Anda di halaman 1dari 2

PESANAN IMAM HASSAN AL BANNA

PESANAN IMAM HASSAN AL BANNA

PESANAN IMAM HASSAN AL BANNA Be rsihkanlah dirimu, lahirmu dan batinmu Hanya de ngan kesucian roh, jua amanah Risalahini dapat kau jalankan. Risalah dan amanahini adalah suci, Tidak boleh dipegang dengan tangan y ang kotor... Jiwa yang berlumuran dosa dan noda. Hany adengan kesucian roh engkau dapat memikul tugasan dan bebanan y ang be rat ini... Sucikanlah dirimu, lahirmu dan batinmu, Barulahengkau dapat mengajak mene mpuh jalan yang suci... TahiruMutahhir, suci dan me ucikan, ny itulah peribadi mu min sejati. Tangany ang berlumuran darah dan maksiat Tidak mungkin berbuat khairat Tidak membe rikan er kepada dunia dan ti manusia...

PESANAN IMAM HASSAN AL BANNA Bersihkanlah dirimu, lahirmu dan batinmu Hany a dengan kesucian roh, jua amanah Risalahini dapat kau jalankan. Risalah dan amanahini adalah suci, Tidak bole dipegang dengan tangan y ang h kotor ... Jiwa y ang be rlumuran dosa dan noda. Hany adengan kesucian roh engkau dapat memikul tugasan dan be banan y ang berat ini... Sucikanlah dirimu, lahirmu dan batinmu, Barulahengkau dapat mengajak me mpuh ne jalan y ang suci... TahiruMutahhir, suci dan menyucikan, itulah pe ribadi mu min se jati. Tangany ang be rlumuran darah dan maksiat Tidak mungkin be rbuat khairat Tidak membe rikan er kepada dunia dan ti manusia...

PESANAN IMAM HASSAN AL BANNA Bersihkanlah dirimu, lahirmu dan batinmu Hany a de ngan ke sucian roh, jua amanah Risalahini dapat kau jalankan. Risalah dan amanahini adalah suci, Tidak boleh dipe gang de ngan tangan y ang kotor ... Jiwa yang berlumuran dosa dan noda. Hanyadengan kesucian roh engkau dapat memikul tugasan dan be banan y ang be rat ini... Sucikanlah dirimu, lahirmu dan batinmu, Barulahengkau dapat me ngajak menempuh jalan y ang suci... TahiruMutahhir, suci dan meny ucikan, itulah peribadi mu min sejati. Tangany ang be rlumuran darah dan maksiat Tidak mungkin berbuat khairat Tidak memberikan er kepada dunia dan ti manusia...

Bersihkanlah dirimu, lahirmu dan Bersihkanlah dirimu, lahirmu dan batinmu batinmu Hany a de ngan kesucian roh, jua amanah Hanya dengan kesucian roh, jua amanah Risalahini dapat kau jalankan. Risalahini dapat kau jalankan. Risalah dan amanahini adalah suci, Risalah dan amanahini adalah suci, Tidak boleh dipegang dengan tangan y ang Tidak boleh dipegang dengan tangan y ang kotor ... kotor... Jiway ang berlumuran dosa dan noda. Jiwa y ang berlumuran dosa dan noda. Hany adengan kesucian roh engkau dapat Hanyadengan kesucian roh engkau dapat memikul tugasan dan bebanan y ang berat memikul tugasan dan bebanan yang berat ini... ini... Sucikanlah dirimu, lahirmu dan batinmu, Sucikanlah dirimu, lahirmu dan batinmu, Barulahengkau dapat mengajak menempuh Barulahengkau dapat mengajak menempuh jalan y ang suci... jalan y ang suci... TahiruM utahhir, suci dan meny ucikan, TahiruMutahhir, suci dan meny ucikan, itulah peribadi mu sejati. min itulah peribadi mu min sejati. Tangany ang berlumuran darah dan Tangany ang berlumuran darah dan maksiat maksiat Tidak mungkin berbuat khairat Tidak mungkin berbuat khairat Tidak memberikan er kepada dunia dan ti Tidak memberikan er kepada dunia dan ti manusia... manusia...

PE S A N A N IM A M H A S S A N A L B APE N A N A N IM A M H A S S A N A L B APE N A N A N IM A M H A S S A N A L B APE N A N A N IM A M H A S S A N A L B APE N A N A N IM A M H A S S A N A L B A N N A NS NS NS NS B ersihk an lah di ri m u , l ahi rm u dan B ersi hk an l ah di ri m u , l ahi rm u dan B ersihk an lah di ri m u , l ahi rm u dan B ersi hk an l ah di ri m u , l ahi rm u dan B ersihk an lah di ri m u , l ahi rm u dan bati n m u bati n m u bati n m u bati n m u bati n m u H an y a d en g an k esu ci an roh, ju a amH an y a den g an k esu ci an roh, ju a amH an y a d en g an k esu ci an roh, ju a amH an y a den g an k esu ci an roh, ju a amH an y a den g an k esu ci an roh, ju a am an ah an ah an ah an ah an ah Ri sal ah dapat k au jal an k an . ini Ri sal ah dapat k au jal an k an . ini Ri sal ah dapat k au jal an k an . ini Ri sal ah dapat k au jal an k an . ini Ri sal ah dapat k au jal an k an . ini Ri sal ah am aniahiadal ah su ci , dan n Ri sal ah am aniahiad al ah su ci , dan n Ri sal ah am aniahiadal ah su ci , dan n Ri sal ah am aniahiadal ah su ci , dan n Ri sal ah am aniahiadal ah su ci , dan n Ti dakbol eh di peg an g d en g an tan g an Ti dakbol eh di peg an g den g an tan g an Ti dakbol eh d i peg an g d en g an tan g an Ti dakbol eh di peg an g den g an tan g an Ti dakbol eh d i peg an g d en g an tan g an y an g y an g y an g y an g y an g k otor ... k otor ... k otor ... k otor ... k otor ... Ji way an g berl u m u ran dosa dan n oda. way an g berl u m u ran dosa dan n oda. way an g berl u m u ran dosa d an n oda. way an g berl u m u ran dosa dan n oda. way an g berl u m u ran dosa d an n oda. Ji Ji Ji Ji Han y a g an k esu ci an roh en g k au dapat a g an k esu ci an roh en g k au dapat a g an k esu ci an roh en g k au dapat a g an k esu ci an roh en g k au dapat a g an k esu ci an roh en g k au dapat den Han y den Han y den Han y den Han y den m em i k u l tu g asan dan beban an y anm em i k u l tu g asan dan beban an y anm em i k u l tu g asan dan beban an y anm em i k u l tu g asan dan beban an y anm em i k u l tu g asan dan beban an y an g berat g berat g berat g berat g berat in i... i n i... i n i... i n i... i n i... Su cik an l d i ri m u , l ahi rm u dan bati n m uci k an l di rim u , l ahi rm u dan bati n m ucik an l d i ri m u , l ahi rm u dan bati n m uci k an l di rim u , l ahi rm u dan bati n m ucik an l d i ri m u , l ahi rm u dan bati n m u , ah Su , ah Su , ah Su , ah Su , ah Baru l ah g k au dapat m en g ajak m en em pulhen g k au dapat m en g ajak m en em pul hen g k au dapat m en g ajak m en em pul h en g k au dapat m en g ajak m en em pul hen g k au dapat m en g ajak m en em pu h en Baru ah Baru ah Baru ah Baru ah jal an y an g su ci ... jal an y an g su ci ... jal an y an g su ci ... jal an y an g su ci ... jal an y an g su ci ... Tahiru u tahhi r, su ci dan m en y u ci k an , ru u tahhi r, su ci dan m en y u ci k an , M u tahhi r, su ci dan m en y u ci k an , ru u tahhi r, su ci dan m en y u ci k an , M u tahhi r, su ci dan m en y u ci k an , M Tahi M Tahiru Tahi M Tahiru itu lah peri badi mnu sejati. m i i tu lah peri badmmnu sejati. i i i tu lah peri badi mnu sejati. m i i tu lah peri badmmnu sejati. i i i tu lah peri badi mnu sejati. m i Tan g an an g berl u m u ran d arah d an Tan g an an g berl u m u ran darah dan Tan g an an g berl u m u ran darah d an Tan g an an g berl u m u ran darah dan Tan g an an g berl u m u ran d arah d an y y y y y m ak si at m ak si at m ak si at m ak si at m ak si at Ti dakm u n g k i n berbu at k hai rat Ti dakm u n g k i n berbu at k hai rat Ti dakm u n g k i n berbu at k hai rat Ti dakm u n g k i n berbu at k hai rat Ti dakm u n g k i n berbu at k hai rat Ti dakm em beri k an kerpad a du n i a dan Ti dakm em berik an kerpada du n i a dan Ti dakm em beri k an kerpad a du n i a dan Ti dakm em berik an kerpada du n i a dan Ti dakm em beri k an kerpad a du n i a dan ti e ti e ti e ti e ti e m an u si a... m an u si a... m an u si a... m an u si a... m an u si a...