Anda di halaman 1dari 2

Sarva Durgati Pari Shudhana Usnisha Vijaya Dharani Namo bhagavate trailokya prativi sistaya buddhaya bhagavate tadyatha:

Om vishodhaya vishodhaya asama sama samanta avabhasa spharana gati gahana svabhava vishudhe abhisim caturmam sugata vara vacana amrita amrita abhiseka maha mantra padai ahara ahara ayuh sam dharani shodhaya shodhaya gagana vishudhe usnisa vijaya pari shudhe chodite sahasra rasmi sam chodite sarva tathagata avalokite sat paramita pari purani sarva tathagata mati dasha bhumi pratisthite tathagata sarva tathagata hridaya adhishana adhistita maha mudre vajra kaya sam hatana vishudhe sarva varana paya durgati pari vishudhe prati nivartaya ayuh shude samaya adhishthite mani mani maha mani tathata bhutakoti pari shudhe visputa buddhi shuddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sarva buddha adisthita shuddhe vajram vajri vajra garbhe vajram bhavatu mama shariram sarva sattvanam ca kaya pari vishuddhe sarva gati pari shuddhe sayantu sarva tathagata sincame samasva sayantu sarva tathagata samasva vibudhya adhisthite budhya budhya vibudhya vibudhya bodhaya bodhaya vibodhaya vibodhaya samanta pari shuddhe sarva tathagata hridaya adhisthana adhisthita maha mudre svaha