Anda di halaman 1dari 25

1

PENYEDIAAN RANCANGAN KERJA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

PENGENALAN Rancangan kerja merupakan panduan untuk melaksanakan inti pati yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan memerlukan guru menghayati malamat dan objektif yang tersurat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1988) iaitu: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Jasmani (KBSR dan KBSM) di sekolah pada masa kini, rujukan utama yang diperlukan adalah:

Sukatan Pelajaran

Huraian Sukatan Pelajaran

Pelaksanaan Kurikulum PJK

Rancangan Pelajaran Tahunan

Lain-lain Dokumen Buku Teks Surat Pekeliling

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

Bagi tujuan transformasi kurikulum yang bakal dilaksanakan mulai tahun 2011 iaitu ke arah Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), rujukan utama yang diperlukan adalah: Dokumen Standard Kurikulum, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Modul Pengajaran (panduan untuk guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran) Modul Pembelajaran (bahan pembelajaran murid)

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pernyataan spesifik tentang perkara yang Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam pembelajaran dan pencapaian yang boleh suatu tempoh persekolahan merangkumi diukur bagi setiap standard kandungan. aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Penggunaan standard: Memastikan semua murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Mengatasi masalah murid keciciran Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas Mengenal pasti strategi penambahbaikan Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

Transformasi Kurikulum membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluankeperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum, struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan sekolah

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

PENYEDIAAN RANCANGAN KERJA Penyediaan Rancangan Kerja Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan memerlukan guru merujuk kepada Sukatan Pelajaran (SP), Huraian Sukatan Pelajaran ((HSP) dan meneliti pemetaan untuk setiap tahap atau tingkatan, serta membuat penyediaan rancangan kerja tahunan, mingguan dan harian.

Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (KBSR)

Pendidikan Jasmani membantu murid menjadi cergas, aktif dan berpengetahuan melalui pemupukan kemahiran, nilai dan amalan kecergasan. Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani memberi panduan tentang skop dan kandungan mata pelajaran ini bagi membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu: Kecergasan, Kemahiran dan Kesukanan

Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani u merupakan dokumen pembelajaran persekolahan yang diorganisasi secara modular mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kurikulum ini dibina dengan menekankan 5 aspek iaitu: 1. Kemahiran Pergerakan 2. Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan 3.Kecergasan Meningkatkan Kesihatan 4. Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan 5. Kesukanan

Pendidikan Kesihatan digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat sihat yang mengamalkan gaya hidup sihat. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu: Kesihatan Diri dan Keluarga Gaya Hidup Sihat dan Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran.

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

Matlamat Kurikulum Pendidikan Jasmani (KBSR) Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid dapat: 1. mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor; 2. menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri; 3. melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian; 4. mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal; 5. membentuk sahsiah dan disiplin diri; dan 6. membuat keputusan bijak dalam kehidupan. Kandungan Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran, iaitu: Kecergasan. Kemahiran. Kesukanan Tajuk-tajuk yang terdapat dalam setiap tunjang pembelajaran adalah seperti berikut: 1. Kecergasan (a) Kecergasan berasaskan kesihatan i. Daya tahan kardiovaskular ii. Daya tahan otot iii. Kekuatan iv. Kelenturan v. Komposisi badan (b) Kecergasan berasaskan perlakuan i. Koordinasi ii. Imbangan iii. Ketangkasan iv. Kuasa v. Masa tindakbalas vi. Kepantasan (c) Konsep, definisi, prinsip dan kaedah latihan 2. Kemahiran (a) Pergerakan asas (b) Permainan (c) Olahraga (d) Gimnastik (e) Pergerakan kreatif (f) Rekreasi (g) Kesenggangan

3. Kesukanan (a) Keselamatan (b) Pengurusan (c) Kerjaya (d) Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan (e) Etika

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

Matlamat Kurikulum Pendidikan Jasmani (KSSR) Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Objektif Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani berkebolehan untuk;1. melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan; 2. mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor; 3. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan; 4. mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan; 5. mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala; 6. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal; 7. melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat; 8. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal; dan 9. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan Kandungan Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran disusun mengikut lima aspek pembelajaran, iaitu: Aspek 1: Aspek 2: Aspek 3: Aspek 4: Aspek 5: Kemahiran Pergerakan AplikasPengetahuan dalam Pergerakan Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan Kesukanan

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

Matlamat Kurikulum Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid boleh : 1. mempertingkatkan pengetahuan kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran; 2. menguasai kemahiran bagi menghadapi dan menangani masalah dan isu berkaitan dengan kesihatan; 3. membentuk sikap yang positif terhadap kesihatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman; 4. menjadikan gaya hidup sihat sebagai rutin harian; dan 5. berperanan aktif dalam meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Kandungan Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran,iaitu: Kesihatan Diri dan Keluarga. Gaya Hidup Sihat. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. Tajuk-tajuk yang terdapat dalam setiap tunjang pembelajaran adalah seperti berikut: 1.Kesihatan Diri dan Keluarga (a) Kesihatan Diri (b) Perasaan (c) Kekeluargaan

2.Gaya Hidup Sihat dan Selamat (a) Pemakanan (b) Pengurusan Konflik dan Stres (c) Penyalahgunaan Bahan

3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran (a) Keselamatan (b) Penyakit berjangkit (c) Pertolongan Cemas

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen y ang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-2 1 . .

HSP menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid . Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan penga jaran dan pembelajaran secara berkesan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang/Unit Pembelajaran
Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran

Hasil Pembelajaran
Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1, 2 dan 3. Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

Contoh Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran

* Rujuk pemetaan bagi setiap tahun, tahap atau tingkatan.

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang bermula dengan tahun 1 mulai tahun 2011 memberi penekanan kepada 5 Standard kandungan

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

10

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

11

Peruntukan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Tahap/Tingkatan Sekolah Rendah Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Sekolah Rendah Tahap ll (Tahun 4,5 dan 6) Sekolah Menengah (Tingkatan 1,2,3,4 dan 5)

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani: 84 waktu setahun x 30 minit Pendidikan Jasmani: 60 waktu setahun x 30 minit Pendidikan Jasmani: 60 waktu setahun x 40 minit

Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan: 42 waktu setahun x 30 minit Pendidikan Kesihatan: 24 waktu setahun x 30 minit Pendidikan Kesihatan: 24 waktu setahun x 40 minit

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

12

Agihan Masa Pendidikan Jasmani (KBSR)


TUNJANG TAJUK 1
Daya Tahan Kardiovaskular Daya Tahan Otot Kekuatan Kelenturan Komposisi Badan Kordinasi Imbangan Kecergasan Ketangkasan Kuasa Masa Tindakbalas Kepantasan Konsep, definisi, prinsip dan kaedah latihan Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Kemahiran Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Kesukanan Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika

Tahap I 2 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 3 5 4 4 5 5 30 12 10 2 2 2 2 1 1 84 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60

Tahap II 5 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 6 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 14 6 9 2 1 1 1 1 60

Kelas Per

Tingkatan 1 4 4 4 1 3 4 1 15 6 9 2 2 2 2 1 60 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 15 8 10 3 2 2 1 2 2 60 4 6 4 5 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60

6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84

4 4 3 2 1 1 2 2 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60

JUMLAH WAKTU

Agihan Masa Pendidikan Kesihatan


TUNJANG TAJUK 1
Kesihatan Diri Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan Keluarga Pemakanan Gaya Hidup Sihat Pengurusan Kkonflik dan Stress Penyalahgunaan Bahan Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan Penyakit Berjagkit Pertolongan Cemas

Tahap I 2 12 6 10 6 3 5 42 3 12 6 10 6 3 5 42 4 6 2 3 3 2 2 4 2 24

Tahap II 5 6 2 3 3 2 2 3 3 24 6 6 3 3 2 2 2 4 2 24

Kelas Per

Tingkatan 1 6 3 3 2 2 4 3 24 2 6 3 4 2 2 4 3 24 3 6 3 4 2 2 4 3 24 4 5 2 2 4 2 2 4 3 24 5 5 2 2 4 2 2 4 3 24

12 6 10 6 3 5 42

6 3 3 2 2 2 4 2 24

JUMLAH WAKTU

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

13

Agihan Masa Pendidikan Jasmani (KSSR)

Cadangan Agihan Waktu Antara Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahap 1 KBSR
Minggu Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 Minggu 8 Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11 Minggu 12 Minggu 13 Minggu 14 Minggu 15 Minggu 16 Minggu 17 Minggu 18 Minggu 19 Minggu 20 Minggu 21 Waktu 1 Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Waktu 2 Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Waktu 3 Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

14

Minggu 22 Minggu 23 Minggu 24 Minggu 25 Minggu 26 Minggu 27 Minggu 28 Minggu 29 Minggu 30 Minggu 31 Minggu 32 Minggu 33 Minggu 34 Minggu 35 Minggu 36 Minggu 37 Minggu 38 Minggu 39 Minggu 40 Minggu 41 Minggu 42

Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

Cadangan Agihan Waktu Antara Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahap II, KBSR & KBSM
Minggu Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 Minggu 8 Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11 Minggu 12 Minggu 13 Minggu 14 Minggu 15 Minggu 16 Minggu 17 Minggu 18 Minggu 19 Minggu 20 Waktu 1 Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Waktu 2 Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

15

Minggu 21 Minggu 22 Minggu 23 Minggu 24 Minggu 25 Minggu 26 Minggu 27 Minggu 28 Minggu 29 Minggu 30 Minggu 31 Minggu 32 Minggu 33 Minggu 34 Minggu 35 Minggu 36 Minggu 37 Minggu 38 Minggu 39 Minggu 40 Minggu 41 Minggu 42

Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani

Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

16

Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan pelajaran tahunan merupakan rancangan yang mengandungi tunjang dan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran, yang disusun untuk satu tahun. Rancangan ini membolehkan guru merancang dan bersedia untuk pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan teratur.
CONTOH : Cadangan Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Tahun 3

Minggu M1 (TARIKH)
PK

Tunjang

Kemahiran/Tajuk
Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan, menjaga kebersihan mulut, kesihatan gigi, dan menjaga kulit dan rambut. (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan

Hasil Pembelajaran
Murid dapat : ARAS 1 Menyatakan bahagian tubuh badan. Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi

Cadangan Strategi * BCB * TKP

Cadangan Aktiviti
Memeriksa kebersihan diri murid. Menggunakan carta tubuh badan, gigi dan makanan. Mewarna bahagian tubuh badan, gigi dan makanan. Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan, gigi dan makanan. Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Menyebut aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

1. Kesihatan Diri & Keluarga

M2 (TARIKH)

PJ 1. Kecergasan

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik.

Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurangkurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

*BCB *TKP

M1 (TARIKH)

Lengkapkan hingga ke minggu 42

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

17

Rancangan Pelajaran Mingguan Rancangan pelajaran mingguan merupakan perincian rancangan yang dibentuk daripada rancangan pelajaran tahunan.
CONTOH: Cadangan Rancangan Pelajaran Mingguan Pendidikan Jasmani

M/Pel : Pendidikan Jasmani

Tahap : 1

Tahun :

KBSR
Minggu 1 2 3 4 5 6 Tunjang Kemahiran Kemahiran Kecergasan Kecergasan Kesukanan Kesukanan Tajuk Pergerakan Asas Pergerakan Kreatif D/ Tahan Kardiovaskular Koordinasi Keselamatan Pengurusan Aktiviti (Waktu 1) Aktiviti (Waktu 2)

M/Pel : Pendidikan Jasmani Minggu 1 2 3 4 5 6 Tunjang Kemahiran Kemahiran Kecergasan Kecergasan Kesukanan Kesukanan

KBSR
Tajuk Permainan Gimnastik Irama Kekuatan Otot Masa Tindak Balas Rekreasi Etika Dalam Sukan

Tahap : 2 Aktiviti (Waktu 1)

Tahun : Aktiviti (Waktu 2)

Pemilihan aktiviti bagi waktu 1 dan 2 adalah aktiviti yang berbeza dan perlu mengambil kira hasil pembelajaran domain psikomotor, kognitif dan afektif yang boleh dicapai

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

18

M/Pel : Pendidikan Jasmani Minggu 1 2 3 4 5 6 2 Kecergasan 1 Kemahiran Modul Standard Kandungan Kemahiran Berirama Gimnastik Asas Tanggungjawab Kendiri Kapasiti Aerobik Kekuatan dan Daya Tahan Otot Dinamika Kumpulan

KSSR

Tahap : 1

Tahun :

Standard Pembelajaran

Pemilihan aktiviti perlu mengambil kira standard pembelajaran yang boleh dicapai.

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

19

Rancangan Pelajaran Harian Rancangan pelajaran harian merupakan perincian rancangan yang dibentuk daripada

rancangan pelajaran mingguan. Menurut Allison dan Barrett (2000), rancangan pengajaran merupakan instrumen utama bagi membantu kelancaran dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran.

CONTOH: Cadangan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) Pendidikan Jasmani (KBSR)

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk :

: : :

Tarikh Masa Kelas Bil. Murid :

: : :

Objektif:

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: I. Psikomotor i. ii. iii. 2. Kognitif i. ii. iii. 3. Afektif i. ii. Murid telah didedahkan dengan kemahiran hantaran aras dada

Pengalaman Sedia Ada : Penerapan Nilai : Bahan Bantu Mengajar :

Bil 1. Fasa (Masa) Permulaan (3 minit) Perkembangan (10 minit) Kemuncak (7 minit) Penutup (5 minit) Aktiviti/Strategi P&p Memanaskan Badan Mobiliti Regangan Aktiviti 1 Aktiviti 2 Aktiviti 3 (ansur maju dan latih tubi) Permainan kecil Permainan bersyarat Persembahan Pertandingan Gerak kendur Perbincangan

Alatan Bola Jaring

Spesifikasi Saiz 5

Jumlah 10 Organisasi Gambarajah Formasi Kelas Catatan Gambarajah Perlakuan Aktiviti

Fokus Pembelajaran Butir-butir mengajar Soalan dan cadangan jawapan (untuk perbincangan)

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

20

CONTOH: Cadangan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) Pendidikan Jasmani (KSSR)

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk :

: : :

Tarikh Masa Kelas Bil. Murid :

: : :

Standard Pembelajaran: Tajuk: Kesedaran Tubuh Badan 1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh. 2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan, layangan dan pendaratan. 5.1.1 Menyatakan dan membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: 1. Psikomotor i. ii. iii. 2. Kognitif i. ii. iii. 3. Afektif i. ii. Murid telah didedahkan dengan kemahiran hantaran aras dada : Bil 1. Fasa (Masa) Permulaan (3 minit) Aktiviti/Strategi P&P Perkenalkan konsep aktiviti Memanaskan Badan Mobiliti Regangan Strategi: TKP Konsep aktiviti Aktiviti 1 Aktiviti 2 Aktiviti 3 (ansur maju dan latih tubi) Strategi: Permainan kecil Permainan bersyarat Persembahan Pertandingan Gerak kendur Perbincangan dengan Merumuskan konsep aktiviti Alatan Bola Jaring Spesifikasi Saiz 5 Jumlah 10 Organisasi Gambarajah Formasi Kelas Catatan/ BBM Gambarajah Perlakuan Aktiviti

Elemen Merentas Kurikulum Pengalaman Sedia Ada: Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar:

Fokus Pembelajaran Butir-butir mengajar Soalan dan cadangan jawapan (untuk perbincangan)

Perkembangan (10 minit)

Kemuncak (7 minit) Penutup (5 minit)

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

21

Panduan Dalam Penulisan Objektif Tingkah Laku Dalam penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH), para pelajar harus menyenaraikan hasil pembelajaran berasaskan tiga domain psikomotor, kognitif dan afektif. Objektif Psikomotor Penulisan objektif psikomotor memerlukan penekanan dari aspek: (i) (ii) (iii)
Bil 1. 2. 3.

apa yang perlu dilakukan oleh murid situasi perlakuan tersebut syarat menandakan murid berjaya
Apa yang perlu dilakukan oleh murid Melakukan hantaran paras dada Melambung dan menyambut gelung rotan Mengaplikasikan kemahiran lob Situasi perlakuan tersebut tepat kepada rakan sejauh 5 meter dengan menggunakan sebelah tangan setinggi 3 m dan menyambut dengan tangan yang lain dalam situasi permainan kecil Syarat menandakan murid berjaya sebanyak 8 percubaan sebanyak 4 daripada 5 percubaan setiap kali menghantar bola kepada rakan

Contoh Penulisan: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: (i) (ii) (iii) melakukan hantara paras dada tepat kepada rakan sejauh 5 meter sebanyak 8 percubaan melambung gelung rotan dengan satu tangan setinggi 3 meter dan menyambutnya dengan tangan yang lain sebanyak 4 daripada 5 percubaan mengaplikasikan kemahiran hantaran lob dalam situasi permainan kecil setiap kali menghantar bola kepada rakan

Objektif Kognitif Pentafsiran berbentuk lisan atau tulisan oleh murid-murid terhadap elemen yang disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kata kerja yang membantu dalam menyenaraikan pernyataan objektif kognitif adalah: Menyenaraikan Menjelaskan Menyatakan Mencipta Contoh Penulisan: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: (i) (ii) (iii) menyatakan dua anggota badan yang terlibat sewaktu melakukan....... menjelaskan tiga padang. menyenaraikan tujuh warna pelangi mengikut urutan. langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil sewaktu berada di Yang boleh diukur

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

22

Objektif Afektif Dalam penulisan objektif afektif, tiga perkara perlu diberi perhatian iaitu: (i) (ii) (iii)
Bil 1. 2. 3.

nilai atau sikap yang hendak dipupuk tingkahlaku yang mencerminkan nilai situasi di mana tingkah laku boleh wujud
Nilai atau sikap yang hendak dipupuk Bertanggungjawab Semangat kesukanan Kerjasama Tingkahlaku yang mencerminkan nilai atau sikap tersebut menutup semua suiz lampu dan kipas dengan memberi tepukan menyuarakan pandangan masingmasing Situasi di mana tingkah laku boleh wujud apabila meninggalkan kelas pada waktu rihat dalam permainan kecil semasa perbincangan kumpulan

Contoh Penulisan: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: (i) (ii) (iii) menunjukkan sikap kerjasama dengan menyuarakan pendapat masing-masing semasa perbincangan kumpulan. menunjukkan semangat kesukanan dengan memberi tepukan kepada pasukan yang menjuarai permainan kecil. menunjukkan keyakinan dengan mengangkat tangan semasa sesi perbincangan.

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

23

Pemetaan dalam menghasilkan Rancangan Tahunan

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

24

RANCANGAN TAHUAN PENDIDIKAN JASMANI TAHAP 1 Minggu MI M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 Tunjang Kemahiran/Tajuk Hasil Pembelajaran Cadangan Strategi Cadangan Aktiviti

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012

25

M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42

Penyediaan Rancangan Kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. MM/IPIK/PEDA/2012