Anda di halaman 1dari 2

Wasiat Syaikh Ibn Baaz untuk Muslimin Palestina

Oleh: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Saya nasihatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan bekerjasama dalam kebaikan
dan istiqamah dalam beramal karena sesungguhnya Allah membela orang yang membela
agama-Nya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

َ َُّ‫ َأ‬
َ ِ
َ ّ‫َأ!ْ َاَُْ َوَُِّْ َُْْآُْ ا ََّ َُُْوا ِإنْ َُ ا ا‬

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian membela Allah, Dia akan membela
kalian dan mengokohkan pijakan kalian”. (Muhammad: 7)

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:

َ َ"‫ ا َُّ َو‬
َ ِ
َ ّ‫ُِ ا ُِْْ َُ ا ا‬#َ"‫ت َو‬ ِ َ%ِ َّ ‫ َ*َ)ْ(َ'ِْ&ََُّْ ا‬+ِ, ‫ض‬ِ ْ‫ر‬/‫َ ا‬#َ‫ آ‬0 َ َْ'َ(ْ1‫ ا‬
َ ِ
َ ّ‫ !َِِْْ ِْ ا‬
َّ َِّ َ#ُ*َ ‫دَُِ ُ َُْ َو‬
‫ اّ َ
ِي‬4َ5َْ‫ْ ِ ِْ َو َ*َُ ِّ ََُّْ َُْ ار‬6َ7 َ8ِِْ,ْ ًْ‫ َأ‬+َِ:‫ُْ ُو‬6َ ‫ن ال‬َ ُ‫ ُ<ْ ِآ‬+ِ7 ً=ْ*َ>

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang
telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merobah (keadaan) mereka,
sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa.Mereka tetap
menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku”. (An-Nur:
55).

Dan saya nasihatkan kepada setiap saudaraku untuk tolong-menolong dengan mereka dan
saya nasihatkan kepada orang-orang kaya dan pihak pemerintah untuk membantu
saudara-saudara mereka di Palestina yang sedang berjihad untuk merebut kembali negeri
mereka dan meraih kemenangan dari musuh-musuh mereka. InsyaAllah.

Semoga Allah membela mereka dengan kebenaran dan membalas jasa mereka atas
ummat Islam dengan kebaikan. Dan tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bersabar
dan menyabarkan diri karena janji Allah benar dan sesungguhnya Allah akan membela
mereka yang membela-Nya.

Semoga Allah memberi taufiq kepada mereka dan memenangkan mereka dari musuh-
musuh mereka dan semoga Allah juga memberi taufiq kepada ummat Islam untuk bahu-
membahu menolong mereka dan satu barisan dengan mereka sampai Allah
memenangkan mereka dari musuh-musuh mereka dan Dia sebaik-baik Penolong.

1

sahab.Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para shahabatnya. Sumber : http://www.php?id=279) 2 .php?threads_id=147 (Dinukil untuk Blog Ulamasunnah dari: http://ahlussunnah- jakarta.net/home/index.com/artikel_detil.