Anda di halaman 1dari 57

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA 1994)

CERAMAH 2 (3 JAM)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

MODUL LATIHAN OSHA DI SEKTOR AWAM 2006

OBJEKTIF
Di akhir sesi ini, para peserta akan dapat: menyenaraikan 15 bahagian di dalam AKKP 1994 menyatakan tujuan utama AKKP 1994 menyatakan falsafah dan prinsip AKKP 1994 menghuraikan bagaimana majikan dan pekerja melaksanakan tanggungjawab mereka di bawah AKKP 1994

18-Jul-12

SKOP PEMBELAJARAN

Latarbelakang Akta Limabelas (15) Bahagian Akta Kandungan Akta Kesimpulan

18-Jul-12

KEPERLUAN

Akta Kilang dan Jentera (AKJ)1967


Skop Preskriptif Terlalu bergantung kepada kerajaan

Statistik Kemalangan

18-Jul-12

FALSAFAH DAN PRINSIP

Tanggungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak atas mereka yang mewujudkan risiko dan mereka yang bekerja dengan risiko tersebut Peraturan Kendiri (Self Regulation) Perundingan Kerjasama dan penglibatan pekerja

18-Jul-12

KANDUNGAN OSHA 1994


Limabelas (15) Bahagian 1. Permulaan (Preliminary); 2. Perlantikan Pegawai (Appointment of Officers); 3. Majlis Negara bagi Keselamatan & Kesihatan (National Council for OSH); 4. Kewajipan Am Majikan & Orang Yang Bekerja Sendiri (General Duties of Employers and Self-Employed Persons);
18-Jul-12 6

KANDUNGAN OSHA 1994

5.

6. 7.

Kewajipan Am Perekabentuk, Pengilang & Pembekal (General Duties of Designers, Manufacturers and Suppliers); Kewajipan Am Pekerja (General Duties of Employees); Organisasi Keselamatan & Kesihatan (Safety and Health Organizations);

18-Jul-12

KANDUNGAN OSHA 1994


Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian; Berbahaya, Keracunan Pekerjaan & Penyakit Pekerjaan & Siasatan (Notification of Accidents, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning and Occupational Diseases and Inquiry); 9. Larangan Terhadap Penggunaan Loji atau Bahan (Prohibition Against Use of Plant or Substance); 10. Tataamalan Industri (Industry Codes of Practice);
8.
18-Jul-12 8

KANDUNGAN OSHA 1994


11. Penguatkuasaan & Penyiasatan

(Enforcement and Investigation);


12. Liabiliti bagi Kesalahan (Liability for

Offences);
13. Rayuan (Appeals);
14. Peraturan-peraturan (Regulations);

15. Pelbagai (Miscellaneous).

18-Jul-12

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


[Seksyen 1(2)] Pemakaian Orang Bekerja Di semua sektor ekonomi dalam Jadual Pertama; Kecuali di atas kapal atau angkatan tentera.

18-Jul-12

10

JADUAL PERTAMA Subseksyen 1(2)

Pengilangan;

Pengangkutan, Penyimpanan &

Perlombongan &
Penguarian;

Komunikasi;
Perdagangan Borong & Runcit; Hotel & Restoran;

Pembinaan; Pertanian, Perhutanan & Perikanan;

Kewangan, Insuran, Harta


Tanah & Perkhidmatan Perniagaan;

Kemudahan; Elektrik, Gas, Air & Perkhidmatan Kebersihan;

Perkhidmatan Awam & Pihak


Berkuasa Berkanun;

18-Jul-12

11

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 2 Undang-undang yang Mengatasi
Peruntukan tambahan kepada mana-mana undang undang bertulis yang lain berhubungan keselamatan & kesihatan pekerjaan; (2) Peruntukan AKKP mengatasi peruntukan yang bercanggah atau tidak konsisten.
(1)
18-Jul-12 12

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 3 Tafsiran Industri- perkhidmatan awam, pihak berkuasa berkanun atau mana-mana aktiviti ekonomi dalam Jadual Pertama; Loji- Apa-apa jentera, kelengkapan, perkakas, alat atau peralatan, apa-apa komponennya dan apa-apa yang dipasang, disambung dan diperlengkapkan padanya;

18-Jul-12

13

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 3 Tafsiran Majikan-majikan langsung atau majikan utama atau kedua-duanya; Majikan langsung- berhubungan pekerja yang diambil khidmat oleh atau melaluinya; Majikan utama-pemunya suatu industri termasuk pengurus; penghuni; wakil disisi undang-undang; mana-mana kerajaan, pihak berkuasa tempatan atau badan berkanun;
18-Jul-12 14

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 3 Tafsiran Pekerja- seseorang yang diambil kerja dengan diberi gaji di bawah kontrak perkhidmatan;

Penghuni- seseorang yang menguruskan atau mengawal tempat kerja;


Tempat kerja- Premis tempat orang bekerja atau yang digunakan untuk penyimpanan loji atau bahan;
15

18-Jul-12

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 3 Tafsiran Premis- termasuk- Mana-mana: Tanah, bangunan atau bahagian manamana bangunan; Kenderaan, vesel atau pesawat udara; Apa-apa pepasangan di atas tanah, pepasangan di luar pesisir atau di atas dasar atau terapung di atas mana-mana air; Khemah atau struktur bolehalih;
18-Jul-12 16

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 3 (2) Tafsiran Risiko yang wujud daripada aktiviti orang bekerja termasuk risiko berkaitan dengan: Cara pengusahaan yang dijalankan; Loji atau bahan yang digunakan; Keadaan premis yang digunakannya.

18-Jul-12

17

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 3 (3) Bagi maksud Akta ini Kerja kerja sebagai seorang pekerja atau sebagai orang yang bekerja sendiri; Seseorang sedang bekerja sepanjang masa dia berada di tempat kerjanya; Orang yang bekerja sendiri adalah sedang bekerja sepanjang masa yang ditumpukannya kepada kerja sebagai seorang yang bekerja sendiri.
18-Jul-12 18

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 4 TUJUAN AKTA

Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang bekerja; Melindungi keselamatan atau kesihatan orang lain, selain daripada pekerja yang berada di tempat kerja;
19

18-Jul-12

BAHAGIAN I: PERMULAAN (PRELIMINARY)


Seksyen 4 TUJUAN AKTA

Mempromosikan persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan kehendak fisiologi dan psikologi pekerja; Mewujudkan satu kaedah ke arah sistem perundangan berdasarkan peraturan dan tataamalan industri.
20

18-Jul-12

BAHAGIAN III: MAJLIS NEGARA BAGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Seksyen 9 - Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Keahlian di antara 12 - 15; Dilantik oleh Menteri; Menjalankan penyiasatan berkenaan; perundangan, pentadbiran/penguatkuasaan, menggalakkan hubungan kerjasama, masalah-masalah khusus, penggunaan bahan kimia, perangkaan, kemudahan kesihatan, tataamalan industri, pemulihan Pengerusi Jawatankuasa Rayuan
18-Jul-12 21

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI


Seksyen 15 Setakat yang Praktik (1) Memastikan keselamatan, kesihatan & kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya; (2) Ini termasuk: Mengada dan menyenggara loji dan sistem kerja; Membuat perkiraan bagi penggunaan, pengendalian, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan;
18-Jul-12 22

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI


Seksyen 15(2) Setakat yang Praktik, Mengadakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan; Mengada dan menyenggara tempat kerja dan laluan keluar / masuk ke / dari sebarang tempat kerja; Mengada dan menyenggara persekitaran kerja dan dengan kemudahan kebajikan yang mencukupi;
18-Jul-12 23

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI


KEWAJIPAN LAIN Merangka kenyataan bertulis tentang dasar Keselamatan dan kesihatan; (Seksyen 16) Menjalankan pengusahaannya tanpa menjejaskan keselamatan orang lain yang bukan pekerjanya; [Seksyen 17(1 )] Mengadakan maklumat kepada orang lain berkenaan pengusahaannya; [Seksyen 17(2 )]
18-Jul-12 24

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI


Seksyen 18 Kewajipan seseorang penghuni premis bukan domestik: - Memastikan tempat kerja selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan kepada orang lain selain daripada pekerjanya yang bekerja di premisnya

18-Jul-12

25

BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL Seksyen 20 / Seksyen 21 Setakat yang Praktik Memastikan loji / bahan direkabentuk dengan selamat dan tanpa risiko kesihatan apabila digunakan secara betul; Mengatur atau menjalankan ujian dan pemeriksaan;

18-Jul-12

26

BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL Seksyen 20 / Seksyen 21 Setakat yang Praktik Maklumat yang mencukupi; Mengatur kajian untuk menghapus atau mengurangkan hazard; Membina dan memasang loji yang selamat;

18-Jul-12

27

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA


Seksyen 24 Memberi perhatian munasabah bagi keselamatan diri dan orang lain; Bekerjasama dengan majikan dan orang lain; Memakai dan menggunakan kelengkapan pelindung diri (PPE) yang dibekalkan; Mematuhi arahan keselamatan yang lain;
18-Jul-12 28

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA


Seksyen 25 Seseorang: Tidak boleh mengganggu atau menyalahguna apa-apa yang diadakan atau dilakukan untuk kepentingan keselamatan kesihatan dan kebajikan dengan sengaja;

18-Jul-12

29

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA

Majikan tidak boleh mengenakan caj ke atas pekerja; (Seksyen 26) Majikan / Kesatuan Sekerja tidak boleh mendiskriminasi (memecat, mencederakan atau menukar kedudukan); (Seksyen 27)

18-Jul-12

30

BAHAGIAN VII: ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Pengawasan Perubatan (Medical Surveillance); (Seksyen 28) Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Officer); (Seksyen 29) Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Committee); (Seksyen 30)
31

18-Jul-12

BAHAGIAN VIII: PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA,KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN, DAN SIASATAN

(Seksyen 32)

Majikan memberitahu pejabat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan yang terdekat; Penyakit Pekerjaan - Pengamal Perubatan berdaftar melapor kepada Ketua Pengarah;

18-Jul-12

32

BAHAGIAN IX: LARANGAN TERHADAP PENGGUNAAN LOJI DAN ATAU BAHAN


(Seksyen 35) Kuasa Ketua Pengarah JKKP (DOSH); Minta pendapat Jabatan Kerajaan atau badan lain yang pada hematnya sesuai sebelum membuat perintah; (Seksyen 36) Orang yang terkilan boleh merayu

18-Jul-12

33

BAHAGIAN X: TATAAMALAN INDUSTRI


(Seksyen 37) Diwartakan oleh Menteri; Boleh dipinda; Mengandungi sebarang tata, standard, peraturan, spesifikasi atau kehendak keselamatan dan kesihatan; Boleh digunakan dalam prosiding; (Seksyen 38)
18-Jul-12 34

BAHAGIAN XI: PENGUATKUASAAN DAN PENYIASATAN


(Seksyen 39) Ketua Pengarah; Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan; Kuasa untuk memasuki, memeriksa, menyiasat, mengambil sampel dan lain-lain; Notis Larangan dan Pembaikan; (Seksyen 48)
18-Jul-12 35

BAHAGIAN XII: LIABILITI BAGI KESALAHAN


(Seksyen 51)

Penalti Am Maksima RM10,000 atau Satu Tahun Penjara atau kedua-duanya sekali; Pelanggaran berterusan - maksima RM 1,000 sehari;

18-Jul-12

36

BAHAGIAN XII: LIABILITI BAGI KESALAHAN

Siapa yang boleh didakwa? Badan Korporat bersama dengan Pengarah Syarikat, Pengurus, Setiausaha atau yang lain; (Seksyen 52) Kesatuan Sekerja; (Seksyen 53) Seorang ejen; (Seksyen 54)

18-Jul-12

37

PENALTI

JENIS KESALAHAN Gagal mematuhi Notis

PENALTI Maksima RM50,000 @ LIMA tahun penjara @kedua-duanya sekali @/dan RM500 setiap hari
Maximum RM50,000 @ DUA tahun penjara @ kedua-duanya sekali

Kewajipan Am Majikan dan Orang yang bekerja sendiri

18-Jul-12

38

PENALTI

JENIS KESALAHAN Kewajipan Am perekabentuk, pengilang dan pembekal berkaitan loji/bahan Kewajipan tidak mengganggu menyalahguna apa-apa yang disediakan

PENALTI Maksima RM20,000 @ DUA tahun penjara @ kedua-duanya sekali Maksima RM20,000 @ DUA tahun penjara @ kedua-duanya sekali

18-Jul-12

39

PENALTI
JENIS KESALAHAN

PENALTI

Diskriminasi terhadap pekerja dan lain-lain Berkaitan dengan

Maksima RM10,000 @ SATU tahun penjara Maksima RM10,000 @

pemeriksaan

SATU tahun penjara

Organisasi keselamatan dan kesihatan Kewajipan Am pekerja

Maksima RM5,000 @ ENAM bulan penjara Maksima RM1,000 @ TIGA bulan penjara Kedua-duanya sekali
40

18-Jul-12

BAHAGIAN XIII: RAYUAN


(Seksyen 63)

Jawatankuasa Rayuan dilantik oleh Menteri; Pengerusi - Anggota Majlis; Dua orang lain; Rayuan ke atas seksyen 36 atau 50;

18-Jul-12

41

BAHAGIAN XIV: PERATURAN-PERATURAN


(Seksyen 66)

Menteri diberi kuasa membuat Peraturan; Bagi mengawalselia atau melarang; Contoh : Pengilangan, pembekalan atau penggunaan loji, bahan; Memastikan pengadaan kemudahan kebajikan yang memadai;

18-Jul-12

42

BAHAGIAN XV: PELBAGAI


(Seksyen 67)

Kewajipan menyimpan rahsia Seseorang tidak boleh mendedahkan rahsia (pengilangan atau komersil) semasa melaksanakan tugas; Penalti Maksima RM20,000 @ Dua tahun penjara @ kedua-duanya;

18-Jul-12

43

PERATURAN PERATURAN DI BAWAH OSHA 1994

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan)(Pengecualian) 1995; Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996; Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996;
18-Jul-12 44

PERATURAN PERATURAN DI BAWAH OSHA 1994

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997; Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997; Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997;
18-Jul-12 45

PERATURAN PERATURAN DI BAWAH OSHA 1994

Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Larangan terhadap Penggunaan Bahan) 1999; Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000; Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004
18-Jul-12 46

PK&KP (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan) Pengecualian) 1995

Seksyen 16 Tiap majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan pernyataan bertulis dasar am keselamatan dan kesihatan Pengecualian Menjalankan pengusahaan tidak lebih daripada lima pekerja

18-Jul-12

47

PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996

OBJEKTIF

Mencegah kemalangan kimia yang besar; Menghadkan akibatnya kepada manusia dan persekitaran;

18-Jul-12

48

PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996

Terpakai untuk semua aktiviti industri yang mempunyai kemudahan penstoran bahan kimia; Pepasangan bahaya besar dan bukan bahaya besar adalah berdasarkan kepada kuantiti ambang; Penyediaan Laporan aktiviti industri dan Demonstrasi Operasi Selamat; Lebihkurang 200 bahan kimia disenaraikan;
49

18-Jul-12

PK&KP (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996

Peraturan menggariskan: Komposisi; Pemilihan dan perlantikan ahli; Kuasa; Lain-lain hal.

18-Jul-12

50

PK&KP (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997

Terpakai kepada pembekal Bahan Kimia Berbahaya; Kewajipan: Mengelaskan bahan kimia, membungkus dengan selamat, melabel bahan kimia; dan menyediakan Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia (CSDS).

18-Jul-12

51

PK&KP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997


Peraturan menggariskan;
Kelayakan Pendaftaran

Kewajipan

Majikan dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

18-Jul-12

52

Perintah K&KP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997 Terpakai bagi menentukan;
Kelas

Industri yang perlu menggajikan

seorang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO)

18-Jul-12

53

Perintah K&KP (Larangan Penggunaan Bahan) 1999


Maklumat Bahan

Skop Larangan Semua tujuan melainkan tujuan penyelidikan atau analisis.

Krosidolit (Barah Paru-Paru)

Karbon disulfida; Pembersihan dan menghilangkan gris Karbon tetraklorida dan n- Heksana ;(Keracunan sistemik) Benzena; {Barah(leukimia)} Fosforus putih (Keracunan Kronik) Penggunaan dalam pembuatan mancis.

18-Jul-12

54

Perintah K&KP (Larangan Penggunaan Bahan) 1999


Maklumat Bahan Skop Larangan Pembuatan dan Penggunaan untuk semua tujuan termasuk apa-apa proses pembuatan dimana bahan yang dihuraikan diatas terbentuk, kecuali bagi tujuan penyelidikan dan analisis.

4-Aminodifenil; Benzidina; 2- Naftilamina; 4-Nitrodifenil; garam bahanbahan ini dan apa apa bahan yang mengandungi sebatiannya,dalam apa-apa bahan lain pada jumlah kepekatan melebihi 0.1% (Barah pundi)

18-Jul-12

55

PK&KP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 Keperluan Peraturan

Menyediakan satu rangka undang-undang yang sah bagi majikan dalam mengawal penggunaan bahan kimia berbahaya; Mengadakan satu standard pendedahan dalam melindungi kesihatan pekerja; Mempromosikan pengurusan bahan kimia yang cemerlang;
18-Jul-12 56

KESIMPULAN

Keperluan OSHA 1994; Falsafah OSHA 1994; Kandungan OSHA 1994; Lima belas Bahagian;

18-Jul-12

57