Anda di halaman 1dari 4

Subjektif Soalan 1 ( 15 markah) a) Abraham maslow adalah ahli psikologi yang membahagikan keperluan manusia pada tiga tahap.

Lakarkan rajah hierarki keperluan maslow. (5 markah) b) Berdasarkan rajah diatas, nyatakan contoh setiap keperluan. (2 markah) c) Nyatakan maksud kehendak dan keperluan. (4 markah) d) Pada pendapat anda, adakah telefon bimbit dan gadjet komunikasi adalah keperluan bagi seseorang pelajar? Nyatakn dua sebab beserta huraian. (4 markah)

Soalan 2 (15 markah)

PENGELUARAN PERDAGANGAN BANTUAN PERNIAGAAN

EKSTRAKTIF

a) Lengkapkan rajah berikut (4 markah)(SILA JAWAB DILAMPIRAN YANG DISEDIAKAN ) b) Huraiankan 3 bantuan perniagaan ( 6 markah) c) Nyatakan nilai faedah bagi situasi berikut. (1 markah)

kepingan getah

diangkut ke lori

hasilkan kasut

gudang hasut

kedai kasut

d) Huraikan 2 sifat seorang usahawan ( 4 markah)

Soalan 3 (10 markah) a) Pernyataan yang berikut berkaitan dengan pengkhususan dalam pengeluaran. Terangkan pengkhususan yang terlibat ( 3 markah) i. Kilang kasut Foot Smart Sendirian Berhad menggunakan pelbagai peralatan dan mesin yang terkini untuk melaksanakan pelbagai tuas dalam pengeluaran kasut yang bermutu tinggi ii. Encik John adalah seorang jururunding sementara isterinya Puan Roselyn seorang doktor di hospital swasta iii. Bintulu Sarawak terkenal dengan pengeluaran gas asli di Malaysia

b) Dialog yang berikut adalah perbualan tiga orang yang ingin berurus niaga dalam sistem barter. (4 markah) Ahmad: Bala: Encik chan: saya ada seekor kambing. Saya mahu tukar dengan seekor ikan saya ada seekor ikan dan saya mahu sedikit beras saya ada sebakul buah. Berapa biji buah yang perlu diberikan untuk mendapatkan paha kambing

Apakah Ahmad dapat menukarkan kambingnya dengan ikan? Nyatakan 3 alasan

c) Berikan faktor pengeluaran yang terdapat didalam rajah dibawah.(3 Markah)

Soalan 4 ( 20 markah) a) Gambar di bawah ini menunjukkan dua tempat perniagaan pilihan pembeli.(5 markah)

i)

Nyatakan lima sebab pengguna mengunjungi premis tersebut?

b) Apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan runcit.( 2 markah) c) Maklumat di bawah ini menunjukkan sejenis saluran agihan.

pengeluar

pemborong

peruncit

pengguna

i) Berikan contoh barang yang sesuai menggunakan saluran agihan tersebut?( 2 markah)

i) ii)

Apakah kaedah jualan yang sesuai bagi kedua dua gambar tersebut. ( 2 markah) Berikan empat faktor pemilihan kaedah jualan ( 4markah)

d) Syarikat Elektrik Wong menjual sebuah televisyen Plasma dengan kaedah bayaran seperti berikut. Bayaran tunai RM 4000 Bayaran sewabeli/kredit Deposit RM1000 Ansuran bulanan RM 300 selama setahun

i)

Hitungkan jumlah bayaran sewabeli. (2 markah)

ii)

Hitungkan jumlah faedah yang dikenakan ( 3 markah)