Anda di halaman 1dari 36

Nae tma: Bambirida 2012

slo 3/2012

ARCHA
Zpravodaj o vchov a vyuit volnho asu dt a mldee

foto Michala K. Rocmanov

vodnk Naden a zkuenost


Zdnliv odlin slova, kter vak maj jedno spolen postrdme je v dnen spolenosti. Zpravodaj RDM o vchov a vyuit volnho asu dt a mldee
Registrace Ministerstvem kultury: MK R 8135 Tematick skupina 13/A8, ISSN 1212 5016 Podvn novinovch zsilek povoleno eskou potou, s.p., odtpn zvod Peprava, .j. 1259 / 99 ze dne 29. 3. 1999 Redakce: Ji Majer vedouc redaktor Adresa redakce: esk rada dt a mldee, Senovn nmst 977/24, 116 47 Praha 1 tel.: 234 621 210 e-mail: archa@crdm.cz IO: 68379439 Sazba a lito Michala K. Rocmanov, akad. mal. Tiskne REFOS, Praha Fotografie z archivu RDM a jejch lenskch sdruen. Vychz 6x za rok. Toto slo vylo v ervenci 2012. Foto na tituln stran Michala K. Rocmanov Zpravodaj Archa je nekomern tiskovinou, kter nen urena k prodeji.

Foto Michala K. Rocmanov

ijeme ve svt, kter preferuje povrchnost rychle, levn a hodn. Funguj tak firmy, reklama a bohuel obas i n ivot. Pitom zapomnme na mnohem dleitj vci, kter jsou v ivot podstatn.

dn prce dobe udlan, stv se pak toti povrchn a bez due. A bez zkuenost je kad innost zdlouhav, protoe musme znova pichzet na to, co u nkdo ped nmi (nebo vedle ns) vyzkouel. O idech se k, e jsou zkuen, spn a v tom, co dlaj, se jim da. Kdysi jsem se s jednm idem na toto tma bavila. A on mi prozradil tajemstv jejich spchu. My, id, jsme spn proto, e synov neopakuj chyby svch otc. Jinmi slovy, um vyuvat zkuenosti a ty promovat v naden. Myslm si, e neziskovky se posledn dobou postupn vydvaj touto cestou. Promuj naden ve zkuenost a zkuenost v naden. Ukzala to i leton Bambirida, kter jako sv stedn motto zvolila prv tato dv slova. Po cel republice se na Bambiridch pedstavily organizace, kter propojuj naden a zkuenost. A vm, e se jim podailo jejich naden pedat dl. I to je smysl Bambiridy. Ze srdce nm peji, abychom kvli povrchnosti dnenho svta nevytsnili z naich ivot, z na prce a z na innosti ve sdruench prv naden a zkuenost.
Eva Fruhwirtov

Naden je charakteristick vlastnost pro mlad lidi. Je to motor, kter ns pohn a zpsobuje to, e nkter innosti a aktivity dlme ve volnm ase, zadarmo a teba jen proto, e maj smysl a my jsme z nich nadeni. S narstajcm vkem odchz naden a pibvaj zkuenosti. Zkuenost je charakteristick pro zralho lovka, kter m nco za sebou. Povrchnost, kterou jsme si nechali vpustit do ivota, zpsobuje, e se naden a zkuenost od sebe oddaluj. Pitom by to tak bt nemlo. Pro by si zral a zkuen lid nemohli uchovat naden a to penet do sv prce a do svch domov? A pro by naden mlad lid mli bt povaovni za mlo zkuen a neznal?

Podrobn informace ke zpravodaji Archa lze nalzt na internetov adrese archa.crdm.cz

Bez naden a zpalu pro vc neme bt

Nae tma Pozdravy, proslovy a mal show s vrobou hraek: Bambirida 2012 vypukla
Pozdravy politik, projektovch partner a sponzor akce zaznly ped polednem 24. kvtna 2012 z pdia na praskm Vtznm nmst, m zahjily 14. ronk znm Bambiridy.

Jako prvn z pdia krtce pozdravil ptomn ministr obrany Alexandr Vondra. Myslm si, e naden a zkuenost m s prac v ozbrojench slokch tak co dlat, protoe kad vojk potebuje samozejm profesionalitu, potebuje mt zdrav rozum, potebuje poslouchat... A samozejm i mezigeneran solidarita nen nic, co by mjelo ministerstvo obrany nebo Armdu R, ekl. Ale Sedlek mu podkoval nejen za finann a nefinann letitou podporu Bambiridy, ale i osobn: Je tady spousta organizac, jejich innost nebyla mon, byla njakm zpsobem nsiln ukonena a teprve po roce 1989 ji mohly obnovit. Na naich hranicch existuj pipomnky t doby, kter byla. A j ml monost na esko-polskm pomez, nedaleko msteka Javornk, nedvno putovat s kamardy po kopcch. Je tam krsn naun stezka, kter ukazuje, e v osmdestch letech byla na na stran skupina, kter spolupracovala s polskou Solidaritou; byla to skupina okolo Charty 77, jsou tam krsn dobov fotky... A j mm moc velkou radost, e jet dneska jsou v politice lid, kte byli u toho, kte to pamatuj a kte udlali nco pro to, e tady dneska meme stt a dlat to, co ns bav. Dkuji vm za to, pipomnl pedlistopadov aktivity Alexandra Vondry v disentu Ale Sedlek. Bambirida se letos konala v celkem

18 mstech R a prask akce byla ji tradin jej vlajkovou lod. Letos se Bambirida inspirovala ve svm tematickm zaclen Evropskm rokem aktivnho strnut a mezigeneran solidarity, vyhlenm Evropskou komis. Vdycky jsme se snaili podncovat spoluprci dt s ddekem, babikou, spoluprci dvou sourozenc, kte jsou jen dva roky vkem od sebe. Letos jsme se na to zamili obzvl, a proto i nae aktivity, kter tady jsou prezentovny, mohou nvtvnci dlat ve skupin, podotkl pedseda RDM Ale Sedlek. Jako pklad uvedl prv onu tvoivou dlnu, kde si zjemci mohou vyrobit z pipravench devnch odezk a s bnm emeslnickm nadm kachnu na kolekch, ztlesujc naden i zkuenost z bambiridnho motta. Nmstek ministra prce a socilnch vc Jan Dobe se ve svm proslovu zmnil o vznamu aktivnho strnut. Upozornil, e ministerstvo chyst nrodn strategii pro jeho podporu. V prbhu ervna budeme chtt otevt veejn pipomnkov zen v rmci nrodn strategie ppravy na pozitivn strnut, na obdob 20132017. Kdokoliv z vs bude mt as, chu, zjem a naden tak v prbhu ervna, ervence a srpna nech nm sdl sv zkuenosti, kter jsou dleit, nabdl ptomnm.

Andrea Matukov ze Zastoupen Evropsk komise v R pipomnla, e se jej organizace astn Bambiridy ji poest. A jsme velmi rdi, e v R existuje takovto akce; je vlastn platformou, kter umouje reprezentovat a informovat o kvalit vyuit volnoasovch aktivit pro dti a mlde, zdraznila s tm, e Evropsk komise podporuje vzdlvn a u formln, nebo neformln dt a mladch lid v cel Evropsk unii. Na jej slova navzal editel Odboru pro mlde MMT Michal Urban: Vzdlvn je celoivotn proces a m dl vce se pesouv z klasick koly do dalch

Foto Marek Kraji a Radka Plenkov

Nae tma
aktivit. A prv trven volnho asu pispv k rozvoji a dalmu vzdlvn kadho z ns. Proto je dleit si uvdomit, e kad den, kad tden, kad vkend jsou mezi nmi tisce dobrovolnk, kte se ve svm volnm ase vnuj naim dtem tak, aby as trvily smyslupln, nenudily se, poppad nedlaly aktivity, kter zrovna nechceme, aby dlaly... Velkho podkovn ze strany RDM se dostalo nelnkovi Generlnho tbu AR Vlastimilu Pickovi, kter za nkolik tdn pot doslouil ve sv funkci, v n psobil od roku 2007. My jsme nali spolen cl, a tm bylo prezentovat nai armdu jako spolenost chytrch, vzdlanch, motivovanch lid, kte jsou pipraveni v ppad poteby tyto vlastnosti pedat na bojovch misch, kterch se nae armda pravideln astn, a stejn tak pi nalhav poteb v krizovch situacch, kter ns nkolikrt potkaly, potkvaj, a bohuel i budou potkvat, shrnul Ale Sedlek. Rozlouen generla Picka s armdou na Bambirid bylo vc ne symbolick: RDM mu vnovala kol upomnkovch fotografi z dlouholet spoluprce a nelnk G AR pedal k vydraen v internetov aukci svoji devnou hraku. Ta se spolu s dalmi, kter se poda bhem Bambiridy shromdit, me ppadnm prodejem podlet na projektu RDM 72 hodin Ruku na to!, zamenm na dobrovolnictv. Penze z draby pjdou v rmci zmnnho projektu na odstrann barir napklad dopravnch kter by brnily zjemcm z ad senior v asti na dobrovolnickch aktivitch. Krtce po tomto ceremonilu se VIP host pesunuli do tvr dlny, kde spatily svtlo svta prvn devn hraky, vyroben svpomoc a ve prospch podzimn dobroinn akce chystan eskou radou dt a mldee (RDM). Devn hraky vnoval do internetov aukce napklad nelnk Generlnho tbu AR Vlastimil Picek, modertorka tpnka Duchkov se svmi tletmi dvojaty, jej kolegyn z brane Lejla Abbasov nebo charismatick hereka Kvta Fialov. Bambirida by se nemohla na Vtznm nmst ji potet konat, nebt ochoty ze strany vlastnk pozemku VCHT, kter je organiztorm akce poskytla. Spolu s dalmi praskou akci zattili tak primtor hlavnho msta Prahy Bohuslav Svoboda a starostka estho praskho obvodu Marie Kousalkov.
Tiskov zprva RDM

Na snmcch na str. 3 nahoe zleva pedseda RDM Ale Sedlek, editel Odboru pro mlde MMT Michal Urban a ministr obrany Alexandr Vondra; dole nelnk Generlnho tbu AR Vlastimil Picek.

Video: Alexandr Vondra na zahjen Bambiridy m.adam.cz/video/3

Z tvr dlny
Foto Marek Kraji

Znm osobnosti vnovaly sv rukodln vtvory pro dobrou vc a pipojily k nim kartiku s krtkm poselstvm... A se dje, co se dje, nikdy se nevzdvej svch sn...!!! sportovn reportr T Vojtch Bernatsk To nejkrsnj, co meme v ivot provat, je tajemno. A to plat v kadm vku... kouzelnk Pavel Koek Nei jinm tak, jak bys nechtl, aby oni inili tob! sportovn komenttor T Petr Svcen Peji vem dtem hodn rodie a rodim hodn dti. novinka a modertorka tpnka Duchkov Dobr je pod zstat klukem. armdn generl Vlastimil Picek, nelnk Generlnho tbu AR ivot je zzrak. Dkuji JIM!!! Tm v ns a nad nmi. hereka Kvta Fialov Autoi hraek: dole zleva herec Filip Cl, armdn generl Vlastimil Picek, vpravo shora zpvaka Heidi Jank, sportovn komenttor Jakub Baant

Nae tma Slavn osobnosti vyrobily devn hraky pro dobrou vc


V rmci Bambiridy na praskm Vtznm nmst se tvoilo pro dobrou vc. Znm osobnosti pijaly pozvn organiztora akce, esk rady dt a mldee, a pily tvoit. Nkter dokonce se svmi dtmi, aby podpoily motto leton Bambiridy Naden a zkuenost.
Tlet dvojtka modertorky tpnky Duchkov a hned ti ratolesti modertora Jana Tuny stloukala devn palky ostoest. Svoji hraku vybarvily i hereka Kvta Fialov, modertorka Lejla Abbasov nebo zpvaka Heidi Jank. Ruku k dlku pidal i modertor slavnostnho zahjen Ale Hma. Devn nklak vnoval tak nelnk Generlnho tbu AR Vlastimil Picek. A vichni pipojili zrove kartiku s milm poselstvm. Spolu s hrakami znmch osobnost se tsn po Bambirid draily i nejlep vtvory dt z ad nvtvnk Bambiridy. Od pondl 28. a do stedy 30. kvtna mohli zjemci o zajmavou hraku pihazovat v internetov aukci na Aukro.cz; vtek vnuje RDM na dobrovolnick projekt 72 hodin Ruku na to!, v jeho rmci poslou seniorm.
Foto Radka Plenkov a Marek Kraji

Rozhovor Hebek na hlaviku


Jasn, musme si ale sednout tak, abych na n pod vidla, souhlasila s rozhovorem pro asopis Archa tpnka Duchkov. Rozhovor toti probhal v jednom ze stan prask Bambiridy nazvanm Tvoiv dlna a spolu s dalmi nvtvnky se tam vehementn ohnla kladvkem i jej tlet dvojata.

Lid Vs znaj pedevm jako modertorku televizn, ale vnujete se i prci pro neziskovky. Namtkou lze pipomenout akce jako 30 dn pro neziskov sektor, moderovn ceny ihadlo apod. Jak jste se vlastn k prci ve prospch nevldnch neziskovch organizac dostala? K prci v neziskovm sektoru jsem se dostala dky sv prci redaktorsk. Kdy jsem toila reporte o tom, co dlaj neziskovky, o rznch jejich akcch, problmech s dotacemi a podobn, tak jsem se na n nakontaktovala, seznmila jsem se s nimi, a pronikla tm pdem do jejich prosted, mezi n. Take jsem si pak udlala obrzek o tom, kter si mi zdaj bt lep a kter nejsou tak dobr. A s tmi lepmi nebo s tmi, kter mi byly sympatick, a lbilo se mi, co dlaj jsem zstala v kontaktu. Jsem teba lenkou sprvn rady Neziskovky.cz; budu te spolupracovat s Nadac Divok husy, zrovna pt tden mme schzku, tak jsem zvdav, co vymyslme... Potom jsem patronkou Nedoklubka, co je sdruen pro rodie s nedonoenmi, pedasn narozenmi dtmi. S tmito neziskovmi organizacemi tedy spolupracuji a musm ct, e m to hodn bav. Leton rok byl vyhlen Evropskou komis Evropskm rokem aktivnho strnut a mezigeneran solidarity. Jak je V vztah ke star generaci?

Se star generac mm zkuenosti v tom ohledu, e obas chodm do klubu dchodc, kter vede erven k. Jednou za as tam vdy zajdu a povdm si tam s nimi; zajm je teba, jak to chod v televizi. Teprve kdy s tmi lidmi lovk rozmlouv nepovdme si o nemocech, ale o ivot tak pozn, jak jsou nabit zkuenostmi. Je stran zajmav je poslouchat. Vdycky se na to hrozn tm. A dokonce se mi lb takov sluba nevm tedy, jak je rozen u ns, ale je mi znmo, e funguje v zahrani pro lidi, kte jsou sta, osaml a velmi patn pohybliv: dochz k nim dobrovolnk a jednou za tden je doprovod ven, aby tak mli kontakt s okolm, s jinmi lidmi. Jsou

Foto Ji Majer

toti prakticky nemohouc, jen velice tko chod a sami by se rozhodn nikam nedostali. Dobrovolnk je ovem vyvede ven, mezi lidi teba jen do njakho obchodnho centra, to je pln jedno dleit je, e tito lid maj kontakt se spolenost a nejsou pod doma mezi tymi stnami... To se mi stran lb. Jak na Vs psob Bambirida? Z Bambirdy jsem naden. Zatm jsem ale byla jenom v jednom stanu, a to je stan, kde jsou kladvka a pilky, protoe dti se nechtj pohnout dl. Ale u se tm, a si to tady prozkoumm, protoe je tady stran moc nabdek pro dti, jak mohou trvit voln as. Nejsp

Rozhovor

tady nkterou vyberu. Mm synm jsou teprve ti, ale myslm si, e tady naberu hodn inspirace do budoucna. Nejvc a jedin co je tady te zajm, je to, e si mou hrt s pilou, kladivem a s kletmi. Tyhle nstroje doma sice mme, ale nepoutme je k nim, protoe oni se bhem hry taky rzn bouchaj, teba i do hlavy... Take doma oni tohle nesmj, ale tady jsou pln na vrcholu blaha: mou si vesele pibjet hebk a nikdo je pi tom nenapomn. Chtla byste Bambirid nco popt? Pla bych j, aby mla jet spoustu

dalch ronk, podobn vydaench, jako je ten leton. A aby mla stle dost a dost nadenc, kte ji umj nabt tou sprvnou energi a samozejm i zjemc, kte na ni budou s chut chodit. Jak byste okomentovala leton bambiridn slogan Naden i zkuenost? Tak to jsem tady zaila skuten na vlastn ki: dti jsou vn naden a dky tady tomu stanu budou mt i zkuenost se zatlouknm hebk.
Za rozhovor podkoval Ji Majer

Video: Tvoiv dlna na prask Bambirid

m.adam.cz/video/4 Na snmku nahoe zleva: u stolu modertoi Ale Hma a tpnka Duchkov; stojc: hereka Kvta Fialov, modertor Jan Tuna a pedseda RDM Ale Sedlek

Autoi hraek: zleva herec a reisr Martin Stropnick, modertorka tpnka Duchkov, Nrodn parlament dt a mldee (NPDM)

Foto Ji Majer a Marek Kraji

Nae tma
CID: S dtmi k nm chodili i jejich (pra)rodie
Bambiridy se ji tradin zastnilo i nae obansk sdruen Centrum integrace dt a mldee. Na nvtvnky ekaly u naeho stnku rzn vtvarn aktivity, soute pro dti, ekologick hry, nabdka innost pro mal dti s rodii a prarodii, vlastn anketa pro astnky: Dti rodie a prarodie. Dle se tu rodie mohly informovat o nabdce integrovanch klubovch innost a tbor, ozdravnch pobyt, primrn preventivnch program a terapeutickch aktivit pro dti se specifickmi potebami. Nov byl pedstaven jednou z maminek Klub dvojat, probhla i propagace a prezentace odborn praxe, dobrovolnick prce v CID a humanitrn pomoci dobrovolnk dtem v rozvojovch zemch. Dti si vyrbly nramky, elenky a nhrdelnky z ekologickch materil k recyklaci, mohly si namalovat obrzek nebo hzet balnky do naeho Lvka a za to se jim dostalo sladkch odmn. Zastnily se nejen dti, ale spolu s nimi pili i tatnkov a maminky, babiky i ddeci a vichni jsme si to nramn uili!
Centrum integrace dt a mldee, o.s

Prask Bambirida s Duhovmi klukem a holkou


Foto archiv sdruen CID a Duha

Duhov kluk a duhov holka jako omalovnky pro nejmen, indinsk elenky pro odvn, vroba prstnk pro pardiv silky, deskov hry a ob autoportrt pro vechny. Tohle vechno jste mohli zhldnout ve stnku Duhy na prask Bambirid, kter se letos konala na Vtznm nmst ve dnech 24.- 27. kvtna 2012. Bhem Bambiridy jsme se ve stnku Duhy, oznaenm obrovskou vlajkou, plakty, fotkami a vm monm duhovm, setkvali se leny, dobrovolnky i pteli rznch praskch duin a spolen tvoili program pro dti a rodie.

Jako kad rok se zastnila Duha Tangram, Duha Dsr, zstupci kancele Duhy a nov se podlela i Duha Jasmn. Vichni jsme cel tyi dny mli pln ruce prce. Jak pi samotn vrob s dtmi, tak pi povdn o Duze zvdavm dosplm. Pro pchoz to byla navc skvl pleitost poznat se s ostatnmi z jinch duin. A e cel tyi dny nebyly jenom o prci, ale e to byla i zbava, by vm dosvdili Pemek s Robertem z Duhy Tangram, kterm sluela trika Jsem holka z Duhy, Markta s ernou linkou okolo oka la holka z Duhy, Martina a holky z Duhy Jasmnu s kytkami na triku a nlep-

kami Duhy na rukou, Radka a Zdeka z Duhy Dsr, kter hrly deskov hry. Na akci se ns vak podlelo mnohem vce a my vm dkujeme za ast a pomoc pi organizaci.

Na Bambirid jsme letos byli pro dti a jejich rodie i prarodie a Bambirida tam byla i tak trochu pro ns. Tme se na dal duhovou akci na setkn s vmi.
Markta Votavov

Nae tma Bambiridn programov menu vech 18 mst


Nzorn ukzky tbornickch dovednost, stelba z luku, praku i ze vzduchovky, orientln tanen divadlo, lanov aktivity, ukzky historickho ermu. A k tomu jet velijak soute, deskov hry, sportovn turnaje, hlavolamy, dtsk koutek, tvoiv dlny...

V Nchod navc vedle bn prezentace volnoasovch aktivit vyuili i monost, je skt eka. Program toti probhal i na Metuji, kde se dky obtavosti dobrovolnk z Eldorda Nchod a vodckho krouku tamnho SV Dko mohli zjemci projet na knoi i na raftu. Za cel den se vodci nezastavili, lid se na eku jen hrnuli, popsali situaci nchodt organiztoi na svm webu. Ve Zln si sportovnji zaloen nvtvnci mohli ut U-rampu nebo horolezeckou v. Ale nezstalo jen u nich i ti ostatn si odneli zitky, teba z Kolobkidy, ze Sherlockova dopoledne nebo z onglovn. Kdo chtl, mohl tak zajt do kinoslu Kosmos na zajmav semine o paraglidingu, jak ho neznme, nebo o velkch elmch Beskyd. Na Krajince v Chebu se veejnosti pedstavily teba ICM Cheb, sdruen Rokrti, esk erven k a dal organizace, kter si pipravily pestr program.

V Chomutov, resp. na Kamencovm jezee byly k vidn tbory Junka i Pionra, stejn jako tboit mstnho Domeku. Pchoz si mohli prohldnout prezentace dtskch organizac z Jirkova nebo zadit v pirtskm parku. Na akci se pedvedly tak zkladn koly, jejich ci a kyn ztvrovali stty Evropsk unie. Tvoiv dlna na Bambirid v praskch Dejvicch, odkud se zvuky emeslnickho nad ozvaly prakticky po cel den, vydala svdectv o sil tch, kte si motto Naden i zkuenost vzali k srdci. Na www.bambiriada.cz bylo mono najt rukodln vrobky, ekajc na nedln sputn dobroinn internetov aukce na www.aukro.cz. Byla mezi nimi devn kaenka se vzkazem od hereky Kvty Fialov, jin od sportovnho reportra T Vojtcha Bernatskho, devn traktor od herce Filipa Cla, irafa od modertorky Lejly Abbasov i panek od Klarri, nvtvnice Bambiridy 2012.
Tiskov zprva RDM

Pokud jde o pedvn zkuenost mezi generacemi, k zajmavm momentm akce v Rychnov nad Knnou patilo setkn s vznanou osobnost, PhDr. Josefem Krmem, kter sbr historick zajmavosti Podorlicka. Pan Josef Krm nm vyprvl o historii naeho msta, lze se dost na rychnovskm webu. Kooperativn hry dt a senior lze nalzt mj. v programov nabdce Bambiridy v eskm Brod (kde se tato akce konala poprv). A krom toho jet spoustu dalch atrakc: chzi na chdch, plavn v molitanu, boj na kld, tajemn tunel, geocoaching... Leton Bambirida na Vysoin (Jihla-

Foto Radka Plenkov

Programov menu Bambiridy 2012, podan jako vdy eskou radou dt a mldee (RDM), mli bhem ty dn monost ochutnat nvtvnci bambiridnch arel v 18 mstech R. Tedy vlastn vude, kde se letos tato znm akce kon.

Motto leton Bambiridy zn Naden i zkuenost, co naznauje, e dospl a ti dve narozen budou pedvat sv zkuenosti mladm lidem a dtem. Jejich dovednosti si budete moci vyzkouet nap. v rukodlnch dlnch, pi zdoben pernk pod vedenm eskho svazu en a Chrnnho bydlen Sokolov, nebo ve vtvarnch dlnch, upesnili regionln organiztoi zpsob, jakm pojali zmnn heslo. Chebsk, resp. Karlovarsk Bambirida se tak me opt pochlubit peshranin spoluprac: prezentuj se na n i dv organizace ze sousednho Nmecka.

va) se dky spoluprci s AR konala na jedinenm mst, kam veejnost nemla dosud pstup, a sice ve vojenskm prostoru v Ranov, kde byla k vidn armdn technika pichystan speciln pro Bambiridu.

Pedstavujeme Kouzlo starch pbh


Kdy skonila sout, kter byla vypsna k Evropskmu roku aktivnho strnut a mezigeneran solidarity, porota mla hodn tk kol: vybrat nejlep pbhy. K 15. dubnu pilo do Kancele esk rady dt a mldee pes padest pbh.

Vyprvli je pamtnci z mnoha mst na republiky. Dti ve vkov kategorii odpovdajc actvu prvnho a druhho stupn provaly na njakou dobu osobn historii pamtnk nebo historii msta, kde ij. Svt, kter jim pamtnici piblili, nebyl kolikrt ani tak asov vzdlen, pesto z napsanch pbh, kter pily, ielo pekvapen, div a nkdy i mrazen v zdech. Z novch zitk vznikaly nejen texty, ale tak vyprvnm inspirovan vlastn vtvarn i bsnick dla. Tuto sout vyhrly dti kolnho klubu pi Zkladn kole Vtkov. V Zkladn kole ve Vtkov (okres Opava) pozvaly dti k vyprvn obyvatele z mstnho domova senior, kte jsou ji jejich dobrmi pteli. Spolen trv as neformln, ale i pi vzjemnm uen se od sebe v rmci projekt, kter

postupn s pan vychovatelkou vymyslely a uskutenily. Je velice cennm pnosem pro ob strany, e se jedn o prosted k setkvnm, kter jsou dlouhodob a partnersk. Ani dti, ani senioi ve Vtkov nejsou ti, kter je teba pouovat a vychovvat ale jen probouzet jejich zjem a otevenost o nov vci. V tomto velm prosted vznikaj vztahy mezi dtmi a seniory, kte nejsou pokrevn pbuzn, ale pesto spolu vedou skuten mezigeneran dialog. Vtzm gratulujeme a vme, e exkurzi v ruzyskm letiti, kterou vyhrli, si v z opravdu uij. Foto na tto dvoustran z archivu Bambiridy: ci Z v Hajnici jako jedni z vtz navtvili v kvtnu Nrodn technick muzeum v Praze.

Jak vidm st
Jak to u ns zaalo? Jsme prost normln zvdav dti, kter kad den navtvuj koln klub pi na kole. Ped tymi lety k nm do koly pila pracovat pan vychovatelka, kter se dve aktivn vnovala (jako terapeutka) seniorm mstnho Domova dchodc. Svou lskou ke starm lidem ns inspirovala natolik, e jsme si vytvoili skupinku nadenc a pravideln se se seniory schzme pi rznch pleitostech. Do na skupiny se s nadenm pidaly tak nkter pan uitelky, a dokonce i pan editelka. Nejdve jsme zaali navtvovat nae ptele z ad senior, abychom jim zpjemnili kadodenn vedn realitu. Zahrli jsme si s nimi jen tak karty, a-

10

Foto archiv Bambiridy 2012

Pedstavujeme
chy, love nezlob se a mli monost pozorovat, jak se bhem tchto chvil jejich oblieje rozzily a jak byli naopak smutn pi naem odchodu. Vraceli jsme se proto pravideln, abychom je svou ptomnost potili a povzbudili v jejich asto nelehkch osudech. Ale poznali jsme nejen rozzen smvy, ale tak slzy, beznadj a smutek. Smutek z vlastnch dt, kter nepichzely, beznadj z nemoc a bolesti, slzy samoty. A to byla pro ns ta prav vzva chceme s tm nco udlat. Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli nkolik super akc, kter mly opravdu spch. Seniory jsme si pozvali k nm do koly, aby se podvali, jak zzem maj dnen dti kolou povinn. Dal velkou akc byl trnink pamti, kde si senioi mohli dokzat, e dky jednoduchm mnemotechnikm to s jejich pamt nen zas a tak patn, sebevdom jim stouplo a odchzeli od ns pmo nadeni. Nechybla ani sportovn kln, kde tm tvoil vdy jeden senior a jeden k s phodnm nzvem Ume se od dt, dti zase od ns. Nevnujeme se pouze babikm a ddekm z mstnho Domova pro seniory, ale spolupracujeme tak se starmi obany naeho msta, kte maj stle chu se vzdlvat a bt aktivn. Pro n pravideln pipravujeme internetovou koliku, kde se z ns stvaj uitel a rdcov v jedn osob. Zasvcujeme je do taj internetu, ume je pouvat email a moc ns t, kdy se dozvdme, e si nae babiky p a ukldaj sv recepty pmo do potae. A jak to bylo dl? Z ve uvedench dek je zejm, e jsme se po va vzv do projektu Bambirida nemohli nezapojit. Moc se nm npad lbil u proto, e pi naich spolen strvench chvlch nikdy nebyl as na prost vypravovn ivotnch pbh. Stpky minulosti nm v hlavch utkvly z vypravovn naich vlastnch prarodi, ale touili jsme dozvdt se o minulosti vce. Oslovili jsme nai star generaci, osobn pozvali seniory mezi ns, krsn jsme vyzdobili mstnost starmi fotografiemi a kvtinovmi dekoracemi a upekli jsme buchtu z tyinky Margot. A u jsme jen netrpliv ekali, kolik se nmi oslovench dchodc sejde. A nestaili jsme se divit, pili pln vichni. Aby se u ns dobe ctili a aby se jim lpe mluvilo, uvaili jsme jim kvu nebo aj. Na vod jsme jim zarecitovali b-

se o star en, kter vzpomnala na svj ivot. Bylo celkem tk se pi recitaci dvat na jednotliv tve, v nich se leskly slzy. Potom u mli slovo nai mil host a jejich ivotn pbhy a osudy. Vzhledem k tomu, e naich ptel se u ns selo celkem 17, bylo by sloit popsat jednotliv pbhy, zvlt kdy se nkter v uritch fzch shodovaly. Popeme ve zkratce to, co ns nejvce zaujalo a pekvapilo: Byla to pedevm skutenost, e nikdo z ptomnch nen mstnm rodkem, souvis to s povlenm osdlovnm pohrani. Dozvdli jsme se, e lid v t dob dostvali umstnky, co znamenalo, e museli odpracovat ti roky v phraninch oblastech. Bhem t doby si k na oblasti vytvoili citov vazby, zstali zde a zaloili rodiny. Dle bylo napklad zajmav zjistit, jak rozdln byl ivot na vesnici a ve mst. Dti z okrajovch obc musely za kadho poas chodit kilometry do koly, co je pro ns v dnen dob nemysliteln.

Pesto na tuto dobu vzpomnaj s lskou a nostalgi. Jedin, co by u nikdy nechtli ze svho dtstv zat a nepej to ani nm, souasnm dtem, je VLKA. Na jej hrzy a utrpen zavzpomnali jen okrajov, jako by ns ped tmito patnmi vzpomnkami chtli uchrnit. Velmi nm utkvl v mysli smvn pbh dvojat, kter za svj ivot vd obyejn star peci. Maminka je porodila pedasn, a protoe v t dob nebyly inkubtory, zahvala sv novorozen dcerky pmo v kamnech. Dvtka peila a dodnes se t pevnmu zdrav. Nkter povdn byla pekvapiv i pro samotn seniory, napklad jeden z pamtnk popsal, e v mst, kde dnes vede hlavn komunikace mstem, kdysi tekl potok, dokonce i s rybami. Nakonec jsme se vichni zamysleli nad chovnm souasnch dt. Shodli jsme se na tom, e i kdy nememe hzet vechny do stejnho pytle, i tak byly dti kdysi pokornj a mly v sob vce respektu a cty. Mly vce povinnos-

Foto archiv Bambiridy 2012

11

Nae tma
t v domcnostech, musely pomhat na polch a v hospodstv a na kolu jim zbvalo velice mlo asu. I pesto, a mon i prv proto s velkou lskou vzpomnaj na sv tehdej kantory. Z toho dvodu nikoho nepekvapila jejich slova na rozlouenou: Bute vdni za vzdln a ijte sv ivoty v pokoe a ct. Naim ptelm jsme popli pevn zdrav. A u nyn vme, e tato akce nebyla posledn...
Zkladn kola Vtkov, Komenskho 754, okres Opava, pspvkov organizace

Vlet na Prask Hrad


Vlet se uskutenil 27. ervna a pnov z Hradn stre byli vce ne pjemn. Jejich ochota a vstcnost byla mimodn. Pivtal ns a muzeem ns provedl pan Kroupa a po zbytek dne se nm vnoval pan Hodousek, kter dti prothl opravdu vude. Krom naplnovan prohldky Chrmu svatho Vta a Starho Hradu jsme absolvovali i vstup na v (v tom dsnm parnu ale vydreli jsme), Zlatou uliku a nov otevenou zahradu pod Praskm Hradem. Oba pnov ns zahrnuli pedevm zajmavostmi, o kterch se v prvodcch nepe a kter byly prv pro dti velmi pitaliv. Sami vzbuzovali svm vystupovnm respekt a vnost, take nikdo ani nezlobil. A sledovat vmnu str z tsn blzkosti na mst, je nm vichni tsnc se turist jist zvidli, to byl rovn vjimen zitek. Do Prahy cestovalo z na koly 17 dt a z gymnzia Jana Blahoslava dalch 10 student, kte se rovn na celm projektu Lidice podleli. I tm byla tato akce pnosn pirozen se setkaly a poznaly dv odlin skupiny, ci se zdravotnm postienm a studenti osmiletho gymnzia.

Foto Miroslava Kupalov a Lenka Pohankov

Projekt Lidice provzel nai kolu takka pl roku a ci dky nmu zskali poznatky a osobn zkuenosti, kter v ivot nezapomenou. Vtzstv v souti Kouzlo starch pbh a odmna v podob nezapomenutelnho vletu, to byla tenika na dortu.
Miroslava Kupalov zstupkyn editelky M, Z a DD Ivanice

Na exkurzi v slavi
Dky asti v souti Kouzlo starch pbh jsme mli monost navtvit slavsk vojensk letit. Tato vprava nebyla lkav nejen pro dti, ale i pro dospl, take nakonec se k osmi dtem z naeho oddlu Royal Rangers pidalo jet devt dosplch, kte o to nechtli pijt. Ze Zbehu do slavi ns ekala dlouh cesta auty, ale to, co jsme vidli, stlo za to. Na letiti jsme postupn popojdli na nkolik rznch mst, abychom si za dopoledne to nejdleitj z celho letit stihli prohldnout. Nejdve nm pracovnci biologick ochrany letit ukzali dravce, kte odstrauj ptky, aby nedochzelo ke srkm s letadly. Nkolik z ns si i vyzkouelo chytit si sokola na ruku. Potom jsme se pesunuli k leteckmu simultoru. Tam

jsme se vili do ke pilota a jen sledovali zemi z jeho perspektivy. V letitnm muzeu ns ekala pednka o tom, jak bojovali vojci za vlky a ukzka vvoje slavskho letit. Kdy jsme se seli v montn hale u letounu L-159 Alca a JAS-29 Gripen, vyslechli jsme si vyprvn o tom, jak se s letadly v praxi manipuluje... Na tenhle zitek jsme se asi nejvce tili. Posledn msto, kter jsme navtvili, byla hasisk zbrojnice. Hasii nm vyprvli, jakm zpsobem pracuj, a nechali ns nastoupit do jejich vozu a vechno si tam prohldnout. Exkurzi na letit jsme spojili i s nvtvou msta slavi. Tam jsme navtvili Otakarovu batu a proli se kolem mstskch hradeb. A protoe na ns po celou dobu svtilo slunko, samozejm nechybla ani nvtva stnku se zmrzlinou :-)
Lenka Pohankov, Royal Rangers, Zbeh

12

Nae tma Zbeh


Sluncem zalit Wolkerovy sady v Zbehu, rozkvetl park, pohoda, smvy dt i dosplch byly poznvacm znamenm toho, e jste sprvn na Bambirid 2012. Oficiln nm ji zahjili host sentor Adolf Jlek, nmstek hejtmana Radovan Rak, starosta msta Zbehu Frantiek John a pedseda podajc organizace RDM Ale Sedlek.

Na Bambirid se prezentovalo 22 organizac, Armda esk republiky a Hasisk zchrann sbor. Dti se mohly bhem dvou dn zapojit do 150 rznch aktivit, z nich bylo 50 soutnch. Odmnou jim byly sti magnetick stavebnice. Velk zjem byl o Bambiridu tradin v ptek, ale sobota pak pedila nae oekvn. Sympatick bylo, e nai akci navtvily cel rodiny. Motto Bambiridy Naden i zkuenost naplnily zastnn organizace teba i tm, e nkter aktivity mohly dti splnit pouze za asistence dosplho i seniora, u nkterch organizac pomhali s aktivitami lenov organizace senioi. Bhem pdiovch vystoupen jsme tak ocenili i dlouholet dobrovoln pracovnky organizac. Nepodailo se nm sice zorganizovat sout Zpv cel rodina, jak jsme plnovali, ale velmi ns pekvapil zjem o Bambidlnu, ve kter mlad, sta, dvata i kluci vyrbli z rozlinch materil ve, co jim jejich fantazie a tvoivost dovolila. Labyrint teenager se nm postaral o vydn ty sel Bombku a tak o prezentaci projekt, nap. Kecejme do toho, Finann gramotnosti a o prodej Evropskch karet mldee. V nedli za nmi pijel se svou bublinovou show klaun Bubln, ktermu dti na zvr pomohly vytvoit bublinov svt.

Radost jsme tak udlali mnoha dtem pi slosovn vstupenek. Nememe zapomenout ani na spolupracujc organizace, kter mly v rmci Bambiridy oteven dvee Policie R v Zbehu, Mstsk policie v Zbehu a HZS Zbeh. Voln vstupy pak otevely mnoha dalm dtem monost podvat se na zmek Skaliku a ut si aktivit v rekreanm stedisku Bozeov. Podkovn pat 220 organiztorm Bambiridy, kte se postarali o bezm-

la 5500 nvtvnk akce, Krajskmu velitelstv Armdy R Olomouc a vojenskho tvaru Libav a ZOM tpnov, Hasiskmu zchrannmu sboru Olomouckho kraje, esk rad dt a mldee, Olomouckmu kraji, mstu Zbeh a firmm: Penam, Billa, Semoplast umperk, Stolstv Turek umperk, Stolstv Prucek Daniel Mohelnice, Truhlstv Karel Mare Zbeh a Chalet servis Bludov.
Jana Valov

Foto archiv Bambiridy 2012, Zbeh

13

Nae tma Jihlava


Bambirida se na Vysoin konala ji poosm a v krajskm mst Jihlav popt. Letos se tamn Bambirida uskutenila mimodn ve vojenskm prostoru Ranov, sousedcm s krajskm mstem.

Bambiridu zahjilo ve tvrtek setkn dtskch parlament z Vysoiny v zasedac mstnosti zastupitelstva msta Jihlavy. Zstupc se selo pes padest a setkn se zastnil i primtor msta Jaroslav Vymazal a krajsk radn pro oblast kolstv Marie Krukov. V ptek pokraovala Bambirida od devti hodin v kasrnch a jejich okol v Ranov. Vojensk autobusy dopravily na dopoledn st Bambiridy vce ne 500 dt ze Z a M z okol Jihlavy. V jedenct hodin probhlo slavnostn zahjen za ptomnosti zstupce dtskch organizac (Jan Burda, pedseda Rady dt a mldee kraje Vysoina), kraje Vysoina (RNDr. Marie Krukov, radn pro oblast

Foto archiv Bambiridy 2012, Jihlava

kolstv), statutrnho msta Jihlavy (primtor Jaroslav Vymazal), zstupc partnerskch organizac E.ON, VZP, Armdy R a krajskho hasiskho zchrannho sboru. Na Bambirid se prezentovalo 15 organizac a ve zmnn partnei. Na pdiu vystoupily dtsk soubory a nkolik znmjch umlc vetn kouzelnka drcho nkolik svtovch rekord. Kad sdruen mlo pipraveno velice zajmav aktivity vetn

tbornickch dovednost. Velk mnostv ukzek pipravila rovn armda; jako doprovodn program seskoili na Bambirid parautisti, bylo mon se svst v bojovm vozidle pchoty a prolett se civilnm vrtulnkem... Bambiridu navtvilo rekordnch 6000 nvtvnk, a to i pesto, e se ped vstupem do vojenskho objektu museli legitimovat a podepsat.
Martin Paclk

14

Nae tma esk Tn

Eva Hoicov

Foto archiv Bambiridy 2012, esk Tn

Dne 25. 5. a 26. 5. 2012 se uskutenila poprv Bambirida v eskm Tn. Zastnilo se j deset neziskovch organizac a Armda R (vojci pijeli do eskho Tna se svoj technikou a laserovou stelnic, za co jim dkujeme). Pro dti a mlde byly nachystny stanovit se zbavnmi koly a soute-

mi, kter vdy reprezentovaly danou organizaci. Napklad Florbalov klub nachystal pro dti stelbu na rychlost a slalom s florbalovm mkem. astnky tak zaujalo stanovit Centra pro seniory, kde mli za kol hdat, jak starodvn pedmty se k emu pouvaly... Ochutnvka aj, lanov drha, ringo-

hit, rbusy, hdanky a mnoho dalho, to ve ekalo na nvtvnky Bambiridy 2012. Doprovodn program na podiu, doplnn soutemi, se nvtvnkm velmi lbil a zpestil program cel akce. V ptek se zastnilo Bambiridy 682 lidi a v sobotu 743 lid.

15

Nae tma Cheb

Ve dnech 25.27. kvtna 2012 probhl v arelu Krajinka v Chebu dal ronk Bambiridy. V ptek se tam pedstavily pedevm organizace pracujc s mlde z Chebska, aby dtem ukzaly, jak lze u nich trvit aktivn voln as. Jednalo se nap. o KRDMK, ICM Cheb, MC Klubko, MC Karlovy Vary, NZDM Pohoda, Rokrti nebo toit.
Foto Vclav Srb a Jarmila Vaclachov

Krom sdruen z Karlovarskho kraje se tu prezentovaly tak organizace i projekty s celorepublikovou, ne-li mezinrodn psobnost. lo teba o RDM s projekty 72 hodin, Kam chodit i Kecejme do toho nebo o Asociaci stedokolskch klub s projektem S multikulturnch otevench klub. Ptenmi nvtvnky byli pevn ci i studenti mstnch kol. Motivac k tomu, aby zhldli veker prezentace a vyzkoueli rzn zajmav innosti, jim byla sout Bambi Bingo.

Pi n byla v kadm oknku tiketu uvedena otzka tkajc se nkter ze zastnnch organizac a u pslunho stanovit jim pak byla otzka zodpovzena. Pokud si soutc zjistili vechny odpovdi, byli u stnku ICM Cheb odmnni. Vedle Chebskch maoretek se na Bambirid blskli tm, co umj, tak karatist z Nejdku a Ostrova, Dtsk kapela pod vedenm K. Bubleho i hvzdrna z Karlovch Var. Nvtvnci tak mohli dky nim absolvovat celkem 20 zastaven u rznch prezentac. Dti pi tom zskvaly obrzky kaenky symbolu Bambiridy 2012. Nasbran kachniky pak nalepovaly na modr paprov rybnek s logem Bambiridy a stejn jako v ptek byli spn nvtvnci ocenni. Ve stejnm duchu se ostatn nesl i nedln den. Bhem Bambiridy si mohly dti zastlet z luku, prohldnout si modely leta-

del a lod, projet se na raftu, zapvat si, zatancovat, i se utkat v petahovan. Tradici a mezigeneran propojen zajistil esk svaz en, jeho lenky mly pro nvtvnky pipraveny ukzky rznch emesel, piem nejoblbenj innost bylo zdoben pernk. Akci doplovala expozice Karlovarsk kraj pedtm a dnes, kde byly vystaveny sbrky starch fotografi mst na Karlovarsku a ivota v nich. Lid si tak mohli uinit pedstavu o tom, jak vypadala msta ped vlkou, jak po n a porovnat si jejich podobu s tm, jak vypadaj dnes.
www.bambiriada.cz

Z asti Duhy na Bambirid v Chebu: U naeho stnku si mohly dti vyrobit vrnky nebo zahrt devrny. Nejvt zjem vak byl o vyzkouen sedmimlovch bot, neboli, jak my asto kme, skkaek.
Vclav Srb, Duha KSKD Sokolov

Dti z TYMY tanily na Bambirid ve Zln


Ve zlnskm bambiridnm arelu krom stnk, prezentujcch innost organizac dt a mldee, byl k vidn po cel den pestr a zajmav pdiov program. Nae stedisko SV TYMY v rmci programu vystoupilo s plhodinovm blokem, do kterho jsme zaadili ukzky z naich tanench krouk. Vystoupil Happydance, Balet, Ppravka spoleenskho tance a Sundance. Vechna vystoupen naich zjmovch formac sklidila velk potlesk od divk a uznn od modertora akce. Velmi ns tily reakce divk i zstupc rznch klub a stedisek, kte nm vyjadovali obdiv a uznn. Chtla bych podkovat vem dtem, kter se Bambiridy zastnily, a tak Olze Pekov a Pavle Lamplotov za ppravu tanench vystoupen. Podkovn si zaslou samozejm tak rodie za podporu a doprovod.
Jarmila Vaclachov

16

Nae tma esk Budjovice


V rmci eskobudjovick Bambiridy ve tvrtek 24. kvtna 2012 otevela nvtvnkm sdruen sv klubovny, kluby, stediska a lodnice. Nvtva Dne otevench dve piblila innosti jednotlivch sdruen a nabdla adu monost, jak mohou dti efektivn a pjemn strvit svj voln as.

Bambiridu slavnostn zahjili na pdiu v ptek 25. kvtna 2012 Petr Novk, pedseda Rady dt a mldee Jihoeskho kraje (RADAMBUK), spolu s pozvanmi hosty. Napklad za RDM to byl Ondej Mnek a za Jihoesk kraj lenka rady Jana Krejsov a vedouc oddlen mldee, tlovchovy a sportu Vclav Prcha; ptomni byli i zstupci partnerskch organizac. Hlavnm djitm akce se stal, obdobn jako v dvjch letech, osvden prostor u Sportovn haly, kde bylo postaveno pdium se zasteenm hleditm a lavikami. Toto pdium slouilo pro jednotliv kulturn vystoupen a zrove tvoilo pirozen centrum dn. Dalm centrem byl velk nafukovac stan Infobod, kde mli nvtvnci k dispozici informan centrum a zhldli prezentaci projekt Rady dt a mldee Jihoeskho kraje a esk rady dt a mldee.

V Bambiridnm msteku postavilo do kruhu kolem stanu Infobodu sv stnky a pipravilo soutn disciplny 14 lenskch sdruen Rady dt a mldee Jihoeskho kraje a dalch osmi astnk. V klidov zn u eky stl Odpoinkov stan, kde mohli nvtvnci relaxovat. Bambiridn msteko bylo pstupn ze dvou bran, kde spolu se vstupenkou zskvali nvtvnci informace o akci. V Prezenci si dti vyzvedly przdnou krabiku na pastelky a jejich kolem bylo obejt alespo 12 lenskch sdruen Rady dt a mldee Jihoeskho kraje, kde za splnn kol zskaly pastelku. Kdo ml krabiku plnou, vrtil se do Prezence, kde dostal na krabiku samolepku Bambiridy, vyplnil si kartiku do losovn o ceny na pdiu a pokraoval v nvtv soutnch discipln ostatnch astnk Bambiridy. Pdiov vystoupen organizovala Agen-

tura Kultur Kontakt, programem Bambiridy ns provzel osvden modertor Miroslav Mare. Bambirida 2012 se pipojila k Evropskmu roku aktivnho strnut a mezigeneran solidarity. Rodie a prarodie si mohli vyzkouet rzn, pro n pipraven disciplny. Rodinn centrum Emanuel pipravilo iv love nezlob se aneb Co umli nai praddekov a prababiky. Nzvy soutnch discipln znly: Praddekova dlna, Pran na vale, Hkovn, Stavba domu z cihel, Zatpn v kamnech, Pohdka a kanka, Dojen kozy a Poznej k emu sloum. Na pdiu vystoupily mimo jin tanenice ze souboru Trnky Brnky Rapach, kter o sob tvrd, e jejich vkov prmr je stejn jako nejvy povolen rychlost v obci. Po vystoupench s nzvy Rapoletky a moulov by jim mohl kad jejich eln a energii zvidt.
Z tiskov zprvy RADAMBUKu

Foto archiv Bambiridy 2012, RADAMBUK esk Budjovice

17

Nae tma Bambirida hledkem Marka Krajiho

18

Nae tma

19

Nae tma esk Brod


Mezi 18 msty R, kde letos probhala Bambirida, se poprv objevil i esk Brod. Hlavnm poadatelem bylo tamn skautsk stedisko Psohlavci, na pprav a organizaci akce se podlelo jet dalch 22 sdruen.

Tdny pprav vyvrcholily o vkendu 24.-27. kvtna 2012. Poas vylo ndhern stle podezrm hlavn organiztory, e maj kontakty nkde v a takov pkn poas jednodue objednali. Nebo mon bylo odmnou tm, kte obtovali spoustu asu a volnch chvil na to, aby se o jednom vkendu pobavilo pr lid z eskho Brodu. Pro milovnky sel upesnm, e na prvnm ronku Bambiridy v naem mst bylo ptomno 1270 nvtvnk, vystoupilo 350 inkujcch a nezitn zde bhem t dn pracovalo 130 poadatel. Akoliv se o eskm Brod ned hovoit jako o velkomst, zkladna zjmovch organizac a sdruen zabvajcch se prac s dtmi je opravdu bohat. Cel koncept se podailo rozit na organizace i mimo samotn esk Brod, take akce zskala punc regionln pehldky. A o co tedy vlastn lo? Hlavnm clem bylo, aby z arelu, kde akce probhala,

Foto archiv Bambiridy 2012, esk Brod

odelo co nejvce nadench dt. A to se, myslm, podailo. V mnoha ppadech bylo vidt, e vesel, naden a odpoat odchzej i nkte rodie, kte se alespo na chvli vrtili do dtskch let a opt zakusili, jak to je bt zase bezstarostnm dttem.

A pro ty, kdo by chtli vdt vc o tom, co se vlastn cel ten vkend v eskm Brod dlo, mm jen jednu radu pijte se pt podvat osobn a zaijte na vlastn ki, jak to je bt na na Bambirid.
Hana Hbov

20

Nae tma Liberec


Bambirida ve mst pod Jetdem se uskutenila 25.-26. kvtna. Centrlnm mstem pro konn akce se stalo nm. Dr. E. Benee. Druhm arelem byl autokemp v Liberci-Pavlovicch.

Nmst opt poskytlo prostor pro destky vystavovatel, kte mli pro nejmen nvtvnky pipraveny rzn aktivity, soute a hry. Mohli jsme mezi nimi nalzt sportovn oddly, turistick oddly a mnoh dal obansk sdruen, kter se celoron a smyslupln vnuj dtem a mldei. Nvtvnci si mohli vyzkouet zbavn fyzikln a chemick pokusy, skldat hlavolamy, zblzka si prohldnout domc zvata, proniknout do taj velastv, tvoit v malsk dln i se vnovat jin z mnoha atraktivnch innost. Hlavn pdium nabdlo (stejn jako minul rok) tiscovku inkujcch, kte po oba dny pipravili nepetrit program doprovodnch pdiovch vystoupen. K vidn bylo jak nespoet tanench vystoupen, tak ukzky aerobiku, hudebn produkce slist i koncerty kapel, stejn jako nap. divadla pro dti, mdn pehldky, ukzky bojovch umn a mnoh dal. Mezi pten speciality patilo veern finle v podn symfonickho orchestru zkladn umleck koly. Absolutnm sobotnm finle pak

byl druh ronk severoeskho Open Air Break Dance ampiontu v break dance jeden na jednoho Kill The Floor vol. II, kterho se astnily destky soutcch z celch ech. Pro leton rok poadatel pipravili pro tento ampiont jevit o rozloze 90 m ve stylu arny. Jako pedkampa Bambiridy poadatel na cel kvten pipravili ve spoluprci s Technickou univerzitou v Liberci a Magistrtem msta Liberec vstavu obraz, kreseb a maleb student v budov novho magistrtu. Stejn jako minul rok i letos bylo mon v ptek nahldnout nejen na Bambiridn arel z pta perspektivy konkrtn z libereck radnin ve. Nvtvnci mohli tak vyut aktivn prezentace V-klubu pi DDM Vtrnk v ulici 5. kvtna. Arel Pavlovice nabdl turisticky a prodovdn zamen tmata. Nvtvnci si vyzkoueli, jak umj ezat dv,

sekat sekerou, ovldat morseovku... Mohli si prolzt lanovou drhu, projt si naunou stezku, zkrtka provit si sv dovednosti a znalosti i ve spoust discipln.
RADAMLK

Foto archiv RADAMLK

Slavnostn zahjen probhlo v ptek 25. 5. za ptomnosti nmstkyn ministra kolstv Evy Bartoov, nmstka libereck primtorky Kamila Jana Svobody, vedoucho oddlen mldee, sportu a zamstnanosti K Libereckho kraje Tome Pokornho, regionln obchodn manaerky Pojiovny esk spoitelny Jaroslavy Nigrinov a Davida Erlebacha, pedsedy Rady dt a mldee Libereckho kraje (RADAMLK).

21

Nae tma Z bambiridnho webu


Bubenick ou, historick erm, adrenalinov lety cyklist na BMX kolech, folklorn soubory, vodck aktivity... Co msto, to zkrtka trochu jin rz pojet bambiridn akce.

Chomutov
Tinct ronk provzelo na Kamencovm jezee slunko a pohoda, a to zejmna v sobotu, kdy k nm ten nahoe byl vce ne vldn. I proto do bambokovch prostor zamilo 12 200 nvtvnk. Poet nvtvnk tak i s poklidnm ptkem atakoval 15 000. Osobn se domnvme, e leton ronk patil mezi ty poveden a povedenj. Podkovn pat Vm vem, kte jste piloili ruku, poppad hlas i penz i radu k naemu spolenmu dlu. Dky Vm meme konstatovat, e chomutovsk Bambirida je velmi dstojnou akc v rmci steckho kraje a cel republiky. Podkovn pat vem aktivnm vystupujcm, poadatelm, pomhajcm a tradin hlavn vem inkujcm dtem. Jsme rdi, e i tato akce pipomn dleitost prce s dtmi a mlde ve volnm ase
Zbynk Nejezchleba, Milan Mrz

Chrudim
Chrudimsk Bambirida se letos konala ji po jedenct. Kdo zavtal 24. nebo 25. kvtna do parku Stelnice, souhlas s tm, e leton ronk se vydail a po nkolika letech stlo pi organiztorech i poas. Krsn prodn prosted parku zaplnilo po oba dny pes 6000 nvtvnk. Prezentovalo se tam 25 organizac pra-

cujcch s dtmi a mlde a dalch 15 partnerskch organizac. Dti si mohly vyzkouet simultor surfovn, podvat se na armdn vozidlo a vybaven nebo pekonvat lanov lvky. Nechybl ani tradin skkac hrad nebo deskov herna v rmci projektu Hrajeme si s Chrudimkou, k Martin Benk, koordintor Bambiridy. koly, kter se Bambiridy zastnily, mly monost vyut doprovodn program v Regionlnm muzeu a Muzeu baroknch soch nebo dopravu zdarma regionlnmi vlaky. Program na pdiu ani letos nezstal pozadu. Nejvt pozornost na sebe strhli kluci na BMX kolech. Jejich adrenalinov lety vzduchem byly bouliv odmnny. Ve tvrtek jste mohli vidt bubbleshow Matj Kodee. Podveer patil zpvace Leon enkov a po n vystoupil s bubenickou show Mika Ronos. Pten den odstartovala skupina historickho ermu Familiaris Domini Regis a program doplnily dv pveck skupiny Lutla, Action Girls a Retropic, k k programu Matj Zelinka, koordintor pdiovho programu.

Zdrhal z Krajsk rady dt a mldee. V rmci akce probhl mj. napklad volejbalov a nohejbalov turnaj a ada zajmavch pdiovch vystoupen. Jako pklady lze uvst prezentaci tanen koly Novosdovch, SV Ivanice, TJ Sokol Modice a koln akademie Z Vladimra Menka s psmem bsn, tanek a scnek. Nvtvnkm ivanick Bambiridy se pedstavila tak tanen skupina IQ Roma pod ztitou obanskho sdruen IQ Roma servis. Tato neziskov organizace v Brn, Beclavi a dalch mstech a obcch Jihomoravskho kraje poskytuje bezplatn sociln prvn poradenstv a vzdlvac a volnoasov sluby osobm ohroenm socilnm vylouenm. Svj um pedvedl i folklorn soubor Rozmarnek z SV Pohoelice. Rozmarnek byl zaloen roku 2007 pod vedenm manel Janitovch. lenov se vnuj tancm a psnm Moravskho Slovcka, tan a zpvaj v nm dti od esti do dvancti let. Clem souboru je osvojen si zkladu tradinch moravskch tanc a psniek, ale tak her a kadel.

Foto Ji Majer

Ivanice
Slavnostnho zahjen Babiridy v Ivanicch se zastnili poslankyn Evropskho parlamentu Zuzana Brzobohat, starosta msta Vojtch Adam, editelka SV Ivanice Jana Hemanov a Pavel

Nchod
Bambirida se v Nchod konala ve dnech 24.-25. kvtna 2012. Nchod ji pivtal ji po est. Z uvedenho termnu konn je pitom zejm, e se

22

Nae tma
tam zmnn akce konala, jako v jednom z mla mst, ve vedn dny toti ve tvrtek a v ptek. Organiztoi se tak rozhodli pedevm proto, e tm usnadnili pedstaven kol, kolek a dalch organizac, kter se hojn na Bambirid prezentuj. Tento rok do Nchoda pijelo se svm vstoupenm 14 formac: na pdiu se hrlo divadlo, zpvalo, tanilo se, a dokonce byla k vidn i ukzka canisterapie. Na Bambirid se letos stnkem s programem prezentovalo 18 organizac, mezi ktermi nechyblo SV Dko Nchod, Duha Bartoka, Duha Modr Stela, Pionr, VZDM Archa, stedisko Junka Nchod, Eldordo, SV Bjo esk Skalice, Stacion Cesta, MC Hopsek a dal. Program byl velmi rozmanit a ml co nabdnout opravdu vem vkovm kategorim. Nvtvnci mohli okusit mnoho netradinch aktivit jako bubnovn, stelbu z luku a vzduchovky, vodck aktivity na Metuji, tanen workshopy, X-box kinect, vysok lanov pekky, ltn na lan, sjezd z Dka a mobiln boulder-stnku. Dle mohli navtvit ukzky canisterapie, otevenou ajovnu s wifi pipojenm, vtvarn dlniky, soute pro mal i vt, ukzky zlesckch dovednost nebo pozorovat Venui vzcnm hvzdskm dalekohledem. Mimodn byla pro veejnost otevena tak Tlapkrna, kde se mohly dti seznmit se zvecmi kamardy, kter chov Dko ve svm mini ZOO.

Ostrava
Leton Bambirida byla v Ostrav poprv u od tvrtku. Hlavnm dvodem bylo umonit kolm, aby si mohly jednotliv tdy vybrat den k nvtv, kter jim vce vyhovuje. tvrten nvtvnost byla o nco vy, ne jsme ekali, a to nejen dky pknmu poas, ale i clen reklam, protoe bambiplakty visely snad vude. Vystavovatel pedstavili sv aktivity: skauti svou tradin lezeckou stnu obohatili o trampolnu, S.K a K.S. Dakota postavila teepee a prezentovala hry a soute ve sbrn PET vek. st Dakoty se pak tradin postarala o stravovn poadatel a vystavovatel. Svou pekkovou drhu pipravilo pro dti CV Smr. Asociace TOM zpstupnila ve vtvch strom dtem vysok lanov aktivity. Fyzikln a chemick zkonitosti vysvtlovali svmi pokusy mal debruji. Klub ptel eleznin dopravy pedvdl sv modelov terny s vlky, na skutenm parnm vlku se pak dti mohly svzt na Sov drobn eleznici. Pioni mli teba pekkovou drhu nebo velk varianty znmch her V i Mikdo. SV Ostrilov zase sportovn disciplny. Vystavovatel vak bylo mnohem vce, a tak si dti skuten pily na sv. Motto leton Bambiridy bylo Naden i zkuenost. V tomto duchu jsme propojili i aktivity na ostravsk akci. Pizvali jsme aktivn dchodce, a se pijdou na Bambiridu podvat a neformln si popovdat o tom, jak se v-

novalo volnmu asu dt v minulosti a jak nyn. Ne vichni z nich by si mohli dovolit sami pijt a na msto konn, proto jsme si je na Bambiridu dovezli a jak jinak, ne jim znmm stylovm historickm autobusem koda L-11. Star generaci jsme rovn zapojili do programu. Proto se v nm objevila tanen vystoupen maoretek Jiinky, psobc v klubu dchodc v Paskov, ale tak nkolik hudebnch vystoupen seniorskch dvojic i jednotlivc.

Bohumn
Ndhern slunen poas doprovzelo Bambiridu i v Bohumn. Nejvtmu zjmu malch nvtvnk se tradin tily skkac hrad, technika a vybaven hasi, vojk a vodk. Z pdiovch vystoupen astnky nejvce zaujali kaskadi karvinskho western clubu Black & Brown, kapela Glayzy z Vovic a bohumnsk Slunko; je teba tak zmnit skvl spoleensk tance TK Domino z Orlov a povedla se i mdn pehldka v reii eskho svazu en Orlov.

Plze
Na Bambirid v Plzni se prezentovaly nap. tamn SV, DDM Radovnek z Kaznjova, DDM Kamard z Temon, Sdruen hasi ech, Moravy a Slezka, Krajsk sdruen hasi Plzeskho kraje, tomck oddl Saturn, Plzesk krajsk organizace Pionra, plzet skauti, Diakonie CE, Centrum pro dt a rodinu Latus, Klub Pathfinder, Salesinsk stedisko mldee, Zchrann sluba Royal Rangers a jin. Nvtvnci mli monost zhldnout kupkladu zsah hasi vetn nkolika ukzek slaovn. Lid si mohli na Bambirid v Plzni tak vyzkouet hit poslednch let skkac chdy.
Foto Michala K. Rocmanov

Rychnov nad Knnou


Nejvce prezentac si na Bambirid v Rychnov nad Knnou pipravilo pro nvtvnky tamn Dko-DDM: od ajovny, sportovnho plcku a chovu zvtek (krlk a morat) pes dlniku s drtovnm a mal stanov tbor a po celou stavbu i klid po akci. editel DDM Josef Solr byl spokojen s prbhem akce, pjemnou atmosfrou, nvtvnost, poasm i samotnou prezentac zjmovch krouk na pdiu.
Z interntovch strnek Bambiriada.cz vybral -jm-

23

Nae tma 72 hodin na Bambirid


Jak ji bylo eeno, v rmci prask Bambiridy fungovala po celou dobu tvoiv dlna, odkud se neustle ozvalo klepn kladvek. Dti tam se svmi rodii a prarodii vytveli devn hraky, kter si bu odnesli dom, i je darovali do aukce, kterou RDM po Bambirid uspodala. Vnos bude dobroinn pouit ve prospch senior.

Foto Marek Kraji a Ji Majer

Jednm z naich partner bylo i Aukro, aukn portl, kter zn tm kad. Devn hraky byly opateny podpisy slavnch osobnost, kter se bu na Bambirid objevily, samotnou hraku vytvoily, nco dozdobily, nebo nm pouze vnovaly svj podpis a pedaly kartiku s krtkm poselstvm.

Vtek z draby putoval prv na projekt 72 hodin Ruku na to!, konkrtn podpo nkter z projekt, kter uspodaj senioi. Pispjeme jim tak nap. na dopravu na msto projektu, i na nkup drobnch pomcek. Nejvce el na draku nklak, kter vymaloval armdn generl Vlastimil Picek. Vydrail se za krsnch 1250 K. Dal hraky byly od Kvty Fialov, Lejly Abbasov, tpnky Duchkov, Martina Stropnickho, Alee Hmy, Pavla Koka, i Jana Tuny. Celkem se nm podailo vybrat kolem 5000 korun. 72 hodin Ruku na to! se na Bambirid prezentoval v podob nkolika aktivit, kter upozorovaly na slo 72. Pipraven jsme mli soute, jako nap. Kolik si oblkne triek za 72 vtein? Rekord byl 16! Tato aktivita se ukzala jako nejzdailej, dti se u n pardn vyblbly a mldenci se naopak snaili pekonat rekordy. Mnohdy se do oblkn zapojila cel rodina a padaly tam takov szky, jako napklad, e pokud tatnek nebude prvn, dostanou ostatn zmrzlinu apod. Dal aktivitou byla stavba ve z devnch kostek, piem opt byla snaha postavit v za 72 vtein. Mnohem zajmavj ovem bylo postavit v co nejvy, a to v libovolnm ase. U kostek se stdalo mnoho lid, ale nejvce pozornosti asi upoutali vojci. Jak je vidt na fotografii, stavbu si pardn uili a ukzali tak i ostatnm, e kdy vce lid spoj sv sly, dok velk vci.

Krom aktivit jsme o projektu informovali kolemjdouc a pedvali jim letky, pruky a podvali dleit informace. Vzhledem k tomu, e byla registrace projekt sputna prv na Bambirid, byla tato propagace dleit. A povedlo se! Hned v nedli veer se objevil prvn pihlen projekt! Doufejme, e se budou nov npady objevovat m dl tm vce Bambirida probhala tak v dalch 17 mstech a i tam se projekt 72 hodin Ruku na to! prezentoval. Jsme velmi rdi, e jsme mohli nvtvnkm Bambirid v cel republice ukzat, co na jen tohoto roku chystme. Dky vem, kte se do prezentace projektu na Bambiridch zapojili!
Ondej ejtka, mstopedseda RDM

24

Nae tma ady nvtvnk Bambiridy 2012 zhoustly


Slunen poas a sobotn volno nasmrovaly kroky mnoha lid do mst, kter slibuj krom odpoinku jet zbavu. Tu aktivn, itou na mru dtem s jejich dosplm doprovodem a navc zdarma. Desetitisce ji naly v arelech 18 eskch, moravskch a slezskch mst, kde tetm dnem probhala Bambirida 2012.

K dispozici jim tam byly tmy dobrovolnk z rozlinch dtskch sdruen, kte se v duchu motta Naden i zkuenost dlili s pchozmi o svj voln as, znalosti a asto i letitou praxi v oboru. V Liberci se akce konala na nmst Dr. E. Benee a v autokempu Pavlovice. Nvtvnci pavlovickho arelu si zkusili ezat a tpat dv, plhali po lanov drze, uili se morseovku a osvojovali si dal z prodovdn-turistickch aktivit. Bambiridu v autokempu spolupodala Libereck krajsk organizace Pionra. V Ivanicch, pesnji v parku Rna, nabzeli nvtvnkm ochutnvku ze svch celoronch program napklad skauti, tomci, lenov Sdruen ptel Jaroslava Foglara nebo ikulov z Asociace malch debrujr R. V Chrudimi to byli zase lid z obanskch sdruen Altus, L, Artega i Boii; posledn jmenovan spolek erp inspiraci pro svoji innost z ivotnho stylu Kelt... Ve Wolkerovch sadech v Zbehu spojilo sv sly pi podn Bambiridy 22 organizac. Podle pedsedy esk rady dt a mldee (RDM), kter Bambiridu v R ji 14. rokem pod, je Zbeh jednm z nejkrsnjch mst pro jej konn. Navtvil jsem mnoho ronk Bambiridy, ale zde se mi lb naden dt i organiztor. I j mm radost z odhodln organiztor, s jakm zpalem pichystali nov soutn koly pro nvtvnky. Mezi poadateli nen dn rivalita a na cel Bambirid se ptelsk

atmosfra, ocitoval jeho slova pronesen pi zahjen tamn akce pleitostn bambiridn vstnk. Pipomnl i motto cel akce, je se sna spojit zkuenost dosplch s nadenm dt. Pro mal nvtvnky zbesk akce jsou u kad z prezentujcch se organizac pipraveny soutn koly, za jejich splnn dostanou po kartice se symbolem leton Bambiridy kachnikou. V Tinci byl u ptek ve znamen sout: ptilenn drustva tam ve dvaceti disciplnch svedla zpas o titul Super tda Tinecka a o velk bambiridn dort. Tm, e si dti uily teba lukostelbu, hlavolamy a zmily sv sly a znalosti ve vdomostnch a pohybovch soutch, seznmily se hravou formou s destkou sdruen, je se tineck akce astn. V eskch Budjovicch byla sobota urena pro rodie s dtmi, kdeto ptek byl dnem zasvcenm kolm. Pro dti byla pipravena cel ada atrakc, mezi nimi nechybl skkac hrad, obrnn vozidla, automobilov technika, malovn, fotografovn, minibludit, poznvaky, zlesck hry, kvzy a spousta dalch. Na pdiu jste mohli vidt kupkladu pveck soubor estice, T Merlin, Slavky z Hlubok, Jitenku, Podleka, Black Sparkle, Danceline Studio, Spiral dance M-tes, ukzky orientlnch tanc i romsk kapely Gipsy Music a Gipsy Reflex. Akce v Praze znamen pro nvtvnky

pedevm nabdku vce ne tyiceti spolk a organizac pracujcch s dtmi a mlde. Jsou mezi nimi teba Klub Domino, respektive Dtsk tiskov agentura (DTA); ta uvt kadho, kdo se zajm o novinainu a chtl by si ji v praxi vyzkouet. Je tu i Obansk sdruen Dancing Crackers se svou kampan Tancuj a nedrob! Pedvd naivo, e v tanci me bt skryta docela zbavn alternativa k dlouhm hodinm trvenm hranm her na PC nebo bezclnmu touln se mstem... Klub Pathfinder pipravil pro zjemce kratochvli ve stylu japonskch zpas sumo: dva mal borci se nechaj obalit nnkami a sna se vytlait soupee z vymezenho teritoria; komu ani pak nedojdou sly, me si jejich zbytky u pathfinder zmit se soupei pi petahovn lanem.
Tiskov zprva RDM

Foto Ji Majer, Marek Kraji a Michala K. Rocmanov

25

Nae tma Bambirida hledkem Radky Plenkov

26

Nae tma
Bambirida oima tomk
Ohlasy, kter nm letos zaslaly vechny podajc oddly, znj sammi superlativy. Poas se vydailo na 100%, ast dt s rodii a prarodii byla nad oekvn vysok, vichni projevili o n asocian stnek a atrakce zjem, dobe se spolupracovalo i s ostatnmi organizacemi, tomci pomocnci se inili. Co vc dodat? Snad jen to, e tomci se prezentovali v devti eskch a moravskch mstech a pat jim za pomoc pi organizaci Bambiridy a za propagaci naeho spolku velk dk.
Zuzana Antoov, Asociace TOM

Obansk sdruen DC, kter se vnuje modernmu tanenmu stylu Street dance, bylo velice naden z Bambiridy v Praze: ji te se tme na dal ronk. Byl to pro ns, ale hlavn pro dti, skvl zitek. I kdy se zmnn

akce konala v obdob vlet a kol v prod, tak se j z naeho sdruen zastnilo kolem dvou set len jen v Praze... Na pt ronk bychom rdi pipravili pro divky jet vt tanen show a zitky, s nimi by odchzeli od stn-

ku DC. Tak chceme pivst co nejvce rodi a dt z vce ne 20 mst, protoe je to skvl zitek a monost se sejt a bt pohromad: ivot je peci o tom, abychom mli zitky, radost z nj.
Za sdruen DC Jaroslav Havelka

Foto archiv Asociace TOM a obanskho sdruen DC

Street dance na Bamboce

27

Nae tma Bambirida 2012 pomohla zmenit vzdlenost mezi generacemi


Eln dtskch nvtvnk Bambirdy 2012 a zkuenosti jejich tatnk, maminek, ddek i babiek pisply svm skromnm dlem k lepmu mezigeneranmu pochopen, jak vyplv z informac poadatel tto pehldky volnoasovch aktivit.
Bambirida se letos uskutenila v celkem 18 mstech R. Motto 14. ronku znlo Naden i zkuenost a branami vech bambiridnch arel prolo zhruba 200 tisc nvtvnk. nco uschovvat. Bylo jasn patrn, e dti jsou celkem hladov po takovto run prci a nen divu: ve mst je doma s kladvkem a pilkou asi mlokdo z rodi rd uvid, dodala s smvem projektov manaerka Bambiridy. Motto Naden a zkuenost odrelo fakt, e leton rok byl Evropskou komis vyhlen Rokem aktivnho strnut a mezigeneran solidarity. Zmnn heslo nalo vedle Prahy sv osobit praktick vyjden i na pdich regionlnch Bambirid a jejich doprovodnch akc. Napklad v Zbehu zdili Bambidlnu, kde mohly dti se svm dosplm doprovodem a pod dohledem zkuen vtvarnice Dany Zimov vyzkouet svoji dovednost pi run prci se devem, textilem, plastem, karton a pedikem. Nejoblbenj materil mezi dtmi je devo a textil, konstatovala Dana Zimov. K nejastjm vtvorm ad panky z textilu a papru a tzv. music-head-maniaky. Maminky tak pomhaly dtem t mal poltky z rznobarevnch ltek, tatnkov zase vyrbli mainky ze deva. chystal DDM Astra vrobu domek z devnch odezk, kter se lepily na karton a zbytek obrzku dti domalovvaly. V eskch Budjovicch zase vystoupily tanenice ze souboru Trnky Brnky Rapach, kter o sob tvrd, e jejich vkov prmr je stejn jako nejvy povolen rychlost v obci. Jejich eln a energii bychom jim vichni mohli zvidt, ekl po vystoupen, kter sklidilo obrovsk spch, jeden z divk.

Foto Radka Plenkov a Marek Kraji

O tom, e smysl cel akce se opt podailo naplnit, je pesvdena i jej projektov manaerka Blanka Likov. Z reakc lid bylo znt, e dti, rodie i prarodie si akci uili. Do innost nabzench ve stanech jednotlivch organizac se toti mohly zapojit i star ronky. Jako opravdu dobr npad se ukzalo postavit na Bambirid tvoivou dlnu: tam si dti prv s pomoc rodi a prarodi mohly z devnch odezk vyrobit libovolnou hraku. K naemu pekvapen jsme poslouchali zvuky kladvek a pilek, kter se odtamtud rozlhaly, doslova od rna do veera: v tvoiv dln bylo neustle plno, popsala situaci Blanka Likov. Zvlt zdail vrobky, darovan navc jejich tvrci na dobroinn ely, putovaly do internetov aukce. Vtek z draby je peduren ve prospch dobrovolnch aktivit senior. Na webu Aukro.cz se objev piblin dvacet novch auknch poloek devnch hraek z Bambiridy. Tch nejlepch. Kolik jich ale bylo vyrobeno celkem, to vn nevme, protoe dti si sv hraky chtly samozejm vzt s sebou dom. Vidli jsme, jak si z tvr dlny odnej zhotoven pta budky, autka, kola, ale tak teba jenom obyejn krabiky, do kterch si budou doma

Bambirida 2012 se konala v eskm Brod, eskch Budjovicch, eskm Tn, Chebu, Chomutov, Chrudimi, Ivanicch, Jihlav, Liberci, Nchod, Ostrav, Tinci, Bohumn, Plzni, Rychnov nad Knnou, Zbehu a Zln, tedy prakticky po cel R. K zajmavostem letonho ronku patila mj. doprovodn akce spovajc ve sbrn pamtnickch pbh, fotografick sout s tmatem Naden i zkuenost nebo to, e v sedmi bambiridnch mstech mli studenti monost si levn podit Evropskou kartu mldee EYCA (dve znm jako karta EURO<26). Bambiridn arely byly svdky i rznch drobnch prvenstv: v eskm Brod probhla tato akce vbec poprv, v Nchod se j zastnilo nejvce organizac (20 s vlastnm programem na stnku a dal tucet formou divadelnch, tanench i pveckch vystoupen) a v Praze se poprv v historii Bambiridy uskutenil nepetrit online videopenos na serveru Adam.cz.
Tiskov zprva RDM

Zlnsk Spektrum pipravilo pro dvojice dt-rodi nebo dt-prarodi zajmavou sout ve slalomu s neobvyklm pedmtem; tento kol plnily i dvojice dt rznho vku. Jinou aktivitu pro upevnn mezigeneranch vztah na-

28

Ze zahrani Okres Liptovsk Mikul il Bambiridou


V okrese Liptovsk Mikul sa uskutonil v porad u 5. ronk festivalu prce s demi a mldeou Bambirida 2012. Tohoron festival bol v duchu pestrch a poetnch aktivt na kad de bolo pripraven minimlne jedno sprievodn podujatie, ktor realizovali dobrovonci z organizanho tmu.

Mikul Ing. Milan Kruliak otvoril festival slovami poakovania a povzbudenia v duchu hesla tohto ronka nech nadenie a sksenos menia ivot aj v naom meste. Nmestie sa premenilo na niekoko hodn na stanov mesteko 13 prezentujcich sa organizci, uprostred ktorch povstalo pdium pre ikovn, nadan a teraz urite aj odvne deti, ktorch vystpilo viac ako 200. Po tohtoronom piatom ronku Bambiridy som rd, e mme viac mladch sksenejch aktvnych doborovonkov, ktor v budcnosti bud aktvnymi obanmi a hbatemi v miestnej komunite, uviedol Ing. Jozef Koren, hlavn koordintor festivalu Bambirida 2012 v okrese Liptovsk Mikul. Zujem sponzorov, ktorch bolo viac ako v minulch rokoch, napoved o aktivite dobrovonkov, ale aj o narastajcej znmosti festivalu.
Zdroj: www.bambiriada.sk

Pestr ponuku desadovho festivalu odtartovala arovn noc v Rozprvkove prenocovanie v Zkladnej kole apotola Pavla a Vstava prezentci organizci na novom nmest v Liptovskom Hrdku. U tradinou ponukou sa stva Volejbalov maratn v Z Janka Kra a Z Okolin viac ako 20 tmov poas 24 hodn. alou stlicou programu festivalu je pravideln premietanie

Hlavn prezentan de bol v znamen zmeny nmestia z osloboditeov k mieru, o v mnohch evokovalo pocit vej blzkosti a komornosti ako v minulch rokov. Zstupca primtora mesta Liptovsk

Foto Miroslav Podstavek

Tm bol v tomto roku vemi aktvny a pomerne irok. Vaka lenom organizci, tudentom, ale aj sksenejm (hlavne pracovnkom miestnych intitci) sa podujat festivalu zastnilo viac ako 1500 astnkov z celho okresu.

v Klube mladch v Dome kultry v Liptovskom Mikuli. Novinkami v tohtoronej ponuke boli otvoren cvienia zumby v STOP. SHOP.e v Liptovskom Mikuli ale aj v Dome kultry v Liptovskom Hrdku a taktie nult Konferencia o prci s demi a mldeou. Mlad z nho okresu sa mu tei z rozbehnutia zaujmavch aktivt, ktor prekrauj rmec festivalu. Rozbehnutie Mestskho mldenckeho parlamentu v Liptovskom Hrdku je predpoveou rodiacej sa spoluprce mladch a samosprvy v tomto centre hornho Liptova. Vtvarn sa Zo ivota starch rodiov, ktor je v duchu Eurpskeho roka aktvneho strnutia a medzigeneranho dialgu pokrauje vo svojej pti v priestoroch ocenench organizci. Mlad dobrovonci zskali nov a cenn sksenosti pri vybavovan a organizovan koncertu mldenckych kapiel. Mylienka takhoto typu koncertu dozrievala celch 5 rokov. Stret s radnckou byrokraciou posilnil tm pri organizovan cyklistickch pretekov.

29

Nae tma Podkovn


esk rada dt a mldee dkuje vem, kte se podleli na ppravch Bambiridy 2012. Vyslovuje svj dk vem tm, kte se starali o jej zdrn prbh, a zasadili se tak o pznivou odezvu tto akce u veejnosti. Nae podkovn nle nejen partnerm, sponzorm, patronm, pznivcm Bambiridy a lenm jejch organizanch tb v jednotlivch mstech, ale pedevm tm dvma tiscovkm dobrovolnk, bez jejich elnu a obtavosti by se Bambirida vlastn uspodat ani nedala.
Celosttn ztity: RNDr. Petr Neas pedseda vldy esk republiky Mgr. Josef Dobe ministr kolstv, mldee a tlovchovy RNDr. Alexandr Vondra ministr obrany Armdn generl Ing. Vlastimil Picek nelnk Generlnho tbu AR Ministerstvo prce a socilnch vc Oficiln akce:

Bambirida byla uskutenna dky podpoe:

Generln partner:

Celosttn partnei:

Regionln partnei:

Hlavn mediln partnei:

Dal celosttn mediln partnei: Pkn den.cz, Borovice.cz, Adam.cz Partnei celosttn fotografick soute Bambirida Naden i zkuenost: Alk.cz,Hotel Schmidbru, Centrum Babylon Liberec, Pohdkov Star Hrady, Coody Outdoor

30

Ze sdruen Zlatm Zpvkem 2012 je Patrik Havlk


Ji 18. ronk Celosttn soute dtskch zpvk lidovch psn Zpvek 2012 m sv vtze. Rozhodl o tom koncert, kter se uskutenil 13. 5. na tradinm mst v kongresovm sle Termlnch lzn Velk Losiny. Po dvou semifinlovch blocch se do nj probojovaly celkem dv destky chlapc a dvat z celkovch 47 astnk velkolosinskho finle vtz regionlnch kol Zpvka v echch, na Morav a ve Slezsku. Vce ne plhodinov oficiln zahjen obstarali pedstavitel organiztor Zpvka spolu s osobnostmi, kter pevzaly nad akc ztitu. S krtkmi proslovy vystoupili Zdenk kromach, mstopedseda Sentu Parlamentu R, plk. Drahoslav Ryba, generln editel HZS R, Radovan Rak, nmstek hejtmana Olomouckho kraje, Norbert Pfeffer, starosta obce Velk Losiny, Zdenk Penica, pedseda Folklornho sdruen R a herec Filip Cl. Zaslouen potlesk v vodu koncertu sklidila i porota sloen ze pikovch folklorist a hudebnch pedagog Jana Rokyty (pedseda), Ludmily Bainkov, Zdeka Blhy, Anny Buroov, Olgy ekov, Mirka Dudka, Magdalho slu, v nm se tsnilo vce ne 250 divk, ji po nkolikt hudebn doprovzely pikov muziky Brnnsk rozhlasov orchestr lidovch nstroj a Lidov muzika souboru Gaudeamus VE v Praze. O mluven slovo se postarala modertorka Petra Polzerov. Jej strun charakteristiky jednotlivch finalist velmi citliv podbarvily vjimen koncert, kter svoj dtsky nnou atmosfrou uchvtil folkloru chtiv publikum. Vce ne dvouhodinov finlov koncert vyvrcholil vyhlenm vsledk. I kdy podle propozic me bt vyhlen pouze jeden Zlat Zpvek, vyhrli vskutku vichni, kte se probojovali do zvrench kol ve Velkch Losinch. Tento nzor toti unisono sdlela jak porota, tak vichni odbornci, kte si nenechali ujt tento neopakovateln svtek folklorn psn v podn na nejmlad generace. ny Mkov, Vclava vka a Evy Pejchalov (tajemnice). Pveck talenty na pdiu kongresovFolklorn sdruen R

Na snmku Zlat Zpvek 2012 Patrik Havlk ze Starho Poddvorova

Ptaticet diplom za EDIE


35 mladch lid z cel R v Praze pevzalo diplomy o absolvovn Programu pro mlde Cena vvody z Edinburghu (EDIE). Tm polovina z nich Program absolvovala dky projektu Uen pro ivot, zamenmu na mlde z dtskch domov a vchovnch zazen.
V Praze se v ptek 8. ervna 2012 seli mlad lid z cel esk republiky, kte spn absolvovali Program pro mlde Cena vvody z Edinburghu (EDIE). Pedn diplom 35 absolventm ve vku 14 a 25 let probhlo bhem slavnostnho odpoledne v hotelu Holiday Inn i za asti zstupc Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy. Tm polovina z ocennch se Programu zastnila dky projektu Uen pro ivot, kter se zamuje na dti ijc v dtskch domovech a vchovnch zazench. Program EDIE je mezinrodn nesoutn program, kter pomh mladm lidem od 14 do 25 let rozvjet osobnost a aktivn vyuvat voln as. Program

zaloil v roce 1956 princ Philip, vvoda z Edinburghu, manel britsk krlovny Albty II, ve spoluprci s Dr. Kurtem Hahnem, svtov uznvanm odbornkem na zitkovou pedagogiku. Od t

doby se do nj zapojilo pes pt milion mladch lid ve vce ne 100 zemch svta. V R Program funguje od roku 1993. Od roku 2009 probh projekt Uen pro ivot, kter usnaduje ast

Foto Ji Janda a archiv Programu EDIE

31

Ze sdruen
v Programu mladm lidem ijcm v dtskch domovech a vchovnch zazench. V rmci Programu EDIE se mlad lid vnuj aktivitm, kter je bav, sami si je vyberou. Souasn maj k dispozici svho dosplho poradce, jen jim pome nastavit konkrtn cle, kterch v nich chtj doshnout. Program tm rozvj osobnost astnk, co se projevuje v jejich sebehodnocen a nhledu na svt. Vrazn zmna pichz pedevm u mladch lid ijcch v stavnch zazench. Program zahrnuje celkem tyi oblasti, a to praktick dovednosti, jako vtvarn aktivity nebo vuku cizch jazyk, rekrean sport, dle slubu, kter vtinou probh v socilnch slubch nebo v oblasti ochrany ivotnho prosted a expedici, kterou si mlad z velk sti sami navrhuj a organizuj, k Alena Jeslnkov, vkonn editelka Programu a manaerka projektu Uen pro ivot. Program m ti stupn, bronzov, stbrn a zlat, a umouje tak astnkm pokraovat v ppad zjmu v Programu a osmnct msc, dodv. Filip H. z Dtskho domova se kolou v Trlicku, kter absolvoval bronzov stupe Programu EDIE v rmci projektu Uen pro ivot, k: Dky Programu EDIE jsem zaal jezdit vc do prody, dlat nco pro sebea hlavn pro ostatn. Chodme na brigdy hrabeme list ve kolce, podme pro mal dti zbavn odpoledne pln her, sjdme s nimi eku, dokonce jsme pro n uspodali i skovn na raftu. Nejvc m te ale bav chodit za postienmi lidmi. Zajmaj m jejich osudy. Teprve, kdy je lovk s nimi, tak si uvdom, e vlastn problmy jsou malichern. Nedovedu si pedstavit, e by podobn osud potkal m nebo nkoho z mch blzkch. EDIE pro m znamen vechno mon, jen ne nudu. Nuda toti me tm za vechny moje pote. Jsem rd, e pila ta monost nco dlat. Jsem rd, e se nco dje. Jsem rd, e mu nkomu pomoct. Jsem rd, e jsem dostal anci dlat vci jinak. A hlavnbav m to. Podrobn informace o projektu najdete na www.edie.cz/uceniprozivot.
Michaela Stakov

Udiven Cimrman opt v Lp


Cimrman se divil ji potrnct, a to hned s osmi oddly TOM: z domovsk esk Lpy dorazila podajc Chippewa, dle Dakoti, z Turnova pijeli Mci, z Litomic Slunka, nechybli podbradt Robinsoni, letos poprv nazkoueli pedstaven Veverci z Brandsa nad Labem, Stopai z vsky Kovsk v Krunch horch a prat S.T.A.N. Krsn, vtipn a rznorod pedstaven mla velk spch, nicmn porota musela poad urit jednoznan. Prvn msto a krsn dort vyhrla Chippewa, za n se umstili Veverci a o tet msto se podli Mci a Dakoti. Vtzi ale vlastn byli vichni, kte si vyzkoueli hran na jeviti, pekonali trmu a stud a cel den si nramn uili v eskolipskm divadle.
Tomek Hurt, TOM Dakoti

32

Foto Tomek Hurt

Z RDM RDM zskala licenci ke Kartm mldee EYCA


esk rada dt a mldee (RDM) se dne 14. kvtna 2012 stala lenem mezinrodn organizace The European Youth Card Association (EYCA). Pipojila se tak ke tyiceti organizacm, kter vydvaj Karty mldee v ticeti osmi zemch svta a zajiuj vce ne 4 milionm jejich dritel pes 100 000 slev po cel Evrop i mimo ni.
O lenstv RDM rozhodli svm hlasovnm stvajc lenov EYCA, a respektovali tak doporuen svho pedstavenstva, kter se k pijet RDM vyjdilo kladn ji ped mscem. RDM pevzala agendu od sdruen Karty mldee R, kter vydvala Karty mldee EURO<26 v esk republice od roku 1993 do dubna 2012. Karty mldee v souasn dob umouj na zem na republiky erpat vce ne tisc slev. Karty jsou podporovny ze strany mnoha velkch firem (nap. Potovn spoitelna, Student Agency, Vodafone aj.) a jejich dritel je nyn v R pes dvacet tisc. Doposud mohli Karty mldee zskat mlad lid ve vku od 10 do 29 let. RDM tuto monost rozila na 5 a 30 let a pejmenovala projekt na Karty mldee EYCA (dvj nzev EURO<26 pochz z dob, kdy se karty mohly vydvat jen mladm do 26 let). Karta existuje i ve studentsk variant, dritel j mohou prokazovat status studenta. RDM vyuije licenci na Karty mldee EYCA v R pro zlepen podmnek vech mladch lid u ns. lenov sdruen RDM maj monost zskat karty za vrobn nklady a organizace samotn z nich mohou vytvoit karty lensk (s monost vlastn grafick podoby karet). Karty mldee vak mohou zskat za ni cenu i dal mlad lid. RDM oslov mj. kolsk zazen s monost zdit koln karty pro jejich studenty. Clem projektu je tak zlepit povdom veejnosti o Kartch mldee a snaha o zven potu a vyuitelnosti slev. RDM proto pracuje na modernizaci grafickho vzhledu karet a webov prezentace a zizuje dal informan strnky na internetovch socilnch stch.
RDM

Dal odkazy: www.crdm.cz www.adam.cz www.eyca.org www.euro26.cz

m.adam.cz/video/5

Ministr pro mstn rozvoj Kamil Jankovsk pijal zstupce esk rady dt a mldee
Zstupci RDM oteveli debatu o partnerstv nevldnch neziskovch organizac (NNO) pi programovn evropskch fond.
Pedsedu esk rady dt a mldee, Alee Sedlka, ve spolenosti bvalho pedsedy RDM Pavla Trantiny, dnes mstopedsedy skupiny III. Evropskho hospodskho a socilnho vboru, a Romana Hakena, lena Rady vldy pro NNO a takt lena EHSV, pijal 21. kvtna 2012 k jednn ministr pro mstn rozvoj Kamil Jankovsk. Tmatem schzky byla nejen vize erpn evropskch penz pro dtsk a mldenick organizace, ale tak uplatnn principu partnerstv v souasnm a budoucm programovacm obdob. Jednn se za MMR se dle zastnili prvn nmstek Daniel Braun a vrchn editelka Olga Letkov. Za RDM i dal NNO jsme upozornili na nedostatky v souasnm pojet principu partnerstv, nedostupnost technick pomoci a erpan investinch prostedk pro NNO. MMR nabdlo monosti revize. Oekvme dal jednn, kter povedou k vymu pomrnmu zastoupen NNO v koordinanch a monitorovacch orgnech.
Ale Sedlek, pedseda RDM

Foto Marek Kraji

33

Inzerce

34

Anketa Kter souhvzd na non obloze


podle Vs jaksi chyb a s chut byste je tam pidali, aby je mli lid stle na och?

tpnka Duchkov, novinka a modertorka


J bych chtla, abychom vidli z esk republiky nco podobnho, jako je Jin k... Je toti nespravedliv, e takovou podvanou maj jen nkde jinde, jako teba v Austrlii...!

Renta Fukov ilustrtorka


Vypad to, jako byste vidli a do m pracovny... Mm toti na stole rozpracovanou autorskou knihu pbh o souhvzdch. Pokoum se vyprvt

dvanct pohdek o hvzdch na non obloze. Ty pbhy jsou uren dnenm dtem i jejich rodim. Pedstavuj poselstv obraz na nebi, kter provzej lidstvo po destky tisc let. Ony jsou tam samozejm daleko dle, ale k lidem promlouvaj od okamiku, kdy si lovk jejich ptomnost nad sebou uvdomil. ekla bych, e nov souhvzd nepotebujeme. Sta jen pidat tm starm konstelacm nov vznam. I kdy... nov? Lidsk trpen i touhy jsou pece pod stejn u od pravku. Moje Panna, pbh je z doby ledov, vyprv o statenosti a sebeobtovn, moje Vhy vyprvj o spravedlnosti. Mj tr vyprv o snenlivosti, mj Stelec o poteb krsy, mj Kozoroh

Kvta Fialov hereka


Pla bych si, aby tam byla pod duha: j miluji duhu. A duha je o lsce, o tst... Take by to mohla bt tato dv souhvzd: Lska a tst.

Hospitace v Nmecku pro pracovnky s mlde


Hospitan program Uit se navzjem je eskm pracovnkm s dtmi a mlde k dispozici ji od zaloen Koordinanho centra esko-nmeckch vmn mldee Tandem. Za tuto dobu jej s kladnou odezvou vyuily destky mladch lid rznho odbornho zamen. Monost nahldnout do innosti nmeckho zazen pracujcho s dtmi a mlde za vlastnho minimlnho finannho vkladu je i v letonm roce stle aktuln. Podle poteb a zjm uchaze lze nalzt vhodn zazen ve kterkoli sti Nmecka. Monost, kam za zkuenostmi a poznnm vyjet do zahrani, je dnes velk mnostv, ale vyrazit za hranice za nemal podpory a bez nron administrativy tak snadn u nen. Hospitan program Uit se navzjem (http://www.tandem.adam.cz/ sekce/sdruzeni/programy-a-projekty/ ucit-se-navzajem) je uren pro mlad lidi z celho eska do 30 let vku, je pracuj na dobrovoln i profesionln bzi s dtmi a mlde. Hospitan pobyt v nmeckm zazen pracujcm tak s mlde me trvat nkolik tdn a ti msce. Vbr msta a organizace lze pizpsobit pln zamen a pnm astnka. Pleitost nasbrat cenn zkuenosti, pohled ze zahrani a inspiraci se jist vyplat. Hospitantm je poskytnut podprn servis, ponaje pomoc pi komunikaci s hospitantskm zazenm v Nmecku, pes pomoc s kompletac vech formul ped odjezdem a po podporu bhem samotn hospitace. Finann podpora m charakter paulu a je vypotna individuln podle dlky hospitace. Ve msnho pspvku in vce ne 500 euro, kter slou k pokryt nklad na ubytovn, stravu, pojitn a na kapesn. Dlka vyzen hospitace trv piblin jeden msc. S takovm minimlnm pedstihem je nutn podat dost do programu. S dotazy se mete obrtit na Michaelu Veselou, pracovnici pro mimokoln oblast, Koordinan centrum esko-nmeckch vmn mldee, e-mail vesela@tandem.adam.cz, tel. 377 634 757.
www.tandem.adam.cz

Foto Ji Majer a archiv Renty Fukov

vyprv o smen s vlastn nedokonalost. Vodn je pbh o ohleduplnosti k prod a na planet, Ryby vyprvj o dleitosti spoluprce, Beran je pbh o kivd a jej nprav. Bk vyprv o soucitu a velkorysosti, Blenci vyprvj o rlivosti, Rak je pbh o smrti a neodvratnm osudu. Posledn pbh, pbh Lva, vypravuje o ptelstv a o sle lidskho ducha.

35

Fotogalerie Archy

Foto nahoe Marek Kraji, dole archiv obanskho sdruen DC, Bambirida 2012