UKK- B.

Sunda-Kls VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN LEMBARAN SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Hari/ Tanggal Mata Pelajaran Kelas Waktu : Selasa, 14 Juni 2011 : BAHASA SUNDA : VII (Tujuh) : 10.00 s.d 11.30 WIB

Pilih salah sahiji jawaban anu dianggap bener (a, b, c, atawa d) 1. Vega Mamah Burhan Vega Mamah Burhan Vega : “hallow!” : “hallow! Sareng saha ieu?” : “oh, sareng Ibu? Tiasa nyanggeum sareng Burhan? Nuju aya kitu Anggarana?” : “oh, aya Neng!Sareng Neng Vega ieu teh?” : ................................................................................

Paguneman dina telepon diluhur kaasup kana bagean ... a. Eusi b. Bubuka 2. Telepon asal kecapna tina tele jeung phone. Tele jeung Phone miboga harti ... a. Sora-Jauh b. Sora-Deukeukeut

c. Panutup d. Paguneman Biasa

c. Sora-Sora d. Jauh-Deukeut

3.

1) lamun nelepon kabatur kudu apal waktu 2) lamun nelepon kasaluhureun kudu ngagunakeun basa lemes 3) ucapkeun salam 4) tanyakeun enya henteuna jalma anu rek ditelepon atawa anu dituju Cara-cara di luhur mangrupakeun tatakrama dina ... a. Narima telepon c. Nelepon ka batur b. Guneman dina telepon d. Sarat Nelepon Di handap ieu anu kaasup kana cara/ tatakrama narima telepon ti batur, iwal ... a. Ngagunakeun basa hormat b. Ngucapkeun salam c. Tanyakeun tujuan nelepon d. Lamun geus yakin nomer telepon jalma anu dituju, kakara nepikeun maksud nelepon Dina tehnologi komunikasi aya istilah SLJJ. SLJJ singgetan tina ... a. Faksimili c. Telepon pikeun umum b. Alat anu dipake pikeun nelepon d.Sambungan langsung jarak jauh Kecap pangantet dina nuduhkeun harti ... a. Tempat cicing c. Alat, Palaku b. Tempat ayana d. Asal, Bahan Carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok, disebut ... a. Dongeng c. Carita Pantun b. Carita Pondok d. Sajak Dumasar eusina dongeng dipasing-pasing jadi ... sabaraha golongan? a. 5 golongan c. Carita pantun b. 10 golongan d. Sajak SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MALING CABE Isuk-isuk Sakadang Kuya moyan disisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nyaeta Sakadang Monyet. “ Sakadang Kuya!”Sakadang Monyet ngageroan. “ Kuk!” Sakadang Monyet nyampeurkeun ka Sakadang Kuya. “ keur naon Sakadang Kuya?” “ Ah, keur kieu we, keur moyan.” Sempaian dongeng di luhur kaasup kana dongeng ... a. Fabel b. Legenda

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Sasakala d. Dongeng Pamuk

Narasi d.. a. a. Guriang tujuh 21.. padahal ti nagara sorangan nu kitu mah gudangna.. “geuning Aa ge ku papap dipasihan hape. ahirna rusak waktu Manik nulungan budak anu rek katabrak motor.. Tiluna 12. Kitu ceuk para ahli tatanen jeung ahli ekonomi mah.B. a. Karna Yudibrata 22. Kaayaan 11. Resep d.. Bilangan b. Sagala ti Bangkok c. Ki Umbara d. Pangarang carita pondok “Kanyaah Kolot” nya eta . Euweuh harepan d. Nu tepung diimah dukun b. Nembalan bari rada ambeuk 19. Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat. “ Ku peteuy selong geura ngubaran budak cacingeun mah” Rarangken tukang-eun dina kecap cacingeun nuduhkeun kecap . Anu disebut Aa teh lanceukna... a. Bungah c. Konotatif d.” omong Manik ka Mamahna. dukuh Bangkok. Raguman b... Nagara Bangkok b. Hape anu meunang hayang. Dicumponan b. Aa c. Teu eureun-eureun c.. Teu sadar bungbuahan nu bener-bener impor kabeh oge digarapna make tehnologi transgenik anu pangaruhnaka lingkungan oge goreng.. Anu jadi palaku utama dina sempalan carpon diluhur nya eta . Rarahulan d. Aam Amilia b. Yus Rusyana c. Diturut d.. Tah. Hanjakal 20. Ieu teh. Sipat c. a. 1) tatahar nyieun kadaharan 2) bahan-bahan anu kudu disadiakeun 3) cara nyieun atawa ngolah kadaharan 4) cara midangkeun atawa nuang kadaharan .. Ngahuapkeun b. a. Imahna c. ti keur kelas genep SD keneh. kaasup kana jenis karangan . a.. Argumentasi b. Jejer pikeun bahasan diluhur nya eta . Parat tepi kalembur singkur tepiswiring sisi lamping. Kecap dahar dina kalimah di luhur ngandung harti . tapi tara digugu. Budaya luar nagri d.... Tapi sok sanajan bari ngarasa sedih ahirna Manik sadar yen kaalametan jiwa budak leuwih penting batan hape. Suasana dina sempalan carpon di luhur nya eta . Daharna b... cau. Bahasan/ eksposisi 17.UKK. Cara-cara ngieun tempe. Bungbuahan ti Bangkok 16.. c. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Kumpulan carita pondok anu munggaran dina basa Sunda nya eta .. Mamah b. tarompet sorana ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Sugan isuk aya keneh fajar Sugan isuk nyampak keneh balebat Hal naon anu digambarkeun ku panyajak dina sajak di luhur . a. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Sedih c. a. Budaya sagala ti luar nagri nerekab nepi kahandap. Denotatif c. a. Panonpoe Itu panonpoe ngiles diteurey gunung Tah. ngagunakeun gaya basa . Barang d. Kitu deui mun nanyakeun jawaban pe-er ka batur sakelas. danas. Parahiangan c. Mijalma 14. tarompet ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Padalisan anu dihideungan dina sajak diluhur. Sedih tapi boga keneh hareupan 13. Dogdog Pangrewong d. Manik 18. jeung bungbuahan sejenna disebut ti Bangkok. Jabatan 15.Saenyana geus lila hayangeun bogana mah. Mun hayang kontak jeung batur teh ngan kari mencet nomerna. cukup make hape wae. Kecap ngarenghik dina kalimah di luhur miboga harti . Ngagul-ngagul nagara batur. rambutan Bangkok. Rarangken tukang-na anu nuduhkeun barang nu geus tangtu nya eta . Pikabungaheun b. Mobilna d. Kitu anu kaalaman ku Manik sanggeus boga hape. kadu.Sunda-Kls VII-1 10. Papap d. Deskripsi Saha anu teu bungah atuh mun boga hape mah. teu kudu ngingkig ka imahna. Lalandian c.. a.. a.. Tragis (pikasedihan) b.

b. Bahasan/ eksposisi b. Kasenian katut penca d. hususna anu patali jeung kasenian katut penca.. Dina organisasi kasundaan Kang Ibing teh sok lagu sareng naskah drama. Hayang maehan maneh . Jelema anu dipikareseup pisan ku urang. KANG IBING Tokoh idola abdi mah Kang Ibing.. lahir di Sumedang. a. Kang Ibing kantos kuliah di Fakultas Sastra UNPAD. a. Pidato c. tur urang ngarasa kagum kadirina.B. Ari bodor mah apan seueur.UKK. Artis c. a. Abdi mah resep ka Kang Ibing teh margi anjeunna bodor anu teras janten mubaleg..Sunda-Kls VII-1 Cara-cara di luhur kaasup kana rangkay dina nulis karangan . Eusina logis atawa masuk akal d. Hebat apan eta teh.. Tapi ari abdi mah resep ka Kang Ibing teh sanes pedah bodor wungkul. a. Narasi d.. taun 1946. Eusina kudu ngaruntuy b. Sarat-sarat nulis karangan eksposisi di handap ieu. Jalma biasa b. sareng tos senior. Ngagunakeun kecap denotatif c. Kang Ibing teh nami lengkepna mah Raden Haji Aang Kusmayatna Kusumadinata. Kang Ibing oge aktif dina . Deskripsi c. Tokoh idola d. Ngagunakeun kecap konotatif 24. Aya bodor anu leres-leres lucu. Kasenian angklung b. disebut . dongeng 25. Kecap “fenomena” dina warta di luhur miboga harti d. aya oge anu teu lucu... Pastina sadaya oge kenal.. Di organisasi kasundaan. nya? Apan Kang Ibing teh jalmi sohor. Kang Ibing teh Bodor. Kasenian tari 26.Lantaran bisa hirup deui 35. iwal . argumentasi 23. salian sok ngadamel lagu jeung naskah. jurusan sastra Rusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful