Anda di halaman 1dari 18

SULIT

Matomatik

Ke*as I Julai2012 I jam

r'? l"
-,Qilr rt*'

*.' ""f," %.

iL JJ

MAJLIS GURU BTSAR MELAKA


PAPARIKSAAII Pf,RCUBAAN TAHUN 8NAtrI 2OI2

MATEMATIK
Kertas
Satu
I

jam

JANGAI\I BUKA KERTAS SOALAI\I INI SEHINGGA DTBERITAHU


MAKLUMAT UNTUK CALON

1 2 3 4 5 6 7

Kertas soalan ini mengandungi40 soalan. Jawab ssmua soalan.


Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betur pada kertas jawapan.

Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kernudian hitamkan jawapan yang baru.
Rajah yang msngiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi

l9 halaman bercetak [Lihat halnmsn sebelah SULIT

015/r

Answer rll questions Jawab semua soslan

offE 494 0t I to the nearest million. Bandarksn 8 494 0l L lcepada jua yang terde*at.
Round

A 9.0 million B 9.4 rnillion C 8.0 million D 8.5 million


2

Diagram I shows a number line.


Rajah

I menunjuh*an

suat

garis twmbor.

Pt4a
3

Diagram I Rajah I
Find the valug of P = Q.

CarinilaiP*Q,

A? 3
BT 6

c1 I
D23
27

Diagram 2 shows a nurnber card. RqjahT menunjuk*an sekaping kad rcmbar.

12.456
Diagrarm2 RajahZ What is the digit value of 5 on the card? Apaknh nilai digit 5 pada knd ,tu'-!

450 B5

D 0.05
I

0.5

ILihat
halaman
sebelah

Uiirn Pcrcubqt Msefiistik Krdh$

2012

STTI

IT

$UIIT

0t5n

Diagram 3 shows Sre time in fte evening. Rsjah 3 memtrqiah&an masa pada #stil firalam.

Diapam
RqiahS Which of the following shor"

tho*
4

before the timc shovm in Diagram 3?

Antara berikat, wabayangmaw*ah menunjuft*nn


ditunj ul*an dalam Raj ah 3?

i4 jo* sefultsttwalaaywng

A 0620 trours JamA62A B 0705 hours


C l82Ohours
JanATO1

Jam 1820 1955 hours

Jan

1955

Convert 2 kg 65 g into grams. Tu*arkan 2 kg 65 g *epadn gr*m.

A 265 B 206s c 2605 D 2630

ILihat
halaman
sebelah

srTr

rT

SULIT

alStr

Tabls I shows tho char*cteristics of a solid. Js&al I memmju*Iann ciri-cirt sebwh bongkah-

Numberofftat fac*
Bilansan satah
6

Number of edges Bilansan sisi

Number of vertic*s Eilansan bucu

t2
Table I Jadaal t

Namethe solid. Namalranbongkah

itu

A Pfamid
B
Piramid Cylinder

Silider

C Cone
I(an

Cuboid Kuboid

6l *?= I

A!t
B r1
7

131

422

$axJlt=
3

A 2033 B 1926
Drc7
Percutaan UPSR ltfiatcmrtik

749

[Lihat
halaman
sebelah

KrUs

2012

SULIT

STJLIT

015/t

8t -25.fr4V + 0.007

A 55.96 B i5.853

D 56.8s3
17321

56.96

+ 40000+326V9

A
B
C

9.0 million
9.0

j*a

0.9million A.9juls 0,09 millioa


9,09

D 0.009 million
A.W jwa

jatn

1t

65.4 + 15

A 4.036
B

c p

4.30 4.36
43.6

(RM 85 x 13) + (75 sen

* 3) *

A RMt 0?0.25
B

RMI 105.25
RM1020.25

D RMt 104.75

13&

5 5

million *400000 =

# Jrtu-40S000 A I 80000s B 1210000 c t 120000 D 1000000

[Lihat
halaman
sebelah
FEr[rbnB U?!tR lrtrisrtgtik Kertsl

2Ol2

SI,LTT

$ULIT

at5ll.

14

A
B

12.8

x 18 = 200+34+4

200+30+

I
10

c 200+30+ 4

r00
1000
65Vo af

D 200+30+ -i*

15

A school has I 500 pupils.

thepupils are girls.

] ottt* girls wear spectacles. 3-

How many girls do not wesr spectacles? kbaah sekolah mempwtyai I 500 orong murid. 65% dartpada murid adalah
perempuan.

I J

aoripo* murid perenpuan

memakai cermin mata.

Berapaknh hilangan muridperemp*r,n yang tidakmeuakai cermin mata?

A 1350 I 97s c 650 D 325 16


RMl55

A c 17

- RMl4.80 - 290 sen :

B RMr3t.30
RM137.30
I

RMI il.20

D RM172.70
4:hours
4

2 hours 25 minutes =

+!iam- 2 hours 25 minit=


4-

A
C
D

I hour 50 minutes
I

jam

B 2 hours 10 minutes
Zjam l0 minit
2 hours 50 minutes 2 jam 5A minit 6lnurs 40 minutes
6

5A

minit

jan

40 minit

l8

2.75k9 + 90g + 3k859

A B

5845 g
1210 g

C 7l5g D 4oo s

flihat
nalaman

pcrqrbsan upsR Mslcmatik Kertss

I 2012

sebelah

S{IT.IT

SULIT

0r5/l t.

19 14t-0.68/+4l85mt= A 9.235 B 1332

17.405 18.765

2A

Diagram 4 shows five bottles with water. Rajah 4 menunjukkan lima botol yang berisi air.

HHHNH
Diagram 4 Rajah 4
The average volume of the five bottles is 75mf. Find the value of P.

Purata tsipadu alr bagi lima botol itu ialahTS mt. Cari isipadu air bagi P.

An2
884 c77
D74

2l

Table 2 shows the nurnber of shirts produced in a factory.

Jadual2 menunjukkan bilangan kemejayang dihasilkan di sebuah kilang.


Colour Warna White Putih
Red

Number of shirts Bilansan hemeia 41375 50850


1200 more tlran white shirts l20A lebih daripada kemeia outih Table 2

Merah Blue Blru

Jadual2
Calculate the total number of shirts produced by the factory. Hitung jumlah kemeja yang dihasilkan di kilang itu.

A B c

134800 133600

104225 93425

ILihat
halaman
sebelah

Porwbaan UPSR Mltmrtik Kertas

2012

SULIT

I SULIT ?2 Mak Mah maAe7l currypuffs. She gave 3 currypuffs


the rest.

A$II
to each of her 5 children and sold

What fraction of the currypuffs were sold? Maft Mah membust 75 karipap. Dia memheri 3 karipap kepoda setiap 5 amng anohtya dan menjual selebihnya. Apalrah pecahan bilangan karipap yang dijual?

4
5

B4

25

cl 25
D24
25

23

Diagram 5 consists of several squares ofthe same size. Rajoh 5 terdiri daripada petalc-petak segiempat sama yang samo besar.

lcm

Diagrcm 5 Rajah 5

Calculate the percentage of the shaded region in the diagram. Hitung peratusan kswason berlorek daripada selwuh rajah ttu.

830 c45

425

D50

ILihat
halaman
Percubaan U?SR MstsfiEtik Krhs

sebelah
2012

SULIT

atSn
The incomplete bill in the Table 3 shows the price of tiles. Bilyang tidak lengkap dalam Jadual3 menuniukkan hargaiubin.

Qurntity Kusntiti
80 units
120

Types of Tile

{eais,Iabin

Unit Price Ilanpa Seunit


RMz.20 RM2.00 .,UMLAH

Price

Ilarza
RM264.00 RM400.00

a
R
S

uni*

200 units

Table 3 JadualS
The payrnent for 3 types of tiles is 2 times the total price of type lffhat is the unit price of a type Q tile? Jumlah bayarannya ialah 2 fuli jumlah hargaiubinyenrs,S. Berapakah harga seunit jubinjenis Q?
S tiles.

c
25

A B

RMI.7O
RMz.OO

D RM4.2O

RM2.20

Diagram 5 shows the time Zahid starts his journey from Melaka to Kemaman in the evening. Rajah 6 menunjukJran waWu Tahid memulakan perjolanan dari Melaka kc Kemanan pada suatu malam.

Diagram 6 Rajah6

The whole joumey uzually takes

'4

+1 houn. T,ahidtakes a

rest tor

^1 2

hour during the

journey. At what timc does Zahid reach Kemaman?


Keseluruh.on perjalanon itu mengambil maso

+loio*, Tnhid

telah berlwnti rehat selama

\ io^ semas(t dalam perjalanon in. 2'


Padapuful berapakah Zahid tiha di Kemoman?

A B C D

4.10p-m.
3.20 a.m. 4.10 a.m. 3.24 a.m.

ILihat
halaman

Pcrcuboan UPttR Matrratik Kertrs

2012

sebelah

SULIT

-l

l0
SULIT
?,6

0r511

Diagram 7 shows a signboard. RajahT mewnjukkan sebuah papan tanda.

Bandar Indah 40 km Bandar Aman 108 km

Disgrun 7 RajahT
Revi drives from Kampung Baru to Kampung Seri. Kampung Banr is I 450 m beforp Bandar Indsh and Kampung Seri is 830m afterBandff Aman. Iffhat is the total distance, in km, frorn Kampung Baru to Kampung Seri? Rwl memsndu dari Kampung Baru kc Kampung seri. I{amptng Baru ialah l4j0 m sebelwt Bandar Indah dan Kampung furi ialah830 m selepas Bandar Aman Berapatah jarals dalamkyn, dart Kompmg Barz ke Kanpung

&ri?

A B
D
21

148

t28
r07.38 74.28

Diagram 8 shows the cost price and the discount of a television. Rajah 8 menunjuftkan harga kos dan diskaun sebuah televisyen.

RM 4500
Digo,our$25o/o

Disknm2|i/s
Diagram 8

Rsjaht
Zarinahas RM3350, She wants to buy the television above. Which of the following statement is tnre? kritu cdaRh.{f350. Dia ingin membeli televisyen seperti di atas. Antara Trernyataan yang berihtt, yang msnakah benar?

A B C

Zarina's money is RM25 morc. Ilang 7-arina lebi h RNl25 . Zarina's money is RM25 less Yang Zariru larang RM25. Zarina's money is RMl l50 more
Wang

?arins /eDih RMl 1 50. D Zarina's money is RMI I50less Wang Zarina lurang RMI150. kcubD UPSR Mrtcmatik Kcrtm I 2012

ILihat
halaman
sebelah
QT

T'T.

ll
SI.ILIT
0r

5ll

28

Diagram 9 shows the masses of a watermslon and a pineapple. R"jah9 merunjuklraniisim sebiii tembikai dan sebiii ruInns.

ffi EZ
3.2ks

/ffi\
500 g

Diagram 9 Raiah9 Which of the following shows the total mass of the both frttit? Antarayang berifut , yong manafrah memtnjukkaniwnlahiisim kedu*dus huah itu?

ffi

ILihat
halaman
sebelah
Fcrcnrb*n UPSR Mtrematik Ktrlas

2012

SLILIT

t2
SULIT

015/l
Diagram 10 shows beaker X that contains
A

29

] f of ry*p and an empty beaksr Y. 4

Beaker Y can be filled with 250 mf of water.

Rajah l0 merunjuk*an s'ebuah bekasXyang mengandungi yang kasong- BekasY boleh diisi dengan 250

t\t 4

ot, sirap dan bekas Y

rnt air.

Diagrarn l0 Rajah lA Ahmad wants to pour all the syrup in beaker X into a few numbers of beaker Y. How many beaker Y are needed to fill all the syrup? Ahmad hendsk menuangkan kesemua air sirap tersebut kc dolam beberapa bekasY. Beropa*ah bilangan bekas Y yang diperlukan untu* mengisi lwsemua air sirap itu?

A32 833 c34


D3s
30

Diagram I I shows a cuboid Q and cube R. Rajah lI menw{uk*an sebuah fuboid Q dan kubus

28 cm

t I I I I I I I I

l4 cm

2l

cm

7cm
Diagram I I Rajah ll

Calculato the number of cube R that can be cut from cuboid Q. Hituag bilangan kubusRyeng baleh dipotong daripada fuboid Q.

At2
D84

824 c42
I
2012

ILihat
halaman
sebelah

Pcrcubugn UPSR Mntcmstik Ksrtos

SULIT

13

SULIT

0t5t1
Diagram 12 shows composites of two dimensional shapes. Rajah 12 menunjak*an gabungcn dua bentuk dua dimensi.

3l

l6 cm
Diagram 12 Rajah 12 Find the perimeter, in cm, ofthe shaded area. Cari perimeter, dalem cm, bagi kawasan berloreh

440 844 c48


D56
32

Yong

: What is your mass, Kumari ? Berapakah jisim kamu Kumari ?

Kumari

My weight is 45.8 kg Jisim srya ialah 45.8 kg


Your mass, Yong ? Jisim kamu, Yong ?

Salmi

Yong

My weight L I kg less than Kumari. Jisim saya ialah l.l kg kurang daripada Kumori.
How about you, Salriii ? Bagaimana pula dengan kamu , Solmi ?

Kumari

Salmi

I'm 1.6 kg more than Yong. Jisim saya ialah 1.6 kg lebih daripada Yong.

Based on the dialogue, calculate the average weight of Yong and salmi, in kg. Berdasarkan prbtnlon itu, hitungpareta jisim Yong dan Salmi, dalamkg

c D

A B

45.5
45.6

90.5

92.t
ILihat
halaman

Pdcuboan {.IPSR Mal4tmtik Krtas

sebelah
2012

SULIT

SULIT 33 Table 4 shows the number of people in three villages.


Jadual4 memtnjukksn bilangan ptduduk dalam tiga buah kamptng.
Village Kamounp
Kampung Pasir Kampung Pisang
Kampung Melor

l4

gli/l

Number of villages Bilansan oenduduk


I 280

830
I 940

Table 4 Jadual 4 The percentage of male in the villages is 46%o. What is the number of female in the villages? Peratus lela*i dalam ketiga-tiga kampung itu ialsh Berapakah bilangan penduduk pere mpuan?

460/0.

A r610 B 1863 c 21r0


D
2187

34

Diagram 13 is a pictograph showingthe number of stamps collected by Ravi. The number of stamps collected by Ravi in March is not shown. Raiah 13 ialah pibografyang menunjulckan bilangan seten yong di*umpul oteh Ravi. Bilmgan setem yang dihmpul oleh Ravi dolam bulen Mac tidak dinnjukikan.
January

Januari
February

nuuI]l]i]

Febrwri
March

ntr[[
Lt

Mac

April Apal

iJtl ti I
Rep."sent l0 stamps
setem

A Mewakiti l0 keping
Diagram 13 Rajoh 13

The nurnber of starnps collected in March is 30% of the total number of starnps collected in January, February and April. Find thc number of stamps collected by Ravi in March.

Bilangan setem yang dihmpul dalam bulan Mac ialah 3A% doripada jumtah bilangan setem yang dihunpul dolarn bulan Janumi, Februarl dan aprit. Cari hilangan setem yong dihtmpul aleh R.avi dalam bulan Mac.

A35

c lo5 .'50
D
Pcrcubaen uPSR

845

[Lihat
halaman

Msrmatik Krrra$

I z0l2

sebelah

SULIT

15

SULIT 35 Diagrarn 14 shows fourdifferent cornposite shopes. A cm


4cm

015/l

Rajah 14 nrenu$ul*an empt gabwgan bentukyang hetlairan.


Zfiryrn

1-15

cm

-***4''

Diagram 14

Mah

14

Which palr has the sarno perimeter? Pawngan yang narn*ah nenpunyai perimetor

yng

sama?

A FdanS

B QdanS C PdanR

P Rdan S

[Lihat
halaman
sebelah
Porcqbsn UPSR Mttclnatik Krtas

2012

SI.JLIT

SULIT
36

l6
OI5/I

Diagram l5 shows a piece of card consisrs of 2 squares and 2 right-angled triangles


equal size" Rajah 15 menuniukkan sekeping kad yang terdiri daripada gabtmgan bentuk dua segiempat sama dan dua buah segitiga bersudut tegakyang sama besar.

of
bwh

Ecm

Diagram l5 Rajah 15 Find the area of the whole diagram. Hinng luas selaruh rajah.

A 256 cm2 B l92cm2 C 128 crn2


D
37
54 crn'

Diagram l6 shows a cornposite shape which consists of a cuboid X and trro identical cubes, Y and Z.The height of cuboid X is trvice the height of cube Y. Raiah 16 merunjuk*an gabungan sebuah kuboidX dan dua bush hrbusY danZ. Tinggi fubaidX adalah dua kali tinggi kubus Y.

Diagram l6

najah

16

Find the surface alra, in cmz, of the shaded region. Cari luas permukaan, dalam em?, kawasanyang berlorek.

435 B "t2

D
PctEuboln

144 854

ILihat
halaman

UBR Matcrnrtik Kertrs

20 12

sebelah

SUTIT

t7
SULIT

015/l
Table 5 shows an incomplete bill. Jadual 5 mcnunjukkan bil yang tidak lengkap"

3t

Nltfll:t t 2 packets
2

Qu*tity
wket

Item Bumnc
Sugar

Price per unit Ettus seunil

Price

flarpa

2 bottles 2 botol
3 tins

Gula Honey
A'Iadu

RMl.05

Milk
Srrsrr

3 tin

RM2.30

Total Jumlah Table 5 Jadual 5


Rosnah paid witlr 4 pieces of RMl0 notes and 5 pieces of RMS notes. lVhat is the price of a bottle of honey bought by Rosnah? Rosnah membayar dengan 4 kepingwang kcnas RMIO dan 5 kepingwang kenas RM5. Berapokah hargo bagi sebotol maduyang dibeli oleh Rosmh?

A RM28.00
B

c
39

RM32.50 RM56.00 RM65.00

Diagram l7 shows the price of a shirt and a pair of trousers, The price of nuo pairs of shoes af,e not shown. Rajah 17 menunjukkan harga sehelai kemeja dan sehelai seluar panjang. Harga dua pasang kasut tidok ditunjuk*an.

Diagram 17 Rojah 17

Aziz has RM200. A pair of frousers is given a discount of 25s/o. His remaining money after buying the four items is RM52. What is the price of a pair of shoes ? Aziz ada RM200. Sehelai seluar itu dtberi diskaun sebanyakLSYo. Bakiwangnya selepas membeli kcempat-empl barang itu ialah RM52. Berapakah harga seryssng kosut itu ?

A
B

D RMl10.50
Ptrcubsrn TIPSR Mfictrdtik Kertss

RM36.00 RM48.50 RM72.00

ILihat
halaman

sebelah
2012

SULIT

. 18 SULIT 4t Diagram l8 shows a combination of cube M and cuboid N.


Rajah 18 menu:njuk*an frombinssi laftusMdan fuboidN.

015/l

12 crn

Diagram l8 Rqlah 18
The volume of cube M is twice the volume of cuboid N. What is the total surface area ofthe shape? Isipadu fubus M adalah dua kali ganda isipadu fuboidR. Berapakahjwnlah luas ryrmukaan bagi seluruh pepejal?

A 288 B 8&

c I 152
D 34s6

END OF QIIESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

ILihat
halaman
Percuboan UPSR

Mdcnstik Krbc

2012

sebelah
crr

lr rTr

Anda mungkin juga menyukai