Anda di halaman 1dari 10

NOTA BAB 5.

1 : STRATEGI PENGAJARAN INOVATIF

STRATEGI PENGAJARAN INOVATIF


PENGENALAN Dalamkepesatanpembangunan,guruberhadapandenganpelbagaicabaran terutamanyadalammemastikanpendidikanmemenuhihasratarusperdana masakini. Antaracabaranyangdihadapiolehguruialahmenyesuaikangaya pembelajaranmuriddenganamalanpengajaranyanglebihcenderungkepada penggunaanteknologimaklumatdanbahan-bahanmultimedia Gayapembelajarandidalambilikdarjahjugalebihtertumpupada teknikpemusatanpelajar.Olehitu,amatpentingbagiseseorangguruuntuk mengetahuistrategipengajaranyangberinovasibagimemastikan keberkesananpengajarandanpembelajarandidalambilikdarjah. Guruharuslahpekaterhadapkeperluansemasaagardapatmengangkat martabatpendidikankeperingkatyanglebihtinggidanselarasdengan kehendakpembangunan. Guruperlumemperlengkapkandiridenganpelbagaikemahirandan pengetahuanagarsegalacabaranyangdatangdapatdihadapidenganlebih bijaksana. Olehitu,wajarlahbagiseorangguruuntukmenimbalebihbanyakilmuserta menguasaikepakarandankecekapandalampelbagaibidang.Perubahanyang ingindilakukanmestilahseiringdengansikapyangpositifsertaamalan yangberterusan

KEPERLUAN INOVASI GURU

GAYA BELAJAR
Gayabelajarseseorangadalahberbezaantarasatusama laintanpamengambilkiraumur,latarbelakang,status ekonomiataukecerdasanIQ.Kenyataaniniselaridengan pendapatWanZahid(1993)yangmenyarankanagarguru menyesuaikanpengajarandengangayapembelajaran murid. Guruharuslahbijakmenggunakankelebihanyangada padamuriduntukmengoptimumkankeberkesanan pengajarandanpembelajarandidalambilikdarjah. Apabilakaedahpengajarandisesuaikandengangaya pembelajaran,muridakanberasalebihseronok mengikutipengajarangurudanbersediamelibatkandiri secaraaktifdidalambilikdarjah.

CIRI-CIRI GURU INOVATIF

SAMBUNGAN ..
Muridakanberasaseronokuntukbelajarsekiranyagurudapatmemahami muriddanmemberikanmotivasikepadamereka. Inovatifmembawamaksudkemampuanmembuattransformasiatau menciptasesuatuyangbaharusamaadadalambentuksumberataukaedah yangrelevandenganperkembangansemasakearahpenjanaandan perkembanganmindayanglebihdinamik. Sistempendidikanmasakinimenuntutguruuntuklebihbersifat membimbingagarmuriddapatmengaplikasikanbakatdankebolehan merekasecaraoptimumseterusnyamenyelesaikanmasalahpembelajaran denganlebihberkesan Kelebihandankepakarangurubolehditerjemahkandalambentuk pengajaranyangberunsurkanteknologi. Guruyangpakardalambidangteknologimaklumatbolehmelakukaninovasi denganmenghasilkanmodulatauaplikasipembelajaranmenggunakan multimedia. Usahakreatifinidapatmewujudkansuasanapembelajaranyangbaharudan lebihmenyeronokkanselaindapatmelibatkanmuridsecarahands on dan minds on di dalam bilik darjah.

LANGKAH STRATEGI INOVATIF

Mengenali & Menjiwai Ciri-Ciri Murid Guruseharusnyamemahamikehendak,tabiat,sikap,tingkahlakuyangmerangkumi aspekkekuatandankelemahanmuridnyamengikuttahapumurmasing-masing.Proses iniseharusnyaberlakuapabilaseseorangguruitumulamelangkahkebilikdarjahpada haripertamadandilakukansecarasantaimelaluiproseskomunikasiduahala. Strategi Pengajaran Strategipengajaranmerangkumipendekatan,teknikdankaedahpenyampaian. Pemilihaniniadakaitannyadengangayabelajarmurid.muridyangbercirikanvisual lebihberminatpadagambar,objek,videodanbahandimensi(3D)dapatdilihatuntuk memenuhikeperluanmerekadalampembelajaran.Muridyangmemilikikecerdasan audioberminatpadabahanpengajaranyangmempunyaibunyisepertimuzikdan kesanbunyi-bunyian. Kreatif dan Inovatif Gurutidakseharusnyamengajarhanyaberpandukansukatanpelajaransertabahan pengajaransemata-mata.Halinidemikiankeranapengajaranyangdisampaikanakan menjadikurangberkesansekiranyatidakdapatdifahamidanmenjemukanmurid.Oleh itu,guruperlukreatifdaninovatifdalampenyampaiannya.Guruhendaklahbertindak sebagaiseorangpelakonyangbijakdanmemainkanperanannyadalampelbagaisituasi untukmenarikminatmuridkearahpenumpuanpelajaran.Penghasilan,penciptaan danpengubahsuaianbahansertacorakpembelajaranmenjadikanianyalebih berinovasi.

Kecindan Seseoranggurutidaksemestinyagarangdantidakpulaterlalulembutterhadap muridnya.Muridlebihmenggemariguruyangmemilikiunsur-unsurkecindandalam penyampaian.Unsurkecindanmeliputikata-kataatauperlakuanyangberunsurjenaka sertatidakketerlaluanyangbertujuanuntukmenimbulkanrasaseronokserta menghilangkantekanansepanjangsesipengajarandanpembelajaranberlangsung Daya Imaginasi Yang Tinggi Dayaimaginasimemainkanperananyangpentingdalamprosesmencernaminda murid.Guruyangmempunyaidayaimaginasiyangtinggimampumembukaminda muriddanmengajakmerekaberfikirdiluarkotakdanmerentaskurikulumdimana muridbolehmemberikanpandangansertapendapatseluasmungkintanpahad. Melaluicaraini,muridakandilatihuntukberfikirsecaraglobaldanakhirnyadapat mengaitkandenganisuyanghendakdiperbincangkandalamisipembelajaran. Pemilihan Dan Pengaplikasian Media Pengajaran Mediapengajaranmemainkanperananyangpentingdalamprosesmenjanaminda murid.Mediayangmenarikbolehterdiridaribahanyangberbentukvisual,audio,teks ataugrafik.Mediainibolehdigunakansamaadamengikutklasifikasimasing-masing ataudigabungkandalambentukpersembahanmultimedia. Dalamhalini,guruharuslahmempunyaiilmudalambidangteknologimaklumatdi manaiamemerlukankemahiranmengaplikasikanmediainimelaluiperkakasandan perisiankomputer.Pemilihanmediaharusdilihatdariaspekkesesuaiannyauntuk menepatihasilpembelajaran,kosyangefektifsertadigunakansecarapraktikal.

RUJUKAN

lamanweb: http://bostanoordinblog.blogspot.com/2011/08/bab-5Buku: Syed Ismail bin Syed Mustapa, Ahmad Subki bin Miskon. (2010). Guru dan Cabaran Semasa. Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai