Anda di halaman 1dari 51

PEMBANGUNAN EKONOMI DLM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

4.0 HASIL PEMBELAJARAN

Menerangkan konsep modenisasi.


Menghuraikan konsep dan proses pembangunan di Malaysia. Menjelaskan hubung kait antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia.

4.1

Pengenalan

4.2

TAJUK 4: PEMBANGUNAN EKONOMI DLM KONTEKS HE DI MALAYSIA

Konsep Modenisasi 4.5 Kesimpulan 4.3 Modenisasi Di Malaysia

4.4 Isu-isu Utama Ekonomi

4.1 PENGENALAN Hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia. Alat analisis :
modenisasi pembangunan ekonomi pembangunan politik

4.2.1

Pembangunan Ekonomi

4.2.2

4.2 MASYARAKAT PLURALISTIK SELEPAS MERDEKA

Modernisasi Di Eropah

4.2.3 Penjajahan: Pemodenan Bukan Eropah

4.2.4 Pemodenan atau Pembaratan?

4.2 KONSEP MODENISASI Modenisasi sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan berlaku secara berencana atau tidak berencana. Perubahan berencana adalah suatu proses di mana matlamat, kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan. Modenisasi mengandungi dua aspek utama:
pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.

4.2.1 PEMBANGUNAN EKONOMI:


MATLAMAT, Matlamat KAEDAH, UKURAN PENCAPAIAN

untuk wujudkan masyarakat industri.


Kaedah atau proses yang dilaksanakan Pembangunan teknologi : tradisional -> saintifik dan canggih. Pembangunan pertanian : sara diri -> komersial Industrialisasi : produksi secara besar-besaran. Urbanisasi : perpindahan penduduk ke bandar. Ukuran pencapaian menggunakan GNP (gross national product).

4.2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat,


Kaedah, Ukuran Pencapaian
Konsep dan proses modenisasi yang kita kenal hari ini memang bermula di Eropah Barat akibat daripada dua revolusi besar :
Revolusi Perancis (politik feudal) Revolusi Industri (ekonomi).

Modenisasi di Eropah Barat telah melimpah ke dunia ilmu pengetahuan dan maklumat. Persoalan modenisasi dapat ditinjau daripada dua sudut:
Sudut falsafah Sudut praktikal

4.2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat,


Kaedah, Ukuran Pencapaian Sudut Falsafah Teori evolusi merupakan teori yang sangat berpengaruh dalam perbincangan tentang kemajuan masyarakat. Evolusionisme - perkembangan negara miskin ke arah menjadi masyarakat moden adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, dapat diramalkan. Dua aliran dalam menerangkan gagasan:
Bersifat sehala (unilinear), melalui tahap-tahap tertentu. Bersifat banyak hala (multilinear).

4.2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat,


Kaedah, Ukuran Pencapaian Sudut praktikal Bertitik tolak daripada berlakunya kemajuan sains dan teknologi Berdasarkan kemajuan sains dan teknologi, masyarakat di Eropah Barat mula mencari cara untuk mengatasi alam sekitar dan berusaha mengumpul kekayaan. Teknik produkdi tradisional diganti dengan jentera. Hasilnya, Revolusi Industri pada abad ke-18.

4.2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat,


Kaedah, Ukuran Pencapaian Matlamat modernisasi Mengejar kehidupan yang lebih maju dan moden. Kaedah

Dicapai dengan cara meningkatkan sains dan teknologi sehingga dapat melaksanakan industrialisasi.
Ukuran Pencapaian Menggunakan kaedah seperti kadar pertumbuhan ekonomi dan keluaran dalam negeri kasar (KDNK).

4.2.3 PENJAJAHAN: SALURAN UTAMA


PEMODENAN WILAYAH BUKAN EROPAH
Imperialisme ke wilayah lain melalui perdagangan berakhir dengan penjajahan terhadap wilayah terpilih seperti di Afrika dan Asia.
Penjajahan dilaksanakan untuk memastikan perlanjutan pembekalan barang mentah, buruh dan juga pengawasan pasaran secara berterusan. Ini menyebabkan kebudayaan, kehidupan sosial dan politik masyarakat yang dijajah menjadi berubah.

4.2.3 Penjajahan: Saluran Utama Pemodenan


Wilayah Bukan Eropah
Sistem kerja kolonial ini dianggap sebagai punca kemunduran dan kegagalan negara membangun untuk berkembang maju seperti yang dikemukakan oleh
teori imperialisme - Lenin, teori pergantungan - Paul Baran teori dependency - Andre Gunder Frank.

Proses penjajajahan memunculkan pandangan bahawa masyarakat bukan Eropah Barat yang ketinggalan harus mencontohi organisasi sosial dan cara hidup masyarakat Eropah Barat.

4.2.4 LUAR EROPAH: PEMODENAN


ATAU PEMBARATAN
Pembangunan ekonomi dan politik Eropah Baratmenjadi model di negara-negara membangun. Dua proses yang tampak serupa walaupun sebenarnya tidak sama:
Pemodenan adalah suatu proses perubahan dalam semua aspek kehidupan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Pembaratan adalah suatu proses peniruan gaya hidup Eropah Barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana.

4.2.4 Luar Eropah: Pemodenan atau


Pembaratan
Dalam proses kemerdekaan wilayah jajahan, negara Eropah Barat menjadi model pilihan utama sebagai contoh bagi pembentukan negara. Ada dua aspek utama yang ditiru :
Aspek politik : Model negara-bangsa dan demokrasi politik. Aspek ekonomi : Model berasaskan kapitalisme, industri dan teknologi.

Setelah merdeka, sistem yang ada dilanjutkan dengan sedikit penyesuaian tapi masih mengekalkan model Eropah Barat.

4.2.4 Luar Eropah: Pemodenan atau


Pembaratan
Model Eropah Barat pada asasnya dipengaruhi oleh perspektif modenisasi yang bertitik tolak daripada falsafah evolusi (suatu proses yang bersifat sehala). Pembangunan dianggap akan dapat dicapai sekiranya nilai dan unsur tradisional digantikan dengan nilai dan unsur moden. Termasuk dalam perspektif ini adalah :
teori ideal typical index - Rostow, Hoselitz dan Nash (1963), teori difusi - Moore dan Feldman.

4.2.4 Luar Eropah: Pemodenan atau


Pembaratan
Pembangunan hanya muncul sebagai satu strategi yang bersifat universal pada era selepas Perang Dunia Kedua setelah negara-negara baru merdeka bergabung dalam komuniti dunia dan mengejar pembangunan. PBB telah menyusun program bantuan antarabangsa berdasarkan perspektif modenisasi melalui Bank Dunia dan Dana Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund - IMF).

4.2.4 Luar Eropah: Pemodenan atau


Pembaratan
Pembangunan boleh diertikan sebagai perubahan yang terarah, mungkin dalam bentuk :
mengembangkan kepercayaan masyarakat (daripada yang bersifat agama kepada sekular), dalam pola-pola sosial mereka (daripada yang bersifat luar bandar kepada masyarakat bandar), dalam erti material (penggunaan tenaga haiwan kepada tenaga jentera untuk melaksanakan proses produksi).

4.2.4 Luar Eropah: Pemodenan atau


Pembaratan
Pertengahan abad ke-20 - dominasi Eropah Barat telah berakhir, dunia memasuki zaman peradaban global. Menurut Barraclough (1978) ada tiga perkara yang menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan bersama:
Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan komunikasi yang secara fizikal menghubungkan berbagai-bagai wilayah di dunia. Pertumbuhan yang begitu cepat dalam perdagangan yang diiringi oleh pola ketergantungan yang tinggi. Pengaliran modal yang besar, terutama dalam bentuk pelaburan secara langsung oleh firma Eropah Barat di daerah bukan-industri.

4.2.4 Luar Eropah: Pemodenan atau


Pembaratan
Pihak yang banyak berperanan dalam perkembangan ekonomi global adalah golongan kapitalis. Golongan kapitalis berusaha untuk mengembangkan dirinya melampaui batas negara dengan cara
mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi. mewujudkan institusi-institusi yang khusus seperti pasaran kewangan, pasaran komoditi, dan perpindahan hak milik harta yang merangsang dan memudahkan pertukaran ekonomi secara jarak jauh.

Hubungan ekonomi global disempurnakan dengan proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukaran kewangan, buruh migrasi, kerjasama organisasi dan ekonomi antarabangsa.

4.2.4 Luar Eropah: Pemodenan atau


Pembaratan
Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan penyertaan negara baru dalam hubungan politik dan ekonomi antarabangsa, sehingga akhirnya dinamakan sebagai globalisasi. Dalam proses globalisasi, terdapat dua aktor yang tidak menggunakan negara-bangsa sebagai landasan kegiatan. Dalam bidang politik- PBB, menggalakkan proses demokrasi politik berjalan di seluruh dunia. Dalam bidang ekonomi, golongan kapitalis yang membentuk multinational corporations (MNC) atau transnational corporations.

4.3.1

Komponen Ekonomi
4.3.5 Ciri-ciri Etnik Dalam Konteks Majoriti Demografi, Politik & Ekonomi

4.3.2
Komponen Politik

4.3 MODERNISASI DI MALAYSIA

4.3.6 Perancangan Pembangunan Lima Tahun 4.3.3 Hubungan Etnik Dlm Konteks Modernisasi Malaysia 4.2.4 Acuan Ekonomi Malaysia

4.3.7 Dasar-dasar Awam: Pertanian, Perindustrian & K-Ekonomi

4.3 MODENISASI DI MALAYSIA Malaysia memulakan perjalanan modenisasi dengan kehadiran kolonial Inggeris. Sebagaimana negara baru yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, melakukan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Dua komponen penting untuk modenisasi
Komponen ekonomi Komponen politik

4.3.1 KOMPONEN EKONOMI


Sejak awal lagi, sasaran Malaysia - mewujudkan masyarakat industri. Tumpuan: Peringkat awal - lebih ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import.

Akhir 1960-an- pembangunan teknologi dan peralihan daripada industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport.
Menjelang 2000-an- pembangunan ekonomi berteraskan Kekonomi.

4.3.2 KOMPONEN POLITIK


Isu pembinaan negara bangsa penting kerana wilayahnya terdiri dariopada gabungan daerah, bangsa dan kerajaan yang berbeza hasil daripada proses migrasi dan penjajahan. Modenisasi dilakukan melalui:
Pembinaan negara bangsa Dasar awam Penialain pencapaian dasar awam Integrasi nasional

4.3.3 HE DALAM KONTEKS MODERNISASI


Komponen ekonomi adalah penting dalam konteks modenisasi Malaysia, sama ada pada zaman kolonial atau pasca-kolonial, khususnya, dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran (tanah, buruh, modal). Cita-cita pembinaan negara-bangsa selalu gagal kalau pembangunan ekonomi tidak mantap, seperti yang kita saksikan berlaku di Afrika.

4.3.4 ACUAN EKONOMI MALAYSIA


Ekonomi Malaysia terbentuk dengan ciri-ciri uniknya melalui pengalaman dijajah kolonial Inggeris, e.g. getah dan kelapa sawit. Pembinaan rangkaian infrastruktur sebagai sokongan kepada industri asas. Tenaga buruh di Malaysia juga unik kerana terdapat division of labour mengikut kumpulan etnik. Dua ciri: (1) aspek ekonomi; (2) ciri etnik

4.3.5 CIRI-CIRI ETNIK DALAM KONTEKS MAJORITI DEMOGRAFI, POLITIK, EKONOMI


Terdapat 24.36 juta penduduk Malaysia pada 2006: bumiputera 25.3%; Cina 25.3%, India 7.5%, etnik SS 1.3%. Aspek demografi menentukan kuasa politik.

Melayu etnik majoriti dari segi demografi dan politik, Cina menguasai ekonomi.
Kerajaan utamakan keseimbangan ekonomi untuk elak 13 Mei.

4.3.6 PERANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN


Draft Development Plan of Malaya (1950-1955)
Asas tradisi perancangan moden

Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) Rancangan Malaya Kedua (1961-1965)


Penerusan dasar oleh pemimpin tempatan

Ke arah pemerintahan sendiri (PU 1955, Kemerdekaan 31 Ogos 1957)

Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)

Lebih agresif, meliputi pendidikan, bahasa, budaya. Fokus utama, bangunkan masyarakat desa yg miskin.

4.3.6 PERANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN


Konfrontasi Malaysia Indonesia, Peristiwa 13 Mei

Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975)


DEB (1971-1990)

Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980)

Menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor dan etnik

Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990) Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995)

RMK4, RMK5 & RMK6 menitikberatkan teknologi yg lebih maju dan dasar penswastaan

4.3.6 PERANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN


Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005)
RMK7 & RMK8 berikan perhatian kepada industri berasaskan kekonomi

Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010)


Modal insan hadhari

4.3.7 DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN, PERINDUSTRIAN DAN K-EKONOMI


Badan-badan untuk memajukan pertanian dan membasmi kemiskinan
FELDA FELCRA MARA

1990an, perhatian kepada sektor perindustrian, e.g.


Dasar Perindustrian Berat Dasar Penswastaan

Kini pembangunan ekonomi menjurus kepada k-ekonomi dan ICT

4.4.9

4.4.1

Pendidikan , Ekonomi & Etnisiti

Pertumbuhan & Agihan

4.4.5 Globalisasi, Ekonomi Malaysia & Hubungan Etnik

4.4.2
Equality & Equity 4.4.6 Krisis Besar Ekonomi 1985-1986, 1997-1998: Implikasi Kepada Usahawan

4.4 ISU-ISU UTAMA EKONOMI

4.4.3 Dasar Ekonomi Baru & Hubungan Etnik

4.4.8 Dasar Penswastaan

4.4.4 Pendidikan , Ekonomi & Etnisiti

4.4.7 Ekonomi Islam Dalam Ekonomi Arus Perdana Malaysia

4.4.1 ANTARA PERTUMBUHAN DAN AGIHAN


Antara Pertumbuhan Dan Agihan Isu pembangunan ekonomi berkait rapat dengan isu sosial terutama berkaitan dengan isu kemiskinan dan agihan pendapatan menurut golongan etnik. Beberapa isu penting :
Antara Pertumbuhan dan Agihan Antara Equality dan Equity

Isu agihan pendapatan ini dapat dilihat dua sudut,


antara kelas sosial yang berbeza. antara kelompok etnik yang berbeza. Untuk atasi masalah, DEB dilancarkan.

4.4.2 Antara Equity dan Equality


Antara Equity dan Equality Isu equity atau keadilan dan equality atau kesamarataan di kalangan rakyat Malaysia sudah dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Fasal (8) Perkara (1) Perlembagaan Malaysia menegaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Fasal (153) berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera.

4.4.3 DEB DAN HE


DEB dan HE Dasar pecah dan perintah British Pembangunan tidak seimbang Wujudkan jurang ekonomi antara kaum Bukti kemiskinan, rujuk Jadual 4.1 (ms 55) dan Jadual 4.2 (ms 56). DEB tidak mendiskriminasikan kaum, hanya sasarkan 30% pemilikan, bukannya 100%.

Insiden kemiskinan menurun


% Isi rumah Malaysia
60 50 40 30 20 10 0
Jumlah Luar Bandar Bandar Ketermiskinan 1970 49.3 58.6 24.6 1990 16.5 21.1 7.1 3.9 2002 5.1 11.4 2.0 1.0

Nota : Pendapatan Garis Kemiskinan (PLI) untuk 2002 adalah RM529 sebulan di Semenanjung Malaysia (saiz isi rumah 4.6) ; RM690 di Sabah (saiz isi rumah 4.9) ; dan RM600 di Sarawak (saiz isi rumah 4.8). Ketermiskinan dianggarkan mengguna separuh dari PLI.

Jurang pendapatan antara kaum berkurangan

Nisbah ketaksamaan pendapatan isirumah

1970

1980

1990

1999

2002

Luar Bandar : Bandar Bumiputera : Cina Bumiputera : India

1: 2.1 1: 1.8 1: 2.3 1: 1.9 1: 1.8 1: 13

1: 1.7 1: 1.8 1: 2.1 1: 1.7 1: 1.7 1: 1.8 1: 13 1: 1.4 1: 1.3

Pemilikan ekuiti Bumiputera sektor korporat meningkat tetapi masih belum mencapai sasaran 30% Matlamat 1970
Bumiputera Bukan Bumi. 2.4 32.3

Pencapaian 1990
19.3 46.8

1990
30.0 40.0

2002
18.7 43.2

Cina
India Lain-lain Asing Nomine JUMLAH 63.3 2.0 100.0 100.0 30.0

45.5
1.0 0.3 25.4 8.5 100.0

40.9
1.5 0.8 28.9 9.2 100.0

Penyertaan golongan profesional Bumiputera meningkat, 1990-2003


1990 Profesion Akauntan Arkitek Doktor Doktor Gigi Doktor Veterinar Jurutera Juru Ukur Peguam JUMLAH 2002

Bumi Cina
11.2 23.6 27.8 24.3 35.9 34.8 44.7 22.3 29.0 81.2 74.4 34.7 50.7 23.7 58.2 49.6 50.0 55.9

India
6.2 1.2 34.4 23.7 37.0 5.3 3.7 26.5 13.2

Bumi
20.0 43.6 38.5 38.2 40.1 43.5 46.0 35.1 37.2

Cina
74.6 52.6 29.9 40.3 29.8 50.1 49.3 38.4 50.1

India
5.1 1.3 27.5 19.1 25.7 5.3 3.1 25.8 11.2

Kualiti Hidup rakyat Malaysia meningkat


1970
Jangka hayat (tahun) Lelaki Perempuan Kadar kematian bayi /1000 kelahiran Nisbah penduduk / doktor Kadar celik huruf (%) Telefon / 1000 penduduk, termasuk telefon mudah alih Kemudahan asas:

1990

2003

61.6 65.6
39.4 4,302 58 17

68.9 73.5
13.0 2,581 85 131

70.4 75.3
5.7 1,395 94 583

Bekalan air paip (%dpd penduduk)


Bekalan elektrik (% dpd isirumah)

48 44

80 80

90.5 95.7

4.4.4 PENDIDIKAN, EKONOMI DAN ETNISITI


Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti: Bahasa, Sains dan Ekonomi Bahasa Melayu
Bahasa rasmi- pemangkin pembangunan negara Wadah komunuikasi untuk perpaduan nasional

Pendidikan vernakular dibenarkan Kepentingan BI Dasar bahasa selepas 199


Martabatkan BM sebagai bahasa perpaduan Menjadikan BI bahasa pengajaran sains & math

4.4.5 GLOBALISASI, EKONOMI MALAYSIA DAN HE


Globalisasi, Ekonomi dan HE Globalisasi Membantu memajukan ekonomi Asia dalam tempoh yang singkat (negar negara Eropah Barat ambil masa yang lama) Menyebabkan negara-negara Asia mengalami krisis ekonomi 19851986. Akibat aliran keluar masuk modal asing Kesan kepada syarikat-syarikat.

4.4.6 KRISIS BESAR EKONOMI 19851986, 1997-1998


Implikasi Terhadap Usahawan Melayu dan Bukan Melayu Syarikat bukan Melayu berpengalaman, mampu hadapi krisis ekonomi. Syarikat Melayu tiada pengalaman, bermasalah, 1998, 25000 syarikat IKS dan 191 syarikat milik majoriti Melayu muflis. Perkongsian bijak bumi nonbumi untuk menghadapi cabaran ekonomi.

4.4.7 EKONOMI ISLAM


DALAM EKONOMI ARUS PERDANA MALAYSIA Bank-bank Islam pertama di dunia; Dubai Islamic Bank, UAE, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), Arab Saudi pada 1975; membawa kepada kepesatan institusi kewangan Islam di seluruh dunia 19761985. Sudan, Pakistan, Iran tukar kepada sistem perbankan Islam. Gesaan di Malaysia, kejayaan LUTH.

4.4.7 EKONOMI ISLAM


DALAM EKONOMI ARUS PERDANA MALAYSIA

Kerajaan mewartakan Akta Bank Islam 1983, Akta Pelaburan Kerajaan 1983, berkembangnya sistem perbankan, insuran dan pasaran kewangan Islam. Akta Takaful 1984, penubuhan STMB, TNSB dsb. Dua peranan sistem perbankan Islam: Penyumbang kepada ekonomi negara Memenuhi tuntutan masyarakat Islam

4.4.8 DASAR PENSWASTAAN


DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK

Diperkenalkan 1983, bertentangan dengan dasar pemiliknegaraan (nationalization) Tun Dr M: kerajaan tidak cekap, swasta cekap, penswastaan tingkatkan prestasi. Perbelanjaan sektor awam: 28% (1975); 35% (1982), kerajaan menanggung beban kewangan yang besar.

4.4.8 DASAR PENSWASTAAN


DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK

Tujuan Dasar Penswastaan: 1. Kurangkan beban kewangan kerajaan. 2. Tingkatkan persaingan, perbaiki kecekapan dan produktiviti. 3. Rangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian. 4. Kurangkan bilangan dan saiz sektor awam. 5. Membantu pencapaian matlamat DEB.

4.4.9 INDUSTRI AUTOMOBIL


NASIONAL DAN PENGLIBATAN ETNIK 1980an, usahasama dengan Mitsubishi, selaras dengan Dasar PKT. 7 Mei 1983, penubuhan PROTON, modal berbayar RM150 juta. Pemegang saham: HICOM (70%), Mitsubishi Motors Corporation (15%), dan Mitsubishi Ciorporation (15%). 1 Julai 1985, Proton Saga, model pertama dikeluarkan.

4.4.9 INDUSTRI AUTOMOBIL


NASIONAL DAN PENGLIBATAN ETNIK

Untuk melindungi industri automobil nasional, Dasar Automotif Negara (DAN) dilancarkan. Tujuan utama DAN:
merangsang pertumbuhan nilai ekonomi yang mapan sehingga dapat memaksimumkan sumbangan sektor automotif terhadap ekonomi negara; Memberi manfaat kepada pengguna.

Sebagai wadah kepada penglibatan golongan Bumiputera

4.5 KESIMPULAN Aspek ekonomi dan etnisiti tidak dapat dipisahkan. Kadar pertumbuhan ekonomi dan indeks kualiti hidup rakyat yang positif adalah bukti kejayaan pembangunan ekonomi Malaysia. Kesan positif pembangunan ekonomi Malaysia dalam konteks hubungan etnik:
kemiskinan tanpa mengira etnik. penyusunan semula masyarakat agar kedudukan sosioekonomi antara etnik adalah seimbang

Anda mungkin juga menyukai