KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras Kursus Pengajian Profesional Kursus Major Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif Kursus Elektif 1 Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1

4.

2

5. 6. 7. 8.

7 16 19 23

9. 10.

KW-01 - 06

PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02

11

PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01

12 13.

LAM-01 LAM-04

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: Bersifat dinamik, relevan, futuristik, responsif, holistik, dan bersepadu. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti, berdaya fikir, kreatif, inovatif, berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1:

Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental
REKA BENTUK KURIKULUM

Holistik

Praktikal & Kontekstual

Koheren

Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

iii

i.

Berasaskan Hasil Pembelajaran Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF).

ii.

Koheren Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal.

iii.

Spiral and Developmental Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan, lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman, tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus, dan antara kursus-kursus yang ditawarkan.

iv.

Holistik Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai/disposisi. Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA), Education for International Understanding (EIU), Education for Sustainable Development (ESD) Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum, aktiviti kokurikulum, dan Bina Insan Guru.

v.

Praktikal dan Kontekstual Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Melaksanakan amalan terbaik.

setiap

Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran, jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

iv

Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours.

b. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Penggunaan Unit Plan, Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan, pentaksiran prestasi (performance assessments), penilaian tugasan terarah, dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. c. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum, kerja kursus, dan tugasan. d. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti, bahan, dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. e. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner, penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. f. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah, praktikum, internship, latihan industri, dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

v

Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat, hasil pembelajaran, dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai, struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika, Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi, Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik, Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan, Ujian Akhir Kursus, peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework - MQF). Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

vi

PENGENALAN, MATLAMAT, DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan; Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal; Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan; Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar; Memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat; Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat; dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian.

ii. iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

1

SISTEM AKADEMIK, STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut:

SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah

MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu

SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah

MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu

Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka, yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.

Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

2

STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. 1. KURSUS WAJIB 23 (17%) Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) Pengajian Profesional Major Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KURSUS KREDIT

2.

3.

Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT), dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

3

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional, major dan elektif. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8.

Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

4

PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum - Unit Beruniform I Kokurikulum - Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

5

Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship KREDIT I – P. Profesional II – Kursus Major III – Kursus Elektif 1 IV – Kursus Elektif 2 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8

PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101

Jumlah

*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

6

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah

KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%)

SEM. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

7

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115

KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah

KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

8

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

9

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2

KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124

3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

10

7.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR - Membentuk dan Membuat Binaan, dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115

8.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

11

9.

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119

10.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

12

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children‟s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science, Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

12.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI - PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115

RBT3116

2(0+2) 45 (34%)

8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

13

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

17

PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1
Bil. 1. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 2 3 4 5

2.

Pendidikan Islam

3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1)

2 3 4 5 2 3 4 5

3.

Bahasa Arab

4.

Pendidikan Kesihatan

3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1)

2 3 4 5 2 3 4 5

5.

Bahasa Melayu
* Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan

6.

Bahasa Cina * Ditawarkan
mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif

3(2+1)

2

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5

7.

Bahasa Tamil * Ditawarkan
mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

2 3 4 5

12 (9%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

18

Pakej Elektif 2
Bil. 1. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. 3 4

3(2+1) 3(2+1)

5 6

2.

Pendidikan Moral

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

3 4 5 6

3.

Science

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

3 4 5 6

4.

Mathematics

3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1)

3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6

5.

Pendidikan Seni Visual

6.

Pendidikan Muzik

7.

Bahasa Melayu

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

19

Bil. 8.

Elektif 2 Kemahiran Hidup

Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak

Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2)

Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6

9.

Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah

10.

PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1)

3 4 5 6

11.

Pendidikan AlQuran

3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1)

3 4 5 6 3 4 5 6

12.

English Language

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

20

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

20

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

* ** ***

Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

**** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

* ** ***

Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

**** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1)

Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu)

KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.

KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah, tutorial dan amali. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul, dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

23

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0)

Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan, konsep asas tamadun Islam, interaksi antara pelbagai tamadun, Islam dalam tamadun Melayu, tokohtokoh tamadun Islam dan Asia, interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia, Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. This course focuses on the Introduction of Civilisation, basic concept Islamic Civilisation, Islam in the Malay Civilisation, Prominent Figures of the Islamic Civilisation, interaction among various civilisation, Contemporary Issues, „Islam Hadhari‟ and Nation Development Process. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0)

This course aims to build on learners‟ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It builds further on parts of speech/word classes, listening and speaking skills, reading skills, writing for different text types, writing academic papers and writing reflections. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan, penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan, bengkel asas membaca : kaedah fonetik, kaedah abjad, kaedah pandang dan sebut, bengkel aktiviti pratulisan, bengkel aktiviti penulisan mekanis, bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik, bengkel pengajaran menggunakan boneka, bengkel pembelajaran secara individu, berpasangan dan berkumpulan, bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point, bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital, seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-01

This course explains and applies pre-reading activities, basic reading workshop : phonetic method, alphabet method, look and seeing method, pre-writing activity workshop, mechanism of writing workshop, immersed reading and writing remedial workshop for Music Education, Visual Art Education and Physical and Health Education, construct and use non electronic teaching and learning materials, workshop for using puppets, individual, paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint, workshop for sound production using digital recorder, seminar and exhibition of Malay language remedial materials. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0)

This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and interpretation. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0)

Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam Melayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on ethnic relation in Malaysia, basic concepts in ethnics relation, pluralistic society in the Malay world, economic development in the context of ethnic relation in Malaysia, politics development in the context of ethnic relation in Malaysia, constitution in the context of ethnic relation in Malaysia, religion and ethnic relation, challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia, and the role of government and society in ethnic relation. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan, pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah, aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan aktiviti mengenal irama, warna dan ruang serta deria dan seni, menjalankan aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni, melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual, muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education, knowledge and basic skills in arts in primary school, application and management in teaching and learning activities, implementing activities on knowing
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-02

rhythm,colour and space as well as senses and arts, exploring, experiencing, expressing through arts, implementing and managing creative activities by integrating music, movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0)

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah, penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaan aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi. This course focuses on cocurriculum in primary school, setup of cocurriculum unit, filing system, organizing of activities and competition, management of meeting and budget, and official function. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1)

Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia, pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan, mengetahui, latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran dalam permainan, pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level, introduction on equipment, court and rules and regulation of games, knowing, training and tactical of games, games enrichment, management of court / field and team and organizing competition. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1)

Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform, struktur dan organisasi, perlembagaan unit beruniform, pengurusan dan pentadbiran, disiplin dan kerohanian, asas pertolongan cemas, asas kawad kaki, istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on the history of uniform unit, structure and organization, constitution of uniform units, management and administration, discipline and spiritual, principles of first aid, marching, ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan, perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping, planning and camping.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-03

WAJ3112

Kokurikulum – Olahraga (Atheletics)

1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang, kemahiran asas acara-acara balapan dan padang, pengurusan ukuran balapan dan padang, pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation, track events, field event, management in measurement of track and field events, organizing competition, team management. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan, pengurusan, sejarah, perkembangan dan kepentingan persatuan, pengkelasan persatuan, kemahiran asas, persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on the introduction and concept of society, management, history, development and importance, classification of society, basic skills, preparation, implementation and evaluation of project. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3)

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju, berdaya tahan, dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. This course aims to produce teachers who are knowledgeable, progressive and resilient. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri, potensi dan citra diri seorang insan guru, pembinaan self-esteem, membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. This course is a four days camping programme. Through the activities, teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher, building their self-esteem, to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti, guru dan akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-04

This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. The course emphasises on the balanced teacher self development, teacher relationship with community and honesty, creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. pengucapan awam, kesantunan berbahasa, kemahiran mendengar secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Students are exposed to the skill of planning, organising and attending workshops. The aspect which is given emphasises are social ettiquette, protocol, public speaking, speaking skills, effective listening, table ettiquette, managing official ceremonies and dressing code. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah, interaksi dengan komuniti setempat, aktiviti kerohanian/moral, Malaysia cergas dan menaikkan bendera, latihan dalam kumpulan, kembara sosial, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, kreatif dan inovatif. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community, moral acitivities, raising the flag, and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1996 ), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG, lawatan benchmarking, ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah, infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking, students are exposed to teachers and law mandate, Act 550 (1996), profesional circulars, service circulars, state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers, benchmark leadership characteristics, school organisation, school climate, infrastructure and school curriculum infostructure.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-05

BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan, tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. This course aims to upgrade continuos self professionalism. The focus of the course is related to workshops, workshops theme, administering post inventory test of self direct search, conflict inventory, interpretation of test, finding, reflection, benchmarking visits, professional, interaction with excellent teachers, innovation, professionasme commitment reports and reflective evaluation.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-06

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. This course consists of the development of Islamic, Western and Eastern philosophy of education, historical development of the Malaysian education system, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, prinsip-prinsip asas perkembangan, peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan, implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the developmental process of a child, nature of human beings from the religious and biological perspectives, factors that influence the development of the child, basic principles of child development, different stages of development, the underpinning theories of child development, implications on teaching and learning, development of children with special needs. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak, pelbagai teori pembelajaran, implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. This course encompasses the child‟s learning environment, various learning theories, implications of individual differences, motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah, peranan guru dalam mengurus bilik darjah, model-model pengurusan disiplin, masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools, the roles of teachers in classroom management, models of discipline management, issues regarding discipline problems of students and management of special need students.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PP-01

EDU3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan, pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran, aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran, pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran, pengurusan media dan sumber pendidikan. This course discusses concepts, theories, practices and development of educational technology, selection, production, utilization and evaluation of educational media, application of technical skills in using various instructional media, integration of information and communication technology in teaching and learning, management of educational media and resources. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia, gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya, kemahiran berkomunikasi, kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia, learning styles based on different multicultural aspects, communications skills, multicultural relationship skills and issues. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, peranan guru biasa sebagai pembimbing, aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok, penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling services, roles of ordinary teachers as guidance teachers, application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan konsep profesion, ciri-ciri guru sebagai seorang profesional, etika, akauntabiliti dan kesantunan guru, peringkat perkembangan guru, kepemimpinan dan peranan guru, kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession, characteristics of a teacher as a professional, ethics and accountability, teacher politeness, stages of teacher development, leadership and roles of teachers, professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PP-02

EDU3109

Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa, tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya, inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges, early symptoms of emotional disturbances amongst students, teachers and ways to overcome, innovation and managing educational changes.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PP-03

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study)

BMM3101

3(3+0)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, matlamat, objektif dan organisasi kandungan, kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2, konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian (“5P”), pengisian kurikulum: ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual, kajian masa depan dan sistem bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy, aims, content objectives and organization, and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking, reading, and writing, “5P” concepts, added value skills and language system. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy)

BMM3102

3(2+1)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi, pendekatan, kaedah dan teknik, penulisan langkah pengajaran, orientasi rancangan pengajaran harian, pendekatan induktif dan deduktif, pendekatan eklektik dan komunikatif, kaedah natural, tatabahasa terjemahan dan terus, kaedah ajuk hafaz, linguistik, kodkognitif, situasional, bahasa komuniti, oral-aural, definisi, konsep dan jenis teknik : main peranan, latih tubi, bercerita, inkuiri penemuan, perbahasan, kuiz, sumbangsaran, soal jawab, simulasi, drama, perbincangan, forum, dialog, perbualan telefon dan penyampaian laporan. This course describes and elaborates on the concepts of strategy, approaches, method and techniques, the writing of teaching steps, daily lesson plan orientation, inductive and deductive approach, eklektik and communicative approach, natural method, grammar translation, audio lingual method, lingusitic, code-cognitive, situational, comunity language, oral-aural, defination, concept and techniques : role play, drill, story telling, inquiry, debate, quiz, brain storming, question and answer, simulation, drama, discussion, forum, dialogue, telephone conversation and report presentation. Nota
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-01

BMM3102

Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian kemahiran bernilai tambah, pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya, penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. This course focuses on Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniques, application of teaching language approaches, application of learning language approach, the implementation of teaching and learning activities through contextual, constructivisme, mastery, teaching method for teaching Malay Language, application of value added skills, application of Road Safety education, preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Nota
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008

BMM3117

Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran, Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian kemahiran bernilai tambah, pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya, penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. This course focuses on teaching component, Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniques, application of teaching language approaches, application of learning language approach, the implementation of teaching and learning activities through contextual, constructivisme, mastery, teaching method for Malay Language, application of value added skills, application of Road Safety Education, preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Nota
Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-02

BMM3103

Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment)

3(2+1)

Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian, taksonomi dan domain, jadual spesifikasi ujian, pembinaan ujian, jenis dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa, penilaian pengalaman pembelajaran, penilaian bahasa berasaskan projek, dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing, evaluation, and measurement, taxonomy and domain, table of test specifications, testing development, types and method of language assessment, language skills assessment and language activities, assessment of learning experience, project based language assessment and school based assessment. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1)

Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan, teknik pengajaran kemahiran membaca, penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca, penilaian kemahiran membaca, kemahiran menulis, pendekatan pengajaran kemahiran menulis, kemahiran mengarang, prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course elaborates on listening and speaking skills, reading skill, approaches and methods of teaching techniques of reading, teaching reading skills, preparation of teaching plan for reading skills, assessment of reading skills, writing skills, approach to teaching writing skills, teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language)

BMM3105

3(0+3)

Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu, aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet, pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran, pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web, pengaplikasian struktur perpautan, pengaplikasian model pemprosesan maklumat, pengajaran bahasa secara atas talian, pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video, penggunaan alat pengarangan, mereksa cipta animasi, bengkel penggunaan cakera padat, dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. This course describes the use of internet, internet resources, procedures, ethics, learning homepage, linkages in application structure, application of information processing model, on-line learning of language learning, virtual and video learning, use of writing tools, animation in presentation, learning CDs in teaching, conference and exhibition in ICT.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-03

BMM3106

Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching)

3(3+0)

Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan, perbezaan pengelolaan dan strategi, masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran, langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan, penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan, penyediaan bahan bantu mengajan, sesi latihan pengajaran, penilaian pengajaran pendidikan pemulihan, pendidikan pengayaan, prosedur program pendidikan pengayaan, pelaksanaan aktiviti pengayaan, penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan, sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. This course elaborates on remedial education, differences in organizing and strategy, learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties, specific ways in organizing the remedial session, preparing the lesson plan of remedial session, teaching practical session, teaching of assessment, enrichment education, procedure of enrichment education programme, implementing of enrichment exercise, preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities, sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0)

Kursus ini menghuraikan bidang linguistik, sifat bahasa, refleksi : pemikiran dalam linguistik, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, lingistik kontekstual, linguistik gunaan, linguistik diakronik, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. This course elaborates on various linguistic fields, language characteristics, reflection : thinking in linguistic, linguistic developement history, linguistic structure; external factor, language variation, contextual linguistic, applied linguistic, dycronic linguistic, paradigmatic rule, stylistic, and scientific Malay language. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi, artikulasi dan artikulator, huruf-huruf dan simbol fonetik, fonem : fonem segmental, fonem suprasegmental, latihan sebutan dan penyukuan sebutan, sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman, dan latihan mentranskripsi. This course elaborates on phonetic and phonology theories, articulation and articulators, alphabet and phonetic symbols, phonemes, segmental phonemes, super segmental phonemes, pronunciation and syllablication in Malay language, pronunciation and syllablication exercise, pronunciation and syllablication transcription, and standard pronunciation.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-04

BMM3109

Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language)

3(3+0)

Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan pembentukan kata baharu, imbuhan dalam bahasa Melayu, bentuk perkataan bahasa Melayu; golongan kata; golongan kata kerja; jenis kata adjektif; dan kelas kata tugas. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns, verbs, adjectives, and the formation of new words, affixes in Malay language, Malay language word form, types of words, verbs; adjectives, and functional word. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis, yang merangkumi susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama, ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, ayat tunggal, ayat majmuk, dan proses penerbitan ayat.

This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase, verb phrase, adjectives phrase, prepositional phrase, the sentence in Malay language included phrase, clause, single sentence, complex sentence and sentence construction process.
BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0)

Kursus ini menjelaskan tentang semantik, fitur makna, makna leksikal, makna ayat; perubahan semantik, teori pembuktian, ketaksaan dan kekaburan makna, makna peribahasa, peristilahan, sumber istilah, skema tatacara pembentukan istilah, aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu, istilah singkatan, lambang, dan ejaan. This course elaborates on semantic, feature meaning, lexical and contextual meanings, semantic change; proof theory, ambiguity and vague meanings, idiomatic meaning; terminology and terminology construction schedule; grammar and semantic aspect of Malay language terminology, short forms, symbols and spelling. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan, dan Terjemahan (History of Malay Language Development, Dictionary Development and Translation)

BMM3112

3(3+0)

Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu, kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan, bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial, pemodenan dan perancangan bahasa Melayu, masa depan dan cabaran bahasa Melayu, susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu, aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu, sejarah ejaan jawi, sejarah dan perkembangan ejaan rumi, isu bahasa terkini, korpus bahasa, perkamusan, dan kaedah dan teknik terjemahan.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-05

This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language, the study of the classical Malay language texts and its shift, Malay language preindepence and past independence, modernisation and planning of the Malay language, the future and the challenges of the Malay language, writing development of vocabulary of the Malay language, the flow and experts of the Malay language vocabulary, the history of Jawi spelling, the history of the development of the romanise, spelling, current language issues, language corpus, dictionary, and translation techniques and method. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology)

BMM 3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0)

Kursus ini menjelaskan konsep budaya, masyarakat, kebudayaan Melayu (dari sudut politik, sosial, dan ekonomi), pengaruh luar dalam masyarakat Melayu, kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera, tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu; serta kebudayaan kebangsaan. This course elaborates on concept of culture, society; Malay culture (from political, social, and economic aspects), external influence in Malay society, Malay culture in literary and non literary resources, world view and M alay society cosmology, and national culture. Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting)

BMM3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-06

This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah, pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah, teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera, sastera bandingan, sastera kanakkanak dan remaja, dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum, approaches in understanding primary school literary texts, literary teaching and learning techniques and activities, comparative literature, children and adolescent literature, and primary school literary texts appreciation.

2.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1)

BAM3101

Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep, kepentingan, tujuan, dan pengklasan bagi setiap kemahiran. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening, speaking, reading, and writing, discusses every component of the language skills including concepts, importance, aims, and classification, and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students‟ language skills ability. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran, faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking, reading, and writing skills, describes the teaching steps for every skill, elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills, and discusses the practical methodology in writing khat and dictation.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-07

BAM3103

Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama, kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif, akusatif dan genitif. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications, nouns, verbs, articles, types of phrases and sentences using nominative, accusative and genitive. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0)

Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi, kata kerja tidak fleksi, kata nama fleksi, kata kerja fleksi, penggunaan gaya bahasa, gaya kecuali , seruan, penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language, teaching suitable syntax, teaching techniques for primary school. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab, sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar, kata terbitan, awzan sarfi (pola morfologi), peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna, struktur ayat namaan dan pembentukannya, kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif, juga mendedahkan kaedah, teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology, the principles, rules and forms of Arabic Morphology, nominal and verbal sentences, nouns and verbs approaches, techniques and strategies to teach Arabic morphology. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan, al-Ma‟ani dan al-Badi‟. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori, mendedahkan kaedah, teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan, Ma‟ani and Badi‟, approaches, techniques and strategies Rhetoric of Arabic.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-08

BAM3107

Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama , iaitu zaman Jahiliyah, zaman permulaan Islam, zaman Bani Umaiyah, zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa, tema, keistimewaan, kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut, hasil-hasil karya penyair, pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman, dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods, Jahily, early Islam, Umayyad, Abbasy and Modern, types of literature, prose and poetry, well-known poets, orators and writers, also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic)

BAM3108

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah, menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer, istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab, aplikasi perisian, penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources, various types of knowledge sources such as websites via internet, Arabic multimedia terminology, software applications explains, several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya, menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses two important and significant factors in the teaching process, syllabus and text book, syllabus contents and curriculum specifications, combination of using text book, assessment book and teacher‟s guide.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-09

BAM3110

Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro, menghuraikan jenis–jenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course discusses the concept of micro and macro teaching, different skills, implement of the micro and macro teaching, lesson planning, daily, weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua, mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua, menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages, application of appropriate techniques strategies for effective teaching, advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher.

BAM 3112

Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education)

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian, pengukuran, pentaksiran dan pengujian bahasa Arab, menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian, prinsip-prinsip asas penilaian, pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course exposes students to the terminology of assessment, evaluation and examination of Arabic language, the different types of tests and the principles in building Arabic tests items, the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

BAM3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-010

perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda, bahasa kedua dan bahasa asing, mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa, teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan, monem, morfem, sukukata dan kata, makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab, cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native, second and foreign languages, communicative competency and psychological language, language acquisition theories, phonology and phonetic of Arabic language including phonics system, vowel and consonant, moneme, phoneme, syllable and word, pronunciation and articulation of every single Arabic letter. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting)

BAM3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-011

BAM3116

Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran, jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran , kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran, konsep penilaian, pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab, jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab, pembinaan item, penilaian kendalian sekolah, penilaian kemahiran berbahasa arab, pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources, various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level, several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process, the terminology of assessment, evaluation and examination of Arabic language, types of tests and the principles in building Arabic tests items, the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1)

BCN3101

Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem, kosa kata, dan peribahasa. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes, vocabulary, and idioms. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)

BCN3102

3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa, prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina, pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal, teknik soal jawab, penjelasan konsep, pemulaan dan penutup pelajaran, serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi, serta konsep pengajaran mikro.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-012

This course discusses the concept, basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language, the roles and ethics of language teachers. The basic concept includes the theories of acquiring language skills, principles and objectives of teaching Chinese language, various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills, questioning techniques, defining concepts, induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning, writing reflections and understanding micro teaching concepts. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0)

Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata, frasa, komponen ayat, jenis-jenis ayat dan retorik. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words, phrases, sentence structure, types of sentences and rhetoric. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children‟s Literature) 3(2+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep, ciri-ciri, dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. This course encompasses the basic knowledge of children‟s literature: concepts, characteristics, genre and historical development. Articles from different types of children‟s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters, and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom)

BCN 3105

3(2+1)

Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran, mengenali dan menulis aksara Cina, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah, latihan merancang, mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools, followed by planning, managing and implementing teaching and learning.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-013

BCN3106

Prosa (Prose)

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. This course comprises definitions, characteristics, and historical development of prose. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre)

BCN3107

3(3+0)

Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre, memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. This course covers the teaching and learning methods of reading, selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School)

BCN3108

3(3+0)

Kursus ini mengkaji konsep, peranan, ciri-ciri, matlamat, strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, teori pembelajaran konstruktivisme, aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course studies the concepts, roles, characteristics, objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, Constructivism Learning Theories, application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills)

BCN3109

3(2+1)

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan, perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-014

This course comprises the basic concepts, principles, functions, implementation, methods, teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. BCN3110

Puisi (Poetry)

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi, iaitu Shi, Ci, dan Sanqu, dipilih sebagai bacaan asas. This course comprises definitions, various characteristics and historical development of poetry. Distinctive poems of three different types, i.e. Shi, Ci and Sanqu, are selected as basic texts. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis, format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. This course covers the basic techniques in writing skills, essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Each topic will be followed by micro or macro teaching. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education)

BCN3112

3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool, preparing the table of specification and analysing test results. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology ))

BCN3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-015

This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)

BCN3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

BTM3102

Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students‟ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

This course aims to develop students‟ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature)

BTM3107

3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil, ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil, kepentingan dan peranan berita, iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera, penganalisisan karya kreatif seperti sajak, puisi, sastera kanak-kanak, berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. This course focuses on the various genres relating to children. It discusses the importance of creative Tamil literature. Topics include appreciating poetry, children‟s literature, cartoons, caricatures, poetry in motion and folklores. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

BTM3109

Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I)

3(3+0)

Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi, mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil, mengkelaskan penyajak berdasarkan tema, perkembangan prosa moden Bahasa Tamil, puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman, menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama, menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Besides looking at themes, students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. In addition, they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0)

Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran, pembelajaran Bahasa Tamil, pentaksiran dan penilaian, kaedah pembinaan instrumen, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) , menganalisis item, peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments, constructing the JSU, analyzing items, developing the marking scheme and the administration of examinations. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0)

Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal, aniyiyal dan yaappiyal. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan, dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate „Punariyal‟, „Aniyiyal‟, „Yaappiyaal‟ aspects of Tamil grammar. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0)

Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil, kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi, aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik, mengapresiasi keunikannya, mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. Topics discussed include the history of classical poems, authors and themes and analysis of epics. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-019

BTM3113

Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0)

Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil, penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia, teknik penghasilan cerpen dan novel, aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels, discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories ,novels, the authors and themes.,understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels, emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

BTM3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-020

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0)

PSS3101

Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial, pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik, kandungan pelbagai disiplin, dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies, thematic strands, multi-disciplinary, and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0)

Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin, budaya, masyarakat dan negara, sosialisasi, interaksi dan struktur sosial, devian dan kawalan sosial, dan kaum dan etnik. This course gives an exposure of Sociology as a discipline, culture, society and country, socialisation, interaction and social structure, deviant and social control, and races and ethnics. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0)

Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa, Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara, zaman sebelum kemerdekaan, zaman selepas kemerdekaan, dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state, the Malacca Sultanate as the basis of nation development, pre-independence era, post-independence era, and the amendment of education policy in national development history. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1)

Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial, kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia, sistem fizikal dan kaitan dengan manusia, Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies, Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings, physical system and the relation with human beings, Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-021

PSS3105

Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari, pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat, interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi, strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development, education for sustainable development and education for international understanding, human interaction with the environment and natural resources, strategies of education on sustainability in Social Studies. This course requires students to conduct practical activities. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia, politik, kuasa dan autoriti, kewujudan negara, bentuk-bentuk kerajaan - tinjauan perbandingan, doktrin pengasingan kuasa, kedaulatan, dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system, politics, power and authority, the existing of nation, types of governments – comparative studies, doctrine of power separation, sovereignty, and politics and government in Islamic perspectives. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0)

Kursus ini memberi fokus kepada nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. This course focuses on values, moral and ethics, moral human being, affective domains in instilling positive attitudes, teacher‟s role in enhancing values, moral and ethics, and inculcation of values through government policies. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1)

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-022

This course focuses on the introduction to Social Studies subjects, Social Studies subjects in primary schools: Local Studies, and Civics and Citizenship Education, syllabus and curiculum specifications of Local Studies, and Civics and Citizenship Education, and learning of social service in Civics and Citizenship Education. Students are also exposed to the citizenship project, which is a part of practical activities in the learning of social service. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

PSS3109

3(3+0)

Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran, tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources, the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies, the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies, the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies, and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

PSS3110

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial, penilaian dan ujian, perancangan ujian, pengukuran dan statistik, kesahan dan kebolehpercayaan ujian, analisis items, isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies, evaluation and test, planning of test, measurement and statistics, validity and reliability of test, items analysis, issues in assessment, and the role of teachers in assessment. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial, pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, kemahiran pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro dan makro. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies, approaches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson planning, the micro and macro teaching.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-023

PSS3112

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Development)

3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian, transformasi dan pembangunan ekonomi, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course focuses on the study of economic development, economic growth factors, economic sectors in development, social aspects in development, human capital investment in knowledge-based economy, problems of poverty and eradication strategies, economic transformation and development, and Malaysian economy and globalisation. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0)

Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif, pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-024

PSS3115

Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children‟s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. MZP3108G Alat Muzik Utama - Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Tumpuan diberi kepada „postur‟ bermain yang betul, bacaan not, latihan aural, petikan dan cara „strumming‟, bermain gitar sambil menyanyi, bermain pelbagai rentak, Memperkenalkan kord, dan konsep muzikal. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

This course caters to students without knowledge in guitar playing. Focus is on posture, reading of notes, aural practices, plucking and strumming style, playing the guitar while singing, playing with different rhythm, chords and musical concepts. Students also develop listening skills through aural guitar playing. MZP3108V Alat Muzik Utama - Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan, panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1)

Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. Kemahiran pendengaran, mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden, irama, latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. It involves aural studies in intervals, melodies, triads, chords, cadence and rhythm, trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords, broken chords, alberti bass,jumping chords and chomping chords at the keyboard. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat, permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze, music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-028

MZP3112P

Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II)

1(0+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua, pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta, pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. This course focuses on continuity, progressing to level two in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire, to reinforcement, students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. In the teaching and learning of music in the classroom, emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. MZP3112G Alat Muzik Utama - Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. Penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, kemahiran membuat persembahan, bimbingan, panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar, tumpuan akan diberi kepada „postur‟ bermain yang betul, bacaan not, latihan aural, petikan dan cara „strumming‟, nyanyian lagu, pelbagai rentak dan kod, konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. Emphasis is on style development, articulation, rhythm, dynamics and performance preparation,students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. In addidtion, aural, plucking, strumming style with different rhythm and chords, musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. MZP3112V Alat Muzik Utama - Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1)

Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi, mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course is a continuity from course vocal 1. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik, latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar, pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi, ciptaan ensembel rekoder, mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir, nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-029

This course exposes the students to compositional devices in music education, melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Students‟ present their respective music composition present during this course. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1)

Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah, memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan, mingguan, harian ,pengajaran mikro, perancangan, format rancangan pelajaran tahunan, rancangan mingguan ,rancangan harian, mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta, permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level III in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II , penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II, Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-030

MZP3115V

Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III)

1(0+1)

Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton, mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course is a continuity from course vocal II. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-031

MZP3118G

Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV)

1(0+1)

Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir, pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1)

Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources, instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects of music genre, styles and composers music scores from Renaissance, Baroque, Classical, Romantic, 20th century and Jazz eras, Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers, genre and compositional styles.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-032

MZP3121P

Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V)

1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque, klasik, romantik, abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque, classic, romantic and the 20th century eras with different music genres.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. MZP3121G Alat Muzik Utama - Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama - Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya, ekspresi dalam pelbagai dinamik, tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics, tempo and phrasing and singing in various rhythm. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-033

MZP3123

Teknologi Muzik (Music Technology)

3(1+2)

Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah, peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik, mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS, MUSIC ACE, dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan, pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom, the role of technology and music software in the production of music composition, use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS, MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing, mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting)

MZP3124

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

7.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV), serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian, beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni, kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu, India, China, Jepun dan Barat, konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. This course covers the concepts, aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life, various views and contributions of distinguished artists and art educationists, art of various cultures, the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-034

PSV3102

Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language)

3(2+1)

Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah, pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya, asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan, analisis asas seni reka dalam karya. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni, prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. This course focuses on introduction to visual language- philosophy, influence and background of various cultures, comparative studies of basic design concept in visual arts, analyzing basic design concept in visual art works. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements, principles of design and compositions in art works of various cultures. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children‟s Art) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak, tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak, peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak, kreativiti, estetika dan ekspresi visual, rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak, apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. This course focuses on the background of developmental theory on children‟s visual expressions, distinguished educationist and researchers in children‟s art, developmental stages of children‟s art, children‟s creativity and imaginations, creativity, aesthetics, and visual expression, stimulus and factors that affect children‟s art, appreciations of children‟s 2-dimensional art works and appreciations of children‟s 3-dimensional art works. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary School)

PSV3104

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR, matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE), goals and objectives of the VAE curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the VAE teachers, management of outdoor and indoor activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-035

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional, perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2, persediaan mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing, Modelling and Constructing, as well as Introduction to Tradisional Crafts, planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four areas. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing)

PSV3106

3(2+1)

Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2, merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing, teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

PSV3107

3(2+1)

Kursus ini merangkumi teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, perancangan dan persediaan mengajar, pengajaran mikro dan makro, dan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the learning theories, approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum, lesson planning, micro and macro teaching, as well as teaching and learning resources.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-036

PSV3108

Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Membentuk dan Membuat Binaan, Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing, Introduction to Traditional Crafts)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan, Mengenal Kraf Tradisional, merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut, serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing, Introduction to Tradisional Crafts, the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2)

Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV, pengenalan multimedia, multimedia dalam PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia, mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital, menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia, membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT), application of ICT in teaching and learning VAE, introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. Practical activities cover the use of multimedia, applying creativity and artistic process in producing digital art works, producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia, pelbagai pendekatan apresiasi seni visual, apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art in the Malay lands and visual art in Malaysia, various approaches in the appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV), jenis-jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-037

This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, mark schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan, alat dan bahan, pelbagai fungsi lukisan, lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya, pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan, teknik menghasilkan lukisan, pendekatan dan kaedah lukisan, proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. This course covers the types of drawings , tools and materials, various functions of drawings from various genres and culture, considerations and perceptions in drawings, drawing techniques, approaches and methods, creativity and artistic process as well as computer aided drawings. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology)

PSV3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data kajian tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2)

Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni, pengurusan dan proses pengendalian projek seni. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni, membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-038

This course covers the management and organisation of art projects, the importance and fundamental knowledge of art projects, management and organisational process of art projects, planning art projects, implementing art projects, making feedback reports and taking further actions. Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting)

PSV3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

8.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School)

PIM3101

3(3+0)

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum, the usage of text books, teachers guide book, the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1)

Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran, kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran, prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam, panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang , bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran, aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah, aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-039

This course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur‟an iaitu pengenalan kepada Al-Qur‟an, aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur‟an, tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur‟an, penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur‟an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur‟an. This course focuses on the introduction to Al-Quran education, application of ”tajwid” rules in reciting, memorising and interpreting of the Quranic verses, the strategies, lesson planning and practical teaching. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam, aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 - 6, penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies, lesson planning and practical teaching. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam, Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 - 6, penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 - 6 dan amali pengajaran Ibadah. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school, exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson planning and practical teaching . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam, Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-040

huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6, penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 - 6 dan amali pengajaran Sirah. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school, exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson planning and practical teaching. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam, Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 - 6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 - 6, penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 - 6 dan amali pengajaran Akhlak. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school, exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans and practical teaching. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6, kajian teks jawi klasik dan moden, kemahiran menulis khat, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi, penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”, exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi, according to the Islamic education syllabus for primary schools. It also discuses the teaching strategies , planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management, Micro and Macro Teaching in Islamic Education)

PIM3109

3(2+1)

Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang, aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran, pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam, perancangan pengajaran mikro, perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam, bahagian amali, pembinaan bahan sumber, amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-041

This course emphasizes on selection of topics, building and using resources in teaching and learning of Islamic education, micro and macro teaching concepts, basic skills, planning and practical teaching. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep, penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam, bentuk penilaian, contoh dan pelaksanaan, bidang pembelajaran yang diuji, pembinaan item Pendidikan Islam, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. This course focuses on concepts, types and field of testing, measurement, assessment and evaluation in Islamic education, item building, tables of specification and PAFA assessment. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan, pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah, analisis sahsiah Rasulullah s.a.w. sebagai seorang pendidik, analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.a.w. dan tokoh ilmuan Islam, sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang, guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. This course focuses on the “dakwah”, educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah, analysis of the Prophet Muhammad s.a.w.‟s special traits, his “sahabah” and some Islamic renowned scholars, Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam, perbincangan mazhab Ilmu Kalam, amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”, their main topic of discussions, the impact of faith in life, and issues of deviance in “aqidah”. Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I- Islamic Education for Primary Education (Methodology)

PIM3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-042

dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data kajian tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh, kaedah Fiqh, sembelihan dalam Islam, ekonomi Islam, pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies, methodology in fiqh, animal slaughtering, Islamic economy and management of properties in Islam, analysis and justification on issues related to fiqh studies. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting)

PIM3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

9.

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal, komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan, komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor, prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal, kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal, jadual latihan kecergasan fizikal, periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. This course includes concepts and definition of total fitness, physical fitness and the importance of physical fitness, the component of health- related fitness, motorBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-043

related physical fitness componen, training principles of physical fitness, training methodology for physical fitness, training schedule of physical fitness, periodisation of training and effects of training on physical fitness. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani, konsep pergerakan asas, pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas, permainan kanak-kanak, model Bunker and Thorpe 1982, pengurusan, pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education, basic movement concept, teaching and learning of basic movement, children‟s games, Bunker and Thorpe Model 1982, management, organizing games and techniques. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga, kemahiran acara balapan, kemahiran acara padang, kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. This course stress on rules and regulations, the acquiring of skills in the track and field event, the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2)

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-044

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, „attention‟ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

PJM3108

Pendidikan Luar (Outdoor Education)

3(1+2)

Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

PJM3114

Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education)

2(1+1)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian, aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Emphasis given to the concepts of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing adapted physical education acitivities, the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports)

PJM3115

2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan, pemilihan jenis-jenis ujian, prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian, pembinaan ujian, interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan, pendidikan jasmani dan sukan. This course includes the concept of test, measurement and evaluation in physical education and sports, selecting test, conducting test and using statistics in measurement and evaluation. The course helps student to develop different type of tests, analysis and interpretation. Students will be exposed to different types of research in health, physical education and sports. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data kajian tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-048

PJM3117

Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports)

2(2+0)

Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman, personaliti, motivasi, kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan, perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan, penetapan matlamat, maklumbalas, peneguhan, „burn out‟ dan lebihan latihan dalam sukan, definisi sosiologi sukan, teori sosial dalam sukan, sejarah sukan dan proses sosiolisasi, sukan dan kanakkanak, deviasi dalam sukan, keganasan dalam sukan, sukan dan ekonomi, sukan dan media. This course includes sports psychology and sports sociology. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise, sports personality, motivation, arousal, pressure and anxiety in sports, child psychology development via sports, goal, feedback, reinforcement, burn out and overtraining in sports, the definition of sports sociology, sociology theories in sports, sports history, socialization in sports, sports and children, deviation and aggression in sports, sports and economy, sports and media. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan, prinsip asas pertolongan cemas, sukan, perubatan sukan dan jurulatih sukan, pencegahan kecederaan dalam sukan, pendekatan rawatan kecederaan, saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari, asma dan serangan jantung, kecederaan kulit, pendarahan terbuka, terdedah kepada haba yang melampau, pengsan, mengangkat dan membawa pesakit, prinsip menguruskan kecederaan patah, kecederaan tisu lembut, kecederaan bahagian tangan, badan, kaki, kepala dan mata, kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. This course discusses the basic concept of sports injury, basic principles of first aid, sports, sports medicine and coaches of sports, prevention of injury in sports, approach in treatment of injury, airways and cardiopulmonary resuscitation, asthma and heart attack, skin injury, open wound, exposure to extreme heat, faint, lifting and carrying of patient, principles in managing fracture, soft tissue injury, injury to the hand, body, legs, head and eyes, facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting)

PJM3119

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-049

10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0)

In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. In addition, there is a further exploration into the sets of natural, rational, irrational, real and complex numbers. In the process, students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli, nombor nisbah, nombor bukan nisbah, nombor nyata dan nombor kompleks. Semasa proses pembelajaran, pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0)

This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1)

This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. It discusses concepts in plane geometry - tessellations, symmetries and transformations. In addition, exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. The use of ICT e.g. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry, 3-dimensional geometry and conic sections. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah, teselasi, simetri dan transformasi. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah, geometri 3-dimensi dan seksyen konik. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-050

MTE3104

Decision Mathematics (Matematik Keputusan)

3(3+0)

This course introduces students to another useful branch of mathematics. It provides information about introduction to decision mathematics, types of searches, linear programming, graphs, networks, critical path analysis, algorithms, heuristic algorithms and methods of sorting. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan, jenis-jenis carian, pemprograman linear, graf, rangkaian, analisa laluan kritikal, algoritma, algoritma heuristik dan kaedah mengisih. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0)

In this course, students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test, chi-square test, analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Dalam kursus ini, pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t, ujian chisquare, analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0)

This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Students will be introduced to printed materials, teaching and learning aids, technology in mathematics, mathematics facilities and management of resources. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak, alat bantu pengajaran dan pembelajaran, teknologi dalam matematik, kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning, using relevant mathematical ideas. In addition, applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-051

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0)

This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs, basic understanding of limits and limit theorem, derivatives and integrals, and patterns and relationships. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus, fungsi dan graf, kefahaman asas mengenai had dan teorem had, derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus)

MTE3109

3(2+1)

This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers, fractions, decimals and percentages. Discussions cover aspects related to children‟s conceptual developments, teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0)

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R 2 dan R3 juga dibincangkan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-052

MTE3111

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children‟s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children‟s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti „hands-on‟. Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

MTE3114

Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik)

3(2+1)

This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition, animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

SCE 3102

Children‟s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children‟s development, Bruner‟s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel‟s learning theory, Gagne‟s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley‟s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children‟s ideas in science, assessing children‟s ideas and misconceptions in science, dealing with children‟s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0)

This course discusses primary science curriculum and pedagogies, issues in science education, historical development of the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for primary science, teaching science for all children and science for exceptional children. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah, isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia, strategi
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1)

This course discusses physics in context, physics and measurement in everyday life, motion, applying Newton‟s laws in everyday life, work and machines, forces in fluids, planetary and satellite motion, the physics of music, thermometry and thermometers, using light, electrical circuits in the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian, fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, muzik dalam fizik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course discusses thinking and working scientifically, primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik, pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course discusses about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity, acoustic ecology and biodiversity collection submission. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi, ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah)

SCE 3108

3(3+0)

This course discusses about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-056

Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah, merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course discusses about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia, tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course discusses about earth and space. The earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas, bumi: struktur, asal usul , sistem-sistem utama dan angkasa, sistem solar, angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0)

This course discusses evaluation in science teaching, definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains, definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-alat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course discusses about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber, pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-057

kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. SCE3114 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0)

This course discusses about science, technology and society, issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini membincangkan tentang sains, teknologi dan masyarakat, isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera, pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan, pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan, pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan)

SCE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-058

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. 12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education )

RBT3101

3(3+0)

Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional, evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional, dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional, fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional, sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia, Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Proses Perancangan, Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education, The Evolution Of Technical And Vocational Education, Philosophy Of Technical And Vocational Education, Function Of Technical And Vocational Education, Technical And Vocational Education System, Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia, Management And Administration In Technical And Vocational Education, Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education, implement the planning and evaluation process, the career path and the future of Design and Technology. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan, jenis-jenis bahan mentah, sifat bahan mentah, asas pembinaan produk, barangan logam dan kelengkapan, bahan hiasan dalaman dan luaran, perkembangan industri pembuatan tempatan, penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries, raw materials and its characteristic, skills on constructions of wood and metal based project, accessories, interior and exterior decoration, the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan, teori dan modelBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-059

model kurikulum, perancangan, reka bentuk kandungan, perlaksanaan kurikulum, penilaian, pengurusan kurikulum, inovasi kurikulum, analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah‟s curriculum, theory and models of curriculum development, planning, design curriculum, implementation, evaluation, curriculum management and innovation, curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1)

Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan, pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan, dokumentasi dan penyimpanan rekod, pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran, penanaman, penjagaan dan pengendalian hasil tanaman, penanaman sayursayuran secara hidroponik, pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology, the introduction to the vegetable and ornamental crop industries, documentation and record keeping, selection and preparation of field for vegetable planting, planting, plant care, handling of products, planting vegetable hydroponically, propagation, planting, care of ornamental crops and landscape. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0)

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah, pendekatan pengajaran dan pembelajaran, strategi, kaedah dan teknik pengajaran, perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi, pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. Teaching and learning approaches, strategies, teaching method and techniques will also be introduced. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian

(Garment Design)

3(2+1)

Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian, kajian fabrik, seni reka pakaian, proses jahitan, mereka cipta stail pakaian, penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-060

This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics related to sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines. This course also emphasizes design of garment styles, the preparation of work records and dress making. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik, motor, pendawaian satu fasa, komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik, asas elektronik berdigit, asas komputer dan rangkaian, robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik, melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik, merekabentuk PCB dan projek elektronik, mendawai litar pendawaian domestik, membina robot aras teknologi rendah, asas penyenggaraan komputer, pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit, computers and robotics basic component, design printed circuit board, domestic wiring, pedagogical elements and assessment. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

RBT3108

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian, pengujian, pengukuran dan penilaian, keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran, kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran, pembentukan dan pelaksanaan ujian, perancangan pentaksiran, pembinaan item ujian, analisis item ujian, statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. Discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment.

RBT3109

Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology)

3(2+1)

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan, penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan, pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan, perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-061

kesayangan, pengurusan dan penjagaan harian, pembiakan dan pengendalian, pembiakan ikan, penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish, preparation and keeping of documentation and records, selection of pets and ornamental fish, housing and equipments for pet rearing, management and daily care of pets, pest breeding, selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik ( E- dagang ), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing, finance, electronic commerce ( E–commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1)

(Food Management and Technology)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian, teknologi dalam penyediaan makanan, penyediaan makanan, reka cipta masakan, pedagogi, dan kerja-kerja amali masakan. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting, technology in food preparation, preparation of food, design of food preparation pedagogy and cooking practice. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0)

Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, punca dan pencegahan kemalangan, organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel, reka bentuk bengkel, pengurusan dan pengendalian bengkel, pengurusan personel, pengurusan kewangan, pengurusan bahan dan alatan, peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health, causes and prevention of accidents, organization and management, best practices on workshop safety, workshop design, financial management, materials and tools management, rules and regulation in workshop management.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-062

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah)

(Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data kajian tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempat alat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan, proses dan perancangan projek. This course emphasizes on product design with computer aided, 2D drawing, 3D design, design and managing project such as chair, layout of interior design and pet‟s house , prosesses and planning project. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reportin g)

RBT3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-063

RBT3116

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan, prinsip reka bentuk dan pembangunan produk, reka bentuk industri, reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. This course emphasizes on product development and principle, processes and planning, product architecture, industrial design and design for manufacturing, the integration of project base learning assessment.

13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0)

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of early childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children‟s Right, the transition from home to nursery/preschools, and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum, pendekatan dalam kurikulum. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia, teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah, pengelolaan aktiviti prasekolah, serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education, the National Preschool Curriculum, the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia, teaching and learning techniques in preschools, the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-064

PRA3103

Perkembangan Fizikal, Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development, Health and Children Safety)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus, perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah, persekitaran, penyakit kanak-kanak dan pencegahan, penjagaan kesihatan kanak-kanak, keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills, activities for physical development in preschools, the environment, children diseases and preventive measures, children health and safety measures and also sex education in preschools. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1)

Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak, faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak, kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah, kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah, aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes the theory and foundation for children‟s language learning, factors involve in language development, methods in teaching and learning language at preschool, curriculum of language and communicative development, language activities and also assessment in preschool education. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children‟s Cognitive Development) 3(2+1)

Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak, pembelajaran Matematik di prasekolah, pembelajaran sains di prasekolah, perancangan program sains, merancang aktiviti, penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. This course includes understanding of the cognitive development of young children, learning of early science and mathematics components at preschools, planning of activities and programs for science, applying teaching and learning approaches and integrating science in children‟s daily activities. Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. (Creative Development in Preschool Education)

PRA3106

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti, aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan, sosiodrama, seni boneka dan sastera kanak-kanak, faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti, proses kreativiti dan pendekatan pengajaran, bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-065

This course covers the introduction to creative development, aspects of children‟s creativity which involve visual arts, music and movement, socio drama, puppetry and children literature. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity, processes of creativity and teaching approaches, and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0)

Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak, pengurusan dan aktiviti, memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial, memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak, membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children, management and activities, development of sosial skills and prosocial behaviors, understanding and managing children‟s emotion, developing confidence to face challenges in everyday life, and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children

PRA3108

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain, teori perkembangan moral, mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral, pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya, pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai, perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views, theories on moral development, identification of Islamic education and moral curriculum, curriculum management, and spiritual and moral development activities as well its learning center, teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan, klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas, ciri-cirinya, strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas, dan perbezaan individu. This course discusses in general the children with special needs at preschool. The focus is on the factors due to the disability, the classification of special needs children, characteristics, strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-066

PRA3110

Pengurusan Prasekolah (Preschool Management)

3(2+1)

Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang, menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah, merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning, building and managing preschool education centers, design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep, objektif, kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah, perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak, membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak, melaksanakan perekodan, penyimpanan, penganalisisan, pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. This course includes the concepts, objectives, importance and principals of authentic assessment in preschool education, children‟s assessment and evaluation planning, data collection based on observation, data recording and compiling, data analysis, reports and follow up actions based on data collection. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0)

Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif, matlamat, nilai dan budaya. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga, peningkatan kecemerlangan kekeluargaan, hubungan keluarga, komuniti dan institusi pendidikan, pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. This course covers the theories and perspective, aims, values and customs. It also includes family surrounding, ways on improving family, family relationship, community and education institution. It also discusses the children‟s behavior and discipline which includes attending and solving children‟s behavioral conflict. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-067

This course provides knowledge about action research method in childhood Education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public.

PRA3114

Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality)

3(3+0)

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah, konsep kepimpinan dan perwatakan, kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management, efficient relationship, health, safety and diet management. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters, the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting)

PRA3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan, ciri-ciri, punca masalah, program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects, characteristics, causes, education programmes provided and issues arise in educating these children.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-068

PKU3102

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders)

3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku, teori dan model tingkah laku, jenis-jenis tingkah laku bermasalah, prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku, proses perubahan tingkah laku, strategi pengurusan tingkah laku, isu dan etika pengurusan tingkah laku, pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models, types of problematics behaviour, strategies of behaviour modification and issues concerned. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu)

PKB3104

3(2+1)

Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi, pendekatan dan pembelajaran bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, kajian dan huraian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa, latihan aktiviti, latihan pengajaran tatabahasa, pembinaan bahan bantu belajar bahasa, pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. This course discusses language and communication, approaches and language learning, speaking, reading, writing skills, study of the syllabus, preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar, develop learning material, language acquisition and language assesment tools and micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-069

PKB3105

English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris)

3(2+1)

This course discusses understanding the English language, listening, speaking, reading and writing skills, syllabus studies, lesson plan, practical: application of language activities, teaching of grammar, production of teaching aid for language skills and micro teaching. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris, kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, kajian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran harian, amali: aplikasi aktiviti bahasa, pengajaran tatabahasa, menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. This course covers the important of assessment in special education,the ability of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language assesment, reading, writing and mathematic assesment. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2)

Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari, peraturan dan keselamatan di bengkel, keusahawanan, persediaan mengajar, kemahiran hidup untuk berdikari, kemahiran urus diri, keselamatan diri dan adab bertatasusila, pengurusan rumah tangga, kemahiran memasak, kemahiran jahitan, kemahiran pertukangan, kemahiran berkebun, kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills, home living, cookery, sewing, gardening, rearing pet, self-protect, ethics and classroom management. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik)

PKB3108

3 (2+1)

This course focuses the introduction to Mathematics, problems of learning Mathematics, strategies in teaching Mathematics, activities in Mathematics teaching, assessment of Mathematics skills, teaching aids for Mathematics, functional Mathematics for learning disabilities, Mathematics syllabus sudy, lesson planning, practical: teaching and learning of basic Mathematics skills, strategies and activities in Mathematics, teaching aids and micro teaching.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-070

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik, permasalahan penguasaan Matematik, strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik, penilaian kemahiran Matematik, bahan bantu mengajar Matematik, Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran, kajian sukatan pelajaran, penyediaan rancangan pengajaran, amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik, strategi dan aktiviti Matematik, alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2))

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi: fisio, cara kerja, pertuturan, muzik dan nyanyian, seni visual, hidro, pergerakan kreatif, permainan dan alternatif, amali: terapi - fisio, cara kerja, pertuturan, muzik dan nyanyian, seni visual, hidro, pergerakan kreatif, permainan, pasir dan alternatif. This course discusses the introduction to therapy, types of therapy: physio, occupational, speech, music and singing, visual art, hydro, expression art, play and altenative, therapy - physio, occupational, speech, music and singing, visual art, hydro, expression art, play and altenative. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to Science, basic skills of Science process, assessment of Science skills, syllabus study, teaching and learning Science, teaching aids, functional Science for learning disabilities students, practical: application of strategies in teaching Science, teaching aids production, and micro teaching. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-071

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology)

PKB3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education)

PKU3114

3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

PKB3115

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

PKD3103

Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual, pendekatan bilingual-bicultural, trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries, history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries, the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia, needs for various communication methods, classification communication methods, manual communication among children with hearing-impaired , combination of oral and manual communication, bilingualbicultural approach, trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children)

PKU3105

3(3+0)

Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran, peranan ibu bapa dalam intervensi awal, bentuk program intervensi awal, khidmat sokongan, badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children, parents role in early intervention, types of early intervention, support services, NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. This course covers the important of assessment in special education,the ability of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language assesment, reading, writing and mathematic assesment. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English)

PKD3107

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI), meliputi: Tatabahasa Melayu, English Grammar, menjalankan sesi soal jawab, membaca petikan/bercerita, menjalankan sesi nyanyian, latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran, dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English, Malay language grammar, English Grammar, questiona answer session, story reading, singing session, practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children)

PKD3108

3(2+1)

Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran, perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran, perbualan asas pengetahuan bahasa, kaedah pengajaran bacaan, kaedah pengajaran penulisan, rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa, amali : melaksanakan ujian bahasa, menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. This course provides students with a knowledge of mastering language, achievement level assessment, remedial programme planning, basic language knowledge of conversation, reading and writing teaching method, individual education planning for language learning among children with hearing-impaired, practical: implement language tests, simulating teaching and learning language sessions.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-075

PKD3109

Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children)

3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak, sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa, masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran, instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan, strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan, program kemahiran auditori, pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. This course focusses on speech acquisation among children, Malay language sounds system and international phonetic alphabet, speech diability among children of hearing-impaired, assessment instrument of speech achievement, general strategy in overcoming speech problem, auditory skill programme, implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1)

Kursus ini meliputi topik-topik akustik, anatomi telinga dan proses pendengaran, jenis masalah pendengaran dan kesannya, audiometri, amplikasi pendengaran, penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu, penggunaan sistem FM, menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik, implan koklea, amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum, ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram, This course covers topics of accustic, ear anatomy and listening process,type of hearing-impaired and its effect, audiometry, listening amplication, use and maintaining individual hearing aid, use of FM system, implementation of audiometric pediatric observation, cocklea implant, practical: carry out observation external ear and timpanum membrane, basic hearing test and audiogram assessment. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children)

PKD3111

3(2+1)

Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran, jenis-jenis bahan sumber pembelajaran, penilaian bahan sumber pembelajaran, buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran, akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran, amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik, Sains dan Kajian Tempatan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired, types of learning resources, assessment of learning resources, text books and newspapers as learning resources, practical: developing and managing Mathematics, Science and Local Studies learning resources.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-076

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKD3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education)

PKU3114

3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-077

PKD3115

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment)

PKL3101

3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan, sebab-sebab masalah penglihatan, perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal, kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan, implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan, penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa, keluarga dan masyarakat. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment, factors of Children with Visual Impairment, development of children with visual impairment compare with the normal children, implication and effect of visual impairment on the early stage and education,use of other sensors, the role of parents and community. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders)

PKU3102

3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-078

PKL3103

Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment)

3(3+0)

Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata, cara mengatasi masalah penglihatan, punca-punca masalah penglihatan, kemahiran penglihatan, pelbagai pentaksiran penglihatan, dan laporan mata. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye, the visual process and causes of visual impairment, visual skills training , various visual assessment methods and children with low vision report. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup, adaptasi persekitaran di dapur, adaptasi kaedah persediaan memasak, kemahiran membeli dan menyimpan barang, pengurusan diri, pengurusan rumah, pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian, strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian, amali : latihan memasak menggunakan blindfold, latihan mengurus diri menggunakann blindfold, pelaksanaan aktiviti dan simulasi. This course covers important concepts in field of living skills, recreation and adaptive physical education, cooking skills, skills of buying and stock keeping things, self and house keeping management, introduction of recreational activities and modify physical education, practical :cooking,blindfold, self management, using blindfold and implementation of activities and simulation. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs)

PKU3105

3(3+0)

Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan, peranan ibu bapa dalam intervensi awal, bentuk program intervensi awal, khidmat sokongan, badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children, parents role in early intervention, types of early intervention, support services, NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. This course covers the important of assessment in special education,the ability of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language assesment, reading, writing and mathematic assesment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-079

PKL3107

Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code)

3(2+1)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu, kaedah menulis pindah, slate and stylus, penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu, amali: sistem kod braille BM, latihan menulis pindah, slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system, transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu, practical:Bahasa Melayu braille code system, trancsribing exercise, Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1)

This course covers letters of alphabet, wordsigns, simple upper groupsigns, lower groupsigns, lower wordsigns, composite signs initial wordsigns, final groupsigns, computerized braille, practise Braille, transcription of braille exercise, and enrichment exercise. Kursus ini melliputi huruf, simbol huruf, kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil, huruf terbitan, gabungan akhir huruf, komputer braille, latihan braille, latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1)

This course covers the numeral signs, quantities, basic Mathematical operation, algebra, geometry, sets, indices. logarithms, matrices and enrichment exercises in theory and practical. Kursus ini meliputi simbol nombor, kuantiti, operasi asas matematik, algebra, geometri, ganda dua, logaritham, matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment)

PKL3110

3(3+0)

Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar, pengajaran dan pembelajaran murid buta, pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad, adatasi kurikulum, penggunaan teknologi, pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain, persediaan untuk pengajaran mikro dan makro, amali : kaedah pengajaran braille, pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad, penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. This course covers the planning, preparation and teaching of children who are blind and who have low vision, adaptation of curriculum, prepare teaching aids, use ICT and other appropriate special aids, educational needs of children with multiple handicaps, micro and macro teaching, and hands-on experience and to reinforce learning.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-080

PKL3111

Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti, prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti, individu, orientasi dan ruang, teknik bergerak dengan pemandu celik, teknik bergerak tanpa pemandu celik, tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain, kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan, kemahiran membiasakan diri, kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan, dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. This course discuses introduction of orientation and mobility, principal dan terminology in orientation dan mobility, orientation and space, mobility techniques with guidance, mobility techniques without guidance, white stick and other mobility equipment, moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKL3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-081

PKU3114

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKL3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan, sejarah perkembangan pemulihan, program pemulihan dalam dan luar negara, psikologi perkembangan murid pemulihan, profil murid pemulihan, pengurusan program pendidikan pemulihan, strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. This course discusses basic remedial education, historical development of remedial education, remedial programs in Malaysia and other countries, development physchology for remedial students, studens profile, management of remedial education program, strategy of implementation remedial program and education for remedial students.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-082

PKU3102

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders)

3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1)

Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas, pengurusan tingkah laku murid pemulihan, peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan, peranan dan ciri-ciri guru pemulihan, penubuhan kelas pemulihan, perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan, amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku, pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. This course emphasises on the theories and models of classroom management; remedial students‟ behavioral management; roles of school administrator in remedial education program, the role and characteristics of a remedial teacher; forming of remedial class, individual planning education, support services, practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class..

PKP 3104

Kemahiran Pengamatan (Perception Competency)

3(2+1)

Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan, jenis-jenis pengamatan; punca dan cara mengatasi masalah pengamatan; ujian diagnostik masalah pengamatan, bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan, amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan, pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-083

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social‟s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning, reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers‟ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students‟ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia, pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah, peranan guru pendidikan pemulihan, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs, organizational structure of Education Department in Malaysia, remedial education programs in schools, remedial teachers role, clasroom management,role of administrator in remedial education, challenge and vision in management and administration in remedial education.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

PKP3115

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-087

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 2(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

AP-01

PRK3103

Praktikum Fasa III (Practicum III)

6(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation.

INT 3101

Internship

2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students‟ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Student teachers are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence, endurance, leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

AP-02

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani, konsep pergerakan asas, pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas, permainan kanak-kanak, model Bunker and Thorpe 1982, pengurusan, pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education, basic movement concept, teaching and learning of basic movement, children‟s games, Bunker and Thorpe Model 1982, management, organizing games and techniques. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-01

PJM3112

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.

2.

PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School)

PIM3101

3(3+0)

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru, pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book, the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0)

Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. This course focuses on the introduction of strategies, approaches, methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education, the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-02

PIM3109

Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan, pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. This course focuses on topic selecting, building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. It also discusses topic for micro and macro in teaching. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0)

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment, measurement, and evaluation. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).

3.

BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0)

BAM3109

Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya, kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses the syllabus and curriculum specifications, text book, syllabus contents and its, focusing on combination of using text book, assessment book and teacher‟s guide as well as their contents. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran, faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking, reading, and writing skills, describes the teaching steps for every skill, elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills, and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-03

BAM3116

Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran, jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web,penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran, konsep penilaian, pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab, jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab, pembinaan item, penilaian kendalian sekolah, penilaian kemahiran berbahasa Arab, pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources, various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources,how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process, terminology of, assessment, evaluation and examination of Arabic language. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

BAM3110

3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro, jenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester, membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching, ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily, weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

4.

PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembangan aspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti, pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti, bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. This course encompasses the knowledge about health sexuality, physical and social growth, acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities, positive approach in sexuality, free from prejudice and discrimination.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-04

PKE3102

Pendidikan Keselamatan (Safety Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan, pengenalan pendidikan kesihatan, peraturan keselamatan di sekolah, tanggungjawab persekitaran dan keselamatan, keselamatan perkhidmatan, keselamatan diri, penyimpanan bahan bahaya, prosedur kecemasan, program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. This course expose to the concept and principles of safety education, introduction to health education, safety rules in schools, safety and environmental safety, safety services, safety of self, storeage of dangerous product, emergency procedures, safe road user program and building safety. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan, konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum, stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. This course focusses the basic concepts in health education, the philosophy, objectives, history and the curriculum of health education, the learning style, method, strategies and approaches in teaching health education, and micro teaching. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School‟s Health Programme) 3(3+0)

Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep, tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak, pengenalan program kesihatan sekolah, pendekatan bersepadu, perkhidmatan kesihatan sekolah, program kesihatan mulut, rancangan makanan tambahan, amalan kebersihan sekolah, program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. The course intends to give an understanding on concept, behaviour, emphases on children‟s health, introduction to school health programme integrated approach, school health services, mouth health programme, supplementary food plan, school cleanliness practices, ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation.

5.

BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study)

BMM3101

3(3+0)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, matlamat, objektif dan organisasi kandungan, kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2, konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-05

pemulihan dan penilaian (“5P”), pengisian kurikulum: ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual, kajian masa depan dan sistem bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy, aims, content objectives and organization, and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking, reading, and writing, 5P concepts, added value skills and language system. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102)

BMM3117

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran, Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian kemahiran bernilai tambah, pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya, penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. This course focuses on teaching component, Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniques, application of teaching language approaches, application of learning language approach, the implementation of teaching and learning activities through contextual, constructivisme, mastery, teaching method for Malay Language, application of value added skills, application of Road Safety Education, preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian, taksonomi dan domain, jadual spesifikasi ujian, pembinaan ujian, jenis dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa, penilaian pengalaman pembelajaran, penilaian bahasa berasaskan projek, dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing, evaluation, and measurement, taxonomy and domain, table of test specifications, testing development, types and method of language assessment, language skills assessment and language activities, assessment of learning experience, project based language assessment and school based assessment. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1)

Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan, teknik pengajaran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-06

kemahiran membaca, penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca, penilaian kemahiran membaca, kemahiran menulis, pendekatan pengajaran kemahiran menulis, kemahiran mengarang, prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course elaborates on listening and speaking skills, reading skill, approaches and methods of teaching techniques of reading, teaching reading skills, preparation of teaching plan for reading skills, assessment of reading skills, writing skills, approach to teaching writing skills, teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills.

6.

BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters, and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom)

BCN 3105

3(2+1)

Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran, mengenali dan menulis aksara Cina, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah, latihan merancang, mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school, followed by planning, managing and implementing teaching and learning. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School)

BCN3108

3(3+0)

Kursus ini mengkaji konsep, peranan, ciri-ciri, matlamat, strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, teori pembelajaran konstruktivisme, aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course studies the concepts, roles, characteristics, objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, Constructivism Learning Theories, application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills)

BCN3109

3(2+1)

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan, perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-07

kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course comprises the basic concepts, principles, functions, implementation, methods, teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education)

BCN3112

3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool, preparing the table of specification and analysing test results.

7.

BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students‟ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-08

BTM3106

Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language)

3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0)

Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran, pembelajaran Bahasa Tamil, pentaksiran dan penilaian, kaedah pembinaan instrumen, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) , menganalisis item, peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments, constructing the JSU, analyzing items, developing the marking scheme and the administration of examinations.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE1-09

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0)

PSK3101

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional, matlamat dan objektif, konsep, domain, sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. This course introduces to students to the rationale, aims, objectives, concept, domain, syllabus of the Civic and Citizenship Education, and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning, Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education)

PSK3102

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran, tujuan penggunaan sumber, jenis dan cara menghasilkan sumber, penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course details the learning theories, the purposes of the use of resources, types and methods of the preparation of resources, evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education)

PSK3103

3(2+1)

Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran, kaedah pengajaran dan pembelajaran, teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kemahiran pengajaran dan pembelajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course details the approaches and strategies in teaching and learning, the methods of teaching and learning, techniques and activities in teaching and learning, skills in teaching and learning, lesson planning, micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education)

PSK3104

3(2+1)

Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat, projek kewarganegaraan, bentuk projek kewarganegaraan, strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan, merancang, mengurus dan melaksanakan projek.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-01

This course details the introduction of Service Learning, citizenship project, types of citizenship projects, implementation strategy of the citizenship projects, planning, managing and implementation of project.

2.

PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0)

ELM 3101

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral, konsep asas nilai, teori–teori etika, insan bermoral, nilai-nilai agama dan masyarakat, teori-teori perkembangan moral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral, values, ethical theories, moral being, religious and societal values as well as moral development theories. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah, penyediaan rancangan dan persediaan mengajar, pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral, menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus, preparing the scheme of work, lesson planning, approaches, methods, skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School)

ELM 3103

3(3+0)

K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal, isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral, pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. In this course, students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level, issues faced in assessment of Moral Education, the manangement of Moral Education as a subject in primary schools, the role of moral education teachers in fulfilling the country‟s aspirations. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values)

ELM 3104

3(3+0)

Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah, isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global, sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-02

This course focuses on moral problems faced in schools, local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values.

3.

SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0)

SCE 3104

This course discusses primary science curriculum and pedagogies, issues in science education, historical development of the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for primary science, teaching science for all children and science for exceptional children. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah, isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0)

This course discusses thinking and working scientifically, primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik, pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0)

This course discusses evaluation in science teaching, definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains, definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-alat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-03

SCE3112

Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

3(3+0)

This course discusses about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber, pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

4.

MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0)

MTE3102

This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning, using relevant mathematical ideas. In addition, applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-04

MTE3109

Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus)

3(2+1)

This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers, fractions, decimals and percentages. Discussions cover aspects related to children‟s conceptual developments, teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children‟s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children‟s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti „hands-on‟.

5.

PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR, matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE), goals and objectives of the VAE curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the VAE teachers, management of outdoor and indoor activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-05

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional, perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2, persediaan mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing, Modelling and Constructing, as well as Introduction to Tradisional Crafts, planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four areas. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

PSV3107

3(2+1)

Kursus ini merangkumi teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, perancangan dan persediaan mengajar, pengajaran mikro dan makro, dan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the learning theories, approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum, lesson planning, micro and macro teaching, as well as teaching and learning resources. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV), jenis-jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, mark schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

6.

PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-06

This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords, broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat, permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze, music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan, semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian, permainan alat perkusi, permainan alat rekoder, kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly, weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music, integrate musical elements in the music class in a varied
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-07

manner in order to bring about effective teaching and learning, synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities, micro and macro training sessions, apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing , the playing of recorder and percussion instruments, aural sensitivity and movement to music. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu, mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak, remaja, mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah, mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara, teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom, types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children‟s singing and to overcome these problems, recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder, and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination,skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard.

7.

BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study)

BMM3101

3(3+0)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, matlamat, objektif dan organisasi kandungan, kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2, konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian (“5P”), pengisian kurikulum: ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual, kajian masa depan dan sistem bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy, aims, content objectives and organization, and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking, reading, and writing, 5P concepts, added value skills and language system.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-08

BMM3102

Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy)

3(2+1)

Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi, pendekatan, kaedah dan teknik, penulisan langkah pengajaran, orientasi rancangan pengajaran harian, pendekatan induktif dan deduktif, pendekatan eklektik dan komunikatif, kaedah natural, tatabahasa terjemahan dan terus, kaedah ajuk hafaz, linguistik, kodkognitif, situasional, bahasa komuniti, oral-aural, definisi, konsep dan jenis teknik : main peranan, latih tubi, bercerita, inkuiri penemuan, perbahasan, kuiz, sumbangsaran, soal jawab, simulasi, drama, perbincangan, forum, dialog, perbualan telefon dan penyampaian laporan. This course describes and elaborates on the concepts of strategy, approaches, method and techniques, the writing of teaching steps, daily lesson plan orientation, inductive and deductive approach, eklektik and communicative approach, natural method, grammar translation, audio lingual method, lingusitic, code-cognitive, situational, comunity language, oral-aural, defination, concept and techniques : role play, drill, story telling, inquiry, debate, quiz, brain storming, question and answer, simulation, drama, discussion, forum, dialogue, telephone conversation and report presentation. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran, Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian kemahiran bernilai tambah, pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya, penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. This course focuses on teaching component, Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, the concepts of strategy, approaches, method, techniques, application of teaching language approaches, application of learning language approach, the implementation of teaching and learning activities through contextual, constructivisme, mastery, teaching method for Malay Language, application of value added skills, application of Road Safety Education, preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian, taksonomi dan domain, jadual spesifikasi ujian, pembinaan ujian, jenis dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa, penilaian pengalaman pembelajaran, penilaian bahasa berasaskan projek, dan penilaian berasaskan sekolah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-09

This course explains the concept and principle of testing, evaluation, and measurement, taxonomy and domain, table of test specifications, testing development, types and method of language assessment, language skills assessment and language activities, assessment of learning experience, project based language assessment and school based assessment. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1)

Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan, teknik pengajaran kemahiran membaca, penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca, penilaian kemahiran membaca, kemahiran menulis, pendekatan pengajaran kemahiran menulis, kemahiran mengarang, prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course elaborates on listening and speaking skills, reading skill, approaches and methods of teaching techniques of reading, teaching reading skills, preparation of teaching plan for reading skills, assessment of reading skills, writing skills, approach to teaching writing skills, teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills.

8.

KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR), sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR, keselamatan bengkel, pengurusan kewangan, pengurusan peralatan dan bahan, peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel, strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR, perancangan pengajaran KHSR, dan bahan bantu mengajar. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum, management and administration, workshop safety, financial management, tool and material management, safety and rule regulation, strategy, technique and teaching methodology, implement teaching planning and audio visual aids. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data, pelbagai cara penilaian, panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-010

This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment,alternative evaluation skills for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan,perniagaan elektronik (E-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (E-commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2)

Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga, teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan, Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik, pemilihan pakaian, proses jahitan dan membuat pakaian, pemeliharaan ikan hiasan, teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:, pengenalan kepada ikan hiasan, pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan, pengurusan dan penjagaan, penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan, penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek, tanaman sayur-sayuran dan hiasan, penyediaan batas dan bekas menanam, pembiakan dan penanaman, dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. This course deals with three main components: home technology, rearing ornamental fish technology, and vegetable and ornamental crops production technology. Topics coveres studies on fabric, choice of clothing and sewing and clothes making processes, rearing ornamental fish technology, tropical freshwater ornamental fish:, the ornamental fish, selection and preparation of equipments and materials, management and care of ornamental fish, the vegetable and ornamental crops production technology, short term vegetable and ornamental crops, preparation of planting beds and containers, propagation and planting, plant care, harvesting and use of plants produced.

9.

PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal, surelisme, eksistensialisme, Marxisme, fenomenologi, hermeneutic, pascakolonial, pascamoden, pascastrukturalisme dan dekonstruksi, psikoanalisis, resepsi dan teori tindak balas pembaca, semiotik, femenisme, kritik genre dan kritikan baru.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-011

This course elaborates on literary critics field like, arcitipal, surelism, existensialism, marxism, fenomenology and hermeneutic, post colonial, post modern, post structuralism dan deconstruction, psyco-analysis, reading reception dan reflection theory, semiotic, femenism, autobiography, genre critics, dan new critics. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia, tema, persoalan, dan isu karya kreatif, watak dan perwatakan, plot, dialog dan latar tempat, sudut pandangan, latar tempat, cerpen, puisi, novel remaja, novel popular, proses pengeraman bahan, kekuatan karya kreatif, penerbitan karya, dan guru sebagai penulis. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia, creative writing themes and issues, character and characterisation, plot, dialog and location background, opinion angle, short stories, poems, adolescent novel, popular novel, genre formation process, creative writing strength, genre writing publishing, and teacher as a writer. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan, guru dalam peranan (teachers in action), simulasi dan improvisasi, bercerita, teater pembaca, boneka, tetamu dalam aksi, teater dalam bilik darjah, teater untuk kepelbagaian tujuan, serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. This course elaborates on the introduction to theatre in education, teachers in action, simulation and improvisation, story telling, reading theatre, puppet, visitor in action, theatre inclassroom, theatre for multipurpose, and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2)

Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama, teater dan teater kanak-kanak, sejarah dan latar belakang, elemen, jenis dan bentuk drama kanakkanak, etika pementasan, pemilihan, dan pembinaan skrip, asas lakonan dan vokal, improvisasi, pemilihan pelakon, pengarahan, penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif, pengurusan produksi, teori pementasan, mengadakan sesi uji bakat, pementasan, produksi, sinematografi dan persembahan. This course elaborates on the definition and concept of drama, theatre and children theatre, history and background, element, types, and forms of children drama, performance ethics, selection and script writing, basic dramatisation, and vocalisation, actors selection, directoring, forming production management, stage performance theory, implementing a screen testing, a performance, production, cinematography, and presenting a performance.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-012

10. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik, pengenalan konsep dalam apresiasi muzik, pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik, sumber pengajaran dan pembelajaran, teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah, pengujian dan penilaian, perancangan pengajaran dan pembelajaran, dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation, introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music, teaching and learning resources, technology in teaching and learning music in classroom, testing and evaluation, planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan, muzik dengan pergerakan, unsur-unsur pergerakan, jenis-jenis pergerakan, pergerakan kreatif, pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan, mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan, integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah, muzik dengan pergerakan dalam cabang seni, dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music, music with movements elements of movement, creative movement, teaching and learning music through movements, appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool.

PRM3103

Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool)

3(2+1)

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah, nyanyian kanak-kanak, nyanyian semerta dan aural, lagu kanak-kanak dan lagu rakyat, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to enhance capability and interest in singing children‟s songs and able to choose suitable songs for preschool children, introduction to children‟s songs, impromptu singing and aural, children‟s songs and cultural songs, patriotic songs, traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-013

PRM3104

Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi, penubuhan ensemble alat muzik perkusi, penubuhan muzik mini orkestra prasekolah, permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments, setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra, traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities.

11. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0)

Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran, isti`azah, basmalah, takbir, dan khatam al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir, tafsir ayat aqidah, tafsir ayat hukum, tafsir ayat akhlak, tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran, isti‟azah, basmalah, takbir, and khatam al-Quran. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat, interpretation ayat aqidah, interpretation ayat hukum, interpretation ayat akhlak, interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0)

Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran, mukjizat al-Quran, Nasikh, Mansukh, Muhkam dan Mutasyabih, takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith, martabat, hukum beramal, riwayat hidup perawi hadith, Hadith Qudsi, hadith palsu dan implikasinya. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran, its mukjizat, Nasikh and Mansukh, Muhkam and Mutasyabih. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies, the degree of Hadith and rules, definitions, purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-014

PQE3103

Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran)

3 (2+1)

Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah, dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat, harakat, burdah, wuslah. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi, Nahawand, Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Each tarannum will focus on tabaqat, harakat, burdah, wuslah. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1)

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori, bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman, arRahman, Nuh, Jin, al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman, arRahman, Nuh, Jin, al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.

12. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0)

This course seeks to reinforce learners‟ language competency in understanding discourse, reading and writing. The topic Language and literature is also introduced. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana, kemahiran membaca dan menulis. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0)

This course focuses on language acquisition and language learning, theories of second language acquisition, an overview of teaching approaches, methods and techniques, developing classroom skills, multiple classroom teaching, classroom management, remedial and enrichment activities, materials selection, adaptation and simplification, general principles in the teaching of language skills, syllabus study, and introduction to lesson planning. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah, kemahiran mengurus bilik darjah, pengajaran kelas cantum, aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran, kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-015

ELE3103

English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris)

3(3+0)

This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language, communication, the English sound system (phonology), morphology, syntax, and semantics. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa, komunikasi, sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris, morfologi, sintaks dan semantik. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah)

ELE3104

3(2+1)

This course focuses on the topics of lesson planning, testing and evaluation, the teaching and assessing of listening and speaking skills, the teaching and assessing of reading skills, the teaching and assessing of writing skills, the teaching and assessing of vocabulary, spelling and dictation, the teaching and assessing of literature for primary schools, the teaching of grammar, integration of language skills and language content. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan dan penilaian, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran menulis, tatabahasa dan ejaan, kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan.

13. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters, and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom)

BCN 3105

3(2+1)

Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran, mengenali dan menulis aksara Cina, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah, latihan merancang, mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools, followed by planning, managing and implementing teaching and learning.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-016

BCN3108

Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School)

3(3+0)

Kursus ini mengkaji konsep, peranan, ciri-ciri, matlamat, strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, teori pembelajaran konstruktivisme, aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course studies the concepts, roles, characteristics, objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, Constructivism Learning Theories, application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills)

BCN3109

3(2+1)

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan, perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course comprises the basic concepts, principles, functions, implementation, methods, teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.

BCN3112

Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education)

3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool, preparing the table of specification and analysing test results.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-017

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK

This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It focuses on Tense types and aspects, Subject-verb agreement, Sentence types, and Cohesive devices in spoken and written language. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK

This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). The topics emphasizes on listening, speaking, reading and writing. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

TK-01

LAMPIRAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program
Hasil Pembelajaran 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu, teori pembelajaran, bahan kurikulum, Pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.1 1.2 1.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian; menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi; mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan; menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian; mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran; menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.

1.4 1.5 1.6

2. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi dan etika profesional keguruan. 2.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal, sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan; mengintegrasikan kemahiran mengajar, dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna; menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna; mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran; merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran; merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.

2.2

2.3

2.4 2.5 2.6

3. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 3.1 3.2 3.3 mengurus masa, emosi dan tekanan secara berkesan; menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian; mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik;

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-01

Hasil Pembelajaran 3.4 3.5 3.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan; menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara; bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.

4. Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai, etika 4.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 4.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan; mempamerkan komitment kepada kecemerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas; bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama; melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika; mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia; berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.

4.4 4.5 4.6

5. Komunikasi, kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi, kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren; berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif; menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan; mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat; bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan;

6. Kaedah Saintifik, pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik; mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi;

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-02

Hasil Pembelajaran 6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan; menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

6.4 6.5

7. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. 7.1 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian; membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan; membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian; menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.

7.3 7.4 7.5

8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.1 8.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu; mengenal pasti kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan; menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu; menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis, kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.

8.3

8.4 8.5

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-03

LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2
BIL. 1. 2. 3. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran
Pendidikan Seni Visual

CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

4.

Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran

Pendidikan Seni Visual

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

5.

Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan

Pendidikan Seni Visual

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

6. 7.

Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

Muzik Prasekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

8.

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Kesihatan

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-04

BIL. 9. Sains

MAJOR

ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani

ELEKTIF 2 English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

10. Matematik

Pendidikan Jasmani

English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

11. Reka Bentuk dan Teknologi

Pendidikan Jasmani

English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

12. Pengajian Sosial

Pendidikan Jasmani

Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

13. Bahasa Cina

Pendidikan Jasmani

Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

14. Bahasa Tamil

Pendidikan Jasmani

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-05

BIL.

MAJOR

ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani

ELEKTIF 2 Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Mora * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l

CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

15. Pendidikan Seni Visual

16. Pendidikan Muzik

Pendidikan Jasmani

Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

17. Pendidikan Pemulihan

Bahasa Melayu * Bahasa Cina * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Matematik

Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan

Nota: Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-06

Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.