Anda di halaman 1dari 8

Makna syahadat

Asal kata dari Syahida berarti ; Memberi tahu dengan berita yang pasti Atau Mengakui apa yang dikehendaki Makna kata syahadat seperti yang diisyaratkan dalam AlQuran adalah:

1. AL-Iqrar ( Pernyataan) atau Al-Ilan (pemberitahuan). Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan ( yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang beriman (juga menyatakan yang demikian). (Al-Imran ayat 18).
2. Al-Qasam atau Al-Half ( Sumpah). 74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar. 75. Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintangbintang..76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui, ( Al-Waqiah ayat 74-76).

3. Al-Mitsaq atau Al-Wad ( Janji ).


172. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",(Al-Araaf ayat 172).

Asal kata Iman yaitu Amina ( aman, tenang, dan tidak merasa takut). Amana ( menjadikan tenang, percaya, dan membenarkan).

Hubungan Syahadat dengan Iman sangat erat sekali

Para ulama menerjemahkan Iman dengan tiga syarat:

1. Tashdiq bi al-Janan /Qalbiy ( Pembenaran dengan hati ). Contoh: Kisah Abu bakar, Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasir
2. Iqrar bi al-Lisan ( Pernyataan dengan lisan ). Contoh; Kisah Utsman bin Mazhun 3. Amal bi al-Arkan (tindakan dengan anggota badan ). Contoh: peristiwa Hijrah ke madinah

Contoh : keimanan yang cacat sehingga membuahkan penolakan seluruh amalannya. Kisah kebaikan Abu Thalib ( Paman Nabi Muhammad SAW). Kisah Iblis yang menolak sujud pada Nabi Adam AS Kisah Abdullah bin Ubai.

Hasil dari Iman dan syahadat benar

Picture Quick Styles give you great looking frames in a single click.

CHOOSE A LAYOUT
then click the placeholders to add your own pictures and captions.