Anda di halaman 1dari 19

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD

PETI SURAT 85,


89007 KENINGAU, SABAH.

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN


2008

Kegiatan Ekonomi di Kampung Kota Ayangan,


Keningau.

NAMA MURID : __________________________

TINGKATAN : 3 Harmoni

NAMA GURU : Encik Jeffrey Warimin

……………………………..... ……………………………...
( TANDATANGAN MURID ) ( TANDATANGAN GURU )
PENGHARGAAN 1

PENDAHULUAN 2

OBJEKTIF KAJIAN 3

KAWASAN KAJIAN 4

KAEDAH KAJIAN 8

HASIL KAJIAN 9

RUMUSAN 19

RUJUKAN 20

LAMPIRAN 21
“ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih.”

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin dan pertolongan

Nya, saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi ini. Saya, ___________________,

mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh semua pihak

terutamanya guru Geografi saya, iaitu, Cikgu Jeffrey Warimin. Tanpa tunjuk ajar,

bimbingan, teguran, dan nasihat beliau, mustahil dapat saya lengkapkan dan jayakan

kajian ini. Terima kasih juga saya rakamkan kepada Pengetua Sekolah Menengah

Kebangsaan Gunsanad, Encik Sidek Muhammad yang membenarkan saya dan juga

murid-murid yang lain untuk menjalankan kajian ini sehingga selesai.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada ibu bapa saya yang senantiasa

memberi dorongan serta sumbangan dalam bentuk modal sepanjang proses menyiapkan

kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya, iaitu, Bibi Faridah Gulam

Hussin, Musfirah Jamil, dan Siti Zaimah Azimah Hj. Korubin yang bersama-sama

menjalankan kajian ini.

Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penduduk Kampung

Kota Ayangan yang sudi bekerjasama dengan saya dan rakan-rakan saya.
Saya memilih Tugasan 2 yang bertajuk Kegiatan Ekonomi di Kampung Kota

Ayangan. Saya memilih tajuk ini kerana Kampung Kota Ayangan merupakan antara

kampung di Keningau yang terkenal akan kegiatan ekonominya dan kegiatan ekonomi ini

banyak membantu meningkatkan pendapatan kampung tersebut.

Untuk menjalankan kajian ini, pertama sekali, guru Geografi saya

membincangkan tentang tajuk yang saya pilih. Saya menjalankan kajian ini pada hujung

minggu. Kajian ini telah dijalankan selama lima bulan, iaitu dari bulan Februari hingga

Jun 2008. Saya menulis laporan kajian ini secara individu berdasarkan data dan

maklumat yang dikumpulkan di lapangan secara berkumpulan.

Di samping itu, saya telah melakukan perbandingan sumbangan kegiatan ekonomi

di kawasan saya dengan sumbangan kegiatan ekonomi di Jepun. Saya memilih negara

Jepun kerana negara ini mempunyai banyak persamaan dari segi kegiatan ekonominya

dengan negara kita dan juga saya ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang

negara ini dari segi kegiatan ekonominya. Hasil daripada maklumat yang diperolehi telah

saya gunakan untuk melengkapkan kerja kursus ini.


Saya menjalankan kajian ini untuk :

(a) Mengenal pasti pelbagai kegiatan ekonomi di kawasan kajian.

(b) Mengkaji sumbangan kegiatan ekonomi kepada pembangunan di kawesan kajian dan

membandingkannya dengan negara lain.

(c) Menyatakan kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

(d) Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap

alam sekitar.
Kajian ini dijalankan di Kampung Kota Ayangan yang terletak dalam daerah

Keningau ( lihat Peta 1 ). Jaraknya dari sekolah saya adalah kira-kira 5 kilometer.

Keluasan kawasan kajian saya ialah kira-kira 18 hektar dan bilangan penduduk di sini

lebih kurang 1500 orang ( lihat Peta 2 ). Jika menaiki bas dari pekan Keningau ke

Kampung Kota Ayangan, tambangnya ialah RM1.30 dengan mengambil masa lebih

kurang 15 minit. Dari sekolah saya pula, tambangnya ialah RM1.00 dengan mengambil

masa lebih kurang 10 minit.

Kawasan ini merupakan kawasan tanah pamah dan oleh sebab itu,

kawasan ini dianugerahi tanih yang subur dan amat sesuai untuk kegiatan pertanian

terutamanya menanam padi. Terdapat juga pelbagai infrastruktur yang disediakan oleh

pihak kerajaan untuk penduduk kampung ini seperti tadika Kemas, Sekolah Agama

Rakyat ( SAR ), balai raya, dan bekalan elektrik.


Peta 1 ( Peta Keningau )

Peta 2 ( Peta Kampung Kota Ayangan )

Peta Negara Jepun


Saya menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini. Antaranya ialah :

(a) Pemerhatian : Saya menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis kegiatan

ekonomi.

(b) Soal selidik : Seramai 30 responden daripada kalangan penduduk kampung yang

terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi.

(c) Temu bual : Saya juga mengumpulkan maklumat dengan menemu bual Ketua

Kampung Kota Ayangan iaitu Encik Sanib Asun dan Jawatankuasa

Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Kampung Kota

Ayangan iaitu Encik Raman Takim.

(d) Rujukan : Saya mengumpulkan maklumat tambahan dengan merujuk kepada

buku teks Tingkatan 3 dan buku rujukan di perpustakaan serta

internet.
Jenis-jenis Kegiatan Ekonomi

Setelah selesai melakukan kajian tentang kegiatan ekonomi, saya dapat mengenal pasti

beberapa jenis kegiatan ekonomi di kawasan kajian saya iaitu di Kampung Kota

Ayangan. Antaranya ialah kegiatan ekonomi pertanian dan perkhidmatan.

Kegiatan ekonomi pertanian di kampung ini melibatkan aktiviti seperti

menanam padi, menanam buah-buahan seperti tebu dan banyak lagi serta menanam

tembakau. Kegiatan ekonomi perkhidmatan pula ialah seperti perdagangan,

pengangkutan, dan pendidikan.

Jenis Kegiatan Ekonomi Bilangan

Pertanian 14

Perkhidmatan 16

Jumlah 30

Jadual 1 : Jenis Kegiatan Ekonomi Kampung Kota Ayangan


Jenis Kegiatan Ekonomi

47%
Pertanian
Perkhidmatan
53%

Carta Pai 1 : Jenis kegiatan ekonomi dan bilangan penduduk yang mengerjakannya di

Kampung Kota Ayangan

Merujuk kepada carta pai di atas, kegiatan ekonomi di Kampung Kota Ayangan sektor

tertier paling popular iaitu sektor perkhidmatan diikuti oleh kegiatan ekonomi sektor

primer iaitu sektor pertanian. Berdasarkan 30 responden yang telah saya temu bual, 53

peratus daripadanya atau pun 16 orang penduduk di kampung ini bekerja dalam sektor

perkhidmatan sebagai pemandu teksi, pemandu bas sekolah, dan sebagainya. Pekerjaan

seperti ini sangat berguna kepada penduduk yang ingin ke pekan terdekat iaitu Keningau.

Sebanyak 47 peratus daripada 30 responden iaitu 14 orang bekerja dalam sektor

pertanian. Mereka mengusahakannya di tempat yang sesuai tidak kira di kebun kecil atau

pun kawasan lapang yang terdapat Kampung Kota Ayangan.. Tebu, tembakau, beras, dan

sebagainya ditanam untuk pasaran tempatan dan terdapat segelintir penduduk kampung

yang menjualnya di pasar di Keningau.

Penduduk Kampung Kota Ayangan sememangnya bertuah dan patut bersyukur

kerana kegiatan ekonomi ini dapat memenuhi keperluan kehidupan harian mereka.
Sumbangan Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi memberi sumbangan yang besar di Kampung Kota Ayangan.

Antara sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan ini adalah memberi peluang

pekerjaan yang banyak dalam sektor pertanian seperti pesawah padi, pekebun. Di

samping itu, ia juga menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor perkidmatan kepada

sesiapa sahaja tidak kira taraf pendidikannya seperti pemandu teksi atau bas, guru, dan

sebagainya.

Pendapatan Bulanan Bilangan

Kurang RM500 13

RM501 – RM1000 16

RM1001 – RM1500 1

Jumlah 30

Jadual 2 : Pendapatan Bulanan Penduduk Kampung Kota Ayangan

Pendapatan Bulanan Penduduk Kampung Kota


Ayangan

20
Penduduk

15 Kurang RM500
Bilangan

10 RM501-RM1000
5 RM1001-1500
0
1 Bulanan
Pendapatan

Graf 1 : Pendapatan Bulanan Penduduk Kampung Kota Ayangan


Selain itu, kegiatan ekonomi juga membantu penduduk kampung untuk

meningkatkan taraf hidup mereka di kawasan ini dengan wujudnya peluang yang

banyak dalam sektor pertanian dan perkhidmatan. Jadual 2 dan Graf 1 menunjukkan

pendapatan bulanan responden. Secara umumnya, kebanyakan penduduk di kawasan ini

mempunyai pendapatan bulanan antara RM501 hingga RM1000 sebulan. Seramai 13

orang responden yang menerima pendapatan kurang daripada RM500 sebulan dan

merupakan kumpulan kedua tertinggi. Sementara itu, pendapatan sebanyak RM1001 –

RM1500 sebulan hanya diterima oleh seorang responden sahaja.

Sebagai tambahan, kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan ini telah

membantu penduduk di kawasan ini dengan peningkatan infrastruktur kampung ini

bagi memudahkan penduduk seperti Sekolah Agama Rakyat ( SAR ), tadika KEMAS,

balai raya, dan banyak lagi. Saya berasa sangat gembira melihat penduduk di sini

mendapat kemudahan yang membolehkan mereka tinggal dengan selesa dan diberi

peluang pekerjaan yang banyak. Justeru itu, kita hendaklah sentiasa memperbaiki diri kita

sendiri agar mendapat kejayaan di mana sahaja kita berada.

Negara Jepun mempunyai banyak jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian,

perkhidmatan, dan perindustrian. Melalui kegiatan ekonomi yang terdapat dalam negara

Jepun, beberapa sumbangan telah dapat diperoleh iaitu, dapat menyediakan peluang

pekerjaan kepada rakyat Jepun melalui pertanian sawah padi dan perdagangannya di

serantau dunia.
Kegiatan ekonomi turut membantu rakyatnya dari segi taraf hidup mereka

terutamanya mereka yang bekerja di sektor pertanian, perindustrian yang bukan

berasaskan sumber, dan juga perikanan. Selain daripada itu, melalui kegiatan ekonomi,

negara Jepun dapat menyumbang kepada pendapatan negara mereka terutamanya dalam

sektor perindustrian yang bukan berasaskan sumber dan juga sektor perkhidmatan iaitu

bidang perdagangan.
Kesan-kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar

Kesan-kesan kegiatan ekonomi di kawasan ini terhadap alam sekitar ialah

berlakunya pencemaran. Kegunaan racun perosak serangga untuk di sawah padi, ladang-

ladang, dan kebun-kebun sayuran menyebabkan banyak bahan-bahan bahaya terbebas ke

udara. Di samping itu, pembakaran jeramit padi menyebabkan pencemaran udara. Hal ini

berlaku apabila tiba musim menuai padi dijalankan. Selain itu pencemaran udara juga

berlaku apabila pemandu-pemandu teksi dan bas menggunakan kenderaan masing-

masing untuk melakukan pekerjaan mereka.

Penipisan lapisan ozon turut menjadi kesan kegiatan ekonomi terhadap alam

sekitar. Pelepasan CFC ke udara menyebabkan penipisan lapisan ozon. Hal ini

disebabkan kebocoran saluran penghawa dingin di tempat-tempat tertentu seperti di

sekolah, bilik tuisyen dan sebagainya.

Penebangan hutan dijalankan untuk membangunkan kawasan dalam sektor

perkhidmatan seperti kawasan tapak perniagaan dan rumah kedai mengakibatkan

kepupusan sumber berlaku.

Kegiatan ekonomi di negara Jepun turut mengalami kesan terhadap alam sekitar

seperti kepupusan sumber terutamanya sumber hutan dan sumber mineral. Negara Jepun

juga mengalami pencemaran udara dan air. Kualiti udara dan air semakin merosot

terutamanya di bandar-bandar besar seperti Tokyo, Kobe, dan Osaka walaupun kerajaan

Jepun membina banyak taman di dalam bandar-bandar tersebut,


Penipisan lapisan ozon juga merupakan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam

sekitar di negara Jepun. Pelepasan CFC ke udara boleh menyebabkan sinar ultraungu dari

cahaya matahari tidak ditapis dan hal ini berbahaya kepada kita dan juga hidupan lain di

bumi ini.

Memandangkan masalah-masalah ini boleh menyusahkan kehidupan penduduk,

pihak berkuasa dan pemaju kawasan petempatan perlu bertimbang rasa dan bekerjasama

untuk mengelakkan kesan-kesan negatif ini. Akan tetapi, penduduk itu sendiri juga

mestilah bekerjasama dan berusaha untuk mengurangkan kesan-kesan ini.


Langkah–langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam
Sekitar

Penguatkuasaan undang-undang merupakan suatu cara yang efektif untuk

melindungi alam sekitar. Penggubalan undang-undang bertujuan mengawal semua pihak

supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dapat menyebabkan pencemaran. Antara

akta yang penting ialah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang merupakan perundangan

yang menyeluruh tentang alam sekitar termasuk perlepasan asap tercemar dan bahan

berasid kepada persekitaran.

Pelaksanaan kempen juga boleh digunakan untuk mengurangkan kesan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar. Rakyat perlu diingatkan tentang kepentingan menjaga

alam sekitar melalui kempen kesedaran oleh pihak yang bertanggungjawab. Mereka

digalakkan supaya lebih berwaspada tentang kesan-kesan amalan mereka terhadap alam

sekitar.

Pendidikan alam sekitar penting bagi mewujudkan kesedaran kepada rakyat

tentang memelihara alam sekitar. Kesedaran ini diwujudkan melalui pendidikan di

peringkat sekolah rendah ( Kajian Tempatan ) dan sekolah menengah ( Geografi dan

Sains ).

Penyelidikan dan pembangunan ( P&P ) ialah aktiviti menghasilkan teknologi

yang baru atau lebih baik. Melalui P&P, pelbagai kaedah pengeluaran dicipta yang tidak

mencemarkan alam sekitar. Teknik ini dikenali sebagai teknologi mesra alam.
Penggunaan baja organik juga sangat berkesan untuk melindungi alam sekitar.

Kaedah ini memerlukan petani-petani menggunakan baja organik daripada menggunakan

baja kimia bagi mengelakkan lagi pencemaran air dan pencemaran tanah.

Negara Jepun melakukan tindakan menguatkuasa undang-undang. Jepun juga

menggunakan air rawatan semula di kilang-kilang, pejabat, dan hotel. Jepun

menggunakan 76 peratus daripada air buangan industri yang telah dirawat semula sejak

tahun 1990-an. Cara ini sangat berkesan kerana air yang dipenuhi dengan sisa toksik

tidak dibuang ke dalam laut atau sungai malah dirawat lagi. Demikian itu, hidupan

akuatik dapat hidup dengan lebih lama lagi dan manusia juga selamat daripada bahan

kimia yang berbahaya. Penyelidikan dan pembangunan merupakan antara cara yang

digunakan oleh Jepun untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Oleh kerana

negara Jepun mempunyai teknologi yang canggih, cara ini benar-benar mudah dilakukan.

Negara Jepun juga menggunakan sumber tenaga mesra alam iaitu tenaga suria. Tenaga ini

digunakan untuk mengeringkan pakaian, hasil pertanian, memanaskan air dan bangunan,

dan menjana tenaga elektrik untuk kegunaan di rumah dan pejabat.

Sesungguhnya, banyak lagi langkah-langkah lain untuk mengurangkan kesan

kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Oleh sebab itu, kita mestilah melakukan

langkah-langkah sebegini dan cara ini juga boleh membantu kerajaan dari melaburkan

sejumlah wang yang banyak hanya untuk mengurangkan kesan-kesannya terhadap alam

sekitar. Sebagai rakyat Malaysia yang sejati, bersama-samalah kita membendung masalah

alam sekitar ini.


Sesungguhnya kajian ini telah banyak memberikan kesan yang positif. Setelah

selesai melakukan kajian ini, saya telah dapat mengenal pasti beberapa jenis kegiatan

ekonomi yang dijalankan oleh penduduk kawasan Kampung Kota Ayangan seperti

pertanian dan perkhidmatan. Di samping itu, saya telah mengenal pasti sumbangan

kegiatan ekonomi kepada penduduk di kawasan Kampung Kota Ayangan seperti

menambahkan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup penduduk di sini dan

menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur kepada penduduk di sini,. Saya juga telah

mengenal pasti kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar seperti penipisan

lapisan ozon, kepupusan sumber dan pencemaran.

Akhir sekali saya juga telah mengenal pasti langkah-langkah untuk

mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar seperti pengurangan

penggunaan racun perosak serangga, pembaikkan kebocoran penghawa dingin serta alat-

alat yang boleh menyebabkan pelepasan CFC dan pengharaman pembakaran secara

terbuka. Melalui kajian ini juga, saya telah memperolehi pengalaman yang berguna dalam

menambahkan lagi ilmu geografi saya.

Secara keseluruhan saya rasa bangga dan bersyukur apabila mendapati kegiatan

ekonomi telah berjaya menjana pembangunan di Kampung Kota Ayangan walaupun saya

tidak tinggal di kawasan ini.