Anda di halaman 1dari 12

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehaderat Allah SWT, atas rahmat, petunjuknya, hidayah dan inayahnya, sehingga makalah yang berjudul AKHLAK PERGAULAN DALAM ISLAM ini menjadi selesai. Makalah ini dirancang dan ditulis untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan utama adalah agar membantu mahasiswa yang mempelajari mata kuliah pend. Agama lebih mengetahui tentang akhlak pergaulan di dalam agama islam sehingga dapat diterapkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pencapaian tujuan tersebut, kami menjelaskan sedikit tentang AKHLAK PERGAULAN DALAM ISLAM INI YANG BERSUMBERKAN DARI AL-Quran, dan selanjutnya berdasarkan dari buku-buku yang sudah direferensi dengan cukup baik. Namun makalah ini sebagai teks tidak akan dapat sepenuhnya mengajarkan pemahaman yang cukup efektif. Sehingga akhirnya, saya menanti tanggapan, kritikan, dan saran dari pembaca untuk lebih menyempurnakan makalah ini dikemudian hari. Semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin yarabbal alamiin...

Tanjung Pinang, 21 Desember 2011

Penyusun

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................... I Daftar isi ..........................................II BAB I Pendahuluan ..........................................1 BAB II Pembahasan ...........................................2 BAB III Tuntunan Dalam Pergaulan..............................4 BAB IV Penutup ..............................................5

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari yang diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak itu tersendiri terbagi atas 2, yaitu : 1. Akhlak Mahmuda ( akhlak terpuji ) Contoh : memberi sumbangan, sabar menghadapi masalah, rajin belajar dan bekerja, berbuat baik kepada orang tua 2. Akhlak Mazmumah ( akhlak tercela ) Contoh : berdusta ketika berbicara, malas, dan apatis Akhlak Al-Quran adalah Islam. Akhlak menurut Imam Gazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak menurut Ibrahim Anis adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa dan terdapat macam-macam perbuatan tanpa membutuhkan pertimbangan terlebih dahulu. Adapun macam-macam akhlak yang saling berhungan, yaitu : 1. Akhlah Allah 2. Akhlak Rasulullah 3. Akhlak Pribadi 4. Akhlak Keluarga 5. Akhlak Bermasyarakat 6. Akhlak Bernegara B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah, antara lain : 1.Apa saja makanan yang dihalalkan dan diharamkan dalam Islam ?

2.Bagaimanakah etika makan dan minum yang baik menurut ajaran Islam ? 3.Bagaimanakah tata cara berpakaian yang benar menurut ajaran Islam ? 4.Bagaimanakah pergaulan yang benar dalam Islam ?

BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Akhlak

Pada dasarnya hukum bermu'amalah dalam Islam adalah Mubah(boleh). Dalam kehidupan sosial pun manusia takkan lepas dari hal bersosialisasi dengan orang lain. beberapa hal yang dianjurkan dalam bergaul dengan orang lain:

Lemah lembut terhadap orang lain Tersenyum Kasih Sayang Memberi salam Jabat tangan ( hehe.. dengan Mahramnya yach..) Mempermudah atau saling membantu orang lain Menolong orang lain Jangan sombong dengan orang lain Melakukan Perkenalan Langkah pertama dalam pergaulan adalah perkenalan.Inilah tujuan Allah

menjadikan mansia bersuku-suku,berbangsa-bangsa, terdiri daripada lelaki dan perempuan.Perkenalan harus segera dilakukan dengan orang yang belum dikenali,kerana hal itu lebih cepat dapat menguatkan tali persaudaraan dan membuka perbualan.Dengan itu,kita boleh bertanyakan mcm2 hal.Rasulullah S.A.W bersabda : "Apabila seseorang menjadikan org lain sebagai saudara,maka hendaklah ia menanyakan namanya,nama ayahnya dan berasal dari mana.Kerana hal itu lebih dapat Perumusan menguatkan pengertian akhlak hubungan timbul kasih sebagai sayang." media yang (HR.At-Tirmidzi) memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk denagn makhluk lain. Perkataan ini telah tercantum dalam Al-quran yaitu :

Artinya : Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur ( QS. Al- Qalam ayat 4). Adapun tujuan akhlak, antara lain : 1. Kemajuan rohani 2. Penuntun kebaikan 3. Kesempurnaan iman 4. Keutamaan di hari kemudian 5. Kebutuhan pokok dalam keluarga 6. Untuk membina kerukunan antar umat bangsa 7. Peranan akhlak dalam pembinaan remaja 8. Peranan akhlak dalam masyarakat 9. Akhlak dalam membangun Negara
10. Akhlak dalam hubungan antar umat bangsa

B. Hal Makanan, Pakaian dan Pergaulan dalam Islam 1. Hal Makanan dalam Islam Makanan halal dan yang haram bisa kita lihat penjelasannya dalam AlQuran : Wahai orang-orang yang beriman ! Makanlah dari rezki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas mu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa

baginya. Sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang (QS. AlBaqarah 172-173) 2. Etika Makan dan Minum Secara Islami a. Hendaklah makan dan minum sambil duduk (jangan berdiri/jalan), b. Hendaklah makan dan minum menggunakan tangan kanan, Hadistnya : Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri (HR. Bukhori Muslim) c. Hendaklah makan sambil bicara (jangan diam), d. Tidak boleh mencela makanan e. Janganlah makan secara berlebihan, tetapi makanlah sesuai anjuran Rasulullah saw yakni 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk udara, f. Hendaklah makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. 3. Tata Cara Berpakaian Menurut Ajaran Islam Mengapa berjilbab bagi wanita muslim diwajibkan oleh Allah swt ? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat bagi wanita dan diperintah kan oleh Allah untuk menutupinya. Aurat wanita dapat mengundang kemaksiatan bagi orang yang melihatnya, menutup auratpun dapat menghindarkan wanita dari kedzaliman orang lain. Selain daripada itu, bisa mengangkat derajat dan martabat wanita di mata Allah maupun masyarakat. Mengapa Allah mengutuk wanita yang memakai pakaian pria dan begitupun sebaliknya ? Karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan kodratnya wanita sebagai wanitan dan pria sebagai pria. Karena kodrat manunusia sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Pemurah lagi maha penyayang makakita harus memenuhi ketentuannya yangpasti baik bagi kita semua ummat manusia. Apa hukumnya bagi wanita muslim yang tidak menutup auratnya ? Hukumnya adalah haram dan Haram itu adalah biola dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan Insya Allah kita akan mendapat pahala dari

Allah SWT. Wanita yang sudah baligh sudah diwajibkan untuk menutup auratnya supaya ibadahnya bisa lebih sempurna dan menghindarinya dari azab Allah. Apa seorang Muslim diterima amalannya apabila ai belum sempurna menutup auratnya ? Seorang Muslim tidak akan diterima amalan shalatnya apabila masih kelihatan auratnya walaupun hanya sehelai rambutnya. Mengapa bermega megahan dan bermewah mewahan dilarang dalam berpakain? Dalam beberapa hadist telah jelas sangat dilarang bermegah megahan membangga banggakan barang yang dikenakan Allah SWT sangat membenci orang yang sombong bisa dipkirkan dan ditelaah dalam dalam Allah saja pemilik semesta alam tidak pernah sombang kepada Makhluknya kepada kita mesti sombong dihadapannya. Surat Al araf ayat 26 menjelaskan bahwa Allah menurunkan pakaian yang baik untuk menutup aurat dan menghindarkan Manusia dari zalim terhadap dirinya dan orang lain.

Artinya : Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimutetapipakaian takwa itulah yang lebih baik demikianlah sebagai tanda-tanda Allahmudahmudahan ingat. Tata cara pakaian yang baik bagi ummat muslim ; 1. Pakaian menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan 2. kainnya tidak ketat 3. Tidak trans paran dan tembus pandang

4. Tidak meniru pakaian wanita untuk pria begitu pula sebaliknya 5. Tidak berlebih-lebihan 6. Warnanya tidak mencolok sehingga tidak menggundang perhatian 7. Tidak meniru pakaian orang-orang kafir
C. Tuntunan Dalam Pergaulan

1. Mengucapkan dan menjawab salam Salam dalam Islam perlu. Senantiasalah mengucapkan salam kepada sesamamu apabila bertamu, bertemu, dan berpisah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah , sedangkan menjawab salam hukumnya wajib! 2. Berjabat tangan Ucapan salam sebaiknya diikuti dengan berjabat tangan apabila kondisi memungkinkan. Pria dan wanita hanya bisa berjabat tangan jika mereka sudah suami-istri , dan seorang istri kepada mahram-mahramnya. 3. Khalwat Khalwat adalah berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Adapun etika pergaulan yang sesuai dengan agama Islam adalah : 1. Memberi Salam a) Makruh memberi salam dengan ucapan : Alaikumus salam kepada non Muslim b) Disunnahkan keras ketika memberi salam dan demikian pula memjawabnya, kecuali jika ada orang sekitarnya yang sedang tidur
c) Dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang di WC ( buang

hajat ) 2. Etika Berbicara a) Menghindari sikap memaksakan diri dan banyak bicara di dalam pembicaraan b) Hendaknya pembicaraan dengan suara yang dapat didengar Menghindari perkataan yang jorok ( keji ) / menyakitkan lawan bicara

c) Mendengarkan pembicaran orang lain dengan baik dan tidak memotongnya 3. Etika Bercanda
a) Hendaknya

percandaan

tidak

mengandung

nama

Allah,

ayat-

ayatnya,sunnah Rasulullah, atau syiar-syiar Islam b) Tidak mengandung unsure menyakiti perasaan seorang diantara manusia c) Bercanda tidak boleh dilakukan terhadap orang yang lebih tua 4. Etika Bergaul Dengan Orang Lain a) Hormati perasaan orang lain b) Jaga dan perhatikanlah kondisi sekitar c) Mendudukkan orang lain pada kedudukannya d) Perhatikanlah meraka e) Bersikap tawadhu lah f) Bermuka manis g) Bericarah kepada meraka sesuai dengan kemampuan akal meraka h) Memaafkan kekeliruan mereka i) Berbaik sangkalah j) Dengarlah pembicaran mereka 5. Etika bertetangga a) Menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka b) Hendaklah kita memelihara hak-haknya di saat mereka tidak di rumah c) Hendaknya kita turut bersuka cita dalam kebahagiaan mereka, dan berduka cita di dalam duka mereka

BAB III PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari paparan makalah di atas maka dapat di simpulkan 1. Mari kita menjaga Ahklak dalam kehidupan agar dapat menwujudkan komunikasi yang baik 2. Dalam makan kita diharuskan mengikuti cara cara makan yang dicontohkan Rasulullah 3. Dalam Islam kita diwajibkan menutup aurat dengan baik sesuai Al Quran dan Al Hadist 4. Surat Al Araf ayat 26 menjelaskan bahwa Allah menurunkan pakaian yang baik untuk menutup aurat dan menghindarkan manusia dari zalim terhadap dirinya dan orang lain. B. Saran 1. Dengan makalah ini mudah mudahan dapat membantu memberikan pemahaman bagi kita semua tentang Ahklak baik dalam makan, berpakaian maupun dan pergaulan.
2. Dalam makalah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu

saran dan kritik yang bersifat membangunan sangat diharapkan agar pembuatan makalah selanjutnya dapat dirangkai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA Departemen Ilmiah Darul Wathan.Etika Seorang Muslim.2008.Jakarta:Darul Haq Prof.Dr.H.Abdurrahman,Asymuni,dkk.Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.2000.Jakarta:Suara Muhammadiyah Humpunan Putusan Tarjih.Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Cetakan III. Yogyakarta:Pustaka SM