Anda di halaman 1dari 12

33 IAk1Ck ANG MLM8UAnkAN

kLknUSU'AN DALAM SnALA1


} rr .;..| _ _:-i. .,,.

(
lndonesla - lndoneslan - _.,..|
enyusun Syalkh Muhammad Shaleh Al-Muna[[ld
1er[emah : Mohammad LaLlf
Ld|tor: Lko Abu Zlyad
2009 - 1430
} rr .;..| _ _:-i. .,,.

(
...,..j| .-i..,
..|. : _... ..< .-..|
.~. : ..< .L.
..|. : :...- :| .. ,|
2009 - 1430
(33 FAKTOR YANG HEHBUAHKAN
KEKHUSYU'AN DALAH SHALAT}
SyaIkb Mubammad bIn SboIeb AI-MunajjId
Daar AI-Watban
PEFTAMA . DcrsungguI-sungguI uniul ncndaailan lclIusyu'an
dan aa yang ncnguailannya.
1. BersIap dIrI untuk menunaIkan sbaIat, dianiaranya dcngan
ncnjawal adzan dan lcrdoa sciclaI adzan dcngan doa yang ada
iuniunannya, sclain iiu lcrdoa aniara saai adzan dan iqanaI,
lcrwudIu dcngan lail, ncnlaca lasnalaI sclclun lcrwudIu,
lcrdzilir dan lcrdoa sciclaI wudIu, lcrsiwal, ncngcnalan
alaian yang lcrsiI, lcrscgcra ncnuju nasjid dan lcrjalan
dcngan icnang lalu ncnunggu sIalai, juga ncraailan dan
ncnyusun larisan sIaf.
2. Tbuma'nInab daIam sbaIat. Nali lcrsila iIuna'ninaI
scIingga sciia iulang (lcliau} lcnlali lc asalnya.
3. MengIngat matI ketIka sbaIat. Nali lcrsalda. "IngailaI
lcnaiian dalan sIalainu, larcna scscorang jila ncngingai
naii dalan sIalainya icniu alan ncncrlaili sIalainya.
SIalailaI sccrii sIalainya scscorang yang ncrasa iidal alan
sIalai lagi"
4. Merenungkan ayat atau dzIkIr yang dIucapkan daIam sbaIat.
Ini iidal alan nunglin nclainlan dcngan ncngciaIui nalna
aa yang di laca, lanias ncrcnunglannya scIingga alan
ncncicslan air naia dan scniuIan dalan jiwa. AllaI lcrfirnan.
_ , _ _ __ _
"Dun oung-oung ung uuIu dIc cngutun dcngun uut-uut
HuII nccIu, nccIu tduIuI ncngIudunu scIugu oung-oung
ung tu dun Iutu" (Q.S Al-Furqan 73}
Dianiara Ial ncnudaIlan iadallur ayai, lcriasliI lciila
nclcwaii ayai-ayai iasliI, dan lcrtu'uuuudz lciila nclcwaii ayai-
ayai yang ncncriniaIlan uniul lcrlindung ada AllaI.
Mcnlaca anin sciclaI Al-FaiiIaI. Dcngan ncnlacanya alan
ncndaianglan aIala yang lcsar. FasulullaI lcrsalda. "Jila
Inan ncngucalan anin, nala ucalanlaI anin, larcna siaa
yang ucaan aninnya lcrsanaan dcngan aninnya ara nalailai,
alan dianuni dosanya yang iclaI lalu" (H.F DulIari}.
Aalila inan ncngucalan 'Sun'AuIunun IunduI', nala
nalnun ncngucalan. 'HuIIunuu uu uIu Iundu' . Ucaan
icrsclui juga lcraIala lcsar.
S. Membaca seayat demI seayat, larcna dcngan lcgiiu alan lcliI
ncnlcri cnaIanan, iadallur dan scsuai dcngan conioI nali
. Dcliau ncnlaca ayai dcngan jclas crIurufnya.
6. Membaca dengan tartII dan membaguskan bacaan. AllaI
lcrfirnan.

"Dun IucuuI u-u'un tu dcngun cuIun-uIun" (Q.S Al-
Muzzannil 4}
Dan salda nali . "HiasilaI Al-Qur'an dcngan suara lalian, larcna
suara yang indaI iiu ncnanlaI lclagusan Al-Qur'an" (H.F Halin}
7. Merasakan babwa AIIab menjawabnya ketIka sbaIat. Nali
lcrsalda. AllaI 'Azzu uu Juu lcrfirnan . Alu lagi sIalai uniul-
Ku dan Ianla-Ku ncnjadi dua lagian, lagi Ianla-Ku aa yang
dia inia. Jila dia ncngucalan. AIunduuIuII 'Auunn
nala AllaI lcrfirnan. "Hanla-Ku ncnuji-Ku". Jila dia
ncngucalan. "A HuInuun HuIn, nala AllaI lcrfirnan.
"Hanla-Ku ncnyanjung-Ku" dan jila ia ncngucalan. MuuI
uund dn, nala AllaI ncnjawal. "Hanla-Ku ncngagunglan-
Ku" Jila dia ncngucalan. IuuIunu'Iudu uu uuIunustu'n,
nala AllaI lcrfirnan. "Ini adalaI aniara Alu dan Ianla-Ku, dan
lagi Ianla-Ku aa yang dia noIon. Jila ia ncngucalan.
IIdnusI SIutu Mustuqn SIuutIu udznu un'untu 'uuIn
GIu MugIdIuuI 'uuIn uuudz DIuun, nala AllaI
lcrfirnan. "Ini adalaI uniul Ianla-Ku dan lagi Ianla-Ku aa
yang dia ninia"
S. SbaIat mengbadap dan mendekat ke arab sutrab atau
pembatas:
Ini alan ncnlcrilan lclcraa nanfaai, dianiaranya.
- McnaIan andangan dari aa yang ada di lclalang suiraI dan
ncnccgaI orang yang alan nclcwaii dcngan ncndclaiinya.
- McnccgaI scian agar iidal nclcwaii aiau ncrusal sIalai. Nali
lcrsalda. "Jila salaI scorang dari lalian sIalai ncngIada lc
suiraI, nala IcndallaI ia dclai dcngannya, agar scian iidal
ncnoiong sIalainya" (H.F Alu Dawud}
9. MeIetakkan tangan kanan dI atas tangan kIrI dI atas dada.
Nali jila sIalai, lcliau lciallan iangan lanannya di aias iangan
lirinya. Kcduanya lcliau lciallan di aias dada". HilnaInya sila
sccrii ini adalaI ncnunjullan sila orang yang ncninia nan
Iina. Sclain iiu, icrjauI dari sila lcrnain-nain dan lcliI dclai
ada lclIusyu'an.
10. Memandang ke tempat sujud. 'AisyaI r.a ncriwayailan
laIwa jila FasulullaI sIalai, lcliau ncnundulan lcalanya dan
ncngaraIlan andangannya lc ianaI. Adaun lciila iasyaIud
lcliau ncnandang lc jari yang ncnlcri isyarai dan lcliau
ncnggcrallannya. Hal ini diriwayailan dari nali
11. Menggerakkan jarI teIunjuk. Nali lcrsalda. "Hal iiu adalaI
lcliI lcrai lagi scian dari lcsi". Mcnlcri isyarai dcngan jari
iclunjul ncngingailan scorang Ianla alan lccsaan AllaI Ta'ala
dan ilIlas dalan iladaI. InilaI yang crlara icrlcsar yang dilcnci
scian. Kiia lcrlindung ada AllaI dari lcjaIaiannya.
12. VarIasI daIam membaca surat, ayat, dzIkIr dan doa daIam
sbaIat. Mciodc ini alan ncnlcrilan lcrlagai nacan nalna dan
landungan dari ayai dan dzilir-dzilir lagi orang yang sIalai.
Sclain iiu ncrualan Ial diiuniunlan dan lcliI ncnycnurnalan
lclIusyu'an.
13. MeIakukan sujud tIIawab ketIka meIewatI ayat-ayat sajdab.
AllaI lcrfirnan.

"Dun nccIu ncnungIu utus nuIu nccIu sunI ncnungs dun
nccIu IctunIuI IIusu'. (Q.S Al-Israa 109}
Dan AllaI lcrfirnan.
__._ _
"AuIu dIucuIun ut-uut AuI Yung MuIu PcnuuI Icudu
nccIu, nuIu nccIu ncnungIu dcngun Icsuud dun ncnungs"
(Q.S Maryan 58}
FasulullaI lcrsalda. "Jila anal Adan ncnlaca ayai sajdaI lalu
lcrsujud, nala scian ncnyinglir dan ncnangis. Ia ncngaialan.
"AduIai, anal Adan dicriniaIlan sujud, lalu lcrsujud, nala
laginya surga, scdanglan alu dicriniaIlan sujud lalu alu
ncnlanglang, nala lagilu ncrala" (H.F Muslin}
14. BerIIndung dIrI pada AIIab darI godaan setan. Scian adalaI
nusuI liia. Dianiara lcniul crnusuIannya adalaI uayanya
ncnlcrilan wis was suaya Iilang lclIusyu'an orang yang sIalai
dan ncngacaulan sIalainya. Scian ilarai cnyanun, sciia lali
scorang Ianla ncndclailan diri ada AllaI, nala scian ingin
ncnoiong jalan icrsclui. SudaI sclayalnya aias scorang Ianla
uniul icgar dan salar scria scnaniiasa lcrdzilir dan sIalai dan
iidal ncrasa jcnu. Karcna dcngan lcisiiqanaIannya lcriladaI
alan ncnalinglan iiu daya scian darinya.
"ScsungguInu tu duu sutun tu uduuI cnuI" (Q.S An-Nisaa
76}
1S. BercermIn pada sbaIatnya kaum so1o]us so1e.
- Ali lin Ali TIalil r.a jila ncngIadiri sIalai, ncrasa ialui dan
wajaInya lcrulaI. Mala lcliau di ianya. "Ada aa dcngannu? "
Mala lcliau ncnjawal. "Dcni AllaI iclaI daiang waliu ananaI
yang AllaI iawarlan ada langii dan luni scria gunung-gunung,
ncrcla scnua ncnolal uniul ncnilulnya dan ncrasa lclcraian,
iciai alu nalaI ncncrinanya".
- Sa'id ai-TanulIi jila sIalai icicsan air naianya iidal icrIcnii
dari lcdua iinya lc jangguinya.
16. MengetabuI keutamaan kbusyu daIam sbaIat. Dianiaranya
salda nali . "Scorang nuslin yang ncngIadiri sIalai fardIu lalu
ia laguslan wudIunya, lIusyu dan rululnya, nclainlan iiu
sclagai lafarai aias dosa-dosa sclclunnya sclana ia iidal
nclalulan dosa lcsar. Ini adalaI uniul scanjang nasa" (H.F
Muslin}
1?. Bersunggub- sunggub daIam berdoa terutama dI waktu
sujud. AllaI lcrfirnan.

"HcdouuI Icudu HuIInu dcngun IccnduI d dun suuu ung
cnIut" (Q.S Al-A'raaf 55}
Nali liia yang nulia lcrsalda. "Scdclai-dclai Ianla dcngan
TuIannya yaiiu lciila ia lcrsujud, nala crlanyallaI doa" (H.F
Muslin}
1S. BerdzIkIr seusaI sbaIat, ini alan ncnlaniu icianya utsu
(cngaruI} lclIusyu'an dalan jiwa dan lclcrlaIan yang icrdaai
dalan sIalai.
KEDUA : McngIindarlan Ial-Ial yang lisa ncngIalangi lclIusyu'an
aiau ncnodai lcsuciannya.
19. MengbIIangkan apa yang menyIbukkan pandangan dI
tempat orang yang sbaIat. Anas r.a lcrlaia. un (iirai yang ada
lulisannya ada juga yang ncngaialan alaian yang lcrwarna}
nilil 'AisyaI yang digunalan uniul cnuiu/iirai di saning
runaInya. Mala nali lcrsalda lcadanya. "HindarlanlaI ia
darilu, larcna lulisan icrsclui ianal dalan sIalailu" (H.F
DulIari}
20. TIdak sbaIat dengan mengenakan pakaIan yang bergambar
atau bertuIIskan atau berwarna yang dapat mengganggu orang
yang sbaIat. 'AisyaI r.a. Nali sIalai dcngan ncngcnalan
alaian yang lcrcoral/lcrgaris, nala lcliau ncnandang ada
coralnya. Scusai sIalai lcliau lcrsalda. "DawalaI alaian ini lc
Alu JaIn lin HudzaifaI, dan iularlaI dcngan alaian yang iidal
lcrcoral, larcna iadi sIalailu icrganggu larcnanya" (H.F Muslin}
21. TIdak sbaIat jIka ada bIdangan makanan yang Ia sukaI. Nali
lcrsalda. "Tidal ada sIalai jila nalanan iclaI diIidanglan"
(H.F Muslin}
22. TIdak sbaIat dengan menaban kencIng atau buang aIr besar.
Tidal diragulan lagi, dianiara Ial yang lcricniangan dcngan
lclIusyu'an adalaI orang yang sIalai dcngan ncnaIan lcncing
aiau lcral. Karcna iiulaI rasulullaI nclarang Ial iiu. Dcliau
lcrsalda. "Tidal ada sIalai jila nalanan iclaI diIidanglan dan
iidal ula dalan lcadaan ia ncnaIan dua Ial yang lurul
(nalsudnya lcncing dan luang air lcsar}" (H.F Muslin}
- Sila ncnaIan icrsclui icniu alan ncngIilanglan lclIusyu'an.
Tcrnasul dalan Ial ini adalaI ncnaIan angin/lcniui.
23. TIdak sbaIat daIam keadaan mengantuk. Dari Anas lin Malil
r.a laIwa FasulullaI lcrsalda. "Jila salaI scorang dari lalian
ncnganiul lciila sIalai, nala IcndallaI ia iidur, sanai ia
ncngciaIui aa yang ia ucalan (nalsudnya dalan sIalai}"
(H.F DulIari}
24. TIdak sbaIat dI beIakang orang yang sedang berbIcara atau
tIdur. Nali nclarang Ial ini dcngan saldanya. "JanganlaI lalian
sIalai di lclalang orang yang scdang iidur aiau scdang lcrlicara,
larcna orang yang scdang lcrlicara silul dcngan cnlicaraannya
dan ncngganggu orang yang sIalai scdanglan orang yang scdang
iidur, icrladang ianal anggoia ladannya scIingga nclalailan
orang yang sIalai. Aalila lcnunglinan di aias iidal icrjadi, nala
iidal dinalruIlan sIalai di lclalang orang yang scdang iidur.
VuuIu u'un.
2S. TIdak sIbuk dengan meratakan kerIkII. Inan DulIari
ncriwayailan dari Mu'aiqil r.a laIwa nali lcrsalda ada orang
yang ncraialan ianaI lciila lcrsujud. "Jila cnglau Icndal
nclalulan nala culu sclali saja" . Sclal larangan ini adalaI
uniul ncncliIara lclIusyu'an dan iidal lanyal lcrgcral dalan
sIalai. LcliI uiana jila icnai sujud iiu ncnang crlu
dilcrsiIlan agar ncnlcrsiIlannya sclclun sIalai.
26. TIdak mengeraskan bacaan larcna daai ncngganggu janaaI
sIalai lainnya. FasulullaI lcrsalda. "KciauIilaI, nasing-nasing
dari lalian lcrnunajai ada iuIannya, nala janganlaI sclagian
lalian ncngganggu sclagian yang lain, dan janganlaI sclagian
lalian ncngcraslan lacaannya aias sclagian yang lain, aiau
lcliau lcrsalda. (dalan sIalai} (H.F Alu Dawud}
2?. TIdak menoIeb ketIka sbaIat. Dari Alu Dzar laIwa
FasulullaI lcrsalda. "AllaI 'Azzu uu Juu scnaniiasa ada di
Iadaan scorang Ianla dalan sIalainya sclana ia iidal ncnolcI.
Jila ia lcraling, nala AllaI lcraling darinya". FasulullaI di
ianya icniang ncnolcI dalan sIalai, nala lcliau lcrsalda. "Iiu
adalaI saiu sanlaran/curian scian dari sIalai scorang Ianla"
(H.F DulIari}
2S. TIdak memandang ke arab IangItJke atas. Tcrdaai larangan
icniang Ial ini dan ancanan lagi clalunya dalan salda nali .
"Jila salaI scorang dari lalian scdang sIalai, nala jangan
ncnganglai andangannya lc langii" (H.F AInad}. Nali
nclarang lcras Ial iiu dcngan saldanya. "Kalian ncngIcniilan
crluaian icrsclui aiau andangan lalian alan di sanlar" (H.F
DulIari}
29. TIdak meIudab ke arab depannya ketIka sbaIat. Karcna Ial
icrsclui lcrlawanan dcngan lclIusyua'an dalan sIalai dan adal
ada AllaI. Nali lcrsalda. ""Jila salaI scorang dari lalian
scdang sIalai, nala jangan ncludaI lc dcannya, larcna AllaI
ada di Iadaannya lciila ia sIalai" (H.F DulIari}
30. Berupaya agar tIdak menguap ketIka sbaIat. FasulullaI
lcrsalda. "Jila salaI scorang dari lalian ncngua, nala
IcndallaI ia iaIan scluainya, larcna scian lisa nasul" (H.F
Muslin}
31. TIdak meIetakkan tangan pada pInggang daIam sbaIat. Dari
Alu HurairaI laIwa FasulullaI nclarang nclciallan iangan
ada inggang dalan sIalai.
32. TIdak memanjangkan pakaIan bIngga menyentub tanab.
Diriwayailan laIwa FasulullaI nclarang ncnanjanglan
alaian Iingga ncnycniuI ianaI dan scscorang yang ncnuiu
nuluinya. (H.F Alu Dawud}
33. TIdak menyerupaI bewan. Nali nclarang iiga Ial dalan
sIalai.
- Dudul sccrii linaiang luas
- Sujud sccrii lurung yang ncnaiul (nalanannya}
- Scscorang yang ncnjadilan saiu icnai lIusus di nasjid uniul
sIalainya, ini ncnycruai onia, yang nana ia iidal ncrulaI
icnai lcrdiannya.
InilaI aa yang daai lani sanailan icniang falior-falior yang
lisa ncndaianglan lclIusyu'an dan Ial-Ial yang lisa
ncngIalangi lclIusyu'an agar liia lisa ncngIindarinya. Scgala
uji lagi AllaI, scnoga sIalawai dan salan icia icrcuraI aias
nali liia MuIannad.