Anda di halaman 1dari 6

PERKARA PENERANGAN RUJUKAN

1
Bab pada • Rasulullah bersabda1: Kitab Ibnu al-
menyatakan apa Sini: Hadis Hasan
yang perlu dibaca
ketika hendak ‫ وهلليه‬,‫ إذا قمت الى الصلة فسبحي الله عشرا‬,‫"يا ام رافع‬
mengerjakan solat "‫عشرا واحمديه عشرا و كبريه عشرا واستغفريه عشرا‬
Bab bacaan ketika • Lafaz ketika bacaan takbir ihram;
takbir ihram ‫الله أكبر‬
(menyebut ‫الله أكبر‬ • Takbir ihram wajid (tiada khilaf).
) • Solat tidak sah sekiranya takbir ihram tidak
dilafazkan dengan lidah sehingga didengari
oleh telinganya.
• Solat tidak sah sekiranya takbir ihram
dilafazkan dalam bahasa selain bahasa Arab.
• Sunat bagi imam menguatkan bacaan takbir
ihram.
• Solat tidak sah sekiranya bacaan ‫ أككبر‬dibaca
dengan memanjangkan alif menjadi ‫أكبار‬.
• Setiap rakaat terdapat 5 takbir; satu takbir
ruku’ dan 4 takbir sujud tidak termasuk takbir
ihram dan takbir qiyam.
• Takbir sujud hukumnya sunat.
Bab doa iftitah • Hukum doa iftitah adalah sunat, jika Kitab Sifat Nabi
ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. S.A.W. karangan
• Sunat dibacakan perlahan. Imam Nasaruddin
• Makruh imam membaca kuat, tetapi tidak Al-Albani.
batal solat.
• Dalam solat jenazah, tidak digalakkan
membaca doa iftitah.
Bab bacaan at- • Terdapat 2 lafaz bacaan:
Ta’uuz (‫)التعوذ‬ 1. ‫أعوذ بالله من الشيطان الرجيم‬
2. ‫أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان‬
‫الرجيم‬
• Hukumnya harus, tidak wajib.
• Berlandaskan dalil surah an-Nahl ayat 97.
• Di baca selepas doa iftitah.
• Jumhur ulama mengatakan apabila membaca
al-Quran, maka bacalah at-Ta’uuz.
• Adakah bacaannya secara kuat atau
perlahan? Terdapat 2 pendapat:
1. Abu Hurairah membaca secara kuat.
2. Ibnu Umar membaca secara perlahan.

1
Bab al-Fatihah • Hukum membaca surah al-Fatihah adalah Riwayat Ibnu
AL-AZKAR IMAM NAWAWI disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul
Mutalib
wajib berdasarkan hadis Nabi: Hubban (5/91);
"‫"ل تجزئ الصلة ل يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‬1 hadis sahih
"‫"ل الصلة إل بفاتحة الكتاب‬2
2
• Wajib membaca Basmalah. Riwayat Bukhari
• Wajib membaca dengan 14 tanda tasydid. (756) dan Muslim
(394); hadis
• Selepas membaca surah al-Fatihah, sunat
sahih.
membaca surah yang lain.
• Terdapat 4 tempat imam perlu diam seketika
iaitu:
1. Selepas takbir ihram
2. Antara surah al-Fatihah dengan Amin.
3. Selepas Amin (memberi ruang kepada
makmum untuk membaca surah al-
Fatihah)
4. Selepas membaca surah sebelum
takbir untuk ruku’.
Bab membaca • Lafaznya;
Amin
(‫)آمين‬
• Kedudukan menyebut amin ketika solat
bersendirian atau berjemaah iaitu:
1. Solat bersendirian dan berjemaah;
ketika menunaikan solat Jahriyyah,
imam dan makmum sunat menyebut
amin secara kuat.
2. Makmum tidak boleh mendahului atau
melambatkan menyebut amin imam
(sunat menyebut amin bersama-sama).
3. Bacaan secara kuat yang makmum
boleh mengikuti imam hanya ketika
menyebut amin sahaja.
4. Solat bersendirian; ketika menunaikan
solat Sihriyyah, menyebut amin secara
perlahan.
Bab membaca • Sunat membaca surah-surah selepas
surah-surah membaca surah al-Fatihah.
• Terdapat 4 ayat yang mana ketika imam
membacanya sunat bagi makmum
menjawabnya iaitu:
1. Surah at-Tiin: 8 (‫وانا‬
‫)أشهد‬
2. Surah al-Qiyamah: 40 (‫)بل أشهد‬
3. Surah al-A’raaf: 185 (‫آمنت‬
‫)بالله‬

AL-AZKAR IMAM NAWAWI disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul


Mutalib
4. Surah al-A’la: 1 (‫سبحان‬
‫)ربى العلى‬
1
Bab bacaan ketika • Bacaan ketika ruku’; Sahih Muslim;
ruku’ hadis sahih
(1(‫سبحان ربى العظيم‬
2
Riwayat Turmuzi
• Di dalam Sunan Turmuzi dan Sunan Ibnu
(271) dan Ibnu
Majah menyebut bahawa ketika ruku’
Majah (890);
hendaklah dibaca 3 kali2.
hadis dhoif. Imam
• Bacaan ketika ruku’ dan sujud;
Nasaruddin al-
(‫ اللهم اغفرلى‬,‫)سبحانك اللهم ربنا وبحمدك‬3 Albani
(‫)سبوح قدوس رب الملئكة و الروح‬4 mentakhrijkan
• Makruh membaca surah ketika ruku’ dan hadis ini sebagai
sujud melainkan surah al-Fatihah (tiada dhoif.
khilaf).
• Membaca surah al-Fatihah ketika ruku’ dan 3
Riwayat Bukhari
sujud terdapat 2 pendapat: (794) dan Muslim
1. Solat terbatal. (484); hadis
2. Tidak batal solat-pendapat lebih kuat5. sahih.

4
Riwayat Muslim
(487); hadis
sahih.

5
Riwayat Muslim
(480) dan (126);
hadis sahih.

1
Bab bacaan ketika • Bacaan ketika I’tidal1: Riwayat Bukhari
i’tidal • ‫سمع الله لمن حمده‬ (795) dan Muslim
(675); hadis
• ‫ ربنا لك الحمد‬atau ‫ولك الحمد‬
sahih.
1
Bab bacaan ketika • Bacaan ketika sujud: Riwayat Muslim
sujud (772); hadis
(1(‫سبحان ربى العلى‬ sahih.
• Ulama’ berselisih pendapat mengenai yang 2
Riwayat Turmuzi
manakah lebih afdhal untuk dipanjangkan
(3425), Daud
bacaan ketika berdiri (qiyam) atau sujud.
(1414) dan an-
Terdapat 2 pendapat:
Nasaei (1129);
1. Berdiri (qiyam)
Turmuzi
• Berdasarkan hadis riwayat
mentakhrijkan
Muslim:
hadis ini sebagai
"‫"أفضل الصلة طول القنوت‬ sahih.
AL-AZKAR IMAM NAWAWI disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul
Mutalib
• Bacaan ketika qiyam adalah al-
3
Quran manakala ketika sujud Riwayat Bukhari
adalah tasbih. Al- (794) dan Muslim
Quran lebih afdhal. (484); hadis
• Sujud. Berdasarkan sebuah sahih.
hadis:
4
"‫"أقرب يكون العبد من ربه وهو ساجد‬ Riwayat Muslim
• Bacaan sujud tilawah; (487); hadis
sahih.
(‫سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه و بصره بحوله‬
2
(‫وقوته‬
Hakim menambah;
(‫)فتبارك الله أحسن الخالقين‬
• Bacaan ketika ruku’ dan sujud;
(‫ اللهم اغفرلى‬,‫)سبحانك اللهم ربنا وبحمدك‬3
(‫)سبوح قدوس رب الملئكة و الروح‬4
1
Bab bacaan antara • Di dalam hadis riwayat Imam Daud, Ibnu Riwayat Daud
dua sujud Majah dan an-Nasaei, Rasulullah (874), Ibnu Majah
membaca; (897) dan an-
Nasaei (1145)
(1(‫ رب اغفرلي‬,‫رب اغفرلي‬
2
Riwayat Turmuzi
• Di dalam riwayat yang lain, baginda juga
(284) dan Ibnu
membaca; Majah (898)
(2(‫رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني‬

Manakala dalam riwayat Daud menambah (


‫)وعافني‬-hadis ini sanadnya hasan.
1
Bab bacaan qunut • Lafaz qunut1; Riwayat Daud
(1425), Turmuzi
• Harus dibaca selawat keatas nabi; (464) dan an-
(‫)اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وسلم‬ Nasaei (1745);
hadis sahih.
• Dalam riwayat an-Nasaei dengan sanadnya
hasan;
(‫)صلى الله على النبى‬
• Imam Malik berkata bahawa qunut dilakukan
sebelum ruku’.
• Disisi Imam Syafie, qunut dilakukan selepas
ruku’. Jika sengaja meninggalkan qunut atau
terlupa kena sujud sahwi.
• Imam harus membaca qunut dengan lafaz
jama’, tidak boleh khusus hanya kepada
dirinya. Hukumnya makruh.
• Qunut boleh dibaca dengan menambah ayat-

AL-AZKAR IMAM NAWAWI disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul


Mutalib
ayat al-Quran, tatapi afdhalnya memadai
dengan sunah nabi.
• Bacaan qunut ketika kuat dan perlahan iaitu:
1. Imam perlu membaca dengan kuat.
2. Sekiranya imam membaca perlahan,
makmum juga perlu membaca dengan
perlahan.
• Makmum hendaklah mengaminkan doa qunut
yang dibacakan oleh imam.
• Qunut dalam solat selain subuh:
1. Bacaaan kuat ketika solat maghrib dan
isyak.
2. Bacaan perlahan ketika zohor dan asar.
Sesetengah berpendapat bacaan qunut
seperti subuh.
• Di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah
membaca kuat ketika qunut nazilah.
1
Bab bacaan ketika • Terdapat 3 lafaz iaitu; Riwayat Muslim
at-Tasyahhud ‫)التحيات المباركات الصككككككككلوات‬.1 (403); hadis
‫ السككلم عليكككك ايهكككا‬,‫الطيبات لله‬ sahih.
‫ السكلم‬,‫النكبى ورحمكة الله وبركاتكه‬ 2
Riwayat Bukhari
‫علينككككككككككككككككككككا وعلى عباد الله‬
(831) dan Muslim
‫أشهكد أن ل إله إل الله و‬,‫الصكالحين‬
(402); hadis
1
(‫أشهد أن محمدا رسول الله‬ sahih.
‫)التحيات لله والصككككلوات الطيبات‬.2
‫ السكككلم عليكككك ايهكككا النكككبى‬,‫لله‬ 3
Riwayat Muslim
‫ السكلم علينكا‬,‫ورحمكة الله وبركاتكه‬ (404); hadis
‫أشهد أن‬,‫وعلى عباد الله الصالحين‬ sahih.
‫ل إله إل الله و أشهككككككد أن محمدا‬
4
2
(‫عبده ورسوله‬ Riwayat Daud
,‫)التحيات الطيبات الصكككككلوات لله‬.3 (986) dan Turmuzi
(291); hadis
‫السلم عليك ايها النبى ورحمة الله‬
hasan.
‫ السككلم علينككا وعلى عباد‬,‫وبركاتككه‬
Kata Hakim hadis
‫ أشهككد أن ل إله إل‬,‫الله الصككالحين‬
ini sahih.
‫الله و أشهككككككككككد أن محمدا عبده‬
3
(‫ورسوله‬
• Di sisi mazhab Syafie, Maliki dan Abu Hanifah
tahiyyat awal hukumnya sunat. Manakala di
sisi Imam Ahmad Hanbali hukumnya wajib.
• Bacaan hendaklah perlahan berdasarkan
hadis:
"4"‫من السنة أن يخفى التشهد‬
• Jumhur ulama berpendapat, membaca

AL-AZKAR IMAM NAWAWI disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul


Mutalib
tahiyyat dengan bacaan kuat adalah makruh,
tidak batal solat dan tidak perlu sujud sahwi.
Bab bacaan • Imam Nawawi mengatakan bahawa terdapat
selawat ke atas 3 bacaan selawat yang paling baik iaitu:
nabi selepas at- 1. (‫)اللهم صلى على محمد‬
Tasyahhud. 2. (‫)وصلى الله على احمد‬
3. (‫)صلى الله عليه‬
• Di sisi Imam Syafie hukumnya wajib. Jika
meninggalkan selawat maka terbatal solat.
• Manakala di sisi mazhab lain, hukumnya
harus dan tidak membatalkan solat sekiranya
meninggalkan selawat.
• Pada tahiyyat awal, tidak wajib membaca
selawat ke atas nabi. (tiada khilaf)
1
Bab doa sebelum • Daripada Abu Hurairah1; Riwayat Muslim
salam (‫ ومن عذاب‬,‫اللهم إنى أعوذبك من عذاب جهنم‬ (588); hadis
‫القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة‬ sahih.
‫)المسيح الدجال‬
Bab bacaan ketika • Lafaz salam;
memberi salam (‫)السلم عليكم ورحمة الله‬
• Lafaz yang paling sempurna ketika memberi
salam sebelah kanan;
(‫)السلم عليكم ورحمة الله‬
• Merupakan rukun dalam solat. Tidak sah
sekiranya tidak memberi salam (tiada khilaf).
• Tidak harus menambah ‫ وبركاته‬kerana
terdapat perselisihan yang amat ketara di
kalangan ulama’.
• Hukum memberi salam pertama adalah wajib
manakala salam kedua adalah sunat.
• Salam yang diwajibkan memadai dengan
‫ السلم عليكم‬.
1
Bab bacaan ketika • Rasulullah bersabda1: Riwayat Bukhari
imam terlupa "‫ سبحان الله‬:‫"من نابه شئ فى صلته فليقل‬ (1218)dan Muslim
"‫"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء‬ (421); hadis
sahih.

BIBLIOGRAFI

Al-Azkar Imam Nawawi, 2001, Kaherah: Maktabah As-Shafaa.

AL-AZKAR IMAM NAWAWI disediakan oleh Muhammad Hanis Abdul


Mutalib