TM-1

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN
Negeri / Cawangan _____________________
BORANG SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA (TM-1)

(Pind. 1/2012)

NAMA PEMBAWA DOKUMEN :………..…………………………………………………...........………NO.K/P : …………………………..………… ALAMAT : ……………………………………………………………………………………………………………...……………………………..………. ………………………………………………………………………………………....…. NO.TELEFON : ………………………………………..……… NO. KENDERAAN DITUKARMILIK: ………….................………… NO.SIRI PERAKUAN PENDAFTARAN :……………………………..……… Tandakan (  ) dalam kotak jika berkenaan 1. 2. 3. 2 Salinan Asal Borang JPJK3 Perakuan Pendaftaran Kenderaan (JPJK2) asal Borang TM-AB orang yang menandatangani JPJK3 (jika tidak hadir semasa permohonan dikemukakan)
*Bagi kategori individu dan perniagaan Milikan Tunggal sahaja

6. 7. 8.

Minit Mesyuarat atau Resolusi Syarikat / Pertubuhan / Koperasi Surat/Keratan pembatalan tuntutan hakmilik Pemilik Berdaftar (selain e-Hakmilik) Surat Tawaran Kelulusan daripada LPKP atau Kementerian Pelancongan bagi pemilik baru (bagi kenderaan perdagangan) Pengisytiharan kenderaan decontrolled (bagi kenderaan decontrolled) Laporan Pemeriksaan Tukar Milik oleh PUSPAKOM (selain motosikal) Bayaran yang ditetapkan tunai/wang pos/bank draf bernombor …………………….
Motosikal Tukar Milik Tuntutan Hakmilik Motokar/Van/Jip dll Tukar Milik Tuntutan Hakmilik Kend. Perdagangan Tukar Milik Tuntutan Hakmilik Kend. Off- Road Tukar Milik Semenanjung RM 3.00 RM 20.00 RM 100.00 RM 50.00 RM 40.00 RM 50.00 RM 100.00 Sabah RM 40.00 RM 40.00 RM 40.00 RM 40.00 Sarawak RM 5.00 RM40.00 RM 40.00 RM40.00

4. 5.

Insurans elektronik atas nama pemilik baru jika Lesen Kenderaan Motor (LKM) masih berkuatkuasa Dokumen Pengenalan Pemilik Berdaftar Selain Individu : Perniagaan MilikanTunggal / Perkongsian – Satu salinan asal/fotostat Daftar Perniagaan atau yang seumpama dengannya Syarikat Sendirian Berhad atau Berhad – Satu salinan fotostat Borang 9 atau Borang 13 Pertubuhan atau Koperasi – Satu salinan fotostat Sijil Pendaftaran pertubuhan atau koperasi Kerajaan atau Badan Berkanun atau PBT atau PBB atau Kedutaan atau Pesuruhjaya Tinggi atau Pertubuhan Antarabangsa - Surat rasmi Pejabat serantau - Surat kelulusan penubuhan oleh MITI atau Kementerian Kewangan

9.

10. 11.

A B

C

D

Saya mengesahkan dokumen di atas adalah lengkap dan benar

KEGUNAAN PEJABAT A – Petugas Kaunter Penerimaan dan Serahan: Tarikh terima : .................................. No. Ruj : …………...…..….. Permohonan *Diterima / Ditolak ………………………………........ Tandatangan : …………………………….……………………..……….................... (Cop Nama dan Jawatan) Tarikh : .................................................... B – Pembantu Tadbir Tukar Milik: Permohonan *Diterima / Ditolak ………………………………........ Tandatangan : …………………………….……………………........ (Cop Nama dan Jawatan) Tarikh: .....................................................

………………………………………………………...………..……. (Tandatangan Pembawa Dokumen dan Cop Syarikat)Jika berkenaan Salinan Kad Pengenalan disertakan. Tarikh : ……………………….………

Nota: Keperluan dokumen di atas tertakluk kepada peraturan semasa JPJ.