‫‪PENGANTAR ILMU AL QUR’AN‬‬

‫‪ Al Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dimulai ketika beliau sedang berkhalwat di‬‬ ‫‪GUA HIRA pada malam SENIN bertepatan dengan tanggal 17 RAMADHAN dan wahyu yang‬‬ ‫5-1 ‪pertama adalah Surat Al Alaq ayat‬‬ ‫‪ Al Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu 22 Tahun, 2 Bulan, 22 Hari.Di Kota‬‬ ‫)‪Mekkah selama (12 Tahun,5 Bulan,13 Hari) dan di Kota Madinah selama (9 Tahun,9 Bulan,9 Hari‬‬ ‫.‪ Al Qur’an terdiri dari 30 juz, 114 Surat, 6236 Ayat‬‬ ‫‪Berikut ini adalah Huruf Hijaiyah yang terdapat dalam Al Qur’an‬‬

‫‪contoh‬‬

‫‪Di akhir‬‬

‫‪Di tengah‬‬

‫‪Di awal‬‬

‫‪Berdiri‬‬ ‫‪sendiri‬‬

‫‪Bunyi‬‬ ‫‬‫‪b‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ts‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪kh‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪dz‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪sy‬‬ ‫‪sh‬‬ ‫‪dh‬‬ ‫‪th‬‬ ‫‪zh‬‬ ‫‘‬ ‫‪gh‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‘‬ ‫‪y‬‬

‫‪Nama Huruf‬‬ ‫‪Alif‬‬ ‫‪Ba‬‬ ‫‪Ta‬‬ ‫‪Tsa‬‬ ‫‪Jim‬‬ ‫‪ha‬‬ ‫‪Kho‬‬ ‫‪Dal‬‬ ‫‪Dzal‬‬ ‫’‪Ra‬‬ ‫‪Zai‬‬ ‫‪Sin‬‬ ‫‪Syin‬‬ ‫‪Shod‬‬ ‫‪Dhad‬‬ ‫’‪Tha‬‬ ‫‪Zho‬‬ ‫‪‘ain‬‬ ‫‪Ghain‬‬ ‫‪Fa‬‬ ‫‪Qaf‬‬ ‫‪Kaf‬‬ ‫‪Lam‬‬ ‫‪Mim‬‬ ‫‪Nun‬‬ ‫‪Wawu‬‬ ‫’‪Ha‬‬ ‫‪Lam alif‬‬ ‫‪Hamzah‬‬ ‫‪Ya‬‬

‫ااا‬ ‫بــــبـــب‬ ‫تــتــــت‬ ‫ثــــثـــث‬ ‫جـــجــج‬ ‫حـــحـــح‬ ‫خــخـــخ‬ ‫ددد‬ ‫ذذذ‬ ‫ررر‬ ‫ززز‬ ‫ســســس‬ ‫شــشــش‬ ‫صــصــص‬ ‫ضــضــض‬ ‫طــطـــط‬ ‫ظـــظـــظ‬ ‫عــعــــع‬ ‫ؼـــؽـــػ‬ ‫فـــفــــؾ‬ ‫قـــقــــق‬ ‫كـــكـــك‬ ‫لـــلــــل‬ ‫مـــمــــم‬ ‫نـــنـــن‬ ‫ووو‬ ‫هـــهـــه‬ ‫يــيـــي‬

‫ـــــــا‬ ‫ـــــــب‬ ‫ـــــــت‬ ‫ـــــــث‬ ‫ـــــــج‬ ‫ـــــــح‬ ‫ـــــــخ‬ ‫ـــــــد‬ ‫ـــــــذ‬ ‫ــــــر‬ ‫ــــــز‬ ‫ـــــس‬ ‫ـــــش‬ ‫ــــص‬ ‫ــــض‬ ‫ــــــط‬ ‫ــــــظ‬ ‫ــــــع‬ ‫ــــــػ‬ ‫ــــــؾ‬ ‫ــــــق‬ ‫ــــــك‬ ‫ــــــل‬ ‫ــــــم‬ ‫ــــــن‬ ‫ــــــــو‬ ‫ــــــــه‬ ‫ـــــــال‬ ‫—‬‫ــــــي‬

‫ـــ‬ ‫ـــبــــ‬ ‫ــــتـــــ‬ ‫ـــــثــــ‬ ‫ـــجـــــ‬ ‫ــــحــــ‬ ‫ـــــخــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــســـ‬ ‫ــــشـــ‬ ‫ــــصـــ‬ ‫ــــضـــ‬ ‫ــــطـــ‬ ‫ـــــظـــ‬ ‫ـــــعــــ‬ ‫ـــــؽـــ‬ ‫ـــــفــــ‬ ‫ـــــقـــ‬ ‫ــــكــــ‬ ‫ــــلــــ‬ ‫ــــمــــ‬ ‫ــــنــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــهــــ‬ ‫ـــــــال‬ ‫—‬ ‫ـــــيـــ‬

‫ـــ‬ ‫بـــــــ‬ ‫تـــــــ‬ ‫ثـــــــ‬ ‫جــــــ‬ ‫حــــــ‬ ‫خــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ ‫ســـــ‬ ‫شـــــ‬ ‫صــــ‬ ‫ضــــ‬ ‫طــــــ‬ ‫ظــــــ‬ ‫عــــــ‬ ‫ؼــــــ‬ ‫فـــــــ‬ ‫قــــــ‬ ‫كــــــ‬ ‫لــــــ‬ ‫مـــــ‬ ‫نـــــ‬ ‫ـــ‬ ‫هــــــ‬ ‫—‬ ‫—‬‫يــــــ‬

‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ؾ‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫ء‬ ‫ي‬

37. 15. 20. 11.SURAT 1. 12. 7. 33. 24. 5. 34. 28. 36. 31. 9. 21. 23. 16. 22. 2. 13. 26. 35. 6. 29. 38. 18. 8. 27. 14. 10. 32. 19. 25. 17.DAFTAR NAMA SURAT DALAM AL QUR’AN NO. 3. NAMA SURAT Al Faatihah Al Baqarah Ali Imraan An Nisaa’ Al Maa’idah Al An’aam Al A’raaf Al Anfaal At taubah Yuunus Huud Yuusuf Ar Ra’d Ibraahiim Al Hijr An Nahl Al Israa’ Al kahfi Maryam ThaaHaa Al Anbiyaa’ Al Hajj Al mu’minuun An Nuur Al Furqaan Asy Syu’araa An Naml Al Qashash Al ‘Ankabuut Ar Ruum Luqman As Sajadah Al Ahzaab Saba’ Faathir Yaasiin Ash Shaffaat Shaad Az Zumar ARTINYA Pembukaan Sapi Betina Keluarga Imran Wanita Hidangan Binatang Ternak Tempat Tertinggi Rampasan Perang Pengampunan Nabi Yunus Nabi Huud Nabi Yusuf Guruh Nabi Ibrahim Negeri Kaum Samud Lebah Memperjalankan Di Malam Hari JUMLAH AYAT 7 286 200 176 120 165 206 75 130 109 123 111 43 52 99 128 111 110 99 135 112 78 118 64 77 227 93 88 69 60 34 30 73 54 45 83 182 88 75 GOLONGAN SURAT Makiyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Makiyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Gua Siti Maryam Thaa Haa Nabi-nabi Haji Orang-orang Yg Beriman Cahaya Pembeda Para Penyair Semut Kisah-kisah Laba-laba Bangsa Romawi Luqman Sujud Golongan Yang Bersekutu Kaum Saba Pencipta Yaasiin Yang Bershaf-shaf Shaad Rombongan-rombongan . 39. 30. 4.

42. 54. 74. 76. 77. 72. 75. 69. 56. 68. 47. 44. 41. 45. 53.SURAT 40. 51. 66. 62. 73. 46. 60. NAMA SURAT Al Mu’min FushShilat/Ha Mim Sajdah ARTINYA Orang Yang Beriman Yang Dijelaskan Musyawarah Perhiasan Kabut Yang Berlutut Bukit-bukit Pasir Nabi Muhammad SAW Kemenangan Kamar-kamar Qaaf Angin Yang Menerbangkan Bukit Thur Bintang Bulan Yang Maha Pemurah Hari Kiamat Besi Wanita Yg Mengajukan Gugatan JUMLAH AYAT 85 54 53 89 59 37 35 38 29 18 45 60 49 62 55 78 96 29 22 24 13 14 11 11 18 12 12 30 52 52 44 28 28 20 56 40 31 50 40 46 GOLONGAN SURAT Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Makiyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Asy Syuuraa Az Zukhruf Ad Dukhaan Al Jaatsiyah Al Ahqaaf Muhammad Al Fath Al Hujuraat Qaaf Adz Dzaariyaat Ath Thuur An Najm Al Qamar Ar Rahman Al Waaqi’ah Al Hadiid Al Mujaadilah Al Hasyr Al Mumtahanah Ash Shaff Al Jumu’ah Al Munaafiquun At Taghaabun Ath Thalaaq At Tahriim Al Mulk Al Qalam Al Haaqqah Al Ma’aarij Nuuh Al jinn Al Muzzammil Al muddatstsir Al Qiyaamah Al Insaan / Ad Dahr Al Mursalaat An Naba’ An Naazi’aat Pengusiran Perempuan Yg Diuji Barisan Hari Jum’at Orang-orang Munafik Hari Ditampakan Kesalahan-2 Talak Mengharamkan Kerajaan Kalam Hari Kiamat Tempat-tempat Naik Nabi Nuh Jin Orang-Orang Yg Berselimut Orang-Orang Yg Berkemul Kiamat Manusia Malaikat Yg Diutus Berita Besar Malaikat Yg Mencabut . 55. 79.NO. 58. 50. 64. 48. 67. 59. 71. 70. 57. 61. 78. 52. 65. 63. 43. 49.

89. 102.SURAT 80. 81. 112. 113. 111. 83. 114. 101. 104. 98. 87. 108. 82. 109. 97. 86. 107. 90. 85. 91. 103. 93. 100. 99. 92. NAMA SURAT ‘Abasa At Takwiir Al Infithaar Al Muthaffifiin Al Insyiqaaq Al Buruuj Ath Thaariq Al A’laa Al Ghaasyiyah Al Fajr Al Balad Asy Syams Al Lail Adh Dhuhaa Al Insyiraah At Tiin Al ‘Alaq Al Qadr Al Bayyinah Al Zalzaalah Al ‘Aadiyaat Al Qaari’ah At Takaatsur Al ‘Ashr Al Humazah Al Fiil Al Quraisy Al Maa’uun Al Kautsar Al Kaafiruun An Nashr Al Lahab Al Ikhlaash Al Falaq An Naas ARTINYA Bermuka Masam Menggulung Terbelah Orang-orang Yg Curang Terpecah belah Gugusan Bintang Yang Datang di Malam Hari Yang paling Tinggi Hari Pembalasan Fajar Negeri Matahari Malam Waktu Dhuha Kelapangan Buah Tiin Segumpal Darah Kemuliaan Bukti Yang Nyata Keguncangan Kuda Perang Yg Berlari Kencang JUMLAH AYAT 42 29 19 36 25 22 17 19 26 30 20 15 21 11 8 8 19 5 8 8 11 10 8 3 9 5 4 7 3 6 3 5 4 5 6 GOLONGAN SURAT Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Madaniyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Makiyyah Hari Kiamat Bermegah-megahan Masa Pengumpat Gajah Suku Quraisy Barang-barang yg berguna Nikmat Yang Banyak Orang-orang Kafir Pertolongan Gejolak Api Memurnikan keesaan Allah Waktu Shubuh Manusia . 94. 106. 105. 95. 96. 110.NO. 88. 84.