UKK- B.

Sunda-Kls VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN LEMBARAN SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Hari/ Tanggal Mata Pelajaran Kelas Waktu : Selasa, 14 Juni 2011 : BAHASA SUNDA : VII (Tujuh) : 10.00 s.d 11.30 WIB

Pilih salah sahiji jawaban anu dianggap bener (a, b, c, atawa d) 1. Vega Mamah Burhan Vega Mamah Burhan Vega : “hallow!” : “hallow! Sareng saha ieu?” : “oh, sareng Ibu? Tiasa nyanggeum sareng Burhan? Nuju aya kitu Anggarana?” : “oh, aya Neng!Sareng Neng Vega ieu teh?” : ................................................................................

Paguneman dina telepon diluhur kaasup kana bagean ... a. Eusi b. Bubuka 2. Telepon asal kecapna tina tele jeung phone. Tele jeung Phone miboga harti ... a. Sora-Jauh b. Sora-Deukeukeut

c. Panutup d. Paguneman Biasa

c. Sora-Sora d. Jauh-Deukeut

3.

1) lamun nelepon kabatur kudu apal waktu 2) lamun nelepon kasaluhureun kudu ngagunakeun basa lemes 3) ucapkeun salam 4) tanyakeun enya henteuna jalma anu rek ditelepon atawa anu dituju Cara-cara di luhur mangrupakeun tatakrama dina ... a. Narima telepon c. Nelepon ka batur b. Guneman dina telepon d. Sarat Nelepon Di handap ieu anu kaasup kana cara/ tatakrama narima telepon ti batur, iwal ... a. Ngagunakeun basa hormat b. Ngucapkeun salam c. Tanyakeun tujuan nelepon d. Lamun geus yakin nomer telepon jalma anu dituju, kakara nepikeun maksud nelepon Dina tehnologi komunikasi aya istilah SLJJ. SLJJ singgetan tina ... a. Faksimili c. Telepon pikeun umum b. Alat anu dipake pikeun nelepon d.Sambungan langsung jarak jauh Kecap pangantet dina nuduhkeun harti ... a. Tempat cicing c. Alat, Palaku b. Tempat ayana d. Asal, Bahan Carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok, disebut ... a. Dongeng c. Carita Pantun b. Carita Pondok d. Sajak Dumasar eusina dongeng dipasing-pasing jadi ... sabaraha golongan? a. 5 golongan c. Carita pantun b. 10 golongan d. Sajak SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MALING CABE Isuk-isuk Sakadang Kuya moyan disisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nyaeta Sakadang Monyet. “ Sakadang Kuya!”Sakadang Monyet ngageroan. “ Kuk!” Sakadang Monyet nyampeurkeun ka Sakadang Kuya. “ keur naon Sakadang Kuya?” “ Ah, keur kieu we, keur moyan.” Sempaian dongeng di luhur kaasup kana dongeng ... a. Fabel b. Legenda

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Sasakala d. Dongeng Pamuk

Lalandian c. a. Rarangken tukang-na anu nuduhkeun barang nu geus tangtu nya eta . Tapi sok sanajan bari ngarasa sedih ahirna Manik sadar yen kaalametan jiwa budak leuwih penting batan hape. Parat tepi kalembur singkur tepiswiring sisi lamping.. Kitu anu kaalaman ku Manik sanggeus boga hape. Nagara Bangkok b. Teu eureun-eureun c.. Yus Rusyana c. Bahasan/ eksposisi 17..Sunda-Kls VII-1 10. Kecap dahar dina kalimah di luhur ngandung harti . 1) tatahar nyieun kadaharan 2) bahan-bahan anu kudu disadiakeun 3) cara nyieun atawa ngolah kadaharan 4) cara midangkeun atawa nuang kadaharan . Pikabungaheun b. Panonpoe Itu panonpoe ngiles diteurey gunung Tah. Papap d. a.. Denotatif c.. kaasup kana jenis karangan . Nembalan bari rada ambeuk 19. Tah. Budaya luar nagri d. rambutan Bangkok... a. Kaayaan 11.” omong Manik ka Mamahna. cau. Dogdog Pangrewong d. Euweuh harepan d. a. Pangarang carita pondok “Kanyaah Kolot” nya eta .. Teu sadar bungbuahan nu bener-bener impor kabeh oge digarapna make tehnologi transgenik anu pangaruhnaka lingkungan oge goreng. a.. a. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Ieu teh. Mijalma 14.. a. a. kadu. Jabatan 15. Rarahulan d.Saenyana geus lila hayangeun bogana mah.. Resep d. Budaya sagala ti luar nagri nerekab nepi kahandap. Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat. Sedih c. Hanjakal 20.. Mun hayang kontak jeung batur teh ngan kari mencet nomerna. padahal ti nagara sorangan nu kitu mah gudangna.B. Sipat c.. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Tiluna 12. Mamah b. Imahna c. tapi tara digugu. Sagala ti Bangkok c. Bungbuahan ti Bangkok 16. Cara-cara ngieun tempe. Aam Amilia b. ahirna rusak waktu Manik nulungan budak anu rek katabrak motor.UKK. Parahiangan c. Karna Yudibrata 22. Anu disebut Aa teh lanceukna. Diturut d. Raguman b.. Kitu deui mun nanyakeun jawaban pe-er ka batur sakelas.. a. Daharna b. Nu tepung diimah dukun b. “ Ku peteuy selong geura ngubaran budak cacingeun mah” Rarangken tukang-eun dina kecap cacingeun nuduhkeun kecap . Guriang tujuh 21. ti keur kelas genep SD keneh. danas. a. Barang d. Aa c. a. Kecap ngarenghik dina kalimah di luhur miboga harti . Mobilna d. Ngahuapkeun b.. Manik 18.. Anu jadi palaku utama dina sempalan carpon diluhur nya eta .. Kitu ceuk para ahli tatanen jeung ahli ekonomi mah. cukup make hape wae. Argumentasi b. Sedih tapi boga keneh hareupan 13. teu kudu ngingkig ka imahna. c. Deskripsi Saha anu teu bungah atuh mun boga hape mah. a.. ngagunakeun gaya basa . Narasi d. tarompet ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Padalisan anu dihideungan dina sajak diluhur... Kumpulan carita pondok anu munggaran dina basa Sunda nya eta . Ki Umbara d.. “geuning Aa ge ku papap dipasihan hape. Tragis (pikasedihan) b. Konotatif d. Bungah c.. Ngagul-ngagul nagara batur. Bilangan b.. Hape anu meunang hayang. Suasana dina sempalan carpon di luhur nya eta . dukuh Bangkok. jeung bungbuahan sejenna disebut ti Bangkok. Jejer pikeun bahasan diluhur nya eta . Dicumponan b. tarompet sorana ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Sugan isuk aya keneh fajar Sugan isuk nyampak keneh balebat Hal naon anu digambarkeun ku panyajak dina sajak di luhur .

B.. salian sok ngadamel lagu jeung naskah. Ngagunakeun kecap konotatif 24. jurusan sastra Rusia. KANG IBING Tokoh idola abdi mah Kang Ibing. Sarat-sarat nulis karangan eksposisi di handap ieu. a. sareng tos senior. argumentasi 23. dongeng 25. Kang Ibing teh Bodor. Ari bodor mah apan seueur. disebut . lahir di Sumedang. Eusina kudu ngaruntuy b.. Deskripsi c. Kang Ibing oge aktif dina . Dina organisasi kasundaan Kang Ibing teh sok lagu sareng naskah drama.. Pidato c. Bahasan/ eksposisi b. Kasenian katut penca d. a... Kang Ibing teh nami lengkepna mah Raden Haji Aang Kusmayatna Kusumadinata. Hayang maehan maneh .UKK. Kasenian angklung b. a. Aya bodor anu leres-leres lucu. Narasi d. iwal . Jelema anu dipikareseup pisan ku urang. nya? Apan Kang Ibing teh jalmi sohor. b. a. Pastina sadaya oge kenal.Sunda-Kls VII-1 Cara-cara di luhur kaasup kana rangkay dina nulis karangan . Jalma biasa b... Kasenian tari 26. tur urang ngarasa kagum kadirina. hususna anu patali jeung kasenian katut penca. Tapi ari abdi mah resep ka Kang Ibing teh sanes pedah bodor wungkul. Artis c. Kang Ibing kantos kuliah di Fakultas Sastra UNPAD.Lantaran bisa hirup deui 35.. Kecap “fenomena” dina warta di luhur miboga harti d. Hebat apan eta teh. Ngagunakeun kecap denotatif c. Di organisasi kasundaan. aya oge anu teu lucu. Eusina logis atawa masuk akal d. taun 1946. Tokoh idola d. Abdi mah resep ka Kang Ibing teh margi anjeunna bodor anu teras janten mubaleg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful