Anda di halaman 1dari 10

ANTENA DIPOLEDANMONOPOLE

Oleh:SunartoYB0USJ

UMUM
Salahsatubagianpentingdarisuatustasiunradioadalahantena,iaadalahsebatanglogam yangberfungsimenerimagetaranlistrikdaritransmitterdanmemancarkannyasebagaigelombang radio. Ia berfungsi pula sebaliknya ialah menampung gelombang radio dan meneruskan gelombanglistrikkereceiver. Kuat tidaknya pancaran kita yang sampai di pesawat lawan bicara, sebaliknya baik buruknya penerimaan kita tergantung dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah kondisi propagasi,faktorkeduaadalahposisistasiun(posisiantena)besertalingkungannya,faktorketiga adalahkesempurnaan antena.Untukpancaranadafaktorkeempatialahkelebaran bandwidth pancarankitadanfaktorkelimaadalahpower. Seringkaliagarpancarankitacukupbesarditerimasetasiunlawanbicara,kitaberusaha menaikkanpowerdengantanpamemperhatikanfaktorfaktorlaintersebutdiatas.Memangusaha meperbesar power secarateknismerupakan usahayangpalingmudah,akantetapirasanya ini adalahusahayangkurangefektifdancenderungmerupakansuatupemborosan.

MNOPLE

DIPOLE

MONOPOLEDANDIPOLE Gambar1

Mengenai propagasi dan posisi stasiun, kita cenderung tidak dapat berbuat banyak. Faktorbandwidthpancarandapatdikatakanbahwamakin sempitbandwidthmakinkuatlahpancarankita,iniadabatasnyamengingatfaktorreadibility. Sebatanglogamyangpanjangnya Lambda(?)akanberesonansidenganbaikbilaada gelombangradioyangmenyentuhpermukaannya. Jadibilapadaujungcoax bagianinner kita sambungdenganlogamsepanjang ??danouternyadiground,iaakanmenjadiantena.Antena semacaminihanyamempunyaisatupoledandisebut monopole (mono artinyasatu).Apabila outerdaricoaxtidakdigrounddandisambungdenganseutaslogamsepanjang ??lagi,menjadi antenadenganduapoledandisebutdipole ??(diartinyadua). Antena dipole bisa terdiri hanya satu kawat saja disebut single wire dipole,bisa juga denganduakawatyangujungujungnyadihubungkandinamakantwowirefoldeddipole,bisajuga terdiriatas3kawatyangujungujungnyadisambungdinamakanthreewirefoldeddipole.

TWIROEFLDP H EIO
=2M =2M 15CM bdmtea8rn0 bda8n0metr 20CM

TWINLEDA30OHM OPENRLWI60HM

FOLDEDDIPOLE Gambar2

Antenalainyangjugamempunyaiduapoleadalahantenadeltalooprhombic,quaddan cubicalquad.Dalamtulisaninihanyadibicarakansinglewiredipole.
CUIBAL QADU RHOMBIC (DIA)MON DLTEA

RHOMBIC,QUADDANDELTALOOP Gambar3

MENGHITUNGLAMBDA
Cepatrambatgelombangsamadengancahayaialah300.000.000meter/detik,sedangkan gelombangtersebutbergetarsejumlahfcycle/detik(f=frekuensi).Misalnyafrekuensinya6MHz (megaartinyajuta),makasetiapdetikiabergetar6.000.000kali.KitatahubahwasatuLambda (?)adalahjarakyangditempuholehgelombangselamasatukaligetar.
1

SATULAMBDA Gambar4

SehinggapanjangsatuLambdaadalah: 300.000.000m/detik ?=______________________ fcycle/detik KalaufdalamMHzdan?dalammeter,makarumusnyamenjadi: 300 ?=..rumus1) f

LAMBDAANTENA
Rumus1)diatasadalahpanjanggelombangdiudara.Cepatrambatgelombanglistrik pada logam itu lebih kecil, ialah 0.95 kali gelombang radio di udara. Jadi untuk menghitung Lambdaantena,rumus1)tersebutmenjadi:

300 ?=x0.95 f 75 ?=x0.95..rumus2) f dimana?dinyatakandalammeterdanfdalamMHz. Antenadipoleuntukfrekuensi7.050MHz,denganrumusdiatasakandidapatkanpanjang setiapsayapnya 9.99meterataudibulatkan10meter,panjang10meterinidinamakanpanjang theoritis.Panjangtheoritistersebutbelumdapatlangsungkitagunakankarenafaktorpengaruh lingkungan belum diperhitungkan, kita tahu bahwa pengaruh lingkungan di setiap lokasi itu berbeda. Perhitungan theoritis ini mutlak diperlukan agar kita bisa memulai percobaan, tanpa perhitungantheoritiskitatidakakanbisamengetahuidarimanakitaakanmemulaipercobaan. Kitaketahuibahwalingkungansangatberpengaruhterhadappanjangtheoritis,terutama apabila antena itu dipasang rendah. Untuk itu, maka dalam praktek panjang theoritis tersebut harusdiberikankoreksiyangdinamakankoreksilingkungan.Penyesuaiandenganlingkunganitu dilakukandenganmetodatrialanderror.Metodatrialanderroradalahsuatumetodailmiahyang digunakanapabilaadaduavariabelyangsalingtergantungataubilaadabeberapavariabelyang tidakdapatdiukurbesarnya.

POLARISASI
Gelombang elektromagnet yang melaju di udara atau di angkasa luar terdiri atas komponengayalistrikdankomponengayamagnetyangtegaklurussatusamalain.Gelombang radioyangmemancardikatakanterpolarisasisesuaiarahkomponengayalistriknya.Untukantena dipole makapolarisasinya searahdengan panjang bentangannya, bila antena tersebut dipasang horizontal,makapolarisasinyahorizontalpula. Agar dapat menerima gelombang radio secara baik, maka antena harus mempunyai polarisasiyangsamadenganpolarisasigelombangradioyangdatang.Arahpolarisasiiniakan tetapsepanjanglintasangelombangradiokecualibilagelombangtersebutsudahdipantulkanoleh ionosphere,makapolarisasinyabisaberubah.Untukitu,makaantenauntukkeperluankomunikasi jarakjauhpadaHFatauMFdapatdibuatvertikalatauhorizontal. PadabandMFdanHF,biasanyakitagunakanpolarisasihorizontalsedangkanuntukVHF (padaradio2meteran)biasadigunakanpolarisasivertikal.KitatahubahwapancaranVHFtidak menggunakanpantulanionospheresehinggapolarisasinyasampaikeantenapesawatlawanbicara masihtetapvertikal.Sedangkanpesawat2meteranbanyakdipasangpadamobildanantenamobil hanyabisavertikalsaja.

GAINANTENA
Pancarangelombangradioolehantenamakinjauhmakinlemah,melemahnyapancaran itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, jadi pada jarak dua kali lipat kekuatannya menjadi1/22 atauseperempatnya.Angkatersebutmasih belummemperhitungkan melemahnya pancarankarenahambatanlingkungandalamperjalanannya.

Kecualisifattersebutdiatas,sifatlaindariantenaadalahbahwakekuatanpancaranke berbagaiarahcenderungtidaksama.Pancarangelombangradioolehantenavertikalmempunyai kekuatan yang sama ke segala arah mata angin, pancaran semacam ini dinamakan omni directional.Padaantenadipole,pancarankearahtegaklurusbentangannyabesarsedangpancaran kesampingkecil,pancaransemacaminidisebutbidirectional. Dalamteknikradiokekuatanpancarankesegalaarahdigambarkansebagaipolapancaran (radiationpattern)sepertiterlihatpadagambarberikutini.
HROIZNTAL

SLOPER LAZYV INVERTD

POLARADIASI Gambar5

Pola1adalahpolapancaranantenadipole(antena1),apabilaadaantenalain(antena2) yangmempunyaipolaradiasisepertipadapola2,makatitikAakanmenerimasignallebihkuat daripada pancaran antena 1, dikatakan bahwa antena 2 mempunyai GAIN. Gain dinyatakan dengandB,sebagaipembandinguntukmenentukanbesarnyagainadalahdipole.

KONFIGURASIANTENADIPOLE
Berbagai macam carauntukmemasang antena tergantung dari tersedianya spaceyang dapatdiguakanuntukmemasangnya.Antenasinglewiredipoledapatdipasanghorizontal(sayap kiridankanansejajardengantanah),dapatpuladipasangdengankonfigurasiinvertedV(seperti hurufVterbalik), dengan konfigurasi V(sepertihurufV),konfigurasi lazyV(ialah berentuk hurufVyangtidur)ataudapatjugakonfigurasisloper(miring).
HORIZNLTA

SLOPER LAZYV INVERTD

KONFIGURASIANTENADIPOLE Gambar6

Antena dipole dapat dipasang tanpa menggunakan balun akan tetapi bila feeder line menggunakan coaxial cable sebaiknya dipasang balun 1:1 karena coaxial cable itu unbalance, sedangkanantenanyabalance,agardiperolehpolaradiasiyangbaik.

CARAMATCHINGANTENADIPOLE
Cara matching antena yang baik ialah dengan menggunakan alat khusus ialah DIP METERdanIMPEDANCEMETERataudapatjugamenggunakanSWRANALYZER.Apabila alattersebuttidaktersedia,matchingdilakukandenganmenggunakantransceiverdanSWRmeter. Pertamatamapasanglahantenadengan konfigurasiyang dikehendaki.Pasanglah SWR meterdiantaratransceiverdengantransmissionline(coaxialcable)..Selanjutnyaaturtransceiver pada power yang paling rendah, sekitar 510 Watt dengan mode AM atau CW. Tentukan frekeuensikerjayangdikehendaki,misalnya3.850MHz. Coba transmit sambil mengamati SWR meter, putarlah tombol pengatur frekuensi sedemikiansehinggadidapatkanStandingWaveRatio(SWR)yangpalingrendah.Bilafrekuensi tersebut lebih rendah dari 3.850 MHz berarti sayapsayap dipole terlalu panjang, jadi harus diperpendek.Bilafrekuensiterlalutinggiberartisayapsayapdipolenyaterlalupendek.Untuk memperpanjang haruslahdisambung, inikurang menyenangkan. Jadi pemotongan awalantena harusdilebihidaripanjangtheoritis,danpadawaktudipasangdilipatbaliksehinggapanjangnya samadenganpanjangtheoritis. Bilafrekuensimatchterlalurendah,perpendekantena10CMsetiapsayapnya.Bilamasih terlalurendahdiperpendeklagi.Begituseterusnyasehinggadiperoleh SWRyangrendahialah kurangdari1:1.5. Cara memendekkan tidak dengan dipotong tetapi dilipat balik dan menumpuk rapat, lipatanyangmencuatakanmembentukcapasitanceheaddanmempengaruhiSWR
RAPT MENCUAT

MELIPATUJUNGANTENA Gambar7

Antena dipole dapat dioperasikan secara harmonic, ialah dipekerjakan pada frekuensi kelipatanganjildarifrekuensikerjaaslinya. Misalnya antena untuk 7 MHz dapat pula digunakan untuk bekerja pada 21 MHz (kelipatan 3). Tentu saja SWRnya akan lebih tinggi daripada bila digunakan pada frekuensi aslinya. Penempatan antena disarankan agak jauh dari kawat telepon dan kawat listrik untuk menghindaritimbulnyatelephoneinterferencedantelevisioninterference.Bentanganantenayang

sejajardengankawatteleponataukawatlistrikdenganjarakkurangdarilimameterakandapat menimbulkangangguanpadapesawattelepon,televisidanperangkataudiolainnya. Makinrendahletakantena,sayapsayapnyacenderungmakinpendek.Untukitudalam pekerjaan matching, antenadiletakkan padaketinggian yangsebenarnya.Begitu puladiameter kawatakanberpengaruhterhadappanjangnya,makinbesardiametermakinpendekantenanya,hal inidisebabkankarenakapasitansiantenaterhadapbumi.Matchingantenapadasaattanahbasah, misalnyasehabisturunhujan,sayapdipolemenjadilebihpendek. Kecualiitudalampemasangan antena perlumemperhatikan lingkungan yangmungkin mengganggu antena itu sendiri. Misalnya adanya atap dari bahan seng atau atap rumah yang dilapisidenganaluminiumfoilcenderungakanmenyulitkanmatchingantena.

TRAPDIPOLEDANTRAPMONOPOLE
Untukstasiunradioyangspaceantenanya terbatas dapatdiatasidengan membelokkan ujungantenadisesuaikanruanganyangtersedia.Caralainadalahdenganmenggunakanantena trapdipole, antena dengan satu trap dapat bekerja pada 3 band. Berikut ini diberikan contoh pembuatanantenadengansatutrapyangmampubekerjapadaband80meter,40dan15meter dengankepanjangantotalsekitar2123meter.

ab TARPISOLATR BALUN1:ISOLRAT

ITSORLA

TRAPDIPOLE Gambar8

Panjangsayapbagiandalamasekitar10meterdanpanjangsayapbagianujungbsekitar 1.5sampai2meter.Panjangbagianbagiantersebutsangattergantungpadalingkungan,sehingga harusdicobacoba,sedangukurantrapadalah80?H.


PIPAPRALON11/4INCH

KAWATEMAIL1MM80LILIT

TRAP80?H Gambar9

Setelahantenadipasangpenuh,matchingpertamadilakukanpadaband40meter,segmen sayapadiaturpanjangnyasehinggamatchpadafrekuensiyangdikehendaki,misalnyapada7.050 MHz.

Bila antena sudah match pada ferkuensi tersebut, pekerjaan dilanjutkan pada band 80 meter.Denganmengatur sayapsayapbagianujung(segmen b)antenadiusahakan match pada frekuensiyangdikehendaki,misalnyapadafrekuensi3.850MHz. Setelahitu,kembalichecklagipadaband40meter,bilakeadaantetapsepertisemula maka pekerjaan matching selesai. Pengaturan panjang segmen sayap bagian ujung (bagian a) dilakukansedikitsedikitkarenabagianinilebihpekadaripadasegmenbagiana. Untukband15metertidakperludilakukanmatchingkarenaband15metermenggunakan harmonik. Apabilaruanganmasihjugabelumcukupuntukmembentangkantrapdipoleini,maka dapat ditempuh jalan dengan memasang satu sayap saja dari antena trap dipole. Antena disambungkanpadainnerdariciaxialcable,sedangkanouterdaricoaxialcablediground.Antena nidinamakanmonopole,istilahlengkapnyamultibandtrapmonopole.

ROTARYDIPOLE
Antenadipoledapatpuladibuatdaripipaaluminium,antenasemacaminibisadiputar putarsehingga dinamakanrotarydipole. Untuk bandband 10meter sampai dengan 40meter, masihdapatdibuatdenganpanjang lambdapenuh. Akantetapiuntukband80meterakansulitkonstruksinyakarenaterlalupanjangsehingga ujungujungnyaakanmelengkungdantidakkuat.Denganmenggunakancarasepertipadatrap dipole,makarotarydipoledapatdibuatuntukband80meter.
TRAP

BALUN1:

ROTARYDIPOLE Gambar10

Denganmengubahubahjumlahgulunganpadatrapdanmengubahubahletaktrap,antena trapdipoledapatdiaturpanjangnyasesuaikebutuhan,dengankonsekuensitidakdapatdigunakan untuk 3 bander oleh rekanrekan amatir radio. Untuk mengubahubah jumlah gulungan dan mengubahubahletaktraptidakdibahasdisinidanrekanrekanamatirradiodipersilahkanuntuk bereksperimensendiri.

MULTIBANDVERTICAL
Apabilaruanganyangtersediabegitusempitnyasehinggauntukmembentangkanantena trapmonopolesecarahorizontaltidakcukup,makaantenatrapmonopoledapatdipasangdengan konfiguasinyavertikal.Tentusajaantenainitidakdapatlagidibuatdarikawatakantetapiharus daripipaaluminiumsepertihalnyadenganrotarydipole. Antenavertikalsemacaminiagarbisabekerjadenganbaikdiperlukansejumlahground plane yang dipasang pada pangkal antena dan dihubungkan dengan outer dari coaxial cable. Groundplane dibuatuntukmasingmasing band,dihubungkan dengan outercoaxialcabledan

dipasanghorizontal.Groundplanedibuatjugadengantrap,akantetapililitantrapdibuatlebih banyaksedemikiansehinggagroundplanebisapendek.

BALUN
Balunadalahalatyangdigunakanuntukmenyesuaikanimpedansiantaraantenadengan coaxial cable ia digunakan juga untuk menghubungkan antara feeder line yang unbalance misalnyacoaxialcabledenganantenayangbalancemisalnyaantenadipole. Balundapatdipandangsebagaisuatutransformatoruntuklinkkoplingantarafeederline denganantena.Iaterdiriatasgulungankawatdiatasferrite(batanganatautoroidal)ataudapat jugaintiudara.Balundenganintiferrite,harusdiperhatikanpemilihanjenisferritenya.

(a)RGOUNDAPLE

()bDIPOLE
coiaxleb

BERBAGAIMACAMBALUN Gambar11

Di pasaran terdapat berbagai jenis toroid, jenisjenis tersebut mempunyai sifat yang berbedaialahresponsenyaterhadapfrekuensi.Adatoroiduntukfrekuensiaudiodantoroiduntuk flterAC(frekuensirendah),initidakcocokuntukbalun.Ferritebatangandigunakanuntukantena radioMW(frekuensitinggi)bisadigunakan.

FEEDERLINE
Feederlineatautransmissionlineadalahpenghubungantaraantenadantransceiver,ia berfungsiuntukmeneruskangetaranlistrikdaritransceiverkeantenadansebaliknya.Berbagai macamfeederlineyangdapatdigunakanolehrekanrekanamatirradio. Coaxialcablebanyakdipakaiolehrekanrekankarenamudahdidapatkandipasaranserta mudahhandlingnya,misalnyacoaxialcablenomorRG8/UatauRG58/Umempunyaiimpedansi 50OHM.

(a)RGOUNDAPLE

()bDIPOLE
coiaxleb

FEEDERLINE Gambar12

Twinleadagaksulitditemukandipasaran,jenisiniterkenaldengannamafeederTV, umumnyamempunyaiimpedansi300OHM.Sedangkanopenwirefeederatauterkenaldengan julukan tangga monyet dapat dibuat sendiri, impedansinya dapat diatur sesuai kebutuhan, umumnyasampai600OHM. Characteristicimpedancedariopenwirefeeder( ?o)adalahfungsidaridiameterkawat (d)danjarakantarakeduakawat(D),dapatdiperhitungkandenganrumusberikut.
13

D ??=276xlog 10

______

2d Suatukecenderunganmenunjukkanbahwamakintinggiimpedansifeederlinemakinkecil lossesnya.Kecenderunganlainmengenailossespadatransmissionlineialahbahwamakintinggi frekuensi, losses cenderung makin besar. Untuk itu, maka pada bandband VHF ke atas, diusahakanagartransmissionlinesependekmungkin.

ANTENAVHFSEDERHANA
Ditempattempatterpencilataudalamkeadaandaruratseringdiperlukandayaimprovisasi untukmembuat antena daribahanbahan yang terdapatdisekeliling kita.Antena sederhana ini dapatdibuatdaribahansembaranglogamyangbisadidapatkanmisalnyasepotongkawatjemuran atausepotongpipakecilbekasrakpiringatausebatangrujisepeda.UntukantenaVHF2meteran, konfigurasiantenayangdigunakanadalahvertikal,untukmemperolehpolarisasivertikal.

(a)RGOUNDAPLE

()bDIPOLE
coiaxleb

ANTENAVHFSEDERHANA Gambar13

Batang logam yang didapat tersebut dipotong sepanjang Lambda dan disambung denganinnerdaricoaxialcable.Antenasemacaminisudahdapatdigunakandengancukupbagus. Untuklebihsempurnadapatditambahkangroundplaneyangdihubungkandenganouter dari coaxial cable 3 atau 4 biji dipasang horizontal. Panjang masingmasing ground plane lambda,antenasemacaminidisebutantenagroundplane(periksagambar13a). Kecualiantenagroundplane,antenaVHFsederhanayanglainadalahantenadipoleyang dipasangvertikal.Padaantenainiharusdiperhatikantarikancoaxialcableialahharustegaklurus arahdipoleataucoaxjangansampaisejajardengandipole(periksagambar13b).

Jakarta,Mei1998.