Anda di halaman 1dari 9

Band 1& 2

4.1 Pelbagai Sumber Di Bumi

NAMA SEKOLAH
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA : ___________________________________

TINGKATAN : __________

TARIKH : _______________________
BAB 4 : KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI
B2D4 : memerihalkan tentang sumber bumi
B2D4E1 : menyenaraikan sumber-sumber bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.
B2D4E2 : menyatakan kegunaan sumber-sumber bumi dalam kehidupan harian.
ARAHAN : LENGKAPKAN PETA KONSEP DI BAWAH DENGAN MENYATAKAN SUMBER-SUMBER BUMI DAN KEGUNAANNYA.

Band 5

4.2 Unsur, Sebatian & Campuran

NAMA SEKOLAH
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA : ___________________________________

TINGKATAN : __________

TARIKH : _______________________
B5D3E1

: membandingkan dan membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam, mengelaskan unsurunsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam.

AKTIVITI

: Membandingkan dan membezakan sifat-sifat logam dengan bukan logam.

TUJUAN

: Mengkaji perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam

BAHAN

: Rod kuprum, rod karbon, rod kaca, ketulan arang (karbon), dawai kuprum, sel kering,
mentol, kertas pasir.

RADAS

: Penukul, dawai penyambung, klip buaya, penunu Bunsen.

Prosedur eksperimen
1. Gosok rod kuprum dan rod karbon dengan kertas
pasir.
2. Catat pemerhatian anda.

Pemerhatian

Rod kuprum menjadi_______________ tetapi


rod karbon masih hitam dan______________.

1. Ketuk dawai kuprum dan ketulan arang dengan


penukul.
2. Catat pemerhatian anda.
Dawai kuprum menjadi _________________
manakala ketulan arang ________________.

1. Bengkokkan rod kuprum dan rod karbon.


2. Dapatkah anda mengubah bentuk kedua-dua
bahan tersebut tanpa mematahkannya.
Rod kuprum ______________, manakala rod
karbon _________________.

Paku tekan pada ______________ jatuh lebih


cepat.
Rod ________________ dapat mengkonduksi
haba.

1. Sediakan susunan radas seperti dalam rajah di

atas.
2. Kedua-dua rod kuprum dan rod karbon mesti
mempunyai panjang yang sama.
3. Lekatkan paku tekan pada hujung setiap rod
dengan lilin.
i.
Paku tekan pada rod manakah jatuh dengan
lebih cepat?
ii.
Rod manakah dapat mengkonduksi haba?

BAHAN

1. Sambungkan dawai kuprum seperti yang


ditunjukkan di atas untuk melengkapkan litar
elektrik.
2. Catatkan pemerhatian anda.
3. Ulangi aktiviti dengan menggunakan rod kaca
dan rod karbon.

Rod
kuprum

Rod
kaca

Rod
karbon

Mentol
menyala
Mentol tidak
menyala

Analisis
1. Nyatakan perbezaan antara ciri-ciri logam dengan bukan logam dalam ruang yang disediakan.

Logam

Ciri-ciri
Ciri permukaan
Kemuluran
Ketertempaan
Konduktor haba
Konduktor elektrik

Bukan logam

2. Kelaskan unsur unsur logam dan bukan logam berdasarkan aktiviti yang dijalankan di atas.
a) Logam

: _________________________________________________

b) Bukan logam

: _________________________________________________

3. Berikan 5 contoh lain logam dan bukan logam selain daripada unsur di dalam aktiviti ini.

a) Logam

:_______________________________________________

b) Bukan logam :_______________________________________________

4. Namakan logam yang berkeadaan cecair pada suhu bilik.

_______________________________________________________________________

5. Apakah unsur bukan logam yang boleh mengalirkan elektrik?


_______________________________________________________________________
Band 5

4.2 Unsur, Sebatian & Campuran

NAMA SEKOLAH
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA : ___________________________________

TINGKATAN : __________

TARIKH : _______________________
B4D9

: Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

B4D9E1

: Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

1. Berikan definisi bagi :


a) Unsur
___________________________________________________________________________________
b) Sebatian
___________________________________________________________________________________
c) Campuran
___________________________________________________________________________________
2. Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan perbezaan antara sebatian dengan campuran
Bil

Sebatian

Perbezaan
Pembentukan bahan
baru
Ikatan kimia mengikat
antara juzuk-juzuknya
Perubahan haba
semasa penyediaan
Kaedah pengasingan
Sifat baru berbanding
dengan sifat asal
Pengabungan
komponen

Campuran

Contoh bahan di dalam


kehidupan harian

Band 6

4.3 Kepentingan Kepelbagaian Sumber

NAMA SEKOLAH
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA : ___________________________________

TINGKATAN : __________

TARIKH : _______________________
B6D4

: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

B6D4E1

: Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai


a) Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
b) Amalan guna semula dan kitar semula bahan

Aktiviti: Mengumpul maklumat tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar


1. Secara berkumpulan, cari maklumat daripada internet, buku rujukan dan majalah tentang
a) Maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber bumi
b) Maksud kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber bumi
c) Amalan penggunaan guna semula dan kitar semula

2. Kumpulkan juga gambar-gambar yang berkaitan dengan kitar semula.

3. Seterusnya, daripada maklumat yang diperolehi anda dikehendaki membuat pembentangan secara
berkumpulan dalam bentuk power point, carta, peta minda dan lain-lain (pilihan pelajar) di hadapan kelas
untuk dinilai oleh guru.

Band 5

4.3 2 Unsur, Sebatian & Campuran

NAMA SEKOLAH
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA : ___________________________________

TINGKATAN : __________

TARIKH : ______________________
Aktiviti : menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti
a) Campuran serbuk besi dan serbuk sulfur

B5D4

: Mengenalpasti komponen dalam campuran.

B5D4E1 : Mengasingkan komponen dalam campuran - Besi dan sulfur melalui beberapa kaedah dan
menjelaskan kaedah tersebut
Apakah sifat-sifat sebatian dan campuran ? Lakukan aktiviti 4.4 muka surat 104 dan 105 untuk panduan
melakukan aktiviti.
A) Mengkaji sifat-sifat campuran
Soalan
1. Apakah warna serbuk besi dan serbuk sulfur?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Adakah campuran serbuk besi dan serbuk sulfur berubah bentuk selepas di gaul dengan sebati?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apakah yang tertarik kepada magnet?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Apakah tindak balas kimia yang berlaku antara besi dengan sulfur?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Bolehkah besi dan sulfur di asingkan daripada campuran tersebut?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Mengkaji sifat-sifat sebatian


Soalan
1. Apakah warna bahan baru yang terbentuk?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dapatkah anda mengecam serbuk besi dan serbuk sulfur dalam bahan baru yang terbentuk itu?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Adakah bahan baru yang terbentuk tertarik kepada magnet? Mengapa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Adakah tindak balas kimia berlaku antara besi dengan sulfur?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Berdasarkan pemerhatian anda, sediakan satu jadual untuk menunjukkan persamaan dan perbezaan
antara campuran dengan sebatian.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota : Guru boleh memilih aktiviti A atau aktiviti B

Band 5

4.2 Unsur, Sebatian & Campuran

NAMA SEKOLAH
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA : ___________________________________

TINGKATAN : __________

TARIKH : _______________________
Aktiviti

: menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seper


a) Campuran pasir dan garam

B5D4

: Mengenalpasti komponen dalam campuran.

B5D4E1
: Mengasingkan komponen dalam campuran Pasir dan garam melalui beberapa kaedah
dan menjelaskan kaedah tersebut

Mengasingkan garam dan pasir daripada campuran. Lakukan Aktiviti 4.5 di muka surat 106 dan 107
untuk panduan melakukan aktiviti.
Soalan.
1. Apakah yang tertinggal pada kertas turas sebagai baki turasan?
______________________________________________________________________
2. Apakah larutan yang terbentuk di dalam hasil turasan?
________________________________________________________________________
3. Apakah bahan yang terbentuk di dalam piring sejat apabila hasil turasan dibiarkan sejuk
________________________________________________________________________
4. Apakah kesimpilan anda.

Band 2

4.2 Unsur, Sebatian & Campuran

NAMA SEKOLAH
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA : ___________________________________
TARIKH : _______________________
Aktiviti

: Membincangkan maksud unsur, sebatian dan campuran

B2D5

: Menyatakan maksud unsure, sebatian dan campuran

B2D5E1

: Memberi maksud unsur

B2D5E2

: Memberi maksud sebatian

B2D5E3

Memberi maksud campuran

1. Berikan maksud bagi :


a) Unsur

b) Sebatian

c) Campuran

TINGKATAN : __________

Anda mungkin juga menyukai