Anda di halaman 1dari 8

KAJIAN ETNOGRAFI

Disediakan oleh: Vani Maiz

DEFINISI
Etnografi

merupakan sejenis kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi dan dirujuk sebagai penyelidikan saintifik semula jadi (field research). ini dipersetujui oleh dua sarjana iaitu Berg, (1995) dan Guy et al. (1987) dalam Sabitha Marican,(2005)

Pendapat

SAMB.
Kadang

kala ia juga didefinasikan sebagai penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya tentang:

adat, kepercayaan, tingkah laku yang berdasarkan kepada maklumatmaklumat yang dikumpulkan dari kajian lapangan.

Ia adalah kajian deskriptif ke atas budaya, subbudaya, institusi atau kumpulan sesebuah masyarakat

TUJUAN KAJIAN ETNOGRAFI

Memahami isu yang dikaji itu dari kaca mata kumpulan atau budaya tersebut. Kajian etnografi berusaha untuk menambah pengetahuan mengenai sesuatu budaya atau mengenal pasti corak interaksi sosial. Membangunkan satu penafsiran yang menyeluruh terhadap sesuatu masyarakat atau institusi sosial.

CIRI-CIRI
Kualitatif dan kuantitatif Isu yang berlaku secara semula jadi di persekitaran. Interaksi semuka dengan penyelidik dan responden. refleksi yang tepat tentang perspektif dan tingkahlakuresponden-responden yang terlibat. kaedah pengumpulan data yang induktif, interaktif dan strategi yang lebih analitik untuk membina sesuatu teori kebudayaan tempatan. Fokus kajian adalah kecil.

KELEBIHAN Kajian keatas senario yang sebenar Penyelidik dapat berinteraksi berhadapan dengan sampel atau subjek. Refleksi yang lebih tepat didadapti terhadap perspektif dan tingkah laku. menggunakan pelbagai sumber data kutipan lebih tepat. datanya lebih induktif, Interaktif dan boleh diulang. Strategi lebih analitik untuk membina teori.

KELEMAHAN

Perspektif pengkaji berkemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan terhadap budayanya sendiri. kajian silang-budaya terdapat risiko untuk membuat andaian yang salah dengan menganggap hasil dapatan membawa maksud yang sama merentasi budaya

CONTOH KAJIAN

Kajian mengenai gaya hidup di kalangan komuniti yang sudah pencen.

Kajian di kalangan wanita yang mempunyai anak yang berhadapan dengan masalahtempat perlindungan atau tidak ada rumah

Anda mungkin juga menyukai