Anda di halaman 1dari 12

TEMA MASYARAKAT Latihan 30 Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk Jiran Saya. Pen: - tinggal berhampiran I s i 1 : - s e o r a n g j i r a n - b e r n a m a - b a i k h a t i .

. memberi buah-buahan membantu - kerja rumah. Isi 2:- bapa - doktor - ibu - guru saling menghormati Isi 3:- hari raya - mengajak ke rumah mereka Isi 4:- lapang berjoging - anak-anak badminton bersama saya. Pt:- gembira jiran bersopan santun Latihan 31 Kawasan kediaman kamu mengadakan gotong-royong. Tulis laporan selengkapnya. LAPORAN GOTONG-ROYONG TAMAN AMAN Pen: - mengadakan 1 April 2008 m e m b e r s i h k a n - Isi 1:- berkumpul - dewan 8.00 pagi Pengerusi Taman Aman ucapan tujuan

Isi 2:- membawa cangkul sabit - membahagikan tugas Isi 3:- tolong-menolong menebas longkang mengecat

Isi 4:- kaum wanita minuman makanan Pt:- tamat 12:00 bersih indah D a o A 2 i n l P 0 l e R 0 a h I 8 tengah p , L hari o 5 r gembira k

Latihan 32 Kawan kamu mengadakan rumah terbuka semasa perayaan baru-baru ini.Tuliskan catatan kamu pada hari itu. Catatan Rumah Terbuka Kawan Saya Pen: - 10 September 2008

I s i 1 : - 8 : 0 0 p a g i s a y a k e l u a r g a - p e r g i Isi 2:- 8:30 pagi tiba disambut mengucapkan - makan lemang,kuihmuih I s i 3 : - 1 1 . 0 0 p a g i r a m a i d a t a n g b e r s a l a ma n mengucapkan Isi 4:- 12.00 tengah hari -.hidangan nasi lauk-pauk makan enak Pt:- 2:00 petang pulang duit raya terima kasih gembira Latihan 33 Kamu sekeluarga pergi ke suatu majlis perkahwinan .Tuliskan pengalaman kamu. Pen: - Ahad - majlis perkahwinan - bapa - ibu. Isi 1: - ramai orang - suasana - meriah. Isi 2: - makan nasi minyak - ayam goreng sekaki bunga telur. Isi 3: - pengantin bersanding - pelamin cantik bagai pinang dibelah dua kompang Pt: - gembira - banyak pengalaman. Latihan 34 Hidup berjiran banyak kebaikannya.Huraikan. Pen : - jiran - tinggal setaman - berjiran penting - banyak kebaikannya. Isi 1: - menolong jiran miskin - bantuan kewanganmenjaga rumah keluar - rumah - selamat. I s i 2 : - b e r m a i n - b e r s a m a - s a ma l e b i h m e n g e n a l i Isi 3: - bertukar-tukar idea masalah - berbincang mengatasinya I s i 4 : - . m e m u p u k p e r p a d u a n - h i d u p a ma n d a m a i Pt:-Tanpa - sunyi - menghormati jiran. Latihan 35 Banyak kebaikan tinggal di desa. Jelaskan. Pen: - ialah kampung - banyak faedah - kampung. Isi 1: - udara segar - tiada pencemaran alam Isi 2: - tolong-menolong - kerja susah - mudah - mengamalkan gotong-royong. Isi 3:- melihat keindahan - ketenangan jiwa Isi 4: - merasa makanan kampung enak - segar. Pt:- kebaikan - desa menjaga keindahan kampungbersyukur Latihan 36 Tuliskan karangan KawasanPerumahan. yang bertajuk Cara-cara Menjaga Kebersihan

P e n : p e n t i n g Isi 1:- gotong-royong - membersihkan kawasan Isi 2: - menanam tin-tin kosong - air bertakung nyamuk bertelur. Isi 3:- mencuci longkang tersumbat - air - mengalir deras. Isi 4 :-membuang sampah - pembakaran terbuka udara segar - sihat. Pt: - bekerjasama - .Negara Bersih Rakyat Sihat. .

Latihan 37 Sukaneka telah diadakan di taman perumahan kamu.Tuliskan sepucuk suratkepada kawan kamu untuk menceritakan suasana sukaneka tersebut. 74,Jalan Merak, Kampung Melayu Batu 8, 31120 Ulu Kinta, Perak. 14 Mac 2008. Pen: - Menemui - berada - sihat sejahtera. Isi 1 : - Ahad - mengadakan sukaneka - acara - tiup belon - tarik tali - lari dalamguni. Isi 2:- dirasmikan Menteri Besar berharap berjalan lancar Isi 3: - suasana - meriah ramai orang -acara makan buah pisang johan Isi 4: - tamat - 2.00 petang - gembira hadiah Pt: Hanya sampai kali ini salam keluarga Yang benar, Syarifah Latihan 38 Tulis sebuah karangan yang bertajuk Saya Sebuah Telefon Awam Pen:- -cerita hidup masing-masingI s i 1 : - t e l e f o n a w a m - d i l a h i r k a n - k i l a n g S h a h A l a mbadan besi - wayar - tempat letak syiling Isi 2: - dada - nombor - ramai - menggunakan - berbual-bual kecemasan

Isi 3:- kecewa - cuba merosakkan Pt: - gembira - berjasa - orang

lain.

Latihan 39 Seperti Kacang Lupakan Kulit.Tulis sebuah cerita mengenai peribahasa tersebut. Pen: - maksud - tidak tahu mengenang budi I s i 1 : - t i n g g a l i b u b a p a - k a m p u n g - h i d u p m i s k i n nelayan menjual kuih-muih menyara kehidupan Isi 2:- anak - sayang belajar - universiti. I s i 3 : - d o k t o r - t i d a k m a h u b a l i k - ma l u - m i s k i n . Pt:- jangan bersikap - Seperti Kacang Lupakan Kulit. TEMA : SEKOLAH Latihan 40Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk Pameran Lukisan di Sekolah Saya .P e n - d i a d a k a n p a d a d e w a n I s i 1 : - t u j u a n m e n g e t e n g a h k a n b a k a t m u r i d - persiapan sebelum pameran- mengemas dewan - menggantung lukisan I s i 2 : - h a d i r i b u b a p a d a n m u r i d - pameran pelbagai jenis lukisan- pameran kraftangan Isi 3: - aktiviti lain pertandingan melukis dan mewarna- demontrasi kraftangantayangan video Isi 4: - penyampaian hadiah.- sambutanPenutup - gembira - berharap Latihan 41 Tulis sebuah karangan yang bertajuk Kepentingan Menyertai KegiatanKokurikulum di Sekolah. P e n : d e f i n i s i - contoh kegiatan kokurikulum di sekolah Isi 1: Isi 2: berdikari Isi 3: I s i 4 : yang baru. P t : m e n g i s i m a s a l a p a n g - mengelak gejala negatif f a e d a h b e r t a n g g u n g j a w a b - bekerjasama dan m e n a m b a h k e m a h i r a n - menambah pengetahuan - b e r d i s i p l i n . - belajar menjadi pemimpin.- kawan g a l a k a n

Latihan 42Kamu selaku penerbit majalah sekolah telah mewawancara dengan seorang tokohguru di sekolah. Tuliskan wawancara tersebut. P e n u c a p a n s a l a m ucapan tahniahI s i 1 p e n g a l a m a n m e n g a j a r sekolah yang pernah diajar I s i 2 p e n g h a r g a a n y a n g

p e r n a h d i t e r i m a - pencapaian yang terbaik yang pernah dicapaiIsi 3 - pengalaman pahit dan manis yang pernah ditempuhi Isi 4 - harapannasihatPenutup - ucapan terima kasih. Latihan 43Kamu telah menghadiri satu Kem Motivasi UPSR di sekolah. Tuliskan catatantentang kem motivasi tersebut. Format Catatan Tarikh, masaPendahuluanIsi 1: - mendaftar - ucapan perasmianIsi 2: - pengisian ceramah nasihat - teknik menjawab soalanIsi 3: rehat- menyanyi dan bermainIsi 4: - ucapan penutup- penyampaian cenderamata.Penutup: perasaan Latihan 44Tuliskan sepucuk surat kepada nenek kamu yang bekas guru di kampung.Ceritakan kepadanya tentang sambutan Hari Guru di sekolah kamu. Format surat kiriman tidak rasmiAlamat pengirim ,tarikh,kata panggilan,pengakuan penulis, tanda tangan P e n : u c a p a n p e m b u k a s u r a t I s i 1 : t a n y a k h a b a r - tujuan menulis suratI s i 2 : a t u r c a r a H a r i G u r u u c a p a n h a r i g u r u Isi 3: - aktiviti Hari Guru sukaneka ,pertandingan,nyanyian,persembahanI s i 4 : p e n y a m p a i a n h a d i a h jamuanP e n u t u p : - u c a p a n p e n u t u p Latihan 45Pasukan bola sepak sekolah kamu telah menjuarai pertandingan bola sepakperingkat daerah.Tuliskan berita itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Format berita Tempat,tarikh,P e n : t a r i k h , t e m p a t , n a m a p a s u k a n I s i 1 : t u j u a n s a m b u t a n perasmian pembukaanI s i 2 : s u a s a n a p e r t a n d i n g a n I s i 3 : k e p u t u s a n j o h a n , n a i b j o h a n , k e t i g a I s i 4 : p e n y a m p a i a n h a d i a h ucapan penutupP e n u t u p p e r a s a a n - harapan Latihan 46 Sekolah kamu telah mengadakan Hari Penyampaian Hadiah. Tuliskan laporantentang hari tersebut selengkapnya. Format laporan tajuk,pengakuan pelapor,tanda tangan,nama dan jawatan,tarikhP e n : t a r i k h , n a m a m a j l i s , p e n g a n j u r , p e n g l i b a t a n I s i 1 : n y a n y i a n l a g u n e g a r a k u - ucapan perasmian nama perasmiI s i 2 : p e n y a m p a i a n h a d i a h - pengumuman tokoh pelajar I s i 3 : p e r s e m b a h a n i s i 4 : -

u c a p a n p e n u t u p penyampaian cenderamataP e n u t u p - p e r a s a a n d a n h a r a p a n Latihan 47Kamu akan berpindah ke sekolah baru kerana mengikut bapa kamu bertukar ketempat lain. Kamu diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis yangdiadakan. Tuliskan ucapan tersebut selengkapnya. P e n : U c a p a n a l u a n I s i 1 : u c a p a n t e r i m a k a s i h k e r a n a d i b e r i p e l u a n g b e r u c a p I s i 2 : s e b a b b e r p i n d a h - perasaan sedih kerana terpaksa berpisahI s i 3 : k e n a n g a n m a n i s - pengorbanan guru tidak dilupakanI s i 4 : h a r a p a n s e m o g a b e r t e m u l a g i - janji akan saling berhubungPenutup - ucapan terima kasih. Latihan 48Anda ingin melanggan majalah Dewan Pelajar selama 7 bulan. Tuliskansepucuk surat kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk tujuan tersebut. Format surat kiriman rasmi alamat pengirim,alamat penerima, tarikh, panggilanhormat ,perkara,ucapan terima kasih,pengakuan pengirim,tanda tangan,nama.P e n : t u j u a n s u r a t I s i 1 : j u m l a h l a n g g a n a n cara bayaranI s i 2 : s e b a b l a n g g a n a n keistimewaan majalahI s i 3 : h a r a p a n P e n u t u p u c a p a n t e r i m a k a s i h Latihan49Tuliskan sebuah karangan tentang tajuk Sekolah Saya .P e n : p e r n a h b e r s e k o l a h - Isi 1 :- nama sekolah lokasi sekolah jumlah murid dan guruIsi 2 :- kemudahan yang terdapat cth : bangunan,padang, makmal,kantin dll - keadaan sekolah - sikap guru dan muridI s i 3 : p e n c a p a i a n d a l a m b i d a n g k u r i k u l u m I s i 4 : p e n c a p a i a n d a l a m b i d a n g k o k u r i k u l u m Penutup - perasaan- harapan Latihan 50Sebagai Ketua Murid, kamu diminta berucap pada hari perpisahan murid-muridtahun enam. Guru Besar dan guru-guru hadir pada majlis tersebut. Tuliskanucapan kamu selengkapnya. P e n : K a t a a l u a l u a n I s i 1 : T u j u a n m a j l i s m e n g h a r g a i p e n g o r b a n a n g u r u I s i 2 : J a s a g u r u m e n d i d i k p e l a j a r s e h i n g g a b e r j a y a I s i 3 : m e w a k i l s e m u a m u r i d m e m o h o n m a a f - k e s a l a h a n Isi 4:- berjanji belajar-bersungguh-sungguh- menjaga nama

baik sekolahP e n u t u p b e r d o a d i p a n j a n g k a n u m u r Latihan 51K a m u telah mewakili sekolah dalam p e r t a n d i n g a n s y a r a h a n p e r i n g k a t daerah.Tajuk syarahan kamu ialah Perlunya Murid-murid Mematuhi PeraturanSekolah. Tuliskan syarahan kamu itu. P e n : K a t a a l u a l u a n I s i 1 : m a k s u d p e r a t u r a n I s i 2 : j a d i k a n m u r i d b e r d i s i p l i n I s i 3 : - P e r a n a n i b u b a p a b e r m u l a d i r u m a h . I s i 4 : D e n d a m e r e k a y a n g t i d a k i k u t P e n u t u p k e b a i k a n Latihan 52Pada cuti semester yang lalu, kamu telah menyertai lawatan ke beberapa buahtempat menarik. Kamu diminta menyediakan laporan mengenai lawatan itu. P e n : t e m p a t d a n m a s a l a w a t a n I s i 1 : T u j u a n l a w a t a n m e n a m b a h i l m u p e n g e t a h u a n I s i 2 : m e n a i k i b a s / t i b a k e d e s t i n a s i I s i 3 : t e m p a t - t e m p a t y a n g d i l a w a t i I s i 4 : b e r e h a t u n t u k m a k a n P e n u t u p b a l i k / p e r a s a a n / f a e d a h Latihan 53A b a n g k a m u t e l a h m e n g u t u s s u r a t u n t u k m e n g e t a h u i p e r s i a p a n k a m u menghadapi peperiksaan UPSR. Tuliskan surat balasan selengkapnya. P e n : k a t a a l u a n I s i 1 : b e r t a n y a k a h b a r I s i 2 : P e r s e d i a n m e n g h a d a p i U P S R m e g u l a n g k a j i p e l a j a r a n I s i 3 : h a d i r k e l a s t u i s y e n I s i 4 : b e l a j a r b e r k u m p u l a n / b e r t a n y a g u r u Penutup minta doakan untuk berjaya Latihan 54Bincangkan tajuk Kebaikan Belajar Secara Berkumpulan P e n : b e l a j a r b e r k u m p u l a n s a n g a t b e r f a e d a h / s a i z k u m p u l a n I s i 1 : k u m p u l a n d i s e k o l a h / r u m a h I s i 2 : b e r t a n y a k a w a n t e n t a n g p e l a j a r a n Isi 3: - membantu rakan yang memerlukan bantuanI s i 4 : b e r k o n g s i i d e a -

l e b i h b a i k Penutupmasalah bersama.

dapat

selesaikan

Latihan 55Sekolah kamu telah mengadakan pesta ria. Ceritakan tentang pesta ria itu. P e n : h a r i / m a s a / t e m p a t d i a d a k a n . I s i 1 : T u j u a n p e s t a I s i 2 : g e r a i / b a r a n g a n y a n g d i j u a l I s i 3 : a c a r a y a n g d i a d a k a n s u k a n e k a / n y a n y i a n / p e r a d u a n I s i 4 : S u a s a n a p e s t a m e r i a h Penutup masa tamat / pulang Latihan 56Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk Saya Sebuah Perpustakaan P e n : n a m a l a i n I s i 1 : K e d u d u k a n I s i 2 : k a n d u n g a n b u k u / m a j a l a h / s u r a t k h a b a r I s i 3 : s i a p a g u n a p e l a j a r / g u r u I s i 4 : p e r a n a n p u s k a t a w a n / p e r a t u r a n Penutup - bangga dapat menolong Latihan 57S e k o l a h k a mu t e l a h m e n g a d a k a n H a r i S u k a n . T u l i s k a n s e b u a h k a r a n g a nmengenai hari sukan tersebut. P e n : t a r i k h / t e m p a t / m a s a d i a d a k a n I s i 1 : P e r s e d i a n s e b e l u m s u k a n - agihan kumpulan - latihan - dirikan khemah - hias padangI s i 2 : S e m a s a S u k a n - Perarakan /perasmian / ikrar I s i 3 : - A c a r a d i p e r t a n d i n g k a n I b u - b a p a - P e g a w a i s u a s a n a I s i 4 : P a s u k a n p e m e n a n g - olahragawan/olahragawati -hadiah - guru besarjamuanPenutup Perasaan / letih / gembira Latihan 58P a d a c u t i p e r s e k o l a h a n y a n g l a l u , k a m u b e r p e l u a n g m e n y e r t a i a k t i v i t i perkhemahan pengakap. Ceritakan perstiwa-peristiwa menarik yang berlakusepanjang perkhemahan itu . P e n : T a r i k h / m a s a / t e m p a t p e r k h e m a h a n I s i 1 : s e b e l u m p e r k e m a h a n - berkumpul / taklimat / basI s i 2 : s e m a s a p e r k h e m a h a n diagihkan kepada kepada kumpulan/ pasang khemahI s i 3:cari kayu api meredah hutan flora dan

faunaunggun a p i - masak air / makananI s i 4 : p e r s e m b a h a n n y a n y i a n / l a k o n a n Penutup- mengemas / membersihkan kawasan / perasaan Latihan 59Kamu telah berpindah ke sekolah baharu. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabatkamu di sekolah lama kamu untuk menceritakan tentang sekolah baharu kamu. P e n : K a t a a l u a n I s i 1 : F i z i k a l s e k o l a h b e r a p a b u a h b a n g u n a n / k e l a s - kedudukan kampung/bandar I s i 2 : M u r i d d a n g u r u b i l a n g a n I s i 3 : P e n c a p a i a n s e k o l a h akademikkokurikulumI s i 4 : P e r a s a a n d i s e k o l a h b a r u P e n u t u p h a r a p a n b a l a s s u r a t Latihan 60Tulis satu karangan yang bertajuk Sekolah Idamanku P e n : s e m u a o r a n g a d a s e k o l a h i m p i a n . I s i 1 : - k e a d a a n f i z i k a l - b i l i k d a r j a h b e r h a w a d i n g i n berkomputer selesaI s i 2 : k e a d a a n p e l a j a r b e r d i s i p l i n b a i k h a t i I s i 3 k e a d a a n g u r u penyayangcelik komputer I s i 4 : p e n g a n g k u t a n p e r c u m a k e p a d a s e m u a r e l a j a r Penutupharapan semua murid lulus cemerlang of 15 Leave a Comment

You must be logged in to leave a comment. Submit Characters: 400

Amelia Tee best reply05 / 05 / 2012

Ali Imran karangan ni sangat best reply04 / 02 / 2012

Nur Syurashela Ramli wah best nyer membuat karangan ini!!! reply03 / 29 / 2012 You must be logged in to leave a comment. Submit Characters: ... 30 RANGKA KARANGAN Download or Print 4,980 Reads Info and Rating Category: Uncategorized. Rating: Upload Date: 07/11/2011 Copyright: Attribution Non-commercial This document has no tags. Tags: Flag document for inapproriate content

Uploaded by Kumar Perumal Follow Download


Embed Doc Copy Link Add To Collection Comments

Readcast Share

Share on Scribd: Readcast Search TIP Press Ctrl-FF to quickly search anywhere in the document. Search Search History: Searching... Result 00 of 00 00 results for result for p. More From This User Related Documents More From This User

1 p. bbm

29 p. Physics Presentation

15 p. 30 RANGKA KARANGAN

Next