SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.3/SMPN10/2011/313 Tentang PEMBAGIAN TUGAS TENAGA EDUKATIF SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 10PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 Kepala SMP Negeri 10 Pekanbaru : Menimbang : 1. Bahwa pembagian tugas Teanaga Edukatif Semester Ganjil perlu diadakan. 2. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan Pembagian Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011 / 2012. 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam l;ampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk maksud tersebut diatas. : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 2. P.P. No. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. P.P. No. 74 tahun 2008 tentang Guru 4. Permendiknas No. 18 tentang Sertifikasi 5. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kompetensi Guru 6. Permendiknas No. 10 tahun 2009 tentang Sertifikas Guru 7. Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru 8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor : 420/Bid.SM/V/2011/7788 tentang jadwal Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2010 / 2011. 9 Surat Keputusan Kakanwil Depdikbud Provinsi Riau nomor :8543/I09.G1/M1 1997 tanggal 26 Agustus1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan EBS Ganjil Tahun Pelajaran 2010/2011. 10. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 025/0/1995. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama : : Menunjuk dan menetapkan Tugas Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011 / 2012. : Menugaskan kepada guru untuk merencanakan , mengorganisasikan , melaksanakan serta melaporkan Kegiatan kepada Kepala Sekolah. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA TANGGAL : 27 Juni 2011 Kepala Sekolah , Tembusan : Kepada Yth 1.. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 2. Bapak Kepala Dinas Pengembangan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Mengingat

Kedua

Ketiga

IRMANSYAH.S.Sos NIP.195610101978031004