Anda di halaman 1dari 14

SULIT*

SKEMA PEMAKAHAN BAHAGIAN A 1 A 2 A 3 D 4 C 5 B 6 C 7 C 8 C 9 D 10 B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B B B D C D C D B D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B D C A B D A D D A

BAHAGIAN B
1 Dengan menggunakan persamaan yang sesuai, tunjukkan perbezaan antara pendapatan persendirian dengan pendapatan negara Skema pemarkahan [6]

1 Pendapatan persendirian = pendapatan negara untung syarika tidak dibahagikan cukai untung syarikat caruman KWSP bayaran PERKESO + bayaran pindahan + bunga atas pinjaman kerajaan + bunga atas pinjaman pengguna (3m) jadi, Pendapatan persendirian pendapatan Negara = bayaran pindahan + bunga atas Pinjaman kerajaan + bunga atas pinjaman pengguna untung syarikat tidak dibahagikan- cukai untung syarikat - caruman KWSP bayaran PERKESO (3m) (Nota: 1 butiran salah diabaikan, 2 dan lebih butiran salah 0 markah)

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

2 Huraikan tiga masalah yang mungkin dihadapi semasa penghitungan pendapatan negara [6] Skema pemarkahan 2 Masalah yang dihadapi semasa penghitungan Pendapatan Negara - Masalah pengiraan dua kali -Masalah pengumpulan data - Masalah penentuan harga barang Fakta M, Huraian1 M Mana-mana 3 fakta dan huraian [ 3 X 2M = 6M] 3 Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran agregat (AS) ke kiri mengikut analisis AD-AS. [6] Skema pemarkahan 3 Faktor-faktor yg. menyebabkan peralihan keluk penawaran agregat (AS) ke kiri - kenaikan harga input - peningkatan kos buruh - kemusnahan/ kerosakan peralatan berteknologi tinggi - kejatuhan harga barang Fakta M, Huraian1 M mana-mana 3 fakta dan huraian [ 3X 2M = 6M ] 4 Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi tabungan. [6]

Skema pemarkahan 4 Faktor-faktor yg. mempengaruhi tabungan; - pendapatan negara/ pendapatan boleh guna - kecenderungan menabung sut (MPS) - kadar bunga - jangkaan keadaan ekonomi masa depan Fakta M, Huraian1 M mana-mana 3 fakta dan huraian [ 3 X 2M = 6M]

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

4 [3] [3]

5 (a) Mengapakah Bank Rakyat tidak digolongkan sebagai bank perdagangan? (b) Terangkan tiga fungsi bank saudagar
Skema pemarkahan

5 (a). salah satu bank perdagangan ialah menerima deposit semasa dan ini membolehkan penggunaan cek oleh pelanggannya. (1m) - bank Rakyat pula merupakan sebuah bank simpanan tidak menerima deposit semasa sebagaimana yang dilakukan oleh bank perdagangan (1m) - Bank Rakyat hanya menerima deposit tubungan dan deposit tetap serta memberi Pinjaman (1m)

(b) 3 fungsi bank saudagar i. menerima deposit tetap daripada syarikat koporat atau institusi kewangan yang lain -deposit minimum yang diterima ialah RM250 000 (1m) ii. memberi pinjaman bersendiket atau pinjaman secara berkumpulan kepada institusi kewangan atau syarikat korporat (1m) iii memberi khidmat nasihat korporat yang berkaitan dengan pengambilalihan syarikat lain, penyusunan semula modal syarikat, pengabungan syarikat dan penyenaraian syarikat di pasaran saham (1m) 6 (a) Definisikan kadar syarat perdagangan dan terangkan cara pengiraannya. [4] (b) Bagi negara yang mengeksport barang pertanian dam mengimport barang industri,
bagaimanakah arah aliran kadar syarat perdagangan? [2]

Skema pemarkahan 6. (a) Definisi: Kadar syarat perdagangan menunjukkan nisbah antara harga eksport dan harga import.(1m) Cara pengiraannya: (i) Formula Kadar syarat perdagangan = x 100 (1m)

- Bila kadar syarat perdagangan di bawah 100 , perubahan ini mengambarkan perdagangan semakin buruk (1m) - Bila kadar syarat perdagangan lebih tinggi dari 100 , perubahan ini mengambarkan perdagangan semakin baik. (1m) (b) - Kadar syarat perdagangan negara-negara pengeluar barang pertanian akan semakin buruk (1m) - Ini kerana kenaikan harga-harga komoditi pertanian adalah lebih lambat daripada kenaikan harga barang industry (1m)

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*
7 Huraikan tiga bentuk sekatan bukan tarif

5
[6]

Skema pemarkahan 7 Sekatan bukan tarif - Sekatan kuota - Sekatan embargo - Sekatan piawaian kesihatan - Kawalan pertukaran asing Fakta M, Huraian1 M mana-mana 3 fakta dan huraian [ 3 X 2M = 6M]

8 Bezakan antara susutnilai mata wang dengan penurunan nilai mata wang. Skema pemarkahan

[6]

8 - Susutnilai mata wang ialah kemerosotan nilai sesuatu mata wang disebabkan oleh kemerosotan permintaan terhadap mata wang tersebut atau pertambahan penawaran mata wang tersebut dalam pasaran pertukaran bebas.(2m) - Rajah (1m) - Huraian (1m) * Mana-mana rajah sama ada kesan kejatuhan permintaan atau kesan kenaikan penawaran boleh diterima.

3.00
2.50 D1 D2 0Q2Q1KuantitiDolar(US$)

- Penurunan nilai mata wang merupakan tindakan kerajaan sesebuah negara Menurunka nilai mata wang tersebut berbanding dengan nilai mata wang lain (1m) -Contoh: Kadar pertukaran tetap ialah pada US$1 = RM3.00 adalah terlalu tinggi maka kerajaan Malaysia menetapkan kadar pertukaran tetap yang baru iaitu US$1 = RM2.80 (1m).

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

Bahagian C 9 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan cukai berkadar? (b) Terangkan kesan pengurangan cukai berkadar terhadap; (i) Fungsi tabungan (ii) Perbelanjaan agregat (iii) Perbelanjaan penggunaan
(iv) Keseimbangan pendapatan

[2]

[8]

Skema pemarkahan 9 (a)-Cukai berkadar ialah cukai yang dikenakan pada kadar yang sama bagi setiap tingkat pendapatan negara (2m) (b)(i)-Keluk fungsi tabungan menjadi lebih curam kerana nilai MPS naik, dan nilai tabungan autonominya kekal / tidak berubah (2m) (ii)-Perbelanjaan agregat meningkat kerana perbelanjaan penggunaan meningkat (2m) (iii)-Perbelanjaan penggunaan bertambah kerana nilai MPC meningkat dan nilai pendapatan boleh guna juga meningkat (2m) (iv)-Keseimbangan pendapatan negara akan berlaku pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi kerana nilai perbelanjaan agregat akan meningkat. (2m)

10 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertukaran bebas? [2] (b) Dengan menggunakan rajah yang sesuai, jelaskan bagaimana kadar pertukaran bebas ditentukan. [8] Skema pemarkahan 10 (a) Kadar pertukaran bebas ialah satu system kadar pertukaran asing yang ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran matawang asing dipasaran pertukaran asing. (2m) (b) RM US$ 3.90 3.75 3.50 S 0 Rajah (3m) Huraian: (5m) 944/2 *Skema jawapan. Q1 Q2 Q3, D Kuantiti US$

E0

SULIT*

SULIT* -

7 Keluk DD merupakan keluk permintaan terhadap Dolar Amerika Syarikat dalam pertukaran bebas (1/2 m) Dolar AS akan diminta oleh penduduk Malaysia apabila mereka mengimport barang dari AS (1/2m) Keluk SS merupakan keluk penawaran Dolar AS dalam pasaran pertukaran bebas (1/2m) Dolar AS akan ditawarkan apabila penduduk AS ingin mengimport barang dari Malaysia (1/2 m) Kadar pertukaran bebas ditentukan apabila pertukaran asing mencapai keseimbangan (1m) Keseimbangan dicapai apabila keluk permintaan mata wang asing bersilang dengan keluk penawaran mata wang asing pada tingkat kadar pertukaran tertentu (1m) Pada rajah keseimbangan dicapai apabila DD dan SS bersilang pada E0 Kadar pertukaran bebas antara Dolar Amerika dengan Ringgit Malaysia ditentukan pada US$1=RM3.75

[nota: maksimum 8 markah] 11. Dasar devaluasi merupakan langkah yang diambil oleh sesebuah negara dalam menangani masalah defisit dalam imbangan pembayaran. Bincangkan. [10] Skema pemarkahan 11.-Dasar ini berjaya sekiranya permintaan eksport dan permintaan import adalah anjal. Rajah : 2 markah Huraian : 4 markah Px Pm

Po H1 P1Ho Qx0Qm Q0Q1M1M0 (a) Permintaan eksport anjal (b) Permintaan import

- Bila harga eksport turun disebabkan kesan devaluasi maka kuantiti permintaan eksport meningkat dari OQo kepada OQ1 (1m) dan meningkatkan pendapatan eksport (1m) - Bila harga import meningkat kesan dari devaluasi maka perbelanjaan terhadap Import menurun. (1m) - Huraian mestilah menerangkan pada kedudukan sebelum dan selepas dasar dijalankan dengan bantuan gambar rajah bagi mendapat 4 markah (1m) 944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

12 (a) Dengan menggunakan contoh berangka, terangkan hubungan antara bekalan wang dengan tingkat harga umum berdasarkan persamaan fisher [6] Skema Pemarkahan Dalam sebuah ekonomi yang mencapai tingkat guna tenaga penuh. Andaian M = RM500j, V = 6, P = RM3 dan T = 1000j Maka MV = PT (m) RM500j x 6 = RM3 x 1000j (1m) RM3000j = RM3000 (1m) Oleh itu MV = PT = RM3000j Sekiranya V dan T adalah tidak berubah dan M meningkat sebanyak 10% maka (1m) M = RM 500j + RM50 j = RM550 j V=6 T = 1000 j Nilai P = MV = 550 j x 6 = RM3.30 (1m) T 1000 j Kesimpulan: Jelas bahawa kenaikan tingkat harga dari RM3.00 kepada RM3.30 iaitu meningkat sebanyak 10%. (1m) Terbukti apabila V dan T adalah tetap dengan M meningkat 10% maka P juga meningkat 10%. (1m)

12 (b)

Terangkan kritik Keynes terhadap teori Fisher

[4]

Skema Pemarkahan i)- Andaian ekonomi selalau berada pada paras gunatenaga penuh tidak benar (m) - kerana pendapatan negara sebenar selalu berada di bawah pendapatan gunatenaga penuh (m) - Ekonomi masih boleh menambahkan keluaran output (m) - Teori ini tidak berjaya menjelaskan kesan perubahan bekalan wang semasa ekonomi mengalami masalah pengangguran. (m) ii)- Andaian halaju peredaran wang (V) tetap dalam jangka pendek tidak benar (m) - kerana V bergantung kepada keadaan ekonomi.(m) - Jika Inflasi, V akan meningkat kerana perbelanjaan masyarakat meningkat (m) - Jika Meleset, V jatuh kerana perbelanjaan masyarakat menurun (m) iii)-Jumlah urusniaga (T) tetap tidak benar (m) - Permintaan wang oleh orang ramai bukan untuk urusniaga sahaja tetapi juga untuk awasan dan spekulasi, Oleh itu tambahan dalam bekalan wang tidak semestinya menaikkan paras harga pada kadar yang sama. (1m) iv)-Teori ini tidak mengambil kira kesan perubahan kadar bunga (m) - Perubahan bekalan wang akan mempengaruhi perbelanjaan agregat melalui perubahan dalam kadar bunga dan memberi kesan kepada tingkat harga (1m)

Fakta M, Huraian1 M mana-mana 2 fakta dan huraian [ 2 X 2M = 4M]

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

BAHAGIAN D 13 Jadual di bawah menunjukkan jumlah penawaran wang dan indeks harga pengguna Malaysia dari tahun 1996 hingga tahun 1999 Jumlah penawaran wang (RM billion) 329.7 390.8 401.4 434.5

Tahun 1996 1997 1998 1999

Indeks harga penggunan 107.0 109.9 115.7 118.9

(Sumber: Kementerian Kewangan Malayisa, Laporan Ekonomi 2000/2001) (a)Apakah yang dimaksudkan dengan penawaran wang dan indeks harga pengguna? [2] (b)Hitungkan kadar pertumbuhan penawaran wang dari tahun 1997 hingga tahun 1999 [2] (c)Hitungkan kadar inflasi dari tahun 1997 hingga tahun 1999 [2] (d)Apakah yang dimaksudkan dengan Teori Kuantiti Wang ? Jelaskan bagaimana data yang diberikan dapat menerangkan Teori Kuantiti Wang [4] Skema Pemarkahan a) - Penawaran wang ialah semua jenis wang yang berada dalam ekonomi, iaitu wang dalam edaran ( duit syiling dan wang kertas) campur semua deposit (1m) - Indeks harga pengguna ialah suatu ukuran tingkat harga umum pada suatu tahun tertentu berbanding dengan harga umum pada tahun asas (1m) b)- Kadar pertumbuhan penawaran wang = Bekalan wang tahun (t) - 1 x 100 Bekalan wang tahun (t -1) (m) - Kadar pertumbuhan bekalan wang Tahun 1997 1998 1999

Kadar Pertumbuhan 18.5% (m) 2.7% (m) 8.24% (m)

c) - Kadar inflasi = IHP (t) -1 x 100 (m) IHP (t 1) Tahun 1997 1998 1999 Kadar Pertumbuhan Inflasi 2.7% (m) 5.3% (m) 2.8% (m)]

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

10

d) - Teori Kuantiti wang ialah teori yang menentukan peratusan perubahan tingkat harga umum adalah sama dengan peratusan perubahan penawaran wang pada arah yang sama (1m) Jika sebut MV = PT (m) - Berdasarkan jawapan pada bahagian (b) dan (c), terdapat hubungan yang positif antara penawaran wang dengan indeks harga (1m) iaitu pertambahan penawaran wang menyebabkan harga meningkat (1m) tetapi peratusan pertambahan penawaran wang tidak sama dengan peratusan kenaikan inflasi (1m). Oleh itu teori kuantiti wang tidak dipenuhi sepenuhnya (1m)

14 Rajah di bawah menunjukkan permintaan dan penawaran kereta kereta di sebuah negara.
Harga (RM) D S E Harga selepas cukai

40 000 30 000

Harga sebelum cukai D

40

60

80

100

Kuantiti kereta (ribu unit)

(a) Hitung kuantiti kereta import dan kereta tempatan yang dikeluarkan di negara tersebut sebelum tarif. (b) Selepas tarif dikenakan, hitung (i) kadar kejatuhan penggunaan kereta (ii) kadar pertambahan pengeluaran kereta tempatan (iii) kadar perubahan import (iv) hasil kerajaan

[2] [2] [2] [2] [2]

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*
Skema pemarkahan 14. (a) Kuantiti kereta import = 100-40 = 60 ribu unit (1m)

11

Kuantiti kereta tempatan = 40 unit (1m) (b) (i) Rumus = (m) Kadar kejatuhan penggunaan kereta = 80 -100 X 100 (m) 100 = 20% (1m) (ii) Rumus = (m) kadar pertambahan pengeluaran kereta tempatan = 60- 40 X 100 (m) 40 = 50% (1m) (iii) Kuantiti import sebelum tarif = 100- 40 = 60 ribu unit (m) Kuantiti import selepas tarif = 80 -60 = 20 ribu unit (m) Maka, kadar perubahan import = 20 60 X 100 60 = 66.67% (1m) (iv) Hasil kerajaan = 10 000 x 20 000 (1m) = RM200 000 000 (1m)

15 Jadual di bawah menunjukkan kadar pertukaran Ringgit Malaysia (RM) berbanding dengan Dolar Singapura(S$). Dolar Amerika Syarikat (US$), dan Pound Sterling Britain() Mata wang Dolar Singapura(S$) Dolar Amerika Syarikat(US$) Pound Sterling Britain() ] (a) (i) Huraikan arah aliran nilai RM berbanding S$ dan () antara tahun 1997 hingga tahun 2001. [2] (ii) Apakah yang dapat anda jangkakan kesan arah aliran ini ke atas permintaan import barangan dan perkhidmatan negara dari Singapura dan negara Britain? [1] (b) Hitung peratus perubahan nilai mata wang Ringgit berbanding dengan Pound Sterling antara tahun 1997 dan 2001. [2] Tahun 1997 2.320 3.88 6.44

1998 2.288 3.80

1999 2.281 3.80

2000 2.195 3.80

2001 2.169 3.80

6.33 6.14 5.67 5.52 [Sumber : Laporan Ekonomi(diubahsuai)

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

12

(c) Sejak tahun 1998, kadar pertukaran RM berbanding Dolar Amerika telah ditetapkan pada US$1 = RM3.80. (i) Nyatakan jenis system kadar pertukaran yang diamalkan oleh Malaysia dalam tempoh 1998 2001. [2] (ii) Dalam keadaan bagaimanakah Ringgit Malaysia dikatakan terkurang nilai? [1] (d) Jika nilai RM terkurang nilai berbanding dengan Dolar Amerika Syarikat, apakah akan berlaku terhadap (i) eksport Malaysia ke Amerika Syarikat [1] (ii) eksport Amerika Syarikat ke Malaysia [1] (e) Nyatakan kedudukan imbangan perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat jika nilai RM terkurang nilai berbanding Dolar Amerika Syarikat. [1] Skema jawapan 15. (a) - Ringgit Malaysia berbanding Dolar Singapura dan Pound Sterling semakin meningkat antara tahun 1997 hingga 2001.(1m) - Semakin kurang Ringgit Malaysia diperlukan untuk ditukarkan menjadi Dolar Singapura dan Pound Sterling.(1m) (b) Tahun 1997 RM1 = 0.15 Tahun 2001 RM1 = 0.18 Peratus kenaikan Ringgit = = 20 % (2m) (c)(i) - Sistem kadar pertukaran tetap.(1m) (ii) -Ringgit Malaysia di katakan terkurang nilai apabila kadar pertukaran dalam system kadar pertukaran boleh ubah adalah lebih rendah daripada US$1 = RM3.80.(1m) - Contohnya bila kadar pertukaran di pasaran bebas ialah US$1 = RM3.50.(1m) (d) (i) - Eksport Malaysia ke Amerika Syarikat akan bertambah (1m) (ii) - Eksport Amerika Syarikat ke Malaysia akan berkurang (1m) (e) - Imbangan perdagangan bertambah baik (1m) x 100

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

13

16 Jadual di bawah menunjukkan data kewangan kerajaan Persekutuan Malaysia antara tahun 1997 hingga 2000. Tahun 1997 1998 1999 2000 Hasil kerajaan Perbelanjaan Mengurus Perbelanjaan Pembangunan (RM juta) (RM juta) (RM juta) 65 736 44 665 15 750 56 710 44 585 17 128 58 677 46 699 21 286 63 508 58 208 23 286 [sumber:Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2000/2001]

(a) Terangkan konsep berikut: (i) hasil kerajaan [1] (ii) Perbelanjaan mengurus [1] (iii) Perbelanjaan pembangunan [1] (b) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Akaun Semasa Kerajaan Persekutuan [1] (ii) Hitungkan akaun Semasa kerajaan persekutuan antara tahun 1997 hingga 2000. Jelaskan arah alirannya [3] (c) Hitung belanjawan kerajaan persekutuan dalam tempoh yang sama dan terangkan arah alirannya [3 ] Skema pemarkahan 16 (a) (i) - semua bentuk hasil yang diterima oleh kerajaan sama ada dalam bentuk cukai atau bukan cukai-bayaran lesen, saman (1m) (ii) -Perbelanjaan mengurus ialah perbelanjaan semasa kerajaan seperti bayaran gaji kakitangan kerajaan dan bayaran khidmat hutang (1m) (iii) -Perbelanjaan pembangunan ialah perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan untuk menggalakan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara seperti perbelanjaan kesihatan dan pendidikan (1 m) (b) (i)-Akaun semasa kerajaan persekutuan menunjukan jumlah hasil kerajaan selepas ditolak perbelanjaan mengurus kerajaan (1m) (ii) Rumus Akaun Semasa Kerajaan = Jumlah Hasil Kerajaan Perbelanjaan Mengurus Kerajaan (m) Tahun 1997 = 65 736 44 665 = 21 071 Tahun 1998 = 12 125 Tahun 1999 = 11 978 Tahun 2000 = 5 300 (1m)

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

14 Arah aliran: Walaupun akaun semasa kerjaan persekutuan menunjukkan lebihan, namun jumlahnya semakin merosot antara tahun 1997 hingga 2000. (1m)

(a) Rumus: Belanjawan kerajaan (RM juta) = Hasil kerajaan Perbelanjaan kerajaan (perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan) (m) Tahun 1997 = 65 736 (444 665 + 15 750) = 5 321 Tahun 1998 = -5 003 Tahun 1999= -9 308 Tahun 2000=-17 986 (1m) Arah aliran: Belanjawan kerajaan persekutuan semakin merosot antara tahun 1997 hingga 2000 malah mencatatkan defisit yang semakin besar antara tahun 1998 hingga 2000.(1m)

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*

SULIT*

15

944/2 *Skema jawapan.

SULIT*