Nama

:

Tingkatan :

GEOGRAFI FIZIKAL
UJIAN TOPIKAL JULAI 2012

TINGKATAN ENAM BAWAH SEMESTER 1
(1 jam)

ARAHAN SOALAN Jawab 2 soalan. Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.

SOALAN 1 a) b) c) d) Jelaskan maksud sistem dari sudut alam sekitar fizikal Bezakan konsep system terbuka dan system tertutup Bagaimana tenaga haba dipindahkan dari matahari ke permukaan bumi? Huraikan secara ringkas tentang albedo e) Nyatakan jenis-jenis tenaga haba yang terdapat dalam sistem atmosfera bumi SOALAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? [5 markah] b) Huraikan perbezaan jangkamasa antara siang dan malam di kawasan latitud yang berbeza semasa solstis musim sejuk di hemisfera utara [8 markah] c) Jelaskan kesan penerimaan intensiti bahangan suria yang rendah semasa solstis musim sejuk terhadap aktiviti manusia di kawasan beriklim sederhana [12 markah] SOALAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga endogenik? b) Jelaskan pengaruh tenaga endogenik terhadap kejadian gempa bumi. c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti anusia. [5 markah] [8 markah] [12 markah] [ 3 markah] [ 4 markah ] [ 3 markah ] [ 3 markah ] [ 2 markah ]