SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA : TING

: TARIKH :

Subtopik : 2.1 Memahami sel. Hasil P&P : Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Hasil pentaksiran : B1D2E1 : Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan 1) Tandakan ( / ) pada gambar yang menyamai sel sebagai unit asas kehidupan.

(

)

(

)

2) Rajah 1 menunjukkan dua organisma. Lengkapkan pernyataaan bagi kedua-dua organisma ini.

Unit asas bagi organisma ini ialah ……………………….

Soalan: 1. Apakah itu sel?

2. Nyatakan mengapa sel dikatakan sebagai unit asas kehidupan.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA :
B1D2E2 – Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia Arahan: Jawab semua soalan berikut. 1. Senaraikan jenis-jenis sel yang terdapat dalam tubuh manusia. a) ____________________________ b) ____________________________ c) ____________________________ d) ____________________________ e) ____________________________ f) ____________________________ g) ____________________________ B3D4E1 – Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya 2. Nyatakan fungsi bagi setiap sel di atas. a) ______________________ = ______________________________________ b) ______________________ = ______________________________________ c) ______________________ = ______________________________________ d) ______________________ = ______________________________________ e) ______________________ = ______________________________________ f) ______________________ = ______________________________________ g) ______________________ = ______________________________________

TING :

TARIKH :

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA : TING : TARIKH :

B2D2E1 – Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel Arahan : Jawab soalan berikut . 1. Nyatakan maksud organisma yang berikut : a) Organisma unisel

b) Organisma multisel

B3D5E1 – Mengenalpasti organisma unisel dan organisma multisel 2. Namakan dan nyatakan samada organisma berikut adalah organisma unisel atau multisel. Nama organisma Multisel / unisel

a)

b)

c)

d)

e)

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA : TING : TARIKH :

Subtopik : 2.1 Mikroskop. Hasil P&P : Menghasilkan slaid dan menggunakan mikroskop. Hasil pentaksiran : B4D6E1 : Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul B4D6E1 : Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul Aktiviti 1: 1. Guru mengarahkan pelajar menjalankan Aktiviti 2.2 : Mengkaji struktur sel haiwan dengan menggunakan sel pipi (buku teks ms 40-41) 2. Pelajar menjalankan aktiviti tersebut. 3. Pelajar dikehendaki menulis laporan aktiviti. 4. Laporan aktiviti mestilah mengandungi butiran di bawah : • • • • • Tajuk Bahan dan radas Prosedur / Langkah-langkah Keputusan / Pemerhatian Kesimpulan

Aktiviti 2:
1. Guru mengarahkan pelajar menjalankan Aktiviti 2.3 : Mengkaji struktur sel tumbuhan dengan menggunakan sel epidermis bawang (buku teks ms 42-43) 2. Pelajar menjalankan aktiviti tersebut. 3. Pelajar dikehendaki menulis laporan aktiviti. 4. Laporan aktiviti mestilah mengandungi butiran di bawah : • • • • • Tajuk Bahan dan radas Prosedur / Langkah-langkah Keputusan / Pemerhatian Kesimpulan

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA : TING : TARIKH :

Subtopik : 2.1 Mikroskop. Hasil P&P : Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Hasil pentaksiran : B4D6E2 : Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul 1. Susun gambar langkah-langkah penyediaan slaid sel pipi di bawah dengan urutan yang betul.

A

B

C

D

E

F

2. Susun langkah-langkah penyediaan slaid sel bawang mengikut urutan yang betul. PQRSTUVKupil lapisan epidermis bawang dengan menggunakan forsep. Titiskan setitik larutan iodin ke atas sel epidermis bawang. Perhatikan slaid di bawah kanta objek kuasa tinggi. Titiskan setitik air suling ke atas slaid kaca. Gunakan kertas turas untuk menyerap larutan iodin yang berlebihan. Letakkan lapisan epidermis ke atas titisan air suling di atas slaid kaca. Gunakan jarum tenggek untuk menurunkan kaca penutup ke atas lapisan epidermis bawang secara perlahan-lahan. W- Perhatikan slaid di bawah kanta objek kuasa rendah.

3.Labelkan bahagian-bahagian mikroskop di bawah.

S P T Q U R V W

1. Susun langkah-langkah menggunakan mikroskop di bawah dengan betul. P - Letakkan slaid yang mengandungi specimen di atas pentas mikroskop dan kepitkan dengan klip mikroskop Q - Putarkan kanta objek kuasa rendah sehingga anda mendengar bunyi ‘klik’. R - Letakkan mikroskop di atas meja dengan bahagian lengan mikroskop menghala ke arah anda. S - Apabila imej spesimen sudah dapat dilihat melalui kanta mata, Tukarkan kanta objek kuasa rendah daripada 4x ke 10x dan seterusnya ke 40x untuk memperbesarkan saiz imej. T - Putarkan pelaras kasar supaya kanta objek kuasa rendah itu diturunkan secara perlahan-lahan sehingga menghampiri slaid kaca. U - Putarkan pelaras halus bagi mendapatkan imej yang lebih tajam. V - Laraskan diafragma dan cermin supaya jumlah cahaya yang masuk adalah maksimum. W- Sambil melihat melalui kanta mata, putarkan pelaras kasar untuk menaikkan kanta objek supaya spesimen pada slaid kaca dapat dilihat dengan lebih jelas.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA :
B3D6E1 – Mengenalpasti organisasi sel 1. Lengkapkan organisasi sel berikut dari mudah ke kompleks.

TING :

TARIKH :

2. Susunkan gambar organisasi sel dari mudah ke kompleks

A

B

C

D

E

Jawapan:

_____________________________________________________________________
3. Susunkan perkataan-perkataan berikut (mengenai organisasi sel) dari mudah ke kompleks:

tisu

sel

organisma

organ

sistem

Jawapan:

_____________________________________________________________________

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA : TING : TARIKH :

B5D1E1 – Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel
tumbuhan serta membuat perbandingan 1. Lukis dan labelkan struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.

Sel Haiwan

Sel Tumbuhan

2. Lengkapkan struktur-struktur sel dan fungsinya dalam jadual di bawah, Nama Struktur Nukleus Huraian Fungsi

Sitoplasma

Membran sel

Dinding sel

Kloroplas

Vakoul

3. Nyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.

Sel Haiwan

Sel Tumbuhan

Persamaan

Perbezaan

Bentuk Dinding sel Kloroplas Vakoul

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1)

NAMA :

TING :

TARIKH :

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi. B6D2 Menghuraikan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN ” Merujuk kepada diri anda, mengapakah anda merupakan organisma yang kompleks? ” 1. Dengan mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber, pelajar dikehendaki membuat satu pembentangan dengan menggunakan MS Power Point berhubung dengan soalan di atas. 2. Pelajar diberi masa tidak melebihi 15 minit untuk pembentangan tersebut. 3. Guru mentaksir persembahan pelajar berdasarkan kriteria di bawah :  Pengurusan masa  Persembahan  Isi pembentangan 10 markah 20 markah 50 markah 20 markah

 Penampilan/penyampaian -

BORANG PENILAIAN AKTIVITI PEMBENTANGAN Nama Penilai : ________________________________________ Kelas : ____________ Tarikh & Masa : __________

B6D2E1 : Tugasan:

Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan.

” Merujuk kepada diri anda, mengapakah anda merupakan organisma yang kompleks? ” Dengan mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber, anda dikehendaki membuat satu pembentangan dengan menggunakan MS Power Point berhubung dengan soalan di atas. Masa yang diperuntukkan ialah 15 minit sahaja. KRITERIA PENILAIAN STANDARD : KONSTRUK Idea / Isi KRITERIA STANDARD Mampu menzahirkan idea yang kreatif & inovatif Berupaya mengaitkan cabaran dalam kehidupan seharian Suara didengar dengan jelas Kecepatan penyampaian sesuai – tidak terlalu laju atau terlalu lambat Penampilan yang menarik Menghormati khalayak MARKAH 50

• • • • • •

Penyampaian / Penampilan

20

Persembahan

Pengurusan masa

• Persembahan lancar – tidak tersekat-sekat (Persembahan tugasan yang sempurna – membuat persediaan, penampilan yang sesuai, bahasa tubuh sesuai, kawalan perasaan yang baik, menghargai khalayak pendengar dari mula sampai akhir) • Mematuhi peruntukan masa yang ditetapkan

20

10

PELAJAR YANG DINILAI NAMA

ULASAN

SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ Arahan: Jawab semua soalan berikut: TARIKH : ___________

1. Lukis dan labelkan struktur sel yang ada pada haiwan dan tumbuhan

Sel Haiwan 2. Nyatakan fungsi struktur berikut: • • • • • •

Sel Tumbuhan

Nukleus _______________________________________________________________ Sitoplasma _______________________________________________________________ Vakuol _______________________________________________________________ Membransel _______________________________________________________________ Dindingsel _______________________________________________________________ Kloroplas _______________________________________________________________

3. Jelaskan persamaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan.

4. Jelaskan perbezaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan.

Dilaksanakan oleh, ……………………............... ( )

Disahkan oleh, ( …………………………......... )

SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ Subtopik : 2.1 Memahami sel. TARIKH : ___________

Hasil P&P

: Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan. Hasil pentaksiran : B5D1E1 Melukis struktur umum sel dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel Aktiviti: 1. Guru meminta murid untuk menyediakan sebuah Buku Skrap. 2. Buku Skrap tersebut mestilah mengandungi perkara BERIKUT: • Struktur sel haiwan dan sel tumbuhan • Fungsi 6 struktur utama • Nyatakan persamaan dan perbezaan bagi setiap struktur 2. Guru memberi murid 3 hari untuk menyiapkan Buku Skrap

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

……………………............... …………………………......... ( ) ( ) SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ Subtopik : 2.1 Memahami sel. TARIKH : ___________

Hasil P&P

: Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan. Hasil pentaksiran : B5D1E1 Melukis struktur umum sel dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel

1. Lukiskan struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan . Pemerhatian:

Sel Bawang

Sel Spirogira

Sel pipi Perbincangan: 1. Apakah bentuk dan susunan sel pipi yang anda perhatikan? ………………………………………………………………………………….. 2. Berikan sebab bagi jawapan anda di soalan 1.

………………………………………………………………………………….. 3. Mengapakah sel haiwan tidak bewarna hijau? ………………………………………………………………………………….. 4. Apakah langkah-langkah yang perlu anda jaga semasa mencungkil sel pipi? ………………………………………………………………………………….. 5 Apakah persamaan dari segi struktur yang dapat anda perhati pada kedua-dua sel? ………………………………………………………………………………….. 6 Mengapakan selulosa yeng membentuk dinding sel tumbuhan penting untuk gizi kita? ………………………………………………………………………………….. 7 Terangkan fungsi struktur berikut: a) Dinding sel: ……………………………………………………………………………… b) Kloroplas: ……………………………………………………………………………… Kesimpulan:
1. Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang ...................................

2. Sel tumbuhan mempunyai vakuol yang ...................................
3. Sesetengah sel tumbuhan mempunyai ……………………….

4
5

Sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang ……………......... Sel haiwan tidak mempunyai ……………… , ………………. dan ………….. Lengkapkan petak di bawah berdasarkan pemerhatian anda:

6

Sel haiwan

Sel tumbuhan

Persamaan

Mempunyai membran sel, nukleus dan sitoplasma

Perbezaan

Bentuk sel

Dinding sel

Kloroplas

Vakuol

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

……………………............... …………………………......... ( ) ( ) SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ TARIKH : ___________

Subtopik Hasil P&P

: 2.2 Memahami organisma unisel dan multisel. : Menyatakan maksud organisma unisel dan organisma multisel Mengenal pasti organisma unisel dan multisel. Hasil pentaksiran : B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel B3D5E1 Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel Aktiviti: 2. Guru meminta pelajar menyediakan satu FOLIO tentang organisma unisel dan organisma multisel. 3. Folio tersebut mestilah mengandungi: • • Maksud organisma unisel dan multisel Contoh-contoh gambar organisma unisel dan multisel serta namanya

3. Pelajar diberi satu minggu untuk menyiapkan folio

B1D2E2 Arahan: Jawab semua soalan berikut. 1. Senaraikan jenis-jenis sel yang terdapat dalam tubuh manusia. a) ____________________________ b) ____________________________ c) ____________________________ d) ____________________________

e) ____________________________ f) ____________________________ g) ____________________________ B1D2E2 2. Nyatakan fungsi bagi setiap sel di atas. a) ______________________ = ______________________________________ b) ______________________ = ______________________________________ c) ______________________ = ______________________________________ d) ______________________ = ______________________________________ e) ______________________ = ______________________________________ f) ______________________ = ______________________________________ g) ______________________ = ______________________________________ B3D4E1

Dilaksanakan oleh, ……………………............... ( )

Disahkan oleh, ( …………………………......... )

SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ Subtopik Hasil P&P TARIKH : ___________

: 2.3 Organisasi Sel dalam Badan Manusia : Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan

Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya Hasil pentaksiran : B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi • Sel epitelium • Sel tulang • Sel pembiakan • Sel saraf • Sel darah merah • Sel darah putih • Sel otot Aktiviti: 1. Guru meminta pelajar untuk menyediakan sebuah Buku Skrap. 2. Buku Skrap tersebut mestilah mengandungi perkara BERIKUT: • • • Gambar sel-sel yang terdapat dalam tubuh manusia Nama sel-sel tersebut Fungsi sel-sel tersebut

3. Pelajar diber masa 3 hari untuk menyiapkan Buku Skrap

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

……………………............... …………………………......... ( ) ( ) SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ Arahan: Jawab soalan berikut. TARIKH : ___________

1. Lukiskan sel-sel berikut dan nyatakan fungsinya. Sel Sel epitelium Fungsi

Sel tulang

Sel pembiakan

Sel saraf

Sel darah merah

Sel darah putih

Sel otot

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

……………………............... …………………………......... ( ) ( ) SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ TARIKH : ___________

1. Lengkapkan organisasi sel berikut dari mudah ke kompleks.

2. Susunkan gambar organisasi sel dari mudah ke kompleks

A Jawapan:

B

C

D

E

_____________________________________________________________________ 3. Susunkan perkataan-perkataan berikut (mengenai organisasi sel) dari mudah ke kompleks: tisu sel organisma organ sistem

Jawapan: _____________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

……………………............... …………………………......... ( ) ( ) SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ 1.Nyatakan maksud bagi istilah berikut: TARIKH : ___________

• • • • •

Sel Tisu

_________________________________________________ _________________________________________________

Organ _________________________________________________ Sistem _________________________________________________ Organisma ______________________________________________

2. Berdasarkan organ-organ berikut, nyatakan sistemnya:

a)

= ________________________________

b)

= ________________________________

c)

= ________________________________

d)

= _________________________________

e)

= _________________________________

Dilaksanakan oleh, ……………………............... ( )
Band 6

Disahkan oleh, ( …………………………......... )
2.4 Manusia Organisma Kompleks

SMK TAMAN KLUANG BARAT, 86000 KLUANG, JOHOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1 TINGKATAN : __________ TARIKH : ___________

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi. B6D2 Menghuraikan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN ” Merujuk kepada diri anda, mengapakah anda merupakan organisma yang kompleks? ” 1. Dengan mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber, pelajar dikehendaki membuat satu pembentangan dengan menggunakan MS Power Point berhubung dengan soalan di atas. 2. Pelajar diberi masa tidak melebihi 15 minit untuk pembentangan tersebut. 3. Guru mentaksir persembahan pelajar berdasarkan kriteria di bawah :  Pengurusan masa  Persembahan  Isi pembentangan 10 markah 20 markah 50 markah 20 markah

 Penampilan/penyampaian -

Dilaksanakan oleh, ……………………............... ( )
Band 6

Disahkan oleh, ( …………………………......... )
2.4 Manusia Organisma Kompleks

BORANG PENILAIAN AKTIVITI PEMBENTANGAN Nama Penilai : ________________________________________ Kelas B6D2E1 : : ____________ Tarikh & Masa : __________

Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan.

Tugasan: ” Merujuk kepada diri anda, mengapakah anda merupakan organisma yang kompleks? ” Dengan mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber, anda dikehendaki membuat satu pembentangan dengan menggunakan MS Power Point berhubung dengan soalan di atas. Masa yang diperuntukkan ialah 15 minit sahaja. KRITERIA PENILAIAN STANDARD : KONSTRUK Idea / Isi KRITERIA STANDARD Mampu menzahirkan idea yang kreatif & inovatif Berupaya mengaitkan cabaran dalam kehidupan seharian Suara didengar dengan jelas Kecepatan penyampaian sesuai – tidak terlalu laju atau terlalu lambat Penampilan yang menarik Menghormati khalayak MARKAH 50

• • • • • •

Penyampaian / Penampilan

20

Persembahan

Pengurusan masa

• Persembahan lancar – tidak tersekat-sekat (Persembahan tugasan yang sempurna – membuat persediaan, penampilan yang sesuai, bahasa tubuh sesuai, kawalan perasaan yang baik, menghargai khalayak pendengar dari mula sampai akhir) • Mematuhi peruntukan masa yang ditetapkan

20

10

PELAJAR YANG DINILAI NAMA

ULASAN