UKK- B.

Sunda-Kls VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN LEMBARAN SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Hari/ Tanggal Mata Pelajaran Kelas Waktu : Selasa, 14 Juni 2011 : BAHASA SUNDA : VII (Tujuh) : 10.00 s.d 11.30 WIB

Pilih salah sahiji jawaban anu dianggap bener (a, b, c, atawa d) 1. Vega Mamah Burhan Vega Mamah Burhan Vega : “hallow!” : “hallow! Sareng saha ieu?” : “oh, sareng Ibu? Tiasa nyanggeum sareng Burhan? Nuju aya kitu Anggarana?” : “oh, aya Neng!Sareng Neng Vega ieu teh?” : ................................................................................

Paguneman dina telepon diluhur kaasup kana bagean ... a. Eusi b. Bubuka 2. Telepon asal kecapna tina tele jeung phone. Tele jeung Phone miboga harti ... a. Sora-Jauh b. Sora-Deukeukeut

c. Panutup d. Paguneman Biasa

c. Sora-Sora d. Jauh-Deukeut

3.

1) lamun nelepon kabatur kudu apal waktu 2) lamun nelepon kasaluhureun kudu ngagunakeun basa lemes 3) ucapkeun salam 4) tanyakeun enya henteuna jalma anu rek ditelepon atawa anu dituju Cara-cara di luhur mangrupakeun tatakrama dina ... a. Narima telepon c. Nelepon ka batur b. Guneman dina telepon d. Sarat Nelepon Di handap ieu anu kaasup kana cara/ tatakrama narima telepon ti batur, iwal ... a. Ngagunakeun basa hormat b. Ngucapkeun salam c. Tanyakeun tujuan nelepon d. Lamun geus yakin nomer telepon jalma anu dituju, kakara nepikeun maksud nelepon Dina tehnologi komunikasi aya istilah SLJJ. SLJJ singgetan tina ... a. Faksimili c. Telepon pikeun umum b. Alat anu dipake pikeun nelepon d.Sambungan langsung jarak jauh Kecap pangantet dina nuduhkeun harti ... a. Tempat cicing c. Alat, Palaku b. Tempat ayana d. Asal, Bahan Carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok, disebut ... a. Dongeng c. Carita Pantun b. Carita Pondok d. Sajak Dumasar eusina dongeng dipasing-pasing jadi ... sabaraha golongan? a. 5 golongan c. Carita pantun b. 10 golongan d. Sajak SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MALING CABE Isuk-isuk Sakadang Kuya moyan disisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nyaeta Sakadang Monyet. “ Sakadang Kuya!”Sakadang Monyet ngageroan. “ Kuk!” Sakadang Monyet nyampeurkeun ka Sakadang Kuya. “ keur naon Sakadang Kuya?” “ Ah, keur kieu we, keur moyan.” Sempaian dongeng di luhur kaasup kana dongeng ... a. Fabel b. Legenda

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Sasakala d. Dongeng Pamuk

Sipat c. Jejer pikeun bahasan diluhur nya eta . Tah. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Raguman b. Suasana dina sempalan carpon di luhur nya eta .. “geuning Aa ge ku papap dipasihan hape. ahirna rusak waktu Manik nulungan budak anu rek katabrak motor. a.. Anu jadi palaku utama dina sempalan carpon diluhur nya eta . Lalandian c. Nu tepung diimah dukun b.. Teu sadar bungbuahan nu bener-bener impor kabeh oge digarapna make tehnologi transgenik anu pangaruhnaka lingkungan oge goreng. ngagunakeun gaya basa . Budaya sagala ti luar nagri nerekab nepi kahandap. Kecap dahar dina kalimah di luhur ngandung harti . tarompet sorana ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Sugan isuk aya keneh fajar Sugan isuk nyampak keneh balebat Hal naon anu digambarkeun ku panyajak dina sajak di luhur . Aam Amilia b. Bahasan/ eksposisi 17. Tiluna 12. Narasi d. Deskripsi Saha anu teu bungah atuh mun boga hape mah.. Nagara Bangkok b. Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat. a. Guriang tujuh 21..Saenyana geus lila hayangeun bogana mah.B... Argumentasi b. Parahiangan c. Dicumponan b.. Panonpoe Itu panonpoe ngiles diteurey gunung Tah. Manik 18. Mamah b. c. Daharna b. Sagala ti Bangkok c. Teu eureun-eureun c. Ki Umbara d. Sedih tapi boga keneh hareupan 13. Ngahuapkeun b. teu kudu ngingkig ka imahna. Kitu anu kaalaman ku Manik sanggeus boga hape. Mun hayang kontak jeung batur teh ngan kari mencet nomerna. a.. Konotatif d. Budaya luar nagri d.. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Cara-cara ngieun tempe. a.. a.. Denotatif c. Ieu teh. Dogdog Pangrewong d. Bungah c.UKK. Kecap ngarenghik dina kalimah di luhur miboga harti . Parat tepi kalembur singkur tepiswiring sisi lamping.. Hanjakal 20.. Tapi sok sanajan bari ngarasa sedih ahirna Manik sadar yen kaalametan jiwa budak leuwih penting batan hape. Karna Yudibrata 22. Hape anu meunang hayang. “ Ku peteuy selong geura ngubaran budak cacingeun mah” Rarangken tukang-eun dina kecap cacingeun nuduhkeun kecap . Imahna c. Kumpulan carita pondok anu munggaran dina basa Sunda nya eta .. Pangarang carita pondok “Kanyaah Kolot” nya eta . Aa c. Resep d. a. kaasup kana jenis karangan .. Bilangan b. ti keur kelas genep SD keneh. cau. Kitu deui mun nanyakeun jawaban pe-er ka batur sakelas. a. jeung bungbuahan sejenna disebut ti Bangkok.. Nembalan bari rada ambeuk 19. danas. tarompet ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Padalisan anu dihideungan dina sajak diluhur. Mobilna d. rambutan Bangkok.. Yus Rusyana c. Kaayaan 11. Anu disebut Aa teh lanceukna. Kitu ceuk para ahli tatanen jeung ahli ekonomi mah.. 1) tatahar nyieun kadaharan 2) bahan-bahan anu kudu disadiakeun 3) cara nyieun atawa ngolah kadaharan 4) cara midangkeun atawa nuang kadaharan .. Jabatan 15. tapi tara digugu. Mijalma 14. Bungbuahan ti Bangkok 16. Ngagul-ngagul nagara batur. Rarangken tukang-na anu nuduhkeun barang nu geus tangtu nya eta ... a. Sedih c. dukuh Bangkok. a. cukup make hape wae. Barang d. Tragis (pikasedihan) b. Diturut d.. a. padahal ti nagara sorangan nu kitu mah gudangna. a.Sunda-Kls VII-1 10.. Pikabungaheun b. Euweuh harepan d. Papap d.” omong Manik ka Mamahna. a. Rarahulan d. kadu.

iwal . Pastina sadaya oge kenal. Jalma biasa b. nya? Apan Kang Ibing teh jalmi sohor... Di organisasi kasundaan. Kecap “fenomena” dina warta di luhur miboga harti d. Ngagunakeun kecap denotatif c. Ngagunakeun kecap konotatif 24. dongeng 25. sareng tos senior.. a. a. Artis c. taun 1946.. Hebat apan eta teh. Ari bodor mah apan seueur. Kasenian tari 26.B. KANG IBING Tokoh idola abdi mah Kang Ibing. aya oge anu teu lucu. tur urang ngarasa kagum kadirina. Kang Ibing teh nami lengkepna mah Raden Haji Aang Kusmayatna Kusumadinata.. Abdi mah resep ka Kang Ibing teh margi anjeunna bodor anu teras janten mubaleg. Kang Ibing oge aktif dina .Sunda-Kls VII-1 Cara-cara di luhur kaasup kana rangkay dina nulis karangan . Tapi ari abdi mah resep ka Kang Ibing teh sanes pedah bodor wungkul. b. Dina organisasi kasundaan Kang Ibing teh sok lagu sareng naskah drama. Kasenian angklung b. Sarat-sarat nulis karangan eksposisi di handap ieu.. a. disebut . Tokoh idola d. Hayang maehan maneh .UKK. lahir di Sumedang. a. Pidato c. Jelema anu dipikareseup pisan ku urang. Eusina kudu ngaruntuy b. Deskripsi c. Eusina logis atawa masuk akal d. argumentasi 23. Aya bodor anu leres-leres lucu.. Bahasan/ eksposisi b. Kang Ibing kantos kuliah di Fakultas Sastra UNPAD. jurusan sastra Rusia.Lantaran bisa hirup deui 35.. salian sok ngadamel lagu jeung naskah. Narasi d. Kasenian katut penca d. hususna anu patali jeung kasenian katut penca. Kang Ibing teh Bodor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful