan yang lancar. Semasa Jawatankuasa Pendaftaran dan Jawatankuasa Makanan dan Minuman sebuk menguruskan murid di kantin, 86

Jawatankuasa Kawalan dan Keselamatan serta Jawatankuasa Persiapan Tempat melakukan persiapan terakhir untuk memastikan segala alatan yang diperlukan dan keperluan kerusi murid mencukupi.

Pihak Perunding Osman Affan Smart Study Memory

Skill, selaku

perunding motivasi dan kemahiran belajar yang dilantik untuk menjayakan projek ini telah hadir untuk membuat persiapan peralatan audio dan ICT seawal 7.30 pagi. Mereka amat berpuas hati terhadap persiapan pihak sekolah sama ada dari segi persiapan tempat, penyertaan dan kerjasama guru-guru dan murid-murid sekolah ini. Perunding Osman Affan Smart Study Memory Skill turut

mengadakan pameran buku yang ditulis oleh Osman Affan sendiri serta makanan tambahan untuk minda di dewan, tempat di mana Projek Pembelajaran Pintar dijalankan.

Sebelum menyerahkan majlis kepada penceramah iaitu Encik Osman bin Affan, En Muhammad Nur Ashiq telah memulakan majlis dengan memberikan ucapan alu-aluan dan diteruskan dengan pembacaan doa di bawah pimpinan En. Muhammad Amiruddin bin Jusoh. Atur cara seterusnya adalah mengikut atur cara yang telah ditetapkan dalam kertas kerja projek seperti yang telah dipersetujui semasa sesi perbincangan dengan perunding motivasi dan kemahiran belajar. Atur cara projek adalah seperti berikut;

7.20 pagi 7.45 pagi

Pendaftaran Peserta dan bersarapan Peserta mengambil tempat dan taklimat urus setia mengenai perjalanan Projek

8.00 pagi 10.30 pagi 11.00 pagi 12.45 pagi 2.00 petang 4.15 petang 4.30 petang

Slot 1 : Membina Minda Cemerlang Kudapan Slot 2 : Teknik Memori Smart Study Rehat, makan tengah hari dan solat Slot 3 : Teknik Belajar dan Pengurusan Masa Majlis Penutupan Rasmi Majlis Bersurai

87

Majlis Penutupan Rasmi Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) telah disempurnakan oleh Puan Tan Moi Yan, pengetua SMK Kulai Besar pada pukul 4.30 petang. Dalam ucapannya beliau melahirkan rasa gembira atas sambutan murid-murid yang pada pertimbangannya amat berpuas hati terhadap projek ini. Beliau turut menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan projek yang sama pada tahun hadapan di samping memperluaskan projek ini kepada murid-murid peringkat menengah atas.

Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan projek ini khususnya kepada penceramah En Osman bin Affan serta pasukan kerjanya, ahli jawatankuasa projek dan murid-murid selaku peserta. Perjalanan penuh Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) adalah seperti Atur cara Pentadbiran yang disertakan pada Lampiran F.

5.2

Teknik Pemantauan

Sergiovanni dan Starratt (1983) melihat pemantauan dari sudut sumber manusia sebagai satu usaha atau tindakan bagi mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan keupayaan dan daya usaha orang lain. Dalam konteks ini guru memainkan peranan utama yang akan melaksanakan aktiviti ke arah mencapai matlamat sekolah tersebut. Oleh itu pendekatan yang digunakan dalam pemantauan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) ialah bertujuan menggunakan sebaik mungkin dan secara optimum keupayaan serta kebolehan yang sedia ada pada diri guru untuk memastikan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) dapat dilaksanakan mengikut piawai yang ditetapkan.

Pemantauan

projek

adalah

proses

yang

sangat

penting

dalam

memastikan segala tindakan dapat diambil dengan cekap dan berkesan berdasarkan sumber-sumber yang ada. Pemantauan yang digunakan dalam Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) dapat dilakukan menerusi pelbagai teknik. Tujuan pemantauan tersebut dijalankan adalah untuk memastikan projek yang akan dilaksanakan berjalan mengikut jadual yang ditetapkan serta memenuhi objektif yang telah disasarkan.

88

Antara teknik pemantauan yang digunakan ialah penyediaan borang pendaftaran peserta, senarai semak, borang kehadiran guru bertugas dan ahli jawatankuasa serta log kehadiran mengikut slot. Bagi tujuan penjimatan masa dan bagi mengelakkan peserta hilang tumpuan terhadap program yang sedang berjalan, kehadiran peserta dilakukan dengan kaedah penandaan kehadiran seperti pada buku register sekolah. Tiga orang kaunselor dengan dibantu oleh guru yang bertugas menyemak kehadiran peserta pada setiap kali slot. Peserta yang hadir ditandai / pada borang log kehadiran seperti yang disertakan pada Lampiran D.

Pengetua, Penolong-penolong Kanan dan Guru Kanan Mata pelajaran pula telah melaksanakan Management by Walking Around (MBWA) bagi memastikan murid-murid lain yang tidak terlibat dalam projek ini tidak berkeliaran dan mengganggu projek yang sedang berlangsung di dewan. Kaedah MBWA adalah amalan biasa di SMK Kulai Besar, di mana pengetua telah mengarahkan agar semua pentadbir sekolah melakukan rondaan di kawasan sekitar sekolah mengikut kelapangan masa mereka. Tujuannya bagi memastikan keterlihatan pemimpin kepada warga sekolah di samping dapat membatu mengawal disiplin murid.

Sebagai pengurus pengetua juga bertindak sebagai penyelia bagi memastikan program ini dapat dijalankan mengikut jadual, cekap dari segi pengurusan kewangan dan mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Proses penyeliaan program dilakukan oleh pihak sekolah terutamanya oleh Pengetua dan Penolong Kanan Kokurikulum menerusi pemerhatian dan menilai prestasi setiap jawatankuasa sepanjang program ini berjalan. Penyeliaan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini penting untuk menentukan atau menjamin supaya tindakan setiap jawatankuasa sentiasa terarah kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan.

Salah satu cara yang digunakan oleh pihak sekolah dalam proses penyeliaan ini ialah mengadakan mesyuarat khas sebelum program

dilaksanakan. Setiap jawatankuasa diminta untuk melaporkan sebarang perkembangan dan perubahan-perubahan 89 yang dicadangkan sebagai

penambahbaikan sebelum program dilaksanakan. Bimbingan, latihan dan tunjuk ajar telah diberikan dari masa ke semasa sepanjang berlangsungnya program ini. Pengetua dan Penolong Kanan mengamalkan amalan turun padang bagi memastikan setiap perkembangan berada dalam pengetahuan mereka

khususnya dalam menentukan jangka waktu dan kos dipatuhi oleh guru-guru selaku pelaksana.

Bagi memastikan kandungan projek penambahbaikan sekolah ini mendapat maklum balas keberkesanannya, instrument penilaian projek telah diedarkan secara rawak kepada tiga puluh peserta mengikut kaum. Instrumen yang digunakan adalah instrumen Borang Penilaian Program yang mengandungi butiran program dan ruangan maklum balas yang perlu diisi oleh peserta. Maklum balas yang dinyatakan adalah penting dalam memastikan kekuatan, kelemahan dan projek dapat dikenal pasti bagi tujuan penambahbaikan pada masa hadapan. Borang Penilaian Program yang digunakan dalam projek ini disertakan seperti pada Lampiran I.

5.3

Penglibatan Jawatankuasa

Pihak

sekolah

mengambil

daya

usaha

menggerakkan

sebuah

jawatankuasa khas untuk mengelolakan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study). Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran dan Penyelaras Projek telah menjadi pendorong dan memberi garis panduan kepada guru serta memberi rangsangan bagi memastikan komitmen guru dan penglibatan warga sekolah secara menyeluruh. Seramai tujuh belas orang guru telah terlibat secara langsung dalam menjayakan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) dengan peranan khusus mengikut empat belas jawatankuasa yang telah diwujudkan.

Berdasarkan kepada pemantauan, pemerhatian dan dapatan post mortem projek yang telah diadakan pada hari Isnin, 2 Julai 2012, pihak sekolah berpendapat semua ahli jawatankuasa telah memberikan komitmen yang amat tinggi dan profesional dalam melaksankan tugas yang diamanahkan. Pengetua dan perunding Smart Study juga melahirkan pendapat yang sama dan sangat berpuas hati terhadap penglibatan setiap jawatankuasa. Dapat saya katakan 90

bahawa setiap ahli jawatankuasa telah melaksankan tugas dengan cemerlang dan mencapai KPI yang ditetapkan. Perincian mengenai dapatan daripada analisis post mortem berkaitan prestasi setiap ahli jawatankuasa adalah seperti berikut;

i)

Setiausaha Program; En. Mohd Fadzeli bin Tumiran telah diberi tanggungjawab sebagai setiausaha projek. Selaku setiausaha projek beliau telah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang baik yang menjadi kunci kepada kejayaan projek ini. Selaku setiausaha beliau telah berjaya melaksanakan tangungjawab dari segi penyediaan surat menyurat berkaiatan pelaksanaan projek ini. Beliau juga terlibat dalam memastikan pelan tindakan seperti yang dinyatakan dalam pelan operasi projek dapat dilaksanakan. Hal ini termasuklah dalam menguruskan mesyuarat dan terlibat dalam fasa

perundingan dengan Perunding Smart Study. Lampiran K dan M yang disertakan adalah contoh surat menyurat yang disediakan oleh setiausaha projek.

ii)

Jawatankuasa Juru acara; En Muhammad Nur Ashiq telah mempenggerusikan majlis pada sesi pagi. Pada sesi petang iaitu pada Majlis Penutupan Rasmi majlis diperngerusikan oleh Cik Azizah binti Mohd Diah. Kedua-dua juruacara telah dapat melaksankan tugas dengan berkesan dengan mematuhi deskripsi tugas yang dinayatakan dalam kertas kerja projek.

iii)

Jawatankuasa Urus setia dan Pendaftaran; Jawatankuasa ini yang diketuai oleh Pn Norhaisarah binti Suboh telah memainkan peranan penting semasa proses pendaftaran peserta pada waktu pagi. Beliau telah hadir seawal 7.00 pagi untuk mendaftar kehadiran peserta. Sijil peserta juga dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Walau bagaiamanapun empat orang anggota Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) yang sepatutnya membantu beliau tidak dapat hadir bertugas. Keadaan ini disebabkan empat orang murid yang diplih memilih untuk tidak bertugas dengan 91

kebenaran guru setelah mempertimbangkan hasrat murid untuk tidak mahu meninggalkan sesi pengajaran dan pembelajaran. iv) Jawatankuasa Pengurus Projek, Persiapan Tempat dan Peralatan; En. Mohd Fadzeli bin Tumiran yang diberi peranan untuk mematikan persediaan tempat dan peralatan sebelum, semasa dan selepas projek berjalan lancar telah dapat melaksanakan

tanggungjawab ini dengan cemerlang. Atur cara Pentadbiran atau Full Event Oder telah disediakan dengan terperinci dan ini menjadikan program berjalan lancar. Tugas beliau menyediakan tempat projek ini dijalankan seperti penyusunan kerusi untuk peserta mendapat bantuan daripada guru-guru sama ada dalam kalangan jawatankuasa mahu pun guru-guru lain yang tidak terlibat secara langsung dalam menjayakan projek ini. Sistem pembesar suara dan alatan pandang dengar telah dapat berfungsi dengan cemerlang. (sila rujuk Lampiran F) v) Jawatankuasa Kawalan dan keselamatan; Jawatankuasa ini telah dikemudikan oleh En Muslim bin Ismail. Jawatankuasa ini mendapat pujian dari pengetua sendiri kerana sepanjang

perjalanan projek ini murid-murid dapat dikawalselia dengan teratur dan berdisiplin. Semua murid beratur dengan tertib ketika mengambil makanan dan bergerak masuk ke dewan. Ketepatan masa juga telah dapat dipastikan dipatuhi oleh peserta. Keadaan dalam dewan juga terkawal dan murid memeberikan maklumbalas yang sangat aktif semasa sesi ceramah dijalankan. Mutu disiplin murid yang turut disumbangkan oleh peranan Penolong Kanan HEM, dan guru-guru dari Unit Disiplin yang turut terlibat membantu dalam aspek kawalan dan keselamatan ini. vi) Jawatankuasa Kebersihan; Cik Zaitun binti Badal telah diberi tanggungjawab untuk mengemudikan jawatankuasa ini. Walaupun bertindak bersendirian namun beliau dapat memastikan kebersihan sentiasa terjaga terutama selepas makan tengah hari dan sebelum

92

pulang.

Beliau

telah

berjaya

untuk

memastikan

pekerja

pembersihan swasta melakukan kerja-kerja pembersihan pada peringkat sebelum semasa dan selepas projek tamat. Tong sampah dan plastik hitam yang mencukupi telah disediakan di dalam dan di luar dewan. vii) Jawatankuasa Fotografi dan Dokumentasi; Jawatankuasa ini dibawah kelolaan En Mohd Hafizi bin Ibrahim. Beliau telah bertindak mmenyediakan laporan dan dokumentasi selepas projek di samping berperanan membimbing seorang murid sebagai jurugambar yang merakamkan gambar-gambar sepanjang

perjalanan projek ini. Semua gambar-gambar yang dimuatkan dalam laporan ini adalah sentuhan dari kreativiti beliau. viii) Jawatankuasa Sistem Pembesar Suara; Kami amat bertuah kerana pihak perunding Smart Study membawa sendiri alatan sistem pembesar surara termasuklah mikrofon dan empat unit pembesar suara yang mampu menampung keperluan sehingga seribu peserta. Keadaan ini menjadikan penyampaian penceramah dalam projek ini jelas dan amat berkesan. ix) Jawatankuasa Makanan dan Minuman; Pn. Cheah Gaik Choo telah diberikan tanggungjawab dalam urusan membuat tempahan makanan, menyediakan pesanan tempatan dan membincangkan menu kepada peserta. Beliau juga terlibat dalam memastikan kebajikan semua peserta untuk mendapat makan dan minum yang mencukupi. x) Jawatankuasa Buku Program; Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim telah diberi tanggungjawab untuk menyediakan pamflet projek yang mudah, ringkas tetapi berinformasi. Pamflet telah dicetak dalam bilangan yang mencukupi serta di edarkan kepada peserta pada majlis penutupan rasmi. Buku Program untuk projek ini disertakan seperti pada Lampiran G.

93

xi)

Ahli Jawatankuasa Bacaan Doa; En. Muhammad Amirudin bin Jusoh telah diberi peranan untuk memimpin bacaan doa pada awal pagi sebelum majlis di serahkan kepada perunding Smart Study memulakan acara.

Secara keseluruhannya senarai jawatankuasa program telah disediakan dengan mengambil kira keupayaan guru-guru yang dipilih selaku ahli jawatankuasa. Guru-guru diberikan tugasan mengikut kesesuaian dan kepakaran masing-masing. Setiap jawatankuasa juga telah diberikan perincian tugas yang jelas dan terperinci. Keadaan ini amat bertepatan dengan pernyataan Thain (1993) yang menegaskan bahawa penugasan kerja oleh pemimpin kepada subordinat mestilah jelas dan dapat difahami, dan segala kekaburan perlulah diperjelaskan. Gaya kepimpinan seperti ini banyak memainkan peranan dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi.

Agihan tugas yang sembang serta panduan mengenai peranan dan tanggungjawab setiap jawatankuasa yang jelas telah memotivasikan guru untuk melaksankan tugasan masing-masing dengan mudah, diterima dengan baik dan dilaksanakan tanpa tekanan. Guru-guru dan kakitangan sekolah telah

dimotivasikan dengan gaya kepimpinan pengetua yang demokratik. Di samping itu mesyuarat berkaitan projek telah diadakan sebanyak dua kali. Minit mesyuarat untuk kedua-dua mesyuarat disertakan seperti pada Lampiran N dan O. Tujuannya diadakan mesyuarat ini adalah untuk memastikan projek ini benarbenar difahami oleh guru-guru serta memperutukkan masa yang mencukupi

kepada setiap ahli jawatankuasa untuk bertindak.

94

BAB 6
Penila ian Projek

BAB 6 : PENILAIAN PROJEK

6.1

Pengumpulan Data Yang Relevan

Pengumpulan data yang relevan berkaitan penilaian program telah dilakukan bermula dari peringkat awal perancangan program, semasa program dijalankan dan selepas program dilaksanakan. Tujuannya ialah untuk mengukur sejauhmanakah program ini telah dilaksanakan mengikut perancangan dan mencapai objektif yang disasarkan. Post Mortem diadakan untuk mendapatkan maklum balas daripada guru-guru tentang keberkesanan, kekuatan dan mengesan sebarang kelamahan program tersebut selepas program

dilaksanakan.

Dapatan daripada post mortem akan dijadikan sebagai ukuran dan penambahbaikan dalam melaksanakan program ini pada masa hadapan. Maklum balas dari peserta, guru-guru dan pengetua juga diambilkira dalam membuat penilaian program ini. Berdasarkan maklumbalas daripada pengetua beliau sangat berpuas hati terhadap mutu pengelolaan, kawalan murid dan kandungan projek ini. Perkara ini dinyatakan sendiri oleh pengetua sama ada semasa menyampaikan ucapan pada majlis penutupan rasmi dan juga semasa sesi post mortem yang diajlankan. Beliau sendiri mencadangkan agar projek ini perlu diperluaskan pada masa hadapan dengan penglibatan murid dan guruguru.

Maklum balas daripada murid-murid selaku peserta dalam projek ini diperolehi menerusi Borang Penilaian Projek yang diedarkan kepada mereka pada akhir projek untuk mengukur tahap keberkesanan projek. Seramai tiga puluh peserta yang dipilih secara rawak mengikut kaum telah dikenalpasti untuk mengisi Borang Penilaian Program . Borang penilaian program digunakan untuk mendapat maklum balas dan cadangan daripada murid peserta dalam Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) mengenai keseluruhan perjalanan projek ini.

Borang Penilai Program mengandungi maklumat berkaitan program, nama penceramah tarikh dan sebelas item yang menyentuh pelbagai aspek berkaitan 95

pengelolaan projek ini. Murid diminta untuk menyatakan sama ada bersetuju dengan setiap sebelas penyataan pada item dengan menanda pada skala 4 dan 5 atau tidak bersetuju pada skala 1,2, atau 3 pada borang tersebut. Borang penilaian juga menyediakan ruang tambahan untuk murid atau peserta memberikan cadangan penambahbaikan, komen atau ulasan jika berkaitan. Borang penilaian program yang digunakan untuk membuat penilaian projek ini disertakan seperti pada Lampiran I .

6.2

Bukti dan Rumusan

Dapatan daripada maklumbalas Borang Penilaian Program telah dianalis dengan menggunakan aplikasi Micosoft Excel. Dapatan dripada analisis Borang penilaian Program adalah seperi berikut;

Bil 1 2 3 4 5

Perkara Menyampaikan kandungan yang diajar dengan teratur Menerangkan konsep-konsep dengan jelas Memindahkan pengetahuan dengan jayanya kepada para peserta. Menggunakan contoh-contoh dan ilustrasi yang baik Telah mempersembahkan tajuk ini dengan cara yang menampakkan kaitannya dengan keperluan saya Telah menambahkan minat saya terhadap topik yang diajar. Telah menggalakkan pemikiran alam kalangan peserta. Telah memberi saya pandangan dan kefahaman yang baru. Fasilitator/ Penceramah bercakap dengan jelas. Fasilitator/ Penceramah telah menggunakan bahasa yang mudah difahami Proses fasilitator/ penceramah kepada soalansoalan yang dikemukakan berguna. Jumlah Peratus Bersetuju/ Tidak Bersetuju

Bersetuju 5 22 17 14 20 4 7 12 14 8

Tidak Bersetuju 3 1 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0

17

6 7 8 9 10 11

21 17 22 23 23 20

4 10 6 5 4 8

4 1 1 1 3 1 18

1 0 0 1 0 1 5 2.26%

0 1 1 0 0 0 2

216 87 97.74 %

96

Berpandukan dapatan yang diperoleh daripada analisa Borang penilaian Program didapati bahawa pada keseluruhannya 97.74% menyatakan amat bersetuju terhadap penyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam borang penilaian program berkaitan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) yang dijalankan. Berdasarkan maklum balas tersebut, hanya 2.26 % murid sahaja yang pada keseluruhannya menyatakan tidak bersetuju terhadap pernyataanpernyataan dalam Borang Analisis Program tersebut.

Item 1 hingga 5 adalah soalan dalam bentuk pernyataan berkaitan dengan kualiti penyampaian penceramah dalam projek ini. Dari aspek penyampaian ini dapatan daripada analisis berkaitan setiap item pernyataan pada Borang Penilaian Program dapat dirumuskan seperti pada rajah histogram berikut;

3.33% Item 1

96.67%

3.33% Item 2

96.67%

6.67% Item 3

93.33%

6.67% Item 4

93.33%

10.34% Item 5

89.66%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Tidak Bersetuju Bersetuju

Rajah Graf Bar 1 97

Bagi Item 1, iaitu berkaitan adakah penceramah menyampaikan kandungan yang diajar dengan teratur dan Item 2, iaitu berkaitan adakah penceramah menerangkan konsep-konsep dengan jelas, 96.67% daripada responden yang mengisi Borang Penilaian Program bersetuju dengan kedua-dua pernyataan pada item tersebut. Ini bermaksud penceramah telah berjaya menyampaikan ceramahnya dengan jelas dan teratur. Hanya 3.33% peratus sahaja daripada responden yang tidak bersetuju.

Analisis bagi item 3 dan 4 juga menunjukkan aliran yang sama. Item 3 berkaitan proses pemindahan ilmu pengetahuan oleh penceramah, manakala item 4 pula mengandungi pernyataan berkaitan penggunaan contoh-contoh dan ilustrasi yang baik semasa penceramah menyampaikan ceramahnya. Bagi kedua-dua item 93.33% murid bersetuju manakala 6.67% tidak bersetuju. Dapatan ini secara jelas menggambarkan kaedah penyampaian penceramah telah berjaya dalam memindahkan ilmu dan kemahiran serta dengan pendekatan yang boleh diterima oleh peserta.

Berbanding dengan empat item sebelumnya, item 5 yang menyentuh mengenai adakah persembahan tajuk ceramah mempunyai kaitan dengan keperluan murid, merekodkan peratusan bersetuju yang paling rendah iaitu sekadar 89.66% sahaja berbanding 10.34% yang tidak bersetuju. Namun demikian peratusan bagi item ini masih dianggap tinggi dan dapat menjelaskan bahawa majoriti murid bersetuju bahawa topik yang disampaikan mempunyai kaitan dengan keperluan pembelajaran mereka.

Item 6 hingga 8 dalam Borang Penilaian program adalah menjurus kepada manfaat dan faedah yang diperoleh oleh peserta semasa mengikuti projek ini khususnya semasa sesi ceramah. Dapatan daripada analisis yang dilakukan dapat ditunjukkan seperti pada rajah histogram 2. Dari analisis yang dilakukan mendapati bagi semua item ini, memperlihatkan bahawa pada keseluruhannya murid bersetuju terhadap penyataan-pernyataan yang dikemukakan. Bagi pernyataan pada item 6, 83.33% murid bersetuju bahasa ceramah-ceramah yang disampaikan telah menambah minat murid terhadap topik yang disampaikan.

98

Bagi item 7 pula, 93.10% murid bersetuju bahawa ceramah dan aktiviti yang disampaikan dalam projek ini telah berjaya menggalakkan perkembangan pemikiran dalam kalangan peserta. Begitu juga dengan item 8, di mana 93.33% murid bersetuju terhadap pernyataan yang mengatakan bahawa slot-slot ceramah dalam projek ini telah memberi fahaman dan pandangan yang baru kepada para peserta.

16.67% Item 6 83.33%

6.90% Item 7

93.10%

6.67% Item 8 93.33%

0.00%

20.00%

40.00% Tidak Bersetuju

60.00% Bersetuju

80.00%

100.00%

Rajah Graf Bar 2

Item 9 hingga 11 adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan keberkesanan komunikasi penceramah dalam slot-slot ceramah dan aktiviti yang disertai oleh murid-murid dalam projek ini. Dapatan daripada analisis diperlihatkan seperti pada Rajah Graf Bar 3. Bagi item 9, 93.33% murid bersetuju bahawa penceramah telah berjaya berkomunikasi dengan pengucapan yang jelas. Bagi item 10 pula, 90.00% murid bersetuju bahawa penceramah telah menggunakan bahasa yang mudah difahami semasa mengendalikan slot-slot

99

ceramah. Manakala bagi item 11, 93.33 peratus murid bersetuju bahawa fasilitator telah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan sangat berguna.

6.67% Item 9 93.33%

10.00% Item 10

90.00%

6.67% Item 11 93.33%

0.00%

20.00%

40.00% Tidak Bersetuju

60.00% Bersetuju

80.00%

100.00%

Rajah Graf Bar 3

Analisis terhadap cadangan penambahbaikan pula dapat dirumuskan dalam Jadual 6 yang berikut;

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cadangan/ulasan/ komen Murid Projek diadakan lagi smart study/setiap tahun Cadangan makan minum percuma Dilaksanakan pada awal tahun Dilaksanakan di tempat berhawa dingin Mohon laksanakan menggunakan bahasa cina Perlu cari penaja untuk program Tak faham bahasa Melayu Berpuas hati kerana teknik dan pengucapan penceramah yang baik Aktiviti sangat berguna/ bagus/baik Sangat suka dengan aktiviti yang dijalankan 100

Kekerapan 14 1 1 2 3 1 2 4 5 3

Bil 11 12 13

Cadangan/ulasan/ komen Murid Aktiviti yang menyeronokkan/ berminat Ada unsur jenaka Membosankan

Kekerapan 5 3 1

Berdasarkan kepada dapatan daripada analisis Borang Penilaian Program, dapat saya rumuskan bahawa projek ini telah memberi impak yang besar kepada gaya pembelajaran murid. Murid-murid juga didapati merasa sangat seronok dan mereka memberikan maklum balas yang cukup memuaskan berkaitan kefahaman, penyampaian dan cara komunikasi yang digunakan oleh penceramah dalam slot-slot atau aktiviti yang sepanjang projek ini dijalankan.

101

BAB 7
Refleksi

BAB 7 : REFLEKSI

Program ini telah dilaksanakan dengan jayanya seperti yang dijadualkan. Pada bahagian ini penulis akan menghuraikan refleksi berkaitan pelaksanaan projek secara keseluruhan dengan memberi tumpuan terhadap aspek

kepimpinan, kekuatan dan kelemahan projek serta cadangan penambahbaikan yang difikirkan perlu bagi memastikan projek ini memberi impak semaksimum mungkin dalam meningkatkan kualiti pembelajaran murid

7.1

Aspek Kepimpinan

Fungsi kepimpinan adalah faktor yang sangat penting kerana kepimpinan melibatkan pengaruh iaitu kebolehan pemimpin mengubah sikap dan tindakan guru-guru dan kakitangan sekolah. Menurut Ibrahim Mamat (1993), kepimpinan didefinisikan sebagai perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir, merasa dan bertindak dalam keadaan tertentu. Memimpin adalah satu proses yang dilakukan untuk memastikan sesuatu program dilaksanakan hasil dari pengorganisasian sekumpulan manusia.

Sebagai Penolong Kanan Pentadbiran, saya bertanggungjawab

untuk

memastikan guru-guru yang terlibat dalam projek ini dapat dibimbing dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat melaksanakan peranannya demi pencapaian matlamat dan objektif projek ini di samping projek dapat difahami secara jelas oleh warga sekolah. Saya juga telah berperanan sebagai pendorong dan

pembimbing kepada guru dan murid-murid supaya program ini dapat dijalankan dengan berkesan. Penglibatan pengetua dalam membuat keputusan, kemahiran berunding, partisipatif dan pendeligasian tugas telah saya jadikan teladan dan dicontohi semasa melaksanakan projek ini.

Menurut Brookover & Lezotta (1979) dan Lighfoot (1983), sekolah-sekolah yang berjaya sebagai sekolah yang efektif ialah sekolah yang kepimpinannya berkecenderungan ke arah usaha membentuk persekitaran yang sejahtera yang menekankan kepentingan memantapkan orentasi tugas (task orientation) sekolah yang tertib. Dengan perkataan lain, kecenderungan task orientation dan 102

person oriented merupakan gaya kepimpinan pengetua yang mampu membina organisasi yang berkesan (Hussein, 1993).

Kesungguhan pemimpin sekolah dalam menjayakan program ini amat tinggi. Selaku Penolong Kanan Pentadbiran saya bertanggungjawab sebagai tangan kanan pengetua untuk memastikan kejayaan anak murid adalah perkara yang sentiasa diutamakan kerana ia menggambarkan kejayaan sekolah. Sepanjang melaksanakan kepimpinan ini saya telah berusaha untuk

mengamalkan gaya kepimpinan yang pelbagai, mengikut situasi dan keadaan yang dihadapi. Perkara ini selaras dengan teori kepimpinan situasi di mana gaya dan kepimpinan pemimpin perlu dipadankan dengan situasi tertentu supaya prestasi organisasi lebih berkesan dan pada masa yang sama memberi

kepuasan kepada pihak yang dipimpin (Hersey dan Blanchard, 1972).

Sebagai

pemimpin

di

sekolah

saya

telah

mempelbagaikan

stail

kepimpinan mengikut tahap kemahiran atau kemampuan dan kesungguhan guruguru. Saya juag menyedari bahawa saya mempunyai pasukan jawatankuasa kerja yang mantap, proaktif dan berkemahiran. Oleh itu pendekatan

pengupayaan dan delgasi tugas (Deligating) yang bersifat outonomi dan liberal terhadap guru-guru telah dipraktikkan. Pada masa yang sama saya turut mengamalkan pendekatan penglibatan bersama (participating) dengan

melibatkan guru-guru dalam membuat keputusan. Dorongan dan galakan kepada guru-guru turut diberikan di samping berkongsi idea dengan mereka.

Bimbingan dan pemberitahuan (Telleng) dipraktikkan menerusi bimbingan yang berterusan di samping memberi penjelasan dalam spesifikasi kerja atau tugas secara spesifik seperti yang terkandung dalam kertas kerja program. Pemantauan dan penilaian telah dideligasikan kepada guru-guru untuk memastikan semua jawatankuasa dapat bergerak dalam melaksanakan tugas seperti yang diputuskan dalam mesyuarat. Bimbingan, galakan dan dorongan berterusan (Selling) di samping memberi penjelasan mengenai matlamat dan aspirasi sekolah di sebalik pelaksanaan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) turut diberikan kepaa guru-guru.

103

Menurut dengan

Ibrahim Mamat (1993), gaya kepimpinan adalah berhubung yang digunakan oleh sesorang pemimpin untuk

pendekatan

mempengaruhi

subordinatnya.

Pemimpin

atau

pengurus

mempengaruhi

pekerjanya dengan membuat keputusan untuk subordinat dalam membuat keputusan atau memberi autoriti sepenuhnya untuk subordinat membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Jelaslah bahawa pemimpin

mempunyai pelbagai alternatif untuk membuat keputusan.

Gaya kepimpinan mengikut situasi pada hemat saya adalah pendekatan kepimpinan yang yang sangat sesuai diamalkan kerana ia dapat meningkatkan motivasi dan moral guru serta mewujudkan persekitaran kerja yang positif. Saya juag juga turut mengamalkan kepimpinan tranformasi dan kepimpinan lestari (Sustainable Leadership) di sekolah. Kepimpinan tranformasi adalah kebolehan pemimpin membentuk dan menterjemahkan motif dan matlamat dalam kalangan para pengikut untuk mencapai perubahan yang signifikan melalui kepentingan dan tenaga bersama secara kolektif (Bennis dan Nanus, 1985).

Saya amat bersetuju dengan pernyataan Bass (1985) kepimpinan yang berjaya ialah pemimpin yang berjaya menunjukkan tingkahlaku yang mampu mengubah sikap guru-guru kepada satu tahap yang lebih baik serta sentiasa memberi maklum balas yang sangat konstruktif terhadap kehendak dan keperluan guru. Menurut Carlson dan Perrewe (1985) seseorang pemimpin di sekolah perlu memperlihatkan ciri-ciri pemimpin yang mempunyai wawasan, berkeyakinan diri, mempunyai kekuatan dalaman untuk memperjuangkan apa yang dirasakan baik serta benar baginya dan bukannya yang popular pada masa itu.

Di samping itu pengetua turut memperlihatkan kecekapannya dalam mengaplikasikan tiga gaya kepimpinan yang asas iaitu kepimpinan autokratik, penglibatan (demokratik) dan bebas atau laissez-faire. Ketiga-tiga gaya tersebut digunakan dalam keadaan yang tertentu mengikut situasi dan persekitaran di tempat kerja. Kepimpinan pengetua SMK Kulai Besar selari dengan dapatan dari kajian yang dilakukan oleh Najib dan Tamyis (2008), yang mendapati presepsi guru terhadap gaya kepimpinan pengetua di sekolah adalah menunjukkan 104

bahawa gaya kepimpinan pengetua mempunyai perkaitan yang signifikan yang postif dan kuat dengan presepsi guru-guru terhadap ciri-ciri pengetua yaang efektif.

Berdasarkan kepada teori-teori yang dipelajari saya mendapati amalan pengurusan dan kepimpinan yang dipamerkan di sekolah, mempunyai hubungan dengan ciri-ciri kepimpinan pengetua yang berkesan dan efektif. Kepimpinan pengetua dan budaya sekolah penandaarasan telah membuka peluang kepada saya untuk melihat kemungkinan melaksanakan penambahbaikan atau

pengubahsuaian yang perlu apabila projek ini dilaksanakan di sekolah sandaran kelak.

7.2

Kekuatan Projek

Kekuatan projek ini dapat dikenalpasti menerusi pemerhatian, dapatan daripada post mortem dan boraang penilaian program yang telah diisi oleh seramai tiga puluh peserta sejurus selepas Projek Pembelajaran Pintar (Smart StudyPengelolaan adalah melibatkan proses pembahagian tugas dan fungs) selesai dianjurkan. Kekuatan projek dapat dienalpasti berdasarkan kepada dua aspek iaitu aspek yang pertama berkaitan kekuatan dari segi pengelolaan dan yang keduanya dari segi kandungan dan impak projek itu sendiri.

Dalam aspek pengelolaan kepimpinan sekolah telah berjaya menentukan rangka kerja yang cekap menerusi proses penentuan kerja atau pengagihan tugas yang seimbang dalam kalangan guru-guru. Guru-guru telah diberikan peranan dan tugas tertentu lengkap dengan garis panduan bagimana mereka harus melaksanakan tugasan tersebut. Pihak sekolah juga berjaya membuktikan bahawa proses pengelolaan Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) ini, telah dijalankan dengan sistematik kerana kertas kerja program ini menyatakan dengan jelas berkaitan agihan tugas Peruntukan kewangan yang dinyatakan juga jelas dari segi sumber dan perbelanjaan yang digunakan.

Fungsi pengurusan yang diamalkan oleh pengetua juga menyubang kepada keberkesanan dalam pengendalian program ini. Pengetua berupaya 105

mengorganisasikan sumber-sumber yang terdapat di sekolah dengan cekap dan berkesan. Ia melibatkan proses mengagih dan menggunakan sumber sama ada guru, murid, kewangan, aset, ilmu dan kepakaran. Fungsi merancang, mengelola, memimpin, menyelia dan menilai telah dapat diperlihatkan secara jelas wujud sepanjang program ini dijalankan.

Pengetua juga telah memperlihatkan keterampilan yang diperlukan dan yang sepatutnya ada pada seorang pengurus seperti kemahiran dalam

komunikasi, membuat perancangan dan mentadbir. Konsep kerjasama dan kerja bersama-sama telah dijadikan budaya di sekolah ini. Semua guru telah menunjukkan kerjasama yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan

tanggunggjawab seperti yang telah ditetapkan dalam kertas kerja program.

Dengan adanya semangat berkerjasama ini semua jawatankuasa telah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dan ini memberi kesan terhadap keberkesanan dalam melaksanakan program ini. Kerjasama yang dibina telah menjadi penghubung antara satu sama lain ke arah menyatupadukan usaha sekolah supaya mencapai matlamat yang dikehendaki. Komitmen dan

kesungguhan guru-guru dan murid-murid adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan program ini.

Dengan adanya komitmen yang tinggi dalam kalangan pemimpin sekolah, guru-guru dan juga murid-murid maka program ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Mowdey Steers dan Porter (1979), mendifinisikan komitmen sebagai tingkah laku individu yang mempunyai kepercayaan kuat terhadap nilai dan matlamat organisasi, semangat sukarela untuk berusaha meningkatkan

organisasi dan keinginan yang kuat untuk terus kekal dalam organisasi.

Dapatan daripada pemerhatian yang dilakukan sepanjang perjalanan porjek ini saya, selari dengan dapatan dari kajian-kajian penyelidik yang secara konsisten menunjukkan komitmen mempunyai hubungan yang postif denga prestasi organisasi. Firestone dan Rosenblum (1988) menyatakan komitmen sangat penting kepada guru terutamanya untuk meningkatkan motivasi bagi menangani perubahan yang menuntut jangkaan yang tinggi dalam profesion 106

perguruan. Penglibatan PIBG dalam menjayakan projek ini juga sangat membanggakan. PIBG bukan sahaja menyokong usaha ini bahkan bersedia untuk menampung lebihan kos yang diperlukan bagi membiayai projek ini. PIBG telah meluluskan permohonan sekolah untuk menampung kos sewaan dewan dan pengangkutan jika program ini diadakan di luar sekolah seperti caangan awal.

Dari aspek kandungan dan impak program, tiga aspek yang diberi penekanan dalam pengisian projek ini bukan sahaja memberi pendedahan baru kepada murid tentang amalan pembelajaran pintar tetapi murid juga diberi pendedahan mengenai penggunaan minda dan pengurusan masa yang berkesan. Modul yang digunakan menyediakan tiga jenis kemahiran yang menjadi kekuatan projek ini iaitu persediaan minda, kemahiran belajar dan pengurusan masa.

Menurut konsep pembelajaran pintar, persediaan minda adalah kemahiran penting yang perlu ada pada murid untuk membangun kapasiti minda ke tahap cemerlang. Minda adalah sesuatu yang sangat berharga, tanpa persediaan minda, murid tiak belajar bersungguh-sungguh, apatah lagi mahu memasang cita-cita tinggi untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Sekiranya ini berlaku kecemerlangan yang dihasratkan tidak mungkin dapat dikecapi. Projek ini telah memberi kesedaran yang kepada boleh peserta dijana tentang sekiranya kehebatan minda minda dan

kecemerlangan penggunaannya.

dioptimumkan

Kemahiran kedua yang diberi penakanan dan menjadi kekuatan kepada projek ini ialah penekanan terhadap kemahiran belajar secara pintar. Setelah minda bersedia, kemahiran belajar membawa seseorang murid itu menuju kecemerlangan dengan lebih cepat dan mudah. Kemahiran belajar umpama kenderaan, semakin cekap mereka memandu semakin pantas kenderaan di pacu dan cepatlah sampai ke destinasi. Projek ini telah memberi pendedahan kepada murid-murid berkenaan proses pembelajaran yang berlaku.

107

Pendedahan yang diberikan berkaitan kemahiran belajar menjadikan murid berasa belajar itu sebanarnya bukanlah perkara yang susah. Murid-murid telah diberi pendedahan tentang teknik memori atau teknik hafalan yang berkesan. Mengikut kaedah pembelajaran pintar proses mengingat melibatkan tiga proses iaitu proses daftar ingatan (register), simpan ingatan (retention) dan ingatan semula (recall). Projek ini juga telah memberi latihan kepada peserta bagai mana mahu menguasi teknik memori tersebut di samping melatih peserta bagaimana mahu mengaplikasikan teknik tersebut dalam apa sahaja yang mata pelajaran dipelajari.

Murid-murid juga telah diberi pendedahan berkaitan gaya pembelajaran mereka yang berbeza bagi setiap murid. Menurut pendekatan pembelajaran pintar terdapat tiga gaya pembelajaran yang perlu diketahui, iaitu menggunakan deria penglihatan (gaya belajar visual), menggunakan pendengaran (gaya belajar auditori) dan menggunakan deria rasa (gaya belajar kinestetik). Selama ini murid tidak tahu tentang bagaimana gaya belajara mereka dan cara mengoptimumkan gaya belajar. Dapatan ini sangat penting kerana jika murid menggunakan gaya belajar yang salah mereka akan merasakan belajar satu proses yang sukar dan mematikan semangat mereka untuk bersuaha menjadi murid yang cemerlang.

Kemahiran ketiga yang diberi pendedahan kepada peserta projek ialah berkaitan kemahiran dalam pengurusan masa. Konsep pengurusan masa telah diolah sedikit oleh Smart Study dari amalan kebiasan dalam sektor korporat dan menjadikannya alat pengurusan masa yang sangat sesuai untuk murid. Jika digunakan teknik pengurusn masa ini, maka kuranglah masalah berkaitan pengurusan masa belajar. Pengurusan masa yang diberi pendedahan kepada murid membolehkan mereka belajar lebih teratur, fikiran lebih tenang dan meningkatkan penguasaan dalam pembelajaran mereka.

7.3

Kelemahan Projek

Hasil dari post mortem dan penilaian program yang dilakukan ke atas para peserta, terdapat beberapa masalah yang dikenal pasti sepanjang pelaksanaan projek ini. Dalam aspek pengelolaan, sekolah tidak mempunyai dewan khas bagi 108

menempatkan murid dalam keadaan yang selesa dan kondusif. Ketiadaan dewan menyebabkan projek ini hanya dilaksanakan dalam dewan bilik darjah sahaja, iaitu kelas yang dibuka pemisahnya dan melibatkan tiga kelas.

Keadaan ini bukan sahaja tidak selesa kerana kebisingan dari murid-murid yang tidak terlibat terutamanya pada waktu rehat, bahkan mengganggu tumpuan murid terhadap sesi yang sedang berjalan. Untuk melaksanakan projek ini tiga kelas terpaksa di buka untuk dijadikan dewan terbuka. Keadaan ini menyumbang kepada masalah ketidakcukupan bilik darjah bagi menampung kekurangan sedia ada. Pada waktu ini sekolah ini mempunyai enam kelas yang terapung.

Pada peringkat awal, strategi telah diatur untuk mengadakan projek ini di luar sekolah iaitu di Dewan Seminar Palm Villa Sports Complex, yang lebih selesa lengkap dengan kemudahan sistem pandang dengar dan berhawa dingin. Persetujuan pengetua telah diperoleh dan PIBG juga bersetuju untuk menampung kos sewaan dewan dan pengangkutan.

Namun demikian hasrat ini tidak kesampaian kerana semasa sesi perbincangan diadakan dengan pihak pengurusan Palm Villa Sports Complex, mereka memaklumkan bahawa polisi mereka di bawah pengurusan baru telah berubah. Pengurusan baru menetapkan bahawa dewan hanya disewakan secara berpakej, lengkap dengan makanan dan minuman. Ini menjadikan kos yang berganda dan tidak praktikal dalam konteks pengurusan kewangan yang cekap.

Pelaksanaan projek ini di dalam kelas yang diubahsuai menjadi dewan memberi kekangan terhadap organisasi ruang. Antaranya pergerakan

penceramah dan murid yang terbatas terutamanya apabila melibatkan beberapa aktiviti yang memerlukan pergerakan. Sudut pandangan murid yang berada di belakang juga tidak sejelas murid yang berada di bahagian hadapan. Selain daripada itu terdapat juga aduan daripada guru-guru yang mengajar di kelaskelas bahawa proses pengajaran dan pembelajaran mereka juga terganggu kerana penggunaan sistem pembesar suara di dewan yang kuat.

109

Keadaan ini adalah satu perkara yang tidak dapat di elakkan kerana kedudukan blok bangunan sekolah dan kelas-kelas yang berhampiran. Sistem pembesar suara di dewan juga perlu kuat untuk memastikan tiada halangan pendengaran di samping menyerap kebisingan di luar dewan, bagi memastikan tumpuan peserta projek tidak terganggu. Satu lagi masalah yang dikenal pasti ialah masalah bahasa. Berdasarkan aduan dari sebilangan murid Cina memaklumkan bahawa mereka sangat gembira untuk mengikuti projek ini, namun mereka mengakui menghadapi masalah untuk memahami penceramah disebabkan penguasaan murid yang lemah dalam bahasa Melayu.

Projek ini juga melibatkan pembayaran penyertaan daripada para peserta iaitu kadar yang ditetapkan ialah RM25.00 seorang. Keadaan ini menutup peluang murid-murid yang benar-benar mahu menyertai tetapi tidak

berkeupayaan menjelaskan bayaran penyertaan.

Pelaksanaan pada hari

persekolahan juga menjadikan suasana yang tidak begitu kondusif semasa sesi ceramah diadakan. Pihak sekolah pula secara kebetulan sedang mengadakan sesi latihan bagi Majlis Perasmian Kejohanan Padang dan Balapan peringkat sekolah, lengkap dengan kompang dan perarakan. Keadaan ini sedikit sebanyak mengganggu tumpuan murid.

7.4

Cadangan Penambahbaikan

Berdasarkan kepada dapatan kekuatan dan kelemahan yang dinyatakan dalam laporan ini maka untuk pelaksanaan pada masa hadapan program ini akan dimantapkan lagi pelaksanaannya khususnya dalam aspek pengelolaan projek. Antara perkara yang dicadangkan untuk penambahbaikan pada masa hadapan ialah;

i)

Berusaha untuk mendapatkan tajaan dan penglibatan agensi luar yang bersedia menawarkan tempat yang lebih selesa dan mampu menyerap kos penyewaan dewan. Pada waktu ini penglibatan pihak luar dalam projek ini hanya melibatkan PIBG dan Smart Study sahaja. Bank Rakyat, RHB Bank dan CIMB Bank antara

110

syarikat swasta yang akan dihubungi untuk mendapatkan sokongan pembiayaan.

ii)

Pendaftaran penyertaan perlu dilakukan lebih awal, sebaik-baiknya pada awal tahun agar murid yang kurang berupaya dari segi kemampuan kewangan boleh bersedia untuk menjelaskan bayaran secara beransur-ansur.

iii)

Mencadangkan supaya PIBG membiayai sebahagian kos yang perlu ditanggung oleh murid untuk menyertai program ini. Menerusi cara ini kos yang perlu dibayar oleh murid-murid dapat

diminimumkan dan ini sudah tentu akan membolehkan lebih ramai murid berpeluang untuk menyertai projek ini. Cadangan ini tidak mengubah komitmen PIBG yang sedia ada iaitu menyediakan dana bagi tujuan pengangkutan dan sewaan dewan jika projek ini dijalankan di luar sekolah. iv) Projek ini pada masa hadapan dicadangkan tidak akan dilakukan pada hari persekolahan biasa, sebaliknya diadakan pada hari Sabtu sama ada pada minggu kedua atau keempat. Langkah ini adalah satu strategi dalam meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan kebisingan yang boleh mengganggu tumpuan murid yang mengikuti projek ini. Proses pengajaran dan pembelajaran kelas biasa yang tidak terlibat dalam projek ini juga tidak terganggu. v) Pelaksanaan projek ini pada masa hadapan juga akan mengambil kira tahap kefasihan peserta dalam berbahasa Melayu. Langkah ini bagi mengelakkan aduan murid bahawa mereka mengalami kerugian kerana membayar sekadar untuk mendengar perkara yang mereka tidak fahami. Kaunselor akan diminta untuk membuat tapisan dan saringan bagi mengenal pasti murid yang bermasalah dalam komunikasi. Mereka akan dibimbing sebelum membuat keputusan sama untuk menyertai atau tidak projek ini pada masa hadapan.

111

vi)

Pada ketika ini hanya murid tingkatan 1, 2 dan 3 sahaja yang turut serta. Memandangkan terdapat permintaan daripada murid

menengah atas iaitu tingkatan 4 dan 5, hasil dari kejayaan pelaksanaan projek ini maka projek ini pada masa hadapan akan diperluaskan penyertaan kepada murid menengah atas. Pihak

pengetua juga telah meluluskan cadangan agar pada tahun hadapan projek ini akan di adakan sebanyak dua kali meliputi penyertaan murid dari menengah atas dan menengah rendah. vii) Untuk membolehkan lebih ramai murid mendapat akses kepada pembelajaran pintar, konsep Air Asia iaitu Now Everyone Can Fly akan diterapkan pada pelaksanaan akan datang. Jika Air Asia memberi peluang semua orang boleh terbang dengan kos penerbangan yang sangat kompetitif, maka projek ini juga akan menggunakan strategi yang sama iaitu berusaha mengurangkan kos dengan strategi menjalin hubungan kerjasama atau partnership dengan agensi luar. Dengan cara ini kos dapat diminimumkan dan semua murid boleh terbang dalam konteks pemerolehan

kemahiran dalam pembelajaran yang berkesan. viii) Konsep pelaksanaan projek pada tahun ini adalah berasaskan kepada Model GROWTH. Untuk memastikan nilai tambah

pelaksanaan pada masa hadapan, konsep Blue Ocean Strategy akan diterapkan. ix) Program ini juga akan diperluaskan pelaksanaannya kepada guruguru. Langkah ini amatlah perlu supaya guru-guru mempunyai pemahaman dan kemahiran berkaitan pembelajaran pintar yang seterusnya dapat membantu dalam memastikan amalan ini dibudayakan oleh murid-murid di sekolah ini.

112

7.5

Penutup

Kecemerlangan akademik murid mempunyai kaitan yang rapat dengan gaya pembelajaran mereka. Kecemerlangan akademik itu pula sering menjadi fokus pengukuran prestasi bagi pihak berkepentingan dan ibu bapa. Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) yang diadakan khusus kepada murid cemerlang dan berpotensi cemerlang adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti kecemerlangan murid dalam pelajaran menerusi amalan pembelajaran pintar. Perkara yang diberi penekanan mencakupi gaya pembelajaran pintar, teknik membaca, teknik mengingat, pengoptimuman penggunaan minda dan pengurusan masa yang bijak.

Pada keseluruhannya projek ini sangat berjaya dan penglibatan semua pihak dalam memastikan kejayaannya sangat mengagumkan. Semua muri yang menyertai projek ini tidak akan dibiarkan begitu sahaja, bahkan akan terus dipantau perkembangannya oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Adalah diharapkan penganjuran projek ini akan memberi impak yang besar kepada pembangunan kapasiti murid ke arah pemupukan budaya pintar dalam pelajaran dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka

113

BIBLIOGRAFI

Abdul Ghani Awang (1996). Kemahiran Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Atan Long (1988). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Bass, G.M. dan Greay, W.T. (1996). Education Research Abstracts. Accounting Education, (1), 238-242.

Baharin Abu (2000). Teaching Effectiveness and Staff Professional Development Projekmes in HEI in Malaysia. Published Doctoral Thesis, The University of Birmingham, UK.

Bryson, J.M. (2003). Strategic planning for public and nonprofit organization. New York: Jossey Bass

Bryson, J.M & Alston, F.K. (1996). Creating and implementing your strategic pelan: a workbook for public and nonprofit organizations (2nd Ed.). San Francisco: Jossey-Bass. Dunn, R. dan Dunn, K. (1978). Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston, Virginia: Reston Publishing.

Felder, R.M. dan Henriques, E.R. (1995). Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education, Foreign Language Annals, 28(1), 21-21

Felder, R.M. dan Silverman, L.K. (1988). Learning and Teaching Styles in Engineering Education, Engineering Education, 78, 674-681

114

Fry, H., Ketteridge, S., & Marshall, S. (2003). A handbook for teaching and learning in higher education: Enhancing academic practices. London: Kogan.

Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1991). Educational psychology (5th ed.). Boston, MA: Houghton.

Godleski, E.S. (1984). Learning Style Compatibility of Engineering Students and Faculty. Proceedings Annual Frontiers In Education Conference, ASEE/IEEE, Philadelphia, 362

Hairuddin Mohd Ali & Muhammad Bustaman. (2009). Perancangan strategik sekolah. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Hamachek, D. (1995). Psychology in teaching, learning & growth (5th ed.). Boston, MA: Allyn.

Hargreave, D.J. (1996). How Undergraduate Students Learn. European Journal of Engineering Education, 21(4), 425-434.

Hill, W. F. (1971). Learning: A survey of psychological interpretation. Scranton, PA: Chandler.

Ishikawa, Kaoru (1990); (Translator: J. H. Loftus); Introduction to Quality Control. Tokyo: 3A Corporation.

Klavas, A. (1994). Learning Style Projek Boosts Achievement And Test Scores. Clearing House. Vol. 67(3): 149.

Mokhtar Mohd. Tohar. (2007). Protokol dan etiket dalam pengurusan dan menghadiri majlis. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.

115

Osman bin Affan. (2006). Persediaan minda untuk menjadi pelajar cemerlang. Kuala Lumpur: PTS Millenia Sdn. Bhd. Nicholls, G. (2002). Developing teaching and learning in higher education. London: Routledge.

Sarena Binti Abdul Karim (2003). Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Murid Tingkatan Empat Di Dua Buah Sekolah Di Negeri Sembilan. Universiti Teknologi Malaysia: Laporan PSM. Tidak diterbitkan.

Siti Hawa Munji (1987). Kajian Penggunaan Teknik Belajar Oleh Murid-murid Universiti Pertanian Malaysia Cawangan Sarawak. Sarawak: Universiti Pertanian Malaysia.

Santhi Suppiah (1998). Satu Tinjauan Terhadap Perbandingan Strategi Belajar Bagi Murid-murid Aliran Sains Tingkatan Empat Sekolah Menengah (P) Methodish Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia: Laporan PSM. Tidak diterbitkan.

Selmen, I. (1987). Improving Study Skills. London: Hadder and Stoughton.

Thain, D. H. (1993). The CEOs No. 1 Job. Business Weekly. Umi Kalsum Mohd Salleh, (2005). Pengajaran receprocal: Satu alternatif strategi pembelajaran berkesan. Masalah Pendidikan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

116

LAMPIRAN

Senarai Lampiran

Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D Lampiran E Lampiran F Lampiran G Lampiran H Lampiran I Lampiran J Lampiran K Lampiran L Lampiran M Lampiran N Lampiran O Lampiran P Lampiran Q Lampiran R Lampiran S Lampiran T

Gambar keadaan fizikal dan kemudahan sekolah. Gambar semasa pelaksanaan Projek Pembelajaran Pintar Senarai AJK PIBG SMK Kulai Besar 2011/2012 Senarai peserta dan rekod kehadiran setiap slot Contoh sijil Atur cara pentadbiran Buku program Contoh soal selidik gaya belajar Borang Penilaian Program Profil Perunding Smart Study Surat lantikan Perunding Smart Study Surat sebut harga Perunding Smart Study Surat makluman dan sebaran projek kepada peserta. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kali Pertama Minit Mesyuarat Kali Kedua Minit Mesyuarat Post Mortem Modul Smart Study Lampiran J Jadual Kehadiran Peserta Program Sandaran Log Harian

117

Lampiran A GAMBAR KEADAAN FIZIKAL DAN KEMUDAHAN SEKOLAH

Pintu masuk Utama SMK Kulai Besar

Pintu masuk ke pejabat

Blok A dan B dan tapak perhimpunan

GAMBAR KEADAAN FIZIKAL DAN KEMUDAHAN SEKOLAH

Makmal Komputer antara kemudahan yang terdapat di SMK Kulai Besar

Bilik Pendidikan Khas Integrasi

Modul Kabin Bilik Darjah, dibina bagi menampung kekurangan bilik darjah.

Kemudahan wakaf untuk murid berteduh.

GAMBAR KEADAAN FIZIKAL DAN KEMUDAHAN SEKOLAH

Lampiran B GAMBAR SEKITAR PELAKSANAAN PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR

Pn. Norhaisarah Subuh dan Pn. Cheah Gaik Choo sedang menguruskan pendaftaran murid

Peserta Projek Pembelajaran Pintar sedang mendaftar

Projek disertai oleh pelbagai kaum. Kaum India meliputi 10 peratus daripada jumlah peserta keseluruhan.

Pemantauan dan amalan turun padang adalah kunci kejayaan projek ini. Saya turut hadir sepanjang projek ini dijalankan

Murid sedang diberikan taklimat oleh Urus Setia Projek Sebahagian peserta yang mengikuti projek . Murid Melayu adalah kumpulan teramai melibatkan 73 % daripada jumlah peserta

Saya bergambar bersama pengasas dan perunding Smart Study, En Osman bin Affan

Suasana semasa sesi ceramah dalam Projek Pembelajaran Pintar sedang berlangsung

Suasana semasa sesi ceramah dalam Projek Pembelajaran Pintar sedang berlangsung

Murid-murid perempuan sedang tekun mengikuti sesi ceramah

Murid-murid lelaki sedang tekun mengikuti sesi ceramah

Suasana dewan dari arah hadapan semasa sesi ceramah sedang berjalan.

Puan Tan Moi Yan, Pengetua SMK Kulai Besar menyampaikan ucapan pada majlis penutupan program.

Puan Tan Moi Yan, Pengetua SMK Kulai Besar menyampaikan cenderamata kepada Osman Affan, perunding Smart Study

Lampiran C SENARAI AHLI JAWATANKUASA PIBG SMK KULAI BESAR SESI 2011/2012

Yang Dipertua

: En. Samsol Kamal bin Mat Nasir

Naib Yang Dipertua : En. Zailee bin Sumar Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Pen. Bendahari : En. Nizarudin bin Marsom : En. Mohd Edham bin Rawi : Pn. Chai Sze Lei : Cik Nurul Aini binti Zaini

AJK Ibu bapa

: En. Larahim bin Betah En. Paulraja a/l Michel Tn. Syed Mustafa bin Syed Abd Rahman Irene Yeo Pn. Rani a/p K Parimalia

AJK Guru

: En. Muhammad Amiruddin bin Jusoh Cik Ooi Liew See Pn. Malathy a/p Kuberan En. Sukor bin Salleh Pn. Norintan binti Muhammad

Juruaudit

: En. Azmi bin Omar Pn. Suhaiza binti Samsudin

PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR (SMART STUDY) 2012 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR REKOD KEHADIRAN PESERTA

BIL
1

2 3

4
5

6
7 8

10
11

12 13

14
15 16

17
18 19

20
21

22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

32 33 34 35 36 37 38 39 40
41

42

NAMA MURID NURUL NAZIRA BINTI MOHD FAIZAN VECHITRA LAKSHMY MUHD HAIKAL HAFIZI NURAZEAN SYAH FITRIE NURUL NATASHA ZAKARIA NUR SYAHIDAH BINTI ZAINUDDIN NUR FATIHAH BINTI GHAZALI NURHALIZAH BINTI MASRI NUR AMIRA ADILLA BINTI RAMLEE AINNUL YAQQIN BINTI SAWAL RADEN ZAHARATUL MAISARAH BINTI AFZZAL REEHAN SHARIMINI A/P MUNIANDI NUR SYAHIRAH ZAMRI NURUL AMIRA SYAHIDAH ABDULLAH NUR MELISSA IDAYU BINTI MUSTAFA TALITHA JOANNA A/P SIVANANTHAN ZARIQ HAIQAL BIN SAFFRI MUHAMMAD JAMALUL NAJMI BIN MD JAMIL RANDY GABRIEL DEVAN A/L RAMESH DEVAN NAJWA FARHANIS BINTI MD NAZRI MUHAMMAD AIMAN BIN AZMAN MOHAMMAD AMIRUL RAFIQ BIN MOHAMMAD FATIN NURAINA BINTI AZLIN MUHAMMAD ADLI DANIAL BIN RAHMAT NUR SARAH YASMIN BINTI ZAIDIN NUR ATIRA BINTI ISHAK AN NUURULJANNAH BINTI ABDULLAH NUHA SHAFIQA BINTI MOHD SHAHRIL NUR LIYANA BINTI MOHD ZARIEM NURUL NAZHIRAH BINTI ZAILAN NUR SAKINAH BINTI AZMAN MOHAN A/L SELVARAJ NUR AIN HANANI NUR FAQIHAH BINTI HAFIZAL NURUL AFIQAH BINTI AZMI MUHAMMAD HAIKAL BIN HAMID SYAFIQAH BIN KAMSANI MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD ISA AMIR SYAZWAN BIN ROSLEN ALYAA AFIQAH BINTI MOHD AZHAR NURUL AFRINA BINTI MOHD FAISAR AQILAH IRDINA BINTI ISMAIL

TING. 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1

SLOT

SLOT 2 SLOT 3

1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 1 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2

PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR (SMART STUDY) 2012 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR REKOD KEHADI RAN PESERTA

BIL 43 44 45 46 47 48 49 50
51

52 53 54 55 56 57 58 59 60
61

62 63 64 65 66 67 68 69 70
71

72 73 74 75 76 77 78 79 80
81

82 83 84
B5

NAMA MURID HAZWANI BINTI MOHD ZAHAR THARSHANA A/P PRABAKARAN QISTINA MAISARAH BINTI MOHAMED FAISAL HAIDI IRFAN BIN HAMSHAN AFIQAH SYAHIDAH BINTI AZHARI NUR ANIS BINTI SAFARIN FARISHA AFRINA BINTI SOHAIMI KHALIDA BINTI KHALIM FATIN NABILAH BINTI AZAHAR R. RUBANA NUR SHAMIERA BINTI ROSMAN NUR NISA NABIHAH BINTI AKMAL HARIS NUR MALISA BINTI JUHAINI NUR AQILAH BINTI HANAPI FARIDA BINTI ISHAK KASHMERA RAVINTHIRAN LOGADARSHINNI A/P MARATHA YOUVADARS HAN A/L SARAVANAN TANG JIAN ERN NURUL ATIKA BINTI SAHARUDDIN SUSMITHAA A/P RAMASAMY MUHAMMAD HAMIZAN BIN HISHAM MUHD AFIQ FITRI BIN ZAMRI MOHAMAD NAQIB BIN NORANI NUR AFIQAH HUDA BINTI TOYEB AMIRRAH BINTI AMIR HAMZAH LAVAN IYA A/P RAVIRDAIAN SESHVEEN A/L MOGANESWARAN LEE XUE MING NABILA AYUNI BINTI YOYUSMAN NURUL AZWA SYAHIRA BINTI RUSLAN DARVINI A/P CHANDRAN PRASANTH A/L ILAMDRAN JACK ENG JIAN YEE SESHVEEN MOGANESWARAN CHRISTOPHER WONG LAI TZE CHIE YONG WEI HONG NUR AQILAH FAIQAH BINTI HMAHAR NUR ASYIKIN BINTI ABDUL PATAH AUZANI BIN MD SOM AMIRUL SYAZWAN BIN ABDUL HAMID MUHD ZARIF AMIR BIN MUHD NAZRI

TING 1RK 2 1RK 2 1RK 2 1RK 2

SLOT

SLOT 2 SLOT 3

2RK2 zRK2 2RK2 2RK2 2RK2 2RK2 2PK 2PK 2PK


2PK 2PK 2PK 2PK 2PK 2PK 2PK 2PK 2PK 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A

PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR (SMART STUDY)2012 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR REKOD KEHADIRAN PESERTA

BIL 86 87 88 89 90
91

92 93 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101

102
103 104 105 106 107 108 109 110 111

112
113

114 115 116 117 118 119 120


121

122

123 124 125 126

NAMA MURID NURUL HAZIRAH BINTI SAMSURI NUR AJLAA BINTI NAZIR MUHD FIRDAUS BINIT MOHD NAZI MUHD AIDIL BIN PAUZI BADRUL HISHAM BIN MOHD SALLEH MOHD HANAN BIN ABDUL RAHMAN MUHAMAD HARIZ ZULKARNAIN LOK CHEE XIE ONG JUN VOON KOH YONG HAANG KAH WEI JIE GAN JIA HAO LIM WENG SHENG HAFSAH BINTI ABDULLAH NUR LISA YASMIN NAZIRA BINTI AZMAN NUR SYAKIRA HANIM FATIN NABILAH HISYAM SITI JAZLINA BALQIS KOK YI TING LAI KAR YAN ANNABELLE FERNANDEZ CHAI YUN BING CHONG FUI MIN CHONG XIN XUAN CHAN SY NI MUHAMMAD NUR AIMAN FIRZAN ALIFF FARHAN BIN AZMAN NUR FARAH FIRZANAH BINTI MUHAMMAD NUR FARAH NABILAH BINTI NORJAN ANDIK NURHABIBIE BIN JUDAH MUHAMMAD HANAFI BIN MOHAMMAD WAN NURIZAD FARHAN MUHD SYAHRUL IZZATULLAH BIN SYAHRUL NOR EKHWAN AIMAN BIN MOHD HANAFI ARIFAH AWADAH BINTI YUSRI FARAH YUHANIS BINTI SALAHUDDIN MASTURINA BINTI A- RAHMAN WONN KEE CHIN WONG SYLVIA SEOW LEYI KEE SHU QIN CHONG JIN MEI

TING. 2A 2A

SLOT

SLOT 2 SLOT 3

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C

PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR (SMART STUDY) 2012 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR REKOD KEHADIRAN PESERTA

BIL 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151

152 153 154


155 156 157 158 159 160 161

162
163

164 165 166


167 168

169

NAMA MURID NURUL FATEHA BINTI MOHD ZUKI TAN LI YUN LIM CHAI HUI KAH WEI TING MOHD NAQIB NAZMI BIN RAIS KAARTH IGA A/P SARAVANAN MOORTHY NOR AISYAH BINTI PARIAM NUR NADIRAH BINTI MOHD AMIN NUR SYAHIRAH BINTI MAZALI NUR SAHIRAH BINTI ABDULLAH MOHD ZULFIKRI BIN YUNOS SYARAH AINA BINTI MD SHAHROM INTAN MAZLINA BINTI MAZLAN NURUL AMIRA BINTI MOHAMMAD SHAZWANI BINTI MOHD SAARI NURUL NADHIRA BINTI USAIN NUR IMANNINA BINTI PAUZI MOHD NAZMUDDIN BIN MOHD SALLEH MOHD IMAN BIN MOHD FAROK MOHD NAZERI BIN AZMI MOHD ZULHILMI BIN ARIFIN MOHAMAD ABDUL FATAH BIN HAMDAN MUHD DANIAL HAIKAL BIN HALID TAN HUI LOO TAN OIU HUI CHAI JIA WEN LIVEN RAJ A/L PORUMAL NAREN DAS A/L SIVA DAS BAKA MURALIA/L RAVI CHANG HAN BING ZARIF RASYDAN BIN ZAIDI RAHIMY MOHD AIZAN AFFANDI BIN MANAP MUHD. HAZIQ ZAQUAN BIN MOHD YAZIT TAJUL MUHD ARIFFIN BIN AHMAD NIZAM RAIHAN FIKRI BIN SUHAIMI MUHAMMAD YASSAR BIN MUSA MUHAMAD HAKIM BIN SORMAN FAUZAN ADLI BIN SULAIMAN MUHAMMAD FIRDAUS AIMAN BIN AGOS ANDEK ZULHILMI BIN ENDEK IPUNG HAZIM ZAFRI BIN ZAMZURI MUHAMAD RIYAD BIN KUSYAIDI MUHAMMAD HAZZIQ BIN HAFIZAL

TING 2C 2C 2C 2C 2C 2G 2H
2J 2J

SLOT

SLOT 2 SLOT 3

3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B

,/

7.

./.

PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR (SMART STUDY) 2012 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR REKOD KEHADIRAN PESERTA

BIL NAMA MURID 170- AINUR ADILA BINTI TAJUDDIN 171 NUR HAZIQAH BINTI HAFIZUL 172 HAIRINA BINTI HISHAMUDIN 173 SITI NURALIA BINTI NORMAN 174 NUR HIKMAH BINTI ABD RAHMAN 175 NASUHA BINTI ZAINAL 176 NOR RAIHAN BINTI YATIN 177 SHEZY NOR ENIEZA BINTI MINHAT 178 SITI SOFEA ANNISA BINTI SHEIKH MOHD 179 FARZANA ASYIQIN BINTI ZAMRI 180 NURUL FATAEHAH BINTI SHAMSUL KAHAR 181 NORAZWA BINTI ZAKARIA 182 NURUL ELIA JASMIN BIN ZAKI 183 NAZATUL ASYIKIN BINTI KAMSON 184 MUHD FAHMI BIN A.WAHID 185 MUHAMMAD NOR ASHAARI BIN MUSA 186 MAWARNIE BINTI ZULKEFLI 187 ROSZAIMAH BINTI ROSLAN 188 SYED AHMAD ABDULLAH 189 MUHAMMAD FAIO 190 MUHAMAD ZULKARNAIN BIN ROSMAN 191 MUHD AFIQ BIN MUHD SHAID 192 M.NOR ASHRAF BIN MUSA 193 NORSHAZRINA EZLIN BINTI NOORDDIN 194 NUR SYAHIRA SHAFIQAH BINTI JAMALUDIN 195 MUHD AWALLUDDIN BIN MAIZUN 196 ANNUR SYAQIRA BINTI SAIFFUDDIN HELMY 197 SITI HADAWIAH BINTI ABDULLAH 198 NONE BINTI FAUZI 199 NURUL SYAFIQAH BINTI BURHANUDDIN SUKI 200 NURUL AFIQAH AMIRA BINTI ABD. ZAHIR 201 NG DEI CHIA 202 WONG SHU XUAN 203 KHOO JYE HENG 204 LEE ZHAN QING 205 TAN KI JUN 206 CHAI XING RUI 207 CHENG WUI TENG 208 MUHAMMAD AZIM BIN ASMAN 209 MUHAMMAD EMIR HAQ BIN RAMLI

TING. 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3D 3PK

SLOT

SLOT 2 SLOT 3

,/-

/.

SEKOLAH MEhI-ENGAH KEBAI\GSAAN

KULAI BESAR KULAIJAYA


&n0

sufr.arit any a

fipW anxtg erafi.fian

Sriit?
Wona
l{e

kfr

fr4 myertai {Program

Smart StudS (Dan *Lemory


cPada 28

gfuffi

lun zAtZ (t{fiomis)


(Besar

Di SfiytK$tuki

Pengetua SMK Kulai Besar. Kulaijaya, Johor

ATUR CARA PENTADBIRAN PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR 2012 SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA JOHOR KHAMIS, 28 JUN 2012 BIL 1 MASA 7.15 pg TEMPAT Kantin Sekolah AKTIVITI Persediaan meja Pendaftaran TINDAKAN / CATATAN AJK Tempat Menyediakan tempat pendaftaran yang mampu menampung pendaftaran pantas dan ramai.

7.20 pg

Kantin Pendaftaran peserta Sekolah (Meja Pendaftaran)

AJK Pendaftaran dibantu 4 PRS Menyediakan Senarai Nama Peserta dan Label Bernombor (Untuk tuntutan makanan) Mencatatkan kehadiran dan menyerahkan label

3.

7.30 pg

Kantin Sekolah

Sarapan Pagi Peserta

AJK JAMUAN Memastikan kantin bersih, kemas dan dalam keadaan sedia guna Menyerahkan makanan dan minuman kepada peserta yang telah mendaftar berpandukan label yang diberi.

BIL 4.

MASA 7.35pagi

TEMPAT Dewan Sekolah

AKTIVITI Persiapan Tempat dan peralatan PA.Sistem dan Bantuan Teknikal

TINDAKAN / CATATAN AJK TEMPAT Menyediakan kerusi yang mencukupi dan teratur Membantu Pihak Konsultan Menyediakan PA system dan Teknikal. Menyediakan beberapa meja untuk pameran berkaitan

5.

7.50 pagi

Dewan Sekolah

Peserta Memasuki Dewan

URUS SETIA Menyambut peserta dan menentukan kedudukan antara lelaki dan perempuan. Memastikan peserta menerima buku modul Edaran dari Konsultan. Mengiringi wakil Konsultan ke dalam dewan.

6.

8.00 pagi

Dewan Sekolah

Aluan Pengacara Majlis

PENGACARA MAJLIS Mengalu-alukan kehadiran peserta dan pihak yang dijemput (konsultan) Mengumumkan tentang perjalanan majlis dan atur cara. Membacakan pengumuman dan peringatan yang berkaitan. Menyerahkan Majlis kepada pengendali program

BIL

MASA

TEMPAT

AKTIVITI

TINDAKAN / CATATAN AJK DOKUMENTASI Menentukan petugas yang mengambil gambar sepanjang program dan yang mencatat segala pelaporan.

7.

10.30pagi

Dewan Sekolah

Rehat dan minum

PENGACARA MAJLIS Mengumumkan masa untuk kembali ke dewan (10.50pagi) Menjemput pengendali program untuk minum di bilik jamuan. URUS SETIA Memberi ruang kepada peserta untuk berhenti rehat (tanpa makanan) Membawa Pengendali Program (konsultan) untuk jamuan ringan yang disediakan di kantin

8.

10.50pagi

Dewan Sekolah

Pengumuman masuk dewan kembali

PENGACARA MAJLIS Memanggil peserta kembali ke dalam dewan untuk meneruskan acara. Menyerahkan kembali majlis kepada pengendali (Konsultan) URUS SETIA Memastikan bilangan peserta mencukupi dan disiplin sentiasa terjaga.

BIL 9.

MASA

TEMPAT

AKTIVITI Rehat makan dan Solat

TINDAKAN / CATATAN PENGACARA MAJLIS Menerangkan perjalanan program selepas ini Mempersilakan Pengendali Program ke bilik jamuan Memberi panduan untuk mengambil makanan dan rehat serta masa untuk kembali ke dalam dewan (1.50petang) AJK JAMUAN Memastikan makanan mengikut tempahan dan mencukupi. Menguruskan pembahagian makanan kepada peserta dan memantau peserta sepanjang waktu makan Memastikan jamuan untuk pengendali program tersedia dan mereka ditemani oleh wakil sekolah.

12.45tengahari Dewan Sekolah

Kantin

10. 1.50Petang

Dewan Sekolah

Pengumuman masuk dewan kembali Program bersambung

PENGACARA MAJLIS Mengumumkan agar peserta kembali masuk ke dewan Menyerahkan majlis kepada pengendali program URUS SETIA Memerhati dan membuat semakan peserta mencukupi dan tiada yang ponteng

BIL

MASA

TEMPAT Dewan Sekolah

AKTIVITI Majlis Penutupan Program

TINDAKAN / CATATAN PENGACARA MAJLIS Mengucapkan terima kasih kepada pengendali program Mengalu-alukan Kehadiran Pengetua Memberi Kata-kata aluan terhadap program yang telah selesai. Menjemput pengetua memberi ucapan penutupan. Menjemput pengetua menyampaikan Cenderamata. Mengumumkan majlis bersurai URUS SETIA Menyediakan cenderamata untuk pengendali program AJK DOKUMENTASI Memastikan setiap detik bersejarah dirakam dan ada dokumentasi.

11. 4.20Petang

TENTATIF PROGRAM 7.20 pagi -Pendaftaran Peserta dan bersarapan 7.45 pagi -Peserta mengambil tempat dan taklimat urusetia mengenai perjalanan program 8.00 pagi 10.30 pagi 11.00 pagi 12.45 pagi -Slot 1 : Membina Minda Cemerlang -Kudapan -Slot 2 : Teknik Memori Smart Study -Rehat, makan tengah hari dan solat

2.00 petang -Slot 3 : Teknik Belajar dan Pengurusan Masa 4.15 petang -Majlis Penutupan Rasmi 4.30 petang -Majlis Bersurai

Segala Pertanyaan Boleh hubungi Uni Bimbingsn & Kaunseling

Aotugraf

PROGRAM SMARTSTUDY & MEMORY SKILLS

Unit Bimbingan dan Kaunseling Dewan SMK Kulai Besar Unit Kurikulum dan 28 JUN 2012 Anjuran : Tempat : Pada :

Benar

3m
mudah saya mengingat apa yang says pelapd ialah dengan mendongar apa yang kdas, penjehoan da{guru dan mendengar d{i perbincargan.
Saye Juga suka diberi bahan bacaan.

Kurang Benar
1m

suka msnulls sesuatu diabs kertag supg)ra salra lebih suka menggunakan posler, modol 5, Untuk mudah iaham, sgya memerluKsn penerangan 6. Saya suka ksris tsngan diagram atau apa-apa yang bsbh

eosuaiJ dsngs.n bngan saya. msnghasllkan graf alau cartg.

monekarlke seuatr bunyi sams dsngan sohr bunyi ya.ng saya mnulle ssustu berulanguhng kall, membsqa dan mengikut arahan dsrl pd.a dengan mudah saeuatu sublek dergan mendengar

bsfffialn dengan dutsylllng atau

irang acla dl dglam

rnemahami bedta dengan memhoanya di akhbar belbanding dCnga-

16. qara terbaik untpksaya menglnja$ eeu-tularlahdeng.an

{7. Qpya blaJar mengep perlcEtaan da


18.

Sya

leblh suks

rrndengei

su'ru6anA$;ffiEt6G'

mgJllggarrg seguatr, ssmasa qSya

21.

$ya

lebih suka rqendengar

brlla
atau rnomeluk Eahabat- sahabat saya. saya apa yang porlu dl

mencsri maklurnst yang eeya hendak tahu

Fi

qre pia te
i

rdii l.,ii;S, rrt6t

uil'y

0[E

ffi i T offi ffi ffi Sffi ffi A; A'd.iifiiififr ffi ffi dIffi ilAj

LAMPIRANIG4.T

SEKOI,AH MENET{GAH KEBANGSAAN KT'LAI BESAR BORANG PEMI,/I,IAN PROGRAM / AIffNITI / KURSUS

'{l#

.\

NamaProgram
Tarikh

Nama Grrru /X'asilitato: 0svnan Aff an

Bil I

Perkara
Menyampaikan Kandungan Yang Diajar Dengan Teratur Menerangl<an Konsep-Konsep Dengan Jelas Memindahkan Pengetatruan Dengan Jayanya Kepada
Para Peserta

Bersetuju

,{2Y

(4)

TidakBersetuJu (2) (3) (1)


(3) (3) (3) (3) (2) (1) (1) (1) (1)

Y
4

Baik '

Menggunakan Contoh-Contoh Dan Ilustasi Yang


:

Telah Mempersembahln Tajuk Ini Dengan Cara Yang Menampakkan Kaitannya Dengan Kerja/Tugas/Keperluan Saya 6
7
8

v ,y
/8t

6Y

(4) (4) (4) (4)

a)
(2) (2)

Telah Menambahkan Minat Saya Terhadap Topik

YangDiqiar
Telah Menggalakkan Pemikiran Di Kalangan Peserta Telah Memberi Saya Pandangan Dan Ke,fahaman

v
(s)

(4) (4) (4) (4) (4)

(3) (3) (3) (3) (3)

(2)

(l)
(1) (1) (1) (1)

Q)
(2)

YangBaru
9

-|tr
k?f

l0

Adakah GunrlTasilitator Bercakap Dengan Jelas? Adakah GuruFasilihtor Telah Menggunakan Batrasa Yang Mudah Difahami?

(2)
{2)

.W

Adaloh Proses Gunr,trasilitator Kepada SoalanSoalan Yang Ada Kemukakan Berguna?

.W

(3)

Q)

(l)

Cadangan Penambohbalkkan/ Komcn

Ulasan (llka Ada)

......{..Hiy.rti..Lni..s.q.ne*r-..h_.mx**...u(.ty.h.f.e].*J:r.|33..$.sb.*..,..

SMARTSTUDY LEARNING SKILLS


PROGRAM

Company No. (001987470-A)

SmartStudy Memory Skills | PecutanAkhir SmartStudy

www.facebook.com/OsmanAanSmartStudy

Osman Aan SmartStudy & Consultant, 6-1, First Floor, Jalan AU 1A/4C, Taman Keramat Permai, 54200 Kuala Lumpur www.SmartStudy.com.my | www.OsmanAan.com | www.MoQvasiBelajar.com Tel: 03-4260 1103 Fax: 03-4260 1102 Hp: 017-229 2276 / 017-6655 391 info@OsmanAan.com Hakcipta Terpelihara SmartStudy 2005 - 2011 | Osman Affan SmartStudy & Consultant (001987470-A)

PENGASAS SMARTSTUDY
Hasil Tulisan Osman Affan - Buku terbitan PTS, e-book, akhbar & majalah
!

Company No. (001987470-A)

Osman Affan
BA(HONS) AccounQng & Finance University of Plymouth, United Kingdom Master of EducaQon (Counseling & Guidance) UniversiQ Islam Antarabangsa Gombak

! Osman Affan di dalam rakaman dan siaran langsung RTM1, RTM2, TV3, TV9, Radio 24 & Asyik.FM !

Hakcipta Terpelihara SmartStudy 2005 - 2011 | Osman Affan SmartStudy & Consultant (001987470-A)

PERUNDING UTAMA

Company No. (001987470-A)

Dilahirkan pada 16 Februari 1976 di Kuala Lumpur namun dibesarkan di Kuala Terengganu. Bersekolah di SMKA Tok Jiring Kuala Terengganu daripada Angkatan 1 hingga 3 dan kemudian mendapat tawaran ke Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS), Selangor untuk Angkatan 4 dan 5. Selepas peperiksaan SPM, mendapat tawaran biasiswa bagi melanjutkan pelajaran ke United Kingdom, England dalam bidang AccounAng & Finance. Setelah tamat pengajian pada tahun 1999, diterima bekerja di sebuah syarikat perakaunan terbesar di d u n i a , P r i c e Wa te r H o u s e C o o p e r s C h a r te r e d Accountant. Selepas 3 tahun, berhenA kerja dan meneruskan kerjaya dalam bidang yang diminaA iaitu bidang psikologi. Meneruskan pengajian di peringkat Sarjana di UniversiA Islam Antarabangsa Gombak pada tahun 2004. Berjaya menamatkan pengajian pada tahun 2006 dengan ijazah Master of EducaAon, Counseling & Guidance. Mengasaskan SmartStudy pada tahun 2004 dan mula mengajarkan teknik belajar berkesan kepada pelajar di peringkat sekolah, kolej dan juga universiA. Kini, menerajui syarikat sendiri, Osman Aan SmartStudy & Consultant sebagai Perunding Utama.

Hakcipta Terpelihara SmartStudy 2005 - 2011 | Osman Affan SmartStudy & Consultant (001987470-A)

Layari

www.SmartStudy.com.my

www.OsmanAan.com

www.MoFvasiBelajar.com www.BijakBicara.com

www.SmartStudyTV.com www.Facebook.com/OsmanAanSmartStudy

Hakcipta Terpelihara SmartStudy 2005 - 2011 | Osman Affan SmartStudy & Consultant (001987470-A)

LAMPIRAN K SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR BATU 19, JALAN AIR HITAM, 81000 KULAI, JOHOR.
Tel : 07-6636700
Faks: 076623210

Ruj Kami : JEA8006/100-19/3/2.102 Tarikh : 25 Mei 2012. Smart Study & Consultant 6-1, First Floor, Jalan AU 1A/4C, Taman Keramat Permai 54200 Kuala Lumpur.

Tuan, LANTIKAN SEBAGAI PERUNDING KECEMERLANGAN DALAM PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR (SMART STUDY)SMK KULAI BESAR 2012 Dengan hormatnya merujuk perkara di atas sukacita dimaklumkan pihak sekolah telah merancang untuk mengadakan projek tersebut bagi meningkatkan kemahairan murid dalam pembelajaran. 2. Sukacita dimaklumkan, mesyuarat jawatankuasa Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) telah bersetuju dan memutuskan syarikat tuan dilantik selaku perunding kecemerlangan bagi menjayakan projek ini. Tempat dan jumlah peserta Projek Pembelajaran Pintar (Smart Study) adalah seperti yang berikut: 2.1 2.2 2.3 2.4 Peserta Tarikh Masa Tempat : : : : 200 Orang 28 Jun 2012 (Khamis) 8.00 Pagi hingga 5.00 Petang Dewan SMK Kulai Besar

3. Semoga projek yang dilaksanakan itu nanti dapat memberi pendedahan dan kemahiran kepada murid-murid sekolah kami berkaitan amalan belajar yag berkesan . Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(AZMAN BIN SAFII) b.p Pengetua Guru Penolong Kanan Pentadbiran SMK Kulai Besar

, SMK Kulai Besar, Batu 19, Kulai Besar, Johor. Tuan/Puan, Per: Sebut Harga Program 1 Hari SmartStudy Memory Skills pada 28 Jun 2012 (Khamis) Perkara di atas adalah dirujuk. 2. ObjekAf utama program ini adalah untuk memberi kesedaran dan kemahiran kepada pelajar dalam meningkatkan kecemerlangan dari segi akademik dan sahsiah mereka. Pelajar akan didedahkan kepada teknik-teknik belajar yang berkesan agar mereka dapat menguasai apa yang mereka pelajari dengan lebih mudah. 3. Kos sehari program ini (bagi 250 pelajar) adalah seperA berikut: RM25 x 150 = RM 3,750 RM15 x 100 = RM 1,500 Jumlah = RM 5,250 Kos ini melipuA kos penceramah, fasilitator, Nota SmartStudy, penginapan dan pengangkutan penceramah. 4. Pengesahan boleh dibuat dengan memberikan surat jemputan kepada pihak kami. Pembayaran boleh dilakukan menggunakan cek atau tunai pada hari program dijalankan. Jika pembayaran menggunakan cek, kami mohon agar ia ditulis di atas nama Nama Syarikat Bank No Akaun : OSMAN AFFAN SMARTSTUDY & CONSULTANT : Maybank Berhad : 5621 - 8812 - 6145

26 Jun 2012

Sebarang pertanyaan daripada pihak tuan/puan amatlah dialu-alukan. Pihak tuan boleh hubungi kami melalui email di info@OsmanAan.com atau En. Hanis di talian 017 - 229 2276. Sekian. Terima kasih.

Hanis Jenalis
SmartStudy Associate Trainer Osman Aan SmartStudy & Consultant

6 - 1, FIRST FLOOR, JALAN AU 1A/4C, TAMAN KERAMAT PERMAI, 54200 KUALA LUMPUR Tel: 03-4260 1103 Fax: 03-4260 1102 Mobile: 017-229 2276 / 017-6655 391 www.SmartStudy.com.my E-mail : info@osmanaan.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR BATU 19, JALAN AIR HITAM, Tel : 07-6636700 81000 KULAI, JOHOR.
Faks: 07-6623210 Ruj. Kami : JEA8006/100-19/02 Tarikh : 22 Mei 2012 Ibu / Bapa / Penjaga Murid SMK Kulai Besar, 81000 Kulai, Johor. Tuan/Puan MAKLUMAN PROGRAM SMART STUDY DAN MEMORY SKILLS Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan pihak sekolah telah memilih anak jagaan tuan/puan mengikuti Program Smart Study dan memory Skills berdasarkan ketetapan berikut: 2.1 2.2 2.3 Tarikh Masa Tempat : 28 Jun 2012 : 7.30 pagi hingga 5.00 petang (Khamis) : Dewan SMK Kulai Besar, Kulaijaya.

3. Besarlah harapan kami agar pihak tuan/puan dapat membenarkan anak jagaan tuan/puan mengikuti progrm tersebut dalam usaha pihak sekolah meningkatkan prestasi pelajaran anak-anak jagaan tuan/puan terutamanya kemahiran belajar. Perbelanjaan untuk kem akademik adalah sebanyak RM25.00 sementara makan minum pelajar sepanjang program di tanggung oleh pihak sekolah. 4. Bayaran boleh di serahkan kepada En Mohd Fadzeli Bin Tumiran (Kaunselor) atau Puan Wan Norlela Ab Rahman (Kaunselor) bermula 11 Jun 2012 hingga 22 Jun 2012. Segala pertanyaan sila hubungi nombor berikut 076636700. Moga moga kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan/puan dapat meningkatkan prestasi anak-anak jagaan tuan/puan ke arah lebih gemilang. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

(TAN MOI YAN) Pengetua, SMK Kulai Besar, Kulai

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR, KULAIJAYA. MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR BIL 01/2012

Tarikh Masa Tempat Pengerusi

: 21 MEI 2012 (Khamis) : 1.20 Petang : Bilik Mesyuarat : En. Azman bin Safii, Penolong Kanan Pentadbiran

Kehadiran (Bilangan) : 11/13 orang

Hadir:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Turut Hadir: 1.

Pn. Norazah Bt Misban (Penyelia Petang) En. Mohd Fadzeli bin Tumiran En. Muslim bin Ismail En. Mohd Hafizi bin Ibrahim En. Muhammad Amiruddin bin Jusoh Cik Zakiah Nurlyana Shokhaimi Pn. Cheah Gaik Choo Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim Puan Norhaisarah binti Suboh

Puan Nor Aznain binti Mahyudin (Guru Kanan Matapelajaran)

Tidak Hadir: 1. 2. Pn. Tan Moi Yan, Pengetua (Menghadiri Mesyuarat PPD Kulaijaya) Cik Sutha binti Sundram (ada kelas pada sesi petang)

1.

PERUTUSAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi mengalu-alukan kehadiran dan komitmen guru dalam menjayakan sebarang aktiviti sekolah terutama yang membabitkan kecemerlangan pelajar. Tindakan: Makluman

1.2

Pengerusi menyampaikan salam Puan Pengetua yang tidak dapat hadir. Beliau juga menyampaikan hasrat pengetua agar program ini menjadi batu asas kepada pelajar untuk lebih cemerlang. Tindakan: Makluman

2.

PEMBENTANGAN KERTAS KONSEP PROGRAM 2.1 Setiausaha membentangkan sertas kerja yang telah dikemukakan dan diluluskan oleh pihak pentadbiran sekolah. Tindakan: Makluman Setiausaha membentangkan tentang tarikh program iaitu pada 28 Jun 2012 iaitu hari Khamis. Hari tersebut dipilih kerana ia lebih mampu menarik minat pelajar untuk hadir berbanding jika di laksanakan di hujung minggu. Tindakan : Makluman 2.3 Tempat program seperti yang dicadangkan adalah di dewan Ballroom Palm Villa yang sedia untuk dibiayai oleh pihak PIBG. Tindakan : Makluman 2.4 Tentatif program adalah berdasarkan mengikut keperluan pihak perundingcara yang di lantik iaitu Osman Affan Smart Study Consultant. Fokus Program ini adalah untuk menaikkan lagi minat belajar serta memberikan beberapa kemahiran belajar yang menggunakan kaedah yang berbeza. Tindakan : Makluman Pengerusi memaklumkan segala surat menyurat dan jemputan akan diuruskan oleh pihak urusetia dan setiausaha. Setiausaha memaklumkan bahawa surat jemputan perundingcara telah di hantar begitu juga dengan penempahan dewan. Tindakan : Setiausaha Pengerusi meminta cadangan sasaran pelajar iaitu pelajar 1PK, 1RK1, 1RK2, 2PK, 2A, 2B, 3A, 3B dan 3C. Diterima kerana sebahagiannya adalah permintaan dari puan pengetua yang mahu melihat perubahan pelajar berkenaan. Tindakan : Makluman

2.2

2.5

2.6

3.

PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA 3.1 Pengerusi mengumumkan senarai ahli jawatankuasa yang dilantik dikalangan guru-guru adalah berdasarkan kepada kesesuaian kelas mengajar dan bidang tugas guru berkenaan. Beberapa lagi Ahli jawatankuasa baru akan dilantik bagi memegang beberapa portfolio yang akan diwujudkan kemudian. Tindakan : AJK Pengerusi juga amat mengharapkan ahlijawatankuasa yang telah dilantik dapat memberikan kerjasama dan komitmen terbaik demi menjayakan progam berkenaan. Tindakan : AJK Setiausaha membentangkan senarai ahlijawatankuasa dan bidang tugas yang berkaitan mengikut keutamaan tugas yang telah disenaraikan. Tindakan : Makluman

3.2

3.3

4.

HAL-HAL LAIN 4.1 Cik Zakiah bertanyakan tentang surat kebenaran dan makluman kepada penjaga dapat disiapkan segera berkemungkinan boleh diedarkan pada hari esok iaitu jumaat hari terakhir sebelum cuti pertengahan tahun. Tindakan : Setiausaha 4.2 Puan Cheah mahukan penjelasan tentang bagaimana tempahan dan cara menyajikan jamuan untuk pelajar dan jemputan. Tindakan : Pengerusi 4.3 Pengerusi memaklumkan bahawa setiausaha akan menyediakan surat berkenaan dan diemail kepada cik Zakiah. Manakala jamuan masih belum dapat ditentukan kerana masih menunggu jawapan terhadap penggunaan dewan. Tindakan : Makluman

5.

PENUTUP 5.1 Pengerusi berharap agar program ini yang diangkat sebagai satu program bertaraf IAB akan dapat memberikan impak yang besar kepada pelajar dan sangat mengharapkan kerjasama dari semua ahlijawatankuasa yang telah dilantik. Tindakan : Makluman 5.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang. Tindakan : Makluman

Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

.......................................... (M. FADZELI B. TUMIRAN) Setiausaha Tarikh : 28 Mei 2012

................................ ( AZMAN BIN SAFII ) Pengerusi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR, KULAIJAYA. MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR BIL 2/2012

Tarikh Masa Tempat Pengerusi

: 26 Jun 2012 (Selasa) : 1.20 Petang : Bilik Mesyuarat : Pn. Tan Moi Yan

Kehadiran (Bilangan) : 12/14 orang

Hadir:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

En. Azman bin Safii. Penolong Kanan Pentadbiran Pn. Norazah Bt Misban (Penyelia Petang) En. Mohd Fadzeli bin Tumiran, Setiausaha Projek En. Muslim bin Ismail En. Mohd Hafizi bin Ibrahim En. Muhammad Amiruddin bin Jusoh Cik Zakiah Nurlyana Shokhaimi En. Muhammad Nur Ashiq bin Mohd Julin Pn. Cheah Gaik Choo Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim Puan Norhaisarah binti Suboh

Tidak Hadir: 1. 2. Cik Sutha binti Sundram (ada kelas pada sesi petang) Cik Azizah binti Mohd Diah (ada kelas pada sesi petang)

1.

PERUTUSAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi mengucapkan selamat datang ke mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Pembelajaran Pintar bagi kali ke-2. Tindakan: Makluman

1.2

Beliau memaklumkan bahawa dalam mesyuarat kali pertama, beliau tidak dapat hadir kerana menghadiri Mesyuarat Pengurusan Sekolah di PPD Kulaijaya. Namun beliau mennyataakan keyakinannya bahawa semua AJK mampu melaksanakan yang terbaik dalam menjayakan Projek Pembelajaran Pintar. Tindakan: Makluman

2.

PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU 2.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang telah diadakan pada Khamis, 21 Mei 2012 yang lalu. Tindakan: Setiausaha Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi mencadangkan minit mesyuarat disahkan dan diterima. Cadangan di sokong oleh En. Muslim bin Ismail Tindakan : Setiausaha

2.2

3.

PERKARA BERBANGKIT 3.1 Setiausaha memaklumkan bahawa tempat untuk pelaksanaan Projek Pembelajaran Pintar telah diubah dari yang dicadangkan di dewan Ballroom Palm Villa ke Dewan Sekolah sahaja. Tindakan : Setiausaha 3.2 Setiausaha memaklumkan perubahan berlaku kerana pihak pengurusan Pam Villa yang baru telah menetapkan polisi bahawa sewaan dewan perlu dibuat secara berpekej, iaitu melibatkan tempahan makanan sekali gus. Keadaan ini meningkatkan kos yang perlu ditanggung. Tindakan : Setiausaha 3.3 Setiausaha memaklumkan segala urusan perubahan tempat telah dimaklumkan kepada pihak Perunding Smart Study dan juga murid-murid yang terlibat. Tindakan : Setiausaha 3.4 Pengerusi bersetuju terahadap ketetapan yang telah dibuat oleh jawatankuasa dan dengan ini keputusan dimuktamadkan untuk mengadakan Projek Pembelajaran Pintar di Dewan Sekolah sahaja. Penajaan dari PIBG berjumlah RM1,000.00 akan dibelanjakan untuk menampung sebahagaian pembiayaan modul projek.

4.

LAPORAN DARI SETIAP JAWATANKUASA

Jawatankuasa Juruacara En Muhammad Nur Ashiq bin Mohd. Julin

Laporan En. Muhammad Nur Ashiq memaklumkan bahawa tiada masalah yang timbul berkaitan persiapan beliau dan menyatakan telah bersedia sepenuhnya. Pn. Norhaisarah memaklumkan borang pendaftaran peserta telah disediakan dan empat orang anggota PRS (Pembimbing Rakan Sebaya) telah dipilih untuk membantu urusan pendaftaran. Sijil peserta akan disiapkan menggunakan sijil khas dan bukannya sijil sekolah. En Mohd Fadzeli memaklumkan Atur Cara Pentadbiran masih dalam proses penyediaan. Tempat dan keperluan persiapan di dewan seperti kerusi dan peralatan program telah dikenal pasti. En Muslim memaklumkan bahawa tugasnya lebih ketara semasa Projek Pembelajaran Pintar dilaksanakan. Buat masa ini beliau sekadar telah memaklumkan kepada pengawal keselamatan sahaja tentang pelaksanaan projek ini. Beliau menyatakan tiada sebarang masalah kerana program di adakan di sekolah. En. Mohd Fadzeli memaklumkan Cik Sutha tidak dapat hadir kerana ada kelas pada sesi petang. Walau

Urus setia dan Pendaftaran Pn. Norhaisarah binti Suboh

Pengurus Projek, Persiapan Tempat dan Peralatan En Mohd Fadzeli bin Tumiran

Kawalan dan Keselamatan En Muslim bin Ismail

Kebersihan Cik Sutha a/p Sundram

bagaimanapun beliau menyatakan telah memaklumkan kepada Cik Sutha mengenai keperluan untuk menyediakan plastik hitam untuk sis makanan. Beliau juga telah memaklumkan pekerja swasta telah diminta untuk memastikan keadaan dewan bersih sebelum semasa dan selepas program.

Fotografi dan Dokumentasi. En. Mohd Hafuizi bin Ibrahim

En Hafizi memaklumkan tidak ada masalah berbangkit berkaitan tugas yang diberikan. Semuanya dalam keadaan yang bersedia. En Mohd Fadzeli menyatakan bahawa peralatan P.A System dan segala kelengkapan audio/video akan disediakan sendiri oleh Perunding Smart Study. Pihak sekolah hanya menyediakan pelan alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik Puan Cheah memaklumkan telah membuat tempahan makanan dan minuman murid dengan pengusaha kantin sekolah. Penyediaan pesanan tempatan juga telah dibincangkan dengan PT Kewangan, Pn Haryanti. Seperti yang dipersetujui kos makan minum akan dibiayai oleh wang kantin sekolah pada kadar RM8.00 seorang. Pn. Nurul Azilah memaklumkan draf untuk pamflet projek telah siap. Beliau menyerahkan salinan kepada AJK untuk sebarang penambahbaikan. AJK menerima sebulat surat draf yang

Sistem Pembesar Suara Perunding Smart Study

8. Makan minum murid Pn Cheah Gaik Choo

9. Buku Projek Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim

ditunjukkan dalam mesyuarat ini. 10. Bacaan Doa En. Muhammad Amirudin bin Jusoh En. Amiruddin menyatakan beliau telah bersedia untuk membaca doa pada hari kejadian projek.

5.

PENUTUP 5.1 Pengurusi menyatakan rasa puas hati beliau berhubung laporan setiap jawatankuasa. Beliau amat yakin program ini akan dapat dijalankan tanpa menghadapi sebarang masalah. Tindakan : Makluman 5.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.35 petang. Tindakan : Makluman

Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

.......................................... (M. FADZELI B. TUMIRAN) Setiausaha Tarikh : 28 Jun 2012

................................ ( TAN MOI YAN ) Pengerusi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR, KULAIJAYA. MINIT MESYUARAT POST MORTEM PROJEK PEMBELAJARAN PINTAR

Tarikh Masa Tempat Pengerusi

: 2 Julai 2012 (Isnin) : 1.20 Petang : Bilik Mesyuarat : Pn. Tan Moi Yan

Kehadiran (Bilangan) : 12/14 orang

Hadir:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

En. Azman bin Safii. Penolong Kanan Pentadbiran Pn. Norazah Bt Misban (Penyelia Petang) En. Mohd Fadzeli bin Tumiran, Setiausaha Projek En. Muslim bin Ismail En. Mohd Hafizi bin Ibrahim En. Muhammad Amiruddin bin Jusoh Cik Zakiah Nurlyana Shokhaimi En. Muhammad Nur Ashiq bin Mohd Julin Pn. Cheah Gaik Choo Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim Puan Norhaisarah binti Suboh

Tidak Hadir: 1. 2. Cik Sutha binti Sundram (ada kelas pada sesi petang) Cik Azizah binti Mohd Diah (ada kelas pada sesi petang)

1.

PERUTUSAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi mengucapkan selamat datang ke mesyuarat Post Mortem Projek Pembelajaran Pintar 2012. Beliau mengucapkan terima kasih kepda semua guru yang telah terlibat menjayakan projek ini khususnya kepada En Azman, yang beliau anggap telah berjaya mengurs dan mengelolakan projek ini dengan jayanya.

1.2

1.3

Keadaan murid cukup terkawal dan murid dilihat memberi tumpuan sepenuhnya sepanjang sesi dijalankan.

1.4

Walau bagaimanapun mesyuarat post mortem ini diadakan bagi tujuan mengenalpasti apakah kekuatan dan perkara-perkara yang bolah ditambah baik supaya progeam ini dapata dilaksankan dengan lebih cemerlang pada masa hadapan.

2.

LAPORAN SETIAP JAWATANKUASA

Jawatankuasa Juruacara En Muhammad Nur Ashiq bin Mohd. Julin

Laporan En Muhammad Nur Ashiq telah mempenggerusikan majlis pada sesi pagi. Pada sesi petang iaitu pada Majlis Penutupan Rasmi majlis diperngerusikan oleh Cik Azizah binti Mohd Diah. Kedua-dua juruacara telah dapat melaksankan tugas dengan berkesan dengan mematuhi deskripsi tugas yang dinayatakan dalam kertas kerja projek Kaunter pendaftaran telah disediakan seawal 7.00 pagi untuk mendaftar kehadiran peserta. Sijil peserta juga dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Empat orang anggota Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) yang sepatutnya membantu beliau tidak dapat hadir bertugas. Keadaan ini disebabkan empat orang murid yang diplih memilih untuk tidak bertugas dengan kebenaran guru setelah mempertimbangkan hasrat murid untuk tidak mahu meninggalkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Pada keseluruahannya proses pendaftaran berjalan lancar

Urus setia dan Pendaftaran Pn. Norhaisarah binti Suboh

Pengurus Projek, Persiapan Tempat dan Peralatan En Mohd Fadzeli bin Tumiran

Persiapan tempat dan peralatan telah dapat disediakan mengikut keperluan penceramah. Semua berjalan lancar. Terdapat gangguan elektirk selama 5 minit kerana kerja-kerja membaik pulih main board oleh JKR, tetapi tidak menggangu kelancaran program. Keadaan terkawal, dan tiada kejadian tidak diingini berlaku, Murid mematuhi peraturan yang ditetapkan dan beratur semasa mengambil makanan dan masuk ke dewan. Pekerja swasta telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan seperti yang diminta. Mereka memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam memastikan kebersihan terpelihara.

Kawalan dan Keselamatan En Muslim bin Ismail

Kebersihan Cik Sutha a/p Sundram

Fotografi dan Dokumentasi. En. Mohd Hafuizi bin Ibrahim

En Hafizi memaklumkan tidak ada masalah berbangkit berkaitan tugas yang diberikan. Semuanya berjalan lancar. Pembesar suara berfungsi dengan baik kerana peralatan yanag di bawa oleh Perunding Motivasi adalah dari jenis yang berkualiti. Alatan yanag dibawa sebenarnya mampu menampung keperluan 1000 peserta. Tiada masalah dilaporkan berkaitan dengan makanan dan minuman murid. Makanan dan minuman telah dibekalkan mengikut masa yang ditetapkan dan memenuhi spesifikasi menu yang telah dipersetujui. Pamflet telah dapat diedarkan mengikut ketetapan dalam mesyuarat. Pemflet yang disediakan adalah ringkas sahaja tetapi berinformsi.

Sistem Pembesar Suara Perunding Smart Study

8. Makan minum murid Pn Cheah Gaik Choo

9. Buku Projek Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim

10. Bacaan Doa En. Muhammad Amirudin bin Jusoh

Tiada masalah dilaporkan, semua berjalan lancar

3.

KELEMAHAN YANG DIKENAL PASTI

3.1

Dalam aspek pengelolaan, projek ini dilaksankan di dewan bilik darjah yang dibuka, oleh itu keadaan tidak kondusif. Terdapat cadangan agar pada masa hadapan progeam dijalankan di tempat berhaawa dingin. Projek diadakan pada masa persekolahan dan keadaan ini sedikit sebanyak menimbulkan masalah bising dan tidak cukup kelas. Pelaksanaan projek ini di dalam kelas yang diubahsuai menjadi dewan memberi kekangan terhadap organisasi ruang. Antaranya pergerakan penceramah dan murid yang terbatas terutamanya apabila melibatkan beberapa aktiviti yang memerlukan pergerakan. Sudut pandangan murid yang berada di belakang juga tidak sejelas murid yang berada di bahagian hadapan. Selain daripada itu terdapat juga aduan daripada guru-guru yang mengajar di kelas-kelas bahawa proses pengajaran dan pembelajaran mereka juga terganggu kerana penggunaan sistem pembesar suara di dewan yang kuat. Terdapat aduan dari murid Cina yang memaklumkan tidak memahami sepenuhnya bahasa yanag digunakan oleh penceramah Keadaan ini disebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami penceramah disebabkan penguasaan murid yang lemah dalam bahasa Melayu. Projek ini juga melibatkan pembayaran penyertaan daripada para peserta iaitu kadar yang ditetapkan ialah RM25.00 seorang. Bayaran ini dianggap masih tinggi dan terdapat murid yang tidak berkemampuan tetapi mempunyai minat untuk hadir tidak berpeluang untuk hadir.

3.2

3.3

3.4

4.

CADANGAN UNTUK MENAMBAHBAIK PROJEK 4.1 Berusaha untuk mendapatkan tajaan dan penglibatan agensi luar yang bersedia menawarkan tempat yang lebih selesa dan mampu menyerap kos penyewaan dewan. Pendaftaran penyertaan perlu dilakukan lebih awal, sebaik-baiknya pada awal tahun agar murid yang kurang berupaya dari segi kemampuan kewangan boleh bersedia untuk menjelaskan bayaran secara beransuransur.

4.2

4.3

Mencadangkan supaya PIBG membiayai sebahagian kos yang perlu ditanggung oleh murid untuk menyertai program ini. Projek ini pada masa hadapan dicadangkan tidak akan dilakukan pada hari persekolahan biasa, sebaliknya diadakan pada hari Sabtu sama ada pada minggu kedua atau keempat. Langkah ini adalah satu strategi dalam meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan kebisingan yang boleh mengganggu tumpuan murid yang mengikuti projek ini. Proses pengajaran dan pembelajaran kelas biasa yang tidak terlibat dalam projek ini juga tidak terganggu. Pelaksanaan projek ini pada masa hadapan juga akan mengambil kira tahap kefasihan peserta dalam berbahasa Melayu. Langkah ini bagi mengelakkan aduan murid bahawa mereka mengalami kerugian kerana membayar sekadar untuk mendengar perkara yang mereka tidak fahami. Pihak pengetua juga telah meluluskan cadangan agar pada tahun hadapan projek ini akan di adakan sebanyak dua kali meliputi penyertaan murid dari menengah atas dan menengah rendah. Program ini juga akan diperluaskan pelaksanaannya kepada guru-guru. Langkah ini amatlah perlu supaya guru-guru mempunyai pemahaman dan kemahiran berkaitan pembelajaran pintar.

4.4

4.5

4.6

4.7

4.

PENUTUP 5.1 Pengerusi merakamkan penghargaan kepada semua jawatankuasa yang telah hadir pada mesyuarat Post Mortem Hari Ini. Beliau telah menyatakan persetujuannya agar projek ini akan dilaksanakan lagi pada tahun hadapan dengan diperluaskan kepada murid menengah atas.

5.2

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.15 petang.

Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

.......................................... (M. FADZELI B. TUMIRAN) Setiausaha Tarikh : 28 Jun 2012

................................ ( TAN MOI YAN ) Pengerusi