Anda di halaman 1dari 7

GEOGRAFI

1. Petempatan awal di dunia bermula di lembah.. A. Sungai Nil B. Sungai Indus C. Sungai Lena D. Sungai Mekong 2. Apakah faktor yang menyebabkan kawasan yang ditandakan dalam Peta 1 menjadi lokasi petempatan awal?

Peta 1: Dunia I. Sumber air II. Cara hidup III. Keselamatan IV. Tanih aluvium yang subur A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 3. Di manakah lokasi petempatan awal di Negara kita? I. Gua II. Muara sungai III. Permatang IV. Dataran tinggi A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV

Peta 2: Malaysia 4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal di kawasan yang bertanda P dalam Peta 2? I. kedudukan yang strategik II. selamat daripada serangan binatang buas III. terdapat kawasan rumput untuk ternakan IV. memudahkan pengangkutan dan perhubungan A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 5. Pernyataan manakah yang benar tentang kawasan yang bertanda Q dalam Peta 2? I. Petempatan awal manusia II. Kedudukan di muara sungai III. Kawasan pertanian yang subur IV. Gua sebagai tempat tinggal A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 6. Mengapakah kerajaan Johor-Lama dibina di kawasan tebing sungai yang agak tinggi? A. Berlindung daripada serangan binatang buas B. Menangkis ancaman serangan musuh C. Membekalkan air minuman dan sumber protein D. Menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang.

Soalan 4 dan soalan 5 berdasarkan Peta 2 di sebelah.

Ujian Formatif 2, SAMDAS 2012

Muka surat 1 dari 7

GEOGRAFI
7. Apakah ciri-ciri petempatan luar bandar di Malaysia? A. Jumlah penduduk tidak melebihi 10 000 orang. B. Menjalankan kegiatan ekonomi yang pelbagai. C. Terdapat kemudahan asas yang lengkap. D. Kepadatan penduduk 200 orang sekilo meter persegi. 8. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk luar bandar? I. Perniagaan III. Pertanian II. Perikanan IV. Perdagangan A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 9. Apakah yang membezakan petempatan luar bandar dan petempatan bandar? I. Bilangan penduduk II. Jenis kegiatan ekonomi III. Bentuk muka bumi IV. Keperluan asas A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 10. Mengapakah petempatan dibina di kawasan yang bertanda X dalam Rajah 1? A. I dan II B. II dan III C. I dan IV D. III dan IV

12. Apakah faktor pemilihan lokasi petempatan luar bandar yang berkaitan dengan ciri berikut?
Tanah pamah yang rata Kawasan pertanian yang subur Ditanami padi sawah

A. B. C. D.

Tanih Sumber air Keselamatan Ketersampaian

13. Kawasan manakah yang berkait dengan ciriciri dalam maklumat berikut?
Kawasan tanah pamah beralun dan bersaliran baik Terdiri daripada tanih laterit

A. B. C. D.

Delta Rajang Dataran Johor Dataran Kedah Dataran Kelantan

14. Kombinasi manakah yang benar tentang pola petempatan dan lokasinya?

A. B. C. D.

Rajah 1 Dataran yang subur Memudahkan pengangkutan Mengelakkan kejadian banjir Mudah memperoleh bekalan air. A. I dan II B. II dan III C. I dan IV D. III dan IV

11. Petempatan luar bandar biasanya tertumpu di kawasan yang terdapat punca air seperti sungai. Mengapakah keadaan ini berlaku? I. Mengairi tanaman II. Untuk kegunaan domestik III. Memudahkan petempatan dibina IV. Terdapat sumber mineral. Ujian Formatif 2, SAMDAS 2012

Muka surat 2 dari 7

GEOGRAFI
15. Kawasan berlorek dalam Rajah 2 merujuk kepada sejenis pola petempatan. 19. Pola petempatan yang ditunjukkan dalam Peta 4 terdapat di.

Rajah 2 Apakah pola petempatan tersebut? A. Berjajar C. Berpusat B. Berselerak D. Berkelompok 16. Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam Peta 3?

A. B. C. D.

Peta 4 Kawasan estet Kebun kecil getah Ladang kelapa sawit Perkampungan nelayan

20. Apakah faktor yang menyebabkan petempatan luar bandar seperti Batu Arang dan Bukit Besi berubah fungsinya? A. Kurang kemudahan asas B. Kepupusan sumber mineral C. Pembukaan petempatan baru D. Peluang pekerjaan di tempat lain 21. Apakah persamaan ciri petempatan luar bandar di kawasan yang bertanda X dan Y dalam Peta 5?

Peta 3 A. Berjajar B. Berselerak

C. Berpusat D. Berkelompok

17. Apakah ciri-ciri pola petempatan berjajar? A. Padat B. Bertaburan C. Susunannya rapat D. Terdapat di sepanjang jalan raya 18. Apakah jenis pola petempatan di kedua-dua kawasan berikut?
Peta 5: Semenanjung Malaysia

A. B. C. D.

A. Berjajar B. Berselerak

C. Berpusat D. Berkelompok

Pusat perikanan Pusat perniagaan Kawasan perindustrian Pusat pengeluaran dan pengumpulan hasil pertanian.

Ujian Formatif 2, SAMDAS 2012

Muka surat 3 dari 7

GEOGRAFI
22. Kawasan yang berlorek dalam Rajah 3 menerangkan tentang.

A. B. C. D.

Rajah 3 Agroperlancongan Aktiviti ekoperlancongan Jenis industry desa di luar bandar Barangan keperluan penduduk luar bandar.

23. Kawasan luar bandar manakah yang dapat dikaitkan dengan pusat pengumpulan hasil kelapa sawit? A. Kuching B. Bukit Besi C. Shah Alam D. JengkaTigaSegi 24. Kawasan manakah yang dapat dikaitkan dengan maklmat berikut?

Rajah 4 Apakah perubahan yang berlaku? I. Jumlah penduduk menurun II. Pertanian menjadi aktiviti utama. III. Cara hidup masyarakat moden IV. Perubahan jumlah penduduk. A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 27. Maklumat berikut menerangkan proses

A. B. C. D.

Air Hitam, Johor Sungai Petani, Kedah PulauPangkor, Perak Kuala Langat, Selangor

A. B. C. D.

Permodenan Pembandaran Petempatan luar bandar Pembentukan pinggir pantai.

25. Apakah fungsi petempatan berikut?

28. Apakah aktiviti yang menyebabkan perkembangan bandar yang bertanda X dan Y dalam Peta 6?

A. B. C. D.

Pusat perkhidmatan Pusat perlancongan Pusat pengeluaran Pusat pengumpulan, pemprosesan dan pengedaran. Peta 6: Malaysia A. Pertanian C. pendidikan B. Perindustrian D. Perlombongan Muka surat 4 dari 7

26. Rajah 4 menunjukkanperubahan yang berlaku di Kuala Lumpur. Ujian Formatif 2, SAMDAS 2012

GEOGRAFI
29. Bandar manakah yang berkembang apabila perairannya ditemui petroleum? A. Kertih C. Mersing B. Dungun D. Kota Bharu 30. Apakah bandar yang dimaksudkan dalam maklumat berikut? 33. Yang manakah merupakan pusat kraftangan tradisional dan pelancongan? A. Ipoh C. Kuantan B. Bintulu D. Kuala Terengganu 34. Kombinasi manakah yang benar tentang bandar dan fungsinya?

I. Kampung Baru II. Bandar Tun Razak III. Bandar Baru Sentul IV. Bandar Muadzam Shah A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 31. Kawasan berlorek dalam Rajah 5 merujuk kepada persamaan fungsi bandar-bandar tersebut.

A. I dan II B. II dan III

C. I dan IV D. III dan IV

35. Kawasan bertanda manakah dalam Peta 7 bermula sebagai pusat perlombongan dan kini menjadi pusat industri dan perdagangan?

Rajah 5

Apakah fungsinya? A. Bandar diraja B. Bandar bestari C. Bandar pendidikan D. Bandar dalam bandar 32. Apakah X dalam Rajah 6?

Peta 7 36. Apakah perlabuhan X dalam rajah 7?

A. B. C. D.

Rajah 6 Pembukaan bandar baru Pembukaan ladang getah Pembukaan tanah rancangan Penerokaan kawasan bijih Timah.

Rajah 7 I. Perlabuhan Mersing II. Perlabuhan Klang III. Perlabuhan Kuantan IV. Perlabuhan Dungun A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV Muka surat 5 dari 7

Ujian Formatif 2, SAMDAS 2012

GEOGRAFI
37. Kombinasi manakah yang benar tentang bandar dan fungsinya sebagai bandar diraja? 41. Apakah persamaan ciri ketiga-tiga bandar berikut?

A. I dan II B. II dan III

C. I dan IV D. III dan IV

A. B. C. D.

Pusat ertanian Pusat pendidikan Pusat pentadbiran Pusat perindustrian

38. Apakah bandar X dalam jadual 1? Jadual 1

42. Pernyataan berikut berkaitan dengan bandar

A. Tokyo B. Bangkok

C. Singapura D. Kuala Lumpur

43. Rajah 9 menunjukkankesan negative pembandaran. A. Ipoh B. Gemas C. Butterworth D. Kuala Lumpur

39. Kawasan berlorek dalam Rajah 8 merujuk kepada bandar yang mempunyai fungsifungsi tersebut.

Rajah 9 Apakah X? A. Masalah setinggan B. Taraf hidup menurun C. Tawaran gaji yang kecil. D. Kurang peluang pekerjaan. 44. Maklumat berikut merupakan kesan positif pembandaran bagi bandar.. Bullet train Lalu lintas lima aras C. Singapura D. Kuala Lumpur Muka surat 6 dari 7

Rajah 8 Apakah bandar tersebut? A. Putrajaya C. Mak Mandin B. Shah Alam D. Tanjung Malim 40. Bandar Ringlet dan Kundasang mempunyai fungsi yang sama, iaitu sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran. A. Padi C. kelapa sawit B. Perikanan D. Sayur-sayuran Ujian Formatif 2, SAMDAS 2012

A. Tokyo B. Bangkok

GEOGRAFI
45. Apakah kesan positif pembandaran di Malaysia? A. Banyak kenderaan di jalanraya B. Kes jenayah semakin berkurang C. Sistem pengangkutan yang cekap D. Peningkatan kos sara hidup penduduk 46. Apakah kesan pembandaran di bandar raya Tokyo? I. Sewa kediaman meningkat II. Ruang kediaman semakin besar III. Lebih banyak rumah dibina di tanah tinggi IV. Bangunan dibina bertingkat-tingkat. A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 47. Apakah penyumbang kepada pencemaran udara yang teruk di bandar-bandar utama dunia? A. Pembakaran terbuka B. Pertambahan bilangan kenderaan di bandar. C. Pembuangan sampah sarap oleh orang ramai. D. Jumlah penduduk yang semakin bertambah di bandar. 48. Masalah banjir kilat di bandar dapat diselesaikan dengan cara. I. Mendalamkan sungai II. Membina terowong pintar III. Menaik taraf sistem pembentungan IV. menurap lebih banyak kawasan pejalan kaki A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 49. Apakah langkah untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar raya Kuala Lumpur? A. Menaikkan harga petrol B. Setiap rakyat memiliki sebuah kenderaan C. Memperkenalkan pengangkutan bersepadu D. Memperbanyakkan pembinaan jalan raya. 50. Apakah tujuan pembinaan sistem pengangkutan dalam Rajah 10?

A. B. C. D.

Rajah 10 Menjadi laluan kenderaan berat sahaja. Mengurangkan pencemaran udara Mengurangkan kesesakan lalu lintas. Menambahkan bilangan kenderaan di bandar.

Ujian Formatif 2, SAMDAS 2012

Muka surat 7 dari 7