UKK- B.

Sunda-Kls VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN LEMBARAN SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Hari/ Tanggal Mata Pelajaran Kelas Waktu : Selasa, 14 Juni 2011 : BAHASA SUNDA : VII (Tujuh) : 10.00 s.d 11.30 WIB

Pilih salah sahiji jawaban anu dianggap bener (a, b, c, atawa d) 1. Vega Mamah Burhan Vega Mamah Burhan Vega : “hallow!” : “hallow! Sareng saha ieu?” : “oh, sareng Ibu? Tiasa nyanggeum sareng Burhan? Nuju aya kitu Anggarana?” : “oh, aya Neng!Sareng Neng Vega ieu teh?” : ................................................................................

Paguneman dina telepon diluhur kaasup kana bagean ... a. Eusi b. Bubuka 2. Telepon asal kecapna tina tele jeung phone. Tele jeung Phone miboga harti ... a. Sora-Jauh b. Sora-Deukeukeut

c. Panutup d. Paguneman Biasa

c. Sora-Sora d. Jauh-Deukeut

3.

1) lamun nelepon kabatur kudu apal waktu 2) lamun nelepon kasaluhureun kudu ngagunakeun basa lemes 3) ucapkeun salam 4) tanyakeun enya henteuna jalma anu rek ditelepon atawa anu dituju Cara-cara di luhur mangrupakeun tatakrama dina ... a. Narima telepon c. Nelepon ka batur b. Guneman dina telepon d. Sarat Nelepon Di handap ieu anu kaasup kana cara/ tatakrama narima telepon ti batur, iwal ... a. Ngagunakeun basa hormat b. Ngucapkeun salam c. Tanyakeun tujuan nelepon d. Lamun geus yakin nomer telepon jalma anu dituju, kakara nepikeun maksud nelepon Dina tehnologi komunikasi aya istilah SLJJ. SLJJ singgetan tina ... a. Faksimili c. Telepon pikeun umum b. Alat anu dipake pikeun nelepon d.Sambungan langsung jarak jauh Kecap pangantet dina nuduhkeun harti ... a. Tempat cicing c. Alat, Palaku b. Tempat ayana d. Asal, Bahan Carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok, disebut ... a. Dongeng c. Carita Pantun b. Carita Pondok d. Sajak Dumasar eusina dongeng dipasing-pasing jadi ... sabaraha golongan? a. 5 golongan c. Carita pantun b. 10 golongan d. Sajak SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MALING CABE Isuk-isuk Sakadang Kuya moyan disisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nyaeta Sakadang Monyet. “ Sakadang Kuya!”Sakadang Monyet ngageroan. “ Kuk!” Sakadang Monyet nyampeurkeun ka Sakadang Kuya. “ keur naon Sakadang Kuya?” “ Ah, keur kieu we, keur moyan.” Sempaian dongeng di luhur kaasup kana dongeng ... a. Fabel b. Legenda

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Sasakala d. Dongeng Pamuk

Diturut d.. c. Raguman b. Anu jadi palaku utama dina sempalan carpon diluhur nya eta . Dogdog Pangrewong d. Kaayaan 11. Guriang tujuh 21.. “ Ku peteuy selong geura ngubaran budak cacingeun mah” Rarangken tukang-eun dina kecap cacingeun nuduhkeun kecap . Hape anu meunang hayang. Euweuh harepan d. dukuh Bangkok.Saenyana geus lila hayangeun bogana mah.UKK. cau.” omong Manik ka Mamahna.. Argumentasi b. Konotatif d. rambutan Bangkok. ahirna rusak waktu Manik nulungan budak anu rek katabrak motor. Sedih tapi boga keneh hareupan 13. Mun hayang kontak jeung batur teh ngan kari mencet nomerna.. Nembalan bari rada ambeuk 19... Kecap dahar dina kalimah di luhur ngandung harti . a. Bahasan/ eksposisi 17. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. a. 1) tatahar nyieun kadaharan 2) bahan-bahan anu kudu disadiakeun 3) cara nyieun atawa ngolah kadaharan 4) cara midangkeun atawa nuang kadaharan . Bilangan b. a..Sunda-Kls VII-1 10. Budaya luar nagri d... Barang d. Deskripsi Saha anu teu bungah atuh mun boga hape mah. Nu tepung diimah dukun b. Ngahuapkeun b. Resep d. padahal ti nagara sorangan nu kitu mah gudangna.. ngagunakeun gaya basa . Narasi d. Jabatan 15. kaasup kana jenis karangan . a.. a. tapi tara digugu. kadu. Nagara Bangkok b.. Dicumponan b... Parat tepi kalembur singkur tepiswiring sisi lamping. a. Tapi sok sanajan bari ngarasa sedih ahirna Manik sadar yen kaalametan jiwa budak leuwih penting batan hape. Mobilna d. a.. a. Kecap ngarenghik dina kalimah di luhur miboga harti . Tiluna 12.. jeung bungbuahan sejenna disebut ti Bangkok. Rarahulan d. Kumpulan carita pondok anu munggaran dina basa Sunda nya eta . Manik 18. tarompet sorana ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Sugan isuk aya keneh fajar Sugan isuk nyampak keneh balebat Hal naon anu digambarkeun ku panyajak dina sajak di luhur ... Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat. Imahna c. Bungah c. Tah. tarompet ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Padalisan anu dihideungan dina sajak diluhur. Teu eureun-eureun c. Yus Rusyana c.. Denotatif c. “geuning Aa ge ku papap dipasihan hape. a. Kitu anu kaalaman ku Manik sanggeus boga hape. Suasana dina sempalan carpon di luhur nya eta . Anu disebut Aa teh lanceukna. teu kudu ngingkig ka imahna. a. Karna Yudibrata 22. danas. Papap d. Budaya sagala ti luar nagri nerekab nepi kahandap. Hanjakal 20... Bungbuahan ti Bangkok 16. a. Mijalma 14. Ngagul-ngagul nagara batur. cukup make hape wae. Cara-cara ngieun tempe. ti keur kelas genep SD keneh. Sedih c. Jejer pikeun bahasan diluhur nya eta .B. Panonpoe Itu panonpoe ngiles diteurey gunung Tah. Ki Umbara d. Sagala ti Bangkok c. Rarangken tukang-na anu nuduhkeun barang nu geus tangtu nya eta . Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Pikabungaheun b.. Parahiangan c. Aa c. Tragis (pikasedihan) b. Teu sadar bungbuahan nu bener-bener impor kabeh oge digarapna make tehnologi transgenik anu pangaruhnaka lingkungan oge goreng. Pangarang carita pondok “Kanyaah Kolot” nya eta . Kitu ceuk para ahli tatanen jeung ahli ekonomi mah.. Mamah b. Daharna b. Aam Amilia b. Kitu deui mun nanyakeun jawaban pe-er ka batur sakelas. Sipat c. Lalandian c. a.. Ieu teh.

.B. Narasi d. taun 1946. Pidato c.. Hebat apan eta teh.. Aya bodor anu leres-leres lucu. Pastina sadaya oge kenal. KANG IBING Tokoh idola abdi mah Kang Ibing. Kang Ibing kantos kuliah di Fakultas Sastra UNPAD. a.. Kasenian katut penca d. a. Deskripsi c. Jelema anu dipikareseup pisan ku urang. a. Ari bodor mah apan seueur. Tokoh idola d. Bahasan/ eksposisi b. b. Artis c. argumentasi 23. hususna anu patali jeung kasenian katut penca. Ngagunakeun kecap denotatif c. a. Kasenian tari 26. Kang Ibing teh nami lengkepna mah Raden Haji Aang Kusmayatna Kusumadinata. Kang Ibing teh Bodor.UKK. Di organisasi kasundaan. Ngagunakeun kecap konotatif 24. salian sok ngadamel lagu jeung naskah. Dina organisasi kasundaan Kang Ibing teh sok lagu sareng naskah drama..Lantaran bisa hirup deui 35. Jalma biasa b. Sarat-sarat nulis karangan eksposisi di handap ieu. disebut . jurusan sastra Rusia. Kang Ibing oge aktif dina . Tapi ari abdi mah resep ka Kang Ibing teh sanes pedah bodor wungkul.Sunda-Kls VII-1 Cara-cara di luhur kaasup kana rangkay dina nulis karangan .. Kasenian angklung b. Hayang maehan maneh . lahir di Sumedang. dongeng 25. Kecap “fenomena” dina warta di luhur miboga harti d. aya oge anu teu lucu. nya? Apan Kang Ibing teh jalmi sohor.. Abdi mah resep ka Kang Ibing teh margi anjeunna bodor anu teras janten mubaleg. Eusina logis atawa masuk akal d. tur urang ngarasa kagum kadirina.. iwal . sareng tos senior. Eusina kudu ngaruntuy b.