Anda di halaman 1dari 17

SULIT

021
031

NAMAMURID

TAHUN

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR DENGAN KERJASAMA MAJLIS GURU BESAR NEGERI JOHOR

w
02Lt03t

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2OII


BAHASA MELAYU _ PEMAHAMAN Julai 2011 50 minit

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilihsatujawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamupada kertas jawapan obj ektif yang disediakan.

Jika kamu menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan. jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.


021,/0310 2011 Hak Cipta

JPNJ

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

021
031

Soalan I -20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Ketokohan Tun Dr. Mahathir Mohamad amat dikagumi.


llegara.

banyak berjasa kepada

A Dia B Beliau C Mereka D Baginda


Soalan 2 berdqsarkan gambar di bawah.

Siti dan Aminah

basikal ketika berada di kawasan sekolah.

A mendorong B menuntun C membawa D menunggang


kawannya. ,d terlucut B terlerai C terpisah D tertutup

Rantai emas yang dipakai oleh

adik

ketika asyik berenang dengan kawan-

Penyokong kedua-dua keputusan pengadil. A berganjak B bergaduh C bersesak D beransur

pasukan

sesama sendiri kerana tidak berpuas hati dengan

Aminah yang bersuara mersik lunak C merdu

itu selalu dipermainkan oleh rakan-rakannyayang nakal.

A B

SULIT

D sengau
@

02ll03l

2011Hak Cipta JPNJ

aSULIT
3
331

Program 'Cintailah Bumi Kita' yang dilaksanakan oleh Jahatan Alam Sekitar berjalan

A perlahan B lancar C lajak D cermat


Ah Meng berasa A keliru
kerana tidak memahami soalan yang berbelit-belit itu.

C ngeri D curiga
Fadli A telah
ke Pulau Tioman pada minggu hadapan untuk bercuti.

B syak

B sudah C sedang D akan 9


Pesakit itu A perlu B masih C pernah D belum

dirawat di hospital ini lima tahun yang lalu.

Soalan

l0

berdasarkan gambar di bawah.

10

Keadaan di berhampiran. A puncak

sungai

itu semakin cetek akibat kerja-kerja pembinaan di kawasan

B hilir C atas D penjuru


0211031O 2011 Hak Cipta JPNJ

[Lihat halaman sebelah SULIT

021

SULIT

031

11

Adik membalut hadiah itu A kePada B dariPada C dengan D untuk

hari lahir' sahabat baiknya yang akan menyambut

t2 Guru besar mengucaPkan tahniah

atas

-=--.---

pasukan

koir sekolah'

A memenangi B dimenangi C kemenangan D memenangkan

13 Seribu
tersebut'

jika kita tidak belajar untuk memPerbaiki kesilaPan Pun tidak berguna

A PenYesalan B kesesalan C mengesali D menYesalkan


Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah'

l4

Fatimah menunjukk an dengan Perasaan gembira' A surat akuan -mengikuti

kePada ibunYa bidang perubatan di luar negara

B surat kiriman C surat jemPutan D surat tawaran

15

Kerajaan telah menubuhkan A sukarela B urus setia C ahli Panel D suruhanjaYa

untuk menyiasat kes penyelewengan'

SULIT
021t031O 2011 Hak CiPta JPNJ

SULIT

021
031

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

l6

A B
C

Ayah tersepak batu kekuda sesiku

mengakibaiUun

kakinya bengkak.

jejari

D lelangit
L7
Peserta sukan atgkatberat itu

A B C D
18

kuat-kuat teguh-teguh kukuh-kukuh mantap-mantap

Ibu membeli A lembar B buku C ketul D gumpal

beberapa

benang yang pelbagai warna di kedai

pakAli.

Soalan 19 berdasqrkan gambar di bawah.

19 Kek coklat

A B C D

yang enak itu ringan tangan dalam tangan lepas tangan hasil tangan

ialah

ibunya.

0211031O 2011 Hak Cipta JpNJ

[Lihat halaman sebelah SULIT

021
031

20

Sikap Ravi yang rakannya. A batu loncatan B batu api C hati batu D kepala batu

itu menyebabkan berlaku pefiengkaran antara kedua-dua orang

2l

Pesilat itu bergerak lincah di atas gelanggang ketika pertandingan dimulakan. Pilih perkataan seerti bagi iincah. A lajak B tegap C tangkas

ligat
disolek.

22 Wajah pengantin perempuan itu kelihatan berseri selepas


Pilih perkataan berlawan bagi berseri.

A kelam B malap C kusam D pudar

Soalan 23 -24 Pilih ayat-ayat yang menggunakcnz perkataan bergaris dengan betul.

23 I

II

III
IV

A B I, II danIV C I, III dan IV D II,IIIdanIV


24 I

Ali sangat bersih. yang bersih terbit daripada hati yang tenang. Jiwa Pasukan SJK(C) Pai Chi telah berjaya menyapu bersih hadiah yang ditawarkan. Sundram mendapat markah bersih dalam mata pelajaran Matematik. I, II dan III
Keadaan rumah

il
III
IV

Pendirian Ali memang teguh. Bangunan itu masih berdiri teguh walaupun sudah berusia 100 tahun. Percakapan Ah Meng sungguh teguh ketika berucap di khalayak ramai. Pokok rambutan di hadapan rumahnya masih teguh lagi.

A IdanII B II dan III C I,IIdanIV D I, III darrlV


02ll03l O
2011 Hak Cipta

JPNJ

SULIT

SULIT

021
031

25 Pilih

ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Kem motivasi itu akan berlangsung di Dewan Budiman esok. A Bagaimanakah kem motivasi itu berlangsung? B Mengapakah kem motivasi itu berlangsung? C Di manakah kem motivasi itu berlangsung? D Bilakah kem motivasi itu berlangsung?

26 Pilih jawapan

yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Mengapakahnegara kita sering memberikan bantuan kepada negara-negarayang dilanda bencana alam? A Rakyat kita begitu prihatin terhadap penderitaan mereka. B Rakyat kita membantu penduduk di Legarayang mengalami bencana alam. C Rakyat kita diminta oleh negara yang dilanda bencana alam supaya membantu. D Rakyat yang dilanda bencana alam perlu mendapatkan bantuan.

Soalan 27

-28

Pilih

a,vat vang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

27 "Musim kemarau

telah menyebabkan banyak ternakan penduduk kampung mati," kata ketua kampung kepada pegawai pertanian. A Pegawai pertanian diberitahu oleh ketua kampung bahawa banyak ternakannya telah mati kerana musim kemarau. B Ketua kampung menjelaskan kepada pegawai pertanian bahawa banyak temakan penduduk kampungnya mati apabila musim kemarau. C Ketua kampung memberitahu pegawai pefianian bahawa banyak ternakan penduduk kampung telah mati kerana musim kemarau. D Pegawai pertanian itu diberitahu oleh orang kampung bahawa banyak ternakan ketua kampung telah mati apabila musim kemarau.

28 William

telah menggunakan gunting ibunya untuk memotong penyedut minuman bagi membentuk huruf-huruf. A William memotong penyedut minuman ibunya untuk membentuk huruf-huruf. B William dan ibunya memotong penyedut minuman untuk membentuk huruf-huruf. C William telah memotong penyedut minuman menggunakan gunting ibunya bagi membentuk huruf-huruf.

William membentuk huruf-huruf ibunya untuk memotong penyedut minuman


menggunakan gunting.

0211031o 20i I Hak cipta JPNJ

ILihat halaman sebelah SULIT

SULIT

021
031

Soalan 29 - 30 Pilih ayat yangbetul.

29 A

B C D

Wan Hassan tidak mahu makan ubat supaya doktor telah menasihatinya. Beng Hok suka bermain badminton serta adiknya suka bermain ragbi. Budak itu menangis supaya memanggil ibunya. Orang ramai bersorak sambil bertepuk tangan apabila penyanyi itu muncul pentas.

di

atas

30 I

II
III
IV

A IdanII B II dan III C IIIdanIV D IdanIV

Setiausaha Kelab Kerjaya menulis surat kepada pengurus kilang Proton di Shah Alam. Chong kelihatan sungguh segak berbaju Melayu ketika hadir ke majlis keramaian. Gadis yang berbaju merah itu senyum dengan saya. Perajurit negara itu rela berkorban demi untuk kemakmurannegara yang dicintainya.

A2U03l O 2011 Hak Cipta JPNJ

SULIT

SULIT

02'l 03r

Soalan 31 - 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-sonlan yang berikutnya. Encik Aminuddin bin Baki telah dilahirkan pada 26 Februari 1926 di daerah Chemor, Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Chemor dart tahun 1932 hingga 1936. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Anderson, Ipoh dari tahun 1936 hingga 1946. Berkat ketekunan serta usaha yang gigih, akhirnya beliau telah lulus dengan cemerlang dalam Sijil Persekolahan. Dengan kejayaan ini, beliau telah melayakkan diri untuk mener-uskan pelajaran di Raffles College, Singapura pada tahun 1941. Pada tahun 1951, beliau telah memperoleh ljazahSarjanaMuda Sastera dengan kepujian dalam bidang sejarah. Minatyang mendalam dalam pelajaran membolehkan beliau menyambung pelajarannya di Universiti London. Beliau telah memperoleh rjazah sarjana dalam bidang pendidikan pada tahun 1953. Pada tahun 1956, Kongres Bahasa Persuratan Melayu telah menganugerahkan gelaran Pendeta kerana jasa dan baktinya dalam bidang pendidikan. Beliau juga telah dianugerahkan Ijazah Doktor Persuratan dalam Majlis Konvokesyen Universiti Kebangsaan Malaysia yang pertama di Parlimen. Pada usia 36 tahun, beliau telah dilantik menjadi Ketua Penasihat Pelajaran yang peftarna (kini dikenali sebagai Ketua Pengarah Pelajaran) kerana beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan. Bagi mengenang jasanya, nama beliau telah diabadikan di Institut Aminuddin Baki, Yayasan Aminuddin Baki dan banyak lagi.

, , , , , r ' ' '

31

Di manakah tempat kelahiran EncikAminuddin Baki?

A B C D

Singapura Chemor Perak Ipoh

32 Bilakah EncikAminuddin Baki mendapat gelaran Pendeta? 1956

A B

t953
1951

t941

02ll03l O 2011 Hak Cipta

JPNJ

[Lihat halaman sebelah


ST]LIT

SUI,IT

10

021
031

33

EncikAminuddin Baki dianugerahkan ljazah Doktor Persuratan daripada

A Parlimen. B Raffles College. C Universiti London. D Universiti Kebangsaan

Malaysia.

34 Pilih pernyataanyang tidak

A B C D
3

benar tentang Encik Aminuddin Baki. Nama beliau telah diabadikan di beberapa buah institusi dan yayasan Pernah belajar di Singapura Memasuki persekolahan pada tahw 1926 Menjadi Ketua Pengarah Pelajaran yang pertama

Rangkai kata men erus kan p el aj ar an dalam petikan bermaksud A melanjutkan pengajian. B menyambung perkhidmatan. C meningkatkankemahiran. D memartabatkan ilmu.

02ll03l O

2011 Hak Cipta JPNJ

St]LIT

11

021
031

Soalan 36 - 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

No. 26, Jalan 1512, Bandar Putera Indah, Tongkang Pecah, 83060 Batu Pahat,
Johor. 12

Jlun2}ll

Ke hadapan sahabatku, Mazlanyang berada di Kangar, Perlis dengan selamatnya.


Saudara,

Apa khabar saudara sekeluarga? Saya berharap saudara sekeluarga dalam keadaan sihat. Saya di sini berada dalam keadaan sihat. Bilakah saudara hendak datang ke Johor? Kalau boleh datanglah pada cuti sekolah November nanti.
Tahniah saya ucapkan kepadS saudara kerana telah memenangi peraduan mengarang

peringkat kebangsaan pada bulaln April yang lalu. Berita kejayaan saudara itu saya ketahui melalui majalah Kuntum keluaran bulan Mei. Kemenangan itu sesungguhnya
telah mengharumkan nama sekolah saudara.

Saya telah membaca karangan saudara itu. Saya dapati idea dan bahasa yang digunakan sangat baik. Penandawacanayang saudara gunakan menyebabkanideasaling mengait. Saya amat mengagumi bakat saudara hingga dapat memenangi hadiah pertama di peringkat kebangsaan. Saya berharap saudara boleh menunjuk ajar saya agar memperoleh A dalam matapelajaran Bahasa Melayu.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari lahir saudara yangke-L2. Semoga saudara sentiasa gembira dan berjaya dalam pelajaran.

Hanya setakat ini coretan daripada saya. Jumpalagi di lain lembaran.


Sekian, terima kasih.

Sahabatmu, Sa/d.4to

02ll03l

20tt Hak cipta

JPNJ

[Lihat halaman sebelah SULIT

t2

02t
031

36 Tujuan utama surat ini ditulis adalah untuk

A mengucapkan selamat hari jadi. B mengucapkan tahniah kepada sahabatnya. C bertanya khabar kerana sudah lama tidak bersua. D mempelawa sahabatnya sekeluarga datang ke Johor. A B C D
yang dikagumi oleh Salman akan sahabatnya? Telah mengharumkan nama sekolahnya Berani mencuba memasuki pertandingan itu Menjadi johan dalam peraduan mengarang anjuran majalah Kuntum Kebolehannya dalam mengarang sehingga menjadi juara seluruh Malaysia

37 Apakah

38 Berita kemenangan

Mazlan tersiar dalam majalah Kuntum keluaran

A April. B Mei. C Jun. D November.


39 Pilih pernyataanyang tidak benar tentang penulis.

A Tinggal di Batu Pahat, Johor B Seorang murid yang suka membaca C Ingin mendapat ilmu daripada sahabatnya D Menyambut hari lahir pada minggu lalu A B C D

40 Rangkai

katamengagumi bakat dalam petikan bermaksud menyanjungi kebolehan. menghargaikemampuan. menyukai kemahiran memuji keupayaan.

KERTAS SOALAN TAMAT


021/031 O 2011 Hak Cipta JPNJ

SULIT

SULIT

022 032

NAMAMURID

TAHUN

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR DENGAN KERJASAMA MAJLIS GURU BESAR NEGERI JOHOR

w
022t032

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2OII


BAHASA MELAYU _ PENULISAN Julai 2011 l jam 15 minit

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini 2.


J.

mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A Bahagian B danBahagian C.


bahagian.

Nama Pemeriksa:

Kamu dikehendaki ruenjatvab ketiga-tiga


Ba.gi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan3.
Jawapan hendaklah dilulis pada ruangan yctng disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidqk mencukupi, sila dapatkan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jatvapan tambahan (iika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama buku soalan.

Bahagian Nom-bor Markah Soalan

B
C

4.

Jumlah

i\Iarkah

60

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.


0221032 rO 2011 Hak Cipta

JpNJ

[Lihat halaman sebelah SULIT

a
I

SULIT

.,

022 032

Bahagian A
(Masa dicadangkan : 15 minit) ll0 markahl Gambar di bawah menunjukkan suasana sebelum dan semasa majlis hari jadi. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar

0221032 O 2011 Hak Cipta JPNJ

SULIT

sulrr

^
Bahagian B
(Masa dicadangkan : 40 minit) [30 markah]

i1:

Pilih satu daripada tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan


kurang daripada 60 patah perkataan.

yang panjangnya

tidak

Pada cuti sekolah yang lalu, kamu sekeluarga telah pergi berkelah. Tulis pengalaman kamu tentang perkelahan tersebut.

ATAU

2 Selepas tamat persekolahan, aku pulang ke rumah. Sementara menunggu bas, aku
berbual-bual dengan seorang pak cik. Tidak lama kemudian... Mulakan karangan kamu dengan, 'Tidak lama kemudian...

ATAU

3 Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu telah mengadakan


Tulis laporan itu dengan lengkap.

pertandingan bercerita.

0221032 O 2011 Hak Cipta JPNJ

SULTT

SULIT

022 032

Bahagian C
(Masa dicadangkan : 20 minit) 120 markahl

Tulis empat nilai murni vang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang.jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Selamat sejahtera guru-guru dan adik-adik sekalian,

Terlebih dahuhr saya ingin mengucapkan selam at datang kepada guru-guru dan murid-murid dari SJK(C) Pei Hwa kerana sudi datang ke Kilang Pencetakan Buku Saujana. Sebelum memulakan lawatan ini, saya ingin memberikan sedikit taklimat tentang beberapa peraturan yang mesti dipatuhi.
Peraturan pertama, adik-adik perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kilang iaitu jangan sesekali menyentuh mesin-mesin percetakan. Peraturan kedua pula ialah adik-adik tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman ke dalam kilang supaya tidak mengotori kawasan kilang. Seterusnya, adik-adik juga perlu mengawal tingkah laku semasa berada di dalam kawasan kilang ini. Untuk pengetahuan adik-adik, sebelum pulang nanti pihak kami dengan berbesar hati akan menghadiahi adik-adik sebuah buku cerita sebagai cenderahati.

Saya berharap semoga guru-guru dan adik-adik akan


memperoleh pengetahuan yang berguna hasil daripada lawatan ini.
Sekian, terima kasih.

0221032 O 2011 Hak Cipta JPNJ

[Lihat halaman sebelah SULIT

ll

rl

ffi
t6c 2tc
3t
B

&er6r,A?M
Soolon 2 - Ideo bebos

IB 6B ir D

264

368

2B 3A 8D 7A t2c 134 t7A 18B 22C 234 27C 28C 32A 33D 37D 388

4B
SC t4D

24C 2qD 34C


3SD

lsE

5D t0B t5D 208


25C 30A 35A 40A

-ldeo mesti logik I relevon dengon peringkot umur i


murid-murid seksloh rendoh. Soolon 3 l" Pendohuluon:

torikh
mosc!

2.

- tempot
Isi-isi:

- tujuon perlondingon - peserio pertondingon

Bohogion

A:

2. 3. 4. 5. 6. memolong kek 7. befiepuktongon


B.
I

l.

menelefon mengelop cermin tingkop mengelop lonloi membersihkon mejo menongkop / merokom gombor

3"

- hokim perlondingon - persembohon poro pesenq - kepuluson - ocoro pengompoion hodistr


Penulup:

- lomol

perosoon I horopon

4" Formot Loporon

- tojuk - okuon - torikh


eqhqgrqnei

mengongi

9. mengombut
Bohogion B
I

horijodi

o- bergotong-rogong membersihkon rumoh

l"
2.

berbudi bohosq

mengucopkon selomot dolong kepodo guru-guru

Soolon
I

don murid-murid dori SJK(C) PeiHwo


bertonggungjowob - memberikon sedikit tqklimof

Pendohuluon: - lorikh - moso * tempot 2. Sebelum perkelohon - persiopon - memosqk I pengedioon oloton - don loin-loin 3. Semoso perkelohon - berenong / mondi-mondq / berehot - bermoin 4. Selepos perkelohon - mengemos borong-borong - membersihkon kowoson - pulong ke rumoh 5. Penutup - perosoon I horopon

"

3" berdisiplin

- rnemoluhi lorongon gong leloh diletopkon 4. menjogo kebersihon


dibenorkon membowo mokonon don minumon ke dolom kilong supogolidok mengotori kowoson kilong 5" bersopon /lerlib I berdisiplin -mengowol lingkoh loku semoso berodo di kowoson kilong 6" pemuroh / boik holi

-tidok

-menghodiohi odik-odik sebuoh buku cerilo


sebogoi cenderoholi
x Ideo / Niloi gong difikirkon sesuoi tetopi tidok iercotol di dolom skemo hendokloh diberi pefiimbongon Uong sewojorngo.

Jwp