Anda di halaman 1dari 392

LATIHAN MATERI PILIHAN GANDA UJIAN PROFESI ADVOKAT HUKUM ACARA PIDANA 1.

Salah satu hak terdakwa dalam hukum acara pidana adalah mengajukan eksepsi, yang diajukan terhadap .. A. Surat dakwaan jaksa kabur B. Surat tuntutan Jaksa C. Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian D. Replik Jaksa PEMBAHASAN : A PASAL 156 AYAT (1) KUHAP : Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi
1

kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 2. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan oleh ..... A. Jaksa Penuntut Umum B. Majelis Hakim C. Jaksa Agung D. Terdakwa PEMBAHASAN : C PASAL 259 AYAT (1) KUHAP : Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonanan kasasi oleh Jaksa Agung.
2

3. Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan. Dalam Pasal berapa hal ini diatur KUHAP .. A. Pasal 20 KUHAP B. Pasal 69 KUHAP C. Pasal 197 KUHAP D. Pasal 244 KUHAP PEMBAHASAN : B PASAL 69 KUHAP : Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka Sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 4. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan materiil. Apabila syarat formil tidak
3

terpenuhi maka surat dakwaan tersebut .. A. Batal demi hukum B. Dapat dibatalkan C. Batal saja D. Harus diperbaiki oleh Penuntut Umum PEMBAHASAN : B SYARAT FORMIL 143 AYAT (2) HURUF A KUHAP : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. 5. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berisi/memuat .. A. Tempat tindak pidana dilakukan
4

B. Waktu tindak pidana dilakukan C. Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan D. Jawaban A, B dan C benar PEMBAHASAN : D PASAL 143 AYAT (2) huruf B KUHAP : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (unsur-unsur tindak pidana) dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 6. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan mengenai hal A. Yang dilihat sendiri oleh Terdakwa B. Yang dialami sendiri oleh Saksi C. Yang didengar sendiri oleh Terdakwa D. Yang diketahui sendiri oleh Penyidik

PEMBAHASAN : B PASAL 1 ANGKA 27 KUHAP : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 7. Undang-undang yang mengatur Hukum Acara Pidana adalah .. A. UU No. 18 Tahun 1981 B. UU No. 15 Tahun 1991 C. UU No. 8 Tahun 1981 D. UU No. 5 Tahun 1985 PEMBAHASAN : C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, diundangkan
6

dan ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Desember 1981, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209. 8. Yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan, kecuali A. Tidak akan menghilangkan barang bukti B. Tidak akan melarikan diri C. Tidak akan mengulangi lagi tindak pidana D. Atas permintaan keluarga Terdakwa PEMBAHASAN: D 9. KUHAP menetapkan beberapa jenis penahanan, kecuali A. Penahanan rumah tahanan negara B. Penahanan penjara C. Penahanan kota
7

D. Penahanan rumah PEMBAHASAN : B PASAL 22 AYAT (1) KUHAP : Jenis penahanan dapat berupa : Penahanan rumah tahanan negara ; Penahanan Rumah dan Penahanan Kota. 10. Penyidik dapat menahan Tersangka tanpa perpanjangan paling lama A. 20 hari B. 30 hari C. 60 hari D. 90 hari PEMBAHASAN : A Pasal 24 ayat (1) KUHAP : Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua
8

puluh hari. 11. Berapa lama waktu diperlukan bagi penyidik, untuk menentukan sikap apakah seorang Tersangka yang ditangkap, akan diteruskan dengan penahanan atau tidak A. 2 hari B. 1 hari C. 1 minggu D. 2 minggu PEMBAHASAN : B PASAL 19 AYAT (1) KUHAP : Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. 12. Peran Penasehat Hukum, mendampingi Tersangka pada pemeriksaan Penyidikan adalah ..
9

A. Ikut menentukan jalannya pemeriksaan B. Bekerjasama dengan Penyidik C. Melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan D. Memberikan jawaban kepada Penyidik PEMBAHASAN : C PASAL 115 AYAT (1) KUHAP : Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. 13. Penyidik telah selesai menyidik suatu perkara, selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada .. A. Pengadilan Negeri B. Tersangka C. Kejaksaan/Penuntut Umum
10

D. Menunggu keputusan pengadilan PEMBAHASAN : C PASAL 110 AYAT (1) KUHAP : Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu lepada penuntut umum.m

14. Berkas perkara yang dipelajari/diteliti oleh Penuntut Umum (PU), ternyata belum lengkap. Untuk itu tindakan Penuntut Umum A. Melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan B. Membuat surat dakwaan C. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, disertai petunjuk D. Menyidangkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri
11

PEMBAHASAN : C PASAL 110 AYAT (2) KUHAP : Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. 15. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan .. A. Tersangka B. Tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan/Penuntut Umum C. Barang bukti D. Menunggu keputusan Jaksa Penuntut Umum PEMBAHASAN : B PASAL 110 AYAT (1) KUHAP : Dalam hal penyidik
12

telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu lepada penuntut umum. 16. Berapa lama proses pemeriksaan pra peradilan, sampai dengan dijatuhkan putusan oleh Hakim .. A. 3 hari B. 7 hari C. 1 minggu D. 10 hari PEMBAHASAN : B PASAL 82 AYAT (1) Huruf c : Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. 17. Sebagai Pengganti visum et repertum dalam
13

kasus pidana, Majelis Hakim dapat juga mendengarkan keterangan yang diperoleh dari .. A. Saksi a de charge B. Saksi mahkota C. Bukti-bukti tertulis yang dimiliki korban D. Saksi Ahli PEMBAHASAN : D PASAL 179 AYAT (1) KUHAP : Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. 18. Permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, apabila .. A. Diajukan lewat waktu 14 hari setelah putusan diterima
14

B. Tidak diajukan memori/risalah kasasi C. Dikirim langsung tanpa melalui Pengadilan tingkat pertama D. Semua pernyataan (a,b dan c) benar PEMBAHASAN: D 19. Menurut KUHAP, proses persidangan setelah pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum adalah .. A. Pledoii B. Tuntutan C. Eksepsi D. Pemeriksaan Terdakwa PEMBAHASAN: C 20. Dalam hal seorang Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana, tetapi Terdakwa
15

tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab (idiot, sakit jiwa) maka putusan/vonis yang sesuai adalah .. A. Pembelaan B. Pelepasan C. Kurungan D. Denda PEMBAHASAN: B 21. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana disebut ..... A. Laporan B. Kesaksian
16

C. Pengaduan D. Pengakuan PEMBAHASAN : A PASAL 1 ANGKA 24 KUHAP : Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 22. Umumnya penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan, Namun penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, yaitu dalam hal : .. A. Terdapat bukti permulaan yang cukup B. Jika tersangka tidak mau bekerja sama dengan penyidik C. Tersangka tertangkap tangan
17

D. Terdapat upaya tersangka untuk menghilangkan barang bukti PEMBAHASAN : C PASAL 18 AYAT (2) KUHAP : Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. 23. Di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, kecuali : .. A. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri B. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti
18

C. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun D. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana PEMBAHASAN : C PASAL 21 AYAT (1) KUHAP : Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 24. Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan saksi yang memberatkan, saksi ini disebut sebagai saksi
19

A. Saksi a Charge B. Saksi a De Charge C. Saksi Testimoniumde auditu D. Saksi Mahkota PEMBAHASAN: A 25. Yang dimaksud dengan istilah tertangkap tangan (opheerterdaad) menurut KUHAP adalah :..... A. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan kejahatan B. Tertangkapnya seseorang beberapa saat sesudah ia melakukan kejahatan C. Jawaban A dan B benar D. Jawaban A dan B salah

20

PEMBAHASAN : C PASAL 1 ANGKA 19 KUHAP : Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 26. Yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah ..... A. Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yg didakwakan kepadanya tdk terbukti
21

secara sah & meyakinkan. B. Berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan hakim berpendapat bahwa perbuatan yg didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah & meyakinkan, namun perbuatan terdakwa tersebut menurut hakim ternyata bukan termasuk sebagai perbuatan pidana C. Jawaban a dan b benar D. Jawaban a dan b salah PEMBAHASAN : B PASAL 191 AYAT (2) KUHAP : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

HUKUM ACARA PERDATA


22

27. Gugatan pada dasarnya diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Tergugat, gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada .. A. Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat B. Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih C. Pengadilan Negeri dimana benda bergerak itu berada/terletak D. Pengadilan Negeri yang berwenang PEMBAHASAN : C PASAL 118 AYAT (3) HIR : Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat,
23

atau jika surat gugat itu tentang tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa terletak barang itu. (FORUM REI SITAE) 28. Gugatan dinyatakan gugur apabila .. A. Para pihak tidak hadir B. Tergugat tidak hadir C. Penggugat tidak hadir D. Penggugat dan Tergugat tidak hadir PEMBAHASAN : C PASAL 124 HIR : Jika Penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara ; akan tetapi
24

Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi. 29. Gugatan diputus verstek apabila .. A. Penggugat tidak hadir B. Para pihak tidak hadir C. Tergugat tidak hadir D. Pihak-pihak hadir PEMBAHASAN : C PASAL 125 AYAT (1) HIR : Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau
25

tidak beralasan. 30. Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak disebut ..... A. Intervensi B. Voeging C. Tussenkomst D. Vridjwaring PEMBAHASAN : C PASAL 279 282 RV (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) dikenal dua macam Interventia, yaitu : Menengahi (Tussenkomst) adalah dimana pihak yang berkepentingan sebagai pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri dan oleh karena
26

itu melawan kepentingan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Menyertai (Voeging) adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama Tergugat dalam menghadapi Penggugat.

31. Upaya hukum terhadap putusan verstek disebut .. A. Banding B. Kasasi C. Verzet D. Peninjauan Kembali

27

PEMBAHASAN : C PASAL 129 AYAT (1) HIR : Tergugat yang dihukum sedang ia tak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan (Verzet) atas keputusan itu. 32. Gugatan atas dasar adanya cacat tersembunyi adalah ..... A. Actio in personam B. Actio quanti minoris C. Actio pauliana D. Actio des aveu PEMBAHASAN: B 33. Didalam pemeriksaan perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yang artinya ..

28

A. Kebenaran mutlak B. Kebenaran relatif C. Kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti formil D. Kebenaran semu PEMBAHASAN: C 34. Eksepsi adalah bantahan .. A. Terhadap pokok perkara B. Terhadap gugatan yang tidak menyangkut pokok perkara C. Bantahan terhadap putusan D. Bantahan terhadap penetapan PEMBAHASAN: B 35. Teori yang mengajarkan bahwa fundamentum
29

petendi harus pula menjelaskan/menyebutkan peristiwa konkret yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan adalah .. A. Substantierings theorie B. Individualserings theorie C. Subjectiefrechtelijke theorie D. Objectiefrechtelijke theorie PEMBAHASAN: A 36. Eksepsi terhadap kewenangan mengadili diajukan bersama-sama dalam .. A. Pokok perkara B. Jawaban C. Pembuktian D. Gugatan
30

PEMBAHASAN: B 37. Gugatan akan ditolak oleh hakim jika gugatan dalam keadaan .. A. Kabur B. Kurang Pihak C. Tidak berdasarkan hukum D. Telah lewat waktu PEMBAHASAN: C 38. Putusan insidentiil adalah .. A. Putusan akhir B. Putusan yang mendahului putusan akhir C. Putusan pokok perkara D. Putusan deklatoir
31

PEMBAHASAN: B 39. Agenda acara pada hari sidang pertama dalam hukum acara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu ..... A. Hakim mewajibkan para pihak agar menempuh mediasi B. Hakim menjelaskan prosedur mediasi C. Hakim menunda sidang untuk proses mediasi D. Jawaban a, b dan c benar PEMBAHASAN: D 40. Kapan gugatan rekonvensi itu harus diajukan .. A. Pada saat mengajukan jawaban B. Sesudah mengajukan jawaban
32

C. Sebelum putusan pokok perkara D. Jawaban a, b dan c adalah benar PEMBAHASAN: A 41. KUHPerdata mengatur hubungan hukum antara . A. Privat-privat B. Privat-publik C. Publik-publik D. Notaris-Jaksa PEMBAHASAN: A 42. Menurut hukum acara perdata, Tergugat adalah .. A. Orang atau badan hukum yang menurut hukum
33

diduga melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang B. Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain saja C. Orang atau badan hukum yang menururt hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang saja D. Semua Jawaban salah PEMBAHASAN: A 43. Hukum acara perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan, dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh .. A. Dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, asalkan Tergugat belum menyampaikan Jawaban
34

B. Dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, meskipun Tergugat telah menyampaikan Jawaban C. Dilakukan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat, meskipun Tergugat belum menyampaikan Jawaban D. Dapat dilakukan oleh Penggugat ataupun Tergugat, meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan PEMBAHASAN : A Di dalam HIR atau Rbg tidak mengatur baik masalah perubahan gugatan dan pencabutan gugatan. Menurut ketentuan RV. Pencabutan gugatan yang telah diajukan di Pengadilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Sebelum gugatan di periksa di persidangan, dalam kondisi seperti ini penggugat tidak perlu meminta ijin kepada tergugat karena tergugat belum mengetahui (Pasal 271 Rv).
35

2. Sebelum tergugat memberikan jawaban. Hal ini juga tidak perlu meminta ijin kepada tergugat. 3. Sesudah tergugat memberikan jawaban, dalam keadaan ini kalau penggugat akan mencabut gugatannya, maka harus seijin daari tergugat. Apabila tergugat menyetujui, penggugat dapat mencabut gugatannya dan apabila tergugat tidak menyetujui maka gugatan akan terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan tergugat sudah merasa diserang kepentinganya. 44. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut .. A. Eksepsi kewenangan absolut B. Eksepsi dilatoir C. Eksepsi kompetensi relatif
36

D. Eksepsi peremptoir PEMBAHASAN : C Kewenangan Relatif Adalah mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Asas yang yang menyangkut wewenang ini adalah Actor Sequitur Forum Rei terhadap asas Actor Sequitur Forum Rei terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam Pasal 118 HIR itu sendiri : a. Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri setempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. b. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah satu tergugat, terserah pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan di mana ia akan mengajukan gugatannya.
37

c. Akan tetapi dalam ad. 2 tadi, apabila pihak tergugat ada dua orang, yaitu yang seorang misalnya adalah berhutang dan yang lain penjaminnya, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang. Sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan, bahwa secara analogis dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 118 ayat (2) bagian akhir ini, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. d. Apabila tempat tinggal dan tempat tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat e. Dalam ad. 4 apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana barang tetap itu terletak. f. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta gugatan diajukan kepada Ketua
38

Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih oleh akte tersebut. 45. Sita Revindicatoir (revindicatoir beslag) dapat dimintakan terhadap ..... A. Barang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai Tergugat B. Barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat C. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat D. Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai Tergugat PEMBAHASAN : C Pasal 226 HIR/260 RBg, Ketentuan Pasal 226 HIR tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat diletakkan sita revindicatoir ini adalah :
39

a. Harus berupa barang bergerak. b. Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat. c. Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. d. Permintaan mana dapat diajukan secara lisan dan tertulis. e. Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama dan terperinci, misalnya sebuah mobil sedan merek holden tahun 1974 Pol.No.D II-AA, warna biru. 46. Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingan tersebut adalah .....

40

A. Perlawanan B. Gugatan C. Derden Verzet D. Verzet PEMBAHASAN : C Dasar hukum mengenai verzet tidak diatur dalam HIR tapi dalam Pasal 378 dan 379 RV. Derden Verzet adalah suatu perlawanan terhadap putusan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara akan tetapi karena merugikan pihaknya. Dalam melakukan perlawanan jenis ini yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah milik dari pelawan. 47. Apabila Hakim memutus perkara perdata dan ternyata di dapati bahwa surat kuasa penggugat tidak Sempurna, maka putusan perkara seperti ini
41

dapat .. A. Ditolak B. Diterima C. Tidak dapat diterima D. Ketiganya salah PEMBAHASAN : C Pasal 123 HIR/143 Rbg, menentukan bahwa surat kuasa yang dapat digunakan untuk beracara di pengadilan, baik untuk mewakili kepentingan pihak penggugat maupun pihak tergugat, harus merupakan surat kuasa khusus atau istimewa. Hal demikian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 Jo. Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang menentukan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang khusus tentang subjeknya, objeknya, materi perkaranya, pengadilannya serta
42

tingkat proses perkaranya, yaitu tingkat pengadilan negeri, banding (pengadilan tinggi) dan kasasi (mahkamah agung). 48. Untuk mewakili klien beracara di pengadilan disyaratkan menggunakan surat kuasa yang bersifat ..... A. Umum dan khusus B. Umum C. Khusus D. Semua benar PEMBAHASAN : C Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan
43

pengadilan. Surat kuasa Khusus hanya dapat digunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, tidak bisa digunakan keperluan lain diluar perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa Khusus adalah : Identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal. Nama pengadilan tempat beracara, misalnya pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan negeri Jakarta Barat. Apa yang menjadi sengketa pokok perkara, hal ini untuk menunjukan kekhususan perkara, misal tentang jual beli tanah. Penelaah isi kuasa yang diberikan, di sini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi di luar apa yang disebutkan dalam isi surat kuasa tidak boleh
44

dilakukan oleh penerima kuasa. Memuat hak Subtitusi, di sini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada orang lain. 49. Secara umum, Pasal 118 HIR menentukan asas Actor Sequitor Forum Rei. Yang maksudnya adalah .. A. Gugatan harus diajukan kepengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal Tergugat B. Gugatan harus diajukan kepengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal Penggugat C. Gugatan harus diajukan kepengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal saksi dan barang bukti D. Gugatan harus diajukan kepengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal Penggugat dan Turut Tergugat
45

PEMBAHASAN : A Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Asas yang yang menyangkut wewenang ini adalah Actor Sequitur Forum Rei terhadap asas Actor Sequitur Forum Rei terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam Pasal 118 HIR itu sendiri : a. Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri setempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. b. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah satu tergugat, terserah pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan di mana ia akan mengajukan gugatannya. c. Akan tetapi dalam ad. 2 tadi, apabila pihak tergugat ada dua orang, yaitu yang seorang misalnya adalah berhutang dan yang lain penjaminnya, maka
46

gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang. Sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan, bahwa secara analogis dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 118 ayat (2) bagian akhir ini, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. d. Apabila tempat tinggal dan tempat tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat e. Dalam ad. 4 apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana barang tetap itu terletak. f. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih oleh akte tersebut.

47

50. Unsur-unsur surat gugatan adalah . A. Identitas para pihak, Fundamentum Petendi, dan Petitum B. Identitas para pihak, gugatan dan tuntutan C. Uraian tentang gugatan dan tuntutan D. Uraian lengkap posita dan petitum PEMBAHASAN: A 51. Sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dimintakan terhadap : .. A. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat B. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat C. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat D. Barang tidak bergerak milik Penggugat yang
48

dikuasai Tergugat PEMBAHASAN : A Pasal 227 HIR/261 RBg, Mengenai Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang intinya mengatur hal-hal : 1. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan mengelapkan atau melarikan barang-barangnya. 2. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang kena sita artinya bukan milik penggugat. 3. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. 4. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis. 5. Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag) dapat dilakukan atau diletakan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.
49

52. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata dapat diajukan berdasarkan alasan ..... A. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan B. Melanggar hukum yang berlaku C. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang D. Semua benar PEMBAHASAN: D PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI ADVOKAT 53. Saat ini ketentuan mengenai Advokat diatur dalam Undang-undang Nomor .....

50

A. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 C. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 D. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 PEMBAHASAN : D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditetapkan di Jakarta tanggal 05 April 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. 54. Di bawah ini adalah beberapa organisasi profesi Advokat yang terhimpun dalam PERADI, kecuali .. A. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) B. Serikat Pengacara Indonesia (SPI) C. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) D. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

51

PEMBAHASAN : D PASAL 32 AYAT (3) tentang Ketentuan Peralihan UU No. 18 Tahun 2003 : untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh : IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI.

55. Tugas seorang Advokat adalah memberikan jasa hukum, antara lain meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali .. A. Memberikan Konsultasi Hukum B. Memberikan Bantuan Hukum C. Memberikan Pendidikan Hukum D. Membela Kepentingan Hukum Klien PEMBAHASAN : C
52

PASAL 1 ANGKA 2 UU No. 18 Tahun 2003 : Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 56. Induk Organisasi Advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat Undang-undang Advokat adalah .. A. FKAI B. PERADI C. PERADIN D. PUSBADHI PEMBAHASAN : B Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta 21 Desember 2004.
53

57. Wilayah kerja Advokat sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 adalah ..... A. Domisili Advokat tersebut B. Domisili klien yang dibelanya C. Domisili Advokat dan klien yang dibelanya D. Seluruh wilayah Republik Indonesia PEMBAHASAN : D PASAL 5 AYAT (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 : Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 58. Sebelum lahirnya organisasi Advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi, maka delapan organisasi tersebut bersama-sama melakukan kegiatan verifikasi / herregistrasi advokat dengan menggunakan nama ..
54

A. IPHI (Ikatan Pengacara Hukum Indonesia) B. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) C. FKAI (Forum Komunikasi Advokat Indonesia) D. KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) PEMBAHASAN: D 59. Istilah PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia dapat dilihat ..... Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta 21 Desember 2004 Jawaban A, B, C, salah PEMBAHASAN: C
55

60. Eksistensi seorang Advokat setelah keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai .. A. Institusi Hukum B. Kuasa Hukum C. Penegak Hukum D. Pendekar Hukum PEMBAHASAN : C PASAL 5 AYAT (1) UU No. 18 Tahun 2003 : Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 61. Beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan telah mendapat keputusan, Pasal-pasal tersebut adalah
56

Pasal 12 tentang pengawasan dan Pasal 31 tentang ketentuan pidana Pasal 12 tentang pengawasan dan Pasal 23 tentang Advokat Asing Pasal 32 tentang ketentuan peralihan Jawaban B dan C adalah benar PEMBAHASAN : A Putusan MKRI No. 006/PUU-II/2004 Tanggal 13 Desember 2004. 62. Pengertian Advokat sebagaimana disebut dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah ..... A. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi
57

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini B. Orang yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat yang bertugas memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang C. Orang yang berprofesi memberi pelayanan hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang D. Jawaban A, B, C adalah benar PEMBAHASAN : A PASAL 1 ANGKA 1 UU No. 18 Tahun 2003 : Advokat adalah Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. 63. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat,
58

Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap jabatan sebagai ..... A. Pimpinan Dewan Kehormatan B. Pimpinan Partai Politik C. Pimpinan DPR/MPR D. Pimpinan Organisasi Terlarang PEMBAHASAN : B PASAL 28 AYAT (3) UU No. 18 Tahun 2003 : Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. 64. Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolaholah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara ..
59

A. Paling lama 5 tahun B. Paling lama 7 tahun C. 3 tahun D. 2 tahun PEMBAHASAN : A PASAL 31 UU No. 18 Tahun 2003 : Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta) rupiah. Pasal ini sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat karena sudah di Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MKRI No. 006/PUU-II/2004 Tanggal 13 Desember 2004.

60

65. Dalam Undang-undang Advokat diatur mengenai hak Immunitas Advokat, yaitu : ..... A. Hak Advokat untuk memperoleh informasi atau data dari instansi pemerintah guna kepentingan suatu perkara B. Hak Advokat untuk menolak suatu perkara jika diyakini tidak ada dasar hukumnya C. Hak Advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan D. Jawaban A dan B benar PEMBAHASAN : C PASAL 16 UU No. 18 Tahun 2003 : Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam
61

sidang pengadilan. Jo. Pasal 7 huruf g Kode Etik : Advokat bebas mengeluarkan pernyataanpernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam mengatur ketentuan tentang Hak Immunitas bagi seorang Advokat. 66. Hakim, Jaksa, Kepolisian, Avokat sebagai penegak hukum selain diatur oleh Undang-undang, mempunyai fungsi masing-masing ..... A. Hakim mewakili kepentingan negara, Jaksa dan Kepolisian mewakili kepentingan Pemerintah, Advokat mewakili kepentingan masyarakat B. Hakim mewakili kepentingan pemerintah, Jaksa dan Kepolisian mewakili kepentingan negara, Advokat mewakili kepentingan masyarakat C. Hakim mewakili kepentingan negara, Jaksa, Kepolisian dan Advokat mewakili kepentingan masyarakat
62

D. Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Advokat mewakili kepentingan penegakkan hukum, mendapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum PEMBAHASAN: A KODE ETIK PROFESI ADVOKAT 67. Profesi Advokat adalah profesi terhormat dan menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dikenal dengan istilah apakah profesi terhormat tersebut .. A. Honour profession B. Officium Juris C. Officium Nobile D. Respected Profession

63

PEMBAHASAN : C PASAL 3 HURUF g Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (Officium nobile). 68. Besarnya honorarium Advokat yang diterima dari kliennya ditentukan berdasarkan .. A. Jumlah yang ditetapkan oleh Advokat dengan mempertimbangkan unsur senioritas dan popularitas Advokat B. Kemampuan Klien C. Kesepakatan Advokat dengan Klien D. Jenis perkara yang ia tangani dan kebutuhan dalam menangani perkara itu PEMBAHASAN : C PASAL 1 ANGKA 7 UU No. 18 Tahun 2003 Jo. Pasal 1
64

huruf f Kode Etik Advokat Indonesia : Honorarium adalah Imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. 69. Bagaimanakah status Hukum Kode Etik yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 setelah lahirnya UU Advokat ..... A. Tidak berlaku karena terdapat Kode Etik yang baru setelah lahirnya UU Advokat B. Berkekuatan hukum secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 33 UU Advokat C. Wajib disempurnakan sesuai dengan Pasal 33 UU Advokat D. Hanya mengikat bagi Advokat yang diangkat sebelum lahirnya UU Advokat PEMBAHASAN : B PASAL 33 tentang Ketentuan Peralihan UU No. 18
65

Nomor 2003 : Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM, pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat. 70. Pasal 16 UU Advokat Jo. Pasal 7 huruf g Kode Etik mengatur ketentuan tentang Hak Immunitas bagi seorang Advokat dalam lingkup ..... A. Pidana B. Perdata C. Perdata dan Pidana D. Tata Usaha Negara PEMBAHASAN : C
66

PASAL 16 UU No. 18 Tahun 2003 : Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Jo. Pasal 7 huruf g Kode Etik : Advokat bebas mengeluarkan pernyataanpernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam mengatur ketentuan tentang Hak Immunitas bagi seorang Advokat. 71. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan ..... A. Polisi B. Pemerintah C. Jaksa dan Hakim D. Semua Benar
67

PEMBAHASAN : C PASAL 8 HURUF a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum Undang-undang dan Kode Etik ini. 72. Kode Etik Advokat ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... A. 23 Mei 2003 B. 23 Juni 2002 C. 23 Mei 2002 D. 23 Mei 2001

68

PEMBAHASAN : C PASAL 24 Bab XII Ketentuan Penutup Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002. 73. Surat koresponden yang diberi tanda Sans Prejudice maksudnya adalah .. A. Surat tersebut dibuat tanpa adanya prasangka B. Surat tersebut bersifat rahasia C. Surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan D. Surat tersebut harus ditunjukkan kepada hakim yang memeriksa perkara PEMBAHASAN : C PASAL 7 HURUF a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Surat-surat ini yang dikirim oleh Advokat
69

kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan Sans Prejudice. 74. Bolehkah seorang Advokat menolak calon kliennya .. A. Boleh, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya B. Tidak boleh, karena agama atau partai calon kliennya, lain dari yang dimiliki oleh Advokat tersebut C. Tidak boleh, karena Advokat adalah sebagai pemegang profesi bebas D. Boleh, karena ada klien berarti ada rezeki PEMBAHASAN : A
70

PASAL 3 HURUF a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI): Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik atau kedudukan sosialnya. 75. Jika seorang Advokat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, maka ..... A. Advokat tersebut hanya dapat menjalankan profesinya diluar sidang B. Advokat tersebut hanya dapat memberikan
71

konsultasi hukum C. Advokat tersebut masih dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau diluar sidang D. Advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau diluar sidang PEMBAHASAN : D PASAL 16 ANGKA 3 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Pemberian sanksi Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. 76. Sifat bantuan hukum yang diberikan Advokat pada teman sejawatnya yang sedang didakwa dalam perkara pidana adalah ..... A. Wajib atas permintaan Advokat yang didakwa itu atau jika ditunjuk oleh organisasi profesi
72

B. Boleh kalau Advokat yang didakwa bisa memenuhi honorarium yang ia minta C. Tidak Boleh karena Advokat adalah penegak hukum, maka ia tidak seharusnya melanggar hukum D. Wajib diminta ataupun tidak diminta oleh Advokat yang didakwa itu PEMBAHASAN : A PASAL 3 HURUF e Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukkan organisasi profesi. 77. Berdasarkan Kode Etik Advokat, apakah mantan Hakim dibenarkan untuk beralih profesi menjadi Advokat .....

73

A. Tidak dapat dibenarkan karena Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri B. Tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan conflict of interest atau pertentangan kepentingan C. Dapat, karena sama halnya dengan Advokat, hakim juga berkedudukan sebagai penegak hukum D. Dapat, namun dalam jangka waktu 3 tahun ia tidak dapat menangani perkara yang ditanganinya di Pengadilan tempatnya terakhir dia bekerja PEMBAHASAN : D PASAL 8 HURUF h Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.
74

78. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka sidang dugaan pelanggaran kode etik ..... A. Dihentikan sampai pengadu bisa menghadirkan teradu B. Dihentikan dan dipanggil untuk ketiga kalinya C. Diteruskan tanpa kehadiran teradu D. Diteruskan dengan acara memutuskan pengaduan tidak dapat diteruskan PEMBAHASAN : C PASAL 13 ANGKA 9 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.

75

79. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia berupa ..... A. Teguran, peringatan keras atau pemecatan keanggotaan dari organisasi profesi B. Peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi C. Teguran, skorsing atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi D. Teguran lisan, teguran tertulis, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi PEMBAHASAN : B PASAL 7 UU NO. 18 TAHUN 2003 tentang Advokat Jo. PASAL 16 ANGKA 1 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa : Peringatan biasa, peringatan keras,
76

pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. 80. Dalam sidang pemeriksaan perkara pelanggaran Kode Etik Advokat, baik pengadu maupun pihak yang teradu ..... A. Harus hadir secara pribadi, namun jika dikehendaki dapat diwakili oleh penasehat B. Harus hadir secara pribadi dan jika dikehendaki dapat didampingi oleh penasehat C. Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada Advokat D. Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada orang lain PEMBAHASAN : B PASAL 13 ANGKA 7 HURUF a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Pengadu dan Teradu harus hadir
77

secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat. 81. Seorang Advokat dapat diberhentikan dari profesinya sebagai Advokat berdasarkan keputusan ..... A. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi setempat berdasarkan pertimbangan Organisasi Advokat B. Keputusan Ketua Mahkamah Agung C. Keputusan Organisasi Advokat D. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi PEMBAHASAN : C PASAL 9 AYAT (1) UU No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat : Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
78

82. Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan seorang Advokat adalah bersifat .. A. Final dan tidak dapat diajukan upaya banding B. Belum final dan dapat diajukan upaya banding C. Mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka D. Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak PEMBAHASAN : B PASAL 18 ANGKA 1 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI): Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
79

83. Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan seorang Advokat adalah bersifat ..... A. Final dan tidak dapat diajukan upaya banding B. Belum final dan dapat diajukan upaya banding C. Mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka D. Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak PEMBAHASAN : C PASAL 19 ANGKA 2 dan 3 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang
80

bersangkutan ; Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS. 84. Apa yang dilakukan oleh seorang Advokat terlebih dahulu jika menerima berkas perkara dari kliennya ..... Menyiapkan surat kuasa untuk segera ditandatangani Meminta klien untuk membayar uang untuk menangani perkaranya Langsung mempelajari berkas perkaranya Menanyakan apakah berkas perkaranya pernah dikuasakan kepada Kuasa Hukum atau orang lain PEMBAHASAN : D PASAL 5 HURUF d dan f Kode Etik Advokat
81

Indonesia (KEAI) : d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawatnya ; f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap Klien tersebut. HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA 85. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa A. UU No. 5 Tahun 1960 direvisi dengan UU No. 8 Tahun 2004 B. UU No. 5 Tahun 1986 direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004
82

C. UU No. 5 Tahun 1988 direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 D. UU No. 15 Tahun 1986 direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 PEMBAHASAN : B UU NO. 5 TAHUN 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 9 TAHUN 2004 tentang Perubahan Atas UU NO. 5 TAHUN 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. 86. Pada hakekatnya PTUN berkedudukan di .. A. Di ibukota Kabupaten dan Propinsi
83

B. Di ibukota Kabupaten dan Pemerintah Kota C. Di ibukota Propinsi dan Pemerintahan D. Semuanya benar PEMBAHASAN : A PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 5 TAHUN 1986 : Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan dikotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. 87. Tenggang waktu bagi pencari keadilan untuk dapat mengajukan gugatan atas Keputusan TUN di Peradilan TUN .. A. 40 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui B. 30 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui
84

C. 60 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui D. 90 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui PEMBAHASAN : D PASAL 55 UU NO. 5 TAHUN 1986 : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Pejabat Tata Usaha Negara. 88. Apa yang dipersiapkan pada saat anda melakukan gugatan di Peradilan TUN .. A. Gugatan sedapat mungkin disertai Surat Keputusan TUN yang disengketakan B. Gugatan tidak dapat dikuasakan oleh seorang Advokat C. Gugatan tidak perlu ditandatangani
85

D. Semua pihak yang terlibat harus digugat sebagaimana gugatan melalui peradilan umum PEMBAHASAN: A 89. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal istilah berikut ini, kecuali .. A. Dismissal Process B. Perlawanan C. Verstek D. Putusan Pendahuluan/Sela PEMBAHASAN: B 90. Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim berwenang untuk .. A. Mengajukan pertanyaan pada saksi Ahli
86

B. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat C. Memanggil Saksi Ahli D. Meminta Penggugat melengkapi alat bukti PEMBAHASAN : D PASAL 63 AYAT (2) HURUF a UU No. 5 Tahun 1986 : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. 91. Yang merupakan Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah ini adalah . A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum B. Keputusan yang bersifat umum C. Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata
87

D. Keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil PEMBAHASAN : D PASAL 2 UU NO. 5 TAHUN 1986 Jo. UU NO. 9 TAHUN 2004, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: 1. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum. 2. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. 3. Keputusan TUN yang mesih memerlukan persetujuan. 4. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. 5. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88

6. Keputusan TUN mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum. 92. Didalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas Presumption Justae Causa yang artinya adalah ..... A. Prinsip praduga tak bersalah B. Keputusan Tergugat haruslah dianggap salah sampai ada putusan pengadilan yang syah C. Keputusan Tergugat haruslah dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang syah D. Gugatan Penggugat haruslah dianggap benar sampai dengan adanya putusan yang syah PEMBAHASAN: C

89

93. Berikut ini adalah alasan untuk mengajukan Gugatan terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ..... A. Keputusan Pejabat TUN tidak sesuai dengan kehendak Penggugat B. Keputusan Pejabat TUN bersifat umum C. Keputusan Pejabat TUN didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup D. Keputusan Pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik PEMBAHASAN: D 94. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah ..... A. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara
90

B. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual dan kongkrit D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual dan kongkrit PEMBAHASAN: D HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA 95. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka dalam
91

perceraian, panggilan dilakukan .. A. Lewat Bupati tempat tinggal Penggugat B. Lewat Bupati tempat tinggal Tergugat C. Menempelkan gugatan/permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan mengumumkannya satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain D. Semuanya Benar PEMBAHASAN : D PASAL 390 AYAT (3) HIR : Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal Penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan ; Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan
92

menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu. 96. Suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena .. A. Kematian B. Perceraian C. Atas Putusan Pengadilan D. Semuanya benar PEMBAHASAN : D PASAL 38 UU NO. 1 TAHUN 1974 : Perkawinan dapat putus karena : Kematian ; Perceraian dan ; Atas keputusan Pengadilan. 97. Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang ..

93

A. UU No. 7 Tahun 1989 Juncto 8 Tahun 2006 B. UU No. 7 Tahun 1989 Juncto 3 Tahun 2006 C. UU No. 2 Tahun 1989 Juncto 3 Tahun 2006 D. UU No. 5 Tahun 1986 Juncto 5 Tahun 2004 PEMBAHASAN : B UU NO. 7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama, ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Desember 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 3 TAHUN 2006 tentang Perubahan Atas UU NO. 7 TAHUN 1989 tentang Peradilan Agama, ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. 98. Dibawah ini adalah bidang-bidang sengketa orang beragama Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, kecuali .. A. Perkawinan dan Perceraian
94

B. Kewarisan, Wasiat dan Hibah C. Waqaf dan Shadaqah D. Baitul Maal, Zakat dan Infaq PEMBAHASAN : D PASAL 49 AYAT (1) UU NO. 7 TAHUN 1989 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragana Islam dibidang Perkawinan, Perceraian, Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, Wakaf dan Shadaqah. 99. Dalam putusan permohonan talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, maka tenggang waktu yang diberikan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya adalah bulan

95

A. Tiga B. Satu C. Enam D. Dua belas PEMBAHASAN : C PASAL 131 AYAT (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. 100. Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya apabila .. A. Diucapkan ikrar talaknya oleh sisuami dihadapan dua orang saksi
96

B. Sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap C. Apabila amar putusan Pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan hak dari salah satu pihak yang berperkara D. Apabila disaksikan dan disetujui oleh wali hakim PEMBAHASAN : B PASAL 34 AYAT (2) PP RI NO. 9 TAHUN 1975 : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatakibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 101. Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama .. Hari
97

A. Seratus Dua Puluh B. Seratus Dua Puluh Lima C. Seratus Tiga Puluh D. Seratus Tiga Puluh Lima PEMBAHASAN : C PASAL 153 AYAT (2) HURUF a Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. 102. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada .. A. Pihak Penggugat B. Pihak yang Kalah
98

C. Pihak Tergugat D. Pihak Penggugat dan Tergugat PEMBAHASAN : A PASAL 89 AYAT (1) UU NO. 7 TAHUN 1989 : Biaya perkara dalam bidang-bidang Hukum Perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon. 103. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama dikenal dengan Talak Bain Kubraa. Apa arti dari Talak Bain Kubraa tersebut .. A. Talak Kesatu B. Talak kesatu dan Kedua C. Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya D. Jawaban A dan B adalah Benar PEMBAHASAN : C PASAL 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Talak
99

Bain Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian bada al dukhul dan habis masa iddahnya. 104. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang disebut .. A. Khuluk B. Talak Bain Kubraa C. Taklik talak D. Mutah PEMBAHASAN : C
100

PASAL 1 HURUF e Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Taklik talak ialah Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. 105. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama yaitu perkara .. A. Cerai Talak B. Cerai Gugat C. Itsbat Nikah D. Rujuk PEMBAHASAN : C PASAL 7 AYAT (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) :
101

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama 106. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan .. A. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian B. Hilangnya Akta Nikah C. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan D. Jawaban A, B dan C adalah benar PEMBAHASAN : D PASAL 7 AYAT (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan
102

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ; Hilangnya Akta Nikah ; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974. 107. Jika upaya perdamaian terhadap pasangan suami isteri tidak tercapai, maka perceraian hanya dapat dilakukan di . A. Dikantor KUA Setempat B. Didepan Penghulu C. Didepan sidang Pengadilan Agama D. Didepan kedua orang tua PEMBAHASAN : C
103

PASAL 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 108. Berikut ini yang tidak merupakan alasan perceraian adalah ..... A. Salah satu pihak zina B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut C. Salah satu pihak melakukan kekejaman D. Salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap PEMBAHASAN : D PASAL 39 AYAT (2) UU NO. 1 TAHUN 1974 Jo. PASAL 19 PP NO. 9 TAHUN 1975 Jo. PASAL 116
104

Kompilasi Hukum Islam : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di laur kemampuannya ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; suami melanggar taklik talak ; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan
105

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 109. Yang menyebabkan putusanya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya disebut ..... A. Lian B. Khuluk C. Talak Bain Kubraa D. Talak Sunny PEMBAHASAN : A PASAL 125 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Lian menyebabkan putusanya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. 110. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penetapan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama haruslah dimulai dengan .....

106

A. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa B. Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa C. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa D. Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Tuhan diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa PEMBAHASAN : B PASAL 57 AYAT (2) UU NO. 7 Tahun 1989 : Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
107

111. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan hukum formil dari Undang-undang .. A. UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta B. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan C. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan D. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja PEMBAHASAN : C CUKUP JELAS ; UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hukum Materiil, sedangkan penyelesaiannya diperiksa berdasarkan UU NO. 2 TAHUN 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai hukum
108

Formil. 112. Sebelum pengadilan hubungan industrial terbentuk, instansi manakah yang berwenang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial ..... A. Pengadilan Negeri B. Pengadilan Tata Usaha Negara C. Arbitrase D. P4D/P4P PEMBAHASAN : D PASAL 124 AYAT (1) UU NO. 2 TAHUN 2004 : Sebelum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai
109

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 113. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau peraturan terhadap ketentuan perundang-undangan, Perjanjian kerja, Peraturan perusahaan atau Perjanjian kerja sama disebut perselisihan ..... A. Kepentingan B. Hak C. PHK D. Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh PEMBAHASAN : B PASAL 1 ANGKA 2 UU NO. 2 TAHUN 2004 : Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya
110

perbedaan pelaksanaan atau peraturan terhadap ketentuan perundang-undangan, Perjanjian kerja, Peraturan perusahaan atau Perjanjian kerja sama 114. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Perkara yang menyangkut perselisihan Perburuhan di Perusahaan Swasta diperiksa berdasarkan Undang-undang Nomor ..... A. UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta B. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan C. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan D. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja PEMBAHASAN : B CUKUP JELAS ; UU NO. 12 TAHUN 1964 tentang
111

Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta merupakan hukum Materiil, sedangkan penyelesaiannya diperiksa berdasarkan UU NO. 22 TAHUN 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai hukum Formil. 115. Setelah pengadilan hubungan industrial telah terbentuk, terhadap perselisihan hubungan industrial atau PHK yang diselesaikan P4P atau lembaga lain yang setingkat dan belum diputus, maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan ..... A. P4P B. Pengadilan Tata Usaha Negara C. Pengadilan Hubungan Industrial D. Mahkamah Agung PEMBAHASAN : C
112

PASAL 124 AYAT (2) HURUF a : Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan undang-undang ini, perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja yang telah diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau lembagalembaga lain yang setingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja dan belum diputus, maka diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 116. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak disebut perselisihan ..... A. Kepentingan B. PHK
113

C. Hak D. Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh PEMBAHASAN : B PASAL 1 ANGKA 4 UU NO. 2 TAHUN 2004 : Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 117. Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Hukum Formil, saat ini diatur dalam Undang-undang ..... A. UU No. 13 Tahun 2003 B. UU No. 18 Tahun 2003 C. UU No. 2 Tahun 2004 D. UU No. 32 Tahun 2004
114

PEMBAHASAN : C Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. 118. Apa istilahnya perundingan antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ..... A. Bipartit B. Musyawarah mufakat C. Tripartit D. Musyawarah PEMBAHASAN : A
115

PASAL 1 ANGKA 10 UU NO. 2 Tahun 2004 : Perundingan Bipartit adalah Perundingan antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 119. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk berunding sebagai pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ..... A. 10 hari B. 20 hari C. 30 hari D. 60 hari PEMBAHASAN : C PASAL 3 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2004 : Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus
116

diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. 120. Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah disebut ..... A. Konsiliasi B. Mediasi C. Arbitrase D. Advokasi PEMBAHASAN : A PASAL 1 ANGKA 13 UU NO. 2 TAHUN 2004 : Konsiliasi Hubungan Indutrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat
117

buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKAT NO SOAL PEMBAHASAN 1 Didalam pasal 32 (3) diatur profesi advokat yang terhimpun dalam Peradi berjumlah a. 6 organisasi advokat b. 7 organisasi advokat c. 8 organisasi advokat d. 9 organisasai advokat Jawaban C
118

Pasal 32 (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) 2 Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokat a. Asosiasi pengacara syariah indonesia b. Serikat pengacara indonesia c. Himpunan advokat dan pengacara indonesia d. Peradin
119

Jawaban D Pasal 32 (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) 3. Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggal a. 5 april 2003 b. 5 april 2004 c. 5 april 2001 d. 5 april 2002
120

Jawaban A Pasal 36 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003 4. Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupa a. Lembaga Pengawas b. Komisi pengawas c. Dewan pengawas d. Komisi advokat Jawaban B Pasal 13 Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat 5. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur dalam a. Pasal 22
121

b. Pasal 23 c. Pasal 21 d. Pasal 25 Jawaban A Pasal 22 Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu 6 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut diatur dalam a. Pasal 22 b. Pasal 23 c. Pasal 21 d. Pasal 25 Jawaban D Pasal 25 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang
122

pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7 Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia a. Pasal 22 b. Pasal 23 c. Pasal 21 d. Pasal 25 Jawaban B Pasal 23 Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hokum atau perwakilannya di Indonesia 8 Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya a. Pasal 22
123

b. Pasal 23 c. Pasal 21 d. Pasal 25 Jawaban C Pasal 21 Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan 9 Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara republic Indonesia a. Pasal 5 b. Pasal 7 c. Pasal 21 d. Pasal 25 Jawaban A Pasal 5(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia 10 Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah di siding terbuka Pengadilan Tinggi
124

wilayah domisili hukumnya a. Pasal 5 b. Pasal 6 c. Pasal 7 d. Pasal 4 Jawaban D Pasal 4 Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya 11 Advokat yang telah diangkat dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang ditentukan a. Pasal 5 b. Pasal 6 c. Pasal 3 d. Pasal 4 Jawaban C
125

Pasal 3(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 12 Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat a. Pasal 5 b. Pasal 3 c. Pasal 2 d. Pasal 4 Jawaban C Pasal 2 Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana
126

yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat 13 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang ini a. Pasal 4 b. Pasal 2 c. Pasal 1 d. Pasal 3 Jawaban C Pasal 1(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 14 Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
127

peraturan perundang-undangan a. Pasal 5 b. Pasal 6 c. Pasal 7 d. Pasal 4 Jawaban A Pasal 5(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 15 Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiap a. Satu tahun b. Perubahan c. Pergantian pengurus d. Satu bulan Jawaban A Pasal 29(4)
128

Setiap 1(satu) Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. 16 Ketentuan organisasi advokat diatur dalam a. Pasal 28 b. Pasal 29 c. Pasal 30 d. Semua benar Jawaban D BAB X Organisasi Advokat Pasal 28-30 17 Ketentuan pasal 23 (4) mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hokum secara CumaCuma kepada dunia pendidikan diatur dalam a. Peraturan Pemerintah b. Undang-undang c. Organisasi advokat d. Keputusan menteri
129

Jawaban D Pasal 23(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hokum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri 18 Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dalam a. Peraturan Pemerintah b. Undang-undang c. Organisasi advokat d. Keputusan menteri Jawaban A Pasal 22(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemebrian bantuan hokum secara Cuma-Cuma sebagaiman dimaksud pada ayat 1 diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah
130

19 Pasal 21 mengatur besarnya honorarium berdasarkan a. Peraturan Pemerintah b. Undang-undang c. Organisasi advokat d. Persetujuan kedua belah pihak Jawaban D Pasal 21(2) Besarnya honorarium atas Jasa hokum sebagaiman dimaksud pada ayat(1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 20 Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan menurut pasal 10 a. Permohonan sendiri b. Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat
131

d. Semua benar Jawaban D Pasal 10 Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: a. permohonan sendiri; b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau berlebih; atau c. berdasarkan keputusan organisasi advokat 21 Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh a. Organisasi advokat b. Menteri c. Mahkamah agung d. Komisi pengawas Jawaban A Pasal 12 (1)
132

Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat 22 Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleh a. Organisasi advokat b. Dewan kehormatan c. Mahkamah agung d. Komisi pengawas Jawaban B Pasal 12 (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat 23 Jasa hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien diatur
133

dalam a. Pasal 1 (1) b. Pasal 1 (2) c. Pasal 1 (3) d. Pasal 1 (4) Jawaban B Pasal 1(2) Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hokum klien. 24 Klien adalah orang, badan hokum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat a. Pasal 1 (1) b. Pasal 1 (2) c. Pasal 1 (3) d. Pasal 1 (4) Jawaban C
134

Pasal 1(3) Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. 25 Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan a. Pasal 1 (5) b. Pasal 1 (6) c. Pasal 1 (7) d. Pasal 1 (8) Jawaban D Pasal 1(8) Advokat asing adalah advokat berkewargananegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
135

26 Kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hokum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat a. Pasal 23 (1) b. Pasal 23 (2) c. Pasal 23 (3) d. Pasal 23 (4) Jawaban B Pasal 23(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. 27 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan
136

a. Pasal 16 b. Pasal 15 c. Pasal 18 d. Pasal 19 Jawaban A Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan. 28 Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat a. Pasal 16 b. Pasal 15 c. Pasal 18 d. Pasal 19 Jawaban C Pasal 18(2)
137

Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. 29 Advokat berhak atas kerahasian hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik a. Pasal 16 b. Pasal 15 c. Pasal 18 d. Pasal 19 Jawaban D Pasal 19(2) Advokat berhak atas kerahasian hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
138

30 Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik a. Pasal 26 b. Pasal 25 c. Pasal 28 d. Pasal 29 Jawaban C Pasal 28(3) Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. 31 Dalam mengadili dewan kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat a. Pasal 26 b. Pasal 27 c. Pasal 28 d. Pasal 29
139

Jawaban B Pasal 27(4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsure dewan kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum dan tokoh masyarakat. 32 Advokat yang menjadi pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan a. Pasal 20 b. Pasal 21 c. Pasal 22 d. Pasal 23 Jawaban A Pasal 20(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.
140

33 Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli dan masyarakat a. Pasal 11 b. Pasal 12 c. Pasal 13 d. Pasal 14 Jawaban C Pasal 13(2) Keanggotaan komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat 34 Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat a. Pasal 6 b. Pasal 7 c. Pasal 8 d. Pasal 9 Jawaban D Pasal 9(1)
141

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat 35 Pembelaan diri advokat dapat ditemui dalam a. Pasal 1 b. Pasal 7 c. Pasal 17 d. Pasal 1(6) dan 7(3) Jawaban D Pasal 1(6) Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alas an serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. Pasal 7(3) Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan
142

diri. 36 Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan, a. Pasal 2 b. Pasal 3 c. Pasal 4 d. Pasal 5 Jawaban B Pasal 3 Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara republic Indonesia b. bertempat tinggal di Indonesia c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara d. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun e. berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1
143

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat g. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menereus pada kantor advokat h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi 37 Pengangkatan advokat dan penghentian profesi dilakukan oleh organisasi advokat diatur dalam a. Pasal 2 b. Pasal 9 c. Pasal 4 d. Pasal 2 (2) dan 9(1) Jawaban D
144

Pasal 2(2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat Pasal 9(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Undang-undang No. 18 tahun 2003 terdiri dari a. 26 Pasal b. 35 Pasal c. 36 Pasal d. 39 Pasal Jawaban C 36 Pasal Bab XI Keentuan Pidana 39 Ketentuan pidana tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
145

a. Pasal 30 b. Pasal 31 c. Pasal 28 d. Pasal 29 Jawaban B Pasal 31 Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolaholeha sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undangundang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. 40 Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang a. Pasal 29 b. Pasal 30 c. Pasal 28
146

d. Pasal 32 Jawaban B Pasal 30 Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. MATERI KODE ETIK ADVOKAT 1 Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak a. 23 Mei 2002 b. 23 mei 2003 c. 5 april 2003 d. 5 april 2002 Jawaban A Pasal 33 Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan
147

oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat. 2 Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum karena a. Bertentangan dengan hati nuraninya b. Tidak sesuai dengan keahliannya c. Tidak ada dasar hukumnya d. A dan B benar Jawaban D Pasal 3 a.
148

Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. 3 Menurut pasal 2 Kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum a. Undang-undang dasar republic indonesia b. Kode etik advokat c. Sumpah jabatannya d. Semua benar Jawaban D Pasal 2 Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
149

bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. 4 Menurut pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak dibenarkan a. Menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang b. Membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu c. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan d. Semua benar Jawaban D Pasal 4 a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
150

b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara
151

kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu. i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a. j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian
152

kepentingan klien. 5. Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawat a. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan b. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormat c. Tidak dipekenankan merebut klien dari rekan sejawat d. Semua benar Jawaban D Pasal 5 a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman
153

sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula. f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.
154

g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau dengan kliennya 6 Dalam tentang sejawat asing bahwa advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk serta wajib mentaati kode etik diatur dalam a. pasal 6 b. Pasal 7 c. Pasal 8 d. Pasal 9 Jawaban A Pasal 6 Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini. 7 Surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan
155

kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali suratsurat yang bersangkutan dibumbuhi catatan sans prejudice diatur a. Pasal 6 b. Pasal 7 c. Pasal 8 d. Pasal 9 Jawaban B Pasal 7 a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ". 8 Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan diatur dalam a. Pasal 6
156

b. Pasal 7 c. Pasal 8 d. Pasal 9 Jawaban C Pasal 8 b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan. 9 Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara menurut pasal 8 apabila a. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara b. Karena tidak sesuai dengan keahliannya c. Bertentangan dengan hati nuraninya d. Jawaban b dan c benar Jawaban A Pasal 8
157

diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. 10 Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada dewan kehormatan dimana teradu menjadi anggota a. Pasal 10 b. Pasal 11 c. Pasal 12 d. Pasal 13 Jawaban C Pasal 12 1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasanalasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota. 11 Selambatnya dalam
158

waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan a. 3 hari b. 14 hari c. 21 hari d. 7 hari Jawaban C Pasal 13 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. 12 Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh a. Panitera
159

b. Ketua Majelis c. Majelis d. Semua benar Jawaban B Pasal 14 4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu. 13 Sidang dilakukan secara tertutup sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka a. Pasal 11 b. Pasal 12 c. Pasal 13 d. Pasal 14 Jawaban D Pasal 14 5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup,
160

sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. 14 Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis diatur dalam a. Pasal 12 b. Pasal 13 c. Pasal 14 d. Pasal 15 Jawaban D Pasal 15 (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan. 15 Pemberian saksi pemberhentian sementara waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan diatur dalam a. Pasal 12
161

b. Pasal 13 c. Pasal 15 d. Pasal 16 Jawaban D Pasal 16 3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. 16 Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam waktu a. 7 hari b. 14 hari c. 21 hari d. Semua benar Jawaban C Pasal 18 2. Pengajuan permohonan bandng beserta Memori
162

Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. 17 Pada tanggal 23 mei 2002 kode etik berlaku sejak tanggal ditetapkan diatur dalam a. Pasal 24 b. Pasal 23 c. Pasal 22 d. Pasal 21 Jawaban A Pasal 24 Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat 18 Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak a. Pasal 19
163

b. Pasal 20 c. Pasal 21 d. Pasal 22 Jawaban A Pasal 19 2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 19 Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dilampiri surat persetujuan kedua belah pihak a. Pasal 18 b. Pasal 19 c. Pasal 20 d. Pasal 21 Jawaban A
164

Pasal 18 12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat. 20 Menurut kepribadian advokat, Seorag advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki jabatan negara tidak dibenarkan untuk berpraktek dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun a. Pasal 2 b. Pasal 3 c. Pasal 4 d. Pasal 5
165

Jawaban B Pasal 3 i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. 21 Dalam hubungan dengan klien, Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien a. Pasal 2 b. Pasal 3 c. Pasal 4 d. Pasal 5 Jawaban C
166

Pasal 4 k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. 22 Dalam hubungan dengan teman sejawat , diatur dalam a. Pasal 4 b. Pasal 5 c. Pasal 6 d. Pasal 7 Jawaban B Pasal 5 a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata
167

yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi
168

kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula. f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut. 23 Hak imunitas seorang advokat diatur dalam a. Pasal 6 tentang sejawat asing b. Pasal 7 cara bertindak menangani perkara c. Pasal 8 ketentuan lain tentang kode etik d. Pasal 5 hubungan dengan teman sejawat Jawaban B Pasal 7 g. Advokat bebas mengeluarkan
169

pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. 24 Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama a. 5 tahun b. 4 tahun c. 3 tahun d. 2 tahun
170

Jawaban C Pasal 8 h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. 25 Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, pengadu dan yang teradu a. Harus hadir secara pribadi b. Tidak dapat menguasakan kepada orang lain c. Jka dikehendaki dapat didampingi oleh penasehat d. Semua benar Jawaban D Pasal 13 7. Pengadu dan yang teradu:
171

a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat. b. Berhak untuk mengajukan saksisaksi dan buktibukti. 26 Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu.. Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya a. 21 hari b. 14 hari c. 7 hari d. 3 hari Jawaban B Pasal 13 3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis,
172

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jalaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. 27 Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai..tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu a. 1 kali b. 2 kali c. 3 kali d. Semua salah Jawaban B Pasal 13 kalinya salah satu pihak tidak hadir: a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14
173

(empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi. c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang
174

mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa. 28 Cara pengambilan keputusan diatur dalam a. Pasal 16 b. Pasal 15 c. Pasal 18 d. Pasal 19 Jawaban B Pasal 15 (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa: a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima; b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu; c. Menolak pengaduan dari pengadu.
175

(2) Keputusan harus memuat pertimbanganpertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar. (3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. (4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara. (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana
176

disebut dalam keputusan yang bersangkutan. 29 Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik disebut a. Pemecatan b. Pemberhentian sementara c. Peringatan keras d. Peringatan biasa Jawaban B Pasal 16 c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode
177

etik. 30 Sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, eksistensi PERADI juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUUIV/ 2006 tanggal 30 November 2006. Benar Salah Jawaban A Benar 31 Advokat dapat diberhentikan oleh organisasi Advokat diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 a. Pasal 7 b. Pasal 9 c. Pasal 10 d. Pasal 11 Jawaban B
178

Pasal 7 (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya. (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. 32 Advokat menurut pasal 10 uu advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesiya secara tetap
179

karena a. Permohonan sendiri b. Dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hokum tetap karena tidak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat d. Semua benar Jawaban D Pasal 10 (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: a. permohonan sendiri; b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
180

tidak berhak menjalankan profesi Advokat. 33 Ketua umum organisasi peradi adalah otto hasibuan siapakah ketua organisasi peradi a. Hary ponto b. Denny kailimang c. Leonard p simorangkir d. Semua salah Jawaban B Denny kailimang 34 Dalam waktu paling lama 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi advokat telah terbentuk a. Pasal 32 b. Pasal 31 c. Pasal 28 d. Pasal 29 Jawaban A Pasal 32 (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik
181

dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. (2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat UndangUndang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI),
182

Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. 35 Setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat a. Pasal 32 b. Pasal 31 c. Pasal 30 d. Pasal 29 Jawaban C Pasal 30 (1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang
183

diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. 36 Maksud dan tujuan organisasi advokat adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, a. Pasal 32 b. Pasal 31 c. Pasal 28 d. Pasal 29 Jawaban C Pasal 28 satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi
184

Advokat. (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. 37 Organisasi advokat berwenang mengadakan pendidikan khusus profesi advokat a. Pasal 32 b. Pasal 31 c. Pasal 28 d. Pasal 2 Jawaban D Pasal 2 (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar
185

belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

38 Peradi dibentuk pada tanggal 21 desember 2004 a. Benar b. salah Jawaban A Benar 39 Kode etik advokat disahkan oleh 7 organisasi pada tanggal 23 mei 2003
186

a. Benar b. salah Jawaban A Kode etik advokat disahkan oleh 7 organisasi pada tanggal 23 mei 2003 40 Dihotel dana solo pada tanggal 30 agustus 1964 dibentuk persatuan advokat indonesia a. Benar b. salah Jawaban A Benar MATERI ACARA PERDATA 1 Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, pernyataan tersebut diatas a. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut b. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatif c. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolut d. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatif
187

Jawaban A Pasal 134 Jika perselisihan suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya. 2 Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim a. Mengusahakan perdamaian 130 HIR b. Memerintahkan pihak untuk berdamai c. Meminta penggugat untuk membaca gugatan d. Tidak wajib mengusahakan perdamaian Jawaban A Pasal 130(1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri
188

dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. 3 Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebut a. Putusan Sela b. Putusan Verstek c. Putusan Kontradiktoir d. Putusan Verzet Jawaban B Pasal 125 Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.
189

4 Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan a. Verstek b. Verzet c. Derdenverset d. Banding Jawaban B Pasal 129 Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat memajukan perlawanan(verzet) atas keputusan itu. 5. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas a. Surat b. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah c. Surat, saksi, persangkaan,pengakuan d. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli
190

Jawaban B Pasal 164 Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaanpersangkaan Pengakuan Sumpah 6 Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balik a. Pasal 120 HIR b. Pasal 132 HIR c. Pasal 136 HIR d. Pasal 130 HIR Jawaban B Pasal 132 (b)(1) Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan 7 Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan: a. Sita eksekusi
191

b. Sita conservatoir c. Sita revindicatoir d. Sita marital Jawaban C Sita revindicatoir 8 Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepada a. Camat yang bersangkutan b. Kepala sektor kepolisian yang bersangkutan c. Bupati yang bersangkutan d. Kepala desa yang bersangkutan Jawaban D Pasal 390(1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat
192

tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada kepala desanya atau lurah bangsa tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dlam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum. 9 Terhadap barang yang telah diletakkan sita Jaminan a. Dititipkan kepada kepala desa b. Dititipkan di pengadilan c. Diserahkan kepada penggugat d. Tetap dikuasai Jawaban D Tetap dikuasai 10 Putusan yang dapat mengabulkan lebih dari pada yang dituntut a. Tidak dapat dibenarkan b. Dapat dibenarkan asal didasarkan pada suatu surat bukti
193

c. Dapat dibenarkan asal tergugat mengakui dalil pengugat d. Dapat dibenarkan asal masih dalam posita Jawaban A Tidak dapat dibenarkan 11 Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang dari a. 3 hari b. 7 hari c. 14 hari d. 30 hari Jawaban A Pasal 122 Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu
194

benar perkara itu dengan segera diperiksa dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. 12 Persetujuan yang dicapai bahwa mereka secara langsung berperkara di muka pengadilan banding yang berlaku sebagai tingkat pertama menurut 424 426 RV disebut a. Interventie b. Prorogasi c. Rekonpensi d. gugatan Jawaban B Prorogasi 13 Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempat a. Penggugat
195

b. Tergugat c. Benda d. penanggung Jawaban B Pasal 118(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya tempat tinggal sebetulnya. 14 Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung dimanakah gugatan diajukan
196

a. Tergugat b. Penanggung c. Penggugat d. debitor Jawaban D Pasal 118(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penenggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berhutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal
197

yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman(R.O) 15 Jika tergugat tempat diamnya tidak diketahui menurut pasal 118 (3) dimanakah gugatan diajukan a. Penggugat b. Tergugat c. Penanggung d. Salah seorang tergugat Jawaban A Pasal 118(3) Bilamana tempat diam dari dari tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang tetap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada
198

ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa terletak barang itu. 16 Bagaimanakah ketentuan gugatan lisan diatur dalam HIR a. 120 HIR b. 118 HIR c. 119 HIR d. 123 HIR Jawaban A Pasal 120 Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya. 17 Dimanakah proses pencatatan gugatan diatur didalam HIR a. 118 HIR
199

b. 119 HIR c. 120 HIR d. 121 HIR Jawaban D Pasal 121(1) Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya. 18 Yang mengatur cara beracara secara prodeo
200

adalah a. 120 HIR b. 121 HIR c. 237 HIR d. 390 HIR Jawaban C Pasal 237 Orang-orang yang demikian yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. 19 Terhadap pihak pihak yang berperkara juru sita diwajibkan memanggilnya diatur dalam a. 388 HIR b. 237 HIR c. 390 HIR d. 120 HIR
201

Jawaban A Pasal 388 Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan penggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan. 20 Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalam a. 124 HIR b. 125 HIR c. 126 HIR d. 129 HIR Jawaban D
202

Pasal 129(1) Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu. Pasal 129(2) Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepad yang dikalahkan itu sendiri maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, smapai hari kedelapan
203

sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197. 21 Menurut pasal 226 HIR permintaan sita terhadap barang tidak tetap dapat dimintakan disebut a. Sita jaminan b. Sita revindicatoir c. Sita conservatoir d. Sita marital Jawaban B Pasal 226(1) Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang didaerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita 22 Ketentuan sita jaminan diatur dalam
204

a. 197 HIR b. 227 HIR c. 226 HIR d. 130 HIR Jawaban A Pasal 197(1) Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberikan perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang tersebut
205

didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. 23 Apabila penggugat tidak hadir meskipun dipanggil secara patut maka surat gugatan dianggap gugur diatur dalam a. 129 HIR b. 126 HIR c. 125 HIR d. 124 HIR Jawaban D Pasal 124 Jika penggugat tidak dapat menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tdak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat
206

dihukum biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi. 24 Pasal 125(2), 133 dan 136 HIR mengatur tentang a. Eksepsi absolut b. Gugatan rekopensi c. Eksepsi relatif d. Jawaban a dan c Jawaban C Pasal 125(2) Akan tetapi jika tergugat didalam surat jawabannya, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukan perlawanan (eksepsi) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak
207

hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu. Pasal 133 Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal itu dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa, surat gugat itu tidak akan diperhatikan lahi jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain. Pasal 136
208

Perlawanan yang hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersamasma dengan pokok perkara. 25 Didalam setiap putusan ditentukan hukuman membayar perkara diatur dalam a. 164 HIR b. 180 HIR c. 182 HIR d. 169 HIR Jawaban C Pasal 182 Hukuman membayar biaya itu dapat meliputi lebih dari: Biaya kantor panitera dan biaya materai yang perlu dipakai dalam
209

perkara Biaya saksi, seorang ahli Biaya pemeriksaan setempat Gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan 26 Menurut pasal 184 HIR keputusan harus ditandatangani oleh a. Hakim b. Pengacara c. Panitera d. Ketua majelis dan panitera Jawaban D Pasal 184(4) Keputusan-keputusan itu ditandatangani oleh ketua dan panitera 27 Putusan sela harus diucapkan sebagaimana dengan putusan akhir di muka sidang namun tidak dibuat tersendiri tetapi dicatat dalam berita acara sidang
210

a. 185 HIR b. 184 HIR c. 187 HIR d. 136 HIR Jawaban A Pasal 185(1) Keputusan yang bukan keputusan terakhir sungguhpun harus diucapkan didalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan. 28 Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau uitvoebar bij voorraad dinyatakan dalam a. 181 HIR b. 180 HIR c. 187 HIR d. 185 HIR Jawaban B
211

Pasal 180(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingnya jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan. 29 Siapa yang yang mempunyai hak diwajibkan membuktikan hak tersebut merupakan prinsip pembuktian diatur dalam a. 164 HIR b. 180 HIR
212

c. 163 HIR d. 185 HIR Jawaban C Pasal 163 Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. 30 Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah diatur dalam a. 164 HIR b. 180 HIR c. 163 HIR d. 185 HIR Jawaban A Pasal 164
213

Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaan-persangkaan Pengakuan sumpah 31 Dimanakah pengaturan akta otentik a. 164 HIR b. 165 HIR c. 163 HIR d. 185 HIR Jawaban B Pasal 165 Surat(akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah
214

fihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai oemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal padasurat(akte) ini. 32 Unus testis nullus testis diatur dalam a. 164 HIR b. 180 HIR c. 163 HIR d. 169 HIR Jawaban D Pasal 169 Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain
215

didalam hukum tidak dapat dipercaya. 33 Lembaga paksa badan diatur dalam a. PERMA 1/ 2000 b. PERMA 1/ 2001 c. PERMA 1/ 2002 d. PERMA 2/ 2003 Jawaban A PERMA 1/ 2000 34 Class action diatur dalam a. PERMA 1/ 2000 b. PERMA 1/ 2001 c. PERMA 1/ 2002 d. PERMA 2/ 2003 Jawaban C PERMA 1/ 2002 35 Mediasi diatur dalam a. PERMA 1/ 2000 b. PERMA 1/ 2001 c. PERMA 1/ 2002
216

d. PERMA 2/ 2003 Jawaban D PERMA 2/ 2003 36 Ruang lingkup kasasi diatur dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan atau melnggar hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undangundang d. Semua benar Jawaban D pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
217

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang 37 Pemeriksaan setempat diatur dalam a. 164 HIR b. 180 HIR c. 163 HIR d. 153 HIR Jawaban D Pasal 153 38 Pelaksanaan putusan diatur dalam a. 197 HIR (membayar sejumlah uang) b. 225 HIR (melakukan suatu perbuatan) c. 1033 RV (mengosongkan barang tidak bergerak) d. Semua benar Jawaban D a. 197 HIR (membayar sejumlah uang) b. 225 HIR (melakukan suatu perbuatan)
218

c. 1033 RV (mengosongkan barang tidak bergerak) 39 Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan diatur dalam a. Pasal 5 PERMA 1/ 2000 b. Pasal 5 PERMA 1/ 2001 c. Pasal 5 PERMA 1/ 2002 d. Pasal 5 PERMA 2/ 2003 Jawaban D Pasal 5 PERMA 2/ 2003 Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan 40 Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum diatur dalam pasal 37 a. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman b. UU No. 5 tahun 2004 perubahan No. 14 tahun 1985
219

tentang mahkamah agung c. UU No. 8 tahun 2004 perubahan UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum d. UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat Jawaban A Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. MATERI ACARA PIDANA 1 Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu a. 20 hari b. 14 hari c. 7 hari d. 3 hari
220

Jawaban C Pasal 138(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberithaukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. 2 Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktu a. 14 hari b. 7 hari c. 21 hari d. 3 hari Jawaban A Pasal 138(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata
221

belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. 3 Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP adalah a. Penyidik b. Penuntut Umum c. Penasehat Hukum d. Jawaban a,b, dan c semua benar Jawaban A Pasal 38 Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua
222

pengadilan negeri setempat. 4 Menurut pasal 35 kecuali dalam halhal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat-saat a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD b. Tempat di mana sedang berlangsung upacara keagamaan c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan d. Jawaban a, b dan c semua Jawaban D Pasal 35 Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan
223

Rakyat,Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan benar Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan 5. Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili a. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta b. Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkan c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat d. Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di Indonesia Jawaban C Pasal 86
224

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum republik Indonesia maka pengadilan negeri Jakarta pusat yang berwenang mengadili. 6 Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu: a. Penahanan Rutan b. Penahanan rumah dan penahanan kota c. Penahanan badan d. Jawaban a, b benar Jawaban D Pasal 22(1) Jenis Penahanan dapat berupa: Penahanan rumah tahanan negara Penahanan rumah Penahanan kota 7 Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak
225

a. Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan b. Setelah ditahan oleh Kejaksaan c. Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negeri d. Saat tersangka akan disidangkan pertama kali Jawaban A Pasal 69 Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan undang-undang ini. 8 Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan: a. 110 hari b. 100 hari c. 90 hari d. 60 hari Jawaban A
226

Pasal 28 Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 9 Dalam hal dakwaan kurang lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambatlambatnya harus sudah diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulai a. Satu kali dan selambatlambatnya 7 hari b. Dua kali dan selambatlambatnya 14 hari c. Berkali-kali dan selambatlambatnya 7 hari d. Tiga kali dan selambatlambatnya 7 hari Jawaban A Pasal 144(2) Pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya
227

tujuh hari sebelum sidang dimulai 10 Dalam pasal berapa bantuan hokum terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam KUHAP a. Pasal 50 68 KUHAP b. Pasal 69 74 jo Pasal 54 KUHAP c. Pasal 75 KUHAP d. Pasal 76 KUHAP Jawaban B Pasal 69 74 jo Pasal 54 KUHAP 11 Alasan-alasan untuk kasasi menurut 253 KUHAP dibawah ini dibenarkan, kecuali: a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan c. Pengadilan melampaui batas wewenangnya d. Berat ringannya hukuman atau besar-kecilnya jumlah denda yang dijatuhkan
228

Jawaban D 253 KUHAP a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan c. Pengadilan melampaui batas wewenangnya 12 Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa a. 7 Hari b. 14 Hari c. Tidak ada tenggang waktu
229

d. 30 hari Jawaban B Pasal 245 Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesidah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. 13 Menurut Pasal 230 KUHAP, dimanakah letak Panitera dalam tata cara dan tata tertib persidangan a. Belakang sisi kanan dari tempat hakim ketua Majelis sidang b. Sisi kanan depan dari tempat Hakim Ketua c. Sisi kiri depan dari tempat Hakim Ketua d. Berdampingan bersama Hakim Majelis Sidang Jawaban A Belakang sisi kanan dari tempat
230

hakim ketua Majelis siding 14 Menurut Pasal 270 KUHAP pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah a. Eksekutor pengadilan b. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri c. Jaksa d. Juru Sita Jawaban C Pasal 270 Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. 15 Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan
231

putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu (236 KUHAP) a. 7 hari sejak permintaan banding diajukan b. 14 hari sejak permintaan banding diajukan c. 30 hari sejak permintaan banding diajukan d. A,b,c semuanya salah Jawaban B Pasal 236 Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi 16 Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHAP diajukan oleh a. Jaksa Penuntut Umum b. Majelis Hukum
232

c. Jaksa Agung d. Terdakwa Jawaban C Jaksa Agung 17 Berikut ini adalah wewenag Praperadilan kecuali a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi d. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan Jawaban D a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi 18 Dalam pasal berapa lembaga praperadilan diatur
233

dalam KUHAP a. Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 83 KUHAP b. Pasal 1 butir 12 jo, pasal 233 269 KUHAP c. Pasal 1 butir 9 jo, Pasal 102 136 KUHAP d. Pasal 1 butir 7 jo, pasal 145 232 KUHAP Jawaban A Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 83 KUHAP 19 Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis tahanan itu sendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP, dimana semakin ringan jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota berapa jumlah pengurangan masa penahannya a. Sama dengan jumlah masa tahanan b. Setengah dari masa tahanan c. Sepertiga dari masa tahanan d. Seperlima dari masa tahanan Jawaban D
234

Seperlima dari masa tahanan 20 Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP). Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji: a. Batal demi hukum b. Gugur c. Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah d. Hanya sebagai petunjuk bagi hakim Jawaban D Hanya sebagai petunjuk bagi hakim 21 Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka/terdakwa hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Prinsip minimum pembuktian tersebut
235

adalah a. Keyakinan hakim b. Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah c. Keyakinan hakim dan alat bukti d. Keyakinan hakim dan pengakuan Jawaban B Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang22 Pasal 275 KUHAP mengatur masalah biaya perkara dan ganti kerugian. Dalam hal terpidana lebih dahulu satu orang dalam suatu tindak pidana, kepada siapa biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan a. Secara sendiri-sendiri b. Dibebankan secara berimbang c. Dibebankan kepada negara
236

d. Tergantung tuntutan jaksa Jawaban C Pasal 275 Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. 23 Penggeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izin a. Ketua Pengadilan b. Kajari c. Ketua Pengadilan Negeri d. Mahkamah Agung Jawaban C Pasal 33 Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam
237

melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. 24 Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP dilakukan dengan izin a. Kapolri b. Ketua Pengadilan Negeri c. Kejaksaan d. Ketua Pengadilan Tinggi Jawaban B Pasal 38 Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 25 Yang mengatur mengenai penahan oleh penyidik di KUHAP, yaitu a. Pasal 22 b. Pasal 23 c. Pasal 24
238

d. Pasal 25 Jawaban C Pasal 24 Perintah penahanan yang diberikan leh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. 26 Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan sebagaimanan ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali a. Putusan bebas b. Putusan lepas c. Jawaban a dan b semua benar d. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum Jawaban C Pasal 67
239

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. 27 Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHAP penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian mayat adalah a. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannya b. Penggalian dari tanah atau kuburan makam c. Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat penyimpaan mayat d. Jawaban a, b dan c semua benar
240

Jawaban A Penjelasan Pasal 135 Yang dimaksud dengan penggalian mayat termasuk pengambilanmayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan. 28 Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik menurut ketentuan pasal 113 dilakukan di tempat kediaman tersangka a. Penyidik sendiri yang datang b. Apabila tersangka dengan alasan yang patut dan wajar yang tidak dapat datang c. Tersangka bertempat tinggal jauh d. Jawaban a dan b benar Jawaban D Pasal 113 Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut melakukan pemeriksaan ke
241

tempat kediaman tersangka dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. 29 Menurut pasal 19 KUHAP terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan untuk paling lama____hari a. Satu hari b. Dua puluh hari c. Empat puluh hari d. Enam puluh hari Jawaban A Pasal 19 Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
242

30 Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini terdapat beberapa alas an dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecuali a. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri b. Tersangka atau terdakwa dikwatirkan akan menghilangkan barang bukti c. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun d. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana Jawaban C Pasal 21(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana
243

berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawtiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 31 Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali a. Acara pemeriksaan biasa (152) b. Acara pemeriksaan cepat (205) c. Acara pemeriksaan luar biasa d. Acara pemeriksaan singkat (203) Jawaban C Acara pemeriksaan luar biasa 32 Menurut pasal 233 KUHAP putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleh a. Hanya penuntut umum
244

b. Hanya terdakwa c. Penuntut umum atau terdakwa d. Penuntut umum bersamasama dengan terdakwa Jawaban C Pasal 233(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 33 Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah a. Peradilan Militer b. Peradilan Agama
245

c. Peradilan Tata Usaha Negara d. Peradilan Umum Jawaban D Pasal 89 Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 34 Menurut pasal 31 (1) KUHAP penangguhan penahanan itu dapat dilakukan a. Karena permintaan tersangka
246

atau terdakwa dan permintaan itu disetujui instansi menahan dengan syarat-syarat dan jaminan yang ditetapkan b. Adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan c. Jawaban a, b benar d. Adanya keyakinan tersangka atau terdakwa melarikan diri Jawaban A Pasal 31(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan
247

dengan dasar atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. 35 Menurut pasal 19 (2) dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap a. tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran b. Tersangka melakukan kejahatan ringan c. Tersangka melakukan pelanggaran sedang d. Jawaban a, b, dan c benar Jawaban A Pasal 19(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturutturut tidak memenuhi panggilan itu
248

tanpa alasan yang sah. 36 Berapa kali permohonan kasasi dapat dilakukan menurut pasal 247 (4) KUHAP a. Satu kali b. Dua kali c. Berkali kali d. Tidak ada batas Jawaban A Pasal 247(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. 37 Menurut pasal 1 ayat 3 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu a. Yang diberi wewenang umum oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikan b. Yang diberi wewenang khusus oleh peraturan pemerintah
249

untuk melakukan penyidikan c. Yang diberi wewenang khusus umum oleh undang-undang Nomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikan d. Yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan Jawaban D Pasal 1 (3) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 38 Menurut Pasal 263 KUHAP yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali a. Korban/Keluarga Korban b. Terpidana/Pengacaranya c. Terpidana/ahliwarisnya
250

d. Terpidana/Jaksa Jawaban C Pasal 263(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 39 Jangka waktu masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik menurut pasal 24 KUHAP a. 20 + 40 hari b. 30 + 60 hari c. 30 + 20 hari d. 20 + 30 hari Jawaban A Pasal 24(1)
251

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat(1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. 40 Berikut ini adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, kecuali a. Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa b. Keterangan ahli c. Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa d. Semua salah
252

Jawaban A Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan Terdakwa (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA 1 Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undangundang a. No. 7 tahun 1989 b. No. 3 tahun 2006
253

c. No. 1 tahun 1974 d. A dan B benar Jawaban D undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 54 Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. 2 Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksa a. Semua benar b. Zakat c. Infaq
254

d. Ekonomi syariah Jawaban A Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. 3 Kewenangan kompetensi absolute diatur dalam
255

a. Pasal 49 b. Pasal 66 c. Pasal 73 d. Tidak ada yang benar Jawaban A Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan
256

i. ekonomi syari'ah. 4 Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon kepada a. Tempat kediaman termohon b. Jika termohon berdiam diluar negeri diajukan ketempat diam pemohon c. Dalam hal keduanya diluar negeri maka diajukan ketempat mereka melangsungkan perkawinan atau jakarta pusat d. Semuanya benar Jawaban D Pasal 66 (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada
257

Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
258

meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 5. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukan a. Tempat kediaman penggugat b. Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah hukum tergugat c. Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan atau Jakarta Pusat d. Semua benar Jawaban D Pasal 73 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh
259

istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
260

6 Dalam perubahan UU No. 3 tahun 2006, apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya orangorang yang beragama islam, obyek sengketa diputus bersama-sama oleh peradilan agama diatur dalam a. pasal 49 b. Pasal 50 c. Pasal 51 d. Pasal 52 Jawaban B Pasal 50 (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik
261

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. (3). Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal bait yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut: 7 Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan atau penetapan peradilan, yaitu terdapat a. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa b. Bismillahirrahmanirrahim c. Keduanya benar d. Keduanya salah
262

Jawaban C Pasal 57 (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 8 Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
263

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan d. Semua benar Jawaban D a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 9 Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 adalah a. Apabila putus karena kematian 130 hari b. Putus karena perceraian 90 hari c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan d. Semua benar Jawaban D a. Apabila putus karena kematian 130 hari
264

b. Putus karena perceraian 90 hari c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan 10 Menurut pasal 38 UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan disebabkan a. Kematian b. Perceraian c. Atas keputusan pengadilan d. Semua benar Jawaban D a. Kematian b. Perceraian c. Atas keputusan pengadilan 11 Menurut pasal 55 UU No 1 tahun 1974, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik a. Benar b. salah Jawaban A Benar
265

12 Gugatan perceraian dinyatakan gugur apabila suami atau isti meninggal sebelum adanya putusan pengadilan diatur dalam a. Pasal 66 b. Pasal 73 c. Pasal 79 d. Pasal 80 Jawaban C Pasal 79 Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan. 13 Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi a. Pasal 82 b. Pasal 83 c. Pasal 84 d. Pasal 85
266

Jawaban A Pasal 82 (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. (4) Selama perkara belum diputuskan,
267

usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 14 Menurut pasal 84 UU peradilan agama dalam berapa hari akta cerai harus diberikan a. 30 hari b. 14 hari c. 7 hari d. 3 hari Jawaban C Pasal 84 (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. 15 Perceraian dengan alasan zina diatur dalam
268

a. Pasal 66 b. Pasal 73 c. Pasal 79 d. Pasal 87 Jawaban D Pasal 87 (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka
269

Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. 16 Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan kepada a. Tergugat b. Termohon c. Penggugat dan pemohon d. A dan b benar Jawaban C Pasal 89 (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. 17 Biaya perkara yang diatur dalam pasal 90 dirinci
270

untuk a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai b. Biaya untuk para saksi c. Biaya untu pemeriksaan setempat dan pemanggilan d. Semua benar Jawaban D Pasal 90 (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi: a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut; b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut; c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan
271

tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung. 18 Pengecualian pasal 66 cerai talak permohonan diajukan ke pangadilan agama ditempat kediaman pemohon jika a. Istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama b. Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (termohon) c. Semua salah d. Jawaban a dan b benar Jawaban D
272

Pasal 66 (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
273

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 19 Yang menjadi dasar gugatan cerai talak menurut pasal 19 PP 9/75 dan pasal 39 UU No1/74 adalah a. Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama 2 tahun b. Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaan
274

c. Salah satu pihak cacat badan, terjadi perselisihan d. Semua benar Jawaban D a. Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama 2 tahun b. Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaan c. Salah satu pihak cacat badan, terjadi perselisihan 20 Pemeriksaan perkara cerai dilakukan tertutup diatur dalam a. Pasal 68 untuk cerai talak b. Pasal 80 untuk cerai gugat c. Pasal 87 d. Jawaban a dan b benar Jawaban D Pasal 68 (1) Pemeriksaan permohonan cerai
275

talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Pasal 80 (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 21 Menurut pasal 71 penetapan ikrar talak a. Dapat dimintakan banding b. Dapat dimintakan kasasi
276

c. Tidak dapat dimintakan banding dan kasasi d. Dapat dimintakan banding dan kasasi Jawaban C Pasal 71 (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. 22 Menurut pasal 70 terhadap penetapan cukup alasan perceraian istri a. Dapat dimintakan banding b. Dapat dimintakan kasasi c. Tidak dapat dimintakan banding dan kasasi d. Dapat dimintakan banding dan
277

kasasi Jawaban A Pasal 70 (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding. (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
278

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau
279

patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 23 Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari siding penyaksian ikrar talak maka gugur penetapan tersebut dan tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama diatur dalam a. Pasal 63 b. Pasal 87 c. Pasal 70 d. Pasal 73 Jawaban C Pasal 70 (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah
280

cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding. (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
281

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 24 Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak
282

istri dengan suatu imbalan pengganti disebut a. Khuluk b. Iwadl c. Talak bain d. syiqaq Jawaban A Khuluk 25 Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri disebut a. syiqaq b. Khuluk c. Iwadl d. Talak bain Jawaban A Pasal 76 (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan
283

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. 26 Orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluara istri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan disebut a. Khuluk b. Hakam c. Talak bain d. syiqaq Jawaban B
284

Hakam 27 Izin pisah tempat tinggal diatur dalam a. Pasal 77 b. Pasal 87 c. Pasal 70 d. Pasal 73 Jawaban A Pasal 77 Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 28 Upaya hukum banding menurut pasal 7 (4) UU no. 20 tahun 1947 permohonan banding tidak dapat diterima jika tidak dibarengi dengan pembayaran
285

biaya banding a. Benar b. Salah Jawaban A Benar 29 Tenggang waktu banding adalah 14 hari a. Sejak putusan diucapkan apabila hadir b. Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir c. Tidak jelas d. Jawaban a dan b benar Jawaban D Sejak putusan diucapkan apabila hadir Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir 30 Menurut pasal 62 Berita Acara pemeriksaan ditandatangani oleh a. Seluruh majelis hakim b. Ketua
286

c. Ketua dan panitera d. Semua benar Jawaban C Pasal 62 (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan. (3) Berita Acara tentang pemeriksaan
287

ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang. 31 Menurut pasal 78 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat pengadilan dapat a. Semua benar b. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan pendidikan anak d. Menentukan hal hal yang perlu untuk harta Jawaban A Pasal 78 Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat: a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
288

pendidikan anak; c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barangbarang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. 32 Menurut pasal 80 dan pasal 68 pemeriksaan oleh majelis dilakukan selambatnya a. 7 hari b. 14 hari c. 30 hari d. Semua benar Jawaban C Pasal 68 (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat
289

permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Pasal 80 (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. 33 Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh suami maka penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan cara a. Khuluk b. lian c. Talak bain d. syiqaq Jawaban B
290

Pasal 88 (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. 34 Menurut pasal 30 UU 5 tahun 2004 kewenangan kasasi terbatas a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan
291

d. Semua benar Jawaban D a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan 35 Menurut pasal 47 UU 14 tahun 1985 sebagaimana diubah UU 5 tahun 2004 a. Memori kasasi wajib b. Memori kasasi tidak wajib Jawaban A Memori kasasi wajib 36 Menurut pasal 38 uu perkawinan uu 1 tahun 1974 perkawinan putus karena a. Kematian b. Perceraian c. Keputusan pengadilan
292

d. Semua benar Jawaban D a. Kematian b. Perceraian c. Keputusan pengadilan 37 Menurut pasal 40 PP 9 tahun 1975, suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan a. Benar b. salah Jawaban A Benar 38 Alat bukti yang berlaku pada pengadilan agama sesuai dengan 164 hir a. Alat bukti surat, keterangan saksi b. Persangkaan , pengakuan c. Sumpah d. Semua benar
293

Jawaban D a. Alat bukti surat, keterangan saksi b. Persangkaan , pengakuan c. Sumpah 39 Putusan pengadilan agama diatur menurut pasal a. Pasal 60 b. Pasal 66 c. Pasal 73 d. Pasal 87 Jawaban A Pasal 60 Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 40 Putusan pengadilan agama harus berdasar alasan yang cukup diatur dalam a. Pasal 60 b. Pasal 62
294

c. Pasal 73 d. Pasal 87 Jawaban B Pasal 62 (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan. (3) Berita Acara tentang pemeriksaan
295

ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang. MATERI UNDANG-UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA 1 Peradilan tata usaha negara diatur dalam a. UU No. 9 tahun 2004 b. UU No. 5 tahun 1986 c. UU No. 4 tahun 2004 d. Jawaban a dan b benar Jawaban D Undang-undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan undang-undang nomor 5 thun 1986 tentang peradilan tata usaha negara 2 Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah a. Yang merupakan perbuatan hukum perdata
296

b. Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum c. Yang masih memerlukan persetujuan d. Semua benar Jawaban D Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan Keputusan Tata Usaha Negar yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
297

dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hokum pidana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum. 3 Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah a. Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP
298

dan KUHAP yang bersifat hukum pidana b. Yang dikeluarkan atas dasar c. Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia d. Semua benar Jawaban D Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan hukum perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
299

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan Keputusan Tata Usaha Negar yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hokum pidana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah
300

mengenai hasil pemilihan umum. 4 Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah a. Keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum b. Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia d. Semua benar Jawaban D Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
301

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan Keputusan Tata Usaha Negar yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hokum pidana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional
302

Indonesia Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum. 5. Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam gugatan a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik c. Semua benar d. Semua salah Jawaban C Pasal 53(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
303

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik. 6 Menurut pasal 116 a. Dalam hal tergugat diwajibkan menerbitkan putusan namun selama 3 bulan tidak dilaksanakan penggugat harus memajukan permohonan pelaksanaan putusan b. Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif c. Diumumkan dimedia massa cetak sejak tidak dipenuhinya ketentuan d. Semua benar Jawaban D
304

Pasal 116(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa
305

berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminitratif. (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 7 Subyek sengketa Tun diatur dalam pasal: a. Pasal 54 b. Pasal 53 c. Pasal 55 d. Pasal 56 Jawaban B Pasal 53(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
306

suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau di rehabilitasi. 8 Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3) a. Penetapan tertulis b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan d. Semua benar Jawaban D Pasal 1(3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah
307

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 9 Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3) a. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan b. Bersifat konkrit individual dan final c. Mengakibatkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hukum perdata
308

d. Semua benar Jawaban D Pasal 1(3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 10 Alat bukti menurut pasal 100 a. Surat atau tulisan b. Keterangan ahli dan saksi c. Pengakuan dan pengetahuan hakim d. Semua benar
309

Jawaban D Pasal 100 Alat Bukti ialah: Surat atau tulisan Keterangan ahli Keterangan saksi Pengakuan para pihak Pengetahuan hakim. 11 Actor Sequuitur Forum rei pada sengketa TUN diatur didalam pasal a. Pasal 54 b. Pasal 68 c. Pasal 98 d. Pasal 108 Jawaban A Pasal 54 12 Upaya tidak langsung penyelesaian sengketa TUN diatur atau dikenal dengan upaya administratif diatur dalam
310

a. Pasal 48 b. Pasal 68 c. Pasal 98 d. Pasal 51 Jawaban A Pasal 48 (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam
311

ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan 13 Setelah upaya administrasi ditempuh maka diajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha Negara diatur dalam a. Pasal 48 b. Pasal 68 c. Pasal 98 d. Pasal 51 Jawaban D Pasal 51 (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat
312

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi. 14 Gugatan langsung jika tidak diatur mengenai upaya administrasi diatur dalam a. Pasal 48 b. Pasal 68
313

c. Pasal 53 d. Pasal 51 Jawaban C Pasal 53 (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang
314

digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik. 15 Menurut pasal 55 gugatan dapat diajukan dalam waktuterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara a. 30 hari b. 90 hari c. 400 hari d. 14 hari Jawaban B Pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
315

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 16 Syarat formil gugatan diatur dalam pasal 56 yaitu a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat c. Dasar gugatan sesuai pasal 53 d. Semua benar Jawaban D Pasal 56 (1) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa
316

penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat. 17 Alasan mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 53 ialah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan a. dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku b. Dengan asas-asas pemerintahan yang baik c. Jawaban a dan b d. Melampaui kewenangannya Jawaban C Pasal 53 (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan
317

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik. 18 Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap
318

menurut hukum diatur dalam a. Pasal 67 b. Pasal 68 c. Pasal 98 d. Pasal 51 Jawaban A Pasal 67 (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang
319

memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
320

19 Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu a. Pemeriksaan segi administrative (53) b. Rapat permusyawaratan (62) c. Pemeriksaan Persiapan (63) d. Semua benar Jawaban D Pasal 53 (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
321

(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik. Pasal 62 (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata
322

tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan; c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. (2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk
323

mendengarkannya; b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan. (3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan; b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebgaimana dimaksud
324

dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Pasal 63 (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga
325

puluh hari; b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. (4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. 20 Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan dinyatakan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukum a. Perlawanan
326

b. Banding c. Kasasi d. Peninjauan kembali Jawaban A Pasal 62 (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan;
327

c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. (2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya; b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan. (3) a. Terhadap penetapan
328

sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan; b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.
329

21 Pemeriksaan acara cepat diatur dalam a. Pasal 68 b. Pasal 62 c. Pasal 98 d. Pasal 108 Jawaban C Pasal 98 (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasanalasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang
330

dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum. 22 Menurut pasal 97 apabila putusan berupa pengabulan gugatan maka kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara a. Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan b. Dan menerbitkan keputusan yang baru c. Membayar ganti rugi dan rehabilitasi d. Semua benar Jawaban D Pasal 97 (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang
331

terakhir berupa kesimpulan masingmasing. (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. (4) Apabila musyawarah majelis
332

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutanya. (5) Apabil dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan. (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. (7) Putusan Pengadilan dapat berupa : a. gugatan ditolak; b. gugatan dikabulkan; c. gugatan tidak diterima; d. gugatan gugur.
333

(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud
334

dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi. 23 Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitu a. Orang b. Badan hukum privat c. Badan atau pejabat tun d. Semua benar Jawaban D Pasal 1 4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
335

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 24 Obyek sengketa tun yang diatur dalam pasal 3 uu 5 tahun 1986 sebagaimana diubah uu 9 tahun 2004 a. Apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan hal itu merupakan kewajibannya b. Jangka waktu yang ditentukan telah lewat c. Setelah lewat jangka waktu 4 bulan d. Semua benar Jawaban D Pasal 3
336

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3) Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu
337

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. 25 Banding administratif diatur dalam a. UU 20 tahun 1947 b. PP 30 tahun 1980 c. Pasal 122 d. Pasal 48 Jawaban B PP 30 tahun 1980 26 Gugatan sengketa tun diatur dalam a. Pasal 56 b. Pasal 1 angka 5 c. Pasal 62 d. Jawaban a dan b
338

Jawaban D Pasal 1 5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan; Pasal 56 (1) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus
339

disertai surat kuasa yang sah. (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat. 27 Menurut uu 9 tahun 2004 dasar gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal56 a. Keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku b. Keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik c. Semua benar Jawaban C Pasal 56 (1) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
340

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat. 28 Berperkara secara cuma-cuma diatur dalam pasal 60 diputuskan melaluibentuk a. Penetapan b. Keputusan c. Permohonann d. gugat Jawaban A Pasal 60 (1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan
341

untuk bersengeketa dengan cumacuma. (2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. (3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatkan bahwa pemohon itu betulbetul tidak mampu membayar biaya perkara. 29 Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang berisi penolakan maka penggugat berhak melakukan a. Mengajukan gugatan baru b. Perlawanan c. Banding d. Kasasi Jawaban B Perlawanan
342

30 Alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian ptun a. Surat b. Keterangan ahli c. Keterangan saksi dan Pengakuan d. Semua benar jika ditambah pengetahuan hakim Jawaban D a. Surat b. Keterangan ahli c. Keterangan saksi dan Pengakuan d. Semua benar jika ditambah pengetahuan hakim 31 Pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 99 dilakukan dengan hakim a. Majelis b. tunggal
343

Jawaban B Pasal 99 (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari. 32 Menurut pasal 135 hakim adhoc diatur dengan
344

a. Undang-undang b. Peraturan pemerintah c. Keputusan presiden d. Keputusan mahkamah agung Jawaban B Pasal 135 (1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan kealdian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis. (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf f. (3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak
345

berlaku bagi Hakim Ad Hoc. (4) Tata cara penunjukkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah. 33 Dengan izin ketua pengadilan, penggugat, tergugat dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya a. Pasal 81 b. Pasal 93 c. Pasal 98 d. Pasal 108 Jawaban A Pasal 81 Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas
346

perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya. 34 Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan a. Pasal 81 b. Pasal 93 c. Pasal 98 d. Pasal 108 Jawaban B Pasal 93 Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. 35 Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum a. Putusan tidak sah b. Putusan batal c. Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
347

d. Semua benar Jawaban C Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum 36 Putusan pengadilan yang tidak memuat ketentuan pasal 109 a. Putusan tidak sah b. Putusan batal c. Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum d. Semua benar Jawaban B Pasal 109 (1) Putusan Pengadilan harus memuat: a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat
348

kedudukan para pihak yang bersengketa; c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan
349

batalnya putusan Pengadilan. (3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang. (4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut. (5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pangadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan
350

menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut. 37 Menurut pasal 62, dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan dalam hal a. Gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan b. Syarat gugatan yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi c. Apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha yang digugat d. Semua benar Jawaban D Pasal 62 (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan
351

bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan; c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. (2) a. Penetapan sebagimana
352

dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya; b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan. (3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan; b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus
353

oleh Pengadilan dengan acara singkat. (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. 38 Terhadap penetapan rapat permusyawaratan dapat dilakukan upaya hukum a. Banding b. Kasasi c. Perlawanan d. Semua benar Jawaban C Perlawanan 39 Terhadap putusan pemeriksaan persiapan
354

menurut pasal 63 dapat dilakukan upaya hukum a. Banding b. Mengajukan gugatan baru c. Perlawanan d. Semua benar Jawaban B Pasal 63 (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga
355

puluh hari; b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. (4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru 40 Para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa kuasa a. Pasal 81 b. Pasal 93 c. Pasal 57
356

d. Pasal 108 Jawaban C Pasal 57 (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa. (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan. (3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

357

MATERI HUKUM ACARA PERBURUHAN NO SOAL PEMBAHASAN 1 Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan disebut a. Perselisihan hubungan industrial b. Perselisihan hak c. Perselisihan kepentingan d. Perselisihan pemutusan hubungan kerja Jawaban A Pasal 1 (1) Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
358

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 2 Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial a. UU 2 tahun 2004 b. UU 13 tahun 2003 c. UU 21 tahun 2000 d. UU 24 tahun 2003 Jawaban A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
359

3 Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah a. Perselisihan hak b. Perselisihan kepentingan c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja d. Perselisihan antar serikat pekerja Jawaban C Pasal 1(4) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 4 Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syaratsyarat kerja yang
360

diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama a. Perselisihan hak b. Perselisihan kepentingan c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja d. Perselisihan antar serikat pekerja Jawaban B Pasal 1(3) Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

361

5. Apa yang dimaksud dengan Perusahaan a. Setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik orang perserorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain b. Orang perseorangan,persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri c. Sama dengan b bukan miliknya d. Salah semua Jawaban A Pasal 1(7) a. Setiap bentuk usaha yang
362

berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Usaha usaha social dan usahausaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6 Penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah a. Mediasi
363

b. Konsiliasi c. Arbitrase d. Perselisihan hubungan industrial Jawaban A Pasal 1(11) Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan keperntingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 7 Penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam suatu perusahaan
364

a. Mediasi b. Konsiliasi c. Arbitarase d. Perselisihan hubungan industrial Jawaban C Pasal 1(15) Arbitrase hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat netral.
365

8 Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat lambatnya menurut pasal 13 a. 7 hari kerja b. 14 hari kerja c. 10 hari kerja d. 30 hari kerja Jawaban C Pasal 13(2)(c) Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. 9 Majelis hakim menurut pasal 103 UU 2 tahun 2004 wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu
366

a. 30 hari b. 60 hari c. 50 hari d. 90 hari Jawaban C Pasal 103 Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. 10 Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung menurut pasal 115 selambat-lambatnya a. 30 hari b. 50 hari c. 60 hari d. 90 hari
367

Jawaban A Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. 11 Organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga diatur dalam a. UU 13 tahun 2003 b. UU 2 tahun 2004 c. UU 21 tahun 2000 d. UU 24 tahun 2003 Jawaban C
368

Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja dalam suatu perusahaan didalam pasal 29 disebut a. Arbitrase b. Konsiliasi c. Mediasi d. Semua benar Jawaban A Pasal 29 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 13 Arbiter yang berwenang menyelesaikan
369

perselisihan hubungan industrial harus arbiter yang a. Semua benar b. Berada pada kantor instansi c. Terdaftar pada kantor instansi d. Ditetapkan oleh Menteri Jawaban D Pasal 1(16) Arbiter hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan
370

bersifat final. 14 Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang a. Semua benar b. Berada pada kantor instansi c. Terdaftar pada kantor instansi d. Ditetapkan oleh Menteri Jawaban B Pasal 8 Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/Kota. 15 Dalam pasal 15 Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak a. Semua benar b. Menerima pelimpahan
371

c. Menerima permintaan d. Penandatangan surat Jawaban B Pasal 15 Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) 16 Menurut pasal 25 Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak a. Semua benar b. Menerima pelimpahan c. Menerima permintaan d. Penandatangan surat Jawaban C Pasal 25
372

Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. 17 Menurut pasal 40 atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak a. 1 kali dan selambatnya 30 hari b. 1 kali dan selambatnya 14 hari c. 2 kali dan selambatnya 14 hari d. Semua benar Jawaban B Pasal 40 ayat (3) Atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1 (satu) kali
373

perpanjangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 18 Hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata diatur dalam a. Pasal 56 b. Pasal 57 c. Pasal 58 d. Pasal 81 Jawaban B Pasal 57 Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

374

19 Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekeraja/buruh bekerja diatur dalam a. Pasal 56 b. Pasal 57 c. Pasal 82 d. Pasal 81 Jawaban D Pasal 81 Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekeraja/buruh bekerja 20 Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya
375

keputusan dari pihak pengusaha diatur dalam a. Pasal 56 b. Pasal 57 c. Pasal 82 d. Pasal 81 Jawaban C Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalama pasal 159 dan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha 21 Menurut pasal 101 putusan Mejelis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat a. Batalnya putusan b. Dianggap gugur c. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
376

d. Semua benar Jawaban C Pasal 101 (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum 22 Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambatlambatnya.terhitung sejak sidang pertama a. 30 hari kerja b. 50 hari kerja c. Tidak ada batas waktu d. Semua salah Jawaban B Pasal 102 Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan
377

hubungan industrial selambatlambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama. 23 Menurut pasal 115 penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambatlambatnya a. 30 hari kerja b. 50 hari kerja c. Tidak ada batas waktu d. Semua salah Jawaban A Pasal 115 Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. 24 Pihak yang tidak memberikan pendapat dianggap menolak anjuran tertulis diatur dalam
378

a. Pasal 8 b. Pasal 13 c. Pasal 17 d. Pasal 29 Jawaban B Pasal 13 (2) d Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis 25 Menurut pasal 33 para pihak yang berselisih dapat menunjuk a. Arbiter tunggal b. Sebanyak-banyaknya 3 orang c. Semua benar d. Semua salah Jawaban C Pasal 33 ayat 2 Para pihak yang berselisih dapat
379

menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter dalam jumlah gasal sebanyk-banyknya 3 orang. 26 Menurut pasal 32 Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan tertulis dalam a. Perjanjian penunjukkan b. Surat perjanjian arbitrase c. Putusan arbitrase d. Semua benar Jawaban B Pasal 32(2) UU No.2 Tahun 2004 Kesepakatan para pihak yang berselisihsebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapatkan satu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama 27 Menurut pasal 38 tuntutan ingkar terhadap
380

seorang arbiter tidak dapat diajukan perlawanan apabila terbukti a. Adanya hubungan kekeluargaan b. Adanya hubungan kerja dengan salah satu pihak c. Adanya hubungan kerja dengan kuasanya d. Semua benar Jawaban D Pasal 38UU No.2 Tahun 2004 Putusan pengadilan negeri mengenai tuntutan ingkar tidak dapat diajukan perlawanan 28 Menurut pasal 52 terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan
381

Jawaban D Pasal 52 UU No.2 Tahun 2004 Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang dinyatakan palsu b. Disembunyikan pihak lawan c. Tipu muslihat d. Semua benar diajukan dalam pemeriksaan dinyatakan palsu b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang
382

disembunyikan pihak lawan c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan d. Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial atau e. Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 29 Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial, diatur dalam a. Pasal 53 b. Pasal 55 c. Pasal 81 d. Pasal 113 Jawaban A Pasal 53 UU No.2 Tahun 2004
383

Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial 30 Menurut pasal 89 pemeriksaan dengan acara biasa dalam waktu selambat-lambatnya..hari kerja sejak penetapan majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama a. 7 hari b. 14 hari c. 3 hari d. 30 hari Jawaban A Pasal 89 UU No.2 Tahun 2004 Dalam jangka waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim, maka ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama
384

31 Menurut pasal 99 pemeriksaan dengan acara cepat tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian tidak melebihi a. 7 hari b. 14 hari c. 3 hari d. 30 hari Jawaban B Pasal 99(2) UU No.2 Tahun 2004 Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masingmasing ditentukan tidak melebihi 14(empat belas) hari kerja. 32 Putusan pengadilan hubungan industrial ditandatangani oleh hakim,hakim ad hoc dan panitera pengganti diatur dalam a. Pasal 103 b. Pasal 104 c. Pasal 106
385

d. Pasal 109 Jawaban B Pasal 104 UU No.2 Tahun 2004 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ditandatangani oleh hakim, hakim ad hoc dan panitera pengganti 33 Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 diatur dalam a. Pasal 92 b. Pasal 95 c. Pasal 96 d. Pasal 100 Jawaban A Pasal 92 UU No.2 Tahun 2004 Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud
386

dalam pasal 88 ayat 1 34 Sidang majelis hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis hakim menetapkan lain diatur dalam a. Pasal 92 b. Pasal 95 c. Pasal 96 d. Pasal 100 Jawaban B Pasal 95 UU No.2 Tahun 2004 Sidang Majelis Hakim Terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menetapkan lain 35 Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan diatur dalam a. Pasal 92 b. Pasal 95
387

c. Pasal 96 d. Pasal 100 Jawaban C Pasal 96(3) UU No.2 Tahun 2004 Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial. 36 Menurut pasal 72 Tata cara pengangkatan, dan pemberhentian hakim adhoc diatur dalam a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Menteri d. Keputusan Presiden Jawaban B
388

Pasal 72 UU No.2 Tahun 2004 Tata cara pengangkatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 diatur dengan Peraturan Pemerintah 37 Tunjangan dan hak-hak lainya bagi hakim adhoc diatur dalam a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Menteri d. Keputusan Presiden Jawaban D Pasal 73 UU No.2 Tahun 2004 Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi Hakim Addhoc Pengadilan Hubungan Industrial diatur dengan Keputusan
389

Presiden 38 Menurut pasal 61 Hakim pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Mahkamah Agung d. Keputusan Presiden Jawaban C Pasal 61 UU No.2 Tahun 2004 Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 39 Menurut pasal 63 Hakim adhoc pengadilan hubungan industrial diangkat dengan a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Mahkamah Agung
390

d. Keputusan Presiden Jawaban D Pasal 63(1) UUNo.2 Tahun 2004 Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung 40 Menurut pasal 28 Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan konsiliator diatur a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Menteri d. Keputusan Presiden Jawaban C Pasal 28 UUNo.2 Tahun 2004 Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan, dan pencabutan legitimasi konsiliator serta tata kerja

391

konsiliator serta tata kerja konsiliasi diatur dengan keputusan menteri

392

Anda mungkin juga menyukai