Anda di halaman 1dari 33

KECERDASAN, KEMAHIRAN BERFIKIR, PENAAKULAN DAN METAKOGNISI

Oleh

AZMI BIN ABDUL HAMID


OPEN UNIVERSITI MALAYSIA

KECERDASAN DAN PEMIKIRAN


SATU SET KEMAHIRAN YG MEMBOLEHKAN INDIVIDU MENYELESAIKAN MASALAH SEBENAR KEBOLEHAN MENCIPTA BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN POTENSI MENCARI @ MENCIPTA MASALAH MEMPEROLEHI PENGETAHUAN BARU

Teori Kecerdasan: Gardner

Teori pelbagai kecerdasan diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner, Professor Pendidikan dari Harvard University

Ia yakin bahawa kecerdasan bukanlah hanya dalam satu bidang, tetapi dalam berbagai bidang Setiap anak adalah unik dengan kapasiti yang boleh dimaksimumkan Kecerdasan dapat dikembangkan dengan berbagai cara

Child

Kecerdasan Bahasa-Linguistik
Merupakan kecerdasan yang paling ramai dimiliki, kerana seluruh orang di dunia telah mengembangkan kecerdasan ini dalam bentuk komunikasi. Dimiliki oleh para public speakers, jurnalis, novelis dan para pujangga. Mencakupi bidang kemampuan untuk mengerti susunan perkataan Memungkinkan kita untuk mengenang sesuatu

Sambungan

Ditonjolkan melalui kegiatan membaca, menulis, berbicara dan menyemak. Digunakan secara intensif dalam kegiatan belajar mengajar Mencakupi kemahiran metalinguistik, yang memungkinkan kita untuk menggunakan bahasa dalam merefleksikan bahasa. Suka permainan bahasa (silang kata)

Kecerdasan Logik-Matematik

Dimiliki oleh para ilmuwan, ahli matematik dan detektif. .pola dan hubungan. Berhubungan dengan kemampuan menganalisa Sebab-Akibat, dan pemikiran deduktif dan induktif. Mencakupi kemampuan melakukan perkiraaan matematik dan penggunaan sistem bilangan abstrak Diperlukan dalam metod dan scientific processes

Kecerdasan Kinestatik
Kecerdasan ini terdapat pada para penari dan atlet, atau siapapun yang menggunakan koordinasi tubuh. Memungkinkan kawalan secara automatik atas gerakan Mencakupi kefahaman tentang masa, bila dan bagaimana bertindak balas. Mencakupi kemampuan untuk meningkatkan ketrampilan fizikal melalui kesatuan fikiran dan anggota badan.

Kecerdasan Visual-Ruang-Spatial

Dimiliki oleh para pelukis, pengukir, arkitek, seniman dan pilot. Memungkinkan kita untuk menerima imaginasi eksternal dan internal. Termasuk kemampuan untuk memberikan arahan, seperti pereka dalaman, atau mengarahkan keselamatan jalan raya. Dituangkan dalam grafik atau interpretasi artistik. Melibatkan imaginasi aktif.

Kecerdasan Muzik
Dimiliki para penyanyi, pengubah lagu, pengkritik muzik,. Melibatkan sensitiviti terhadap bunyi dan irama Digunakan untuk mengenali, meniru, menghasilkan mahupun penciptaan muzik Ada kalanya melibatkan kemampuan untuk membaca dan memberi komentar tentang nota muzik

Sambungan

Sensitif terhadap kualiti emosi dan unsur-unsur muzik Merupakan kecerdasan yang paling awal muncul. Sebagai contoh : Banyak komposer dunia mulai mengubah muzik saat mereka masih kanak-kanak. Kecerdasan yang lain mungkin tidak dapat dicapai pada usia sedemikian muda.

Kecerdasan Interpersonal

Dimiliki oleh para guru, kaunselor, therapist, guru agama dan ahli politik. Melibatkan sensitiviti terhadap mood dan temperamen orang lain Termasuk sensitif terhadap komunikasi verbal dan non verbal Melibatkan kerjasama dengan orang lain Mencakupi kemampuan untuk menggunakan perspektif yang berbeza atas suatu masalah Banyak digunakan oleh para pemimpin.

Kecerdasan Intrapersonal

Dimiliki oleh para psikiatris, ahli filsafat, dan pemimpin agama Digunakan untuk memperoleh selfawareness dan mengembangkan serta mengekspresikan diri Mencakupi emosi seseorang dan bagaimana emosi itu diekspresikan Melibatkan refleksi mengenai proses belajar dan berpikir seseorang Merupakan kecerdasan yang paling tidak dikembangkan

Kecerdasan Naturalist
Kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan tanaman, binatang, dan objek lainnya di alam : batu, rumput, dan berbagai flora dan fauna Manusia purba memutuskan binatang mana yang akan diburu dan bagaimana membezakan tanaman yang beracun atau tidak Manusia dalam budaya yang lebih maju mengidentifikasikan tanaman yang berbahaya ataupun spesis binatang Dimiliki oleh ahli biologi,ahli binatang, ahli tanaman mahupun petani.

KECERDASAN EKSISTENSIAL
Berupaya

tentang kewujudan dan kematian

manusia. Mereka taat beragama.

KEMAHIRAN BERFIKIR
Proses

menggunakan minda untuk mencari makna atau kefahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah

OBJEKTIF KEMAHIRAN BERFIKIR


Belajar

secara efektif atau sebaliknya Mengurus kehidupan dengan baik Meningkatkan pencapaian dlm hidup Meningkatkan keyakinan Membuat keputusan dengan tepat

KENAPA MANUSIA PERLU KEMAHIRAN BERFIKIR


Menjauhkan

pemikiran sempit Mengelakkan pemikiran terburu-buru Mengelakkan pemikiran kabur

JENIS KB BERFIKIR SECARA KREATIF


Keaslian

idea baru Kelancaran banyak masa singkat Kemudahlenturan idea pelbagai Penghuraian idea besar dipecah kepada idea lebih terperinci

PROSES PEMIKIRAN KREATIF


Penyediaan

masalah dikenal pasti Pengeraman tidak dapat selesai dibiarkan sementara Iluminasi penyelesaian ditemui di alam separuh sedar Pengesahan penyelesaian masalah tersebut @ tidak

KEMAHIRAN TERLIBAT DALAM KB KREATIF


Mencirikan
Mengumpul

dan mengelas Menganalisis Membuat kesimpulan Membezakan pendapat Banding-beza Urutan Menilai Periksa andaian Kesahihan sumber

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS


Kebolehan

untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea, kemahiran yang perlu untuk meningkatkan kb kritis ialah:

Membanding-beza

Membuat

kategori Meneliti bahagian kecil & keseluruhan Menerangkan sebab Urutan / sekuen Sumber dipercayai Ramalan Mengusul andaian inferens

PENAAKULAN
Kemahiran

berfikir logikal yg melibatkan penggunaan proses induksi atau deduksi dlm memberi sebarang kesimpulan Faktor mempengaruhi Persekitaran (masa, tempat, individu lain) Isu biasness

METAKOGNISI
Tindakan

berfikir tentang apa yang difikirkan. Kebolehan seseorang mengawal pemikiran sendiri. Kebolehan individu berada di luar kepalanya dan cuba mengesan cara dia berfikir atau mengesan proses kognitif yang dilakukannya

JOHN FLAVEL (1976) MEMBAHAGIKAN METAKOGNISI KPD. 3 BAHAGIAN


1.

2.

3.

Variabel Individu segala tindakan kita adalah akibat drpd cara kita berfikir Variable Tugas sesuatu yang dianggap tidak boleh dilaksanakan, berfikir bagaimana utk memudahkannya Variable Strategi bagaimana mengatasi sesuatu masalah yang timbul

IMPLIKASI TEORI PELBAGAI KECERDASAN DALAM PENGAJARANPEMBELAJARAN

Dalam Teori Pelbagai Kecerdasan, Gardner (1983) berpendapat bahawa setiap insan mewarisi tujuh kecerdasan yang berlainan

Orang yang mempunyai kecerdasan linguistik/verbal berupaya menggunakan bahasa secara berkesan, sama ada secara lisan ataupun tulisan, termasuk kebolehan memanipulasi ayat, gaya bahasa dan pengucapannya yang baik, tepat serta sempurna.
Implikasinya ialah penguasaan bahasa adalah penting untuk mempelajari mata pelajaran yang lain.

SAMBUNGAN

Diperingkat sekolah, tumpuan hanya diberikan untuk menguji kecerdasan kognitif seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan ligikal-matematik dan kecerdasan ruang sahaja. Penilaian bukan kognitif jarang diadakan. Sehubungan dengan itu, kecerdasan pelajar dalam bidang muzik, kinestetik, interpersonal dan intrapersonal pula harus diberi perhatian untuk perkembangannya.

KECERDASAN EMOSI (EMOTIONAL INTELLIGENCE )

Merujuk kpd integrasi emosi dgn struktur kognitif dlm personaliti individu, iaitu sejenis elemen psikologikal yang dihasilkan drp penerapan emosi dgn kognitif seseorang J. D. Mayer dan P. Salovey (1993) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kognitif masyarakat, merangkumi tiga kategori utama iaitu : Kebolehan membezakan emosi diri dengan orang lain Kebolehan mengawal emosi diri dan menyelaraskannya dengan emosi orang lain. Kebolehan menggunakan maklumat emosi untuk membimbing pemikiran

Teori Daniel Gloeman - mengkategorikan kecerdasan emosi seperti berikut:1. 2. 3. 4. 5. Kebolehan memerhati diri Kebolehan mengurus emosi kebolehan menggalak diri kebolehan boleh mengawal perasaan teruja, dan menguasai teknik menjalin hubungan interpersonal

Darjah emosi (emotional Quotient: EQ) merujuk kepada pengukuran piawai yang menggambarkan kecerdasan emosi seseorang

CARA GURU MEMBANTU MURID MENGURUS KECERDASAN EMOSI DIRI

Mengajar

murid teknik-teknik untuk mengawal emosi mereka apabila mereka berasa marah kepada orang lain Mengajar murid untuk mengenal pasti perasaan serta emosi berbeza yang mereka alami dalam sistem persekolahan Menasihati murid teknik-teknik untuk menenangkan diri dalam keadaan-keadaan tegang dengan rakan sebaya

SAMBUNGAN

Amalkan sikap kepimpinan demokratik Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan Menggunakan teknik menyoal Menggunakan percakapan yang sesuai Menggunakan strategi memusatkan murid Menggunakan banyak alat bantu mengajar Mewujudkan suasana interaksi yang kondusif dalam bilik darjah Membantu murid bermasalah Mengajar dengan sikap penyayang Gunakan ganjaran sebagai galakan dan motivasi pembelajaran

bih dah

Anda mungkin juga menyukai