Anda di halaman 1dari 5

1 PuasadenganMELILEAGreenfieldOrganic

PuasaBersamaMELILEAGreenfieldOrganic

Puasadarisudutkesehatan
Dalam satu periode tertentu, tubuh membutuhkan masa untuk melakukan proses pembersihan agar seluruh organorgan tubuh dapat bekerja dengan lebih maksimal dan menyingkirkan bahanbahan berbahayayangtanpasengajamasukkedalamtubuhbaikmelaluiudara,makananmaupunminuman. Prosespembersihaninidisebutdengandetoksifikasi.Puasamerupakansatuprosesdetoksifikasialami. Denganmelakukanpuasa,tubuhakanmampubekerjadenganmaksimal. Setiap agama mengamalkan Puasa dengan cara dan falsalah masingmasing. Umat Muslim khususnya mewajibkanumatnyauntukmelakukanpuasaselamasebulanpenuhdibulanRamadhandalamsetiap tahunnya.

PuasadiBulanRamadhan
Agar dapat menunaikan ibadah Puasa di bulan Ramadhan dengan sempurna, tentu saja dibutuhkan tubuhyangfitdansehat.SahurdanBerbukaPuasamemilikiperananpentingagartubuhkitatidaklesuh, lemahdankurangenergi.JenismakananyangtepatsemasaSahurdanberbukapuasasangatmembantu kelancarandalammenunaikanIbadahPuasa.Menuruthasipenelitian,selamaberpuasa,kadarglukosa didalamdarahakanmenurun,demikianjugadengantekanandarah,kandunganlemakdanberatbadan. Untukitulah,dibutuhkanpuasadenganbenaragarjangansampaimengganggukesehatantubuhkita.

2 PuasadenganMELILEAGreenfieldOrganic

BeberapahalyangperludiperhatikanselamaBerpuasa:
1. MelakukanSahur Terkadang dikarenakan berbagai alasan, orang lebih mengutamakan Tidur dibandingkan Sahur. Hal ini tentulah sangat tidak tepat, karena Sahur adalah kesempatan pertama kita mengkonsumsi makanan sebelum memasuki waktu puasa. Hasil penelitian memaparkan, dengan melakukan sahur, tubuh akan mendapatasupantenagadannutrisiyangsangatdibutuhkanagarterhindardarisakityangdiakibatkan olehkelelahandankelaparan.Dengansahur,kitadapatmenjagakestabilanmetabolismetubuh. 2. MakananPengganti Setiapharinyatubuhmembutuhkanpalingtidak40jenisnutrisiyangberbedauntukmenjagavitalitas. Selamamenjalankanpuasa,ratarataorangmakan2kalisehariyaitupadawaktusahurdanbukapuasa. Sehinggajikamenumakananyangtidaklengkapdapatmengakibatkantubuhkekurangannutrisi.Untuk itu,mengkonsumsimakananpenggantiyangkayanutrisisangatmembantumencukupikebutuhanakan nutrisi. 3. Caramemasakdanpenggunaanlemakterutamanyalemakjenuh Mengkonsumsi makanan jenis gorengan atau bersantan tidaklah sehat, terutama pada saat berpuasa. Karena jenis makanan gorengan maupun santan akan sangat memberatkan sistem pencernaan, menyebabkan rasa tidak nyaman dan kembung disertai nyeri di bagian perut (heath burn) belum lagi peningkatan berat badan. Selain itu, sangat di anjurkan untuk menghindari konsumsi lemak hewani secaraberlebihansepertimentegadankeju. 4. Banyakmengkomsumsibuahbuahandansayuransegar Buahbuahan dan sayuran segar sangat membantu daya tahan tubuh terhadap penyakit. Hal ini disebabkan, buahbuahan dan Sayuran memiliki sumber berbagai macam vitamin, mineral, phytonutrientdanjugarendahkalori. 5. Banyakmengkomsumsimakananyangmengandungserat(fiber) Disebabkan oleh puasa dalam jangka waktu yang panjang, sangat direkomendasikan untuk mengkomsumsi makanan yang lambat dicerna seperti makanan yang kaya akan serat. Makanan yang dicerna secara perlahan dapat bertahan selama 8 jam, sedangkan jenis makanan yang mudah dicerna hanyadapatbertahanselama3.4jamsaja. Jenis makanan yang cepat dicerna adalah makanan yang mengandung gula atau jenis karbohydrate simple seperti nasi. Jenis makanan ini sangat cepat di cerna didalam sistem pencernaan, sehingga sehabismakan,rasalaparakandenganmudahmenyerangkembali. 6. Minumairyangcukup Manusia dapat bertahan hidup berharihari tanpa makanan, namun, sistem tubuh manusia akan melemahjikatidakmendapatkanasupanairyangcukup.Olehkarenaitu,mengkonsumsiairyangcukup sebelummemasukimasapuasadansetelahpuasasangatmembantuuntukmenstabilkanenergitubuh.

3 PuasadenganMELILEAGreenfieldOrganic Hindariminumanmanissepertikordialjugasemuajenisminumanberkafein.Kafeeinakanmemberikan rangsangan kebagian perut sehingga dapat meningkatkan asam hidrolik dan menyebabkan serangan maag. 7. Kurangikonsumsimakananasin Jumlahgaramyangberlebihandidalammakananakanmenyebabkankitamudahhausdisaatberpuasa. Rasahausinijugaakanmembuattubuhmelemahdantidakbertenaga. 8. Berbukapuasadenganbenar Setelah menjalankan puasa seharian penuh, tubuh akan terasa lebih dan tidak bertenaga. Hal ini menyebabkansebagianorangakanlangsungmengkomsumsimakananlengkaptepatpadasaatberbuka puasa. Makananyangdikomsumsisecara berlebihandariyangdibutuhkanakanberakibatpadapenumpukan lemak.Untukmenghindarinya,sangatdianjurkanuntukmengkonsumsimakananyangmudahdicerna, mengandungseratdandalamjumlahyangtidakterlalubanyak. Selepas seharian berpuasa, badan akan merasa keletihan dan tidak bertenaga. Kebanyakkan orang ramai akan berbuka dengan pelbagai juadah yang beranika jenis dan rasa. Makanan yang dimakan dengankadarberlebihandaripadayangdiperlukanakanmenyebabkanterkumpulbahanyangdisimpan sebagai lemak. Ketika berbuka, sebaiknya makan makanan yang mudah dihadam, mengandungi serat dandalamkadaryangsedikit.Makananinibertujuanuntukmembantukerjaususdanmempermudah sistempembuangan.

4 PuasadenganMELILEAGreenfieldOrganic

PuasaBersamaMELILEAGreenfieldOrganic
MELILEA Greenfield Organic kaya akan kandungan serat seperti bijibijian, buahbuahan dan sayur sayuran.GreenfieldOrganicsangatkayaakanvitamin,mineraldanphytonutrient,sehinggaGreenfield Organicakanmenjadimakananyangsangattepatpadasaatmelakukanibadahpuasa. Dengan mengkonsumsi Greenfield Organic disaat buka puasa, akan menghindari orang untuk mengkonsumsi makanan yang terlalu berlebih pada saat makan malam. Dengan memadukan Greenfield Organic bersama MELILEA Organic Soya Drink dan MELILEA Organic Henry Instant Drink Mix, maka segala kebutuhan akan vitamin, mineral dan nutrisi nutrisilainnyaakanterpenuhisecaralengkap.

TipsPuasadenganMELILEAGreenfieldOrganic
Hari: 1
1jamsebelumSahur o MELILEAGreenfieldOrganic(12scoop) o KonsumsiAirPutihminimal2gelassebelummemasukiwaktumakansahur(@200ml). Sahur: o 1mangkokserealgandum o 1GelasMELILEASoyaBeanPowder o 2PotongRoti(terbaikjikarotigandum) o 1buahapelhijau BukaPuasa: o 34buahkurma o 1gelasHenryOrganicAppleOrchard(23spoon,sesuaiselera) o MELILEAGreenfieldOrganic(12scoop). Catatan:MELILEAGreenfieldOrganicdapatlangsungdicampurkandenganHenryOrganic AppleOrchardsesuaiselera

5 PuasadenganMELILEAGreenfieldOrganic MakanMalam: o SteamIkandengansayuran o Supmakaroni o Nasiputih o 1buahpisang

Hari: 2
1jamsebelumSahur o MELILEAGreenfieldOrganic(12scoop) o KonsumsiAirPutihminimal2gelassebelummemasukiwaktumakansahur(@200ml). Sahur: o 1mangkokbuburkacanghijau o 1GelasMELILEASoyaBeanPowder o 1buahPir BukaPuasa: o 2potongkuemanis o 1gelasHenryOrganicAppleOrchard(23spoon,sesuaiselera) o MELILEAGreenfieldOrganic(12scoop). Catatan:MELILEAGreenfieldOrganicdapatlangsungdicampurkandenganHenryOrganic AppleOrchardsesuaiselera MakanMalam: o SepotongDagingSapiPanggang o SupKentang o Nasiputih o SepotongMelon

Catatan:Menudiatasdapatdigantisesuaiselera.

Anda mungkin juga menyukai