a. Panampi Pasrah Lamaran Calon Penganten Assalamu’alaikum Wr. Wb. Nuwun!

Dhumateng panjenenganipun Bapak … (ingkang nyalirani pasrah) ingkang sampun kepareng anyalirani pangandikanipun Bapak … sekaliyan, minangka duta sraya (badhe kadang besan), ingkang pantes sinuba ing pakurmatan. Kanthi raos kurmat saha nyuwun sewu agunging pangaksama, inggih awit muundhi dhawuh timbalanipun raka … sekaliyan (ingkang mengku karya), awit keparengipun, kula piniji minangkka tetalangiing atur, supados anampi menggah wosing atur linambaran osiking manah ingkang luhur panjenenganipun Ibu/Bapak …, lumantar panjenengan. Minangka purwaning atur, senadyan sampun kepara kasep angambali atur sugeng rawuh kairing atur panuwun ingkang ingkang tanpa pepindhan dene tindak panjenengan sampun kasembadaning sedya, kanthi manggih kawilujengan datan wonten pringga bayaning marga. Salajengipun, sanget katampi kanthi gumbiraning manah, atur salam taklim sarta sungkem pangabektos saking panjenenganipun badhe calon besan lumantar panjenengan, salajengipun dhumawaha sami-sami lan samangke kaaturna wangsul. Wondene atur pasrah paringipun sarana jangkeping salaku rabi, kula tampi kanthi suka bingahing manah, samangke badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Bpak … sekaliyan. Boten sanes Ibu/Bp …, namung ngaturaken agenging panuwun menggah sedaya peparingipun badhe calon kadang besan, pratandha yekti kasoking sih katresnan dhumateng Bapak/Ibu … sekaliyan, mugi dadosa sarana raketing kekadangan, sami-sami anetpi darmaning asepuh anggenipun ngentas pitulus putra lan tansah manggih raharja tuwin bagya mulya. Makaten, atur panampi saking Bapak … sekaliyan, lumantar kula, saha ngaturi uninga bilih sampun dumugi wahyaning mangsa kala tumapaking ijab sahakabulsarta panggih, dipunsuwun panjenenganipun Bapak … sekaliyan wontena keparengipun anjenengi saha paring donga pangastuti murih rahayuning sedya. Minangka pungkasaning atur, mbokbilih menawi wonten kuciwaning boja krami, anggen kula nampi menggah ing rawuh panjenengan sedaya, mugi tansah paringa sih samodra pangaksami. Semanten ugi kula, minangka tetalanging basa mbokbilih galap-gangsuling atur saha kiranging subasita, kupat duduhe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, Wa bilahit taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Nuwun!

Kaping sekawan. kula pribadi tuwin Bapak Jumidal sekaliyan ngaturaken pambagya harja rahayu wilujeng awit karawuh panjenengan sadaya. Ibu-ibu. sadherek-sadherek saha dutaning besan ingkang sahat kinurmatan. Sri pengantin kekalih badhe kadhaupaken. Kanthi pepuji mugi-mugi tansaha pinaringan sih kanugrahaning Pangeran. panjenenganipun bapa Jumidal sekaliyan ibu ngaturaken puja-puji syukur dhumateng ngarsaning Gusti Allah SWT ingkang sampun ndhawahaken kanugrahan ingkang tanpa pepindhan. Bapak Jumidal sekaliyan neda narima ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepidhan. Sepisan. Wassalamu’alaikum Wr. Kaping tiganipun.Pidato Panampining Pasrah Manten: penerimaan pengantin Assalamu’alaikum Wr. pasrahan temanten kakung sampun dipun tampi kanthi suka renaning penggalih.Wb Nuwun sagunging para rawuh sadaya ingkang satuhu kinabekten. Minangka puputing rembag. bilahit taufik wah hidayah. Bapak-bapak. Mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Jumidal sarimbit mugi panjenengan dalah para pangaraking panganten sedaya kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken suka pari suka anggenipun lelenggahan kanthi miranggan ngantos dumugi paripurnaning pahargyan punika. kula namung nyuwun gunging samodra pangaksama. Nuwun! Akhirulkalam. ingkang sampun kanthi sugeng basuki nglarapaken sarat sarana pasrahan temanten saking dalem dumugining wisma mriki. atur salam taklimipun sampun dipun tampi dening Bapak Jumidal sekaliyan. mbok bilih anggen kula ngaturaken atur panampi punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur. Menawi sadayanipun sampun semekta ing damel. ingkang lumantar Bapak Surono kala wau. Saderengipun keparenga kula nyuwun agunging samudra pangaksami awit kawula kumawantun ngejejer ngadeg wonten ing pangarsanipun panjenengan sedaya. Semanten ugi Bapak Jumidal Sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsanipun bapak saha ibu Jono. cinelakna ing suka rahayu lan tinebihna ing godha rencana. Dhumateng panjenenganipun bapa Jono kaliyan Ibu Tumi. Wb . kula minangka silih saliranipun bapa Jumidal ngaturaken nyuwun gunging pangapunten amargi ing wekdal punika mboten kuwawi matur. Awit saking bombongin penggalih suka pari suka pikantuk sung-sung talining katresnan ingkang tanpa pepindhan. dene Bapa Jono sekaliyan kersa angenthengaken bot karepotaning Bapak Jumidal Pamila saking punika. Ingkang kaping kalih. saha kirang mranani penggalih.