Anda di halaman 1dari 24

KEMAHIRAN KRITIS

MEMBANDING DAN MEMBEZA


BAHASA MELAYU
SURAT RASMI
DAN
SURAT TIDAK RASMI

SAINS
MATAHARI DAN BUMI

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS


( MEMBANDING DAN MEMBEZA )
ISI KANDUNGAN
Pengenalan
Definisi
Tujuan
Ciri-ciri Membanding dan Membeza

Pengurusan Lisan
Contoh Soalan Pengurusan Lisan
Lakaran Pengurusan Grafik

Contoh Perkara Tajuk Tugasan


Contoh Latihan Kepada Tugasan
Ulasan peserta dan pensyarah

Pengenalan:
Untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan
Negara dalam menghadapi cabaran dalam abad
ke-21 ini, maka pengajaran dan pembelajaran
di sekolah perlu berfokus kepada perkembangan
pelajar yang menyeluruh iaitu meliputi aspek-aspek
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui
perkembangan pemikiran yang menggarapkan
penguasaan ilmu, kecekapan bahasa dan amalan nilai
murni secara bersepadu.
Salah satu kemahiran yang menjayakan Falsafah
Pendidikan Negara adalah Kemahiran Berfikir Secara
Kritis dan Kreatif. Tugasan saya kali ini adalah
Membanding dan Membeza , merupakan salah satu
Kemahiran Berfikir Secara Kritis.
Secara mudah Kemahiran Berfikir ini dapat
ditunjukan melalui rajah berikut:

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA


KRITIS DAN KREATIF

Kemahiran Berfikir
Secara Kritis

Kemahiran Berfikir
Secara Kreatif

Membanding dan membeza


Membuat Kategori
Menerangkan sebab
Meneliti bahagian-bahagian
kecil dan keseluruhan
Mengusul periksa andaian
membuat ramalan
Membuat inferens

Menjana dan menghasilkan


Idea yang pelbagai
Mencipta analogi

Mencipta metafora

Definisi
Satu Kebolehan mencari dan mengkaji persamaan dan
perbezaan antara dua atau lebih perkara berdasarkan aspek-aspek
tertentu. Aspek-aspek tersebut ialah ciri, sifat, kualiti dan unsur
sesuatu objek, oraganisasi, peristiwa, organisma, idea, sistem
atau institusi.
Tujuan

Memahami perkara-perkara dengan lebih mendalam setelah


melalui proses membandingkan.
Mengelakkan kekeliruan tentang sesuatu perkara yang hampir
sama atau seakan-akan menyerupai.
Membantu dalam kemahiran yang lebih komplek seperti
mengelas, membuat definisi dan membuat analogi.
Membantu dan menentukan membuat keputusan dengan bijak.

Ciri-ciri Membanding dan Membeza


Dalam memperoses membanding dan membeza kita mestilah
menumpukan kepada pengurangan kesilapan dan cara mengatasi
kesilapan tersebut.

Secara khusus kesilapan yang sering dilakukan semasa proses ini


DAN cara untuk mengatasinya adalah seperti berikut:
Kesilapan Umum

Cara Mengatasi

Hanya mengenai pasti beberapa


persamaan dan perbezaan sahaja

Semua persamaan dan perbezaan


perlu dicam

Perbandingan dan perbezaan


dibuat secara kasar

Perbandingan dan perbezaan perlu


dibuat secara terperinci, jitu, jelas
dan tepat

Implikasi persamaan dan


perbezaan tidak dikaji

Fikiran tentang pentingnya


persamaan dan perbezaan yang
wujud sebelum membuat keputusan

Pengurusan Lisan
1. Apakah perkara-perkara yang hendak dibandingkan dan dibezakan ?
2. Apakah persamaan antara kedua-dua perkara itu ?
3. Apakah perbezaan antara kedua-dua perkara itu ?
4. Apakah corak persamaan dan perbezaan yang penting antara
kedua-dua perkara itu ?
5. Apakah kesimpulan yang boleh dirumuskan berdasarkan aktiviti
membandingkan dan membezakan daripada perkara tersebut ?
Nota:
Kedua-dua kategori soalan menyoal mengenai format berdasarkan pengetahuan
sedia ada.
Semua soalan berbentuk subjektif.

Contoh Soalan Pengurusan Lisan Tugasan


1. Apakah persamaan antara Surat Rasmi dengan Surat Tidak
Rasmi ?
2. Apakah persamaan persamaan tersebut ?
3. Apakah perbezaan am antara Surat Rasmi dengan Surat
Tidak Rasmi ?
4. Apakah perbezaan Format Surat Rasmi dengan Surat Tidak
Rasmi ?
5. Apakah contoh yang anda boleh nyatakan ? Berikan satu
contoh.
6. Apakah kesimpulan yang boleh dirumuskan berdasarkan
aktiviti membanding dan membeza daripada perkara tersebut ?

Gunakan Lakaran Pengurusan Grafik Ini Untuk Menulis Jawapan


Atau Mencari Maklumat Membanding dan Membeza Sesuatu Perkara
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN

Kategori A

Kategori B
PERSAMAAN

Kedua-dua kategori soalan menyoal mengenai perkara


mestilah sama.

Semua soalan adalah subjektif.


PERBEZAAN
Dari Segi

Perkara-perkara / topik
perbezaan

POLA, PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG TERPENTING


KESIMPULAN

Gunakan Lakaran Pengurusan Grafik Ini Untuk Menulis Jawapan


Atau Mencari Maklumat Membanding dan Membeza Sesuatu Perkara
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN

Surat Rasmi

Surat Tidak Rasmi


PERSAMAAN

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PERBEZAAN
Dari Segi

Format

POLA, PERSAMAAN ATAU PERBEZAAN YANG TERPENTING


KESIMPULAN

Aplikasi : Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi

MEMBANDING DAN MEMBEZA

Surat Rasmi

Surat Tidak Rasmi

PERSAMAAN

Terdiri daripada alamat pengirim dan penerima


Kedua-duanya mempunyai tarikh
Mempunyai kata hadap kedua-dua di tepi garisan
Sekian, terima kasih.
Mesti mempunyai tandatangan
Bersambung

PERBEZAAN
DARI SEGI
Tujuan yang rasmi
Ada tajuk,
Tiada Kata pendahuluan

Tujuan

Format

Tujuan yang tidak rasmi


Tiada Tajuk
Ada Kata Pendahuluan

Cogan Kata

Yang benar,

Setiap permulaan
menulis-Sebelah kiri

Setiap permulaan
menulis- berperenggan

Kata hadap tidak


berubah ( Tuan,/Puan, )

Kata hadap berubah


mengikut surat

Tiada perenggan
( Bernombor tepi garisan )

Berperenggan dan
tidak bernombor

Kata Hadap:

Tuan, / Puan,

Pola persamaan terpenting


Contoh

Kata hadap:
Saudara,Saudari,Bonda,
Ayahanda,Kakanda dan Ninda.

Kesimpulan
Secara keseluruhan Surat Rasmi Dan Surat Tidak Rasmi mempunyai ciri-ciri
yang sama, perbezaannya adalah kedudukan format.

Contoh latihan:
Isikan perkataan format di ruang format Surat Tidak Rasmi yang disediakan.
{___________A____________,
{________________________,
{________________________,
____________B____________.
[_____________________________________________C___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________D_________,
[__________TUJUAN DAN ISI PENTING______________________________________________________________________
E1
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.]
[________________ISI PENTING______________________________________________________________________________
E2
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.]
[_________________ISI PENTING_____________________________________________________________________________
E3
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.]
[_________________ISI PENTING_____________________________________________________________________________
E4
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.]
[_________________________________________________F________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.]
[__________G_________.
[__________________________]
(
)

Penutup, Nama dan alamat, Pendahuluan, (Sekian, terima kasih.)


Kata hadap, Nama @ Nama gelaran, Tarikh.

Contoh latihan:
Isikan perkataan format di ruang format Surat Rasmi yang disediakan.
___________A____________,
________________________,
________________________,
____________B___________,
_____________________________,

_____________________________.

____________C___________

_________D_________,
_________________________________________________________E_________________________________________________
____________________________________________TUJUAN DAN ISI PENTING______________________________________________
________________________________________________________________________________________.
F1
2. [_________________________________________ISI PENTING___________________________________________________________
_____________________________________________________________________.]
F2
3. [________________________________________ISI PENTING___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.]
F3
4. [________________________________________ISI PENTING____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.]

F4
_______________________________________________________G____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.]
[_____________H____________.]
[_____________I_____________________.]
[..J...]
(
K
)
Alamat pengirim, Kata hadap, Penutup, Tarikh, Tandatangan Tajuk, Nama Prngirim, Cogan kata, Alamat Penerima, Sekian, terima kasih.

Ulasan murid / peserta:

Contoh Ulasan
Agak sukar untuk berbincang. Setelah memahami dan melalukan perbincangan secara
berkumpulan, kami mendapat rumusan. Puas hati kerana rumusan atau jawapan hasil

dari sendiri.

Pemerhatian Guru / Pensyarah

DISEDIAKAN OLEH:
MOHD TALIB BIN RAHMAN
MOHD PISOL BIN REMLI

Contoh Soalan Pengurusan Lisan Tugasan


1. Apakah objek yang hendak dibandingkan dan dibezakan ?
2. Apakah persamaan antara Matahari dan Bumi ?
3. Apakah perbezaan antara Matahari dan Bumi?

4. Apakah kesimpulan yang boleh dirumuskan berdasarkan


aktiviti membanding dan membeza tersebut?

Gunakan Lakaran Pengurusan Grafik Ini Untuk Menulis Jawapan


Atau Mencari Maklumat Membanding dan Membeza Sesuatu Perkara
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN

Kategori A

Kategori B
PERSAMAAN

Kedua-dua kategori soalan menyoal mengenai perkara


mestilah sama.

Semua soalan adalah subjektif.


PERBEZAAN
Dari Segi

Saiz
Perkara-perkara /
topik
perbezaan

POLA, PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG TERPENTING


KESIMPULAN

Gunakan Lakaran Pengurusan Grafik Ini Untuk Menulis Jawapan


Atau Mencari Maklumat Membanding dan Membeza Sesuatu Perkara
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN

Mtatahari

Bumi
PERSAMAAN

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PERBEZAAN
Dari Segi

Saiz

POLA, PERSAMAAN ATAU PERBEZAAN YANG TERPENTING


KESIMPULAN

Aplikasi :Matahari dan Bumi

MEMBANDING DAN MEMBEZA

MATAHARI

BUMI

PERSAMAAN

Berbentuk sfera

Objek yang terdapat dalam Sistem Suria

Bersambung

PERBEZAAN
DARI SEGI
Sangat besar
Terdiri daripada hidrogen dan helium

Tiada hidupan

Suhu yang terlalu


panas

Saiz

Kandungan

Kecil
Terdiri daripada air,udara, tanah dan batubatan

Hidupan

Terdapat tumbuhan dan haiwan

Suhu

Suhu yang sesuai untuk hidupan

Kesimpulan
Matahari dan Bumi berbentuk sfera dan merupakan objek-objek yang terdapat dalam Sistem Suria

Latihan

Secara berkumpulan dapatkan jawapan untuk soalan-soalan dibawah.


1.Apakah bentuk Matahari dan Bulan?
..
2. Perihalkan saiz Matahari berbanding dengan Bumi?
.
3. Apakah kategori yang membezakan Matahari dan
Bulan?
.
4. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat antara Matahari dan Bulan.

Ulasan murid / peserta:

Contoh Ulasan
Agak sukar untuk berbincang. Setelah memahami dan melalukan perbincangan secara
berkumpulan, kami mendapat rumusan. Puas hati kerana rumusan atau jawapan hasil

dari sendiri.

Pemerhatian Guru / Pensyarah

DISEDIAKAN OLEH:
MOHD TALIB BIN RAHMAN
MOHD PISOL BIN REMLI

KALAU BOSAN TIDUR ;

KALAU TIDAK BOSAN,


NGANGA..