Anda di halaman 1dari 12

PROFIL KECERDASAN KENDIRI

KATEGORI A VERB-LING B SPARTIAL SKOR PETUNJUK

C LOGIC-MAT
D INTERPERS E INTRAPERS F MUZIK G KINESTETIK H NATURALIS
Adaptasi: Marks Tarlow, T ( 96 ) : Koleksi Chua Hong Tam et.al/IAB 98 Ry.sebati KTN 02

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

RUMUSAN

Setiap individu mempunyai lapan kecerdasan Setiap kecerdasan berkembang tanpa seiring

Satu / dua kecerdasan dominan dan berkembang sepenuhnya


Kecerdasan saling berkait walaupun perkembangannya tidak seiring Kecerdasan boleh dinilai secara berasingan Kecerdasan boleh dipelajari dan dididik Semua kecerdasan boleh dirangsang jika tahu caranya
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

KECERDASAN PELBAGAI
satu set kebolehan yang telah dibekalkan Allah dalam minda manusia.

Antara elemen primer

Memartabatkan
Pendidikan Negara Bertaraf Dunia
Menjadi tanggungjawab GURU memupuk & mengembangkan KP ke tahap IPG Kampus Nordin Tahir, optimum
Ipoh

HOKI HOKA

PIZZA KECERDASAN PELBAGAI Rose, C & Nicholl,M.J. ( 1977 ) Accerlerated Learning For thev 21st Century New York. HOWARD GARDNER ( 1983 )
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Verbal-Linguistik
Peka kepada bahasa, makna, diksi, dan wacana projek bacaan/ penulisan, permainan bahasa, puisi

Logik-Matematik
Memiliki pemikiran abstrak, logik, analitis ketepatan pengiraan, saintifik, penaakulan permainan strategi, rekod maklumat dalam graf, lukis peta

Kinestetik
Pergerakan fizikal untuk berkomunikasi / mahir dengan objek dan aktiviti main peranan/ lakonan, pergerakan, membuat model

Visual-Ruang
Berupaya membayangkan idea, konsep, dan imej mental ( pemikiran 3D ) Nordin Tahir, IPG Kampus melukis, mereka cipta
Ipoh

Muzik
Peka kepada irama, nada, kuasa emosi, dan oprganisasi kompleks bukan verbal menulis semula lirik, menggunakan muzik dalam p&p

Interpersonal
Kebolehan memahami perasaan, berinteraksi, dan mempengaruhi orang lain
projek berkumpulan, PRS, sumbang saran

Intrapersonal
Kebolehan memahami perasaan, kemahuan, dan matlamat diri secara kendiri belajar kendiri, refleksi diri, projek kendiri / jurnal

Naturalis
Peka kepada alam sekitar, flora dan fauna aktiviti luar kelas untukKampuseksperimen Nordin Tahir, IPG p&p,
sains, lawatan, reka bentuk lanskap Ipoh

PELAKSANAAN ( PKT 1 )
PADANAN
Mengenal pasti kekuatan diri dan murid dalam Kecerdasan Pelbagai

Kekuatan Guru
Senarai Semak MICA ( Multiple Intelligences For Adult )

Kekuatan Murid
1. 2. 3. 4. Pemerhatian tingkah laku semasa belajar Aktiviti kegemaran murid masa lapang Laporan prestasi murid Profil kecerdasan murid
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

PELAKSANAAN ( PKT 2 )
PERCUBAAN

Merancang dan mencuba pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan TKP

PROSEDUR PERANCANGAN Bagaimana mengaplikasi TKP dalam P&P


PROSES PERSEKITARAN

Cara memaksimumkan potensi persekitaran khususnya kelas


PENILAIAN

Aplikasi TKP berdasarkan kesesuaian

Mengukur prestasi melalui kepelbagaian cara

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

PELAKSANAAN ( PKT 3 ) PENINGKATAN Mempertingkat kemahiran menggunakan TKP ke arah perkembangan kemahiran berfikir

FOKUS

Strategi penyelesaian masalah

Memperluaskan pemikiran murid

Perkembangan kognitif bloom


Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Menyokong pembelajaran bersepadu - sejajar FPK

Mempelbagai cara penilaian

Menerima hakikat persamaan dan perbezaan individu -kepelbagaian -cara belajar Meningkatkan Kecerdasan Pelbagai individu - potensi tidak terbatas

Meningkatkan harga diri, kreativiti, Menggalakkan inovasi dan motivasi dan penyelidikan baru -pembelajaran dalam P&P menyeronokkan Nordin Tahir, IPG Kampus
Ipoh

Mewujudkan suasana kolaboratif di asekolah

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Anda mungkin juga menyukai