Anda di halaman 1dari 47

PKU 3111 ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS

ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS

1.1 Strategi dan Penempatan Pelajar

1.2 Profesionalisme Guru

1.3 Pelaksanaan
Pengajaran

1.4 Isu Pelabelan dan


Pengajaran

1.5 Isu Pengurusan

1.6 Tindakan Susulan, Pengurusan, Penyeliaan dan Komunikasi

Program Pendidikan Khas

1.7 Kepelbagaian Kompetensi Murid

1.8 Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti

1.9 Isu Sistem Sosial

1.1

STRATEGI DAN PENEMPATAN PELAJAR

Penempatan Murid

1.1.1 Isu Individu

Perbezaan Antara Individu dan Penyesuaian

Kesan Kecacatan Kepada Individu

Pengajaran Individu 1.1.2 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

1.1 STRATEGI DAN PENEMPATAN PELAJAR

Pengajaran Kumpulan

Peruntukan Kewangan 1.1.3 Kemudahan dan Prasarana Lokasi dan Jenis

1.1.4 Keberkesanan Program Pemulihan Khas

Kemudahan-kemudahan

ISU INDIVIDU

Isu Penempatan Murid Pendidikan Khas

Sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang.

Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Kelas Pemulihan Sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang. Khas dengan guru besar dan guru-guru asas.

Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM) pelaksanaan dilakukan berdasarkan kesesuaian sekolah

Perbezaan Individu dan Penyesuaian

Budaya

Bangsa dan Ras

Tahap Kecerdasan

Status Sosioekonomi

Implikasi terhadap guru

Faktor

Implikasi kepada guru

Pengenalan kecerdasan

Implikasi terhadap guru

Amalan membesarkan anak

Kesedaran guru

Perasaan rendah diri dalam akademik

Guru tidak dipengaruhi oleh persepsi stereotaip

Keupayaan untuk belajar

Kepercayaan guru tentang konsep kecerdasan

Kesan kemiskinan dan kaitan antara tahap pendidikan dan pendapatan ibu bapa dengan pencapaian anak

Kepercayaan guru

Pengharapan guru kepada murid adalah rendah.

Pengetahuan seseorang yang diperolehi

Sikap guru

Sekolah sebagai institusi kelas menengah

Pendekatan pengajaran

Keupayaan untuk menyesuaiakan diri dengan situasi baharu

Penilaian

Kemahiran berfikir

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengajaran Kumpulan

Pengajaran Individu

Ciri-ciri pengajaran kumpulan Kekuatan pengajaran berkumpulan Kaedah pengajaran kumpulan Kelemahan pengajaran individu Kelemahan pengajaran kumpulan Kaedah Pengajaran individu Kekuatan pengajaran individu Ciri-ciri pengajaran individu

Pengenalan Kepada Pengajaran Kumpulan


Berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berorientasikan guru kepada berpusatkan pelajar

Konsep

Tujuan
murid dapat menguasai kemahiran tertentu mengikut kadar pembelajaran yang sepadan dengan kebolehan mereka.

Rasional
Kepelbagaian kebolehan pelajar

Pengertia n
L.M. Smith (1969); unit sosial yang terdiri daripada beberapa individu yang berinteraksi antara satu sama lain, mempunyai nilai-nilai yang sama dan saling bergantung diantara mereka.

Gibb (1969); beberapa individu yang mempunyai tujuan yang sama, saling berhubung dan bertukartukar pendapat serta fikiran dan berganting antara satu sama lain atau berganding bahu.

Sudut Pendidikan
Mempunyai fungsi yang sama berusaha dan bekerja ke arah satu matlamat yang spesifik Keahlian dalam sesuatu kumpulan boleh berubahubah

Satu kelompok yang mengandungi beberapa murid yang bertingkah laku sama terlibat dalam proses pembelajaran

Murid dibentuk berdasarkan minat dan kebolehan murid, aras keupayaan dan persahabatan

Pengajaran Kumpulan
Pengajaran kumpulan menurut Trump(1966), Callahan (1969) dan Sharifah Alwiah (1983)

Satu pendekatan yang pada dasarnyamelibatkan 2 orang atau lebih dalam kerja merancang, mengajar dan menilai pengajaran serta hasil pembelajaran satu kumpulan murid. Murid pada mulanya berada dalam satu kumpulan yang besar, kemudian berpecah kepada kumpulan kecil dibawah pimpinan seorang guru.Melibatkan seorang guru yang mengelola satu murid yang dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran secara kumpulan.

Konsep perkumpulan

pelajar cerdas (10%), sederhana (70%), lemah (20%)

Prinsip pengajaran kumpulan

Penilaian awal untuk ketahui pencapaian pelajar

Perancangan rapi guru

Arahan guru jelas

Ketua kumpulan dilantik

Alat dan bahan disediakan

Pelajar bergerak bebas dan berbincang

Pelajar dibiasakan dengan rutin

Susunan meja dan kerusi yang teratur

Ahli kumpulan tidak semestinya tetap

Perhatian guru penting

Sesi penutup atau rumusan yang penting.

Kaedah Pengajaran Kumpulan

Pecahan topik Setiap kumpulan perlu mempunyai tugas untuk menganalisis topik mengikut pembahagian dan pecahan topik

Persembahan Setiap anggota kumpulan mempersembahkan tugasan secara tidak formal atau bergilir-gilir dan mengekalkan istilah yang penting.

Interaksi Selepas persembahan, anggota lain perlu berinteraksi iaitu sama ada mebtanya, memberi pandangan atau teguran jika salah.

Rumusan Setiap perbincangan perlu dibuat rumusan dalam bentuk nota atau peta minda agar daya ingatan dapat dikekalkan.

Sumbang saran Teknik pemikiran kreatif yang melibatkan setiap ahli kumpulan memikirkan tentang suatu masalah dan mengemukakan idea mereka

Main peranan Aktiviti melakonkan sesuatu situasi secara spontan untuk memperkembangkan pemahaman.

Simulasi Latihan yang melibatkan gambaran situasi sebenar sesuatu aspek tertentu

Concentric Circles dan Fish Bowl


Membentuk dua kumpulan. Kumpulan pertama akan berbincang manakala kumpulan kedua akan menjadi pemerhati

Teknik Jigsaw Perbincangan dalam kumpulan yang melibatkan dua tahap: Tahap asas; Tahap Pakar

Panel Perbincangan dalam bentuk perbualan antara sekumpulan yang terpilih dan diketuai oleh seorang ketua.

Pengajaran Kumpulan

Kebaikkan Pengajaran Kumpulan

Kelemahan Pengajaran Kumpulan

Membantu menghasilkan pelbagai hasil pembelajaran

Membina sikap dan tabiat yang baik seperti berfikiran terbuka dan kesediaan untuk mendengar serta menghormati orang lain.

Berkesan untuk membantu mencapai hasil pembelajaran bidang afektif dan memperkembangkan kemahiran interpersonal

Guru yang tidak cekap akan mengalami kekangan masa dan konsep yang tidak kukuh.

Menimbulkan perasaan rendah diri atau tinggi diri dalam diri murid.

Kekangan dalam aspek pengurusan. Perhatian yang diberikan oleh guru tidak saksama, terdapat perasaan iri hati dan membenci. Memerlukan pelbagai kemahiran yang disesuaikan dengan pelbagai peranan. Memerlukan penglibatan aktif murid untuk menjayakan pembelajaran Kesan pembelajaran tergugat sekiranya tidak ada kerjasama antara kumpulan. memperkembangkan kemahiran komunikasi.

Pelunag untuk menjana pelbagai idea, pengalaman dan pengetahuan bagi memperteguhkan tabiat dan amalan.

Meningkatkan komitmen individu terhadap pembelajaran.

Pelajar yang lemah akan dibimbing dan pelajar cerdas akan terus maju.

Memupuk semnagat positif (kerjasama, tolak ansur, bertanggungjawab dan kepimpinan).

Turut dikenali sebagai Selfdirect, independent atau autonomous learning (Fry 2003)

Ellington dan Earl (1999) menggunakan istilah individualized studentcentered approach

Definisi
Menekankan sistem pembelajaran yang fleksibel yang mengambil kira perbezaan individu dan gaya pembelajaran individu. Murid banyak bertanggungjawab terhadap pelbagai aspek pembelajaran mereka dan mempunyai motivasi yang tinggi.

Pengajaran Individu
Mempunyai penyataan objektif pembelajaran yang jelas untuk dicapai.

Kekuatan Pengajaran Individu

Melibatkan penglibatan aktif murid dalam memberi respon kepada bahan pembelajaran.

Memberi peluang kepada pelajar lemah untuk mendapat perhatian yang diperlukan.

Hubungan guru dan murid erat kerana berlakunya maklum balas.

Memerlukan komitmen dan motivasi yang tinggi daripada murid.

Kelemahan Pengajaran Individu


Masalah logistik kerana perlu medapat sokongan daripada pihak pentadbiran

Pengajaran Individu
Kajian terarah bahan dalam buku teks.

Pengajaran kendiri melalui bahan media

Kaedah Pembelajaran Individu


Pembelajaran berasaskan komputer dan multimedia

Tugasan atau projek individu.

Peruntukkan Kewangan
Bertujuan untuk membolehkan kanakkanak menerima pendidikan yang sesuai dengan bakat, tahap kecerdasan dan kebolehannya. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh guru besar.

Di bawah Bantuan Perkhidmatan Bimbingan Kaunseling (Pekeliling Kewangan Bil:2/91KP1537/17/jld.(8) bth.11 Feb 1991

Pihak sekolah boleh menggunakan peruntukan PCG mata pelajaran yang sesuai.

Laporan dan resit bagi harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada PPD serta salinan kepada JPN.

Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Pengajarah JPN dan dikemukakan melalui PPD.

Perbelanjaan bagi wang PCG

Membeli peralatan kecil dan bahan habis guna untuk tujuan pembelajaran

Pembelian buku rujukan, cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pembelajaran.

Penyelengaraan peralatan termasuk komputer untuk kegunaan pembelajaran.

Keceriaan berunsurkan pendidikan untuk memberi pengukuhan kepada pembelajaran.

Program berunsur pendidikan yang boleh memberi pengukuhan semasa cuti sekolah

KEMUDAHAN DAN PRASARANA

Sebuah bilik darjah dengan keluasan 3 bay khusus yang diubahsuai

Menurut Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (2008); pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan fizikal program Pemulihan Khas seperti:

Sebuah bilik yang kondusif berukuran 3 bay. Susun atur kelas tertaluk kepada pelan yang telah diluluskan dalam projek brif RMK9.

Sekolah yang tidak dapat memenuhi kriteria di atas perlu menyediakan ruang sekurangkurangnya dengan keluasan 2 bay.

Memastikan semua peralatan dan bahan yang dibekalkan untuk program pemulihan khas diteempatkan di dalam kelas pemulihan.

Lokasi Kelas Pendidikan Khas

Ketiadaan bilik yang sesuai dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran PK. Sekiranya ada bilik khas, ianya terlalu kecil, sempit dan kurang selesa.

Kekurangan peralatan dan perabut

Isu-isu kelas pendidikan khas

Tiada kelas khas dan sering berpindah randah semasa ditubuhkan program PK

Bilik PK yang tidak sesuai dan pengaliran udaranya kurang baik.

Bilik PK berkongsi tujuan rawatan murid-murid sekolah.

Kemudahan-kemudahan Kelas Pendidikan Khas

Kemudahan dalam kelas

Isu kemudahan kelas pendidikan khas

meja guru

kerusi guru

komputer

meja bulat

Kekurangan kemudahan fizikal seperti perabut sekolah.

meja tegak

soft board

Lambat naik taraf kelas pemulihan khas kerana lambat menerima peruntukkan kewangan khas naik taraf kelas.

meja dan kerusi murid

white board

BBM di sekolah tidak mencukupi atau telah usang dan tidak menarik untuk digunakan
televisyen LCD projector

Mesin cetak

Display board/kiosk

PROFESIONALISME GURU

Kelayakan guru

Motivasi guru

1.2.1 Keperluan Guru


Ketrampilan guru

Latihan guru asas

Kursus Dalam Perkhidmatan

1.2 PROFESIONALISME GURU

1.2.2 Peningkatan Profesionalisme

Pendidikan Jarak Jauh

Kajian Berasaskan Bilik Darjah

Kerjasama

Kenaikan pangkat

1.2.3 Sokongan Pengurusan Sekolah

penghargaan dan pengiktirafan

Kebajikan

Kerja berpasukan

1.2.1 KEPERLUAN GURU


KEPERLUAN GURU

Kelayakan Guru
Kelulusan Iktisas Guru Pemulihan

Motivasi Guru Memberikan Petunjuk yang jelas

Ketrampilan Guru

Komunikasi Terbuka

Menunjukkan Sikap Tangkap Memandang secara saksama


Memberikan pernyataan Gerak Mendekati

Membahagi Perhatian

Memusatkan Perhatian

Memberi Pengukuhan Menegur

Diploma Khas Pendidikan Pemulihan Khas sijil Kursus Dal Cuti Pemulihan Khas 6 Bulan Sijil Kursus Dalam Perkhidmatan Pemulihan Khas 4 Minggu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas (Pemulihan Khas)

Bidang Tugas Kebebasan Menjalankan Kerja Jaminan Kerja

Visual

Verbal

Ransangan Kerja

Memberi reaksi terhadap gangguan pada murid Faedah Lain dan Insentif Waktu Kerja yang Fleksibel Peluang untuk Maju

1.2.2 PENINGKATAN PROFESIONALISME

Kursus Dalam Perkhidmatan

Pengenalan
Kursus Pendek Kelolan Institut Pendidikan Guru Malaysia (KPKI) Menyediakan latihan kepada guruguru yang sedang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah.

Jenis Kursus yang

Ditawarkan

Kursus Khas Pensarjanaan Pensyarah

Program Pensiswazahan Guru Bahasa-bahasa Asing bagi Pegawai Perkhidmatan Lepas Diploma (PPLD) : Kursus yang sedang ditawarkan Bahasa Perancis Program ini bermatlamat kepada peningkatan pengetahuan dan profesionalisme keguruan di kalangan guru seiring dengan perkembangan pendidikan global. Program Pembangunan Jurulatih Malaysia (Malaysians Trainer Development Programme).

Kursus Peningkatan Profesionalisme 14 minggu.

Kursus yang ditawarkan termasuk program ijazah dan pasca ijazah Kursus Peningkatan Profesionalisme untuk Guru-guru Sekolah Pendalaman. Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK) Satu Tahun.

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Pelaksanaan PJJ

Definisi PJJ

Kemudahan Infrastruktur KPM mempunyai infrastruktur di BPG, PPK

Struktur Organisasi
Bertanggungjawab menerbit dan menyebarkan bahanbahan

Kursusu yang dikendalikan dari jarak jauh yang mengandungi proses pendidikan dan proses komunikasi

Bentuk pelajaran yang merangkumi semua peringkat pengajian dengan memerhati dan memantau secara tidak langsung

Struktur Pasukan Kerja Memberi autoriti dan tanggungjawab kepada individu

Struktur Matrik Pasukan Kerja Rangkaian enam kumpulan yang disatukan untuk menghasilkan bahan

Peluang Untuk Penyertaan Faktor penting yang dipertimbangkan dalam PJJ

Penyertaan Penglibatan semua pihak dalam bidang pendidikan diperlukan

Perkembangan PJJ

Masa Depan PJJ

Kemudahan Sokongan Antara kemudahan ialah perkhidmatan kaunseling kepada pelajar

Sokongan Kerajaan Universiti menjadi tuan rumah dan bertindak sebagai pusat pentadbiran

Kebaikkan PJJ 1. Memberi peluang kedua kepada pelajar. 2. Memberi peluang kepada golongan yang telah bekerja meningkatkan pengetahuab dan kemahiran. 3. Meningkatkan bilangan rakyat yang berpengetahuan

Kelemahan PJJ 1. Interaksi minimum antara pensyarah dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar. 2. Pelajar perlu melakukan aktiviti secara kendiri . 3. Pelajar membahagikan dengan berkesan. perlu masa

Perkembangan Komunikasi Melibatkan sistem pendidikan yang menekankan konsep pendidikan kendiri

1.3

PELAKSANAAN PENGAJARAN

1.3.1 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran

Kandungan

Kemahiran

Kemahiran Guru

1.3.2 Perancangan Kurikulum

Inovasi

Pentafsiran Kurikulum

1.3 PELAKSANAAN PENGAJARAN


1.3.3 Strategi Pelaksanaan
Keberkesanan Kaedah

Bahan Bantu Belajar

1.3.4 Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan kelas biasa/ Pendididkan Khas

Komitmen Guru

Jawatankuasa dalam organisasi 1.3.5 Bebanan Tugas

Bilangan waktu mengajar

Pengkhususan mata pelajaran

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran

Bahasa Melayu

Matematik

35 Kemahiran

22 Kemahiran

PERBANDINGAN PENGURUSAN KELAS PEMULIHAN KHAS DENGAN KELAS BIASA/PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan pemulihan 1. Rancangan pembelajaran disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran, tanpa mengira golongan kaya atau miskin. 2. Rancangan pembelajaran ditumpukan khas kepada penguasaan kemahirankemahiran asas membaca, menulis dan mengira. 3. Skop kajiannya banyak terbatas kepada pedagogi di dalam bilik darjah.

Pendidikan imbuhan 1. Rancangan pembelajaran disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah kekurangan kemudahan sosioekonomi. 2. Rancangan pembelajaran untuk semua pelajaran mengikut perkembangan kognitif muridmurid. 3. Skop kajiannya meliputi pedagogi dalam bilik darjah serta sosioekonomi dan politik di luar bilik darjah. 4. Selain aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, program ini juga meliputi program makanan, bantuan dari segi kemudahan dan kewangan. 5. Bantuan diberikan kepada semua murid daripada golongan bawahan di peringkat prasekoalah, sekolah rendah serta ibu bapa mereka. 6. Objektif utama ialah merapatkan jurang dalam peluang pendidikan di antara golongan kaya dengan golongan miskin.

4. Program ini hanya meliputi aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

5. Bantuan diberikan kepada individu atau sekumpulan kecil murid sahaja di sekolah rendah dan sekolah menengah. 6. Objektif ialah membetulkan kelemahan penguasaan kemahirankemahiran asas.

BEBANAN TUGAS
Bebanan Tugas

Jawatankuasa dalam Organisasi

Bilangan Waktu Mengajar

Setiausaha Program Pemulihan di Sekolah

Guru Kokurikulum di sekolah

Agihan waktu mengajar:

480 minit Bahasa Melayu

420 minit Matematik

120 minit waktu persediaan

Faktor

Selaras dengan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik

Jadual waktu mestilah dipamerkan di Ruang Pengurusan dalam bilik darjah

Pengkhususan Mata Pelajaran


Catatan waktu panduan dan persediaan

Bahasa Melayu

Matematik
Tentukan masa yang diperlukan mengikut keperluan berpandukan jadual waktu induk sekolah

ISU PELABELAN DAN PENGASINGAN

1.4 ISU PELABELAN DAN


PENGASINGAN

1.4.1 Pelabelan

1.4.2 Pengasingan

Kesan kepada Implikasi terhadap murid murid

Sokongan dan Implikasi terhadap ibu bapa kerjasama

Masalah Implikasi terhadap guru dan sekolah pembelajaran sebagai satu kontinum

PELABELAN
Kopetensi murid tidak dapat dipertingkatkan

Mengakibatkan murid berasa rendah diri dan kurang yakin dengan diri

Implikasi Terhadap Murid

Tingkah laku murid yang tidak diingini berlaku

Pergaulan sosial murid terganggu

Murid hilang semangat untuk belajar

Hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah atau guru-guru akan terbatas. Ibu bapa akan menganggap anak-anak mereka tiada potensi dalam pelajaran

Pelabelan
Implikasi Terhadap Ibu bapa

Ibu bapa akan terus membiarkan anak kerana berasa malu

Perasaan rendah diri akan timbul dalam diri ibu bapa

Hubungan komuniti guru dengan guru khas akan renggang.

Implikasi Terhadap Guru dan sekolah

Pemantauan akan sering berlaku di sekolah

Menerima impak daripada ibu bapa murid

PENGASINGAN
Murid akan berasa dirinya lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk berjaya

Menimbulkan perasaan kecewa kerana tidak memperoleh kelebihan seperti orang lain Kesan kepada murid Minat murid untuk belajar terus berkurangan

Merasakan diri mereka tidak mempunyai peluang seperti orang lain.

Memberikan layanan yang sama kepada semua murid

Memberi peneguhan yang berterusan kepada murid Pengasingan Sokongan dan kerjasama Keadaan kondusif kelas murid terus dipelihara

Guru sentiasa bersama murid dan tunjukkan rasa empati terhadap mereka

Secara mekanis, terapi perlakuan banyak menumpukan arahan dari kaunselor kepada kliennya.

Masalah Pembelajaran sebagai Satu Kontinum

Menggunakan prinsip pelaziman operan dan pengukuran sama ada berkesannya aliran peneguhan dinilai daripada hasil kesan rangsangan yang baru

Pendekatan pembelajaran sosial ini menggunakan prinsip kesalingan dalam interaksi manusia dengan alam persekitarannya.

ISU PENGURUSAN PROGRAM PK

Model Hewett

Model Montesori

1.5.1 Model Pengurusan Kelas PK


Stesen

Kiosk

Model 1: 3 kumpulan berbeza

1.5 ISU PENGURUSAN PROGRAM PK

1.5.2 Model Pengajaran Kumpulan

Model 2: Kumpulan berkemahiran hampir sama

Pengajaran koperatif dan kolaboratif

Definisi dan Kepentingan

1.5.3 Khidmat Guru Pendamping

Kelayakan dan Kewibawaan

Cara Pelaksanaan

1.5.1 PENGURUSAN KELAS PK

Model Hewett

Tingkah laku murid dipengaruhi oleh :

Keperluan dan kehendak untuk bertahan (survival) dalam persekitaran yang kasar dan kurang mesra.

Kepercayaan kepada khurafat / tahyul, atau keperluan untuk bertindak balas terhadap sesuatu yang tidak diketahui.

Hewett and Powers (2004) conceptualize online teaching as the formal and informal delivery of pedagogic content via electronic formats such as the Internet, CD-ROM, videotape, and DVD.

Kepercayaan kepada sains, atau keperluan untuk menyiasat, menganalisis, dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui.

Perkhidmatan, atau keperluan membantu, membimbing, mengawal, dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik.

Kebaikan Model

Kelemahan Model

Penggunaan internet atau bahan interaktif yang lebih menarik dan boleh membina motivasi murid.

Pengumpulan bahan maklumat dari pelbagai sumber.

Guru yang tidak mahir dalam penggunaan online teaching akan mengambil masa yang lama.

Sekiranya tiada pengawasan daripada guru, murid akan meneroka laman-laman sesawang yang tidak sesuai atau tidak berfaedah.

Menggalakkan murid mahir dalam penggunaan ICT.

Menggalakkan murid membuat penerokaan dalam pencarian sumber maklumat

Model Montesori

Pengenalan

Prinsip-prinsip

Konsep asas dalam kurikulum

Teori utama Montessori ialah minda yang menyerap, jangka masa peka dan proses normalisasi.

Menghormati kanak-kanak dan hak mereka.

Minda yang mudah menyerap

Minda yang menyerap umpama sekeping span kering yang menyerap pemandangan, bunyibunyian, bau-bauan, rasa dan sentuhan rasa persekitaran.

Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar

Persekitaran yang tersedia

Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat, menyentuh, mendengar, menghidu dan merasai sesuatu dengan lidah memegang.

Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh

Didikan diri

Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri.

Bahan pembelajaran

Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri

Tempoh sensitif

Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak- kanak.

Satu pendekatan alternatif yang digunakan dalam proses P&P bagi murid-murid bermasalah pembelajaran

Pengenalan

Bermula pada 2002 dengan projek printis di sekolah rendah Wilayah Persekutuan dan Selangor.

Jabatan Pendidikan Khas (2003) Bilik atau sudut dimana berlakunya proses P&P yang sistematik dengan sokongan BBM yang efektif

Stesen

Murid diberi peluang belajar melalui kaedah hands on experience dan belajar sambil bermain. Pendekatan pembelajaran menekankan pembelajaran mengikut tahap keupayaan, kecerdasan, kemahiran, kebolehan, minat dan pengetahuan serta pengetahuan sedia ada murid.

Definisi

14 buah stesen disediakan berasaskan 4 bidang dalam kurikulum pemulihan khas.

Kajian Rounds et al (1985) ramai murid mengambil bahagian secara aktif dalam pelbagai aktiviti dalam stesen.

Reith dan Evertson (1988) penyusunan stesen boleh membantu dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembelajaran dan mempromosikan mobility murid secara teratur. Ia boleh mengurangkan gangguan dan bising, memperbaiki kualiti interaksi sosial murid dan menambah peratusan masa penumpuan murid terhadap tugasan akademik

Kiosk

Pengenalan

Definisi

Pembinaan kiosk adalah berdasarkan teori Multiple Intelligence.

Kecerdasan ini merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan dan bakat yang wujud dalam diri individu.

Melalui konsep kepelbagaian, kecerdasan telah diaplikasikan dalam bentuk kiosk untuk membantu murid pemulihan.

Proses P&P adalah lebih mudah apabila murid tersebut tercabar.

1 kelas boleh membina 8 kiosk : Kecerdasan individu boleh dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman dan persekitaran.

Ruang / visual Matematik

Interpersonal

Bahasa
Howard Gardner menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajaran lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu

Kinestatik

Alam sekitar

Muzik

Intrapersonal

1.6

MODEL PENGAJARAN KUMPULAN


Pengajaran Koperatif dan Kolaboratif

Pengajaran Koperatif

Pengajaran Kolaboratif

Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan

Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari

Kagan (1998), dalam pembelajaran koperatif, aktiviti pembelajaran dikatakan wujud apabila struktur koperatif yang disesuaikan dengan isi kandungan

Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid

Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan.

Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual.

Hasil secara kumpulan

Satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi satu sama lain untuk mecapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir (end-product) yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran

Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur.

Tiada kontrak / pergantungan dalam kolaborasi bersama.

Peranan guru sebagai fasilitator, menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif.

Hasil secara individu.

1.6.3 KHIDMAT GURU PENDAMPING


Guru yang bekerjasama dengan guru perdana atau guru biasa untuk menjadikan proses Pengajaran dan Pembelajaran bermanfaat dan sesuai untuk murid. Guru pendamping khusus merupakan guru yang memiliki pengetahuan yang khusus dalam masalah yang dihadapi oleh murid

Definisi

Guru kelas biasa memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membantu kanak-kanak mempelajari sesuatu

Melatih murid memiliki kemampuan dan keupayaan yang tersendiri dan menggunakannya secara optimum

Khidmat Guru Pendamping

Membantu guru kelas dalam menyelesaikan tugasantugasannya melalui perbincangan

Peranan Guru Pendamping


Menyusun aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan di dalam dan luar kelas

Menjalankan program yang berpusatkan murid (individu)

Kepentingan Guru Pendamping

Meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan di dalam kelas KBSR; termasuklah murid-murid yang telah diinklusifkan. Ia telah dilaksanakan sejak 1994 lagi. Memperkemangkan kebolehan murid-murid dalam aspek akademik, perkembangan sosial, komunikasi, tingkah laku, psikomotor dan ketrampilan diri.

1.7

PENGAWASAN, PENYELIAAN DAN KOMUNIKASI

Merancang tindakan lanjut

1.6.1 Tindakan Susulan

Melaksana Pengajaran

Membuat Penilaian

Peranan Nazir

1.6 TINDAKAN SUSULAN, PENGAWASAN, PENYELIAAN DAN KOMUNIKASI


1.6.2 Pengawasan dan Penyeliaan
Peranan Jabatan Pelajaran Negeri

Peranan Pengurusan Sekolah

Halangan komunikasi guru pemulihan dan rakan guru

1.6.3 Komunikasi
Halangan komunikasi sekolah dengan ibu bapa

Maklumat pencapaian mrid diserahkan kepada guru kelas

Merancang Tindakan Lanjut

Pemerhatian khusus dilakukan oleh guru darjah, guru mata pelajaran dan guru pemulihan khas

Kerjasama antara guru kelas dan guru pemulihan khas

Penyediaan Rancangan Pengajaran

Menyediakan bahan bantu belajar

Tindakan Susulan

Melaksana Pengajaran

Apa yang diketahui oleh murid sebelum pengajaran

Apa yang perlu diketahui oleh murid selepas guru mengajar

Instrumen Penentu Penguasaan Membaca dan Menulis (IPP2M) Membuat Penilaian Indicator for Mastery in Arithmatic

Peranan Nazir
Peranan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

Memastikan semua sekolah rendah diperuntukkan satu jawatan Guru Pemulihan Khas dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukkan guru asas seperti kelayakkan peruntukkan guru Memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas ditubuh dan berfungsi sepenuhnya Memastikan guru-guru pemulihan khas di negeri melaksanakan Program Pemulihan Khas dengan berkesan Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja tahunan (SKT)JPN Memastikan semua pentadbir memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas. Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M di peringkat negeri. Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran pemulihan di dalam kelas dijalankan di sekolah masing-masing. Memastikan guru pemulihn dilantik oleh pengarah Pelajaran Negeri.

Menjalankan pemantauan berkala di Program Pemulihan Khas.

Merancang dan menyediakan kursus latihan untuk guru pemulihan.

Merancang dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan program pemulihan

Menyediakan laporan berkala pencapaian program pemulihan

Memastikan tahap kualiti dan dasar-dasar pendidikan dapat dilaksanakan di institusi pendidikan terutamanya di sekolah

Menghasilkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) untuk membantu sekolah-sekolah dalam melaksanakan penarafan kendiri dan seterusnya melaksanakan penambahbaikan berterusan terhadap semua aspek pengurusan dan pencapaiannya

Berperanan sebagai agensi penasihat dan pembimbing dalam memastikan pelbagai dasar pendidikan yang diperkenalkan dapat dilaksanakan dengan jayanya

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang supaya Standard Kualiti Pendidikan Negara sentiasa berada di tahap yang cemerlang

Memberi penilaian terhadap kualiti pengurusan dan pentadbiran di samping aspek kualiti pengajaran dan pembelajaran yang menjadi fokus utama sistem pendidikan

Memantau dan penilaian tadbir urus di semua institusi pendidikan terutamanya di sekolah

1.8 KEPELBAGAIAN KOMPETENSI MURID

1.7 KEPELBAGAIAN KOMPETENSI MURID

1.7.1 Kompetensi Kendiri

1.7.2 Kompetensi Sosial

Kesedaran Kendiri

Kesedaran Sosial

Pengurusan Kendiri

Kemahiran Sosial

Motivasi Kendiri

1.7.3 Pembentukkan Sikap

Membina Sikap Positif Murid

Bimbingan Berterusan

KOMPETENSI KENDIRI

Kompetensi Kendiri

Motivasi Kendiri Motivasi kendiri adalah sebuah kemampuan kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan orang lain

Teori Motivasi Intrinsik

Teori Motivasi Ekstrinsik

Teori Motivasi Keperluan Maslow

Motivasi intrinsik ialah motivasi yang terbatin dan merupakan pengerak kepada perlakuan untuk kepentingan sendiri atau untuk memperolehi ganjaran bagi diri sendiri (Harter, 1982).

Motivasi ekstrinsik merujuk kepada konsep yang berkait dengan peneguhan suatu proses apabila rangsangan atau peristiwa luar yang disebabkan oleh tindak balas itu meningkat.

Abraham Maslow (1943;1970) mengatakan bahawa pada dasarnya semua manusia memiliki keperluan asas yang dapat dijelaskan dalam bentuk piramid yang bermula daripada peringkat yang paling rendah sehingga yang paling tinggi

Deci (1975), motivasi intrinsik boleh diterangkan sebagai suatu keadaan psikologi yang mendorong seseorang menganggap dirinya sebagai seorang yang berkebolahan dan dapat menentukan sesuatu dengan sendiri

Motivasi ekstrinsik diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan individu supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa faedah kepadanya

Keperluan Fisiologi : keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup.

Suatu stimulus atau 'peristiwa yang diakibatkan memperkuatkan kemungkinan respon itu berlaku lagi dipanggil peneguhan.

Keperluan Keselamatan : bagi menjamin kesejahteraan hidup

Keperluan Kasih Sayang: hubungan dengan insan yang lain

Keperluan Penghargaan Kendiri: manusia ingin dihormati, disanjungi dan kehendak status dalam hidup

Keperluan Kesempurnaan Kendiri: usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiri

KOMPETENSI SOSIAL
Kompetensi Sosial Kompetensi Sosial bermaksud bagaimana seseorang individu itu dapat mengurus hubungannya dengan orang lain

Kesedaran Sosial

Kemahiran Sosial

Membangun Individu Lain Kesedaran keperluan pembangunan individu lain dan membantu untuk peningkatan

Pengaruh Menggunakan pelbagai teknik untuk memujuk

Kesedaran Organisasi Keupayaan membaca perubahan emosi selaras dengan perubahan semasa

Pemangkin Perubahan Memulakan hala tuju baru serta mengurus dan memimpin perubahan

Berorientasi Perkhidmatan Boleh menjangka, mengenal pasti dan memenuhi keperluan individu

Komunikasi Menyampaikan maklumat yang jelas dan meyakinkan

Empati Sedar akan perasaan dan keperluan orang lain dan mengambil berat

Kepimpinan Berinspirasi Memandu dan mendorong desakan visi

Melayani Kepelbagaian Membina peluang-peluang melalui pelbagai ragam manusia

PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI

1.8 PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI

1.8.1 Aspek ibu bapa

1.8.2 Peranan Komuniti

Persepsi terhadap sekolah

Persepsi terhadap murid kelas Sokongan dan kerjasama Penghargaan terhadap ibu bapa

Peluang berinteraksi

Kolaboratif Intervensi awal

Kesedaran

Program -program intervensi juga perlu disesuaikan untuk setiap kanak -kanak menurut diagnosis , kekuatan kekuatan dan kelemahan kelemahan kanak -kanak itu sendiri

Sesuatu program yang diatur itu mempunyai objektif objektifnya yang tersendiri yang perlu difahami oleh ibu bapa

Penilaian ke atas kanak kanak dari peringkat prasekolah awal adalah penting supaya program program intervensi awal dapat diaturkan

Intervensi Awal

Intervensi mungkin memerlukan rawatan ubat. Contohnya, kanakkanak yang sering mendapat sawan perlu diberikan ubat cegah sawan.

ISU SISTEM SOSIAL

Polisi, perancangan kurikulum dan bantuan khas

Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiram

1.9.1 Pentadbiran Pendidikan Khas

Kolaborasi dalam Pendidikan Khas

Kajian-kajian tentang Pend. Khas 1.9 ISU SISTEM SOSIAL Peringkat undangundang

1.9.2 Undangundang dan hak asasi manusia

Undang-undang pelindungan

Undang-undang keistimewaan

Reformasi Pend. Khas

PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHAS

Pentadbiran Pendidikan Khas

Polisi, Perancangan kurikulum dan bantuan khas

Kolaborasi dalam Pendidikan Khas

Kajian-kajian tentang Pend. Khas

Isu polisi: semua pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan polisi, tidak menjalankan tugas yang diberikan.

Kakitangan sekolah seperti guru besar, guru pend khas, guru resos, guru kelas, pentadbir dan staf sokongan sekolah

Melalui kajian ini, akan membolehkan kita merangka satu program yang lebih tersusun dan berterusan bagi membantu mereka secara lebih berkesan dalam pemilihan kerjaya.

Isu perancangan kurikulum: bebanan kerja guru tidak dapat merancang proses p&p dengan berkesan.

Persatuan-persatuan dalam komuniti.

Isu bantuan khas: pelajar yang tidak berkemampuan yang mengalami kecacatan fizikal tidak mendapat hak keistimewaan serta bantuan yang sepatutnya.

Ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga

Satu kajian mendapati hampir separuh (45.6 peratus) guru yang bukan dari kursus pendidikan khas mengajar di program pendidikan khas masalah pembelajaran. Aliza Alias dan Mohd Mokhtar Tahar dari Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam kertas kerja mereka berkata 54.4 peratus guru mempunyai pengkhususan pendidikan khas pula mendidik pelajar dalam aliran biasa.

Jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan dan lain-lain

Organisasi bukan kerajaan (NGO).

UNDANG-UNDANG DAN HAK ASASI MANUSIA

Undang-undang dan hak asasi manusia

Undang-undang pelindungan

Undang-undang keistimewaan

Reformasi Pendidikan Khas

Pekeliling KP (BS) 8594/Jld.II/32

Memastikan bahawa orang kurang upaya di Malaysia mempunyai hak yang sama di bawah undang-undang seperti masyarakat lain

Pendidikan Inklusif

Pekeliling KP (BS) 8502/PK/Jld.V (26)

Menghapuskan, sejauh mana yang boleh, diskriminasi terhadap seorang atas sebab kurang upaya (kecacatan) dalam beberapa aspek hidup

Amalan mengintegrasikan pelajar berkeperluan khas dalam kelas yang sama dengan pelajar biasa atau normal. Murid yang berada dalam kelas ini akan mengikut kurikulum biasa yang telah diubahsuai oleh pendidik.

Pekeliling KP (BS) 8594/5/PK/Jld.V (29)

Menggalakkan pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa orang kurang upaya diberi peluang yang sama dan penyertaan sepenuh di kalangan masyarakat untuk membolehkan mereka hidup sebagai rakyat yang berhak di negara ini.

Pelajar kurang upaya yang tidak teruk diintegrasikan dengan pelajar biasa atau normal. Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan mental yang teruk ditempatkan dalam institusi atau hospital khas.

Pekeliling KP (BS) 85025/PK/Jld.V (34)

Penyokong pendidikan inklusif berpendapat penintegrasian pelajar kurang upaya dengan pelajar biasa dalam satu kelas adalah lebih berfaedah untuk semua pelajar. Mereka menegaskan bahawa mengasingkan pelajar kurang upaya dan menempatkan dalam kelas khas adalah tidak berkesan (Skrtic, 1995; Sailor, 1991).

Pelajar kurang upaya yang diasingkan ditakrifkan sebagai berlainan dan ini akan menjejaskan harga diri dan semangat mereka (Laski, 1991).

RUJUKAN Ateh bin Salim , (1998). Program Pendidikan Pemulihan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Johor : Kementerian Pelajaran Malaysia.

Aug Huat Bin , (1996). Konsep dan Kaedah dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Choong Lean Keow , (2009). Siri Pendidikan Perguruan Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Noriati dan rakan. (2009). Siri Pendidikan Guru Murid dan Alam Belajar. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Yahya Don , (2009). Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Selangor : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_p/persaud_1.html . Dilayari pada 25 Mac 2011. http://www.penerbit.utm.my/bookchapterdoc/FP/bookchapter_fp18.pdf. Dilayari pada 25 Mac 2011.

http://www.scribd.com/doc/49642904/KEPELBAGAIAN-KOMPETENSI-MURID.

Dilayari pada 25 Mac 2011.

http://edt5390.edublogs.org/files/2009/09/kaedah-kumpulan.pdf. Dilayari pada 25 Mac 2011.

http://edt5390.edublogs.org/files/2009/08/Pengajaran-Individu.pdf. Dilayari pada 25 Mac 2011.

http://eprints.utm.my/6034/1/aziziyah_personaliti.pdf. Dilayari pada 25 Mac 2011.

http://eprints.utm.my/2231/1/5_7.pdf. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.moe.gov.my/index.php?id=87. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://flowersofnation.my/index.php/am/12146. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.oocities.org/uitm_ot/menilai_kanak.htm. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://eprints.usm.my/10296/1/. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.educ.upm.edu.my/~othman/modul7a.htm. Dilayari pada 30 Mac 2011.

DIHRAP NOTA INI DAPAT MEMBANTU PESERTA PGSR MEMBINA KKBI . TQ

Anda mungkin juga menyukai