Anda di halaman 1dari 18

1

GURU BAHARU HADAPI REALITI SEBENAR


Kurang pengalaman/ kemahiran dari segi aplikasi ilmu/pengetahuan

GURU

MURID
Guru Baharu perlu menyesuaikan diri dengan budaya, persekitaran dan komuniti sekolah

BUDAYA SEKOLAH PERATURAN SEKOLAH

PENTADBIR

IBU BAPA

MASYARAKAT

MAHU BELAJAR DARIPADA GURU LAMA, DARIPADA PELAJAR


2

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


PENGENALAN
Program pembelajaran melalui bimbingan yang berstruktur berasaskan sekolah Menyokong pembangunan profesionalisme guru baharu Meningkatkan kompetensi dalam kerjaya guru.

PANDUAN
Modul Program Pembangunan Guru Baharu

PUNCA
Inisiatif Makmal NKRA - Kualiti Guru (dipersetujui oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 2 April 2010)

RASIONAL PROGRAM
RASIONAL 1
Program pembangunan guru baharu mampu meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid

RASIONAL 2
Pendekatan pementoran dapat membantu guru kurang pengalaman

RASIONAL 3
Guru baharu yang telah melalui program pembangunan menunjukkan prestasi yang lebih baik

RASIONAL 4
Peningkatan dalam kualiti guru baharu akan turut meningkatkan kualiti murid

Walaupun telah terbukti program pembangunan untuk guru baharu berjaya meningkatkan kualiti guru dan murid, namun di Malaysia program pembangunan untuk guru baharu yang formal dan standard belum dijalankan. Sedangkan Negara maju seperti Amerika telahpun menjalankan program tersebut sejak 85 tahun yang lepas.

4 4

OBJEKTIF PROGRAM
1
Membantu guru menyesuaikan diri dengan budaya, persekitaran, dan komuniti sekolah Menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru permulaan dalam melaksanakan amalan pengajaran sepanjang proses transisi mereka daripada pelajar kepada mengajar Meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pembelajaran pelajar Menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru melaksanakan aktiviti kokurikulum Meningkatkan pengetahuan guru tentang aspek sosialisasi organisasi dan hal ehwal murid Meningkatkan amalan profesionalisme, kompetensi diri dan efikasi kendiri guru permulaan Membangunkan kerjasama secara kolaboratif antara guru permulaan dengan semua pihak (stakeholder) yang terlibat di sekolah

5 6

5 5

FASA PROGRAM

Tiga Fasa Program


6 6

CARTA ALIR PROGRAM


PENEMPATAN
MEMPAMERKAN KOMPETENSI

ORIENTASI PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN

PEMENTORAN

PENTAKSIRAN
MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI AKHIR TAHUN PERTAMA TIDAK MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI

PENGURUSAN PEMBANGUNAN MENGIKUTI CPD YANG DIPERLUKAN


TAHUN KETIGA

PEREKAYASAAN SIKAP
TAHUN KEDUA
TIDAK MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI

TIDAK MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI

MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI

TIDAK DIPERAKUKAN

DIPERAKUKAN

CADANGAN PELAKSANAAN PROGRAM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Fasilitator
PK Pentadbiran/ PK Petang/ GKMP/ Ketua Panitia/ Guru Cemerlang P&P

Orientasi
Pengajaran & Pembelajaran Persediaan mengajar Pedagogi Pencerapan P&P

Pementoran

Hasil
Pembelajaran &Penilaian P&P berkesan Penilaian & pentaksiran Pemantauan pembelajaran

Pengurusan ujian Peperiksaan


40% 40%
Pengajaran Kokurikulum Sukan dan Permainan Pasukan beruniform Kelab dan Persatuan Sosialisasi Organisasi Kepimpinan Pentadbiran Pengurusan kewangan & resos Komunikasi Pengurusan konflik Polisi & Peraturan Pencerapan pengajaran Pengurusan Hal Ehwal Murid/Pelajar Mengurus dokumen Kerjaya Mengurus disiplin Keperluan motivasi Pengurusan asrama Pengurusan ICT Literasi komputer Pengajaran bestari

Koku

PK Kokurikulum/ SU Kokurikulum / Penasihatpenasihat Kokurikulm

20% Profesionalisme Keguruan

Pengurusan kerja rumah

Peningkatan Profesional

Pengetahuan Pedagogi Isi kandungan

PK Hal Ehwal Murid/ PK Petang/ Guru Kaunsellig Koordinator ICT

Pengurusan

Pengetua / Guru Besar

Pengetahuan Isi Kandungan

Penerokaan pelbagai pendekatan P&P Mengesan dan memenuhi keperluan profesionalisme diri Pembelajaran informal & formal untuk meningkatkan profesionalisme

Kerjasama antara Guru dan Masyarakat

Pembanguna n Diri

Pengetua/ Guru Besar/ PK/ GKMP /Ketua Panitia/ Guru Kaunseling

Pengurusan Hal Ehwal Peribadi Pengurusan stress Teknik belajar Pembentukan sahsiah

Membina jaringan dengan pelajar, rakan, ibu bapa & komuniti sekolah

Motivasi kendiri

Penilaian oleh Ketua Jabatan untuk cadangan perakuan pengesahan dalam perkhidmatan Pengetahuan Isi Kandungan (40%), Pedagogi (40%), Profesionalisme Keguruan (20%) Folio digunakan sebagai dokumen rujukan

PERANAN & TANGGUNGJAWAB - BPG

Bertanggungjawab menyediakan Modul PPGB

Memberi taklimat pelaksanaan PPGB kepada JPN

Melaksanakan pemantauan untuk memastikan PPGB dilaksanakan mengikut ketetapan

Memberi latihan kepada Jurulatih Mentor PPGB

Menyediakan e-sistem untuk pengurusan data

PERANAN & TANGGUNGJAWAB - JPN


Mengagihkan penempatan GB mengikut keperluan sekolah Memastikan GB yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri Menganjurkan sesi taklimat penempatan dengan GB Menatarkan PPGB kepada pegawai PPD Mengenal pasti dan menghantar calon untuk mengikuti kursus pementoran PPGB yang dianjurkan oleh BPG dan IPG Memantau pelaksanaan PPGB di sekolah

Menyediakan khidmat kaunseling kepada GB yang menghadapi masalah setelah mendapat maklumat daripada pentadbir sekolah/ PPD
Mendapatkan laporan PPGB daripada PPD Unit Latihan dan Kemajuan Staf JPN bertanggungjawab menyelaras PPGB dan CPD.
10

PERANAN & TANGGUNGJAWAB - PPD


Menatarkan PPGB kepada pihak sekolah Memantau pelaksanaan PPGB di sekolah

Memastikan GB yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri

Menyediakan khidmat kaunseling kepada GB bermasalah

Memastikan GB ditempatkan di sekolah-sekolah mengikut keperluan

PPD

Unit Latihan dan Kemajuan Staf PPD bertanggungjawab menyelaras PPGB dan CPD

11

PERANAN PENTADBIR SEKOLAH


1 2
Pihak pengurusan sekolah dicadangkan untuk menubuhkan Jawatankuasa PPGB Bekerjasama dengan PPD/ JPN dan pentadbir sekolah yang berhampiran bagi membentuk kumpulan guru mentor yang lebih efisien Memastikan setiap GB mengikuti PPGB bermula hari pertama GB melapor diri di sekolah Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan GB

3
4

5 6

Menetapkan dan mengeluarkan surat lantikan untuk seorang mentor membimbing seorang GB mengikut mata pelajaran yang diajar oleh GB
Memastikan GB dibimbing oleh guru mentor

Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan guru mentor yang telah dilantik

12

SAMBUNGAN...
8 9 10
Memastikan latihan atau bimbingan yang diberikan kepada GB mencapai standard PPGB yang ditetapkan Melaksanakan pentaksiran dan pemantauan berterusan sepanjang PPGB dilaksanakan

Mengadakan perbincangan dan sesi refleksi dengan GB


Melaksanakan program perekayasaan dan pengurusan pembangunan diri kepada GB yang tidak melepasi tahap yang ditetapkan Memastikan guru mentor mendapat latihan yang secukupnya sebelum membimbing GB Memastikan GB yang memerlukan khidmat kaunseling dirujuk kepada PPD atau JPN Memperakukan GB oleh ketua jabatan untuk cadangan pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan

11
12 13 14

13

KERANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


LATIHAN GB BEKALAN PENEMPATAN GB TAKLIMAT GB IPTA, IPG

BPSM, BPG/IPG
BPSH, BPI, BPKHAS JPN
BSBPSK, BPTV, BPSUKAN, BSENI & KO SEKOLAH

JPN
BSBPSK, BPTV, BPKHAS, BPSUKAN, BSENI&KO

LAPOR DIRI PELAKSANAAN PPGB DI SEKOLAH PEMANTAUAN

TIDAK LAPOR DIRI KJ, GM, GB

KJ/PENTADBIR, GM, PPD, JPN, BPG - MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI - TIDAK MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI - SEDANG/ TAMAT KJ, PPD, JPN, BAHAGIAN-BAHAGIAN
14

HASIL
PENGURUSAN DATA GB

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

Pentaksiran dibuat berasaskan sekolah oleh semua pihak


yang terlibat (pentadbir/ mentor/ AJK pemantauan) yang dilakukan secara berkala Folio GB dijadikan sebagai dokumen rujukan oleh pentadbir dalam membuat perakuan cadangan pengesahan dalam perkhidmatan

15

IMPAK PROGRAM

Membina budaya kerja cemerlang dalam kalangan guru baharu Guru Baharu sentiasa bermotivasi dan mempunyai jati diri yang mantap sebagai seorang pendidik Pengajaran dengan lebih berkesan dan profesional Guru yang berkualiti akan menghasilkan pelajar yang berkualiti

16

17

TERIMA KASIH

18