NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT

: : :

PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH (Instruction in Primary School) EED3103 3(3+0) 120

JUMLAH JAM : PEMBELAJARAN PELAJAR PRASYARAT :

Tiada Pelajar dapat: 1. 2. 3. merancang pelan pengajaran berasaskan pendekatan pengajaran yang bersesuaian (C5, CTPS) mempamerkan perlakuan selaras dengan keperluan pelan pengajaran yang dirancang (P2, CS) mewajarkan kepentingan pelan pengajaran pengajaran yang dirancang (A3, EM). bagi sesuatu

HASIL : PEMBELAJARAN

SINOPSIS

:

Kursus ini meliputi konsep pengajaran, model pengajaran, kandungan dan hasil pembelajaran, pendekatan pengajaran, dan penyediaan pelan pengajaran. (This course covers concepts of instruction, instructional contents and learning outcomes, instructional approaches, and instructional plan preparation.)

KANDUNGAN KURSUS KULIAH : 1. Konsep pengajaran - Definisi pengajaran - Aspek utama dalam pengajaran - Prinsip pengajaran. 2. Model pengajaran - Model pemprosesan maklumat - Model Tyler - Model Mastery - Model ASSURE - Model konstruktivisme.

Jam Pembelajaran Bersemuka 3

6

Domain afektif.Pemilihan kaedah pengajaran . 6 7. Matlamat dan Hasil Pembelajaran .Domain kognitif & psikomotor .Model reka bentuk pengajaran .Perancangan untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif . 4. Kaedah pengajaran . Jumlah : 6 6 42 PENILAIAN Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% . 5.Struktur pengetahuan .Penyediaan pelan pengajaran.Pengajaran berasaskan kecerdasan pelbagai.Jadual penentuan unit kandungan pelajaran.Kepentingan perancangan pengajaran . analogi dan metafora. 8.Pengertian matlamat dan hasil pembelajaran . Perancangan pengajaran .Unit kandungan pelajaran . Reka Bentuk Pengajaran . Pengurusan isi kandungan pelajaran .Penggunaan peta minda.Pengertian kaedah dan strategi pengajaran .Klasifikasi kaedah pengajaran .Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran .Pengajaran berasaskan projek .Definisi reka bentuk pengajaran .Pengajaran berasaskan inkuiri .Sukatan pelajaran .3. Pendekatan pengajaran .Pengajaran berasaskan kajian kes .Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah . 6 3 6 6.Teknik pengajaran secara pemikiran lateral.Pedagogi .

A Guide to teaching practice (5th Edition). Morrison. (2012). (2006). M. D. Instructional patterns: Strategies for maximising student learning. Classroom teaching skills (6th Edition). Boston: Allyn & Bacon...C. Needham Heights: Allyn & Bacon. (2010). Cohen. 3. K. Upper Saddle River: Pearson Education. Fifth Edition. 6. 4. Oxon: Routledge. Holt. D. L. (2008). 2. Moore. 7..D. R. P. D. (2006). Gredler. K. P. Methods for Effective Teaching. Moore. L.D. & Wyse.. M.E. Burden.P.RUJUKAN : 1. Learning and instruction: Theory into practice (6th Edition). & Byrd. & Kauchak. Eggen. D. (2009). M. & Kysilka. Thousand Oaks: Sage Publication. K. Effective Instructional Strategies: From Theory to Practice. Boston: McGraw Hill. Strategies and models for teachers: Teaching content and thinking skills (6th Edition). (2010). Manion L. London: Sage . 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful