UKK- B.

Sunda-Kls VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN LEMBARAN SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Hari/ Tanggal Mata Pelajaran Kelas Waktu : Selasa, 14 Juni 2011 : BAHASA SUNDA : VII (Tujuh) : 10.00 s.d 11.30 WIB

Pilih salah sahiji jawaban anu dianggap bener (a, b, c, atawa d) 1. Vega Mamah Burhan Vega Mamah Burhan Vega : “hallow!” : “hallow! Sareng saha ieu?” : “oh, sareng Ibu? Tiasa nyanggeum sareng Burhan? Nuju aya kitu Anggarana?” : “oh, aya Neng!Sareng Neng Vega ieu teh?” : ................................................................................

Paguneman dina telepon diluhur kaasup kana bagean ... a. Eusi b. Bubuka 2. Telepon asal kecapna tina tele jeung phone. Tele jeung Phone miboga harti ... a. Sora-Jauh b. Sora-Deukeukeut

c. Panutup d. Paguneman Biasa

c. Sora-Sora d. Jauh-Deukeut

3.

1) lamun nelepon kabatur kudu apal waktu 2) lamun nelepon kasaluhureun kudu ngagunakeun basa lemes 3) ucapkeun salam 4) tanyakeun enya henteuna jalma anu rek ditelepon atawa anu dituju Cara-cara di luhur mangrupakeun tatakrama dina ... a. Narima telepon c. Nelepon ka batur b. Guneman dina telepon d. Sarat Nelepon Di handap ieu anu kaasup kana cara/ tatakrama narima telepon ti batur, iwal ... a. Ngagunakeun basa hormat b. Ngucapkeun salam c. Tanyakeun tujuan nelepon d. Lamun geus yakin nomer telepon jalma anu dituju, kakara nepikeun maksud nelepon Dina tehnologi komunikasi aya istilah SLJJ. SLJJ singgetan tina ... a. Faksimili c. Telepon pikeun umum b. Alat anu dipake pikeun nelepon d.Sambungan langsung jarak jauh Kecap pangantet dina nuduhkeun harti ... a. Tempat cicing c. Alat, Palaku b. Tempat ayana d. Asal, Bahan Carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok, disebut ... a. Dongeng c. Carita Pantun b. Carita Pondok d. Sajak Dumasar eusina dongeng dipasing-pasing jadi ... sabaraha golongan? a. 5 golongan c. Carita pantun b. 10 golongan d. Sajak SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MALING CABE Isuk-isuk Sakadang Kuya moyan disisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nyaeta Sakadang Monyet. “ Sakadang Kuya!”Sakadang Monyet ngageroan. “ Kuk!” Sakadang Monyet nyampeurkeun ka Sakadang Kuya. “ keur naon Sakadang Kuya?” “ Ah, keur kieu we, keur moyan.” Sempaian dongeng di luhur kaasup kana dongeng ... a. Fabel b. Legenda

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Sasakala d. Dongeng Pamuk

Pikabungaheun b.. Ieu teh. Jejer pikeun bahasan diluhur nya eta . Papap d.. Budaya luar nagri d... Kecap ngarenghik dina kalimah di luhur miboga harti . a. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna.. Rarahulan d. Budaya sagala ti luar nagri nerekab nepi kahandap. a. “ Ku peteuy selong geura ngubaran budak cacingeun mah” Rarangken tukang-eun dina kecap cacingeun nuduhkeun kecap . jeung bungbuahan sejenna disebut ti Bangkok. Kitu anu kaalaman ku Manik sanggeus boga hape. Mun hayang kontak jeung batur teh ngan kari mencet nomerna.. Narasi d. danas. tapi tara digugu. Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat. padahal ti nagara sorangan nu kitu mah gudangna. Sedih tapi boga keneh hareupan 13.. Kaayaan 11. cukup make hape wae. Rarangken tukang-na anu nuduhkeun barang nu geus tangtu nya eta .. Panonpoe Itu panonpoe ngiles diteurey gunung Tah. a. tarompet sorana ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Sugan isuk aya keneh fajar Sugan isuk nyampak keneh balebat Hal naon anu digambarkeun ku panyajak dina sajak di luhur . a. Resep d. Mobilna d. Dicumponan b.. Hape anu meunang hayang. Argumentasi b. Tiluna 12. Bahasan/ eksposisi 17. Mamah b. a. Anu jadi palaku utama dina sempalan carpon diluhur nya eta . Nu tepung diimah dukun b. Sipat c.. Parat tepi kalembur singkur tepiswiring sisi lamping... Lalandian c. Aam Amilia b.. Aa c. a.. Daharna b. Imahna c. Denotatif c. Ngagul-ngagul nagara batur. Bungah c. kaasup kana jenis karangan .. Barang d.. Karna Yudibrata 22.B.” omong Manik ka Mamahna. Hanjakal 20. cau..Saenyana geus lila hayangeun bogana mah. Ngahuapkeun b.. Kecap dahar dina kalimah di luhur ngandung harti . Konotatif d.. Kitu deui mun nanyakeun jawaban pe-er ka batur sakelas. Dogdog Pangrewong d. Raguman b. Euweuh harepan d. Deskripsi Saha anu teu bungah atuh mun boga hape mah.. Mijalma 14. ngagunakeun gaya basa . Cara-cara ngieun tempe. Bilangan b. dukuh Bangkok. kadu. rambutan Bangkok. Teu eureun-eureun c. Suasana dina sempalan carpon di luhur nya eta . Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna.UKK. ti keur kelas genep SD keneh. “geuning Aa ge ku papap dipasihan hape. Kumpulan carita pondok anu munggaran dina basa Sunda nya eta .. ahirna rusak waktu Manik nulungan budak anu rek katabrak motor. Tah.. a. c. Tapi sok sanajan bari ngarasa sedih ahirna Manik sadar yen kaalametan jiwa budak leuwih penting batan hape. Guriang tujuh 21. a. Ki Umbara d. Tragis (pikasedihan) b. teu kudu ngingkig ka imahna. Jabatan 15. Parahiangan c. a. Manik 18. a. a. Bungbuahan ti Bangkok 16. 1) tatahar nyieun kadaharan 2) bahan-bahan anu kudu disadiakeun 3) cara nyieun atawa ngolah kadaharan 4) cara midangkeun atawa nuang kadaharan . Nagara Bangkok b.. a.. Sagala ti Bangkok c. Anu disebut Aa teh lanceukna. Yus Rusyana c. Teu sadar bungbuahan nu bener-bener impor kabeh oge digarapna make tehnologi transgenik anu pangaruhnaka lingkungan oge goreng. tarompet ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Padalisan anu dihideungan dina sajak diluhur. Sedih c. Pangarang carita pondok “Kanyaah Kolot” nya eta . Diturut d. Kitu ceuk para ahli tatanen jeung ahli ekonomi mah. Nembalan bari rada ambeuk 19.Sunda-Kls VII-1 10.

Kasenian angklung b.. Sarat-sarat nulis karangan eksposisi di handap ieu. hususna anu patali jeung kasenian katut penca. Kasenian tari 26. Pastina sadaya oge kenal.Sunda-Kls VII-1 Cara-cara di luhur kaasup kana rangkay dina nulis karangan . Eusina logis atawa masuk akal d. sareng tos senior. Ngagunakeun kecap denotatif c. Dina organisasi kasundaan Kang Ibing teh sok lagu sareng naskah drama. KANG IBING Tokoh idola abdi mah Kang Ibing.. Kecap “fenomena” dina warta di luhur miboga harti d. Tokoh idola d. Aya bodor anu leres-leres lucu. a. Deskripsi c.. a.. tur urang ngarasa kagum kadirina. nya? Apan Kang Ibing teh jalmi sohor. Hebat apan eta teh. disebut . Ari bodor mah apan seueur. Hayang maehan maneh . aya oge anu teu lucu. Kang Ibing teh nami lengkepna mah Raden Haji Aang Kusmayatna Kusumadinata.UKK. Kasenian katut penca d. Pidato c. Ngagunakeun kecap konotatif 24.. b. lahir di Sumedang. Kang Ibing kantos kuliah di Fakultas Sastra UNPAD. Kang Ibing oge aktif dina . Di organisasi kasundaan. dongeng 25. iwal . Tapi ari abdi mah resep ka Kang Ibing teh sanes pedah bodor wungkul. Kang Ibing teh Bodor.. Jalma biasa b. argumentasi 23.Lantaran bisa hirup deui 35. Bahasan/ eksposisi b. Eusina kudu ngaruntuy b. Narasi d. salian sok ngadamel lagu jeung naskah. Jelema anu dipikareseup pisan ku urang. a.. taun 1946. Artis c.B. a.. Abdi mah resep ka Kang Ibing teh margi anjeunna bodor anu teras janten mubaleg. jurusan sastra Rusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful