Anda di halaman 1dari 9

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

MODUL PENGURUSAN PUSAT SERVIS ( J5185 ) BERASASKAN

PBL

Cetakan Pertama : Januari 2008

PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)


Set Panduan Pelajar
PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH
Kegunaan
Untuk Politeknik & Kolej Komuniti (KPTM), Institut Pendidikan Tinggi (Teknik & Vokasional) MARA serta Sekolah Rendah & Menengah (KPM)
Dibangunkan oleh : Prof. Madya Dr. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman Pelajar PhD ( Teknologi Pendidikan) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia,Penang, MALAYSIA
Berasaskan MODEL : HOWARD BARROWS Berasaskan MODEL :ONN SENG TAN & BARROWS

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

Cetakan Pertama

PEMBELAJARAN KENDIRI BERASASKAN MASALAH


Set Panduan untuk Pelarasan kaedah pembelajaran berasaskan

Problem Based Learning

Untuk Kegunaan Pelajar Diploma Semester 6 Bagi Subjek Pengurusan Pusat Servis - J5185 Dan Panduan Kepada Bakal Usahawan Pelajar Aliran Teknik & Vokasional Matapelajaran Sekolah Rendah & Menegah KPM

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG

Teknologi Pendidikan

Pengenalan berkaitan

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

Pembelajaran Berasaskan Masalah


Pembelajaran Berasaskan Masalah atau dikenali sebagai Problem Based Learning dan singkatan yang sering digunakan adalah PBL. PBL lebih sinonim penggunaannya memandangkan para akademik telah maklum ia merujuk pada Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem Based Learning. Dalam Perkembangan Pembelajaran terkini berasaskan kumpulan pelajar dalam menyelesaikan sesuatu topik melalui kaedah pembelajaran sering dirujuk kepada keberkesanan konsep pembelajaran yang digunakan. Perkembangan Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem Based Learning yang dikembangkan penggunaanya kerana ia lebih efektif dalam penyelesian pemasalahan berkaitan pembelajaran teori & Pengiraan. Konsep ini bermula pada 1950 an, dimana ia telah diaplikasi di Case Western Reserve Medical School, McMaster University Medical School dan University of Mexico Medical School. Pengujian kaedah PBL telah terbukti berjaya, dan pada 1980 an, Pihak USA menubuhkan consortium bagi menghasilkan suatu konsep pembelajaran berasaskan Masalah yang lebih efisen dalam meningkatkan mutu akademik pelajar mereka. Model PBL telah di perjelaskan oleh Howard Barrows (1985,1992). Justeru itu.
Modul Pembelajaran berasaskan masalah PBL ini dibangunkan untuk Menambah lagi sumber bahan pengajaran dan Pembelajaran dalam subjek teori Yang bermutu dan efisen. Juga sebagai Bahan asas pengkajian untuk Pengajian Keperingkat PhD En.Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman S-PD0005/07(R) En. Khairul Azhar Bin Haji Mat Daud S-PD0004/07(R) Dengan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Penang Dec 2007

MODUL PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH PBL


MODULE PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH.

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

Sinopsis Pembinaan Modul.

Modul PBL - pembelajaran berasaskan masalah adalah merupakan satu pendekatan pembelajaran yang digunakan bersandarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh pensuarah kepada pelajar. Permasalahan yang akan diberi kepada pelajar akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu agar setiap strategi yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dapat meliputi keseluruhan kurikulum yang ada. Pembelajaran berasaskan masalah adalah disokong oleh konsep pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan para pensyarah dan pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efaktif. Pembelajaran berasaskan masalah adalah merangkumi cabaran kepada keadaan penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan, melibatkan peggunaan akal dan fikiran yang kritikal dan sepenuhnya, kemahiran meyelesaikan pemasalahan yang berkaitan, memenuhi keperluan dan disiplin kerja atau tugasan, pembelajaran yang kendiri, gerak kerja berpasukan dan menguasai kemahiran komunikasi, serta bertanggungjawab dan gigih dalam menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan. Dengan menggunakan modul ini,Para Pensyarah dan Para Pelajar akan dapat;

1. 2. 3. 4.

Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran secara terarah dan memenuhi kehendak modul J 5185 Mengenal dan mempraktikkan Kaedah Pembelajaran berasaskan masalah dengan menggunakan model dan teori yang terbaru. Menyelesaikan masalah berkaitan proses pemahaman pelajar dengan mudah dan tersusun. Memudahkan pelajar dan pensyarah melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih sistematik dan mudah.

Pembina Modul PBL 1. 2.

Prof. Madya Dr. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros Khairul Azhar B. Mat Daud Md. Baharuddin b. Abdul Rahman

Jum. Borang 10 Jum Hari Kod Awalan PBL

3.
Untuk Kegunaan 1. 2. 3.

Kod Turutan 000 Jumlah Pengguna Sem Minima : 25 orang Maksima : 45 orang Semester : 6 (semester) Tahun : 3 (Akhir)

Pensyarah J5185 Subjek J5185 Para Pelajar

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

PANDUAN BORANG PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN

Pengenalan

Pada permulaan pengajaran, konsep pengajaran berasaskan kepada permasalahan akan diterangkan dengan terperinci kepada pelajar.

Objektif

Hasil daripada penerangan ini, adalah diharapkan pelajar dapat : i. ii. iii. Menyelesaikan masalah pembelajaran secara kendiri. Pelajar akan belajar secara berkumpulan dan memahami objektif pembelajaran. Pelajar memahami fungsi dan tugas mereka sebagai pihak yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang akan dibekalkan oleh pensyarah kepada mereka. iv. Pelajar akan memahami bahawa tugas pensyarah hanyalah sebagai: a. Fasilitator dan pemantau kepada kerja-kerja pelajar. b. Penilai kepada setiap proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh pelajar. v. Pelajar akan dapat memahami objektif pembelajaran berkonsepkan kepada pengajaran berasaskan permasalahan.

Objektif PBL

Hasil daripada pendekatan pengajaran berasaskan masalah adalah diharapkan pelajar akan dapat: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Belajar menyelesaikan masalah dalam realiti permasalahan yang sebenar. Menguasai kemahiran pemikiran aras tinggi (high order thinking skills). Kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran mencari maklumat dari pelbagai bidang pengajian. Kemahiran pembelajaran secara kendiri (Self-Directed Learning Skills). Kemahiran bekerja secara berkumpulan. Menguasai kemahiran berkomunikasi yang berkesan.

Disediakan oleh 1.

Khairul Azhar Bin Mat Daud. Md. Baharuddin Bin Abdul Rahman

2.
Disemak oleh

Dilulus Gunapakai No.Daftar Pada

Prof. Madya Dr. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros.

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN
PENILAIAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KEPADA PERMASALAHAN Penilaian Proses

2.0

Penilaian Secara Individu. 2.1 Laporan. 2.1.1 Penilaian secara individu akan dilaksanakan melalui borang-borang laporan pemantauan penyelesaian masalah yang dibekalkan kepada pelajar. 2.1.2 Antara borang-borang laporan pemantauan yang akan dirujuk untuk membuat penilaian secara individu adalah sebagaimana berikut:

a.

PBL005 Laporan Pembahagian Tugas Secara Individu.

b. c.
2.2

PBL006 Rangka Strategi Pelaksanaan Tugas Secara Individu. PBL007 Laporan Hasil Penyelesaian Permasalahan Secara Individu. Perbentangan 2.2.1 PBL010 Borang Pembentangan Hasil Penyelesaian Permasalahan 2.2.2 Penilaian Perbentangan adalah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: Ketrampilan. Keyakinan dan eye contact Kerjasama Berkumpulan. Pengurusan Masa. Kemampuan Menjawap. Bahan Dan Alat Bantu Berkaitan.

Disediakan oleh 1.

Khairul Azhar Bin Mat Daud. Md. Baharuddin Bin Abdul Rahman

2.
Disemak oleh

Dilulus Gunapakai No.Daftar Pada

Jan 2007

Prof. Madya Dr. Sharifah Norhaidah Bt. Syed Idros.

Jan 2007

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN

JADUAL KELAS, BENGKEL DAN AMALI Ujilari borang KUM ............. KELAS:...................................................

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN
PENYELIA : ......................................................... TARIKH : ...................................................... MINGGU ................... MASA : .. Catatan & Ulasan : KOD BORANG :

Penyelia/ Instruktor

1. pensyrah modul J5185

Jum borang Jum semak Jumlah Pelajar

10 borang pemantauan 5-10 kali (2 jam seminggu) Minima : 25 orang Maksima : 45 orang

Jumlah pelajar 2-8 orang/ kumpulan Setiap kumpulan

Senarai semak Penggunaan Borang Nama Pelajar/Penyelia

P B L 0

P B L 0

P B L 0

P B L 0

P B L 0

P B L 0

P B L 0

P B L 0

P B L 0

Modul Pembelajaran Berasaskan Masalah - PBL Untuk PEMBANGUNAN & PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9

Disediakan :

Disahkan oleh: