BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2 BAB SING AREP DISINAONI

?

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Ancas Pasinaon

1. Siswa saged nyerat parikan utawa wangsalan saking kadadean padintenan. 2. Siswa saged damel dialog kanthi ngginakaken parikan utawa wangsalan 3. Siswa saged nyerat pidato kang wonten parikan utawa wangsalan 4. Siswa saged nyariosaken pengalaman pribadi kanthi ragam basa jawa krama 5. Siswa saged mangsuli pitakenan

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Parikan
Tembung “parikan” ana gandheng cenenge karo tembung “pari”. Ing basa melayu diarani “pantun” Ing pantun ana gatra sampiran, yaiku gatra kapisan lan kapindho. Isi kandhutaning ana ing gatra katelu lan kapapat.

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Parikan ngemu paugeran kaya pantun ing basa melayu

- Cacahing wanda kapisan, kudu padha karo ukara kapindho - Ukara sing ngarep kanggo bebuka, dene ukara sabanjure minangka isi, wos -Tibaning swara ukara kapisan kudu padha karo ukara kapindho - Parikan bisa dumadi saka rong gatra utawa patang gatra

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Parikan akeh tinemu ing: seni karawitan, seni sastra lan basa padinan.
1. Tuladha parikan ringkes (karmina) abang-abang ora legi wani nantang ora wani Tuladha Parikan kang dhinapur rong gatra kembang menur sumebar ing kasur tindak jujur rejeki mesti sempulur Tuladha Parika kang dhinapur patang gatra koki tuwa saka semarang tuku apem disuwir-suwir Aku iya kowe kok gemang nyata gelam ayo dipikir

2.

3.

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

wangsalan
Wangsalan yaiku unen-unen kang ngemu teges badhean, kaya dene cangkrimanutawa tebakan. Tembung “wangsalan” nunggal teges karo “wangsulan”. Ing sajroning wangsalan ngemu unen-unen, unen-unen iku mbutuhake wangsulan minangka batangane.
Wangsalan akeh tinemu ing kesustraan, lumrahe rinaket ing basa pinathok tur rinengga. Ana sing sinawung ing tembang macapat, seni karawitan, sok kanggo umpak-umpak ing gendhing.

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

a.

Tuladha:

b.

c.

Wangsalan padinan isih enom kok njanur gori ( jangan gori: gudheg) dheweke lagi madder bungkuk (wader bungkuk:urang) Wangsalan kang rinacik ukara balung janur, nyata sira mangka usada (sada) udan riris, sugih miskin wis ginaris (gerimis) Wangsalan kang dumadi saka rong ukara utawa rong gatra. Gatra kapisan minangka wangsalan (cangkriman) ukara kapindho minangka bedhekane utawa wangsulan. gentha dara, ari senen basa kuna (sawangan, soma) sawangane, narima asrah ing jiwa

ari sena, sena gelung minangkara (arjuna, werkudara) puji arja, mrih antuk sihing bandara

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Wangsalan sinawung ing tembang. Kinanthi sastra pangandheging kidung Sudarma basudewaji Ngestu pada mring kusuma Manjanma ping sakethi Pusara pangiket gangsa Tumutur tan sedya kari ( Mangkunegara IV, Manuhara: II,11)
Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum Ancas Evaluasi Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Purwakanthi uga bisa diarani rima.
PURWAKANTHI

Purwakanthi ana telu, yaiku: 1.Purwakanthi guru sastra 2.Purwakanthi guru swara 3.Purwakanthi lumaksita

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Purwakanthi kang runtut aksarane. Tuladha:
Purwakanthi guru sastra

1. 2. 3. 4.

Tata titi tentrem (sastra t) Sluman slumun slamet (sastra s, l) Kala kula kelas kalih (sastra k,l) Tuwa-tuwa tuwas tiwas (sastra t,w)

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Purwakanthi guru swara

Purwakanthi kang runtut swarane (lumrahe swara aksara kang menga /vokal) Tuladha: 1. Sumi lan surati (swara i) 2. Ya bungah ya susah (swara ah) 3. Bung pring petung (swara ung) 4. Sura marta jaya marta (swara a)

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Purwakanthi lumaksita

Tuladha: 1. Urip iki ora angel 2. Angele sok ginawe dhewe 3. Wektune ilang saben mangsa 4. Mangsa iku gunakna ngupadi ngelmu

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

CANGKRIMAN

Cangkriman yaiku unen-unen kang rinacik ing tembuung kang tumata, surasa utawa isine ngemu teges kang dudu dibadhe. Cangkriman uga kasebut “badhean” utawa “bedhekan”. Wujud lan dhapukaning cangkriman: 1. Cangkriman kang dhapur rerakitaning tembung wancahan. 2. Cangkriman kang dhapur rakitaning ukara kang ngemu surasa irib-iriban utawa pepindhan. 3. Cangkriman kang surasa blenderan utawa teges plesetan. tuladha: pak boletus Tapak kebo lelene satus burnas kopen Bubur panas kokopen

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

EVALUASI :

1. Gawea 5 parikan kanthi tema kaendahan! 2. Gawea 5 wangsalan kanthi tema kaendahan! 3. Gawea 5 purwakanthi kanthi tema kaendahan! 4. Gawea 5 cangkriman kanthi tema kaendahan!
Ancas Evaluasi Referensi

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

BASA JAWA kelas XI SMA Kesatrian 2

?

Referensi

1. Buku DAMAR Kelas XI SMA&MA Semester Genap, dening MGMP Basa Jawa SMA&MA Kota Semarang, Kaca 47 – 57 2. Buku referensi sanes ing nyengkuyung

Purwaka Dening : Diah Nurna Ningrum

Ancas

Evaluasi

Referensi