Anda di halaman 1dari 7

TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama

: : 0700 0800 (60 minit) : Tahun Lima (5) : Kebudayaan Malaysia : Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita : 25 orang :

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat Fokus Sampingan :

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 10.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

Aras 1 (iii) Membina draf karangan yang lengkap 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 1.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan Pengetahuan Sedia Ada :

i) Murid-murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia secara lisan dan membina ayat mudah. Objektif Eksplisit Pada akhir pelajaran murid dapat : :

i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan petikan dalam buku teks muka surat 115. ii) Mebuat andaian tentang sesuatu pekara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat dalam petikan yang dibaca. iii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Sistem Bahasa i) Tatabahasa ii) Kosa kata Pengisian Kurikulum i) Ilmu ii) Nilai murni Kemahiran Bernilai Tambah : : Kata hubung, kata kerja : Permainan lungsuran, tradisional, generasi : : Kajian Tempatan dan Pendidikan Moral : Hormat-menghormati, kasih sayang, patriotisme, semangat bermasyarakat :

i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran Berfikir iii) Kajian Masa Depan iv) Belajar Cara Belajar Isi Pelajaran i) Teks petikan ii) Tatabahasa / kosa kata Bahan Sumber Mengajar i) Teks dialog ii) Kamus iii) LCD, slaid, laptop

: Verbal linguistik, TMK, interpersonal, intrapersonal : Menjana idea, meramal, menganalisis : Mengekalkan dan memelihara keunikan budaya kita : Menonton dengan aktif, membaca, mencatat, memproses dan melaporkan maklumat :

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran Gambar pelbagai pakaian tradisional rakyat Malaysia

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru memberikan salam kepada murid-murid dan bertanyakan khabar serta persediaan murid

Catatan

Soalan guru: Pernah lihat pakaian-pakaian ini? Bangsa apa yang memakai pakaian ini? Bila pakaian ini sesuai digunakan?

dalam menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. 2. Guru memaparkan gambar pelbagai pakaian tradisional dengan menggunakan laptop dan paparan LCD di hadapan kelas. 3. Guru meminta semua murid melihat gambar tersebut dengan penuh teliti. 4. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan gambar tersebut. 5. Murid diberi penghargaan atas jawapan dan kerjasama mereka dalam set induksi. 6. Berdasarkan gambar tadi, guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Kebudayaan negara

Perkembangan Langkah 1 (15 minit)

Teks petikan buku teks muka surat 115. Kosa kata: Permainan lungsuran Tradisional Generasi

kebanggaan kita 1. Guru memints murid-murid membaca petikan tersebut dengan sebutan yang betul dan intonasi yang betul dalam kumpulan yang telah ditetapkan. Kumpalan A: Kategori baik Kumpulan B: Kategori sederhana. Kumpulan C: Kategori lemah. 2. Guru memilih beberapa orang murid secara rawak untuk membaca teks petikan. 3. Guru meminta murid-murid mengecam lima isi penting daripada teks petikan. 4. Guru memberi peneguhan positif kepada murid yang menjawab dan meminta murid-murid lain memberikan tepukan kepada rakan mereka.

7.

5. Guru meminta murid-murid membuat ayat-ayat daripada perkataan kosa kata yang diberikan oleh guru berdasarkan petikan. 6. Guru memberi makna perkataan dan meneliti ejaan kosa kata menggunakan kamus kepada Langkah 2 (10 minit) Soalan: Lengkapkan borang pengurusan grafik yang berikut berdasarkan petikan. Langkah 3 (10 minit) Langkah 4 (15 minit) Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran 1. Guru membuat rumusan Nilai murni: murid-murid. 1. Guru mengedarkan borang lembaran kerja kepada muridmurid. 2. Guru meminta murid-murid melengkapkan lembaran kerja. 3. Guru

mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. 2. Guru juga menanyakan nilai-nilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Hormat-menghormati, kasih sayang, patriotisme, semangat bermasyarakat

Anda mungkin juga menyukai