Anda di halaman 1dari 12

SUBJEK KOD

: :

SAINS TINGKAH LAKU MABS 1112 2 TUTORIAL 6 TAJUK PSIKOLOGI AM AMALI 8 JUMLAH 38 JAM AMALI JUMLAH JAM

JAM KREDIT : KULIAH 24 UNIT 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

JAM JAM TUTORIA KULIAH L 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1

Pengenalan kepada psikologi Am Konsep Perkembangan Manusia Dari Rahim Hingga Mati Personaliti Tingkalaku Manusia Pembelajaran Ingatan dan Kesedaran Pemikiran dan Kecerdasan Stres dan Kesihatan Motivasi Manusia

2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 4

48
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

PENGENALAN KEPADA SOSIOLOGI Pengenalan kepada Sosiologi Am Konsep Kemasyarakatan Kumpulan Dan Dinamik Kumpulan Nilai Budaya dan Moral Psikologi Bilazim JUMLAH 1 1 2 2 2 24 1 6 8 1 4 1 2 6 2 3 38

KOD KURSUS: MABS 1112 PSIKOLOGI AM MANUSIA Unit Objektif Pengajaran

TAJUK: PSIKOLOGI AM PENGENALAN KEPADA DAN KONSEP PERKEMBANGAN

Teori Kandungan Jam 2

1.1

1. Memberi definisi psikologi manusia. 2. Menerangkan konsep mengkaji psikologi 3. Menerangkan kaedah kaedah dalam psikologi 4. Menerangkan pendekatan pendekatan dalam psikologi.

PSIKOLOGI AM 1. Definisi Psikologi Manusia 2. Konsep dan falsafah Psikologi 3. Kaedah-kaedah Dalam Psikologi

4.

Pendekatan Pendekatan Dalam Psikologi 5. Bidang Bidang Psikologi

49
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

1.2

1. Menerangkan perkembangan pranatal dari aspek biologi 2. Menerangkan tahap perkembangan manusia dari aspek biologi, psikologi dan sosiologi 3. Menerangkan dua ( 2 ) teori perkembangan manusia

PERKEMBANGAN MANUSIA 1. 2. Perkembangan Pranatal dari aspek biologi Perkembangan Bayi, Kanak-kanak, Masa Remaja, Kedewasaan dan Masa Tua dari aspek biologi, psikologi dan sosiologi 3. Teori-teori Perkembangan Manusia

2 (1)

1.3

1.

pelatih dapat memberi definisi personaliti. menyatakan faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti. pelatih dapat menerang-kan pendekatanpendekatan personaliti dan trait. menerangkan pengaruh personaliti dalam pembentukan tingkah laku manusia menerangkan kaedah penilaian personaliti

PERSONALITI 1. Definisi personaliti. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti. Biologikal Persekitaran Sosial Keluarga Budaya 3. Pendekatan-pendekatan personaliti : Teori Biologikal / fizikal Teori Trait Teori Psikoanalitik Teori Behaviouristik / pembelajran sosial Teori Humanistik Teori Kognitif 4. Pengaruh personaliti dalam pembentukan dan tingkah laku manusia 5. Kaedah penilaian personaliti

2.

3.

4.

5.

KOD KURSUS: MABS 1112 LAKU MANUSIA Unit Objektif Pengajaran

TAJUK: PSIKOLOGI AM TINGKAH

Teori Kandungan Jam

50
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

1.4

1. Pelatih berupaya
menyenaraikan peringkat-peringkat perkembangan tingkah laku manusia. 2. Pelatih dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. 3. Pelatih dapat menjelaskan tingkah laku yang mempengaruhi perlakuan kesihatan. 4. Pelatih dapat merancang perubahan tingkah laku bagi meningkatkan kesihatan optimum

TINGKAHLAKU MANUSIA 1. Pengenalan kepada tingkah laku manusia 2. Perkembangan tingkah laku manusia 3. Faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia Kelakuan Negatif Kelakuan Regresif Kelakuan Agresif Kelakuan Manipulasi Kelakuan Membinasakan Diri Kelakuan Hiperaktif Kelakuan Kompulsif Kelakuan Ketagihan 4. Tingkah laku yang mempengaruhi perlakuan kesihatan 5. Pengubahan tingkah laku ke arah kesihatan optimum PEMBELAJARAN 1. Pengenalan dan pengertian pembelajaran 2. Elemen-elemen utama proses pembelajaran 3. Ciri-ciri utama proses pembelajaran 4. Teori-teori pembelajaran Pendekatan Behaviourisma Pendekatan Kognitif Pendekatan Humanistik Pendekatan Sosial. 5. Kaedah perlaziman Perlaziman Klasikal Perlaziman Operan

1.5

1. Pelatih-pelatih dapat menyatakan elemenelemen proses pembelajaran. 2. Pelatih-pelatih dapat menyenaraikan ciri-ciri utama proses pembelajaran. 3. Pelatih-pelatih dapat menerangkan teoriteori pembelajaran. 4. Pelatih-pelatih dapat mengaitkan kaedah perlaziman dengan pembelajaranan.

1 (1)

KOD KURSUS: DAN INGATAN

MABS 1112

TAJUK: PSIKOLOGI AM KESEDARAN

51
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

TEK NIK PEMIKIRAN & KECERDASAN Unit Objektif Pengajaran Teori Kandungan 1.6. 1. Pelatih dapat mendefinisikan kesedaran Pelatih berupaya menjelaskan fungsifungsi kesedaran. KESEDARAN DAN INGATAN 1. Definisi kesedaran 2. Fungsi kesedaran 3. Perkembangan ingatan 4. Faktor yang mempengaruhi ingatan dan kelupaan Keusangan Tekanan Gangguan retroaktif Gangguan proaktif Kebimbangan Tempoh masa Aras keyakinan 5. Kaedah-kaedah meningkatkan ingatan SQ3R Kaedah lokus Akronim Akrostik Mengklompokkan askara-askara Andekot Peta minda PEMIKIRAN DAN KECERDASAN 1. Definisi dan jenis fikiran 2. Proses pemikiran Penyediaan Inkubasi Iluminasi Pengesahan 3. Teknik pemikiran Pemikiran Imaginasi Kreatif Pemikiran Reflektif Pemikiran Autistik 4. Konsep kecerdasan IQ EQ SQ 5. Perkembangan IQ, EQ dan SQ 6. Kaedah mengukur IQ, EQ dan SQ 1 Jam 2 (1)

2.

3. Pelatih dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi ingatan dan kelupaan 4. Pelatih berupaya menerangkan kaedah meningkatkan ingatan

1.7.

1. Pelatih-pelatih dapat memberi definisi fikiran. 2. Pelatih-pelatih dapat menerangkan proses pemikiran. 3. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan teknikteknik berfikir. 4. Pelatih-pelatih dapat menyatakan konsepkonsep kecerdasan IQ, EQ dan SQ 5. Pelatrkembangan IQ, EQ dan SQ 6. Pelatih dapat

52
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

menjelaskan kaedah pengukuran IQ

KOD KURSUS: MABS 1112 DAN KESIHATAN MOTIVASI MANUSIA Unit Objektif Pengajaran

TAJUK: PSIKOLOGI AM STRES

Teori Kandungan Jam 2

1.8

1. Pelatih dapat menjelas-kan konsep stres. 2. Pelatih dapat menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi stres. 3. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan sumbersumber stres. 4. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan kesan stres terhadap kesihatan. 5. Pelatih-pelatih dapat menerangkan teknik-

STRESS DAN KESIHATAN 1. Konsep stres. 2. Psikodinamik tekanan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres 4. Sumber-sumber stres 5. Kesan stres terhadap kesihatan 6. Teknik-teknik pengurusan stres

53
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

teknik mengatasi stres. an.

1.9

Pelatih-pelatih dapat definisi motivasi. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan elemenelemen proses motivasi. Pelatih-pelatih dapat menyatakan jenis-jenis motivasi. Pelatih-pelatih dapat menerangkan teori-teori yan berkaitan dengan motivasi. Pelatih dapat menyenaraikan faktor yang mempengaruhi emosi Pelatih dapat menerangkan keperluan memberikan dorongan emosi

MOTIVASI MANUSIA 1. Definisi dan konsep motivasi 2. Elemen-elemen proses motivasi. Naluri Desakan Keperluan 3. Jenis-jenis motivasi Motivasi Intrinsik Motivasi Ekstrinsik 4. Teori-teori motivasi Teori Behaviourisme Teori Kognitif Teori Humanistik Teori Motivasi Pencapaian Teori Psikonnalisis Teori Fenomenologi 5. Faktor yang mempengaruhi emosi 6. Keperluan motivasi dan dorongan emosi

KOD KURSUS: MABS 1112 SOSIOLOGI AM Unit Objektif Pengajaran

TAJUK: SOSIOLOGI PENGENALAN KEPADA

Teori Kandungan

Jam

54
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

2.1.

1. Pelatih-pelatih dapat menyatakan definisi sosiologi. 2. Pelatih-pelatih dapat menerangkan kegunaan sosiologi. 3. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan kaedahkaedah pembelajran sosiologi. 4. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan hubungan sosiologi dengan perubatan

SOSIOLOGI AM 1. Definisi sosiologi 2. Kegunaan sosiologi Menjalankan kajian saintifik Memperbetulkan tanggapan yang salah Membuat jangkaan-jangkaan sosiologi Ahli sosiologi sebagai perunding polisi Ahli sosiologi sebagai seorang ahli teknik. 3. Kaedah-kaedah di dalam pembelajaran sosiologi Kaedah percubaan. Kajian secara pemerhatian Kajian secara temuduga dan soal selidik Kajian peserta dan pemerhati Kajian kes KEMASYARAKATAN 1. Definisi masyarakat (society) 2. Ciri-ciri masyarakat sejagat 3. Peranan masyarakat 4. Institusi Kemasyarakatan - Keagamaan - Ekonomi - Pendidikan - Dan lain-lain 5. Institusi keluarga - Definisi keluarga - Struktur keluarga - Bentuk keluarga - Fungsi keluarga - Perkahwinan

2.2

1. Pelatih-pelatih dapat menyatakan konsep masyarakat 2. Pelatih-pelatih dapat menyatakan ciri-ciri dan peranan masyarakat 3. Pelatih-pelatih dapat menerangkan institusi kemasyarakatan. 4. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan komponen dalam institusi keluarga

1 (1)

KOD KURSUS: KUMPULAN

MABS 1112

TAJUK: SOSIOLOGI KUMPULAN DAN DINAMIK BUDAYA

55
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Unit

Objektif Pengajaran

Teori Kandungan Jam 2

2.3

1. Pelatih-pelatih dapat mengklasifikasi kumpulan. 2. Pelatih-pelatih boleh memberi definisi dinamik kumpulan. 3. Pelatih-pelatih dapat menerangkan prosesproses dinamik kumpulan. 4. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan bentukbentuk komunikasi dalam kumpulan.

1. Definisi kumpulan 2. Klasifikasi Kumpulan: Dalam Kumpulan Luar Kumpulan Kumpulan Rujukan Stereotypes Kumpulan Primer Kumpulan Sekunder Kumpulan Kecil Kumpulan Besar 3. Definisi dinamik kumpulan 4. Proses dinamik kumpulan 5. Bentuk-bentuk komunikasi dalam kumpulan: Komunikasi bulatan Komunikasi bentuk roda Komunikasi rantai. 5. Desakan kumpulan (group pressure) : Pengaruh ke atas individu Persekitaran beremosi Kepimpinan BUDAYA 1. Definsi Budaya 2. Kapisiti belajar manusia 3..Simbol 4 .Bahasa 5. Subculture 6. Eleven-elemen budaya Nilai Norma Cara Hidup Lama (Folkway) Pantang Larang (Mores) 7. Kaitan budaya dan gangguan kesihatan Persepsi kepada penyakit penyakit Reaksi terhadap kesakitan Penyakit disebabkan oleh amalan budaya Penyakit semasa waktu "anomie 8. Apakah yang budaya lakukan : Teknik asas untuk hidup Panduan dalam aktiviti kehidupan manusia Persepsi dan kefahaman kita Konflik sosial.

2.4.

1. Pelatih-pelatih dapat menerangkan definisi budaya. 2. Pelatih-pelatih mengenalpasti dan membezakan kapisiti pembelajaran manusia dan haiwan. 3. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan simbol dan bahasa dalam budaya. 4. Pelatih-pelatih menyenaraikan elemen-eleman budaya. 5. Pelatih-pelatih dapat menjelaskan kaitan budaya dan gangguan kesihatan.

56
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: MABS 1112 PSIKOLOGI BILAZIM Unit Objektif Pengajaran Teori Kandungan 2.5 1. Pelatih dapat menerangkan definisi Perlakuan Abnormal. 2. Pelatih dapat membezakan konsep Perlakuan Normal dan Perlakuan Abnormal. 3. Pelatih dapat menjelaskan kaitan helah bela diri dengan ego. 4. Pelatih dapat menyenaraikan Penyakit dan Gangguan Psikologi. 5. Pelatih dapat menjelaskan Perspektif Gangguan Mental 1. Definasi perlakuan abnormal 2. 3. 4. 5.

TAJUK: SOSIOLOGI

Jam 2 (1)

Konsep perlakuan normal dan abnormal Konsep helah bela diri dan ego Penyakit dan gangguan psikologi Perspektif gangguan mental

57
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

RUJUKAN 1. 2. 3. 4. Craig Calhoun et al (1994) Sosiology New York : Mc Graw Hill. John C. Rush (1984) Psychology The Personal Science California : Wadswot Publisher Co. Fieldman Robert (1993) Understanding Psychology New York : Mc Graw Hill. Kagan Jerome (1991) Psychology An Introduction USA : HBJ College Publisher.

5. Mahmood Nazar Mohamed (1990) Penghantar Psikologi Satu Pengenalan Asas Kepada
Jiwa & Tingkah laku Manusia Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. 6. 7. Rita Atkison et al (1993) Introduction To Psychology USA : HBJ College Publisher. Rohaty Md. Majzub (1993) Psikologi Perkembangan Untuk Bakal Guru Kuala Lumpur : Fajar Bakti.

8. Marof Reduan, Haslinda Abdullah (2002) Psikologi. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill

58
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008