Anda di halaman 1dari 3

Pujian Paskah/Exsultet

1=Bes/C 5 5 6 1 1 1 7 1 2 1 7 6 7 16 Ber- so- rak- lah pa- ra ma- lai- kat di sur- ga Ber- so- rak- lah, nya- nyi- kan la- gu gem- bi- ra Ber- gi- rang- lah, u- mat se- lu- ruh du- ni- a Ber- so- rak- lah, nya- nyi- kan la- gu gem- bi- ra 1 1 1 7 6 7 16 5 5 6 1 1 E- lu- kan- lah Kris- tus Ra- ja di- ra- ja Ba- gi Kris- tus yang me- ne- bus ki- ta Ter- ha- lau- kan ke- ge- lap- an do- sa Ba- gi Kris- tus yang me- ne- bus ki- ta 2 1 7 6 5 4 3 5 6 6 Pu- ji- lah ke- me- nang- an ja- ya Ber- syu- kur- lah ke- pa- da Al- lah Ber- si- nar ca- ha- ya I- la- hi Ber- syu- kur- lah ke- pa- da Al- lah 2 6 6 6 5 433 1 6 5 4 5 Ge- ma- kan- lah bu- nyi na- ri Ki- ta bang- kit ber- sa- ma Kristus Ye- sus Kris- tus jun- jung- an kita Ki- ta bang- kit ber- sa- ma Kristus Gaya, Lagu : Gregorian Syair : Buku Misa Latin/PWI-Liturgi/PML

D/I. U. D/I. U.

D/I. U. D/I. U.

D/I. U. D/I. U.

D/I. U. D/I. U.

5 6 6 7 6 6 5 6 6 55 D/I. Se- mo- ga Tu- han be- ser- ta ki- ta 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 U. Se- ka- rang dan se- la- ma- la- ma- nya 7 7 7 7 6 5 5 6 7 6 71 7 7 7 6 7 6 6 5 D/I. Ma- ri- lah me- nga- rah- kan hati ke- pa- da Tu- han 6 71 7 7 7 6 7 6 6 5 U. Sudah ka- mi a- rah- kan 7 6 5 5 6 7 6 71 7 7 7 7 7 6 5 5 6 7 6 76 D/I. Ma- ri- lah ber- syukur ke- pa- da Tu- han Al- lah ki- ta 7 7 6 71 7 7 7 7 6 7 6 5 U. Su- dah layak dan se- pan- tas- nya 6 1 1 7 1 2 1 1 1 7 6 6 77 D/I. Sung- guh la- yak dan pan- tas, ka- mi lagukan dengan bu- lat ha- ti 6 1 1 1 1 7 76 6 7 7 Ma- dah Pujian bagi-Mu Ba- pa, Al- lah yang tak ke- li- hat- an 6 1 1 7 1 2 1 1 7 6 6 7 7 7 1 7 6 5 5 6 7 6 76 Dan ba- gi Pu- te- ra- Mu Ye- sus Kris- tus, Tu- han dan Sem- bah- an ka- mi 6 1 1 1 1 7 7 6 6 7 7 se- bab Ia telah melunasi hutang ka- mi, ke- turunan Adam, ke- pa- da Di- kau

Maret 2012

Gereja Bunda Maria - Maguwo

61 1 76 6 7 7 7 7 6 5 5 6 7 6 7 6 I- a telah menghapus hutang do- sa la- ma de- ngan Da- rah Ha- ti- Nya 1 765 6 1 1 7 6 7 6 1 1 1 1 7 1 2 1 1 7 6 6 7 7 Ini- lah pes- ta Pas- kah, ha- ri A- nak Dom- ba Se- ja- ti di- kur- ban- kan 6 7 7 7 7 7 6 7 1 7 7 7 6 5 5 6 7 6 7 6 dan pin- tu ru- mah u- mat ber- i- man su- dah ditanda- I de- ngan da- rah- Nya. 6 12 1 1 7 6 7 6 1 1 7 1 2 1 1 Ini- lah ma- lam, wak- tu leluhur ka- mi, Ba- ni Is- ra- el 1 1 7 6 6 7 7 2 2 1 7 65 6 1 6 7 Kau hantar keluar da- ri Me- sir, me- la- lu- i La- ut Me- rah 7 7 6 5 5 6 7 6 7 6 le- wat ja- lan yang ke- ring. 6 12 1 1 7 6 7 Ini- lah ma- lam 6 1 176 6 7 7 Ye- sus Kristus mengalahkan ku- a sa ma ut 7 7 6 7 1 7 6 556 7 6 7 6 dan bangkit sebagai pe- me- nang yang ung- gul da- ri ku- bur- Nya. 1 7 6 5 6 16 7 Pa- da ma- lam i- ni 7 1 2 1 1 1 7 6 6 7 7 6 1 11 1 Se- mu- a o- rang yang per- ca- ya ke- pa- da Kris- tus 6 1 1 7 7 6 6 7 7 2 1 7 6 5 61 6 7 Kau le- paskan dari kedurha- ka- an dan do- sa, Kau a- nu- ge- rah- i rah- mat 7 7 6 5 5 6 7 6 76 Dan Kau persatukan dalam Ge- re- ja yang ku- dus U. Bersoraklah . . . D/I. 6 1 7 1 1 7 6 7 6 1 1 7 6 6 7 7 O be- ta- pa a- gung ka- sih- Mu Bapa ter- ha- dap ka- mi 6 7 7 1 7 7 7 6 5 5 6 7 6 76 sam- pai PuteraMu Kau se- rah- kan un- tuk me- ne- bus pa- ra ham- ba 6 7 1 7 6 5 5 6 7 6 7 6 1 7 1 2 1 17 6 7 6 7 Sung- guh per- lu do- sa A- dam, yang te- lah di- le- bur o- leh wa- fat Kris- tus 6 17 1 1 1 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 1 7 7 6 5 5 67 6 76 O do- sa yang me- ngun- tung- kan se- bab menda- tang- kan Pe- ne- bus se- mu- li- a i- ni 6 1217 1 1 1 1 7 6 7 6 7 7 6 7 1 7 O ma- lam ba- ha- gi- a, yang meng- hubungkan kembali surga de- ngan du- ni- a 7 7 6 5 5 6 7 6 76 Al- lah dengan u- mat ma- nu- si- a U. Bersoraklah . . .

Maret 2012

Gereja Bunda Maria - Maguwo

D/I. 6 1 1 7 667 7 2 2 1 7 6 5 6 7 7 1 1 7 6 5 6 77 Se- mo- ga cahaya suci ma- lam i- ni me- ngu- sir ke- ja- hat- an, me- ngam- bil do- sa 6 1 1 7 7 6 6 7 7 6 1 1 7 6 6 77 me- mu- lihkan kesucian ba- gi yang ja- tuh, meng- hi- bur yang ber- du- ka ci- ta 2 2 1 7 6 5 6 7 7 6 1 1 1 7 6 6 7 7 7 7 6 5 5 6 7 6 76 meng- ha- lau ke- deng- ki- an, me- mu- puk ke- ru- kun- an, dan menun- duk- kan ke- ang- kuh- an. U. Bersoraklah . . . D/I. 6 1 1 1 7 1 2 1 1 1 7 7 6 6 7 7 Se- mo- ga lilin i- ni, Yang di- ber- ka- ti de- mi penghor- mat- an- Mu Ba- pa 7 7 6 5 5 6 7 6 76 Ber- nyala terus untuk menghalau kege- lap- an ma- lam i- ni 2 1 7 6 5 6 7 7 6 1 1 7 1 2 1 Se- mo- ga nya- la- nya Kau ga- bungkan dengan bin- tang ke- jo- ra 1 1 7 7 6 6 7 7 2 21 7 6 5 6 7 7 7 7 6 5 5 6 7 6 7 6 De ngan bintang ke jo ra Se- ja- ti, yak ni Ye- sus Kris- tus yang tak kun- jung ter- be- nam 61 1 7 1 2 1 I a telah terbit da- ri a- lam ma- ut 1 1 7 6 6 77 6 7 1 7 6 5 5 6 7 6 7 6 Dan menyinari umat ma- nu- si- a de- ngan se- ri ca- ha- ya- Nya. 6 1 1 7 1 2 1 1 7 6 6 7 7 7 7 6 7 1 7 Ki- ni Ia bersa- ma de- ngan Di- kau dan Roh Ku- dus, hi- dup dan ber- dau- lat 7 7 1 7 6 5 5 6 6 76 Se- ka- rang dan se- pan- jang ma- sa. 5 5 6 A- min. S. 5 atau

5 6 1 .7 6 . 3 . 2 . 3 . A. 5 5 6 1 . 7 6 . 5 6 . 1 7 5 . T. 5 5 6 1 . 7 6 . 7 1 2 . 1 . B. 5 5 6 1 . 7 6 . 3 6 4 5 1 . A- min a- min, amin.

Maret 2012

Gereja Bunda Maria - Maguwo